Økonomi
KOMPETANSEMÅL
 • bruke samfunnsfaglige metoder og digitale ressurser i egne undersøkelser, presentere funn ved hjelp av digitale verktøy og drøfte hvor gyldige og relevante funnene er
 • vurdere hvordan arbeid, inntekt og forbruk kan påvirke personlig økonomi, levestandard og livskvalitet
 • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Norge i dag og reflektere over sentrale utfordringer
LÆRINGSMÅL
 • forstå hva penger er, hvordan penger fungerer og hva som bestemmer verdien av penger
 • vite hva avgifter og skatter er
 • argumentere for eller mot lågare avgifter og skatter
 • forstå at eit samfunn må prioritere og alltid prøve å få mest ut av ressursene sine
 • forklare hvilke økonomier som finnes
 • forklare hvordan økonomi og miljøproblem henger sammen
 • bli kjent med FN sine bærekraftsmål
 • beskrive forskjellene på privat og offentlig sektor
 • delta i diskusjoner om hvordan norsk samfunnsøkonomi er
 • være bevisst på værdien av arbeid
 • kartlegge og reflektere over eget forbruk på skolen
 • forklare hvorfor det kan være lurt å spare
 • kjenne til omgrep knyttet til lån
 • forstå risikoene ved unødvendige lån

HVA ER PENGER?

- økonomi
- handler om at folk har tillit til penger
betalingsmiddel
- ingen verdi i seg selv
- bare verdi
- betale for varer eller tjenester

- kjøpe tjenester
kjøpe andres arbeid

- i økonomien
- markedet viktig
- kjøper og selger møtes
- hvis det er mer av en vare eller tjeneste enn folk vil kjøpe, vil prisen falle
- prisen stiger hvis det er mindre av varen eller tjenesten enn folk vil kjøpe

- stedet
- prise en vare eller tjeneste i andre 
varer og tjenester
praktisk å prise med penger

KVA ER PENGAR?

- økonomi
- handlar om at folk har tillit til pengar
- pengar er berre eit bytemiddel eller betalingsmiddel
- ingen verdi i seg sjølv
- betale for varer eller tenester
- praktisk å prise med pengar

- for omlag 5000 år sidan var dei vanlegaste bytemidla korn, ris og andre varer
- i Egypt vart gull brukt som bytemiddel
- dei første myntane var laga av kostbare metall som gull og sølv i Hellas for 2700 år sidan
- i nyare tid har pengar vorte laga av billege materiale (metall og papir)
- i moderne tid vert elektroniske pengar nytta (kort og appar som Vipps), som er pengar som ikkje er fysiske

- Noregs Bank har ansvaret for å lage pengar i Noreg
- saman med finanstilsynet kontrollerar dei kor mange pengar som finst iSamfunnet
- for at bytesystemet mellom pengar, varer og arbeidskraft ikkje bryt saman

- i økonomien er marknaden viktig
- kjøper og seljer møtest
- viss det er meir av ei vare eller teneste enn folk vil kjøpe, vil prisen falle
- prisen stig viss det er mindre av varen eller tenesta

- inflasjon får ein når prisane stig
- ein får mindre att for pengane ein har, som vil seie at pengane blir mindre verde
- oppstår når der er for mykje pengar i forhold til verdien av varer og tenester

FILMSNUTT HVA ER PENGER?

Fyll ut et boksskjema om penger.

BOKMÅLNYNORSK

@@@

-

KVA ER AVGIFTER OG SKATTAR?

- i Noreg har vi mange avgifter og skattar
- går til velferden, som gratis skule, helsevesen, vegar, trygdeordningar osv.
- Noreg har nokre av dei beste ordningane i heile verda
- blir ordna gjennom NAV

- meirverdiavgift (mva)
- i tillegg til meirverdiavgifta finst det mange andre slags avgifter- og skattar - i Noreg
- den skatten folk flest merkar mest til, er inntektsskatt
- dei som har høgast lønnsinntekt betale mest i skatt
- dei som tener lite, betalar mykje mindre

Er det rettferdig at du betalar meir i inntektsskatt om du har meir lønn?

