Ressurser
KOMPETANSEMÅL
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn 
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
TEORI
 • arbeide med naturressurser, jordbruk havbruk og energikilder
 • finne, notere og lære ulike begrep
 • bruke begrep i ulike sammenhenger
 • svare på spørsmål
SKRIFTLIG
 • lage et tankekart over naturressursene vi rår over
 • lage et boksskjema om jordbruk
 • skrive en kort tekst der du beskriver det norske jordbruket
 • lage en tidslinje om jordbrukets historie
 • skrive en kort tekst der du beskriver det norske fiskeriet
 • lage en oversikt over rene energikilder
MUNTLIG
 • diskutere miljøproblemer i landbruket og biologisk mangfold
TENK SELV
 • notere stikkord til tankekors om bærekraftig utvikling
 • diskutere og notere om matsituasjonen i verden
 • finne ut hvordan manglende internasjonalt samarbeid kan true fiskeressursene
 • diskutere om Norge skal slutte med olje og gass
VIKTIGE BEGREP FORKLARINGER

Naturressurser: De råstoffene i naturen vi kan bruke
Fornybare ressurser: Ressurser som ikke blir brukt opp
Ikke-fornybare ressurser: Ressurser som blir brukt opp
Genteknologi: Rndre egenskapene til gener vi teknologi
Overbeskatte: Bruke opp ressurser
Internasjonale avtaler: Enighet mellom land om en sak
Bærekraftig utvikling: Ressursbruk som ikke bare skal tilfredsstille menneska i dag, men også kommende generasjoner
Bærekraftig ressurspolitikk: Politik som tar hensyn til en bærekraftig utvikling

@

Hva er fornybare og ikke-fornybare naturressurser?

naturressurser 
- de råstoffene i naturen vi kan bruke
- finnes i havet, i jordskorpa og på jordoverflaten
fornybare ressurser
- blir ikke brukt opp
- kan være vann, skog, eller fisk
- ikke-fornybare ressurser
- finnes i begrensede mengder
- kan være olje, kull gass
- enkelte kan gjenvinnes
- som ulike metaller

KVA ER FORNYBARE OG IKKJE-FORNYBARE NATURRESSURSAR?

- naturressursar
- dei råstoffa i naturen vi kan bruke
- finst i havet, i jordskorpa og på jordoverflata
- fornybare ressursar
- vert ikkje brukt opp
- kan vere vatn, skog, eller fisk
- ikkje-fornybare ressursar
- finst i avgrensa mengder
- kan vere olje, kol gass
- enkelte kan gjenvinnast
- ulike metall

Studer bilda under! Skriv deretter ned 3 passende ord fra hvert bilde. Sett deg deretter sammen med en læringspartner og svar på spørsmåla til hvert bilde muntlig (de gule overskriftene). Bruk orda dine som utgangspunkt for svara dine. Bytt på å gjøre dette!  

BOKMÅLNYNORSK
FILM HVA ER FORNYBAR ENERGI?
 
FILM HVA ER FOSSILT BRENSEL?
 

Hva er avfall, og hva gjør vi med det?

- varer og tjenestene 
- skaper avfall
- vi kaster mye mer avfall nå enn før
- varer har blitt billigere
- vi kjøper mer
- vi bytter ut og kaster oftere (elektriske apparater og luksuvarer)

- i verden
- over 1 milliard tonn avfall
- en del blir resikulert eller gjennvunnet til nye ressurser

- husholdningsavfall brennes og blir til varme
- metaller og glass blir smeltet om
- papp og papir blir til nytt papir
- brukte klær blir solgt på nytt
- organisk avfall blir til ny jord

KVA ER AVFALL, OG KVA GJER VI MED DET?

- varer og tenester
- skapar avfall
- vi kastar mykje meir avfall no enn før
- varer har vorte billegare

- vi kjøper meir
- vi byter ut og kastar oftare (elektriske apparat og luksuvarer)

- i verda
- over 1 milliard tonn avfall
- ein del vert resikulert eller gjennvunnet til nye ressursar

- hushaldsavfall vert brunne og vert til varme
- metall og glas vert smelta om
- papp og papir vert til nytt papir
- brukte klede vert selt på nytt
- organisk avfall vert til ny jord

FILMKLIPP RÅVARE
FILMKLIPP FRA NULL TIL FULL VERDI
FILMKLIPP SORTERINGSFABRIKKEN
FILMKLIPP HVORDAN BLIR SØPPEL TIL VARME?
 

Hvordan kan kunnskap være en ressurs?

- mennesket
- overfører kunnskap fra generasjon til generasjon
- forener gammel kunnskap med ny
- lærer vi å utnytte ressursene vi har bedre

- kunnskap
- en menneskeskapt ressurs

KORLEIS KAN KUNNSKAP VERE EIN RESSURS?

- mennesket
- overfører kunnskap frå generasjon til generasjon
- sameinar gammal kunnskap med ny
- lærer vi å utnytte ressursane vi har betre

- kunnskap
- ein menneskeskapt ressurs

Hva bruker mennesket for å bearbeide naTurressurser?

- utvikle ulike teknologier 
- utnytte ressursene vi har
- gjort til alle tider

- den industrielle revolusjonen 
- mer forskning
- nye teknologier

avhengig av teknologi for å overleve
- styrer økonomien vår

- er vi for flinke i å utvikle nye teknologier?
- utgjør de en fare for oss?

KVA BRUKAR MENNESKET FOR Å OMARBEIDA NATURRESSURSAR?

- utvikle ulike teknologiar
- utnytta ressursane vi har
- gjort til alle tider

- den industrielle revolusjonen
- meir forsking
- nye teknologiar

- avhengig av teknologi for å overleva
- styrer økonomien vår

- er vi for flinke i å utvikla nye teknologiar?
- utgjer dei ei fare for oss?

Lag et tankekart som viser naturressursene menneskene rår over. Bruk bildet under som utgangspunkt!

