Produksjon for scene er et fag der elevene skal planlegge og gjennomføre flere forestillinger, både små og store. Dette kan være revy, konsert, musikal, teater, stand-up eller film / video / multimediaproduksjon. 
Organisert lyd

HVORDAN OPPLEVER VI MUSIKK?

• Det er vår egen smak som bestemmer om vi liker den musikken vi hører på. Musikksmaken bestemmes av det vi har hørt av musikk før, lydimpulser før vi blir født og musikksmaken til venner. Musikksmaken endrer seg også med alderen. Mange har det slik at musikksmaken endrer seg med humøret og hva du føler. Musikk kan også gi oss assosiasjoner. Dette kan være et gammelt minne som dukker opp igjen, eller at musikken får oss til å tenke på ting vi ikke har tenkt på før. 

• Når musikk uttrykker nærvær og utstråling kan det skape posistive opplevelser hos musikklytteren. For andre igjen trenger ikke dette å bety noe. Det er viktig å være åpen for ulik type musikk, og lytte til ulik musikk. Det er som med mat - spis variert!

KORLEIS OPPLEVER VI MUSIKK?

• Det er vår eigen smak som avgjer om vi likar den musikken vi høyrer på. Musikksmaken vert avgjort av det vi har høyrt av musikk før, lydimpulsar før vi vert fødd og musikksmaken til vener. Musikksmaken endrar seg òg med alderen. Mange har det slik at musikksmaken endrar seg med humøret og kva du følar. Musikk kan òg gje oss assosiasjonar. Dette kan vere eit gamalt minne som dukkar igjen opp, eller at musikken får oss til å tenkje på ting vi ikkje har tenkt på før. 

• Når musikk uttrykkjer nærvær og utstråling kan det skapte posistive opplevingar hos musikklyttaren. For andre igjen treng ikkje dette å tyde noko. Det er viktig å vere open for ulik type musikk, og lytte til ulik musikk. Det er som med mat - spis variert!

HVA ER ET PARTITUR?

Partitur er lyd og musikk som er skrevet ned som noter, eller er grafisk utformet. Dersom du lar øynene vandre loddrett nedover partituret, finner du alle tonene som klinger samtidig. Det er slik akkorder og klanger oppstår.

• Med partituret holder komponisten oversikten over arbeidet sitt.

Dirigenten bruker partituret til å lede øvingene og fremføringene av verket.

• Bildet viser litt av et grafisk partitur av Beethoven sin 5. symfoni. De grafiske symbola beskriver musikken slik den blir spilt.

KVA ER EIT PARTITUR?

Partitur er lydar og musikk som er skrive ned som notar, eller er grafisk utforma. Dersom du lèt auga vandre loddrett nedover partituret, finn du alle tonane som kling samstundes. Det er slik akkordar og klangar oppstår. 

• Med partituret held komponisten oversynet over arbeidet sitt.

Dirigenten brukar partituret til å leie øvingane og framføringane av verket. 

• Biletet viser litt av eit grafisk partitur av Beethoven den 5. symfonien sin. Dei grafiske symbola skildrar musikken slik han vert spelt.

Lytt til begynnelsen av Beethoven sin 5 symfoni i C-dur. Studer det grafiske partituret mens du lytter.
Grafisk partitur
Lytt til deler av en låt og lag et grafisk partitur.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN KAN EN BLANDE ULIKE LYDER I MUSIKK?

På 1600-tallet begynte musikerne å akkompagnere melodiene sine. Generalbassgruppa (et eller flere instrumenter) fikk jobben med å akkompagnere (som regel lutt, cembalo eller viola da gamba (cello)). Melodien ble spilt av andre instrument.

Kompet i moderne musikk består gjerne av flere instrument, men felles for dem er altså at de ikke har hovedrollen i lydbildet.

• Når ulike lyder klinger samtidig kaller vi det samklang.

Vekselspill er nå lyder som skifter på å ha hovedrollen.