- også ungdommar som arbeider må betale inntektsskatt
- skattefritt inntill kr 70000,-

Treng du pengar i kvardagen din? Kva brukar du pengar på, og kvar får du pengar frå?

FILMSNUTT HVA ER SKATT?

1: Hva er skatter og avgifter?
2: Hvem tar inn skatter og avgifter?
3: Hva blir skatter og avgifter brukt til?
4: Hvordan blir livet ditt påvirket av hvor mye som kommer inn i avgifter og skatter til staten, fylkeskommunen og kommunen du bor i?

Sett opp argumenter, for og mot, om Norge skal ha lave eller høye skatter. Si også din mening og hvorfor!

BOKMÅLNYNORSK

@@@

-

Kvifor er ingenting gratis?

- politikarar kranklar i eit demokrati korleis pengane skal fordelast, og korleis vi skal skaffe dei
- ingen samfunn har uavgrensa med ressursar
- vi må prioritere, ingenting er gratis
- alle samfunn - på ein eller annan måte - finne ut korleis dei mest rettferdig kan dele på dei goda dei faktisk har
- i demokratiske land handlar mykje av politikken om dette
- i land som ikkje er demokratiske så er ofte goda skeivt fordelte

Går det an a få meir ut av dei pengane ein har iSamfunnet?

- nye og betre maskiner
- robotar
- kunstig intelligens
- betre produksjonsutstyr
- dyktigare arbeidskraft
- høgare kunnskapsnivå
- nye energikjelder som ikkje nyttar fossilt brensel

Finst det negative konsekvensar av at maskiner erstattar menneske?

FILMSNUTT HVORFOR ER DET FATTIGDOM?

@@@

-

Kva for typar økonomi har vi?

- personleg økonomi
- omfattar arbeid og fritid, inntekt, skatt, sparing og lån, arv og gåver
- også kjøp av varer og tenester

- bedriftsøkonomi
- omfattar produksjon på sal av varer og tenester, kjøp av det som trengst for a produsere (ravarer, maskiner, energi og arbeidskraft), forteneste og samfunnsansvar

- samfunnsøkonomi
- tek føre seg samanhengane mellom personleg økonomi, bedriftsøkonomi og kva styresmaktene gjer
- økonomien til heile landet dreier seg om korleis dette samspelet verkar

Fyll inn kjennetegnøkonomitypene.

BOKMÅLNYNORSK

@@@

-

KORLEIS HENG ØKONOMI OG MILJØ SAMMEN?

- økonomiske interesser står ofte i konflikt med naturinteresser
- livsvilkår
- miljøvernarar tenkjer "fore var-prinsippet"
- vil seie at dagens menneske må unngå å ha ein livsførsel som øydelegg naturen og miljøet sa sterkt at dei kommande generasjonane får problem

- miljøproblema i verda heng saman med fattigdomsproblema

- dersom fattige menneske blir mindre fattige, vil dei kjøpe fleire varer, som i neste runde fører til at miljøproblema blir større

Korleis kan vi skape ei meir rettferdig fordeling i verda samtidig som miljøet ikkje blir skadd?

FN BÆREKRAFTSMÅL

Studer bærekraftsmålene til FN. Svarspørsmålene under.
1: Hva betyr ordet bærekraft? Hva vil det si at noe er bærekraftig?
2: Hva er bærekraftsmålene til FN?
3. Hva er grunnen til at FN har utviklet disse bærekraftsmålene?
4. Se på mål 1 og 10. Hva legger disse målene vekt på? Hvordan kan man skape en mer rettferdig fordeling i verden samtidig som man sikrer at miljøet ikke blir skadd

@@@

-

KVA ER PRIVAT OG OFFENTLEG SEKTOR?

