Lov og rett

Lover og reglar er grunnsteinen i eit sivilisert samfunn. Maktfordelinga i Noreg er delt mellom Stortinget, regjeringa og domstolane for å sikre eit balansert system. Ein lov blir til gjennom ein prosess som startar med eit lovforslag, før det blir diskutert og vedteke i Stortinget. Domstolane handterer rettssaker og avgjer kva som skjer når ei lov blir broten. Digital kriminalitet, som nettsvindel og hacking, har auka i moderne tid, og rettssystemet har måtta tilpasse seg dette. Kriminalitet har konsekvensar både for offeret og for samfunnet som heilskap. Til liks med samfunnet elles, har også arten av kriminalitet endra seg over tid.