Velferd
KOMPETANSEMÅL
 • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar 
 • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet  
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst 
 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk  
TEORI
 • arbeide med gjenreisingen av Norge, det moderne Norge, nasjonal økonomi og bærekraftig utvikling
 • finne, notere og lære ulike begrep
 • bruke begrep i ulike sammenhenger
 • svare på spørsmål
SKRIFTLIG
 • fylle ut et boksskjema om etterkrigstiden i Norge
 • lage et tankekart om "velferdsstaten"
 • sette opp argumentene (for og mot) som ble brukt i EU-kampen i 1994
 • lage en økonomisk og en politisk tidslinje for Norge i tidsrommet 1950-2000 (2010)
 • lage et 3-kolonnenotat om planøkonomi, blandingsøkonomi og markedsøkonomi
 • lage et tankekart om økonomien i Europa etter 1945, og opprettelsen av EU
MUNTLIG
 • diskutere kvinnefrigjøring og norsk økonomisk vekst 
 • diskutere utfordringene velferdsstaten fikk på 1990-tallet
 • diskutere privatisering av skoler, sykehus og eldreomsorg 
 • diskutere den aktive staten og hvordan den kan drive motkonjunkturpolitikk
TENK SELV
 • lage en liste med argument for og mot det norske medlemskapet i NATO
 • fylle ut et «boksskjema» om hvordan en kan bruke ressurser mer effektivt
 • fylle ut et problemløsningskjema om prosesser som hemmer bærekraftig utvikling
 • lage et 2-kolonneskjema om EU
 •  lage seg en egen mening om fordeler og ulemper med EU

HVORDAN STARTET GJENREISNINGEN AV NORGE ETTER 1945?


- etter krigen
- politikerne enige
gjenreise og bygge landet på nytt
- hele nasjonen sto samlet
- få samfunnshjulene i gang
- skaffe arbeid til alle

mange utfordringer 
- gjenreise Nord-Norge
- gjenreise industri og skipsflåten
- bygge flere boliger
- sikre tilgang på mat


- de politiske partiene
- enige
- landet trengte økonomisk vekst og nye arbeidsplasser
- 1945
- til valg på det samme partiprogrammet
fellsprogrammet

- etter krigen fikk
- Norge
- økonomisk støtte
Marshallplanen
- holdt ikke
- politikerne
- satse på industribygging og arbeidsplasser
- vanlig å rasjonalise forbruksvarer

- denne politikken
- sterk støtte i befolkningen
Arbeiderpartiet hadde makta
- ønsket en sterk stat
- statlige regulering og høye skatter

KORLEIS STARTA GJENREISNINGA AV NOREG ETTER 1945?

- etter krigen
- politikarane samde
- gjenreise og byggje landet på nytt
- heile nasjonen stod samla
- få samfunnshjula i gang
- skaffa arbeid til alle

- mange utfordringar
- gjenreise Nord-Noreg

- gjenreisa industri og skipsflåten
- byggje fleire bustader
- sikre tilgjenge på mat

- dei politiske partia
- samde
- landet trong økonomisk vekst og nye arbeidsplassar
- 1945
- til val på det same partiprogrammet
- fellsprogrammet

- etter krigen  
- Noreg
- økonomisk støtte
- Marshallplanen
- heldt ikkje
- politikarane
- satse på industribygging og arbeidsplassar
- vanleg å rasjonalise forbruksvarer

- denne politikken
- sterk støtte i folkesetnaden
- Arbeidarpartiet hadde makta
- ynskte ein sterk stat
- statlege regulering og høge skattar

HVA KJENNETEGNET ARBEIDERPARTIETS STYRE ETTER KRIGEN?

- valget i 1945
Arbeiderpartiet
- rent flertall i Stortinget
Einar Gerhardsen 
- landets statsminister

- 1945-1965
- Arbeiderpartiet

- det dominerende partiet i norsk politikk

- gjenreisingen av landet gikk fort
- ulike næringer
- utviklet seg raskt

- Arbeiderpartiets styre 
- kjennetegn 
- sterk statlig styring
- sosial utjevning

- full sysselsetting

- offentlig helsevesen
- gratis skole for alle


- de andre politiske partiene
- i stor grad enige 
- virkemidlene til partiene var ulike

KVA KJENNETEIKNA ARBEIDARPARTIET SITT STYRE ETTER KRIGEN?

- valet i 1945
- Arbeidarpartiet
- reint fleirtal i Stortinget
- Einar Gerhardsen
- statsministeren i landet

- 1945-1965
- Arbeidarpartiet

- det dominerande partiet i norsk politikk

- gjenreisingen av landet gjekk fort
- ulike næringar
- utvikla seg raskt

- Arbeidarpartiet sitt styre
- kjenneteikn
- sterk statleg styring
- sosial utjamning

- full sysselsetjing

- offentleg helsevesen
- gratis skule for alle

- dei andre politiske partia
- i stor grad samde
- verkemidla til partia var ulike

Fyll ut et boksskjema om etterkrigstiden.

BOKMÅLNYNORSK

HVORFOR BLE NORGE MEDLEM AV NATO?

- etter krigen
- parolen "Aldri mer 9. april!"
- landet
- få et sterkere forsvar
- være forberedt ved et nytt angrep
- lært at nøytralitetspolitikken ikke holdt

- Norge
- søkte støtte hos land i Vest-Europa og USA
- 1949
NATO

- Kommunistpartiet og mange i Arbeiderpartiet
uenige i at Norge meldte seg inn i NATO
- Norge måtte ikke ta parti
- den kalde krigen
- heller være en brobygger mellom supermakter
- de borgerlige partiene
- tilhengere av medlemskap i NATO

KVIFOR VART NOREG MEDLEM AV NATO?

- etter krigen
- parolen "Aldri meir 9. april!"
- landet
- få eit sterkare forsvar
- førebuast ved eit nytt angreip
- lært at nøytralitetspolitikken ikkje heldt

- Noreg
- søkte støtte hos land i Vest-Europa og USA
- 1949
- NATO

- Kommunistpartiet og mange i Arbeidarpartiet
- usamde i at Noreg melde seg inn i NATO
- Noreg måtte ikkje ta parti
- den kalde krigen
- heller vere ein brubyggjar mellom suparmakter
- dei borgarlege partia
- tilhengarar av medlemskap i NATO

Lag en liste med argument for og mot det norske medlemskapet i NATO. Bestem deg for om du er for eller mot!

BOKMÅLNYNORSK

HVA GJORDE INDUSTRIBYGGINGEN?

- Arbeiderpartiet 
- viktig å skaffe arbeid til alle
- arbeide for å skape nye arbeidsplasser

- fossekraft
- satse på kraftkrevende industri
- staten samarbeidet med privat næringsliv

- 1960-tallet
industrien den viktigste næringen
- staten
tilrettelegger
private
- satset penger på å utvikle ny industri
- behov for arbeidskraft
- dekket av flytting fra landsbygda

KVA GJORDE INDUSTRIBYGGINGA?