BOKMÅLNYNORSKINTERAKTIV

Hva er teknologi som påvirker selve livet?

genteknologi 
- kartlegge byggestenene om livet
- endre det
- forhindre/kurere f. eks. sykdommer

- forbedre/fremheve egenskaper til f.eks. ulike matressurser

- tukle med naturen 

KVA ER TEKNOLOGI SOM PÅVERKAR SJØLVE LIVET?

- genteknologi
- kartleggje byggesteinane om livet
- endre det
- forhindre/kurere til dømes. sjukdomar

- forbetre/framheve eigenskapar til t.d. ulike matressurser

- tukle med naturen

FILM GENTEKNOLOGI KAN FORANDRE ALT
 

Hva skjer med verdens folketall?

- i dag
- flere mennesker på jorda enn noen gang
- Over 7 milliard

- den industrielle revolusjonen 
- mye av æren for dette
- mer mat
- bedre kunnskap om medisiner
befolkningsvekst

- hvilke utfordringer og konsekvenser har denne befolkingseksplosjonen?

KVA SKJER MED FOLKETALET til VERDA?

- i dag
- fleire menneske på jorda enn nokon gong
- Over 7 milliard

- den industrielle revolusjonen
- mykje av æra for dette
- meir mat
- betre kunnskap om medisinar
- befolkningsvekst

- kva for utfordringar og konsekvensar har denne befolkingseksplosjonen?

Hvordan bør mennesket bruke naturressursene?

- skaper stort press på ressursene 

- verden
- avhengig av de fornybare ressursene
- kan ødelegges
overbeskatte 
- fisken
- respektere naturens bæreevne

- ikke-fornybare ressurser
- bruke mye nå?
- mindre igjen til kommende generasjoner

KORLEIS BØR MENNESKET BRUKE NATURRESSURSANE?

- skapar stort press på ressursane

- verda
- avhengig av dei fornybare ressursane
- kan øydeleggjast
- overbeskatte
- fisken
- respektera naturen sin bæreevne

- ikkje-fornybare ressursar
- bruke mykje no?
- mindre igjen til komande generasjonar

FILMKLIPP GJENVINNING FOR KLIMA
BEGREP TRENE PÅ BEGREP

Hvordan kan bruk av naturressurser gi klimaproblemer?

- bruk av naturressursene
- påvirker naturmiljøet
miljøproblemer kan være lokale eller globale
- drivhuseffekten

- internasjonale avtaler (Montreal, Kyoto)
- avtalefeste utslipp

- konsekvenser

- temperatur, nedbørmengde, vindstyrke og havnivå
- enten øke eller synke lokalt

- vind og havstrømmer
- endre retning
- dramatiske værhendelser
- stormer, orkaner og kraftige regnskyll
tørkeperioder 


- påvirker livsbetingelsene for dyr og planter
- menneskers bosetting, jordbruk og næringsvirksomhet

- hva gjør mennesker når livsbetingelsene ikke lenger er til stede?

KORLEIS KAN BRUK AV NATURRESSURSAR GJE KLIMAPROBLEM?

- bruk av naturressursane
- påverkar naturmiljøet
- miljøproblem kan vera lokale eller globale
- drivhuseffekten

- internasjonale avtalar (Montreal, Kyoto)
- avtalefeste utslipp

- konsekvensar

- temperatur, nedbørmengd, vindstyrke og havnivå
- anten auka eller søkka lokalt

- vind og havstraumar
- endra retning
- dramatiske værhendelser
- stormar, orkanar og kraftige regnskyll
- tørkeperiodar

- påverkar livsbetingelsene for dyr og plantar
- busetjinga til menneske, jordbruk og næringsverksemd

- kva gjer menneske når livsbetingelsene ikkje lenger er til steda?

Hva er bærekraftig utvikling?

bærekraftig utvikling 
- ressursbruk som ikke bare skal tilfredsstille menneska i dag
- kommende generasjoner

- lære å bruke og bevare ressursene på samme tid

- verdens nasjoner
- enige om en bærekraftig ressurspolitikk
- ikke lett å kontrollere
de store internasjonale selskapa som bestemmer mye

- nytten av miljøvern i markedsføringen av produkt
- vinn - vinn situasjon!

HVA ER BÆREKRAFTIG UTVIKLING?

- berekraftig utvikling
- ressursbruk som ikkje berre skal tilfredsstilla menneska i dag
- komande generasjonar

- lære å bruka og verna ressursane på same tid

- nasjonane i verda
- samde om ein berekraftig ressurspolitikk
- ikkje lett å kontrollere
- dei store internasjonale selskapa som avgjer mykje

- nytta av miljøvern i marknadsføringa av produkt
- vinn - vinn situasjon!


Skriv ned noen stikkord til tankekorsa under:

1
: Nordmenns kjøpekraft har hatt en enorm økning de siste årene. Kan vi ivareta fremtidige generasjoners behov med dagens forbruk?

2:  I hvilken grad bærekraftig utvikling er statens ansvar, næringslivets eller vårt eget.

3:  Er våre reisevaner bærekraftige? Kom med forslag til hvordan vi kan reise mer klimavennlig.

4: Gjenvinning er med på å redusere bruken av nye råvarer. Gi eksempler på råvarer vi sparer ved å gjenvinne. Er det noen utfordringer knyttet til bruken av resirkulerte materialer?

5: Nordmenn kaster 1/4 av maten vi kjøper, mens store deler av Øst-Afrika er rammet av sultkatastrofer. Hvordan skal jordkloden kunne fø en stadig økende folkemengde på jorda? Kom med forslag.

