iMusikken er eit opplegg for musikk i skulen. Det inneheld 18 tema fordelt over hovudtemaene musikkteknologi, rytmisk musikk, musikkteori, samspel, musikkultur og presentasjon.

Prøv eit tema!

Klassisk musikk er ein stor del av historia vår. Denne tida blir ofte delt opp i periodarsom mellomalderen, renessansen, barokken, klassisismen og romantikken.

Klassisk musikk

Klassisk musikk

ABONNEMENT
ABONNEMENT

Person

Kr 1995

pr/år

pris inkl.mva

iMusikken.no

Personleg bruk

Eigne elevar

I eigne klasser

Eit skuleår

Kortbetaling

Bruk tildelt passord på opplegg/fag.

Skule

Kr 3995

pr/år

pris inkl.mva

iMusikken.no

Alle lærarar

Alle elevar

Same skule

Eit skuleår

Faktura eller kortbetaling

Bruk tildelt passord på opplegg/fag.

Total

Kr 6995

pr/år

pris inkl.mva

Alle opplegg

Alle lærarar

Alle elevar

Same skule

Eit skuleår

Faktura eller kortbetaling

Bruk tildelt passord på alle opplegg/fag.

TEMA
TEMA
MUSIKKTEKNOLOGI

Lyd

Lyd er når noko vibrerer, eller ristar, og lager bølgjer i lufta rundt seg. Desse bølgjene når øyrene våre, og hjerna vår tolkar dei som lyd. Tenk deg å kaste ein stein i vatnet. Steinen lagar ringar som breier seg utover - det er litt slik lydbølgjer fungerar. Lyden kan vere ulik, alt etter kor fort eller sakte ting vibrerer, og kor sterke eller svake bølgjene er. Det er slik vi kan høyre forskjell på ei fløyte og ei tromme, eller skilje mellom eit visk og eit rop. Musikk er også laga av ulike lydar satt i system.

MUSIKKTEKNOLOGI

Lydproduksjon

Lydproduksjon er prosessen der ulike lydkjelder og teknikkar blir brukte til å lage eller manipulere lyd. Denne prosessen kan involvere alt frå det grunnleggjande nivået av å produsere lyd via stemma eller musikkinstrument, til meir avansert bruk av teknologiske verktøy som datamaskiner og programvare. I moderne musikk og film, er lydproduksjon ein kritisk del av det å skape ei overbevisande og imponerande oppleving for publikum. Lydteknikarar og produsentar bruker ulike metodar og utstyr for å fange, mikse og redigere lyd, og formidle ønskte stemningar og kjensler gjennom denne kraftige sansen vår.

MUSIKKTEKNOLOGI

Internett og digital lyd

Internett har revolusjonert korleis vi opplever lyd i den digitale tidsalderen. Frå å vere avhengig av fysiske format som LP, kassettband eller CD, kan vi no straume millionar av songar i augneblinken via tenester som Spotify og Apple Music. Podkasts og nettbaserte radiosendingar er lett tilgjengeleg, og vi kan lytte når og kor vi vil. I tillegg gir internett oss moglegheita til å skape, redigere og dele vår eigen musikk med verda, gjennom applikasjonar som GarageBand og AI. Denne friheita og tilgjengelegheita som internett gir oss, har endra korleis vi forbruker, skapar og deler lyd på mange måtar.

RYTMSIK MUSIKK

Røter

Røter-musikk, eller "roots music", refererer til musikalske sjangrar som uttrykkjer ei spesiell kulturarv frå USA. Desse sjangrane har eit grunnleggjande forhold til folks liv, erfaringar og historie. Rytmisk musikk, som stammar frå afrikanske rytmar, er grunnlaget for mange av desse sjangrane. Bluegrass, med opphavet sitt i Appalachane, speler på tradisjonell folkemusikk og er prega av akustiske strenginstrument og vokalharmoni. Blues, som oppstod blant afroamerikanarar i det sørlege USA, uttrykkjer ofte sterke kjensler gjennom dei karakteristiske repetisjonane sine og samtale-svar mønster. Countrymusikk, som stammar frå dei amerikanske sørstatane, har røtene sine i folke- og bluegrassmusikk, og er prega av fokuset på forteljingane i kvardagslivet. Soul, ein fusjon av R&B og gospel, er kjend for den følelsesmessige intensiteten sin og uttrykk for det afroamerikanske livet.

