Berekraftig utvikling

Framtida til menneska står på spel i møtet med klimakrisa. Eit globalt perspektiv er nødvendig, der både fattige og rike land deltar aktivt. Samarbeid og rettferdig handel må styrkast for å redusere ulikskap og fremje felles mål. Innsatsen må rettast mot å beskytte miljøet og naturmangfaldet, samtidig som vi taklar klimaendringar. Noreg, som eit velståande land, har eit særskilt ansvar for å leie an i internasjonale klimainitiativ. Teknologisk innovasjon speler også ei nøkkelrolle i omstillinga til eit lågutsleppsamfunn. Kvart enkelt individ må ta ansvar for sitt klimaavtrykk for å sikre ei berekraftig framtid for alle.