- Arbeidarpartiet
- viktig å skaffe arbeid til alle
- arbeidt for å skapa nye arbeidsplassar

- fossekraft
- satse på kraftkrevende industri
- staten samarbeidde med privat næringsliv

- 1960-talet
- industrien den viktigaste næringa
- staten
- tilrettelegg
- private
- satse pengar på å utvikle ny industri
- behov for arbeidskraft
- dekte av flytting frå landbygda

HVOR FLYTTER FOLK?

- etter 1950
- mange flyttet fra landsbygda til byer og tettsteder
- tidligere jobbet i jordbruket
- tok seg arbeid i fabrikker og butikker

- maskiner begynte å overta folks arbeid
- traktoren erstattet hesten
- motorsaga ble tatt i bruk
- slutt på å melke for hånd
mindre etterspørsel etter arbeidskraft på landsbygda

- nye tettsteder 
- rundt ny industri

KVAR FLYTTAR FOLK?

- etter 1950
- mange flytta frå landbygda til byar og tettstader
- tidlegare jobba i jordbruket
- tok seg arbeid i fabrikkar og butikkar

- maskiner byrja å overta arbeidet til folk
- traktoren erstatta hesten
- motorsaga vart teken i bruk
- slutt på å mjølka for hand
- mindre etterspurnad etter arbeidskraft på landbygda

- nye tettstader
- rundt ny industri

HVORDAN FIKK FOLK DET BEDRE PÅ 1950-TALLET?

- 1950-årene
boliger innlagt strøm og vann
nye hjelpemidler
- gjorde dette livet lettere for mange 

- varmtvannsberedere, stråleovner og elektriske komfyrer
- vaskemaskiner og kjøleskap
- husarbeidet ble lettere
forandret hverdagen

- folk fikk det bedre 
- norsk økonomi ble sterkere
- de fleste menn hadde arbeid
lønningene steg

KORLEIS FEKK FOLK DET BETRE PÅ 1950-talet?

- 1950-åra
- bustader innlagt straum og vatn
- nye hjelpemiddel
- gjorde dette livet lettare for mange

- varmtvannsberedere, stråleovner og elektriske komfyrar
- vaskemaskiner og kjøleskap
- husarbeidet vart lettare
- forandra kvardagen

- folk fekk det betre
- norsk økonomi vart sterkare
- dei fleste menn hadde arbeid
- lønningene steig

HVA GA DEN ØKONOMISKE VEKSTEN?

veksten
- grunnlaget for utbyggingen av den norske velferdsstaten
- sikre alle økonomisk trygghet
- staten tok ansvar

- 1957
alderstrygden
- arbeidsledighetstrygd og uføretrygd innført

- 1967
- loven om folketrygden
- sikret alle stønad
- arbeidsledighet, sykdom, alderdom, yrkesskade, uførhet og svangerskap

- lik rett til utdanning
- 9-årig skole
-
 rett til stipend

KVA GAV DEN ØKONOMISKE VEKSTEN?

- veksten
- grunnlaget for utbygginga av den norske velferdsstaten
- sikre alle økonomisk trygd
- staten tok ansvar

- 1957
- alderstrygda
- arbeidsledighetstrygd og uføretrygd innført

- 1967
- loven om folketrygda
- sikra alle stønad
- arbeidsledighet, sjukdom, alderdom, yrkesskade, uførhet og svangerskap

- lik rett til utdanning
- 9-årig skule
-
 rett til stipend

HVA GIKK UTDANNINGSEKSPLOSJONEN UT PÅ?

- etter krigen
- utdanning førte til et bedre liv
- økt sosial prestisje
- skapte en utdanningseksplosjon

- ungdom ble mer kritiske til det som skjedde i samfunnet
- var noe nytt
ungdomsopprør
- startet i Frankrike og USA
- kom også til Norge

- spørsmålet om norsk medlemskap i EF 
- sak som engasjerte både unge og gamle
- 1970-tallet
- tida da grasrota i befolkningen satte saker på dagsordenen

KVA GJEKK UTDANNINGSEKSPLOSJONEN UT PÅ?

- etter krigen
- utdanning førde til eit betre liv
- auka sosial prestisje
- skapte ein utdanningseksplosjon

- ungdom vart meir kritiske til det som skjedde i samfunnet
- var noko nytt
- ungdomsopprør
- starta i Frankrike og USA
- kom òg til Noreg

- spørsmålet om norsk medlemskap i EF
- sak som engasjerte både unge og gamle
- 1970-talet
- tida då grasrota i folkesetnaden sette saker på dagsordenen

HVORDAN ENDRET KJØNNROLLEMØNSTERET SEG PÅ 1960 OG 1970-TALLET?

- 1960- og 1970-årene
- flere kvinner
- arbeid utenfor hjemmet
- universitetene
- flere kvinner
kvinnefrigjøring 
- ønsket om forandring
- undertrykkende mannssamfunn

- kampen
kjempes på to plan

- kvinner og menn
- like rettigheter og muligheter
- i lovverket

holdninger og tradisjoner endres
- bevisstgjøring blant kvinnene

- 1978
likestillingsloven
- kjønnsdiskriminering forbudt
- motvirke diskriminering i arbeidslivet

KORLEIS ENDRA KJØNNSROLLEMØNSTERET SEG PÅ 1960 OG 1970-talet?

- 1960- og 1970-årane
- fleire kvinner
- arbeid utanfor heimen
- universiteta
- fleire kvinner
- kvinnefrigjering
- ynskte om forandring
- undertrykkjande mannssamfunn

- kampen
- vert kjempa på to plan

- kvinner og menn
- like rettar og høve
- i lovverket

- haldningar og tradisjonar vert endra
- bevisstgjøring blant kvinnene

- 1978
- likestillingslova
- kjønnsdiskriminering forbode
- motverka diskriminering i arbeidslivet

Sitt i par og diskuter utdanningseksplosjonen og det nye kjønnsrollemønsteret.

HVORDAN VAR DE FØRSTE ÅRENE ETTER AT OLJEN BLE FUNNET I NORDSJØEN?

- 1969
- funnet olje i Nordsjøen
- Stavanger
- produksjon av olje og gass kom i gang

- snart store inntekter
- Statoil
- egen oljeindustri vokste fram

utbyggingen av oljefeltene
- til havs
risikofylt
- 1980
- Alexander Kielland - plattformen
- 123 mennesker omkom

- i løpet av få år
Norge
- en rik oljestat
- mye av oljeinntektene
- sikre velferdsstaten

KORLEIS VAR DE FØRSTE ÅRA ETTER AT OLJA VART FUNNEN I NORDSJØEN?

- 1969
- funnen olje i Nordsjøen
- Stavanger
- produksjon av olje og gass kom i gang

- snart store inntekter
- Statoil
- eigen oljeindustri voks fram

- utbygginga av oljefelta
- til hav sitt
- risikofylt
- 1980
- Alexander Kielland - plattforma
- 123 menneske omkom

- i løpet av få år
- Noreg
- ein rik oljestat
- mykje av oljeinntektene
- sikre velferdsstaten

Lag en liste over forhold som har bidratt til økonomisk vekst i Norge etter 1950. Presenter listen for noen medelever!

BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN VAR FOLKEAVSTEMNINGEN MOT EF I 1972?

- 1972
- rådgivende folkeavstemning
- Norge skulle slutte seg til Det europeiske fellesskapet (EF)

intens valgkamp
- Folkebevegelsen mot EEC (EF)
- 
Europabevegelsen 

- 53,5 % nei
- 46,5 % ja
- Norge ble ikke medlem av EF i 1972
Danmark stemte JA

KORLEIS VAR FOLKERØYSTINGA MOT EF I 1972?

- 1972
- rådgjevande folkerøysting
- Noreg skulle slutta seg til Det europeiske fellesskapet (EF)

- intens valkamp
- Folkerørsla mot EEC (EF)
- 
Europabevegelsen

- 53,5 % nei
- 46,5 % ja
- Noreg vart ikkje medlem av EF i 1972
- Danmark røysta JA

HVORDAN BLE VELFERDSSTATEN UTVIDET PÅ 1970-TALLET?

1970-tallet
- velferdsstaten bygd videre ut

- oljeinntekter

- 1973
pensjonsalderen ble satt ned til 67 år

- 1976
arbeidstida ble redusert fra 45 til 40 timer i uka
(37,5 timer fra 1986)

- 1977
- ny arbeidsmiljølov ble vedtatt
- 1978
- ny sykelønnsordning ble innført
 

- bygd nye sykehjem og aldershjem 
- mange nye barnehageplasser

- velferdsstatens oppgaver vokste stadig
- utgiftene vokste
- spørsmål
- blitt for dyr?

KORLEIS VART VELFERDSSTATEN UTVIDA PÅ 1970-talet?

- 1970-talet
- velferdsstaten bygd vidare ut
- oljeinntekter

- 1973
- pensjonsalderen vart sett ned til 67 år

- 1976
- arbeidstida vart redusert frå 45 til 40 timar i veka
(37,5 timar frå 1986)

- 1977
- ny arbeidsmiljølov vart vedteken
- 1978
- ny sjukelønsordning vart innførd

- bygd nye sjukeheimar og aldersheim
- mange nye barnehageplassar

- oppgåvene til velferdsstaten voks stadig
- utgiftene voks
- spørsmål
- vorte for dyr?

Lag et tankekart om "velferdsstaten".

BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN VAR DEN FØRSTE KAMPEN FOR MILJØET I NORGE?

- samfunnet utviklet
- forurensningen økte

- 1970-tallet
- de første advarslene om global oppvarming
- fossilt brennstoff fra olje, gass og kull
- temperaturen på jorda økte
- andre miljøproblemer

- folk var bekymret
miljøbevegelsen vokste 
- kamp for et bedre miljø
- påvirket politikerne
- Norge
- det første landet i verden
miljøverndepartement i 1972
- lover og forskrifter som skal beskytte miljøet

KORLEIS VAR DEN FØRSTE KAMPEN FOR MILJØET I NORGE?

- samfunnet utvikla
- forureininga auka

- 1970-talet
- dei første åtvaringane om global oppvarming
- fossilt brennstoff frå olje, gass og kol
- temperaturen på jorda auka
- andre miljøproblem

- folk var bekymra
- miljørørsla voks
- kamp for eit betre miljø
- påverka politikarane
- Noreg
- det første landa i verda
- miljøverndepartement i 1972
- lóver og forskrifter som skal verna miljøet

BEGREP BLI KJENT MED

HVA VAR HØYREBØLGEN PÅ 1980-TALLET?

- partiet Høyre 
staten blandet seg for mye inn i folks privatliv
- kritikken mot utviklingen av samfunnet økte
vant etter hvert innpass hos folk

- Kåre Willoch 
- statsminister
- ren Høyre-regjering
- 1981
- senere en samlingsregjering
- andre borgerlige parti

- ny 
politikk som forandret det norske samfunnet
- lengre åpningstider i butikkene
skattelettelser 
fri konkurranse på boligmarkedet

- Fremskrittspartiet
- ville redusere statens inngrep
- gi folk mer ansvar for sin egen livssituasjon

høyrebølgen
ikke et særnorsk fenomen

- fra å være et samfunn med sterk statlig regulering
- samfunn der markedskreftene mer avgjørende

- ble vanskelig for mange

KVA VAR HØGREBØLGJA PÅ 1980-talet?

- partiet Høgre
- staten blanda seg for mykje inn i privatlivet til folk
- kritikken mot utviklinga av samfunnet auka
- vann etter kvart innpass hos folk

- Kåre Willoch
- statsminister
- ren Høgre-regjering
- 1981
- seinare ei samlingsregjering
- andre borgarlege parti

- ny 
politikk som forandra det norske samfunnet
- lengre åpningstider i butikkane
- skattelettelser
- fri konkurranse på bustadsmarknaden

- Framstegspartiet
- ville redusere inngrepet til staten
- gje folk meir ansvar for sin eigen livssituasjon

- høgrebølgja
- ikkje eit særnorsk fenomen

- frå å vera eit samfunn med sterk statleg regulering
- samfunn der marknadskreftane meir avgjerande

- vart vanskeleg for mange

HVORFOR HAVNET MANGE I GJELDSKRISE PÅ 1980-TALLET?

- enklere for folk å få lån 
- vanlige banker
- store lån
- forbrukslån
- kjøpe hus, bil eller båt 
- folk levde på forskudd

gjeldsboble 
- bedrifter og privatpersoner gikk konkurs 

- alvorlig gjeldskrise
- bankene

- fikk ikke igjen pengene de hadde lånt ut
- staten måtte overta flere banker
- arbeidsløsheten økte 

- oppgangstida
- jappetida
- folk hadde et veldig høyt forbruk
- Japp
- engelske ordet "yap"
- 
Young Aspiring Professional

KVIFOR HAMNA MANGE I GJELDKRISE PÅ 1980-talet?

- enklare for folk å få lån
- vanlege bankar
- store lån
- forbrukslån
- kjøpe hus, bil eller båt
- folk levde på forskudd

- gjeldsboble
- føretak og privatpersonar gjekk konkurs

- alvorleg gjeldkrise
- bankar
- fekk ikkje igjen pengane dei hadde lånt ut
- staten måtte overta fleire bankar
- arbeidsløysa auka

- oppgangstida
- jappetida
- folk hadde eit veldig høgt forbruk
- Japp
- engelske ordet "yap"
- 
Young Aspiring Professional

HVORDAN VAR EU-KAMPEN 1994?

- 1992
- EU-spørsmålet igjen aktuelt
- viktigste saken i Norge
- EU
- opprettet et indre marked
- mange fryktet Norge ville miste mye av handelen
EØS-avtalen
- ga fri flyt av varer, tjenester, personersid og kapital mellom Norge og EU 

- Sverige og Finland søkte om medlemskap i EU

- argumentene for medlemskap
- faren for at Norge skulle bli isolert
- uten mulighet til å påvirke avgjørelser i EU

- argumentene mot medlemskap
- frykten for å miste råderetten 
- olje- og fiskeressurser
- Norge miste sin egen stemme i internasjonale saker
- 52,2%  nei til EU
Norge valgte å ikke bli medlem

KORLEIS VAR EU-KAMPEN 1994?

