Mellomkrigstid og storkonflikt
KOMPETANSEMÅL
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane 
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst  
 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
 • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er  
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast 
TEORI
 • arbeide med mellomkrigstiden, andre verdenskrig og andre verdenskrig i Norge
 • finne, notere og lære ulike begrep
 • bruke begrep i ulike sammenhenger
 • svare på spørsmål
SKRIFTLIG
 • fylle ut en tidslinje med viktige hendelser fra 1917-1945
 • lage et VENN-diagram mellom kommunisme og kapitalisme
 • skrive en kort tekst om NSDAP
 • lage tankekart/oversikt om årsakene til WW2, om angrepet på Norge, og om tyskland etter krigen
MUNTLIG
 • lage muntlige fortellinger om Stalin, Hitler, Roosevelt, Churchill og Quisling 
TENK SELV
 • uttrykke egne tanker om «holocaust»
 •  reflektere over konsekvensene av andre verdenskrig, både i Norge og ellers i verden

Fyll ut en tidslinje med viktige hendelser fra 1917-1945!

BOKMÅLNYNORSKTIMELINE CREATOR

Hva var "den svarte tirsdagen"?

1929 
- et børskrakk 
- sammenbrudd på børsen
- New York

- mange hadde lånt penger
- plassert dem i aksjer
- håp om gevinst

- etterhvert sank verdien på mange aksjer
- alle ville da selge
- håp om å få noe igjen
- problemet
- ingen ville kjøpe
- krakk

- sammenbruddet
- førte til at mange banker gikk konkurs
- folk mistet sparepengene sine
- fabrikker fikk heller ikke solgt varene sine
- mange miste jobben

- mange land ble rammet av denne krisen
- særlig Tyskland 
- hadde lånt mye penger av USA
- USA ville nå ha igjen pengene
- Resultatet: inflasjon 
- myndighetene hadde trykket store mengder med penger
- stor arbeidsledighet og sosial nød

- Franklin D. Roosevelt 
- president i 1932
- iverksatte "New Deal"
- tiltak for å bekjempe verdenskrisen
- banker og bønder fikk pengestøtte
- offentlige byggeprosjekt)
- politikken virket

KVA VAR DEN SVARTE TYSDAGEN?

- 1929
- eit børskrakk
- sammenbrudd på børsen
- New York

- mange hadde lånt pengar
- plassert dei i aksjar
- voner om gevinst

- etterkvart sokk verdien på mange aksjar
- alle ville då selje
- voner om å få noko igjen
- problemet
- ingen ville kjøpa
- krakk

- samanbrotet
- førde til at mange bankar gjekk konkurs
- folk mista sparepengane sine
- fabrikkar fekk heller ikkje selt varene sine
- mange missa jobben

- mange land vart ramma av denne krisen
- særleg Tyskland
- hadde lånt mye pengar av USA
- USA ville no ha igjen pengane
- Resultatet: inflasjon
- styresmaktene hadde trykt store mengder med pengar
- stor arbeidsledighet og sosial naud

- Franklin D. Roosevelt
- president i 1932
- sette i verk "New Deal"
- tiltak for å kjempa mot verdskrisen
- bankar og bønder fekk pengestøtte
- offentlege byggeprosjekt)
- politikken verkte

FILMKLIPP DEN SVARTE TIRSDAGEN

Hvordan var fascismen i Italia?

- I Italia
- stor misnøye etter første verdenskrig
- fikk ikke krigsbytter
- var lovet ved å bytte side i krigen

- høy arbeidsledighet 
- folk okkuperte fabrikker
- bønder okkuperte godseiernes jord
- regjeringen klarte ikke å håndere situasjonen

- Benito Mussolini
- utnyttet situasjonen
- partiet "Det Nasjonale Fascistpartiet"
- ønsket seg et stort om mektig Italia, igjen
- ville slå hardt ned på uro
- bekjempe sosialister og kommunister

- partiet skaffet seg makten
- masjerte med 25000 mann mot Roma
- krevde makt, noe de fikk

- Mussolini (Il Duce - Føreren)
- endret lovene slik at han fikk diktatorisk makt

- politiske motstandere ble fengslet
sensur, vold og terror

KORLEIS VAR FASCISMEN I ITALIA?

