Rusmiddel
KOMPETANSEMÅL
 • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet
 • eflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og  uønskte hendingar 
 • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt 
 • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er   
TEORI
 • arbeide med alkohol, tobakk og narkotika
 • finne, notere og lære ulike begrep
 • bruke begrep i ulike sammenhenger
 • svare på spørsmål
SKRIFTLIG
 • lage egne spørsmål om rusmiddel
 • lage fleip eller fakta-utsagn om alkohol
 • lage en liste over ulike konsekvenser ved bruk av tobakk og narkotika
 • gjennomføre og skrive et kort intervju om rusmiddel
MUNTLIG
 • snakke om viktige spørsmål angående alkohol, tobakk og narkotika
 • lage lover og regler om rus
TENK SELV
 • diskutere og sette opp argument om helsevesenet sin rolle overfor de som bruker tobakk
 • planlegge og gjennomfør en undersøkelse om rusmiddelbruk
 • arbeide med statistikk angående rusmiddelbruk
 • fylle ut et problemløsningsskjema om narkotika

Lag 12 spørsmål om "ting" du lurer på forhold til rusmiddel. Du trenger ikke svare på dem.

BOKMÅLNYNORSK

Hvordan påvirker alkohol kroppen vår?

- alkohol
- virker forskjellig på folk
- noen blir fort beruset
- andre tåler mer

- glade
godt humør
- triste, sinte eller kranglete.

- svekker dømmekraften
- evnen til å huske og konsentrere seg

- alkoholen suges fort opp blodet
- måles i promille (En promille = ett gram alkohol i ett kilogram blod)

- fra blodet
- til andre organer i kroppen
- samme promillen som i blodet

- kroppen
forbrenner alkohol 
- ett glass øl tar opp mot 2 timer
- større menger alkohol
- kroppen klarer ikke å forbrenne så fort
- oppleves som om en er syk
oppkast og hodepine

- avhengighetsdannende
- større menger over tid
- hvilke konsekvenser har det?

KORLEIS PÅVERKAR ALKOHOL KROPPEN VÅR?

- alkohol
- verkar ulikt på folk
- nokon vert fortare rusa
- andre toler meir

- glade
- godt humør
- triste, sinte eller kranglete

- veikjer dømmekrafta
- evne til å hugse og konsentrere seg

- alkoholen vert soge fôrare opp blodet
- vert målt i promille (ein promille = eitt gram alkohol i eitt kilogram blod)

- frå blodet
- til andre organ i kroppen
- same promillen som i blodet

- kroppen
- forbrenn alkohol
- eitt glas øl tek opp mot 2 timar
- større menger alkohol
- kroppen klarer ikkje å forbrenne så fort
- opplevast som om ein er sjuk
- oppkast og hovudverk

- avhengeskapande
- større menger over tid
- kva for konsekvensar har det?

Hvordan er forholdet mellom ungdom og alkohol?

debutalderen 
- øl er omtrent 14 år
- vin og brennevin
- omtrent 15 år

- i ungdomstiden
- til tidligere en begynner å drikke
- desto mer drikker man
- sammenheng mellom tidlig debutalder og overgang til sterkere rusmidler

- gutter drikker mer enn jenter
- vanligere at gutter drikker mer øl
- rusbrus er favoritten til jenter
- også del gutter også drikker rusbrus

- 18 års grense 

KORLEIS ER TILHØVET MELLOM UNGDOM OG ALKOHOL?

- debutalderen
- øl er omtrent 14 år
- vin og brennevin
- omtrent 15 år

- i ungdomstida
- til tidlegare ein byrjar å drikka
- desto meir drikk ein
- samanheng mellom tidleg debutalder og overgang til sterkare rusmiddel

- gutar drikk meir enn jenter
- vanlegare at gutar drikk meir øl
- rusbrus er favoritten til jenter
- òg ein del gutar som drikk rusbrus

- 18 års grense

Hvilke holdninger har folk til alkohol?

- ulike holdninger til alkohol
- noen drikker modrat
- andre drikker mye
- enkelte drikker ikke 

- om ungdom drikker eller ikke
- påvirkes av foreldrenes drikkemønster 
- foreldre sine standpunkt

- skal mindreårige få smake alkohol hjemme?
- kun får smake når en blir 18 år?