- 1992
- EU-spørsmålet igjen aktuelt
- viktigaste saka i Noreg
- EU
- oppretta ein indre marknad
- mange frykta Noreg ville mista mykje av handelen
- EØS-avtalen
- gav fri flyt av varer, tenester, personersid og kapital mellom Noreg og EU

- Sverige og Finland søkte om medlemskap i EU

- argumenta for medlemskap
- faren for at Noreg skulle isolerast
- utan høve til å påverka avgjerder i EU

- argumenta mot medlemskap
- frykta for å mista råderetten
- olje- og fiskeressursar
- Noreg missa sin eiga stemme i internasjonale saker
- 52,2%  nei til EU
- Noreg valde å ikkje verte medlem

" LESETID "
PAR
Les om
"EU-kampen i 1994"

Sett opp argumentene (for og mot) som ble brukt i EU-kampen i 1994. Spørsmålet var om Norge skulle bli medlem av EU. Hva mener du om dette i dag?

BOKMÅLNYNORSK

HVILKE UTFORDRINGER MØTTE VELFERDSORDNINGENE PÅ 1990-TALLET?

- 1990-tallet
- velferdsstaten
- under kraftig press
- ordningene ble for dyre
- staten måtte stramme inn

- det norske samfunnet
- endret seg
- nye utfordringer for velferdsstaten

- de som var i arbeid
- betale mer av inntekten sin i skatt
- opprettholde gode velferdsordninger

- pensjonen 
økende andel eldre
- mesteparten av inntektene
- oljeutvinningen
oljefondet (Statens Pensfonsfond - utland)

- folk flest
- tross alt
- bred enighet om å opprettholde velferdsstaten

KVA FOR UTFORDRINGAR MØTTE VELFERDSORDNINGANE PÅ 1990-talet?

- 1990-talet
- velferdsstaten
- under kraftig press
- ordningane vart for dyre
- staten måtte stramma inn

- det norske samfunnet
- endra seg
- nye utfordringar for velferdsstaten

- dei som var i arbeid
- betala meir av inntekta si i skatt
- oppretthalda gode velferdsordningar

- pensjonen
- aukande del eldre
- mesteparten av inntektene
- oljeutvinninga
- oljefondet (Staten sin Pensfonsfond - utland)

- folk flest
- trass alt
- brei semje om å oppretthalda velferdsstaten

Diskuter utfordringene velferdsstaten fikk på 1990-tallet.

HVILKE OMSTILLINGER MØTTE ARBEIDSLIVET PÅ 1990-TALLET?

- politikk
- handler mye om
det offentliges rolle på flere områder i samfunnet

- debatten om velferdsstaten
- partiene på høyresiden
- privatisere tjenestene
venstresiden
motstandere av privatisering

- i de store statsbedriftene 
- som Telenor og Statoil
staten redusert eierandelene sine
- monopoler er avviklet
- enerett på å tilby en vare eller tjeneste

- privat virksomhet tilbyr flere tjenester
- staten
- gitt fra seg styringen i mange bedrifter

KVA FOR OMSTILLINGER MØTTE ARBEIDSLIVET PÅ 1990-talet?

- politikk
- handlar mykje om
- det offentliges rolle på fleire område i samfunnet

- debatten om velferdsstaten
- partia på høgresida
- privatisere tenestene
- venstresida
- motstandarar av privatisering

- i dei store statsføretaka
- som Telenor og Statoil
- staten redusert eigardelane sine
- monopol er avvikla
- einerett på å tilby ei vare eller teneste

- privat verksemd tilbyr fleire tenester
- staten
- gjeve frå seg styringa i mange føretak

Skal vi privatisere skoler, sykehus og eldreomsorg? Diskuter i en liten gruppe!

HVORDAN HAR NORGE BLITT STYRT POLITISK DE SISTE ÅRENE?

- Norge
- dyrt å produsere varer og tjenester
- flytte produksjonen til utlandet
utflagging
- greide ikke å tjene penger
- tjene enda mer penger

- Norge
- i ferd med å bli avindustrialisert?
- produserer vi bare tjenester?

- et mål å unngå fattigdom
- staten
- bidra
- utjevne forskjellene mellom folk

- markedskrefter
- 1980-tallet
- vanskeligere for staten å styre forskjellsutvikling 

- stortingsvalget i 1997
Kjell Magne Bondevik statsminister
sentrumsregjering
- Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet 

- tilbake som statsminister etter stortingsvalget i 2001
- Samarbeidsregjeringen
- Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre
- ny politikk for privatisering 

- valga i 2005 og 2009 
flertallsregjering bestående av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet
stoppet privatiseringen
- Høyre og FRP dannet regjering i 2013-2021
- hovedmålene
- større effektivisering av det offentlige, privatisering av velferdsstaten

KORLEIS HAR NOREG VORTE STYRT POLITISK DEI SISTE ÅRANE?

Noreg
- dyrt å produsere varer og tenester
- flytte produksjonen til utlandet
- utflagging
- greidde ikkje å tena pengar
- tena endå meir pengar

- Noreg
- i ferd med å verte avindustrialisert?
- produserer vi berre tenester?

- eit mål å unngå fattigdom
- staten
- bidra
- jamna ut skilnadene mellom folk

- marknadskrefter
- 1980-talet
- vanskelegare for staten å styra forskjellsutvikling

- stortingsvalet i 1997
- Kjell Magne Bondevik statsminister
- sentrumsregjering
- Kristeleg Folkeparti, Venstre og Senterpartiet

- tilbake som statsminister etter stortingsvalet i 2001
- Samarbeidsregjeringa
- Høgre, Kristeleg Folkeparti og Venstre
- ny politikk for privatisering

- vala i 2005 og 2009
- fleirtalsregjering beståande av Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet
- stoppe privatiseringa
- Høgre og FRP danna regjering i 2013-2021
- hovudmåla
- større effektivisering av det offentlege, privatisering av velferdsstaten

Lag en økonomisk og en politisk tidslinje for Norge i tidsrommet 1950-2000 (2010). Bruk stikkord eller enkle forklaringer på hva som skjedde i disse åra. Hent informasjon fra del 1 og 2!

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED

HVA ER PENGER?

- økonomi
- handler om at folk har tillit til penger
betalingsmiddel
- ingen verdi i seg selv
- bare verdi
- betale for varer eller tjenester

- kjøpe tjenester
kjøpe andres arbeid

- i økonomien
- markedet viktig
- kjøper og selger møtes
- hvis det er mer av en vare eller tjeneste enn folk vil kjøpe, vil prisen falle
- prisen stiger hvis det er mindre av varen eller tjenesten enn folk vil kjøpe

- stedet
- prise en vare eller tjeneste i andre 
varer og tjenester
praktisk å prise med penger

KVA ER PENGAR?