- I Italia
- stor misnøye etter første verdskrig
- fekk ikkje krigsbytte
- var lova ved å byta side i krigen

- høg arbeidsledigheit  
- folk okkuperte fabrikkar
- bønder okkuperte jorda til godseigarane
- regjeringa klarte ikkje å håndere situasjonen

- Benito Mussolini
- utnytta situasjonen
- partiet "Det Nasjonale Fascistpartiet"
- ønskte seg eit stort om mektig Italia, igjen
- ville slå hardt ned på uro
- kjempa mot sosialistar og kommunistar

- partiet skaffa seg makta
- masjerte med 25000 mann mot Roma
- kravde makt, noko dei fekk

- Mussolini (Il Duce - Føraren)
- endra lovane slik at han fekk diktatorisk makt

- politiske motstandarar vart fengsla
- sensur, vald og terror

FILMKLIPP MUSSOLINI KOMMER TIL MAKTEN
FILMKLIPP MUSSOLINI BLIR HENRETTET

Hvordan var de første årene etter første verdenskrig for Tyskland?

- misnøyen var spesielt stor i Tyskland
- etter første verdenskrig

- landet ble styrt av en rekke "svake" mindretallsregjeringer
- Weimarrepublikken
- mye krangling og liten handlekraft

- ble trykket opp flere penger
- bidrog til en enorm inflasjon
- verdien på pengene sank
- en måtte ha flere penger for å få råd til den samme varen - hele pengesystemet brøt sammen

KORLEIS VAR DEI FØRSTE ÅRA ETTER FØRSTE VERDSKRIG FOR TYSKLAND?

- misnøya var spesielt stor i Tyskland
- etter første verdskrig

- landet vart styrdt av ei rekkje "svake" mindretalsregjeringar
- Weimarrepublikken
- mykje krangling og liten handlekraft

- vart trykt opp fleire pengar
- bidrog til ein enorm inflasjon
- verdien på pengane sokk
- ein måtte ha fleire pengar for å få råd til den same varet

- heile pengesystemet braut saman

FILMKLIPP HYPERINFLASJON I TYSKLAND

Hvem var Adolf Hitler?

- Adolf Hitler
- kom fra Braunau
- liten by i Østerrike

- flyttet som 19 åring til Wien
- ønsket å gå på kunstskole
- mangel på suksess
- la mye og mange for hat

- 1913
- flyttet til Tyskland
- ble soldat i den tyske hæren
- overlevde første verdenskrig
- ble medlem og leder av NSDAP

- regnes som nazismen ideologiske far
- demokrater, kommunister og underlegne raser
- fienden
- betraktet krig som den normale tilstanden i et samfunn

- ble diktator i Tyskland
- var med på å starte den andre verdenskrigen
- døde i bunkersen sin i Berlin i 1945

KVEN VAR ADOLF HITLER?

- Adolf Hitler
- kom frå Braunau
- liten by i Austerrike

- flytta som 19 åring til Wien
- ynskte å gå på kunstskole
- mangel på suksess
- la mye og mange for hat

- 1913
- flytta til Tyskland
- vart soldat i den tyske hæren
- overlevde første verdskrig
- vart medlem og leiar av NSDAP

- vert rekna som nazismen sin ideologiske far
- demokratar, kommunistar og underlegne rasar
- fienden
- vurderte krig som den normale tilstanden i eit samfunn

- vart diktator i Tyskland
- var med på å starta den andre verdskrigen
- døydde i bunkersen sin i Berlin i 1945

FILMKLIPP ADOLF HITLER

Skriv ned noen stikkord om Hitler. Lag deretter en muntlig fortelling om han.

BOKMÅLNYNORSK

Hvordan vant NSDAP tilhengere?

