Språket i Noreg

Etter 1814 gjekk språket i Noreg gjennom store endringar. Riksmål og landsmål, som seinare vart kjend som bokmål og nynorsk, utvikla seg som skriftspråk. På byrjinga av 1900-talet var språket prega av ein strid mellom desse to målformene. Rettskrivingsreforma frå 1917 var eit forsøk på å nærme dei til kvarandre. På 1920- og 1930-talet heldt språkutviklinga fram, og etter krigen, frå 1940- til 1970-talet, vart språkpolitikken meir inkluderande. På 1980- til 2000-talet såg vi ei liberalisering av språknormene. I dag er språksituasjonen prega av ein balanse mellom bokmål og nynorsk, der begge er offisielle språk. Typisk ordtilfang og skrivemåte varierer mellom dei to, med bokmål nærare dansk skriftspråkstradisjon og nynorsk meir basert på norske dialektar.