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED
BEGREP TRENE PÅ
VIKTIGE BEGREP FORKLARINGER

Nomader: Mennesker som reiser fra sted til sted for å jakte
Selvforsyningsjordbruk: Produksjon av mat til eget forbruk
Handelsjordbruk: Produksjon av mat for salg
Matjord: Det øverste laget av dyrket jord
Grunnvann: Vann som ligger i jorden
Kunstig vanning: Tilføre vann slik at en kan drive jordbruk
Vinterhvete: Hvete høstet på våren/forsommeren
Sommerhvete: Hvete høstet på høsten
Vekstsesong: Tiden på året en kan dyrke noe
Blandingsjordbruk: Det dyrkes korn og det holdes husdyr
Nisjeprodukt: Produksjon av et spesielt produkt
Økologisk jordbruk: Mat som er produsert uten bruk av kunstgjødsel
Vekstskifte: Ulike planter veklser på å vokse på det samme arealet
“Den grønne revolusjonen": Ending av jordbruket som førte/fører til større produksjon 
Monokultur: Dyrking av bare ett produkt på store sammenhengende områder år etter år
Det biolologiske mangfoldet: Antall arter i et område
Genmodifisere: Endre genegenskapene til mat slik at avlingene blir større

@

Hvordan har jordbruket utviklet seg?

- de første menneskene
- dyrket ikke jorda
- reiste fra sted til sted for å jakte
nomader

- 10000 år siden
jordbruksrevolusjon
- folk slo seg ned rundt store elver
- rikelig tilgang til vann
- dyrket de jorda
naturlandskap ble til kulturlandskap

- frem til 1700-tallet
selvforsyningsjordbruk
- på 1800-tallet
- enkle maskiner
- produsert mer mat enn bonden trengte
handelsjordbruk

- i den industrielle delen av verden
- dyre og avanserte maskiner
kunstgjødsel
- jordbruket trenger mye penger og energi

- i den fattige delen av verden
- halvparten av bøndene
selvforsyningsjordbruk

KORLEIS HAR JORDBRUKET UTVIKLA SEG?

- dei første menneska
- dyrka ikkje jorda
- reiste frå stad til stad for å jakta
- nomadar

- 10000 år sidan
- jordbruksrevolusjon
- folk slo seg ned rundt store elver
- rikelig tilgjenge på vatn
- dyrka dei jorda
- naturlandskap vart til kulturlandskap

- fram til 1700-talet
- sjølvforsyningsjordbruk
- på 1800-talet
- enkle maskiner
- produsert meir mat enn bonden trong
- handelsjordbruk

- i den industrielle delen av verda
- dyre og avanserte maskiner
- kunstgjødsel
- jordbruket treng mye pengar og energi

- i den fattige delen av verda
- halvparten av bøndene
- sjølvforsyningsjordbruk

Hva er dyrket mark?

dyrket mark 
- åkrer som vi bearbeider
- planter til å vokse
betyr mye for matsituasjonen i verden

- det øverste laget av dyrket jord
matjord
- inneholder humus
- rester av døde planter og dyr
- næringsrik jord

- en tidel av landjorda er dyrket mark
- de beste jordbruksområdene
- Europa, Nord-Amerika og Sørøst-Asia

- en femdel av jordoverflaten
- beitemarker
jordbruksareal
- jord vi bruker til matproduksjonen

KVA ER DYRKA MARK?

- dyrka mark
- åkrar som vi omarbeider
- plantar til å veksa
- tyder mykje for matsituasjonen i verda

- det øvste laga av dyrka jord
- matjord
- inneheld humus
- restar av daude planter og dyr
- næringsrik jord

- ein tidel av landjorda er dyrka mark
- dei beste jordbruksområda
- Europa, Nord-Amerika og Søraust-Asia

- ein femdel av jordoverflata
- beitemarker
- jordbruksareal
- jord vi brukar til matproduksjonen

Hvordan bruker jordbruket vann?

- 70% av alt ferskvannet
- brukes til å vanne jordbruksområder


- vanntilgangen 
- ujevnt fordelt
- klimaforhold
- vanne jorden kunstig
- kanaler og demninger

- mennesket
- tidlig med denne teknikken

kunstig vanning
- krever rikelig med tilgang til vann
- bruke grunnvann
- vann som ligger i jorden

- passe seg for ikke å bruke opp grunnvannet

KORLEIS BRUKAR JORDBRUKET VATN?

- 70% av alt ferskvatnet
- vert brukt til å vatne jordbruksområde

- vasstilgjenget
- ujevnt fordelt
- klimaforhold
- vatna jorda kunstig
- kanalar og demningar

- mennesket
- tidleg med denne teknikken

- kunstig vanning
- krev rikelig med tilgjenge til vatn
- bruke grunnvatnet
- vatn som ligg i jorda
- passe seg for ikkje å bruke opp grunnvatnet

Hvilke kornsorter dyrker vi?

- matplantene
- stort sett de samme over hele verden

- de tre viktigste kornsortene
- ris, hvete og mais
- rike på næring

- i subtropiske områder
- mye ris
- stort sett til eget bruk

- de rike landene 
- stort sett hvete

- i sør
- vinterhvete
- på våren/forsommeren

- i nord
- sommerhvete
- høstet på høsten

- maisdyrking
USA, Kina, Sør-Afrika og Øst-Europa

KVA FOR KORNSORTAR DYRKAR VI?

- matplantene
- stort sett dei same over heile verda

- dei tre viktigaste kornsortane
- ris, kveite og mais
- rike på næring

- i subtropiske område
- mykje vert ris
- stort sett til eige bruk

- dei rike landa
- stort sett kveite

- i sør
- vinterkveite
- på våren/forsommeren

- i nord
- sommarkveite
- hauste på hausten

- maisdyrking
- USA, Kina, Sør-Afrika og Aust-Europa

Lag et boksskjema med fakta om jordbruk!

BOKMÅLNYNORSK

Hvordan er vekstsesongen i det norske jordbruket?

Norge 
- et lite jordbruksland
3%

vi produserer omtrent halvparten av den maten vi spiser selv
selvforsynte med kjøtt, egg, melk og poteter
- vi importerer mye frukt, grønnsaker og korn 

- vekstsesong
- varierer fra nord til sør i landet
- for å dyrke noe
- døgntemperaturen over 5℃

- vestlandet
- lengre vekstsesong enn østlandet
- somrene varmere på østlandet
- betydning for hva en dyrker

- Nord-Norge
- samme klimaet som fjellbygder i Sør-Norge
- midnattssolen
- plantene vokser hele døgnet

KORLEIS ER VEKSTSESONGEN I DET NORSKE JORDBRUKET?