RYTMSIK MUSIKK

Rock og pop

Rock og pop er to viktige sjangrar i verda til musikken. Rock oppstod i 1950-åra, eit uttrykk fylt med lidenskap og energi. Den kom med ein ny, rebellisk tone, som ofte gjenspegla ungdomsopprør. På den andre sida er popmusikk meir polert og lettfengeleg, med fokus på melodiske linjer og harmoniar som fangar lyttaren omgåande. Begge sjangrane har hatt ein massiv innverknad på kulturen vår og har påverka generasjonar av musikarar og publikum.

RYTMSIK MUSIKK

Jazz og elektronisk musikk

Jazz og elektronisk musikk er begge uttrykk for mennesket si kreative kraft. Jazz, med den rike historia, spennande improvisasjon og uttrykksfridom, har påverka kulturen vår sterkt. På den andre sida, representerer elektronisk musikk ei bølgje av innovasjon og teknologisk framgang. Det utforskar nye lydlandskap og utfordrar tradisjonelle musikalske strukturar. Desse to sjangrane, sjølv om ulike i opphav og stil, møtest ofte i uventa kryssingspunkt. Dei skapar unike og fascinerande lydlandskap der teknologien møter sjela, og der det gamle smeltar saman med det nye, og dermed skapar eit nytt musikalsk uttrykk.

MUSIKKTEORI

Tonenamn og intervall

Tenk på musikk som eit språk. Akkurat som vi bruker bokstavar til å byggje ord, bruker vi tonar til å byggje musikk. Vi bruker bokstavane A, H (B), C, D, E, F og G til å namngi tonane våre. Men i staden for å telje opp til 26 som i alfabetet, tel vi berre opp til 7 før vi byrjar på nytt med A, men i ein høgare tone. No, kva med intervall? Det er berre avstanden mellom to tonar. Til dømes, viss du byrjar på C og tel til E, så har du gått tre steg. Så vi kallar det eit "stor ters". Å forstå desse namna og avstandane hjelper oss å lage og spele musikk, akkurat som å vite at bokstavar hjelper oss å skrive historier.

MUSIKKTEORI

Noteverdiar og rytme

Noteverdiar og rytme er grunnleggjande element i musikk. Noteverdiane indikerer kor lenge kvar tone skal spelast. Dei mest vanlege er heilnote, halvnote, firedel, åttedel og sekstandedel. Heilnota er lengst, medan sekstandedelen er kortasen. Rytme, derimot, er mønsteret av slag i musikken, det vil seie korleis notane er ordna over tid. Rytme gir musikken puls og flyt. Å forstå noteverdiar og rytme er nøkkelen til å lese og spele musikk effektivt. Dei hjelper oss med å formidle musikalske idear klart, uavhengig av instrument eller musikkstil.

MUSIKKTEORI

Toneartar og akkordar

Toneartar og akkordar er som byggeklossar i musikk. Ein toneart er eit musikkteoretisk omgrep brukt for å definere skalaen eit musikkstykke er bygd over. Dei mest kjende er dur og moll. Dur er ofte lystig, medan moll kan verke litt sorgfullt. Ein akkord er når ein spelar fleire tonar samstundes, og akkordar består som regel av tre eller fleire tonar. Ein D-dur akkord, til dømes, består av tonane D, F# og A. Når vi lagar musikk, vel vi ein toneart, så brukar ein akkordar og melodiar som passar til den tonearten. Så enkelt, men også så magisk!

SAMSPEL

Spele blues

Blues er ein sjanger full av kjensler og historier. Når du spelar blues, er det ikkje berre om å treffe notane, men også å formidle kjenslene dine. Du kan starte med å lære grunnleggande 12-taktars blues-progresjon. Det er som ei oppskrift for bluesmusikk. Å lage din eigen blues kan vere moro og utfordrande. Du kan skrive om dine eigne opplevingar eller noko du bryr deg om. Og hugs, blues handlar om å uttrykkje deg sjølv, så det er ingen rett eller galen måte å spele eller skrive han på. Prøv, eksperimenter og ha det gøy!

SAMSPEL

Spele rock

Å spele ein song frå rockehistoria er ikkje berre moro, det er ein flott måte å lære å spele gitar på og forstå korleis musikk er laga. Fyrst, lytt nøye til songen du vil spele. Prøv å fange opp riffet, det er dei gjentakande tonane som skapar songens særpreg. Deretter, sjekk ut akkordrekkja. Akkordar er grupper av tonar som spelast saman, og dei gjer grunnlaget for melodien. Du kan du til og med lage dine eigne akkordrekkjer og riff. Dette kan gjere at du kjenner songen meir personleg og unik. Prøv deg fram!