Hitler førsøkte i 1923 å ta makten i Tyskland
- statskupp
feilet
- satt i fengsel
- skrev boka "Mein Kampf"
- beskrev fremtiden for Tyskland
- hat mot blant annet jødene

- 1920-årene
- forholdene bedret seg litt i Tyskland
- i 1930
- værre
- mange vendte seg til kommunismen og nazismen

1933
Hitler utnevnt til rikskansler av Hindenburg 
- en slags president
- mange tyskere stemte på nazistene
- i ren frykt

- straks Hitler hadde overtatt makten
- skrev ut nyvalg
- like etter brant nasjonalforsamlingen
- en ung kommunist fikk skylden
- Hitler kunne nå forby kommunismen
- alle andre han kjempet mot
- ble fra nå av vanskelig å kjempe mot nazismen iTyskland

- satte nå i gang et program
- gøre Riksdagen (nasjonalforsamlingen) og fagforenger overflødige
Gestapo 
- det hemmelige politiet
- utryddet/myrdet alle motstandere

KORLEIS VANN NSDAP TILHENGARAR?

- Hitler førsøkte i 1923 å ta makta i Tyskland
- statskupp
- feila
- sat i fengsel
- skreiv boka "Mein Kampf"
- skildra framtida for Tyskland
- hat mot blant anna jødane

- 1920-årane
- tilhøva betra litt seg i Tyskland
- i 1930
- værre
- mange vende seg til kommunismen og nazismen

- 1933
- Hitler utnemnt til rikskansler av Hindenburg
- ein slag president
- mange tyskarar røysta på nazistane
- i rein frykt

- straks Hitler hadde overteke makta
- skreiv ut nyvalg
- like etter brann nasjonalforsamlinga
- ein ung kommunist fekk skulda
- Hitler kunne no forby kommunismen
- alle andre han kjempa mot
- vart frå no av vanskeleg å kjempa mot nazismen iTyskland

- sette no i gang eit program
- gjere Riksdagen (nasjonalforsamlingen) og fagforenger overflødige
- Gestapo
- det løynlege politiet
- utrydda/myrda alle motstandarar

FILMKLIPP HITLER SNAKKER
FILMKLIPP BREIVIK GJØR NAZIHILSEN
FILM NAZISTENES VEI TIL MAKTEN

Skriv en kort tekst om hvordan Hitler og NSDAP klarte å ta makten i Tyskland.

BOKMÅLNYNORSK

Hvordan var Hitler-Tyskland?

- nazistene
- drev hele tiden med propaganda og sensur
- påvirke folks meninger
Joseph Goebbels
- hjernen bak

- forbød de fleste aviser, filmer og bøker

- "De lange knivers natt"
- 30. juni 1934
- Hitler fryktet at andre personer i NSDAP skulle ta makten
- folk ble likvidert

- tysk diplomat i Paris ble drept
- angivelig av en jøde
- mange nazister raserte eiendeler og butikker til jøder
- "Krystallnatten"
- fra nå av
- alle jøder forfulgt!

- Hitler ønsket å gjenreise Tyskland
- for tredje gang
- det "Det tredje riket"
- millitær opprustning
- kravene etter den første verdenskrig  ble tilsidesatt

- SA
- de ivrigste medlemmene av nazistpartiet
- organisert som militæret

- SS
- opprinnelig Hitlers livgarde
- ble til elitesoldatene iTyskland

- Gestapo
- det hemmelige politiet

KORLEIS VAR HITLER-TYSKLAND?

- nazistane
- dreiv heile tida med propaganda og sensur
- påverka meiningane til folk
- Joseph Goebbels
- hjernen bak

- forbaud dei fleste aviser, filmar og bøker

- "Natta til dei lange knivar"
- 30. juni 1934
- Hitler frykta at andre personar i NSDAP skulle ta makta
- folk vart likvidert

- tysk diplomat i Paris vart drepen
- angiveleg av ein jøde
- mange nazistar raserte eigneluter og butikkar til jødar
- "Krystallnatta"
- frå no av
- alle jødar forfulgt!