- Noreg
- eit lite jordbruksland
- 3%

- vi produserer omtrent halvparten av den maten vi et sjølv
- selvforsynte med kjøt, egg, mjølk og poteter
- vi importerer mykje frukt, grønnsaker og korn

- vekstsesongen
- varierer frå nord til sør i landet
- for å dyrke noko
- døgntemperaturen over 5℃

- vestlandet
- lengre vekstsesong enn østlandet
- somrane varmare på østlandet
- tyding for kva ein dyrkar

- Nord-Noreg
- same klimaet som fjellbygder i Sør-Noreg
- midnattssola
- plantene veks heile døgnet

Hva produserer det norske jordbruket?

- blandingsjordbruk
- korn og det holdes husdyr

- Østlandet, Trøndelag og på Jæren 
- de beste jordbruksområdene
- flatt landskap
- jorden er næringsrik
- enkelt å drive et maskinelt jordbruk

- Flatbygdene på Østlandet og i Trøndelag
- landets kornkammer

- dyrker mest bygg, havre og hvete
- mye går til kraftfôr for husdyr (kjøttproduksjon) og til fiskeoppdrett

Jæren 
- dyp morenejord
gressdyrking og husdyrhold
poteter og grønnsaker 

- OslofjordenSørlandet og på Vestlandet 
hagebruk (frukt, bær og grønnsaker)

KVA PRODUSERER DET NORSKE JORDBRUKET?

- blandingsjordbruk
- korn og det vert halde husdyr

- Austlandet, Trøndelag og på Jæren
- dei beste jordbruksområda
- flatt landskap
- jorda er næringsrik
- enkelt å drive eit maskinelt jordbruk

- flatbygdene på Austlandet og i Trøndelag
- kornkammeret i landet

- dyrkar mest bygg, havre og kveite
- mykje går til kraftfôr for husdyr (kjøttproduksjon) og til fiskeoppdrett

- Jæren
- djup morenejord
- grasdyrking og husdyrhold
- poteter og grønnsaker

- Oslofjorden, Sørlandet og på Vestlandet
- hagebruk (frukt, bær og grønnsaker)

Hva betyr det at det norske jordbruket er spesialisert?

- det norske jordbruket 
handelsjordbruk
- varer for salg

- de fleste bøndene
spesialisert seg
– eggproduksjon
– kjøttproduksjon
– kornproduksjon


- nisjeprodukt
- beregnet for en mindre del av markedet
- som spesielle oster

KVA TYDER DET AT DET NORSKE JORDBRUKET ER SPESIALISERT?

- det norske jordbruket
- handelsjordbruk
- varer for sal

- dei fleste bøndene
- spesialisert seg
– eggproduksjon
– kjøttproduksjon
– kornproduksjon

- nisjeprodukt
- berekna for ein mindre del av marknaden
- som spesielle ostar

Hva er økologisk jordbruk?

- økologisk jordbruk 
- mat som er produsert på gamlemåten
- uten bruk av kunstige midler
- brukes husdyrgjødsel

- kom til Norge på 1970-tallet
- baserer seg på vekstskifte
- ulike planter veklser på å vokse på det samme arealet

- etterspørselen relativt stor
8% av jordbuksarealet
- økologisk (Norge)

- litt dyrere

KVA ER ØKOLOGISK JORDBRUK?

- økologisk jordbruk
- mat som er produsert på gamlemåten
- utan bruk av kunstige middel
- vert brukt husdyrgjødsel

- kom til Noreg på 1970-talet
- baserer seg på vekstskifte
- ulike planter veklser på å veksa på det same arealet

- etterspurnaden relativt stor
- 8% av jordbuksarealet
- økologisk (Noreg)

- litt dyrare

Skriv en kort tekst der du beskriver det norske jordbruket.

BOKMÅLNYNORSK

Hva var den "grønne revolusjonen"?

- “Den grønne revolusjonen"
- fra 1950 og utover
- forskere krysset frem nye ris og kornsorter
- ga større avlinger

- monokultur
kunstgjødsel og plantevernmidler 
- få størst mulige avlinger

- i USA
- mye og svært billig korn

- så billig
- fattige bønder rundt omkring i verden kan ikke dyrke billigere
- har ikke råd til kunstgjødsel
- er dette urettferdig handel

KVA VAR DEN "GRØNE REVOLUSJONEN"?

- “Den grøne revolusjonen"
- frå 1950 og utover
- forskarar kryssa fram nye ris og kornsortar
- gav større avlinger

- monokultur
- kunstgjødsel og plantevernmiddel
- få størst moglege avlinger

- i USA
- mykje og svært billeg korn

- fattige bønder rundt omkring i verda kan ikkje dyrke billegare
- har ikkje råd til kunstgjødsel
- er dette urettferdig handel

Lag en tidslinje over de viktigste hendelsene i jordbrukets historie!

BOKMÅLNYNORSK

Hvilke miljøproblemer har jordbruket skapt?

den nye måten å drive jordbruk
for mye næring som ikke ble tatt opp i matproduksjonen
- havner i bekker og elver

- gror det igjen
- fisker og annet liv dør

- monokulturer 
- utsatt for angrep av skadedyr og sykdommer
- bøndene sprøyter med plantevernmidler
- slike midler kan være skadelig for mennesker

KVA FOR MILJØPROBLEM HAR JORDBRUKET SKAPT?

- den nye måten å drive jordbruk på
- for mykje næring som ikkje vart teke opp i matproduksjonen
- hamnar i bekkar og elver

- gror igjen
- fiske og anna liv døyr

- monokulturar
- utsett for angreip av skadedyr og sjukdomar
- bøndene sprøytar med plantevernmiddel
- slike midlar kan vera skadeleg for mennesk

Hva er biologisk mangfold?