- press fra venner spiller en rolle,
- alkohol er godtatt i miljøet en vanker i

KVA FOR HALDNINGAR HAR FOLK TIL ALKOHOL?

- ulike haldningar til alkohol
- nokon drikk moderat
- andre drikk mykje
- enkelte drikk ikkje

- om ungdom drikk eller ikkje
- vert påverka av foreldra sine drikkevanar
- foreldre standpunktet sine

- skal mindreårige få smaka alkohol heime?
- berre får smaka når ein vert 18 år?

- press frå venner spelar ei rolle,
- alkohol er godteken i miljøet ein vankar i

FILM UNG ALKIS

Gå sammen i små grupper og diskuter
• Når er det greit å drikke alkohol?
• Skal tenåringer få drikke alkohol?
• Er det greit at mindreårige får smake alkohol hjemme av voksne?

Lag 10 fleip eller fakta-utsagn om alkohol. Sett kryss for riktig alternativ. Medelever skal kunne svare muntlig på utsagna. 

BOKMÅLNYNORSK

Hvordan kan røyking gi redusert livskvaitet?

- kroppen
- reagerer på skadelige stoffer fra tobakkrøyken
avhengige
- vendt seg til giften

- en sigarett
- inneholder mange farlige gifter
- nikotin
- det mest vanedannende stoffet

- 1-9 sigaretter daglig
- forkorter livet med 5 år (statistikk)

- røyker mye
- alvorlige sykdomer
- hjerteinfarkt, kreft og luftveissykdommer (KOLS)

- slutte å røyke
- mindre syk (influensa)
- bedre kondisjon og livskvalitet

KORLEIS KAN RØYKING GJE REDUSERT LIVSKVAITET?

- kroppen
- reagerer på skadelege stoff frå tobakkrøyken
- avhengig
- vendt seg til gifta

- ein sigarett
- inneheld mange farlege gifter
- nikotin
- det mest vanedannande stoffa

- 1-9 sigarettar dagleg
- forkortar livet med 5 år (statistikk)

- røykjer mykje
- alvorlege sjukdommar
- hjarteinfarkt, kreft og luftvegssjukdomar (KOL sitt)

- slutte å røykje
- mindre sjuk (influensa)
- betre kondisjon og livskvalitet

Hvorfor begynner tennåringer å røyke?

- 4 av 5 som begynner å røyke i tennårene
- fortsetter som voksen
- få som begynner etter fylte 20 år

- grunner til at ungdom begynner å røyke 
gruppepress og venner
- føler seg "mer" voksen
- forbilder (trenere, ungdomsarbeidere, eldre elever, idol osv.)

- de svært farlige konsekvensene
- kommer til syne før etter mange år


- de siste årene
- antall røykere i tennårene halvert
- nye lover

KVIFOR BYRJAR TENNÅRINGAR Å RØYKJE?

- 4 av 5 som byrjar å røykje i tennåra
- held fram som voksen
- få som byrjar etter fylte 20 år

- grunnar til at ungdom byrjar å røykje
- gruppepress og vener
- føler seg "meir" vaksen
- forbilete (trenarar, ungdomsarbeidarar, eldre elevar, idol osb.)

- dei svært farlege konsekvensane
- kjem til syne før etter mange år

- dei siste åra
- mengd røykjarar i tennåra halvert
- nye lover

Hva er passiv røyking?

passiv røyking 
- puste inn luft som er forurenset av tobakksrøyk

- øker risikoen
- de samme sykdommene som røykere får

- mange mennesker dør på grunn av passiv røyking

KVA ER PASSIV RØYKING?

- passiv røyking
- puste inn luft som er forureina av tobakksrøyk

- aukar risikoen
- dei same sjukdomane som røykarar får

- mange menneske døyr på grunn av passiv røyking

Hva sier tobakksskadeloven?

- Norge
- tidlig ute med strenge lover
reklame for tobakksvarer er forbudt.

- skal være merket med tekst 
- forteller om helseskadene

- aldersgrensen 
18 år

- du har rett til å puste i røykfri luft
- allmennheten

KVA SEIER TOBAKKSSKADELOVA?

