Dansketida

Etter 1350 gjekk Noreg gjennom fleire kulturelle og språklege periodar. Mellomnorsk tid, frå 1350 til 1525, var prega av dialektvariasjon.I dansketida, 1536–1814, vart dansk det dominerande skriftspråket, noko som påverka norsk språkutvikling. Under barokken, frå midten av 1600-talet, oppstod ein rik diktartradisjon med religiøs og dramatisk litteratur. Opplysningstida, på 1700-talet, fokuserte på fornuft og vitenskap, og Ludvig Holberg vart ein nøkkelfigur med verk som "Erasmus Montanus". "Det Norske Selskab", stifta i København, fremja norsk litteratur og språk, og Johan Herman Wessel skilde seg ut med sin satire.