Rolledeling er når en lyd kan ha hovedrollen, mens andre danner en bakgrunn (kompet).

• "Sound" er lyden eller klangen av musikken. Ulike instrument, bruk av dem og lydproduksjon spiller inn på "sounden".

KORLEIS KAN EN BLANDE ULIKE LYDAR I MUSIKK?

• På 1600-talet byrja musikarane å akkompagnere melodiane sine. Generalbassgruppa (eit eller fleire instrument) fekk jobben med å akkompagnere (som regel lutt, cembalo eller viola da gamba (cello)). Melodien vart spelt av andre instrument. 

• Kompet i moderne musikk består gjerne av fleire instrument, men felles for dei er altså at dei ikkje har hovudrolla i lydbiletet.

• Når ulike lydar kling samstundes kallar vi den samklang.

Vekselsspel er no lydar som skiftar på å ha hovudrolla.

Rolledeling er når ein lydar kan ha hovudrolla, medan andre dannar ein bakgrunn (kompet).

• "Sound" er lyden eller klangen av musikken. Ulike instrument, nytte av dei og lydproduksjon spelar inn på "sounden".

Lytt til musikken under. Tenk på begrepa komp, samklang, vekselspill rolledeling og sound mens du lytter.

HVORDAN KAN VI KATEGORISERE ULIKE TYPER LYDER?

Fri lyd er lyd som oppstår uten mål og mening.

Signal er lyder som er skapt med hensikt. De skal formidle informasjon, og budskapet de bringer, er noe annet enn lyden selv.

Musikk er en særegen form for lyd, som fyller mange behov hos oss. Vi kan danse, slappe av og nyte musikk.

KORLEIS KAN VI KATEGORISERE ULIKE TYPAR LYD?

Fri lyd er lydar som oppstår utan mål og meining.

Signal er lydar som er skapt med føremål. Dei skal formidla informasjon, og bodskapen, er noko anna enn lyden sjølv.

Musikk er ein særeigen form for lyd, som fyller mange behov hjå oss. Vi kan danse, slappe av og nyte musikk.

Lytt til lydkollasjen under. Hvilke ulike typer lyder hører du? Lag deretter en egen lydkollasj med ulike typer lyder. Klarer du å sette sammen lydene slik at de lager en fortelling?
Lydkollasj
GARAGEBAND

HVORDAN KAN FORM OG ULIKE VIRKEMIDDEL BRUKES I MUSIKK?

• Når vi bruker gjentakelse øker interessen for musikken, i tillegg til at lytteren får følelsen av at noe skjer. Når lyden blir gjentatt på en regelmessig måte, kaller vi det en rytme.

Kontrast er når vi presenterer noe helt nytt, eller som skille seg fra noe tidligere. Kontrast skaper form. Det kan være mellom et vers(A) og et refreng (B) i en sang. Andre kontraster kan en kalle med bokstavene (C) og (D). Forma til en sang kan da være: into - A - A - B - A - C - B - B - outro .

Symetri er når bitene i en sang har et mønster, for eksempel at begynnelsen og slutten er lik hverandre, eller at formen har en lik rekkefølge.

KORLEIS KAN FORM OG ULIKE VERKEMIDDEL BRUKAST I MUSIKK?

• Når vi brukar gjentaking aukar interessa for musikken, i tillegg til at lyttaren får kjensla av at noko skjer. Når lyden vert gjenteken på ein regelmessig måte, kallar vi det ein rytme.

Kontrast er når vi presenterer noko heilt nytt, eller som skil seg frå noko tidlegare. Kontrast skapar form. Det kan vere mellom eit vers(A) og eit refreng (B) i ein song. Andre kontrastar kan ein kalla med bokstavane (C) og (D). Forma til ein song kan då vera: into - A - A - B - A - C - B - B - outro

Symetri er når bitane i ein song har eit mønster, til dømes at byrjinga og slutten er lik kvarandre, eller at forma har ei lik rekkjefølgje.

