Europa no

Europa er eit kontinent rikt på historie, kultur og politisk mangfald. Den Europeiske Unionen (EU) står sentralt som ein politisk og økonomisk union mellom 27 medlemsland, arbeider for fred, stabilitet og velstand. Noreg, sjølv ikkje medlem av EU, deltek gjennom EØS-avtalen, som sikrar nær samhandling. Tyskland, som Europas største økonomi, spelar ei nøkkelrolle i EU. Russland, delvis i Europa, står ofte i kontrast til vestlege land, særleg i lys av nylege konfliktar. Nye krigar og konfliktar, som konflikten i Ukraina, utgjer alvorlege utfordringar for kontinentet, saman med politiske spenningar og økonomiske utfordringar. Europa står overfor ei tid der samarbeid og dialog blir stadig viktigare for å møte desse utfordringane.