iSamfunnet er et opplegg for samfunnsfag i skulen. Det inneheld 21 tema fordelt over hovudtemaene livsmestring, livsgrunnlag, deltaking og konflikt. Nynorsk språk er nytta!

iSamfunnet versjon 2.0 er i alfa, som betyr at opplegget framleis er i utviklingsfasa. Nokre tema er i beta, altså nesten ferdige, men treng "språkvask". Passord er ikkje aktivert!

Den eg er

Born er utstyrt med rettar og plikter, som inkluderer respekt for andre. Mobbing er eit alvorleg brot på desse rettane, og skaper unødvendig liding. Heimen er ein arena der verdiar blir lærte, og identiteten vår formast. Skulen tilbyr ein blanding av kunnskap, sosialisering, og utfordringar. På fritida kan ein utforske eigne interesser og ta ein pause. Ungdommar møte mange utfordringar, frå identitetsutvikling til samfunnspåverknader. Når det kjem til nettet, er kjeldekritikk avgjerande for å skilje sanning frå falskheit.

Samfunn

Eit samfunn er ein samling av menneske som lever saman, med felles normer, verdiar og institusjonar. Gjennom historia har samfunn utvikla seg frå jakt- og samlarsamfunn, via jordbrukssamfunn til industrialiserte samfunn. Den industrielle revolusjonen, som byrja på 1700-talet, var ei tid med enorme endringar, der produksjonen vart mekanisert, og samfunnet vart urbanisert. I det norske samfunnet i dag er det stor vekt på likestilling, demokrati og velferd. Samfunnet vårt er sterkt påverka av teknologi og digitalisering, og det er ei kontinuerleg utvikling for å møte nye utfordringar og moglegheiter.

Mangfald

Det norske samfunnet er eit mangfald av kulturar, tradisjonar og menneske, frå dei urgamle samiske samfunna i nord til tradisjonelle tettstadar og byar i sør. Dette mangfaldet reflekterer Noreg si innvandrarhistorie, og bidreg til den unike identiteten i landet. Språkleg, etnisk, religiøst og kulturelt mangfald berikar Noreg, det fremjar inkludering og respekt for ulikheit. Noreg er også kjent for si sterke forplikting til likestilling og sosial rettferd, noko som ytterlegare forsterkar mangfaldet i landet. Trass i utfordringar, er det norske samfunnet eit levande døme på at mangfald kan styrkje ein nasjon, ikkje svekkje han.

Demokrati

Demokrati er eit styresett kor makta kjem frå folket. Ordet kjem frå dei greske orda "demos", som tyder folk, og "kratos", som tyder makt. I eit demokrati har borgarane retten til å stemme på politikarane og lovene som vil styre landet. Desse vala blir utførte på ein rettferdig og opne måte, og kvar person stemma si tel likt. Demokrati sikrar også retten til ytringsfridom, slik at folk kan uttrykkje sine meiningar fritt. Det er ein grunnleggjande menneskerett og eit sentralt prinsipp for eit rettferdig samfunn.

Økomomi

Samfunnsøkonomi handlar om korleis vi brukar ressursane i samfunnet. Det er studiet av produksjon, fordeling og forbruk av varer og tenester. På den andre sida er personleg økonomi om korleis ein person eller ein familie styrer pengane sine. Det kan omfatte sparing, budsjett, investering og forsikring. Desse to typar økonomi er knytta saman. Til dømes, når samfunnet har god økonomisk vekst, kan folk ha meir pengar å bruke eller spare. Omvendt, dersom mange har dårleg personleg økonomi, kan det påverke heile samfunnsøkonomien.

Berekraft

Berekraft er ein avgjerande del av framtida vår. Det handlar om å ta vare på jordkloden vår for kommande generasjonar. Gjennom bruk av fornybare energikjelder, resirkulering og effektiv ressursutnytting kan vi bidra til ei berekraftig framtid. Det er òg viktig å støtte grøne teknologiar og berekraftige matproduksjonssystem. Det betyr å velje produkt og tenester som skadar miljøet mindre, og å investere i berekraftige prosjekt. Målet er å oppnå ein balanse mellom økonomisk vekst, sosial rettferd og miljøvern. Det krev endringar i korleis vi tenkjer, lever og arbeider. Berekraft er ikkje eit val, men eit ansvar vi alle deler.

Den digitale verda

Ungdommane i dagens samfunn veks opp i ei ny digital verd. Denne verda er rik på moglegheiter men også utfordringar. Teknologien, med smarttelefonar og sosiale media, gjer at heile verda er tilgjengeleg i lomma. Dette endrar korleis dei lærer, kommuniserer og samhandlar. Ungdommar er ikkje berre passive mottakarar av kunnskap lenger. Dei blir aktive skaparar og delarar av digitalt innhald. Men denne fridommen og openheita krev også nye ferdigheiter i å vurdere og handtere informasjon. Det er viktig for ungdom å lære korleis navigere trygt og effektivt i den digitale verda.

Politikk

Politikk i Noreg handlar om korleis samfunnet skal styrast. Det inkluderer diskusjonar mellom ulike parti med ulike verdisyn. Medborgarskap er sentralt i eit demokrati, og gir rettar og plikter. Partia i Noreg stiller til val både i Stortinget og kommunane, og veljarane får slik innverknad. Rettsstaten sikrar likheit for lova og beskyttar individet sine rettar. Truslar mot demokratiet kan vere forsøk på å underminere frie val eller ytringsfridommen, og er noko som kontinuerleg må vernast mot.

Vil du prøve www.isamfunnet.no eller andre opplegg frå www.skolefag.com? Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!

Vil du prøve www.isamfunnet.no eller andre opplegg frå www.skolefag.com? Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!