Personvern

1. Innleiing 
Denne personvernerklæringa gjeld for nettstaden skolefag.com, og forklarer kva informasjon vi samlar inn om deg, korleis vi bruker denne informasjonen og korleis vi tek omsyn til personvernet ditt. Eigaren av nettstaden er ansvarleg for behandling av personopplysningar. Erklæringa inneheld opplysningar du har krav på når det blir samla inn opplysningar frå nettstaden (personopplysningslova § 19) og generell informasjon om korleis vi behandlar personopplysningar (personopplysningslova § 18, 1. ledd). Nettstaden nemnt ovanfor grunnlaget sitt for å behandle personopplysningar vil variere, men vil i samsvar med personopplysningslova § 8 bokstav a og b bestå av samtykke frå han registrerte eller fordi det er lovpålagt. Vidare kan det vere nødvendig å behandle personopplysningar for å oppfylle ein avtale med den registrerte eller for å oppfylle ei rettsleg forplikting. Samtykke til behandling av personopplysningar kan når som helst trekkjast tilbake i samsvar med GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

2. Om personopplysningar og regelverket Personopplysningar er opplysningar og vurderingar som kan knytast til ein identifiserbar enkeltperson. Dette kan vere namn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og åtferdshistorikk. All behandling av personopplysningar, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagd særskilde reglar, mellom anna i personopplysningslova. Det er eigaren av nettstaden som er ansvarleg for at behandlinga skjer i samsvar med reglane i lova. Datatilsynet fører tilsyn med at lova blir overhalden.

3. Kva slags opplysningar samlar vi inn? For å kunne levere så gode tenester som mogleg er vi avhengige av å samle inn ulike typar informasjon, inkludert personopplysningar om deg. Under følgjer ei oversikt over korleis vi typisk samlar inn personopplysningane og kva opplysningar dette typisk er. Vi samlar ikkje inn sensitiv informasjon!

Opplysningar du sjølv gir til oss: Dersom du registrerer deg på nettsida vår for mottak av e-post og nyheitsbrev, må du oppgi ein del informasjon som blir lagra av oss, slik som namn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjonen du oppgir kan også berikast ved hjelp av oppslagstenester eller sosiale medium du gir oss tilgang til. Ved betaling i nettbutikktenester som stripe eller paypal gir du betalingsinformasjon som blir behandla konfidensielt av tredjepart.
Opplysningar vi får gjennom bruk av tenestene: Når du bruker våre tenester, registrerer vi informasjon om kva tenester du bruker og korleis du bruker dei. Vi samlar mellom anna informasjon om eininga di og internett-tilkoplinga di: Vi kan registrere informasjon om eininga du nyttar, til dømes produsent av mobil/PC, operativsystem og nettlesar. Vi kan også samle informasjon om tilkoplinga til våre tenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapslar og unike identifikasjonsfiler, cookies.
Opplysningar vi får frå andre kjelder: Vi kan få opplysningar om deg viss du bruker nokre av dei andre tenestene vi tilbyr på denne nettstaden. Vi samarbeider også tett med tredjepartar (t.d. facebook, twitter, instagram, leverandørar av tekniske tenester, betalingstenester og leveringstenester, reklamenettverk, analyseselskap, og søkjemotorar.) og kan få opplysningar om deg frå desse. Dette inkluderer også opplysningar som er offentleg tilgjengelege.
Informasjonskapslar og anna innhald som lagrast lokalt Når du bruker våre tenester eller er inne på nettsidene våre, blir informasjonskapslar lagra og annan data som seinare kan lesast av oss.

4. Kva brukast opplysningane til? Vi bruker personopplysningar til følgjande formål:

For å levere og forbetre tenestene : Vi bruker personopplysningar for å levere tenestene våre til deg. Til dømes treng vi personopplysningar for at du skal kunne få informasjon som er relevant som feks. nyheitsbrev.
- For å utarbeide statistikk og forstå marknadstrendar: Vi utarbeider statistikk for nettstaden. Dette gjer vi for å kunne forbetre og vidareutvikle nettstaden og tenestene våre. Så langt det er praktisk mogleg prøver vi å gjere dette med anonyme opplysningar, utan at vi veit at informasjonen er knytt spesifikt til deg.
- For å forhindre misbruk av tenestene: Vi bruker personopplysningar for å forhindre misbruk av tenestene våre. Misbruk kan vere forsøk på å logge på kontoane til andre, forsøk på svindel, spamming, hets, sjikane og andre handlingar som er forbodne etter norsk lov.

5. Deling av opplysningar: ™media deler ikkje i nokon tilfelle personopplysningar med andre.

Ved mistanke om lovbrot vil informasjon kunne utleverast til offentlege styresmakter etter krav. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvistar.