- Hitler ynskte å gjenreise Tyskland
- for tredje gong
- det "Det tredje riket"
- millitær opprustning
- krava etter den første verdskrigen  vart tilsidesett

- SA
- dei ivrigaste medlemmane av nazistpartiet
- organisert som militæret

- SS
- opphavleg Hitlers livgarde
- vart til elitesoldatane iTyskland

- Gestapo
- det løynlege politiet

Hva var fellestrekka til fascismen og nazismen?

likhetene mellom fascismen og nazismen var mange
- ideologisk var det like
- helhetlig tankesett av politiske og filosofiske teorier
- hvordan samfunnet skulle styres

 - Hilter og Mussolini
- forførte
de store "massene"
- tro på sine politiske løsninger

- begge tok makta over massemediene
- tvang kunstnere og journalister
- fremstille nasjonene som idealstater
- sterke og tydelige symboler

- folk ble overbevist om at så lenge de var lojale
- alt bli bedre

KVA VAR FELLESTREKKA TIL FASCISMEN OG NAZISMEN?

- likskapane mellom fascismen og nazismen var mange
- ideologisk var dei like
- heilskapleg tankesett av politiske og filosofiske teoriar
- korleis samfunnet skulle styrast

- Hilter og Mussolini
- forførde dei store "massane"
- trudde på dei politiske løysingane sine

- begge tok makta over massemedia
- tvinga kunstnarar og journalistar
- framstille nasjonane som idealstatar
- sterke og tydelege symbol

- folk vart overtydd om at så lenge dei var lojale
- alt verta betre

FILMKLIPP BREIVIK GJØR NAZIHILSEN

Hvilke småområder ble okupert først av Nazi-Tyskland?

- Hitler overtok i 1933
- startet en opprustningen 
- trosset Versaillesfreden

- 1936
- tyske styrker inn i Rhinland
- var tysk område
- skulle være demilitarisert 
- etter Versaillesfreden

- 1938
- Hitler truer med krig om ikke Østerrike lot seg innlemme i Tyskland
- Hitler fikk det som han ville

- senere samme året
- Hitler krevde å få innlemmet Sudetområdet 
- område i Tjekkia i dag
- ville samle alle tyskspråklige i ett rike
- fikk det som han ville
- Münchenavtalen
- Europa var ikke innstilt på krig

- 1939 
- Hitler erobret resten av Tsjekkoslovakia 
- Hitler ikke var til å stoppe
forsoningspolitikken ble gravlagt

KVA FOR SMÅOMRÅDER VART OKUPERT FØRST AV NAZI-TYSKLAND?

- Hitler overtok i 1933
- starta ein opprustningen
- trassa Versaillesfreden

- 1936
- tyske styrkar inn i Rhinland
- var tysk område
- skulle demilitariserast
- etter Versaillesfreden

- 1938
- Hitler trugar med krig om ikkje Austerrike lét seg innlemme i Tyskland
- Hitler fekk det som han ville

- seinare same året
- Hitler kravde å få innlemma Sudetområdet
- område i Tjekkia i dag
- ville samla alle tyskspråklige i eitt rike
- fekk det som han ville
- Münchenavtalen
- Europa var ikkje innstilt på krig

- 1939
- Hitler erobra resten av Tsjekkoslovakia
- Hitler ikkje var til å stoppa
- forsoningspolitikken vart gravlagt

FILMKLIPP MÛNCHENAVTALEN

Hvordan var mellomkrigstida i Norge?

- I Norge 
- arbeidere, bedrifter og bønder
- merket motgangen i 1930-åra
- ble bedre mot slutte av tiåret

- voldsom kamp mellom arbeidere og arbeidsgivere
- streiker og lockout 
- på det verste
- soldater og krigsskip

- nye parti
- Bondepartiet (nå Senterpartiet)
Kristelig Folkeparti
- fra før
- Høgre, Venste og Arbeiderpartiet

- mange mindretallsregjeringer
- i 1935 dannet Arbeiderpartiet, med hjelp fra Bondepartiet en sterk regjering
- satt ut krigen (i England)

- Arbeiderpartiet
- var og er et sosialistisk parti
- bygger delvis på læren til Karl Marx

- Nasjonal Samling 
- stiftet av Vidkun Quisling
- fører for partiet
- ble det norske nazistpartiet
- nådde aldri noen stor oppslutning

KORLEIS VAR MELLOMKRIGSTIDA I NOREG?

