Demokrati

Demokrati er eit styresett kor makta kjem frå folket. Ordet kjem frå dei greske orda "demos", som tyder folk, og "kratos", som tyder makt. I eit demokrati har borgarane retten til å stemme på politikarar gjennom val. Desse vala skal bli utførte på ein rettferdig og open måte, og kvar person si stemme si tel likt. Demokrati sikrar også retten til ytringsfridom, slik at folk kan uttrykkje sine meiningar fritt. Det er ein grunnleggjande menneskerett og eit sentralt prinsipp for eit rettferdig samfunn.