7. Sletting av personopplysningar: Vi er ikkje lovpålagt å halde på visse personopplysningar. Du har krav på at alle opplysningane våre om deg skal kunne slettast på oppmoding. Du kan vende deg om dette, og oppheve kundeforholdet ditt ved å sende oss ei melding ved å klikke her, eller via e-post: post@tmmedia.no

8. Sikring av personopplysningar: Vi bruker formålstenlege tryggingstiltak for å verne personopplysningar som er under kontrollen vår mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, vidareformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

9. Særleg om marknadsføring i e-post og SMS: Dersom du har eit aktivt forhold til oss, kan vi sende deg informasjon og marknadsføring på e-post. Det inkluderer nyheitsbrev og andre førespurnader vedrørande innhald, tenester, tilbod, kampanjar og arrangement frå oss, via e-post, og sosiale medium. Dersom du derimot ikkje har eit aktivt kundeforhold, er det berre underliggjande informasjon som blir samla inn, som ikkje direkte kan knytast til person. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av marknadsføringsførespurnader gjennom avmeldingsfunksjonen i e-postane. Vår policy er at kundane våre skal ha høve til å følgje med på oppdateringane våre, produkt og tilbod. I eit kundeforhold er det viktig for oss at du sjølv ønskjer mottak av nyheitsbrev. Har du handla hos oss eller sjølv aktivt bede om å abonnere på nyheitsbrev, får du nokre få nyheitsbrev i månaden. Alle som får nyheitsbrev frå oss kan sjølv og til kvar tid avslutte abonnementet sitt. Du vil då bli sletta frå lista og ikkje få fleire nyheitsbrev. I alle nyheitsbrev er det ein link nedst kvar du ganske enkelt kan klikke «meld deg av dette nyheitsbrevet». Informasjonen som trengst som du oppgir ved abonnement av nyheitsbrev er berre e-postadressa di og ditt namn.

10. Endringar i personvernerklæringa . Vi vil med jamne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringa. Ved større endringar vil vi informere om dette.

11. Rett til å klage. Du har rett til å klage til ei tilsynsmakt, her Datatilsynet, i samsvar med GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

12. Kontaktinformasjon. Har du spørsmål om personvernerklæringa vår eller om bruken vår av personopplysningar, ta gjerne kontakt med oss ved å klikke her, eller sende ein e-post til : post@tmmedia.no

Kjøps- og bruksrettar

Opphavsrett
www.skolefag.com blir drive og er eigd av ™media (org.nr. 987 740 728 MVA). Informasjon og bilete på nettstaden er eigd av selskapet og kan ikkje kopierast eller blir distribuerte og blir brukte utan særskilt løyve. Brot på opphavsrett og kopirett kan medføre melding eller fakturakrav. Alle digitale produkt er i sin heilskap verna av åndsverkslova.

1. Kjøp
Alle produkt er inkludert moms. www.skolefag.com har fysiske og digitale produkt. Frakt blir tillagd kjøp av fysiske varer.
2. Abonnement
™media vil tilbyr abonnement på dei digitale produkta sine. Er du interessert i tilgang på alt materiale til skulen din, eller deg sjølv, send ein førespurnad til post@tmmedia.no – Skulelisensar som TOTAL, SKULE og PERSON har ulike bruksrettar. Sjå infosider for til ei kvar tid gjeldande bruksreglar.
3. Betaling
Betaling skjer via fakturering. Faktura blir utskriven på e-post ved bestilling og blir send pr. e-post. Vi opererer med 31 dagars betalingsfrist som standard. Skal bestillinga koplast til interne bestillingskodar, må dette oppgivast ved bestilling.
4. Tilgang til kjøp
Når passord på tilsendt infoskriv er mottatt, kan nettstaden nyttast umiddelbart.
5. Personvern, sikkerheit og personopplysningar
I samband med bestillingar, godtek du at ™media kan lagre og bruke informasjonen din i kommunikasjonen og kundeforholdet med deg. ™media vil ikkje avsløre den personlege informasjonen din til tredjepart. Vi reserverer for oss retten til å bruke e-posten din til marknadsføring og nyheitsbrev. Det vil vere mogleg å avregistrere seg frå nyheitsbreva våre nedst i e-postane. Kortinformasjonen du oppgir ved betaling i nettbutikken har vi ikkje tilgang til. Vi nyttar  betalingsløysinga Stripe som er både sikker og profesjonell. Du bestemmer sjølv om du vil lagre betalingsløysinga di i nettbutikken vår for enklare framtidige kjøp.
6. Kontakt & Support
Kontakt og support gjer du via post@tmmedia.no
7. Cookies
Ein cookie er ei tekstfil som blir send frå ein nettstad til datamaskina der ho er lagra anten i minnet (session cookies) eller som tekstbasert informasjonskapsel. Cookies blir brukt for å kjenne igjen deg som bruker. Feks. til å lagre deg i «logg inn»-vindauget eller handlekorga medan du er på ulike nettsider. Viss nettlesaren din er sett til å ikkje akseptere cookies, vil du ikkje vere i stand til å gjere nokon ordrar på nettstaden vår. Du kan enkelt endre dette i innstillingane til nettlesaren din. Ver merksam på at vi ikkje bruker cookies for å lagre personleg informasjon om deg.
8. Force majeure
™media tek atterhald om force majeure, slik som krig, ulykker, arbeidskonfliktar (f.eks posten ikkje kjem fram pga. streik i Posten Noreg, brann, miljøkatastrofe, sjukdom eller anna hending utanfor kontrollen til parten, og som hindrar bedrifta frå å oppfylle forpliktingane sine. ™media er eit enkeltmannsføretak og kan vere sårbar for uventa hendingar. Vi forpliktar oss likevel til å ha ein god og rask kommunikasjon der det er mogleg.
9. Tvister og lover
Norsk lov gjeld for alle kjøp gjorde under desse vilkåra. Tvistar om kjøp under desse vilkåra skal berre behandlast av ein norsk domstol.
10. Angrefrist
Det er ingen angrefrist på digitale produkt, då tilgangen til produkta blir gitt automatisk etter handelen er gjennomført, og ein kan omgåande laste ned frå produktet.