Berekraft

Berekraft er ein avgjerande del av framtida vår. Det handlar om å ta vare på jordkloden vår for kommande generasjonar. Gjennom bruk av fornybare energikjelder, resirkulering og effektiv ressursutnytting kan vi bidra til ei berekraftig framtid. Det er òg viktig å støtte grøne teknologiar og berekraftige matproduksjonssystem. Det betyr å velje produkt og tenester som skadar miljøet mindre, og å investere i berekraftige prosjekt. Målet er å oppnå ein balanse mellom økonomisk vekst, sosial rettferd og miljøvern. Det krev endringar i korleis vi tenkjer, lever og arbeider. Berekraft er ikkje eit val, men eit ansvar vi alle deler.