Lytt til musikken under. Kan du høre gjentakelse, kontrast eller symetri i sangen..
Lytt til Yesterday av The Beatles. Skriv ned formen til låten? Finner du noen virkemiddel også?
BOKMÅLNYNORSKINTERAKTIV
Ta utgangspunkt i ulike lyder og kombinasjoner av lyder og sett dem sammen til en ny "låt". Klarer du å sette sammen lydene slik at de lager en tydelig form, gjerne ved bruk av ulike virkemiddel?
GARAGEBAND
34


34
BLI KJENT
ARBEIDSPLAN 1 ØKT 2 SKOLETIMER
I denne økten vil du bli kjent med faget og hva du skal gjøre i timene fremøver. Du vil få utdelt ein informasjonsbrosjyre, og du skal gi fra deg informasjon om deg selv og dine forventninger til faget. Til slutt prøver vi ulike "bli-kjent-leker"
 • TIME 1: Bi blir kjent med faget
  - kort muntlig presentasjon om faget og oppgavene fremover
  - dele ut informasjonsbrosjyren
  - elevene studerer brosjyren å små grupper
  - gruppene kommenterer innholdet i plenum
 • TIME 2: Meg selv og de andre
  - elevene fyller ut et interesseskjema om seg selv og forventningene til faget
  - vi leker ulike bli-kjent-leker
INFORMASJONSBROSJYREMINE INTERESSERBLI-KJENT-LEKER
35


36
UTPRØVING
ARBEIDSPLAN 2 ØKTER 4 SKOLETIMER
De neste 2 øktene (4 skoletimer) skal du få prøve ut ulike aktiviteter innen musikk, dans og drama, samt få trening i å bruke det tekniske utstyret skolen har. Arbeidet deles i 2 økter, der den ene økten tar for seg teknisk arbeid og sang (musikk), og den andre økten øvelser innen dans og drama.
 • TIME 1: Teknisk
  - kort forelesing om hvordan man kan arrangere feilfritt
  - dele gruppen / klassen i 3 og la dem arbeide med en kort presentasjon om hva de mener må til for å arrangere best mulig
  - vise det tekniske utstyret skolen har, og eventuelt lage en egen inventarliste
  - fortelle kort om hvordan man kan spille av lyd, bruke PA, lyssette scenen og lage plakater og mediefortellinger
 • TIME 2: Musikk
  - fortelle om hva det vil si å spille i band
  - forklare hva sangerens 9 bud går ut på
  - forklare hva som er viktig når man skal synge
  - gjennomføre og prøve ulike sang- og pusteøvelser
  - synge noen sanger
 • TIME 3: Dans
  - forklare hva dans er
  - prøve ut noen øvelser som fokuserer på bevegelse
  - trene på rytme
  - trene på dans
 • TIME 4: Drama
  - snakke om hva en god dramastemme er
  - lese små avisnotiser med ulik stemme
  - forklare hva godt kroppsspråk er i drama
TEKNISKMUSIKKDANSDRAMA
37


40
NORSKE TALENTER
ARBEIDSPLAN 4 ØKTER 8 SKOLETIMER
De neste fire øktene (8 skoletimer) skal du være med i en gruppe som skal lage en fremføring som skal vises frem for et publikum. Dette kan være en framføring som er innenfor fagområda musikk/dans/drama eller teknisk. Det blir opprettet musikkgrupper, dansegrupper, dramagrupper og en teknisk gruppe. Innholdet (sanger, danser, skuespill og teknisk arbeid) er bestemt av lærerne dine. Lykke til!
 • TIME 1: Introduksjon
  - forklare oppgaven "norske talenter"
  - vise vurderingskriteriene
  - dele elevene inn i grupper med et bestemt innhold (påmelding)
 • TIME 2:
  - idémyldre, planlegge og øve
  - skrive logg
 • TIME 3:
  - planlegge og øve
 • TIME 4:
  - øve
  - skrive logg
 • TIME 5:
  - øve
  - velge programledere
 • TIME 6:
  - generalprøve på scene med lys, lyd og kulisser
  - skrive logg
 • TIME 7: Fremføring
  - fremføre "norske talenter" med publikum
 • TIME 8: Fremføring
  - etterarbeid og opprydding
  - etterarbeid, skrive logg og refleksjonsarbeid
NORSKE TALENTER
42


