Framtida

Framtida for alle og heile verda formast av det grøne skiftet, demokrati og ytringsfridom, samt teknologi for framtida. Auka internasjonalt samarbeid er avgjerande for å takle globale utfordringar som flykningekrisa og fordeling av ressursar. Eit sterkt demokrati og vern om ytringsfridomen er grunnleggjande for å sikre rettferdige samfunn. Det grøne skiftet lovar ei meir berekraftig utvikling ved å støtte miljøvennlege teknologiar og praksisar. Med felles innsats og samhald kan verda møte framtida med optimisme, der ressursane blir forvalta på ein måte som gagnar både planeten og dens innbyggjarar.