Ekstremisme og terror

Ekstremisme og radikalisering har djuptgåande røter i historia, med terror som eit tydeleg uttrykk for konspirasjonsteoriar og ideologisk overbevisning. Hendingar som 11. september 2001 og 22. juli 2011 viser korleis religiøs og politisk ekstremisme kan føre til tragiske terroråtak. Desse handlingane utløyste den globale "krigen mot terror", ein kamp mot terrorisme som har utfordra både nasjonar og internasjonale forhold. Gjennom historia har samfunn stått overfor valet mellom å oppretthalde demokratiske verdiar eller å gi etter for ekstreme ideologiar. Dette evige dilemmaet understrekar kor viktig det er å vareta demokratiet og å forstå kompleksiteten i kva som fører folk mot ekstremisme.