- å ta vare på det biolologiske mangfoldet
- ta vare på alle plante- og dyreartene i et område

- viktig!
- skader vi èn art, skader vi også de andre
- avhengige av hverandre

- stort biologisk mangfold på jorda
- mennesket truer naturens samspill

- vi kan ødelegge muligheten til å finne nye råstoff og medisiner

- Norge betaler mange fattige land for ikke å hugge ned skogen
- Noreg er aktive i planting av ny skog
- regnskogfondet

KVA ER BIOLOGISK MANGFALD?

- å ta vare på det biolologiske mangfaldet
- ta vare på alle plante- og dyreartene i eit område

- viktig!
- skader vi èn art, skader vi òg dei andre
- avhengige av kvarandre

- stort biologisk mangfald på jorda
- mennesket trugar naturen sine samspel

- vi kan øydeleggja høvet til å finne nye råstoff og medisinar

- Noreg betalar mange fattige land for ikkje å hugga ned skogen
- Noreg er aktive i planting av ny skog
- regnskogfondet

Sett deg sammen med noen andre og diskuter miljøproblemer i landbruket og biologisk mangfold!

Hvorfor brukes kornet ulikt i verden?

- mennesker
- det meste av maten sin fra hvete, ris og mais,
- brukes som målestokk på hvor mye mat verden har

- 2000 millioner tonn korn hvert år blir produsert
- omtrent 300 kg pr. menneske i året

kornmengden ulikt fordelt i verden
- de rike landa 
- omtrent 70-90% av kornet til dyrefôr (kjøttproduksjon)
- kunne mettet mange mennesker
- menneskemat

- i Norge spiser vi mer kjøtt
- bruke mer korn til kjøttproduksjonen
- vi importerer mye korn
- er dette etisk riktig?

KVIFOR VERT BRUKT KORNA ULIKT I VERDA?

- menneske
- det meste av maten sin frå kveite, ris og mais
- brukast som målestokk på kor mykje mat verda har

- 2000 millionar tonn korn kvart år vert produsert
- omtrent 300 kg pr. menneske i året

- kornmengda ulikt fordelt i verda
- dei rike landa
- omtrent 70-90% av kornet til dyrefôr (kjøttproduksjon)
- kunne mette mange menneske
- menneskemat

- i Noreg et vi meir kjøt
- bruke meir korn til kjøttproduksjonen
- vi importerer mykje korn
- er dette etisk riktig?

Hvordan er mat urettferdig fordelt, og hva kan gjøres?

- bedre levestandard
- spiser de mer kjøtt
- økt forbruk av korn

- i Kina 
- levestandarden høyere
- mye høyere i årene som kommer
- vil påvirke verdens korntilgang

- omtrent 1 milliard mennesker sulter eller lider av feilernæring
- ikke knyttet til matmangel i verden
- skjev fordeling av kjøpekraft

- verden må i fremtiden produsere mer mat
- Hvordan?

- genmodifisere

KORLEIS ER MAT URETTFERDIG FORDELT, OG KVA KAN VERT GJORT?

- betre levestandard
- et dei meir kjøt
- auka forbruk av korn

- i Kina
- levestandarden høgare
- mykje høgare i åra som kjem
- vil påverke korntilgjenget i verda

- omtrent 1 milliard menneske svelt eller lid av feilkosthald
- ikkje knytte til matmangel i verda
- skeiv fordeling av kjøpekraft

- verda må i framtida produsera meir mat
- Korleis?

- genmodifisere

Sett deg i en gruppe og diskuter matsituasjonen i verden. Alle noterer ned poeng og moment som blir diskutert. Ta notater fra diskusjonen.

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED
BEGREP TRENE PÅ
VIKTIGE BEGREP FORKLARINGER

Kontinetalsokkelen: Den delen av havbunnen som tilhører en kontinentalplate
Kvoter: Kvote er en restriksjon på produksjon eller bruk av ressurser eller tjenester
Matfisk: Fisken mennesker spiser
Industrifisk: Fisken vi ikke spiser, men brukes til andre produkt
Økonomisk sone : En havsone der en kyststat har suverene rettigheter over naturressursene i sjøen, på og under havbunnen

@

Hvorfor drar mange for å fiske i lofoten?

- fisken
grunnlaget for kystbefolkningen i Norge
- i tillegg til gårdsdrift

- etter jul
- Lofoten 
- skrei (torsk).
- kommer hit for å gyte

- i dag
konflikt mellom fiskeinteresser og oljeinteresser i Lofoten

KVIFOR DREG MANGE FOR Å FISKE I LOFOTEN?

- fisken
- grunnlaget for kystfolkesetnaden i Noreg
- i tillegg til gardsdrift

- etter jul
- Lofoten
- skrei (torsk)
- kjem hit for å gyte

- i dag
- konflikt mellom fiskeinteresser og oljeinteresser i Lofoten

Hvor er det fisk?

kystområdene og kontinetalsokkelen 
- rike på fisk
- varmt og næringsrikt

- kontinetalsokkelen
- utgjør en tidel av havet
- 90% av fisket skjer her

- langs norkskysten
et av verdens mest produktive havområder
- mange forskjellige fiskeslag

- dypere vannlag
- under 1000 m lever
- for det meste småfisk
- mørkt og kaldt

KOR ER DET FISK?

- kystområda og kontinetalsokkelen
- rike på fisk
- varmt og næringsrikt

- kontinetalsokkelen
- utgjer ein tidel av havet
- 90% av fisket skjer her

- langs norkskysten
- eit av dei meste produktive havområda i verda
- mange ulike fiskeslag

- djupare vasslag
- under 1000 m lever
- for den meste småfisken
- mørkt og kaldt

Hvordan er fiskebåtene?

fiskeflåten 
- utviklet seg
- enkle trebåter til store fabrikktrålere

- store og effektive uttak av fiskeressursene
- ekkolodd og sonar
- kartlegge og finne fisken

- de største båtene
- fisken bearbeidet og pakket, ferdig for salg i butikkene

- effektive fiskeredskaper er
- en trussel for fiskebestanden

- kvoter 
- ikke overbeskatte fiskebestanden
- internasjonalt samarbeid
- fisken kjenner grenser mellom land

KORLEIS ER FISKEBÅTANE?