- økonomi
- handlar om at folk har tillit til pengar
- betalingsmiddel
- ingen verdi i seg sjølv
- berre verdi
- betale for varer eller tenester

- kjøpe tenester
- kjøpe andre sitt arbeid

- i økonomien
- marknaden viktig
- kjøper og seljer møtest
- viss det er meir av ei vare eller teneste enn folk vil kjøpe, vil prisen falla
- prisen stig viss det er mindre av varet eller tenesta enn folk vil kjøpa

- staden
- prise ei vare eller teneste i andre 
varer og tenester
- praktisk å prise med pengar

HVA BESTÅR ØKONOMI AV?

- økonomien hjemme hos deg
privatøkonomi
- offentlig økonomi
- statens, fylkeskommunenes og kommunenes økonomi 
inntekter (skatter og avgifter)
- utgifter (skoler, sykehus og veier)

beslutninger og prioriteringer 
- hva det offentlige skal bruke penger på

- økonomien i Norge
- består av
- hvordan husholdninger, bedrifter og det offentlige
- tjener og bruker penger

KVA BESTÅR ØKONOMI AV?

- økonomien heime hos deg
- privatøkonomi
- offentleg økonomi
- staten sin, fylkeskommunane sine og økonomien til kommunane
- inntekter (skattar og avgifter)
- utgifter (skular, sjukehus og vegar)

- beslutninger og prioriteringer
- kva det offentlege skal bruka pengar på

- økonomien i Noreg
- består av
- korleis hushald, føretak og det offentlege
- tener og brukar pengar

HVA GIR PRODUKSJON?

- produksjon av varer og tjenester
inntekter
- måles i penger 

- 1800-tallet
- mesteparten av produksjonen i Norge
- jordbruket
- 1900-tallet
- industrien
 tok over
- viktigste næringsveien

- etter 1950 
- tjenesteproduksjonen
- økende betydning
- 2004
- 76 %
- arbeidsstokken sysselsatt i tertiærnæringene (tjenesteytende næringer)

- verdiskapningen i et land
- måles i bruttonasjonalprodukt
- BNP 
- mål på et lands samlede produksjon av varer og tjenester I - 2006
- Norges BNP
- over 2000 milliarder kroner
- 461 665 kroner per innbygger

KVA GJEV PRODUKSJON?

- produksjon av varer og tenester
- inntekter
- vert mælt i pengar

- 1800-talet
- mesteparten av produksjonen i Noreg
- jordbruket
- 1900-talet
- industrien
 tok over
- viktigaste næringsvegen

- etter 1950
- tenesteproduksjonen
- aukande tyding
- 2004
- 76 %
- arbeidsstokken sysselsett i tertiærnæringene (tjenesteytende næringar)

- verdiskapningen i eit land
- vert mælt i bruttonasjonalprodukt
- BNP
- mål på den samla produksjonen i eit land av varer og tenester

- 2006
- Noregs BNP
- over 2000 milliardar kroner
- 461 665 kroner per innbyggjar

Lag «fleip eller fakta» - utsagn fra innholdet/svara til spørsmåla over.

BOKMÅLNYNORSK

HVA KAN INNTEKTER BRUKES TIL?

- inntekter
- verdiskapning
forbrukes eller spares
- verdiskapningen i Norge har økt kraftig
- forbruket har også økt

- det private forbruket
- stiger når verdiskapningen øker, og arbeidsledigheten faller
- husholdningene får også bedre råd
- prisene stiger
- høyere
lønn
- kalles inflasjon

- verdiskapning som ikke forbrukes
- kan vi spares
- sparing
- sette penger i banken
- aksjer eller andre verdipapirer
- spare i egen bolig eller annen fast eiendom

KVA KAN INNTEKTER VERTE TIL BRUKT?

- inntekter
- verdiskapning
- vert forbrukt eller vert spare
- verdiskapningen i Noreg har auka kraftig
- forbruket har òg auka

- det private forbruket
- stigar når verdiskapningen aukar, og arbeidsledigheten fell
- hushalda får òg betre råd
- prisane stig
- høgare
løn
- vert kalla inflasjon

- verdiskapning som ikkje vert forbrukt
- kan vi sparast
- sparing
- sedde pengar i banken
- aksjar eller andre verdipapir
- spara i eigen bustad eller annan fast eigedom

HVORDAN KAN ØKONOMIEN ORGANISERES?

- det økonomiske systemet i et land
- dreier seg om hvilken rolle staten skal ha i økonomien 

to ytterpunkter
planøkonomi og markedsøkonomi
- ingen land rendyrker
- en eller annen form for blandingsøkonomi

- planøkonomi 
staten har en sentral rolle
- staten eier bedriftene
- bestemmer hva som skal produseres
- hvor mye ting skal koste
- bakgrunn i den kommunistiske ideologien

- rendyrket markedsøkonomi
- staten har ikke noen rolle
- bedriftene er eid av private
- fri konkurranse i markedet

- blandingsøkonomi 
- markedsøkonomi
- staten tar ansvar
- viktige deler av den økonomiske virksomheten
- blanding av markedsøkonomi med fri konkurranse og statlig kontroll

KORLEIS KAN ØKONOMIEN ORGANISERAST?

- det økonomiske systemet i eit land
- dreier seg om kva for ei rolle staten skal ha i økonomien

- to ytterpunkt
- planøkonomi og marknadsøkonomi
- ingen land reindyrkar
- eikor form for blandingsøkonomi

- planøkonomi
- staten har ei sentral rolle
- staten eig føretaka
- avgjer kva som skal produserast
- kor mye ting skal kosta
- bakgrunn i den kommunistiske ideologien

- reindyrka marknadsøkonomi
- staten har ikkje nokon rolle
- føretaka er ått av private
- fri konkurranse i marknaden

- blandingsøkonomi
- marknadsøkonomi
- staten tek ansvar
- viktige delar av den økonomiske verksemda
- blanding av marknadsøkonomi med fri konkurranse og statleg kontroll

Lag et 3-kolonnenotat om planøkonomi, blandingsøkonomi og markedsøkonomi.

BOKMÅLNYNORSK

HVA ER DEN AKTIVE STATEN?

- den britiske økonomen
- John Ivlaynard Keynes (1883-1946)
- markedsøkonomien
- flere svakheter 

- mente
staten innta en mye mer aktiv rolle i økonomien
- marked bestemme alt
- mange mennesker sliter med å få tilfredsstilt grunnleggende behov

- staten
- drive motkonjunkturpolitikk
- staten bør bruke mye penger når den private etterspørselen er lav
- bruke mindre penger når den private etterspørselen er høy
- New Deal 

- I de nordiske landene
- staten en mer aktiv rolle
- mer enn i de fleste andre land med blandingsøkonomi
- omfattende velferdsordninger enn de fleste andre land
- eierandeler i store og viktige bedrifter

KVA ER DEN AKTIVE STATEN?

- den britiske økonomen
- John Ivlaynard Keynes (1883-1946)
- marknadsøkonomien
- fleire veikskapar

- meinte
- staten setja til livs ein mykje meir aktiv rolle i økonomien
- marknad avgjera alt
- mange menneske slit med å få tilfredsstilt grunnleggjande behov

- staten
- drive motkonjunkturpolitikk
- staten bør bruke mye pengar når den private etterspurnaden er låg
- bruke mindre pengar når den private etterspurnaden er høy
- New Deal

- dei nordiske landa
- staten ei meir aktiv rolle
- meir enn i dei fleste andre land med blandingsøkonomi
- omfattande velferdsordningar enn dei fleste andre land
- eigardelar i store og viktige føretak

Diskuter den aktive staten og hvordan den kan drive motkonjunkturpolitikk.