- I Noreg
- arbeidarar, føretak og bønder
- merkte motgangen i 1930-åra
- vart betre mot slutta av tiåret

- valdsam kamp mellom arbeidarar og arbeidsgivarar
- streikar og lockout  
- på det vondaste
- soldatar og krigsskip

- nye parti
- Bondepartiet (no Senterpartiet)
- Kristeleg Folkeparti
- frå før
- Høgre, Venste og Arbeidarpartiet

- mange mindretalsregjeringar
- i 1935 danna Arbeidarpartiet, med hjelp frå Bondepartiet ei sterk regjering
- sett ut krigen (i England)

- Arbeidarpartiet
- var og er eit sosialistisk parti
- byggjer delvis på læra til Karl Marx

- Nasjonal Samling
- stifta av Vidkun Quisling
- fører for partiet
- vart det norske nazistpartiet
- nådde aldri noko stor oppslutning

Lag en liste over kjente politiske ledere fra mellomkrigstiden og andre verdenskrig.

BOKMÅLNYNORSK

Hva tror du ville skjedd om Hitler og NSDAP ikke hadde klart å ta makten i Tyskland? Diskuter i en gruppe!

BEGREP BLI KJENT MED
VURDERING STORYLINE

Dette er en tverrfaglig storyline om 2. verdenskrig. Du vil bli plassert  i en gruppe (4-5 personer), som danner en "familie" under 2. verdenskrig. Familien din vil bo i enten i Finnmark, Oslo, London, Warszawa eller Dresden. Familiene får 5 oppdrag i form av episoder. Arbeidet samles i en mappe, som vurderes av læreren din. En episode varer i omtrent  2-3 skoletimer. Arbeidet avsluttes med en frigjøringsfest, der elever og lærere pynter seg og lager god mat. Familiemedlemmene har i tillegg fått et oppdrag i siste episode, som de fremfører på frigjøringsfesten.

BOKMÅLNYNORSK

SOMMEREN 1939

BAKGRUNN
Verdensøkonomien er i bedring etter krise på 1920-30-tallet. I Norge øker velstanden til folk, og det er vanlig med elektrisk strøm og en del tekniske hjelpemidler i hjemmene. Mange små bedrifter er etablert. Landbruket er viktig – og produserer mer av enkelte varer enn vi trenger selv. Norge er nøytralt, og det blir brukt lite penger på forsvaret. Det norske nazi-partiet Nasjonal Samling (NS) har liten støtte, og er ikke representert på Stortinget. I Tyskland har Hitlers opprustning gitt mange arbeid, og mange tyskere støtter Hitler, bl.a. fordi han ønsker å gjøre Tyskland til en stormakt igjen. Mange føler at landet ble ydmyket etter 1. verdenskrig. Mer og mer åpenlyst blir jøder plaget, forfulgt og noen ganger drept… Det er opprettet konsentrasjonsleirer for de som ikke ”passer inn” i Hitlers Tyskland. I 1939 gir Hitler ordre om ”barmhjertighetsdrap” på alvorlig syke, funksjonshemmede o.a.. Ute i Europa styrer Mussolini Italia, og Hitler Tyskland. Tyskland har tatt Østerrike og Tsjekkoslovakia. Hitler ønsker enda større ”livsrom” for sitt folk, og truer med å ta Polen.Andre land frykter Tyskland. Sovjet har inngått en ikke-angrepspakt med Hitler. Storbritannia og Frankrike godtar okkupasjonen av Østerrike og deler av Tsjekkoslovakia, men de truer med storkrig dersom tyskerne går til angrep på Polen.

