Universitet
Skolefag.com er en samling av læringsressurser i musikk, samfunnsfag og sal og scene på ungdomstrinnet.
Bruk...
Nettstedet er designet og optimalisert for bruk på alle typer enheter (datamaskin, nettbrett og telefon). Det spiller ingen rolle hvilket utstyr som brukes.

Innholdet kan brukes av både elever og lærere med abonnementet BASIS. For tilgang til lærerområdet kreves abonnementet "LÆRER".
• Tema
Velg blant temaer. Dette gjøres fra fremsiden!
• Logge inn
Du logger inn med innholdpassordet for tilgang til ulike tema. Med et lærerpassord får du tilgang til maler, planer, vurderingsmateriell osv. Bruk egen lærer-link!
• Kompetansemål og læringsmål
Alle emner er utstyrt med relevante kompetansemål fra læreplanen. I tillegg har alle emne læringsmål, som forteller hva som må kunnes.
• Metoder
Fra "metoder-knappen" får en forslag til ulike måter å lære på. Disse metodeforslaga har nedlastbare maler i .pdf-format.
• Velge del
Alle emner er delt i ulike deler. Hver del representerer hovedsakelig en uke med arbeid.
Planer...
Alle fag er utstyrt med årsplaner beregnet for 8, 9 og 10. årstrinn på ungdomsskolen. Planene er knyttet opp mot innholdet til nettsiden, og de sier noe om tidsbruk, emner knyttet til tema, kompetansemål, læringsmål og vurdering.

Årsplanene lastes ned fra fra lærerområdet med abonnementet "LÆRER".
• Tidsbruk
Ved å definere omtrentlig tidsbruk sikrer en at en rekker å arbeide med oppsatte kompetansemål og læringsmål gjennom skoleåret.
• Tema og emner
iSamfunnet er delt inn i 21 tema. Hvert år arbeides det med ulike tema og emner. Det anbefales 7 for hvert skoleår.
• Kompetansemål og læringsmål
Alle emner er utstyrt med relevante kompetansemål fra læreplanen. I tillegg har alle emne læringsmål, som forteller hva elevene skal kunne.
• Vurdering
Årsplanen sier noe om hvilke type sluttvurderinger en kan gjennomføre. Ferdige prøver og maler lastes ned fra lærerområdet!
Innhold...
Alle deler inneholder lesestoff, der teksten er presentert punktvis både på bokmål og nynorsk
Begrep er uthevet. I tillegg til dette finnes det bilder, videoer, lyttestoff og ulike aktiviteter.

Tilgang til innholdet får en med begge typer abonnementet, "BASIS" og "LÆRER".
• Lesestoff
Lesestoffet er presentert punktvis, og teksten er både på bokmål og nynorsk.
• Begrep
Alle begrep er uthevet. Disse orda er det forventet at elevene skal kunne lære seg. Begrep kan noteres i digitalt eller i skrivebok.
• Media
Til alle overskrifter finnes det bilder. Er bildene markert med en +, kan en trykke på bildet og få tilgang til mer media, som flere bilder og videoer. Dette innholdet kommer hovedsakelig fra YouTube!
• Overskrifter og spørsmål
Innholdet har overskrifter eller spørsmål. Disse er både på bokmål og nynorsk. Svar på disse spørsmåla kan noteres digitalt eller i skrivebok. Fint også om elevene klarer å lage egne spørsmål med svar!
• Aktiviteter
Innholdet er hovedsakelig bygd opp rundt ulike typer aktiviteter, som "begrep, muntlig, skrive og tenk selv" i samfunnsfag, og "teori, oppleve, lage og utøve" i musikk. Disse aktivitene kan gjøres både hjemme og på skolen. Er de markert med en +, kan de gjøres i +HEFTET.
+ Oppgaver...

+OPPGAVER er elevene sine personlige oppgaver. Lærer deler ut disse oppgavene digitalt (.pdf) eller i papirform. Ved gjevne mellomrom gjøres hefta tilgjengelig for lærer, og de kan brukes både til underveisvurdering og sluttvurdering. Filene finnes i versjoner med både bokmål og nynorsk språk.

Oppgavene er emnebaserte, men er merket med tematittel i overskriftene. Tilgjengelig via alle typer abonnement.

Vurdering...
Ved bruk av innholdet kan lærer vurdere elevenes arbeid underveis ved hjelp av +HEFTER
Sluttvurderinger gjøres i form av ulike prøver, som begrepstester, fremføringer og skriftlige svar. Ulike tema inneholder ulike vurderinger!

Vurderingsmateriellet lastes ned fra fra lærerområdet med abonnementet "LÆRER".
• Begrepstester
Begrepstester er små skriftlige lekseprøver. Det forventes at eleven svarer kort, men presist. Denne typen vurdering ansees som underveisvurdering.
• Fremføringer
Fremføringer kan brukes både i underveis- og sluttvurdering. Ferdige maler med kriterier lastes ned fra lærerområdet!
• Tester
De skriftlige prøvene består av begrep, spørsmål og tenk selv oppgaver, lyttetester osv. Disse testene brukes til sluttvurdering, og lastes ned fra lærerområdet.
• Egenvurdering
Alle elever vurderer seg selv i egenvurderingsskjemaet som finnes i "metode-knappen". Dette ansees som del av sluttvurderingen!
• Lærervurdering
Lærer kan vurdere hver enkelt elev sitt arbeid i +HEFTA, i tillegg til ulike tester og fremføringer. En spesiell mal for notering (med og uten karakterer) av elevenes utvikling kan lastes ned fra lærerområdet.
• Eksamen
Eksamen i samfunnsfag er muntlig. Oppgaver og annet hjelpemateriell lastes ned fra lærerområdet. Musikkfaget har ingen eksamen!
Lesehefter...
Lesehefter er tilgjengelig for iMusikken, og er beregnet for papir. Lastes med via "lærerområdet"

• Begrep
Viktige begrep knyttet til emnet noteres i +HEFTA. Det er også mulig å notere forklaringer. 

• Spørsmål
Egne spørsmål, eller spørsmål fra nettsiden, kan noteres. Grundigheten på svarene er opp til hvert enkelt elev.

• Oppgaver
Spesielt utvalgte oppgaver fra nettsiden er tatt med i +HEFTA. Oppgavene er nært knyttet til læringsmålene for emnet.

• Egenvurdering
På siste side i +HEFTA vurderer elevene egen innsats.

• Vurdering
Arbeidet elevene gjør i +HEFTA kan vurderes med "lav", "middels" eller "høy" kvalitet av lærer. Hver enkelt oppgave, eller hele heftet kan vurderes slik. Dette kan brukes både i underveisvurdering eller sluttvurdering.

KONTAKT
Vil du bruke opplegg fra Skolefag.com, eller lurer du eller skolen din på hvordan nettsidene kan brukes? Har du forslag til endinger? Funnet noe som bør endres på? Ta kontakt!
Takk! Din melding har blitt mottatt.
Oops! Mangler det noe?
™media
Torkjell Midtgaard
org.nr. 987740728
Skaret 22
6035 Fiskarstrand