iSamfunnet er et opplegg for samfunnsfag i skulen. Det inneheld 21 tema fordelt over hovudtemaene livsmestring, livsgrunnlag, deltaking og konflikt. Nynorsk språk er nytta!

Prøv nokre tema!
Prøv nokre tema!
ABONNEMENT
ABONNEMENT

Person

Kr 1995

pr/år

pris inkl.mva

iSamfunnet.no

Personleg bruk

Eigne elevar

I eigne klasser

Eit skuleår

Kortbetaling

Bruk tildelt passord på opplegg/fag.

Skule

Kr 3995

pr/år

pris inkl.mva

iSamfunnet.no

Alle lærarar

Alle elevar

Same skule

Eit skuleår

Faktura eller kortbetaling

Bruk tildelt passord på opplegg/fag.

Total

Kr 6995

pr/år

pris inkl.mva

Alle opplegg

Alle lærarar

Alle elevar

Same skule

Eit skuleår

Faktura eller kortbetaling

Bruk tildelt passord på alle opplegg/fag.

TEMA
TEMA

Den eg er

Born er utstyrt med rettar og plikter, som inkluderer respekt for andre. Mobbing er eit alvorleg brot på desse rettane, og skaper unødvendig liding. Heimen er ein arena der verdiar blir lærte, og identiteten vår formast. Skulen tilbyr ein blanding av kunnskap, sosialisering, og utfordringar. På fritida kan ein utforske eigne interesser og ta ein pause. Ungdommar møte mange utfordringar, frå identitetsutvikling til samfunnspåverknader. Når det kjem til nettet, er kjeldekritikk avgjerande for å skilje sanning frå falskheit.

Samfunn

Eit samfunn er ein samling av menneske som lever saman, med felles normer, verdiar og institusjonar. Gjennom historia har samfunn utvikla seg frå jakt- og samlarsamfunn, via jordbrukssamfunn til industrialiserte samfunn. Den industrielle revolusjonen, som byrja på 1700-talet, var ei tid med enorme endringar, der produksjonen vart mekanisert, og samfunnet vart urbanisert. I det norske samfunnet i dag er det stor vekt på likestilling, demokrati og velferd. Samfunnet vårt er sterkt påverka av teknologi og digitalisering, og det er ei kontinuerleg utvikling for å møte nye utfordringar og moglegheiter.

Mangfald

Det norske samfunnet er eit mangfald av kulturar, tradisjonar og menneske, frå dei urgamle samiske samfunna i nord til tradisjonelle tettstadar og byar i sør. Dette mangfaldet reflekterer Noreg si innvandrarhistorie, og bidreg til den unike identiteten i landet. Språkleg, etnisk, religiøst og kulturelt mangfald berikar Noreg, det fremjar inkludering og respekt for ulikheit. Noreg er også kjent for si sterke forplikting til likestilling og sosial rettferd, noko som ytterlegare forsterkar mangfaldet i landet. Trass i utfordringar, er det norske samfunnet eit levande døme på at mangfald kan styrkje ein nasjon, ikkje svekkje han.

Demokrati

Demokrati er eit styresett kor makta kjem frå folket. Ordet kjem frå dei greske orda "demos", som tyder folk, og "kratos", som tyder makt. I eit demokrati har borgarane retten til å stemme på politikarane og lovene som vil styre landet. Desse vala blir utførte på ein rettferdig og opne måte, og kvar person stemma si tel likt. Demokrati sikrar også retten til ytringsfridom, slik at folk kan uttrykkje sine meiningar fritt. Det er ein grunnleggjande menneskerett og eit sentralt prinsipp for eit rettferdig samfunn.

Økomomi

Samfunnsøkonomi handlar om korleis vi brukar ressursane i samfunnet. Det er studiet av produksjon, fordeling og forbruk av varer og tenester. På den andre sida er personleg økonomi om korleis ein person eller ein familie styrer pengane sine. Det kan omfatte sparing, budsjett, investering og forsikring. Desse to typar økonomi er knytta saman. Til dømes, når samfunnet har god økonomisk vekst, kan folk ha meir pengar å bruke eller spare. Omvendt, dersom mange har dårleg personleg økonomi, kan det påverke heile samfunnsøkonomien.

Berekraft

Berekraft er ein avgjerande del av framtida vår. Det handlar om å ta vare på jordkloden vår for kommande generasjonar. Gjennom bruk av fornybare energikjelder, resirkulering og effektiv ressursutnytting kan vi bidra til ei berekraftig framtid. Det er òg viktig å støtte grøne teknologiar og berekraftige matproduksjonssystem. Det betyr å velje produkt og tenester som skadar miljøet mindre, og å investere i berekraftige prosjekt. Målet er å oppnå ein balanse mellom økonomisk vekst, sosial rettferd og miljøvern. Det krev endringar i korleis vi tenkjer, lever og arbeider. Berekraft er ikkje eit val, men eit ansvar vi alle deler.

Den digitale verda

Ungdommane i dagens samfunn veks opp i ei ny digital verd. Denne verda er rik på moglegheiter men også utfordringar. Teknologien, med smarttelefonar og sosiale media, gjer at heile verda er tilgjengeleg i lomma. Dette endrar korleis dei lærer, kommuniserer og samhandlar. Ungdommar er ikkje berre passive mottakarar av kunnskap lenger. Dei blir aktive skaparar og delarar av digitalt innhald. Men denne fridommen og openheita krev også nye ferdigheiter i å vurdere og handtere informasjon. Det er viktig for ungdom å lære korleis navigere trygt og effektivt i den digitale verda.

Politikk

Politikk i Noreg handlar om korleis samfunnet skal styrast. Det inkluderer diskusjonar mellom ulike parti med ulike verdisyn. Medborgarskap er sentralt i eit demokrati, og gir rettar og plikter. Partia i Noreg stiller til val både i Stortinget og kommunane, og veljarane får slik innverknad. Rettsstaten sikrar likheit for lova og beskyttar individet sine rettar. Truslar mot demokratiet kan vere forsøk på å underminere frie val eller ytringsfridommen, og er noko som kontinuerleg må vernast mot.

Lov og rett

Lover og reglar er grunnsteinen i eit sivilisert samfunn. Maktfordelinga i Noreg er delt mellom Stortinget, regjeringa og domstolane for å sikre eit balansert system. Ein lov blir til gjennom ein prosess som startar med eit lovforslag, før det blir diskutert og vedteke i Stortinget. Domstolane handterer rettssaker og avgjer kva som skjer når ei lov blir broten. Digital kriminalitet, som nettsvindel og hacking, har auka i moderne tid, og rettssystemet har måtta tilpasse seg dette. Kriminalitet har konsekvensar både for offeret og for samfunnet som heilskap. Til liks med samfunnet ellast, har også arten av kriminalitet endra seg over tid.

Europa før

Livet i Europa på 1900-talet var prega av dramatiske endringar og kontrastar. Frå dei optimistiske dagane før første verdskrigen, gjennom grufulle konfliktar og ideologiske brytningar, til ei etterkrigstid av både gjenoppbygging og nye utfordringar. Første og andre verdskrigen omforma kontinentet, med millionar av tapte liv og djuptgåande politiske endringar. Mellomkrigstida såg veksten av totalitære ideologiar som fascismen og kommunismen, sistnemnde med røtter i den russiske revolusjonen. Holocaust står som ei mørk påminning om konsekvensane av hat og forfølging. I seinare år har nynazismen vore eit urovekkjande fenomen som minner om at fortidas skuggar ikkje er heilt borte.

Identitet

I dei ulike fellesskapa eg har vore ein del av gjennom livet, har identiteten min og forståinga av meg sjølv endra seg stadig. Som person har eg funne ulike plassar der eg høyrer heime, noko som har gitt meg fridommen til å utforske kven eg er og velje min eigen veg. Kjensler, kjærleik og seksualitet har utvikla seg i takt med desse endringane, og bidreg til eit djupare sjølvbilete. Å erkjenne og verdsetje mangfaldet i dei fellesskapa eg er ein del av, har ikkje berre utvida horisonten min, men også lært meg verdien av openheit og aksept. Denne reisa har vore ein integrert del av å forme meg til personen eg er i dag, ein som kontinuerleg lærer og veks.

Europa no

Europa er eit kontinent rikt på historie, kultur og politisk mangfald. Den Europeiske Unionen (EU) står sentralt som ein politisk og økonomisk union mellom 27 medlemsland, arbeider for fred, stabilitet og velstand. Noreg, sjølv ikkje medlem av EU, deltek gjennom EØS-avtalen, som sikrar nær samhandling. Tyskland, som Europas største økonomi, spelar ei nøkkelrolle i EU. Russland, delvis i Europa, står ofte i kontrast til vestlege land, særleg i lys av nylege konfliktar. Nye krigar og konfliktar, som konflikten i Ukraina, utgjer alvorlege utfordringar for kontinentet, saman med politiske spenningar og økonomiske utfordringar. Europa står overfor ei tid der samarbeid og dialog blir stadig viktigare for å møte desse utfordringane.

Velferd

Velferdsstaten Noreg er tufta på prinsippet om å sikre innbyggjarane eit godt livsnivå, uavhengig av sosial bakgrunn. Industrien har historisk sett spelt ei sentral rolle, med ei særleg tyngde innan olje- og gassektoren, men også med ei veksande satsing på fornybar energi og teknologi. Naturen er ein vital inntektskjelde, frå fiskeri og akvakultur til turisme. Kunnskap og teknologi er drivkrefter for økonomisk vekst og innovasjon, og Noreg er fremst i verda på fleire teknologiske felt. Tillit og samarbeid karakteriserer det norske samfunnet, og har lagt grunnlaget for framveksten av industrisamfunnet og den sterke velferdsstaten. Likevel står Noreg overfor utfordringar som eldrebølgja og integrering av innvandrarar, som krev kontinuerleg tilpassing og innovasjon for å oppretthalde velferdsnivået.

Berekraftige samfunn

Berekraftig utvikling handlar om å møte dagens behov utan å øydeleggje framtidige generasjonar si evne til å møta sine. Det omfattar tre hovudområde: økonomisk, sosialt og miljømessig berekraft. Velferdsplanen for ei berekraftig utvikling siktar mot å balansere ressursbruk og velferdsfordeling globalt, slik at rike og fattige land kan nyte godt av jorda sine gode på ein rettferdig måte. Dette inneber å skapte meir rettferdige samfunn der alle har tilgang til grunnleggjande tenester og moglegheiter. For å nå desse måla, er det nødvendig å bruke ressursane våre klokt og finne løysingar på globale problem som klimaendringar, fattigdom og ulikskap. Gjennom internasjonalt samarbeid og innovasjon kan vi arbeide mot ei meir berekraftig og rettferdig verd.

Vil du prøve www.isamfunnet.no eller andre opplegg frå www.skolefag.com? Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!

Vil du prøve www.isamfunnet.no eller andre opplegg frå www.skolefag.com? Lurer du eller skulen din framleis på korleis nettstaden kan brukast? Har du forslag til endingar? Funne noko som bør endrast på? Ta kontakt, gjerne på telefon!