- fiskeflåte
- utvikla seg
- enkle trebåter til store fabrikktrålere

- store og effektive uttak av fiskeressursane
- ekkolodd og sonar
- kartleggje og finne fisken

- dei største båtane
- fisken omarbeidde og pakka, ferdig for sal i butikkane

- effektive fiskereiskapar
- trugar fiskebestanden

- kvoter
- ikkje overbeskatte fiskebestanden
- internasjonalt samarbeid
- fisken kjenner grenser mellom land

BILDE FISKEREDSKAP

Hvordan blir fisken behandlet på land?

- langs kysten
små og mellomstore bedrifter 
- foredler fisken
bearbeide til matvarer

- fisken vi spiser
matfisk
- sild, tork, makrell
- kan spises fersk
- vi fryser, salter, hermitiserer, tørker eller røyker også fisken

- fisk vi ikke spiser
- kraftfôr av
industrifisk (fiskemel, fiskeolje)
- 1/3 av verdens fiskefangster går til industri

- antall fisker har gått kraftig ned
- bedre redskaper

- Norge
- den femte største eksportlandet av fisk i verden
- selger det meste av fisken som råvare

KORLEIS VERT FISKEN HANDSAMA PÅ LAND?

- langs kysten
- små og mellomstore føretak
- foredlar fisken
- omarbeidt til matvarer

- fisken vi et
- matfisk
- sild, tork, makrell
- kan etast fersk
- vi frys, saltar, hermitiserer, tørkar eller røykjer òg fisken

- fisk vi ikkje et
- kraftfôr
- industrifisk (fiskemjøl, fiskeolje)
- 1/3 av fiskefangstane i verda går til industri

- mengd med fisk har gått kraftig ned
- betre reiskap

- Noreg
- det femte største eksportlandet av fisk i verda
- sel det meste av fisken som råvare

Hva er hvalfangst?

hvalfangst 
- gammel norsk næring
- Antarktis for å fiske
- kokt olje av spekket, ved siden av kjøttet 

- i dag
- Norge
- vågehval i Lofoten og Barentshavet
- beregnet ut hvor stor bestanden er

- et omstridt tema
- hvalen var en stund var utryddingstruet
- Norge mener det ikke er slik i dag

- avlivingsmetodene 
- omstridt
- harpun med sprengladning

KVA ER KVALFANGST?

- kvalfangst
- gammal norsk næring
- Antarktis for å fiske
- kokt olje av spekket, ved sida av kjøtet

- i dag
- Noreg
- vågekval i Lofoten og Barentshavet
- berekna ut kor stor bestanden er

- eit omstridt tema
- kvalen var eit bel var utryddingstruga
- Noreg meiner det ikkje er slik i dag

- avlivingsmetodene
- omstridt
- harpun med sprengladning

FILMKLIPP HVALFANGST

Hva er fiskeoppdrett?

- oppdrett av fisk
- viktig næring for Norge
- laks og ørret 

- fisken blir sperret inne i store mærer (store poser)
- rikelig med fôr og lys

- store problemer med sykdom, rømning og forurensing
- oppdrettsfisk blander seg med villfisk
- overfører gener og sykdom

- Norge 
foregangsland innen oppdrett
- 20 % av all firskeproduksjon i verden

- krever mye fôr
- laget av mindre verdifulle fiskesorter (krill)
- problem
- annen fisk i havet ikke får nok mat

KVA ER FISKEOPPDRETT?

- oppdrett av fisk
- viktig næring for Noreg
- laks og ørret

- fisken vert sperra inne i store mærer (store posar)
- rikelig med fôr og lys

- store problem med sjukdom, rømning og forureining
- oppdrettfisk blandar seg med villfisk
- overfører gen og sjukdom

- Noreg
- foregangsland innan oppdrett
- 20 % av all firskeproduksjon i verda

- krev mykje fôr
- laga av mindre verdifulle fiskesortar (krill)
- problem
- annan fisk i havet ikkje får nok mat

FILMKLIPP FISKEOPPDRETT

Skriv en kort tekst der du beskriver det norske fiskeriet.

BOKMÅLNYNORSK

Hva er økonomiske soner i havet?

- alle kyststater
økonomisk sone 
- utnytte økonomisk (fisk, olje, gass osv)

- strekker seg 200 nautiske mil (1852m) ut fra kysten

- Norge
- tidlig ute med å kreve slike regler
- har vært nyttig for oss

 - havområdene utenfor den økonomiske sonen
internasjonale farvann
- landa som ligger nærmest lov til å fiske mest
- 10 % kan fiskes av land som har historiske rettigheter

- fiskerinasjoner
- må følge FN sine regler
- samarbeide om uttaket av fisk

KVA ER ØKONOMISKE SONER I HAVET?

- alle kyststatar
- økonomisk sone
- utnytta økonomisk (fisk, olje, gass osb)

- strekkjer seg 200 nautiske mil (1852m) ut frå kysten

- Noreg
- tidleg ute med å krevje slike reglar
- har vore nyttig for oss havområda utanfor den økonomiske sona
- internasjonale farvatn
- landa som ligg nærast lov til å fiska mest
- 10 % kan fiskast av land som har historiske rettar

- fiskerinasjonar
- må følgja FN sine reglar
- samarbeide om uttaket av fisk

Hvorfor er livet i nordsjøen truet?

- fisken i Nordsjøen er overfisket
- sild, torsk og makrell

- mange år
- fisket ble ikke regulert
- i dag
- forhandlinger
- Norge og EU
- kvoter og uttak av fisk

- rapporteringen 
- ikke vært det beste
- ulovlig fiske
- dumping av mindre fisk

vanskelig å frede fisken i Nordsjøen
- mange da vil miste arbeidet sitt

KVIFOR ER LIVET I NORDSJØEN TRUGA?