50
miniPROSJEKT
ARBEIDSPLAN - DISNEY 8 ØKTER 16 SKOLETIMER
Klassen deles i grupper med 5-6 personer. Gruppen skal planlegge, øve og fremføre en sekvens fra en kjent Disney-film. Alle skal delta både i dramatisering, musisering og dans, og skal vare i 4-6 minutter.
 • TIME 1: Introduksjon
  - forklare prosjektet "Disney"
  - vise vurderingskriteriene
  - vise snutter / filmklipp fra utvalgte Disney-filmer
  - dele elevene inn i grupper og fordele oppgaver fra ulike Disney-filmer
 • TIME 2:
  - gruppene studerer utdelt oppgave
  - notere replikker
  - skrive logg
 • TIME 3:
  - øve på replikker
 • TIME 4:
  - fremføring med replikker fra manus
  - skrive logg
 • TIME 5:
  - fokusere på sangen i oppgaven
  - lære melodi og tekst (sanglyrikk)
 • TIME 6:
  - fordele sangroller
  - øve på hvordan man kan formidle sangen
  - skrive logg
 • TIME 7:
  - øve på replikker og sang
 • TIME 8:
  - fremføring med replikker og sang
  - skrive logg
 • TIME 9:
  - planlegge og øve inn dans
 • TIME 10:
  - planlegge og øve inn dans
  - skrive logg
 • TIME 11:
  - øve på dans
  - øve både replikker, sang og dans
 • TIME 12:
  - Fremføring med replikker, sang og dans
  - skrive logg
 • TIME 13:
  - lage kulisser, rekvisita og kostymer
 • TIME 14:
  - lage kulisser, rekvisita og kostymer
  - skrive logg
 • TIME 15: Fremføring
  - generalprøve
 • TIME 16: Fremføring
  - fremføring av oppgaven
  - etterarbeid, skrive logg og refleksjonsarbeid
DISNEY
34


34
BLI KJENT
ARBEIDSPLAN 1 ØKT 2 SKOLETIMER
I denne økten vil du bli kjent med faget og hva du skal gjøre i timene fremøver. Du vil få utdelt ein informasjonsbrosjyre, og du skal gi fra deg informasjon om deg selv og dine forventninger til faget. Til slutt prøver vi ulike "bli-kjent-leker"
 • TIME 1: Bi blir kjent med faget
  - kort muntlig presentasjon om faget og oppgavene fremover
  - dele ut informasjonsbrosjyren
  - elevene studerer brosjyren å små grupper
  - gruppene kommenterer innholdet i plenum
 • TIME 2: Meg selv og de andre
  - elevene fyller ut et interesseskjema om seg selv og forventningene til faget
  - vi leker ulike bli-kjent-leker
INFORMASJONSBROSJYREMINE INTERESSERBLI-KJENT-LEKER
35