- Noreg
- tidleg ute med strenge lover
- reklame for tobakksvarar er forboden

- skal vere merka med tekst
- fortel om helseskadane

- aldersgrensa
- 18 år

- du har rett til å puste i røykfri luft
- allmenninga

Hva er snus?

- en av fire elever sier de har prøvd snus
- flere gutter enn jenter

spyttetobakk
mørk og sterk tobakk
- blandet med vann, glassbiter, salt og smakstoffer

- mye nikotin,
- fører til avhengighet 
- samme måte som sigarettrøyking

- legges vanligvis under leppen
- glasskår kutter i blodet slik at nikotinen når blodet

- en "pris"
- omtrent samme nikotinmengde etter en time med sigarettrøyking

KVA ER VERT SNUS?

- ein av fire elevar seier dei har prøvd snus
- fleire gutar enn jenter

- spyttetobakk
- mørk og sterk tobakk
- blanda med vatn, glasbitar, salt og smakstoff

- mykje nikotin
- fører til avhengnad
- same måte som sigarettrøyking

- vert vanlegvis lagt under leppa
- glasskår kuttar i blodet slik at nikotinen når blodet
- ein "pris"
- omtrent same nikotinmengd etter ein time med sigarettrøyking

FILM HELENE SJEKKER INN - ALKOHOLBEHANDLING PÅ TRASOPPKLINIKKEN
FILMSERIE RUS

Lag en liste over ulike konsekvenser ved bruk av ulik tobakk

BOKMÅLNYNORSK

Skal det norske helsevesenet være gratis for folk som bruker tobakk? Diskuter med noen du sitter sammen med, og noter ned argument for og mot. Gi deretter din egen mening!

BOKMÅLNYNORSK

Finn statistikk om rusmiddel blant ungdommer i læreboken din. Noter ned hovedtrekk fra denne statistikken. Sammenlign til slutt denne statistikken med nyere oppdatert statistikk. Presenter den oppdaterte statistikken for klassen din.

Søk på nett eller bruk disse linkene:
Røyk, alkohol og andre rusmidler
Bruken av alkohol og andre rusmiddel i Noreg
Rusmidler, doping og avhengighet
Nesten ingen ungdommer røyker lenger
Statistikk og historikk om røyking, snus og e-sigaretter
Alkohol, narkotika og folkehelse

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED

Hva er hasj?

hasj 
- mest utbredte narkotiske stoffet i Norge

- fremstilt av blomstene på cannabisplanten
- planten er utbredt fra Kaspihavet til Kina

- planten kallesgjerne hamp
- trives best i et varmt og tørt klima

- hasj og marihuana inneholder de samme stoffene
- cannabis er et fellesnavn
THC
- gir en rask rus
- påvirker sanser og tanker

bieffekt 
- en blir trøtt og grinete
dårligere korttidshukommelse

rusen kan være forskjellig 
- noen blir glade
- andre blir kvalme

KVA ER HASJ?

- hasj
- mest utbreidde narkotiske stoffet i Noreg

- framstelt av blomane på cannabisplanta
- planta er utbreidd frå Kaspihavet til Kina

- planta vert gjerne kalla hamp
- trivst best i eit varmt og tørt klima

- hasj og marihuana inneheld dei same stoffa
- cannabis er eit fellesnamn
- THC
- gjev ein rask rus
- påverkar sansar og tankar

- bieffekt
- ein vert trøytt og grinete
- dårlegare korttidshukommelse

- rusen kan vere ulik
- nokon vert glade
- andre vert kvalme

DOKUMENTAR HVOR FARLIG ER DET Å BRUKE CANNABIS?

Hva kan misbruk av amfetamin føre til?

amfetamin
- i lovlige legemidler
- også som et rusmiddel

- kalles ofte for "speed"
- nest mest utbredte nakotiske stoffet

- gir en høy sinnsstemning
overdreven tro på seg selv
prater mer
sover dårligere

- psykisk ubalanse 
- ser og hører ting som ikke finst
- enkelte kan bli aggressive

KVA KAN MISBRUK AV AMFETAMIN FØRE TIL?