SAMSPEL

Spele pop

Å lære å spele gitar og syngje er ei fantastisk reise! Ein god stad å starta er med ein popsong frå historia. Vel ein song du elskar, lær deg gitarakkordane og øv på fingerspel. Når du kjenner deg trygg, prøv å syngje samstundes som du spelar. Etter kvart kan du byrje å lage din eigen musikk. Prøv ulike akkordrekkjer, eksperiment og finn noko som høyrest bra ut for deg. Skriv ned ideane dine for songteksten. Når du er nøgd, ta opp songen din, anten med mobilen eller ein opptakar. Lykke til, musikken ventar på deg!

MUSIKKULTUR

Klassisk musikk

Klassisk musikk er ein stor del av historia vår. Denne tida blir ofte delt opp i periodarsom mellomalderen, renessansen, barokken, klassisismen og romantikken. På 600-talet byrja folk å notere ned songar i kyrkja, dette kallar vi gregoriansk song. Seinare, i renessansen, vart musikken meir variert og kompleks. I barokken oppstod det mange nye former, som konsert og opera. Den klassiske perioden gav oss kjende komponistar som Mozart og Beethoven. Til slutt, i romantikken og impresjonismen, vart musikken endå meir personleg og kjensleladd. Klassisk musikk er som ein tidsreise gjennom kulturen vår!

MUSIKKULTUR

Samfunn og ungdomskultur

Musikk er ikkje berre for dansing og song. Den blir brukt til å setje stemning i reklame, filmar, og teaterstykke som opera og musikal. Reklame brukar ofte fengjande melodiar for å fange merksemda vår. Filmmusikk hjelper oss å kjenne spenninga eller gleda til personane. I opera og musikal er musikk sjølve forteljinga. Musikkvideoar brukar både lyd og bilete for å formidle bodskapen til artisten. I tillegg brukar nokre musikarar songane sine til å uttrykkje meiningane sine om samfunnet, som ein form for kritikk. Musikk har altså mange formål, det er ikkje berre underhaldning.

MUSIKKULTUR

Folkemusikk og verdsmusikk

Norsk folkemusikk er ein stor del av kulturarva vår. Den inkluderer joik frå samisk kultur, som er eit vakkert og unikt songuttrykk. Verda har også mykje musikk å by på. Latinamerikansk musikk, som salsa og tango, gir oss rytmisk glede. Calypso frå Karibia har varme tonar som minner oss om sol og sommar. Irske melodiar har gjerne fele og fløyte, og gir ein kjensle av grøne åkrar og forteljingar. Reggae frå Jamaica og raga frå India viser oss kor variert og rike verdsmusikken kan vere.

PRESENTASJON

Framføring

Å velje å framføre ein song med song og gitar er eit fantastisk val! Om du vel "Achy Breaky Heart", "All Apologies" eller "Three Little Birds", det viktigaste er å kose seg. Øv mykje på gitaren, slik at du kan spele melodien utan å tenkje på det. Når du syng, prøv å kjenne songen. Ikkje stress om du gjer ein liten feil, det er ein del av å lære. Om du jobbar i grupper, øv godt å lag og lær av kvarandre. Lykke til!

PRESENTASJON

Min musikk

Når du skal lage ein presentasjon om musikken du høyrer på, start med å velje ut nokre låtar som betyr mykje for deg. Kanskje dei får deg til å kjenne deg glad, roleg, eller modig? Skriv ned kvifor du likar desse låtane, og kva minne eller kjensler dei vekkjer i deg. Tenk over kva du vil at dei andre skal lære. Kanskje vil du fortelje dei om ein ny artist, eller kanskje vil du dele korleis musikk kan hjelpe oss å uttrykkje oss sjølv? Ikkje gløym å øve deg framfor spegelen eller framfor ein venn før du skal framføre, så vil du bli meir komfortabel. Lykke til!

PRESENTASJON

Ein låt

Å lage ein presentasjon om ein låt kan vere kjekt! Du må først velje ein låt du likar og vil fortelje meir om. Start med å introdusere låten og artisten. Deretter kan du snakka om kva songen handlar om. Er det ei spesiell historie bak? Prøv å finne ut kven som skreiv låten og kvifor. Kanskje songen har ein djupare meining? Om du har tid, kan du snakka litt om korleis denne låta påverkar deg personleg. Bruk nokre bilete eller klipp frå musikkvideoen for å gje presentasjonen din liv. Øv på presentasjonen din slik at du er trygg når du skal framføre han. Lykke til!

Vil du bruke www.imusikken.no eller andre opplegg frå www.skolefag.com? Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!

Vil du bruke www.imusikken.no eller andre opplegg frå www.skolefag.com? Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!