OPPDRAG
- lag familiemedlemmene (4-5) i papir. Det skal være minst 2 generasjoner.
- hvem er med i familien? (navn, status, interesser, yrke…)
- hvordan er det der dere bor?
- hva tenker hvert av familiemedlemmene om situasjonen i Europa?

PRODUKT
- alle skal tegne sin person. Denne settes på en stor plakat sammen med resten av familien. Hver person har en kort beskrivelse.
- alle skal skrive noe om familien, stedet og en kort beskrivelse av det dere tenker. Presenteres for de andre i familien i slutten av økta. Legg det skriftlige arbeidet i mappa.

BOKMÅLNYNORSK

KRIGSUTBRUDDET 1939-40

BAKGRUNN
- Historiebøker
- http://www.temaweb.net/sider/index.html
- http://www.nuav.net/norge.html

OPPDRAG
Ditt land er angrepet
. (Til tysk familie: Dere har slektninger/familiemedlemmer som deltar eller dere er med i angrepet på Polen.) Finn historiske fakta og lag et rollespill om hvordan krigsutbruddet oppleves.
- når og hvordan får du høre om det?
- hva hører du?
- hva tenker dere om situasjonen i Europa og hva prater dere om?

PRODUKT
Familien lager et rollespill om krigsutbruddet. I rollespillet skal det være med mest mulig faktaopplysninger.

RESSURSER:
BOKMÅLNYNORSK

Hva var årsakene til andre verdenskrig?

- det tyske angrepet på Polen
- den direkte utløsende årsaken til den andre verdenskrig

- en annen årsak
Versaillesfreden
- la all skyld for den første verdenskrigen på tyskerne

- Tyskland ble pålagt å betale store krigsskadeerstatninger
- førte til stor misnøye
- en av grunnene til at Hitler kom til makta

- Hitler og nazistenes nasjonalsosialisme 
- en årsak i seg selv
- rasisme og aggressive utenrikspolitikk
- en direkte årsak til den andre verdenskrigen

- Europa var preget av ustabile regjeringer, økonomiske kriser og dårlig samarbeid
- landene så på hverandre med mistenksomhet
- resultatet
- kunne lett bli en krig

- forsoningspolitikken 
- et sterkt ønske om fred
- lot Hitler bryte både Versailesfreden og Mûnchenavtalen
- de andre landene kunne stoppet Hitler på et tidligere tidspunkt
- kunne andre verdenskrig vært unngått?

KVA VAR ÅRSAKENE TIL ANDRE VERDSKRIG?

- det tyske angrepet på Polen
- den direkte utløysande årsaka til den andre verdskrigen

- ei anna årsak
- Versaillesfreden
- la all skuld for den første verdskrigen på tyskarane

- Tyskland vart pålagt å betale store krigsskadeerstatningar

- førde til stor misnøye
- ein av grunnene til at Hitler kom til makta

- Hitler og nasjonalsosialismen til nazistane
- ei årsak i seg sjølv
- rasisme og aggressive utenrikspolitikk
- ei direkte årsak til den andre verdskrigen

- Europa var prega av ustabile regjeringar, økonomiske kriser og dårleg samarbeid
- landa såg på kvarandre med mistenksomhet
- resultatet
- kunne lett verta ein krig

- forsoningspolitikken
- eit sterkt ønske om fred
- lét Hitler bryta både Versailesfreden og Mûnchenavtalen
- dei andre landa kunne stoppa Hitler på eit tidlegare tidspunkt
- kunne andre verdskrig vore unngått?

FILMKLIPP STARTEN PÅ WWII
FILM APOKALYPSE - ANDRE VERDENSKRIG

Lag et tankekart om årsakene til andre verdenskrig.

BOKMÅLNYNORSK

Hvilke land ble først angrepet av Tyskland?