- næringslivet omfattar mange små og store bedrifter
- nokre produserer varer, andre tilbyr tenester
- nokre er eigde av privatpersonar, medan andre er eigde av staten - eller dei kan vere eigde av privatpersonar og staten i fellesskap

- privat sektor
- når ei bedrift blir eigd av privatpersonar
- kan gå konkurs, og difor oppteken med å gå med overskot
- oppteken av å halde kostnadar nede (lønn, leige, råstoff), og investere i ny teknologi

- offentleg sektor
- andre mål enn å gå med overskot (politiet, rettsvesenet, skole, helse)
- tenester og hjelpe menneske
- mange utgifter
- inntekter frå skattar og avgifter
- via statsbudsjettet

- sekundærnæring
- permittert

BILDE KVA JOBBAR NORDMENN MED?

@@@

-

KORLEIS ER DEN NORSKE SAMFUNNSØKONOMIEN?

- den totale produksjonen av varer og tenester i dette landet
- vi kallar dette verdiskaping
- storleiken på all verdiskaping i eit land kallar vi bruttonasjonalprodukt
- BNP
- samla verdiskaping både i privat og offentleg sektor, målt per innbyggjar

- vanlegvis aukar produksjonen av varer og tenester kvart år
- arbeidskrafta stadig blir flinkare
- betre maskiner og teknologi
- smartare produksjonsmåtar

- av og til blir produksjonen av varer og tenester lågare
- resesjon
- ulike grunnar (krig, pandemiar, klima, naturkatastofar, dårleg økonomisk styring)
- fører ofte med seg aukande arbeidsløyse og enten fallende eller sterkt aukande prisar

- koronapandemien
- førte det til at verdiskapinga i Noreg blei kraftig redusert
- konkursar, arbeidslause og reduserte inntekter
- staten reduserte skattar og avgifter, og Noregs Bank reduserte renta

- oljefondet
- Noreg har hatt enorme inntekter i årevis frå olje - og gassproduksjon
- store delar a overskotet er plassert som sparepengar i utlandet (Statens pensjonsfond utland
- vi er einige om at desse pengane ikkje skal brukast opp med ein gong
- handlingsregelen
- vi brukar berre inntektene som desse pengane skaper (til dømes renter)

- jo større verdiskapinga er i Noreg, jo meir kan fordelast mellom innbyggarane
- det er ulike oppfatningar om kva som er rettferdig fordeling av pengane i Noreg
- politiske diskusjonar dreier seg om akkurat det

- skilnadane mellom fattige og rike i Noreg har vorte større dei siste 40 åra
- skilnadane mellom fattigfe og rike land har også vorte større

Er det rettferdig at skilnadane mellom fattige og rike har vorte større?

FILMSNUTT OLJEFONDET

I denne oppgaven skal du samarbeide med 3 andre personer, og du skal delta i diskusjoner om norsk samfunnsøkonomi. Gruppen din må bli enig om å skrive et svar på alle spørsmåla. Presenter svara til klassen din, og lever diskusjonsnotatene til læreren din. Du vil få tildelt ulike roller!

BOKMÅLNYNORSK

@@@

-

KVA GIR ARBEID?

- fritid er gratis
- fritid kan også ha ein kostnad om ein vel eller ikkje vel å bruke tida til arbeid
- kan opplevast som eit dilemma

Er fritid sløsing med tid?

- jo meir du ønskjer å skaffe deg av varer og tenester, dess meir må du jobbe
- du får samtidig mindre fritid

- du kan ofte ikkje sjølv bestemme kor mykje eller kor ofte du skal jobbe
- arbeidsgivar har oftast rett til å bestemme tida til dei ansatte

- som samfunn er vi i dag spesialiserte innanfor ulike yrke
- vi klarer å produsere meir på den måten
- nokre lagar mat, nokre underviser, nokre driv med helse osv.

- vi byter alt av arbeid og produksjon med pengar

@@@

-

KVA ER FORBRUK OG SPARING?

Kva vil du bruke pengane dine på?

- kan vere lurt å setje opp eit budsjett
- oversikt over pengar du har eller kjem til å få
- oversikt over pengar du vil eller må bruke altså utgiftene dine
- planleggje betre og prioritere
- bestemme deg for kva du vil velje vekk

- ein har som oftast faste inntekter
- som oftast lønn

- utgifter kan vere både jamne (faste) og ujamne
- jamne utgifter er lett å planlegge, mens ujamne utgifter kjem som oftast overraskande på deg

Kva for faste utgifter har du?

