Samfunn

Eit samfunn er ein samling av menneske som lever saman, med felles normer, verdiar og institusjonar. Gjennom historia har samfunn utvikla seg frå jakt- og samlarsamfunn, via jordbrukssamfunn til industrialiserte samfunn. Den industrielle revolusjonen, som byrja på 1700-talet, var ei tid med enorme endringar, der produksjonen vart mekanisert, og samfunnet vart urbanisert. I det norske samfunnet i dag er det stor vekt på likestilling, demokrati og velferd. Samfunnet vårt er sterkt påverka av teknologi og digitalisering, og det er ei kontinuerleg utvikling for å møte nye utfordringar og moglegheiter.