40
NORSKE TALENTER
ARBEIDSPLAN 4 ØKTER 8 SKOLETIMER
De neste fire øktene (8 skoletimer) skal du være med i en gruppe som skal lage en fremføring som skal vises frem for et publikum. Dette kan være en framføring som er innenfor fagområda musikk/dans/drama eller teknisk. Det blir opprettet musikkgrupper, dansegrupper, dramagrupper og en teknisk gruppe. Innholdet (sanger, danser, skuespill og teknisk arbeid) er bestemt av lærerne dine. Lykke til!
 • TIME 1: Introduksjon
  - forklare oppgaven "norske talenter"
  - vise vurderingskriteriene
  - dele elevene inn i grupper med et bestemt innhold (påmelding)
 • TIME 2:
  - idémyldre, planlegge og øve
  - skrive logg
 • TIME 3:
  - planlegge og øve
 • TIME 4:
  - øve
  - skrive logg
 • TIME 5:
  - øve
  - velge programledere
 • TIME 6:
  - generalprøve på scene med lys, lyd og kulisser
  - skrive logg
 • TIME 7: Fremføring
  - fremføre "norske talenter" med publikum
 • TIME 8: Fremføring
  - etterarbeid og opprydding
  - etterarbeid, skrive logg og refleksjonsarbeid
NORSKE TALENTER
42


50
Prosjekt 1
ARBEIDSPLAN - @ 8 ØKTER 16 SKOLETIMER
@
 • TIME 1: Introduksjon
  -
 • TIME 2:
  -
 • TIME 3:
  -
 • TIME 4:
  -
 • TIME 5:
  -
 • TIME 6:
  -
 • TIME 7:
  -
 • TIME 8:
  -
 • TIME 9:
  -
 • TIME 10:
  -
 • TIME 11:
  -
 • TIME 12:
  -
 • TIME 13:
  -
 • TIME 14:
  -
 • TIME 15: Fremføring
  - generalprøve
 • TIME 16: Fremføring
  - fremføring av oppgaven
  - etterarbeid, skrive logg og refleksjonsarbeid
Prosjekt
2


16
Prosjekt 2
ARBEIDSPLAN - @ 14 ØKTER 28 SKOLETIMER
@
 • TIME 1: Introduksjon
  -
 • TIME 2:
  -
 • TIME 3:
  -
 • TIME 4:
  -
 • TIME 5:
  -
 • TIME 6:
  -
 • TIME 7:
  -
 • TIME 8:
  -
 • TIME 9:
  -
 • TIME 10:
  -
 • TIME 11:
  -
 • TIME 12:
  -
 • TIME 13:
  -
 • TIME 14:
  -
 • TIME 15:
  -
 • TIME 16:
  -
 • TIME 17:
  -
 • TIME 18:
  -
 • TIME 19:
  -
 • TIME 20:
  -
 • TIME 21:
  -
 • TIME 22:
  -
 • TIME 23:
  -
 • TIME 24:
  -
 • TIME 25:
  -
 • TIME 26:
  -
 • TIME 27: Fremføring
  - generalprøve
 • TIME 28: Fremføring
  - fremføring av oppgaven
  - etterarbeid, skrive logg og refleksjonsarbeid
Prosjekt
34


34
BLI KJENT
ARBEIDSPLAN 1 ØKT 2 SKOLETIMER
I denne økten vil du bli kjent med faget og hva du skal gjøre i timene fremøver. Du vil få utdelt ein informasjonsbrosjyre, og du skal gi fra deg informasjon om deg selv og dine forventninger til faget. Til slutt prøver vi ulike "bli-kjent-leker"
 • TIME 1: Bi blir kjent med faget
  - kort muntlig presentasjon om faget og oppgavene fremover
  - dele ut informasjonsbrosjyren
  - elevene studerer brosjyren å små grupper
  - gruppene kommenterer innholdet i plenum
 • TIME 2: Meg selv og de andre
  - elevene fyller ut et interesseskjema om seg selv og forventningene til faget
  - vi leker ulike bli-kjent-leker
INFORMASJONSBROSJYREMINE INTERESSERBLI-KJENT-LEKER
35


