Velferd

Velferdsstaten Noreg er tufta på prinsippet om å sikre innbyggjarane eit godt livsnivå, uavhengig av sosial bakgrunn. Industrien har historisk sett spelt ei sentral rolle, med ei særleg tyngde innan olje- og gassektoren, men også med ei veksande satsing på fornybar energi og teknologi. Naturen er ein vital inntektskjelde, frå fiskeri og akvakultur til turisme. Kunnskap og teknologi er drivkrefter for økonomisk vekst og innovasjon, og Noreg er fremst i verda på fleire teknologiske felt. Tillit og samarbeid karakteriserer det norske samfunnet, og har lagt grunnlaget for framveksten av industrisamfunnet og den sterke velferdsstaten. Likevel står Noreg overfor utfordringar som eldrebølgja og integrering av innvandrarar, som krev kontinuerleg tilpassing og innovasjon for å oppretthalde velferdsnivået.