Å dikte

Poesi er ei kunstform som uttrykkskjer kjensler, tankar og erfaringar gjennom rytmisk språk. Flyt i poesi skapar ein naturleg rytme som gjer det lettare å fange lesaren si oppmerksomheit. Kortdikt, ofte knappe i form, krev presisjon i kvart ord. Lesing av poesi opnar for tolking og djup forståing av innhaldet. Arbeid med dikt inneber både analyse og kreativ skriving, der ein utforskar språklege verkemiddel som subjunksjonar, som er sterke uttrykk for kjensler, og apostrofar, ein direkte appell til ein person eller eit objekt. Skriving av poesi utfordrar oss til å meistre vanskelege lydar og ord, og bruk av skråstreken kan skape pausar eller dele diktet i segment. Poesi er ein verda av ord og rytme som inviterer lesaren til å utforske og tolke.