40
NORSKE TALENTER
ARBEIDSPLAN 4 ØKTER 8 SKOLETIMER
De neste fire øktene (8 skoletimer) skal du være med i en gruppe som skal lage en fremføring som skal vises frem for et publikum. Dette kan være en framføring som er innenfor fagområda musikk/dans/drama eller teknisk. Det blir opprettet musikkgrupper, dansegrupper, dramagrupper og en teknisk gruppe. Innholdet (sanger, danser, skuespill og teknisk arbeid) er bestemt av lærerne dine. Lykke til!
 • TIME 1: Introduksjon
  - forklare oppgaven "norske talenter"
  - vise vurderingskriteriene
  - dele elevene inn i grupper med et bestemt innhold (påmelding)
 • TIME 2:
  - idémyldre, planlegge og øve
  - skrive logg
 • TIME 3:
  - planlegge og øve
 • TIME 4:
  - øve
  - skrive logg
 • TIME 5:
  - øve
  - velge programledere
 • TIME 6:
  - generalprøve på scene med lys, lyd og kulisser
  - skrive logg
 • TIME 7: Fremføring
  - fremføre "norske talenter" med publikum
 • TIME 8: Fremføring
  - etterarbeid og opprydding
  - etterarbeid, skrive logg og refleksjonsarbeid
NORSKE TALENTER
42


50
Prosjekt 1
ARBEIDSPLAN - @ 8 ØKTER 16 SKOLETIMER
@
 • TIME 1: Introduksjon
  -
 • TIME 2:
  -
 • TIME 3:
  -
 • TIME 4:
  -
 • TIME 5:
  -
 • TIME 6:
  -
 • TIME 7:
  -
 • TIME 8:
  -
 • TIME 9:
  -
 • TIME 10:
  -
 • TIME 11:
  -
 • TIME 12:
  -
 • TIME 13:
  -
 • TIME 14:
  -
 • TIME 15: Fremføring
  - generalprøve
 • TIME 16: Fremføring
  - fremføring av oppgaven
  - etterarbeid, skrive logg og refleksjonsarbeid
Prosjekt
2


16
Prosjekt 2
ARBEIDSPLAN - @ 14 ØKTER 28 SKOLETIMER
@
 • TIME 1: Introduksjon
  -
 • TIME 2:
  -
 • TIME 3:
  -
 • TIME 4:
  -
 • TIME 5:
  -
 • TIME 6:
  -
 • TIME 7:
  -
 • TIME 8:
  -
 • TIME 9:
  -
 • TIME 10:
  -
 • TIME 11:
  -
 • TIME 12:
  -
 • TIME 13:
  -
 • TIME 14:
  -
 • TIME 15:
  -
 • TIME 16:
  -
 • TIME 17:
  -
 • TIME 18:
  -
 • TIME 19:
  -
 • TIME 20:
  -
 • TIME 21:
  -
 • TIME 22:
  -
 • TIME 23:
  -
 • TIME 24:
  -
 • TIME 25:
  -
 • TIME 26:
  -
 • TIME 27: Fremføring
  - generalprøve
 • TIME 28: Fremføring
  - fremføring av oppgaven
  - etterarbeid, skrive logg og refleksjonsarbeid
Prosjekt
KONTAKT
Vil du bruke opplegg fra www.skolefag.com, eller lurer du eller skolen dinhvordan nettsiden kan brukes? Har du forslag til endinger? Funnet noe som bør endres på? Ta kontakt, gjerne via telefon!
Takk. Din melding har blitt mottatt, og du vil høre fra meg!
Oops! Mangler det noe?
™media
Torkjell Midtgaard
org.nr. 987740728
Skaret 22
6035 Fiskarstrand
Skolefag.com er en samling av læringsressurser for ungdomstrinnet på internett. Nettstedet eies, utvikles og driftes av ™media, et enkeltmannsforetak for Torkjell Midtgaard.

Torkjell Midtgaard arbeider selv som lærer, samtidig som han er lidenskapelig opptatt av samfunnet vårt, musikk, design og webdesign. Opp gjennom åra har han derfor klart å utvikle disse opplegga samtidig som han selv har brukt dem aktivt. Det betyr også at innholdet stadig utvikler seg. Ta kontakt om du ønsker å legge til eller endre noe!