- hele mellomkrigstiden
- mange land arbeidet med alliansebygging
Aksemaktene var Tyskland, Italia og Japan

- De allierte
- Storbritania, Frankrike, Sovjetunionen og USA

- vakte stor oppsikt
Tyskland og Sovjetunionen inngikk en ikke-angrepsavtale
- enige om å dele Polen og de baltiske landene mellom seg

- 1. september 1939
- Tyskland invaderer Polen

- 2 dager senere
- Storbritania og Frankrike til krig mot Tyskland

- tok ikke mer enn 30 dager å invadere Polen
- taktikken var lynkrig
- tanks støttet av fly
- fremrykkingen var rask

- 1940
- Tyskland tok Danmark, Norge, Belgia, Nederland og Frankrike uten store problemer

- neste mål
- angripe Storbritania

KVA FOR LAND VART FØRST ANGRIPE AV TYSKLAND?

- heile mellomkrigstida
- mange land arbeidde med alliansebygging
- Aksemaktene var Tyskland, Italia og Japan

- Dei allierte
- Storbritania, Frankrike, Sovjetunionen og USA

- vakte stor oppsikt
- Tyskland og Sovjetunionen inngjekk ein ikkje-angrepsavtale
- samde om å dela Polen og dei baltiske landa mellom seg

- 1. september 1939
- Tyskland invaderer Polen

- 2 dagar seinare
- Storbritania og Frankrike til krig mot Tyskland

- tok ikkje meir enn 30 dagar å invadere Polen
- taktikken var lynkrig
- tanks støtta av fly
- fremrykkingen var rask

- 1940
- Tyskland tok Danmark, Noreg, Belgia, Nederland og Frankrike utan store problem
- neste mål
- Storbritania

KRIGSHANDLINGER

BAKGRUNN
Over hele verden foregår det krigshandlinger som påvirker folks dagligliv og arbeidsliv. Tyske, japanske og italienske styrker på den ene side og de allierte, med USA, Frankrike og Storbritannia på den andre side. Angrepet på Pearl Harbour, bombinga av flere store europeiske byer og ikke minst spionvirksomhet også i Norge er med å sette sitt preg på verden. Aktuelt stoff om dette vil dere finne i historiebøker og på internett:
- http://www.temaweb.net/sider/index.html
- http://www.nuav.net/norge.html

OPPDRAG
Familien
opplever eller får høre om bestemte krigshandlinger. Hver enkelt skal derfor skrive en nyhetsartikkel (med historiske korrekte fakta). Familemedlemmene kan samarbeide, men skrivingen skal være individuell. Familiene fra de ulike stedene skriver om:

1. London: Angrepet på Pearl Harbour (Lesestoff og film)
2. Warszawa: Slaget ved Stalingrad. Til en illegal avis. (Lesestoff og film)
3. Oslo: Tungtvannsaksjonen på Rjukan. Til en illegal avis. (Lesestoff og film)
4. Finnmark: Partisanvirksomheten i Finnmark. Til en illegal avis. (tips: Arnøytragedien) (Lesestoff og film)
5. Dresden: Byen deres blir bombet. (Lesestoff og film)

PRODUKT
Du skal skrive en nyhetsartikkel om dette til en avis. Husk: Når skjer det? Hvor skjer det? Hvorfor skjer det? Og hva er det som skjer? Ha med gode og utfyllende beskrivelser. Tenk på layout, overskrift, ingress og skrifttype og finn passende bilder. Du lager produktet digitalt, men det skal legges i papirform i  mappen. En i familien leser teksten sin høyt for resten av elevene i klassen.

BOKMÅLNYNORSK

Hvordan tapte Tyskland slaget om storbritania?

- England
- det siste landet i Vest-Europa som forsvarete demokratiet

- England
- svært innbitt på å seire over nazistene
- Tyskland måtte vinne krigen i luften
- Luftwaffe V/S Roal Air Force

- Luftwaffe klarte ikke å utslette Roal Air Force
- de hadde flere fly
- ulike taktikker ble senere brukt
- bombing av byer og strategiske anlegg
radaren ble et nyttig redskap

KORLEIS TAPTE TYSKLAND SLAGET OM STORBRITANIA?