- fisken i Nordsjøen er overfiska
- sild, torsk og makrell

- mange år
- fisket vart ikkje regulert
- i dag
- forhandlingar
- Noreg og EU
- kvoter og uttak av fisk

- rapportering
- ikkje vore det beste
- ulovleg fiske
- dumping av mindre fisk

- vanskeleg å frede fisken i Nordsjøen
- mange vil då miste arbeidet sitt

Sett deg i en gruppe og finn ut hvordan manglende internasjonalt samarbeid kan true fiskeressursene. Alle skriver ned noen punkt som beskriver det dere kommer frem til!

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED
BEGREP TRENE PÅ

Hva er energi?

- energi
- setter noe i bevegelse
- forsvinner ikke
- energien blir overført fra en ting til en annen

- overføringen
- forbinder kjeder av energi
- kan være lange eller korte

- alt som lever
- all bevegelse og forandring i naturen krever energi
- urkilden til energien på jorda
sola

KVA ER ENERGI?

- energi
- set noko i rørsle
- forsvinn ikkje
- energien vert overførd frå eit ting til ein annan

- overføringa
- forbind kjedar av energi
- kan vere lange eller korte

- alt som lev
- all rørsle og forandring i naturen krev energi
- urkjelda til energien på jorda
- sola

FILMKLIPP ENERGI

Kraftskolen.no er en filmbasert læringsressurs om energi. Vårt moderne samfunn er avhengig av rikelig og sikker tilgang på energi. Målet med Kraftskolen er å gi seerne økt kunnskap og bevissthet om de utfordringer og muligheter vi står overfor i energisektoren. Læringsressursen består av 20 korte filmer om energi, oppgaver, quiz, oversikt over aktuelle kompetansemål og lenkesamlinger.

Hvor får vi mest energi fra?

- de fleste energikilder 
- skapt av sola

solstrålene som treffer jorda
- driver vannets kretsløp, vind, bølger og fotosyntesen
fornybare energikilder

- sola skinner ikke like mye alle steder
- ikke like mye energi overalt
- ulike energimengder sommer og vinter, dag og natt

- kull, olje og naturgass
ikke-fornybare energikilder
- verden har gjort seg avhengig slike energikilder

- bruk og produksjon av energi
- måles ofte i wattimer

KVAR FÅR VI MEST ENERGI FRÅ?

- dei fleste energikjelder
- skapt av sola

- solstrålane  treff jorda
- driv vatnet sitt krinslaup, vind, bølgjer og fotosyntesen
- fornybare energikjelder

- sola skin ikkje like mykje alle stadar
- ikkje like mykje energi overalt
- ulike energimengder sommar og vinter, dag og natt

- kol, olje og naturgass
- ikkje-fornybare energikjelder
- verda har gjort seg avhengig slike energikjelder

- bruk og produksjon av energi
- vert ofte mælt i wattimar

Hva er fossil energi?

naturressursene kull, olje og naturgass
- fossil energi

- rester av planter og dyr
- levd for mange millioner år siden
- gir verden mesteparten av energien den trenger

kull 
- på verdensbasis den mest vanlige fossile energikilden
- ligger mellom lag av bergarter

- olje 
- i lagene mellom bergarter
- ligger i små hulrom
- små kanaler som oljen beveger seg i

- naturgass
- finnes i lommer i jorda eller på havbunnen
- brukt til oppvarming og matlaging
- lage elektrisitet i gasskraftverk

KVA ER FOSSIL ENERGI?

- naturressursane kol, olje og naturgass
- fossil energi

- restar av planter og dyr
- levd for mange millionar år sidan
- gjev verda mesteparten av energien han treng

- kol
- på verdsbasis den mest vanlege fossile energikjelda
- ligg mellom lag av bergarter

- olje
- i laga mellom bergartar
- ligg i små hulrom
- små kanalar som olja rører seg i

- naturgass
- finst i lommer i jorda eller på havbotnen
- brukt til oppvarming og matlaging
- laga elektrisitet i gasskraftverk

Hvorfor er fossil energi et miljøproblem?

forbrenningen av fossil energi
- frigjør karbondioksid - CO2
- hovedårsaken til den økte drivhuseffekten

- mange land
- problemer med a redusere CO2- utslippene sine

- fossil energi
- utvikler også sur nedbør
- internasjonale avtaler
- mindre sur nedbør

KVIFOR ER FOSSIL ENERGI EIT MILJØPROBLEM?

- forbrenninga av fossil energi
- frigjer karbondioksid - CO2
- hovudårsaka til den auka drivhuseffekten

- mange land
- problem med a redusere CO2-utslippa sine

- fossil energi
- utviklar òg sur nedbør
- internasjonale avtalar
- mindre sur nedbør

Hva betyr det at Norge er en olje- og gassnasjon?

- Norge
- en olje- og gassnasjon
- første oljefunnet utenfor norskekysten i 1969

- Norge er selvforsynt med olje og naturgass
- selger vi til andre land
- mange penger på
- betydd mye for utviklingen av velstanden i Norge

- oljefondet

KVA TYDER DET AT NOREG ER EIN Olje- OG GASSNASJON?

- Noreg
- ein olje- og gassnasjon
- første oljefunnet utanfor norskekysten i 1969

- Noreg er sjølvsynt med olje og naturgass
- sel vi til andre land
- mange pengar på
- viktig for utviklinga av velstanden i Noreg

- oljefondet

FILMKLIPP OLJEFONDET

Hva er et gasskraftverk?

- Norge
gasskraftverk 
- skaper strøm

- skapt konflikter
- hvilke?

- men forurenser naturen mindre enn kull og olje

- full CO2-rensing

KVA ER EIT GASSKRAFTVERK?

- Noreg
- gasskraftverk
- skapar straum

- skapt konflikter
- kva for?

- men forureinar naturen mindre enn kol og olje

- full CO2-reinsing

Sett deg i en gruppe og diskuter om Norge skal slutte å selge fossil energi. Skriv ned positive og negative konsekvenser av en slik politikk. Gi deretter din mening!

BOKMÅLNYNORSK

Hva er et kjernekraftverk?

- elektrisk energi
kjernekraftverk 
- spalting av atom

- det første kjernekraftverket
- åpnet i England i 1956

- miljøvennlig energi
- gir ikke sur nedbør
- forsterker ikke drivhuseffekten

KVA ER EIT KJERNEKRAFTVERK?

- elektrisk energi
- kjernekraftverk
- spalting av atom

- det første kjernekraftverket
- opna i England i 1956

- miljøvennlig energi
- gjev ikkje sur nedbør
- forsterkar ikkje drivhuseffekten

FILMKLIPP ATOMKRAFT

Hvordan kan kjernekraft være farlig?

radioaktiv stråling
- kan det føre til enorme ødeleggelser i naturen
- alvorlige sykdommer

- ikke noen sikker måte å lagre radioaktivt avfall

- biprodukt fra kjernekraftverk
plutonium
- lage atomvåpen

KORLEIS KAN KJERNEKRAFT VERE FARLEG?

- radioaktiv stråling
- kan det føre til enorme øydeleggingar i naturen
- alvorlege sjukdomar

- ikkje nokon sikker måte å lagre radioaktivt avfall

- biprodukt frå kjernekraftverk
- plutonium
- lage atomvåpen

Hvorfor skaper vannkraft konflikter?

- Norge
- lager det meste av elektrisiteten vår av vannkraft
- 99 prosent

- forurenser ikke
- demninger, tørrlagte vann, anleggsveier, høyspentmaster og kraftlinjer ødelegger miljøet
visuell forurensing

KVIFOR SKAPAR VASSKRAFT KONFLIKT?

- Noreg
- lagar det meste av elektrisiteten vår av vasskraft
- 99 prosent

- forureinar ikkje
- demningar, tørrlagde vatn, anleggssveiar, høyspentmaster og kraftlinjer øydelegg miljøet
- visuell forureining

FILMKLIPP VANNKRAFT

Hva er vindkraft?

elektrisitet 
vinden
- miljøvennlig og fornybar
- gir ikke klimaproblemer

- en ulempe
- vises godt i landskapet
- noen synes at de er stygge
- krever også stor plass
- lager mye støy

- Tyskland og USA
- mange vindmøller

- flere mener
- satse mer på vindkraft
- hva synest du?

KVA ER VINDKRAFT?

- elektrisitet
- vind
- miljøvennlig og fornybar
- gjev ikkje klimaproblem

- ei ulempe
- godt vist i landskapet
- nokon synest at dei er stygge
- krev òg stor plass
- lagar mykje støy

- Tyskland og USA
- mange vindmøller

- fleire meiner
- satse meir på vindkraft
- kva synest du?

FILMKLIPP VINDKRAFT

Hva er bioenergi?

bioenergi
- planter
- ved hjelp av sollyset
- omdannet karbondioksid og vann til biobrensel
- ved, torv og halm

- flere former for biobrensel
- flis og bark
- briketter og pelleter
- rike på energi
- lette å frakte

- biobrensel er miljøvennlig energi

KVA ER BIOENERGI?

- bioenergi
- plantar
- ved hjelp av sollyset
- omdannet karbondioksid og vatn til biobrensel
- ved, torv og halm

- fleire formar for biobrensel
- flis og bark
- brikettar og pelletar
- rike på energi
- leitte å frakta

- biobrensel er miljøvennlig energi

Hva er geotermisk energi?

- jordas indre
- svært varm
- stammer fra energi som frigjøres når radioaktive stoffer brytes ned
- kalles geotermisk energi

- kan brukes til å produsere elektrisitet

- miljøvennlig, men lite brukt
- vanskelig å få den opp til jordoverflaten

- enkelte steder
- Island
- enklere å utnytte den geotermiske energien

KVA ER GEOTERMISK ENERGI?

- det indre av jorda
- svært varm
- stammar frå energi som vert frigjort når radioaktive stoff vert brote ned
- vert kalla geotermisk energi

- kan brukast til å produsera elektrisitet

- miljøvennleg, men lite brukt
- vanskeleg å få den opp til jordoverflata

- enkelte stadar
- Island
- enklare å utnytte den geotermiske energien

Hva er bølgeenergi?

- havbølger 
- store energimengder

- nok energi til å dekke halvparten av den elektrisiteten verden trenger

- vanskelig å lage elektrisitet av bølgekraft
- kostbart utstyr
- komplisert
- tåle store påkjenninger

KVA ER BØLGJEENERGI?

- havbølger
- store energimengder

- nok energi til å dekke halvparten av den elektrisiteten verda treng

- vanskeleg å laga elektrisitet av bølgjekraft
- kostbart utstyr
- komplisert
- tole store påkjenningar

Hva er solenergi?

solstrømanlegg
- omdanner sollys til elektrisitet
- solceller

- miljøvennlig energi

KVA ER SOLENERGI?

- solstrømanlegg
- omdanner sollys til elektrisitet
- solceller

- miljøvennlig energi

Hvordan kan søppel være energi?

- avfall
- Norge produserer stadig mer
- kan resirkuleres

- noe avfall kan ikke gjenvinnes
restavfall
- brent i forskjellige forbrenningsanlegg
- utvikler varme
- går i rør til hus og bedrifter

KORLEIS KAN SØPPEL VERE ENERGI?

- avfall
- Noreg produserer stadig meir
- kan resirkulerast

- noko avfall kan ikkje gjenvinnes
- restavfall
- brunne i ulike forbrenningsanlegg
- utviklar varme
- går i roer til hus og føretak

Lag en oversikt over ulike rene energikilder.

BOKMÅLNYNORSK

Med enkle tiltak kan du redusere bruken av elektrisitet. Kom med forslag til hvordan dette kan gjøres. Se videoen under for tips!

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED
BEGREP TRENE PÅ