Mangfald

Det norske samfunnet er eit mangfald av kulturar, tradisjonar og menneske, frå dei urgamle samiske samfunna i nord til tradisjonelle tettstadar og byar i sør. Dette mangfaldet reflekterer Noreg si innvandrarhistorie, og bidreg til den unike identiteten i landet. Språkleg, etnisk, religiøst og kulturelt mangfald berikar Noreg, det fremjar inkludering og respekt for ulikheit. Noreg er også kjent for si sterke forplikting til likestilling og sosial rettferd, noko som ytterlegare forsterkar mangfaldet i landet. Trass i utfordringar, er det norske samfunnet eit levande døme på at mangfald kan styrkje ein nasjon, ikkje svekkje han.