Berekraftige samfunn

Berekraftig utvikling handlar om å møte dagens behov utan å øydeleggje framtidige generasjonar si evne til å møta sine. Det omfattar tre hovudområde: økonomisk, sosialt og miljømessig berekraft. Velferdsplanen for ei berekraftig utvikling siktar mot å balansere ressursbruk og velferdsfordeling globalt, slik at rike og fattige land kan nyte godt av jorda sine gode på ein rettferdig måte. Dette inneber å skapte meir rettferdige samfunn der alle har tilgang til grunnleggjande tenester og moglegheiter. For å nå desse måla, er det nødvendig å bruke ressursane våre klokt og finne løysingar på globale problem som klimaendringar, fattigdom og ulikskap. Gjennom internasjonalt samarbeid og innovasjon kan vi arbeide mot ei meir berekraftig og rettferdig verd.