Kan du tenkje deg nokre utgifter som kan vere ujamne?

- det er lurt å spare pengar systematisk
- bruke til utgifter som kjem overraskande
- eller til eigen bustad

Svar skriftlig på spørsmål og oppgaver om dine penger.

BOKMÅLNYNORSK
FILMSERIE TEENAGE BOSS

@@@

-

KVA ER LÅN?

- dei fleste av oss vil før eller seinare ta opp eit bustadlån
- for det første må ein ha noko sparepengar sjølv
- gjerne kalla eigenkapital
- kan vere pengar eller andre verdiar

- for det andre krev banken renter
- betaling for å låne deg pengar
- er ein viss prosentdel av lånet du tek opp
- i tillegg må ein betale tilbake sjølve lånebeløpet

- det tek som oftast mange år å betale ned eit boliglån
- den totale lånesummen blir delt opp i veldig mange del-innbetalingar
- heiter avdrag
- ein må altså setje av pengar i mange år til å betale tilbake sjølve lånebeløpet, samt kostnaden ved å låne (rentene)

- bruk ein lånekalkulator for å skaffe deg oversikt over kva eit lån kostar

FILMSNUTT RENTER OG RENTERS RENTE

Arbeid i par og gå til internettsidene til 3 ulike banker (DNB, Sparebank 1, Sparebanken Møre).
Bruk lånekalkulatoren til bankene og finn ut hva den effektive renten vil være om du låner kr 1 000 000 ,-

hvilken bank er billigst?
hvor mange penger sparer du på å velge den billigste banken fremfor den dyreste? En måned og ett år.
• tenker dere at det er fornuftig å sjekke med fleire banker før man bestemmer seg? Forklar hva dere mener!

@@@

-

KVIFOR BØR EIN UNNGÅ UNØDVENDIGE LÅN?

- for å kunne bruke pengar må ein først ha tent dei, fått dei eller spart dei opp, lånt dei i ein bank

Kva vil det seie å låne pengar?

Er ikkje det å låne pengar eigentleg å byte om rekkjefølgja på det å spare pengar og det å bruke pengar?

- i staden for å spare før ein brukar pengar, kan du låne for å bruke
- betale tilbake lånet etterpå
- nedbetaling

- spørsmålet er kva ein eigentleg låner pengar til
- eit huslån kan kallast utsett sparing, der sparinga skjer ved å betale ned bustadlånet
- du eig til slutt bustaden og verdien av den
- nedbetalinga av lånet er altså ei form for sparing

- lån til forbruk er forbruk teke på forskot
- forbrukslån

- debetkort er et kort som gir deg direkte tilgang til bankkontoen din, og pengar som du eig
- med kredittkort har du tilgang til pengar som du ikkje eig, ofte med svært høge renter

- bankane har lågare renter på lån som er sikra i verdiar, til dømes ein bolig
- lån til forbruk er dyrt (høge renter) fordi det er ein risiko for at banken ikkje får tilbake pengane som er lånt ut

Må ein å betale tilbake pengar som er lånt?

Kva slags konsekvensar kan uvettig bruk av pengar få?

FILMSNUTT LUKSUSFELLEN

Det er forskjell mellom å låne penger til forbruk og til hus. Et hus kan stige i verdi, mens forbruk er bruk av penger på ting som ikke blir mer verdt, men som regel mindre, som klær, reiser, møbler og lignende.

Arbeid i par og gå til internettsidene til 3 ulike banker (DNB, Sparebank 1, Sparebanken Møre).
• Finn ut av hva det vil koste å låne kr 100 000,- til forbruk.
Hvorfor er det så mye dyrere å låne pengar til forbruk enn til hus?
• Se en episode av «Luksusfellen». Hva er det som er grunnen til at personen i  episoden har hamna i økonomiske vansker?

FILMSNUTT RENTER OG RENTERS RENTE
ØKONOMI DETTE MÅ JEG KUNNE