- amfetamin
- i lovlege lækjemiddel
- òg som eit rusmiddel

- vert ofte kalla for "speed"
- nest mest utbreidde nakotiske stoffa

- høg til sinn
- overdriven tru på seg sjølv
- pratar meir
- søv dårlegare

- psykisk ubalanse
- ser og høyrer ting som ikkje finst
- enkelte kan verte aggressive

Hva er ecstasy?

ecstasy 
- navn på det kjemiske stoffet MDMA

- produseres som kapsler, tabletter og i pulverform
- ofte blandet med andre stoffer
- vanskelig å vite hvor rent det er

- utbredt på 1990-tallet i
- "House Parties" (store fellesfester med høy musikk)
- danse hele natten
- ecstasyrusen holder man våken

- selve rusen
- etter omtrent en halvtime
- kan vare i flere timer
oppstemt
livslyst
- føler lykke og overlegenhet
- går etterhvert over i depresjoner og alvorlige sinnslidelser

- farlig rusmiddel
- gir høg puls og høyt blodtrykk
- hjerteinfarkt eller hjerneblødning

KVA ER ECSTASY?

- ecstasy
- namn på det kjemiske stoffa MDMA

- vert produsert som kapslar, tablettar og i pulverform
- ofte blanda med andre stoff
- vanskeleg å vita kor reint det er

- utbreitt på 1990-talet i
- "House Parties" (store fellesfestar med høg musikk)
- dansa heile natta
- ecstasyrusen held ein våken

- sjølve rusen
- etter omtrent ein halvtime
- kan vara i fleire timar
- oppstemt
- livslyst
- følar lukke og overlegenheit
- går etterkvart over i depresjonar og alvorlege sinnslidingar

- farleg rusmiddel
- gjev høg puls og høgt blodtrykk
- hjarteinfarkt eller hjerneblødning

Hva er heroin?

heroin
- utvinnes fra opiumsvalmuen
- dyrkes i et varmt område fra Balkan til Sør-Kina

- følelse av velbehag
likeglad
- sult, smerte og dagligdagse behov betyr ikke noe

- rastløshet, trøtthet, kvalme og oppkast

- rusen varer til vanlig i 4-6 timer
- langvarig bruk
alvorlige puste og hjerneskader

- det stoffet tunge narkomane ikke klarer å slutte med

KVA ER HEROIN?

- heroin
- utvinnast frå opiumsvalmuen
- vert dyrka i eit varmt område frå Balkan til Sør-Kina

- kjensle av velbehag
- likeglad
- svolt, smerte og daglegdagse behov tyder ikkje noko

- rastlaus, trøyttleik, kvalme og oppkast

- rusen varer til vanleg i 4-6 timar
- langvarig bruk
- alvorlege puste og hjerneskadar

- det stoffa tunge narkomane ikkje klarar å slutte med

Hva er LSD?

LSD 
- syre
syntetisk (kunstig)
- laget for å gi en rus

luktefritt
- blandes med andre stoffer

- kapsler og tabletter
- liten utbredelse i Norge

- rusen kan vare i 6 timer eller mer
- virkeligheten blir forandret (farger og former endrer seg)
synsinntrykkene virker sterkere
- en kan føle at en er utenfor sin egen kropp
- hallusinasjoner (falske opplevelser)

- kan gi "bad trips"
- en blir bevisst under et mareritt
- ikke er i stand til å våkne og bli kvitt drømmen
- kan opptre lenge etter bruken av stoffet

- nyere kunstige stoffer 
- solgt over internett
ulike navn
- kan være svært farlige

KVA ER LSD?

- LSD
- syre
- syntetisk (kunstig)
- laga for å gje ein rus

- luktefritt
- vert blanda med andre stoff

- kapslar og tablettar
- lita utbreiing i Noreg

- rusen kan vare i 6 timar eller meir
- røyndomen vert forandra (fargar og former endrar seg)
- synsinntrykka verkar sterkare
- ein kan føle at ein er utanfor sin eigen kropp
- hallusinasjonar (falske opplevingar)

- kan gje "bad trips"
- ein vert medvite under eit mareritt
- ikkje er i stand til å vakna og verta kvitt draumen
- kan opptre lengje etter nytta av stoffet

- nyare kunstige stoff
- selt over internett
- ulike namn
- kan vere svært farlege

Hva er kokain?