HVORDAN ER FORHOLDET MELLOM ØKONOMISK VEKST OG FORVALTNING AV RESSURSER?

- økt produksjon
- gir vekst i BNP
- vekst i BNP kalles økonomisk vekst

- høy økonomisk vekst
- betyr økt produksjon av
varer og tjenester
- flere faktorer
- bidra til økonomisk vekst
- bedrifter tar i bruk ny teknologi
- bedre utstyr 
- bedre utdannet arbeidskraft

tre typer grunnleggende ressurser
arbeidskraften til innbyggerne 
- kapital
- inkluderer både maskiner, bygninger, utstyr, transportmidler, dataprogrammer og annet som brukes i produksjon av varer og tjenester
naturressurser


- det offentlige, bedriftene og husholdningene
- bruker ressurser til å skape økonomisk vekst

KORLEIS ER TILHØVET MELLOM ØKONOMISK VEKST OG FORVALTING AV RESSURSAR?

- auka produksjon
- gjev vekst i BNP
- vekst i BNP vert kalla økonomisk vekst

- høg økonomisk vekst
- tyder auka produksjon av
varer og tenester
- fleire faktorar
- bidra til økonomisk vekst
- føretak tek i bruk ny teknologi
- betre utstyr
- betre utdanna arbeidskraft

- tre typar grunnleggjande ressursar
- arbeidskrafta til innbyggjarane
- kapital
- inkluderer både maskiner, bygningar, utstyr, transportmiddel, dataprogram og anna som vert brukt i produksjon av varer og tenester
- naturressursar

- det offentlege, føretaka og hushalda
- brukar ressursar til å skapa økonomisk vekst

HVORDAN STYRER STATEN UTGIFTER OG INNTEKTER?

- den offentlige økonomien 
- prioriteringene
- tatt i Stortinget
statsbudsjettet 
- oversikt over hva regjeringen forventer at inntekter og utgifter det neste året 

- utgiftssiden i økonomien
snakk om å prioritere mellom saker

- staten
- visse inntekter
- politikerne må velge hva de vil bruke penger på

- staten 
- mindre kontroll på inntektssiden 

verdiskapningen i bedriftene 
- hvor mye folk tjener

- forbruket i landet

- oljeprisen

KORLEIS STYRER STATEN UTGIFTER OG INNTEKTER?

- den offentlege økonomien
- prioriteringene
- teke i Stortinget
- statsbudsjettet
- oversyn over kva regjeringa forventar at inntekter og utgifter det neste året

- utgiftssida i økonomien
- snakk om å prioritera mellom saker

- staten
- visse inntekter
- politikarane må velja kva dei vil bruka pengar på

- staten  
- mindre kontroll på inntektssida

- verdiskapningen i føretaka
- kor mye folk tener

- forbruket i landa

- oljeprisen

HVORDAN VARIERER BNP?

- den økonomiske veksten er ikke like stor hele tida

høykonjunktur
- lavkonjunktur

- ujevne veksten i BNP
- ha flere årsaker
- kjøp av utstyr og bygninger øker etterspørselen
- pessimisme
- i husholdninger og bedrifter 

- ønske om å spare
betyr redusert etterspørsel etter andre varer
- lavere forbruk

- redusert produksjon
- fører til lavere BNP for landet
- inn i en lavkonjunktur

KORLEIS VARIERER BNP?

- den økonomiske veksten er ikkje like store heile tida

- høgkonjunktur
- lavkonjunktur

- ujevne veksten i BNP
- ha fleire årsaker
- kjøp av utstyr og bygningar aukar etterspurnaden
- pessimisme
- i hushald og føretak

- ønske om å spare
- tyder redusert etterspurnad etter andre varer
- lågare forbruk

- redusert produksjon
- føre til lågare BNP for landet
- inn i ein lavkonjunktur

HVORDAN KAN STATEN MINSKE KONJUNKTURSVINGNINGENE?

- en av statens oppgaver
- minske konjunktursvingningene
- påvirke økonomien gjennom statsbudsjettet
- kalles finanspolitikk

lavkonjunktur
staten kjøpe mer varer og tjenester 
redusere skattene 
- husholdningene kan kjøpe mer varer og tjenester 

- høykonjunktur
staten 
- skatt, avgifter osv.
- redusere etterspørselen i samfunnet
- kalles kontraktiv finanspolitikk

- Stortinget
- gitt Norges Bank oppgaven
styre rentenivået
- måte å påvirke økonomien på kalles
- kalles pengepolitikk

KORLEIS KAN STATEN MINSKE KONJUNKTURSVINGNINGANE?

- ein av oppgåvene til staten
- minske konjunktursvingningene
- påverka økonomien gjennom statsbudsjettet
- vert kalla finanspolitikk

- lavkonjunktur
- staten kjøpe meir varer og tenester
- redusere skattane
- hushalda kan kjøpa meir varer og tenester

- høgkonjunktur
- staten
- skatt, avgifter osb.
- redusera etterspurnaden i samfunnet
- vert kalla kontraktiv finanspolitikk

- Stortinget
- gjeve Noregs Bank oppgåva
- styre rentenivået
- måte å påverka økonomien på vert kalla
- vert kalla pengepolitikk

HVOR FÅR STATEN INNTEKTENE SINE FRA?

- i Norge
skatten er en viktig inntektskilde 
- også en viktig fordelingsfunksjon
- de som tjener mye
- betaler høyere skatt
- de som har formue
- betale skatt av den

- skatt på formue og inntekt
- utgjør 19%
- statens inntekter

- arbeidsgiverne
arbeidsgiveravgift 
- trygdeavgiftene 
- 22% av statens inntekter

- annen viktig inntektskilde for staten
merverdiavgiften (momsen)
- omtrent 25 prosent (varierer)
- på stort sett alle varer og tjenester

- mat
- merverdiavgiften
- 14 prosent 

- særavgifter
- som bilavgiften, bensinavgiftene og alkohol.
- omtrent 10 prosent av statens inntekter

- inntekter fra olje- og gassvirksomhet
- viktige for Norge
- omtrent 25 % av statens samlede inntekter

DER FÅR STATEN INNTEKTENE SINE FRÅ?

- i Noreg
- skatten er ei viktig inntektskjelde
- òg ein viktig fordelingsfunksjon
- dei som tener mykje
- betalar høgare skatt
- dei som har formue
- betala skatt av han

- skatt på formue og inntekt
- utgjer 19%
- inntektene til staten

- arbeidsgiverne
- arbeidsgiveravgift
- trygdeavgiftene
- 22% av inntektene til staten

- anna viktig inntektskjelde for staten
- merverdiavgiften (momsen)
- omtrent 25 prosent (varierer)
- på stort sett alle varer og tenester

- mat
- merverdiavgiften
- 14 prosent

- særavgifter
- som bilavgiften, bensinavgiftene og alkohol.
- omtrent 10 prosent av inntektene til staten

- inntekter frå olje- og gassverksemd
- viktige for Noreg
- omtrent 25 % av dei samla inntektene til staten

HVA ER PRIVATISERING?

- i Norge
- stor offentlig sektor.
- stat, fylkeskommune og kommune
- finansierer mange tjenester

-kan skole, helse og eldreomsorg utføres av private selskap (som lever av å tjene penger)?

- privatisering og konkurranseutsetting
- produksjonen av tjenester
 overføres fra det offentlige til det private

- de politiske partiene
- uenige om graden av privatisering

KVA ER PRIVATISERING?

- i Noreg
- stor offentleg sektor
- stat, fylkeskommune og kommune
- finansierer mange tenester

-kan skule, helse og eldreomsorg vert utført av private selskap (som lever av å tena pengar)?

- privatisering og konkurranseutsetting
- produksjonen av tenester
 vert frå overført det offentlege til det private

- dei politiske partia
- usamde om graden av privatisering

Les i læreboka di om privatisering. Diskuter deretter graden av privatisering innenfor skole, helse og eldreomsorg.

HVORFOR KAN VI IKKE BRUKE ALLE OLJEPENGENE?

- Norge
- stor oljeforume (oljefondet)
- investert i utenlandske aksjer
- 2014 på omtrent 5000 milliarder 

- politisk diskusjon om disse pengene
- brukes i Norge
- skape problemer i økonomien
- noen vil bruke vesentlig mer penger på offentlige tjenester
- andre
spare til offentlige utgifter i framtida 

- de neste tiårene
- andelen pensjonister øke
- den yrkesaktive befolkningen blir mindre
- oljepengene kun brukes til økte pensjonsutgifter

- den offentlige pengebruken øker sterkt
- kan skape økende inflasjon

- handlingsregelen 
- bruk av oljepenger
- vi ikke kan
bruke mer av oljepengene enn avkastningen (renteinntektene) av oljefondet

KVIFOR KAN VI IKKJE BRUKE ALLE OLJEPENGANE?

- Noreg
- stor oljeforume (oljefondet)
- investert i utanlandske aksjar
- 2014 på omtrent 5000 milliardar

- politisk diskusjon om desse pengane
- vert brukt i Noreg
- skapte problem i økonomien
- nokon vil bruke vesentleg meir pengar på offentlege tenester
- andre
- spare til offentlege utgifter i framtida

- dei neste tiåra
- delen pensjonistar auka
- den yrkesaktive folkesetnaden vert mindre
- oljepengane berre vert brukt til auka pensjonsutgifter

- den offentlege pengebruken aukar sterkt
- kan skapa aukande inflasjon

- handlingsregelen
- bruk av oljepengar
- vi ikkje kan
 bruke meir av oljepengane enn avkastningen (renteinntektene) av oljefondet

HVA BETYR DET AT NORGE HAR EN POSITIV HANDELSBALANSE MED UTLANDET?

- Norge
- ikke et selvforsynt land
- vi må kjøpe en del av del vi trenger fra andre land

- vi importerer varer
- land fra hele verden
- mesteparten av import 
- fra EU-land
- vi importerer aller mest fra er Sverige

- vi selger også varer og tjenester til utlandet
eksportere
- mest
- olje og gass

- vi eksporterer mer enn vi importerer.
- vi har en positiv handelsbalanse med utlandet

- hva gjør vi når oljen tar slutt?

KVA TYDER DET AT NOREG HAR EIN POSITIV HANDELSBALANSE MED UTLANDET?

- Noreg
- ikkje eit selvforsynt land
- vi må kjøpe ein del av del vi treng frå andre land

- vi importerer varer
- land frå heile verda
- mesteparten av import
- frå EU-land
- vi importerer aller mest frå er Sverige

- vi sel òg varer og tenester til utlandet
- eksportere
- mest
- olje og gass

- vi eksporterer meir enn vi importerer
- vi har ein positiv handelsbalanse med utlandet

- kva gjer vi når olja tek slutt?

BEGREP BLI KJENT MED

HVILKEN TYPE ØKONOMI FIKK LANDENE I VEST-EUROPA?

- de vesteuropeiske landa
- mottok Marshallhjelp 
- naturlig å velge markedsøkonomi (kapitalisme) 

- sterke bærekraftige økonomier
- høg produksjon
- lav arbeidsledighet
- stimulert med billig strøm og lave skatter
- staten leger til rette for private bedrifter
- blandingsøkonomi 

- velstanden i Vest-Europa
- økte 
- mer mat
- nødvendige forbrukerartikler
- samarbeid mellom stat og næringslivet
- fungerte godt 

- STATEN
f.eks: FORSKNING/UTDANNING

vs

- BEDRIFTER
f.eks: FLINKE MENNESKER

- økonomiske vekst
- grunnlaget for velferdsstater i Vest- Europa
- helse og utdanningstilbud, trygdeordninger, mer fritid og rettigheter i arbeidslivet

KVA FOR EIN TYPE ØKONOMI FEKK LANDA I VEST-EUROPA?

- dei vesteuropeiske landa
- mottok Marshallhjelp
- naturleg å velja marknadsøkonomi (kapitalisme)

- sterke berekraftige økonomiar
- høg produksjon
- låg arbeidsledighet
- stimulert med billeg straum og låge skattar
- staten lækjer til rette for private føretak
- blandingsøkonomi

- velstanden i Vest-Europa
- auka
- meir mat
- naudsynte forbrukerartikler
- samarbeid mellom stat og næringslivet
- fungerte godt

- STATEN:
f.eks: FORSKING/UTDANNING vs

- FØRETAK
f.eks: FLINKE MENNESKE

- økonomiske vekst
- grunnlaget for velferdsstatar i Vest- Europa
- helse og utdanningstilbod, trygdeordninger, meir fritid og rettar i arbeidslivet..

HVORFOR INNTOK KVINNENE ARBEIDSLIVET PÅ 1970-TALLET?

- mellomkrigstiden
- frem til 1970-tallet var det
- vanlig at kvinnene (etter at det giftet seg) var hjemme
- passet hjemmet og barna
- husmorperioden

- ny teknologi
- lettet arbeidet til kvinnene
- arbeiderbevegelsen 
- et mål at familien skulle klare seg med en lønn 

- 1970-tallet 
- flere og flere kvinner ut i arbeidslivet
- krevde likestilling
- hvorfor skjedde dette?

- større behov for arbeidskraft (også offentlig sektor) 
- født færre barn (mødrene brukte 
mindre tid på barnepass)
- økte boligpriser og større materielle behov 
(krevde to inntekter
)
- flere kvinner tok utdanning (de ønsket å bruke den)

KVIFOR INNTOK KVINNENE ARBEIDSLIVET PÅ 1970-TALLET?

- mellomkrigstida
- fram til 1970-talet var det
- vanleg at kvinnene (etter at det gifta seg) var heime
- passa heimen og borna
- husmorperioda

- ny teknologi
- letta arbeidet til kvinnene
- arbeidarrørsla
- eit mål at familien skulle klara seg med ei løn

- 1970-talet
- fleire og fleire kvinner ut i arbeidslivet
- kravde likestilling
- kvifor skjedde dette?

- større behov for arbeidskraft (òg offentleg sektor)
- født færre barn (mødrene brukte 
mindre tid på barnepass)
- auka bustadsprisar og større materielle behov 
(kravde to inntekter
)
- fleire kvinner tok utdanning (dei ønsket å bruka ho)m..

HVA SKAL LANDENE I EU ARBEIDE FOR?

- fred i Europa
- knytte gamle fiender sammen
- økonomisk og politisk samarbeid 

- bygge ned tollgrensene 
- sikre lavere priser
- felles jordbrukspolitikk
- matvarer passere friere over landegrensene

- styrke europeiske bedrifter i konkurransen 
- amerikanske og japanske bedrifter
- holde lavere priser

- oppgi deler av egen selvstendighet

- 1957
- nye land (Italia, Belgia, Nederland og Luxemburg )
Romatraktaten ble underskrevet
grunnlaget for en ny samarbeidsorganisasjon i Europa
- EU

KVA SKAL LANDA I EU ARBEIDe FOR?

- fred i Europa
- knytte gamle fiendar saman
- økonomisk og politisk samarbeid

- byggja ned tollgrensene
- sikre lågare prisar
- vert felt jordbrukspolitikk
- matvarer passarar friare over landegrensene

- styrkja europeiske føretak i konkurransen
- amerikanske og japanske føretak
- halda lågare prisar

- oppgje delar av eige sjølvstende

- 1957
- nye land (Italia, Belgia, Nederland og Luxemburg )
- Romatraktaten vart underskrive
- grunnlaget for ein ny samarbeidsorganisasjon i Europa
- EU

Lag et et tankekart som sier noe om de økonomiske og politiske forholda i Vest-Europa i tiårene etter 1945, og hvorfor EU ble opprettet.

BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN UTVIKLA EU SEG PÅ 1970 OG 1980-TALLET?

- 1973
Storbritania, Irland og Danmark med i EF (EU)
- senere
Hellas, Spania og Portugal 

- Norge 
- folkeavstemning 25. september 1972
nei til medlemskap

- landene i EF (EU)
- arbeide for en sterkere økonomi og industri i medlemslandene
- 1986 
enhetsakten
indre marked
- fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital (penger) 

- landene
- ikke ble medlem av EF (EU)
- organiserte seg i EFTA (European Free Trade Organization)
- 1973
- EF og EFTA
- frihandelsavtale

KORLEIS UTVIKLA EU SEG PÅ 1990 OG 2000-TALET?

- 1973
- Storbritania, Irland og Danmark med i EF (EU)
- seinare
- Hellas, Spania og Portugal

- Noreg
- folkerøysting 25. september 1972
- nei til medlemskap

- landa i EF (EU)
- arbeid for ein sterkare økonomi og industri i medlemslanda
- 1986
- einheitsakta
- indre marknad
- fri flyt av varer, tenester, personar og kapital (pengar)

- landa
- ikkje vart medlem av EF (EU)
- organiserte seg i EFTA (European Free Trade Organization)
- 1973
- EF og EFTA
- frihandelsavtale

HVORDAN UTVIKLET EU SEG PÅ 1990 OG 2000-TALLET?

- 1991
- EU
- felles utenriks- og forsvarspolitikk
Maastrichtavtalen

- 1993
- EF navnet EU (europeisk union)
- Unionen
- fatte flere beslutninger
- på vegne av medlemslandene 

- Euroen 
- valuta 
- 1995
- Sverige, Østerrike og Finland medlemmer av unionen 

- 28. november 1994 
folkeavstemning igjen i Norge 
- folket sa nei 

- 2004
- EU
- utvidet med mange land fra Øst-Europa 

- Norge, Island og Lichtenstein
- del av EU sitt indre økonomiske samarbeid
- EØS 
- fri flyt av varer og tjenester

KORLEIS UTVIKLA EU SEG PÅ 1990 OG 2000-talet?

- 1991
- EU
- felles utanrikspolitikk

- og forsvarspolitikk
- Maastrichtavtalen

- 1993
- EF namnet til EU (europeisk union)
- Unionen
- fatta fleire beslutninger
- på vegne av medlemslanda

- Euroen
- valuta
- 1995
- Sverige, Austerrike og Finland medlemmar av unionen

- 28. november 1994
- folkerøysting igjen i Noreg
- folket sa nei

- 2004
- EU
- utvida med mange land frå Aust-Europa

- Noreg, Island og Lichtenstein
- del av EU dei indre økonomiske samarbeida sitt
- EØS
- fri flyt av varer og tenester

HVORFOR ER DET DELTE MENINGER OM EU?

- sterke meninger om EU
- overførsel av makt fra egne nasjonalforsamlinger
- parlamentet og organer i EU 


- dag samarbeider EU tett
- ikke alle sakene er det enighet om
- da bestemmer medlemmene selv

- når de er enige
EU
- stor innflytelse på miljø, sikkerhet og verdenspolitikk 

- 2012
- EU Nobels fredspris

KVIFOR ER DET DELTE MEININGAR OM EU?

- sterke meiningar om EU
- overførsel av makt frå eigne nasjonalforsamlinger
- parlamentet og organ i EU

- dag samarbeider EU tett
- ikkje alle sakene er det semje om
- då avgjer medlemmane sjølv

- når dei er samde
- EU
- stor innverknad på miljø, tryggleik og verdspolitikk

- 2012
- EU Nobels fredspris

HVILKE VIKTIGE ORGANER HAR EU?

- den europeiske unionen
- forskjellige organer 
- utføre arbeidet 

- Europaparlamentet
- EU sitt parlament
- medlemmer fra alle land representert

- ministerrådet
- ministrene fra de respektive land

- den lovgivende makta
- delt mellom parlamentet og ministerrådet

- Europakommisjonen
- EU sin øverste utøvende instans
- EU sin regjering
- rolle
- foreslå nye lover og iverksette nye lover
- forhandler om internasjonale avtaler på vegne av EU
- presidenten i kommisjonen
- EU sitt ansikt utad

KVA FOR VIKTIGE ORGAN HAR EU?

- den europeiske unionen
- ulike organ
- utføra arbeidet

- Europaparlamentet
- EU parlamentet sitt
- medlemmar frå alle land representert

- ministerrådet
- ministrane frå dei respektive landa

- den lovgivande makta
- delt mellom parlamentet og ministerrådet

- Europakommisjonen
- EU den øvste utøvande instansen sin
- EU regjeringa si
- rolle
- foreslå nye lover og setja i verk nye lovar
- forhandlar om internasjonale avtalar på vegne av EU
- presidenten i kommisjonen
- EU andletet sitt utover

Lag et tokolonneskjema! Fyll ut med viktige årstall med beskrivelse av hva som skjedde, og fordeler og ulemper med EU. Gi deretter din mening om EU!

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED