Verdssamfunnet

Verda består av mange land, kvar med sin unike demografi. Globaliseringa har knytt desse landa tettare saman, noko som har ført til auka handel og kulturell utveksling. Fordelane inkluderer økonomisk vekst og teknologisk framgang, medan ulempene kan vere tap av lokal kultur og ulikskapar i velstand. Historisk sett førte Europas oppdagingar til imperialismen, der nasjonar utvida sitt territorium og ofte utnytta andre. Dette førte til slavehandelen, som hadde djuptgåande negative verknader for dei involverte. I moderne tid kjemper urfolk og kvinner verda over for anerkjenning og rettar, eit tegn på både framgang og dei vedvarande utfordringane som globaliseringa medfører.