- kokain
kokaplanten
- dyrkes øst i Andesfjellene

- fremstilles kunstig 
- utvinning av stoffet fra kokablader

- crack er ren kokain
- et sterkt vanedannende stoff

- rusen er intens
- kortvarig (15-60 minutter)

høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og hjerneblødning
angst 
irritable

KVA ER KOKAIN?

- kokain
- kokaplanta
- vert dyrka aust i Andesfjellene

- vert framstelt kunstig
- utvinning av stoffet frå kokablad

- crack er rein kokain
- eit sterkt vanedannande stoff

- rusen er intens
- kortvarig (15-60 minutt)

- høgt blodtrykk, hjarteinfarkt og hjerneblødning
- angst
- irritable

Hva er GHB?

GHB
- lages kunstig
pulver,
- blandes med veske

- skadene av stoffet
overdoseringer
- vanskelig å beregne rett dosering

- vanskelig å behandle overdose
- finnes ikke noen motgift

- små doser
oppkvikkende rus
- føler seg våken, kunstig pigg og opplagt
- større mengder
bedøvende og sløvende effekt
- sansebedrag
- virkningen
- etter 5–20 minutter
- varer i halvannen til tre timer

- hissige og aggressive 
svimmelhet, snøvling, hodepine, kramper 
lavere blodtrykk
- ved overdose
- svime av og havne i koma
- hjertet svekkes
- luftveien blokkeres

- spesielt farlig når det brukes sammen med alkohol
- langtidsbruk
- leverskader, nyreskader, psykiske problemer og depresjoner

KVA ER GHB?

- GHB
- vert laga kunstig
- pulver
- vert blanda med veske

- skadane av stoffet
- overdoseringar
- vanskeleg å berekna rett dosering

- vanskeleg å handsama overdose
- finst ikkje nokon motgift

- små dosar
- oppkvikkande rus
- føler seg våken, kunstig pigg og opplagt
- større mengder
- bedøvande og sløvande effekt
- sansebedrag
- verknaden
- etter 5–20 minutt
- varer i halvannan til tre timar

- hissige og aggressive
- svimmelheit, snøvling, hodepine, krampar
- lågare blodtrykk
- ved overdose
- svime av og hamna i koma
- hjartet vert veikt
- luftvegen vert blokkert

- spesielt farleg når det vert brukt saman med alkohol
- langtidsbruk
- leverskadar, nyreskader, psykiske problem og depresjonar

FILM HELENE SJEKKER INN - RUSBEHANDLING

Gå sammen i små grupper og diskuter
• Hva gjør samfunnet for å redusere misbruket av narkotika?
• Hvilke konsekvenser kan den enkelte få av narkotikamisbruk?
• Hvorfor starter egentlig ungdom med bruk av narkotika?

Lag en liste over ulike konsekvenser ved bruk av ulike narkotiske stoff

BOKMÅLNYNORSK

Planlegg og gjennomfør en undersøkelse om rusmiddelbruk. Vis, presenter eller drøft funn og resultat skriftleg. Last ned spørreskjema her!

BOKMÅLNYNORSK

Narkotika kan være et problem på mange måter. Fyll ut et problemløsningsskjema!

BOKMÅLNYNORSK

I denne oppgaven skal du samarbeide med 3 andre personer, og du skal delta i diskusjoner om rusmiddel. Gruppen din må bli enig om et svar på alle spørsmål. Presenter svara til klassen din, og lever diskusjonsnotatene til læreren din. Du vil få tildelt ulike roller!

BOKMÅLNYNORSK

Lag lover og regler, sammen med 3 andre, slik dere ønsker det skal være når det gjelder rusmiddel som alkohol, tobakk og narkotika

BOKMÅLNYNORSK

Du skal nå intervjue en voksen (anonymt) om norsk ruspolitikk. Bruk de 5 spørsmålene under før du til slutt skriver en kort tekst, formet som et inetrvju.

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED