Reklame

Reklame er ein viktig del av vår kvardag og påverkar oss på mange måtar. Den rettar seg spesielt mot barn og ungdom gjennom skjult reklame og bruk av populære kulturfigurar som heltar eller antiheltar. Propaganda kan bli brukt til å forme meiningar, medan lyd og bilete, inkludert fargar, rørsler, og musikk, skapar ei stemning som fengjer. Retorikk og ulike verkemiddel i reklamen, som bruk av utropsteikn og visuelle bilete, påverkar kjenslene og avgjerdene våre. I reklame om kropp og ideal, vert ofte urealistiske kroppsbilete presentert, noko som kan påverke sjølvbiletet til unge. Å lage effektiv reklame krev forståing av desse elementa, og dessutan kunnskap om språklege verkemiddel som forkortingar, orddeling, og bruk av prosent og promille for å formidle informasjon presist og overtydande.