Identitet

I dei ulike fellesskapa eg har vore ein del av gjennom livet, har identiteten min og forståinga av meg sjølv endra seg stadig. Som person har eg funne ulike plassar der eg høyrer heime, noko som har gitt meg fridommen til å utforske kven eg er og velje min eigen veg. Kjensler, kjærleik og seksualitet har utvikla seg i takt med desse endringane, og bidreg til eit djupare sjølvbilete. Å erkjenne og verdsetje mangfaldet i dei fellesskapa eg er ein del av, har ikkje berre utvida horisonten min, men også lært meg verdien av openheit og aksept. Denne reisa har vore ein integrert del av å forme meg til personen eg er i dag, ein som kontinuerleg lærer og veks.