- England
- det siste landet i Vest-Europa som forsvarete demokratiet

- England
- svært innbite på å sigre over nazistane
- Tyskland måtte vinna krigen i lufta
- Luftwaffe V/S Roal Air Force

- Luftwaffe klarte ikkje å utsletta Roal Air Force
- dei hadde fleire fly
- ulike taktikkar vart seinare brukt
- bombing av byar og strategiske anlegg
- radaren vart ein nyttig reiskap

FILMKLIPP KAMPEN OM STORBRITANIA

Hvordan tror du andre verdenskrig hadde utartet seg om Tyskland hadde vunnet slaget om Storbritania? Snakk om dette i en liten gruppe!

Hvorfor angrep Tyskland Sovjetunionen?

- Tyskland ikke klarte å ta Storbritania

- Hitler prøvde å få med Sovjetunionen i kampen mot Storbritania
- Tyskland og Sovjetunionen hadde en ikke- angrepsavtale og en økonimisk avtale
- Molotov - Riebentropp pakten

- Stalin ville ikke være med
- Hitler skjønte dette
- krig mot Sovjetunionen
- "Operasjon Barbarossa"
- startet i mai 1941

- Tyskland planla en lynkrig mot Sovjetunionen
de mislyktes
kulde, forsyningsproblemer
dårlige beslutninger (fra Hitler selv)

- krigen på østfronten
- la beslag på 90% av styrkene til Tyskland

KVIFOR ANGREIP TYSKLAND SOVJETUNIONEN?

- Tyskland ikkje klarte å ta Storbritania

- Hitler prøvde å få med Sovjetunionen i kampen mot Storbritania
- Tyskland og Sovjetunionen hadde ein ikkje

- angrepsavtale og ein økonimisk avtale
- Molotov - Riebentropp pakta

- Stalin ville ikkje vere med
- Hitler skjønte dette
- krig mot Sovjetunionen
- Operasjonen
- "Barbarossa"
- starta i mai 1941

- Tyskland planla ein lynkrig mot Sovjetunionen
- dei mislukkast
- kulde, forsyningsproblem
- dårlege beslutningar (frå Hitler sjølv)

- krigen på østfronten
- la beslag på 90% av styrkane til Tyskland

FILMKLIPP OPERASJON BARBAROSSA

Hvorfor ble USA med i andre verdenskrig?

Japan 
erobringskrig i Asia
- tatt deler av Kina
USA ga hjelp til Kina
- USA sluttet med å selge olje til Japan
- forhandlinger førte ikke frem

- 7. desember 1941
- Japan angrep den amerikanske flåten på Hawaii
- Pearl Harbor
- påførte stillehavsflåten store skader
- 300 amerikanske fly ble knust
- mange av krigsskip ble ødelagt

- angrepet
- varte i 90 minutter
- japanerne brukte miniubåter og 350 fly

- Pearl Harbor
- står som et symbol på nasjonal ydmykelse i USA

- USA gikk inn i krigen
- de allierte sin side

KVIFOR VART USA MED I ANDRE VERDSKRIG?

- Japan
- erobringskrig i Asia
- tok delar av Kina
- USA gav hjelp til Kina
- USA slutta med å selje olje til Japan
- forhandlingar førde ikkje fram

- 7. desember 1941
- Japan angreip den amerikanske flåten på Hawaii
- Pearl Harbor
- påførde stillehavsflåten store skadar
- 300 amerikanske fly vart knust
- mange av krigsskip vart øydelagt

- angrepet
- varte i 90 minutt
- japanerne brukte miniubåtar og 350 fly

- Pearl Harbor
- står som eit symbol på nasjonal ydmykelse i USA

- USA gjekk inn i krigen
- dei allierte sin side

FILMKLIPP PEARL HARBOR

Sitt i en liten gruppe og diskuter hvorfor USA gikk inn i andre verdenskrig.

Skriv ned noen stikkord om Roosevelt. Lag deretter en muntlig fortelling om han.

BOKMÅLNYNORSK

Hva var slaget om Stalingrad?

august 1942 
- den 6. tyske arme
- byen Stalingrad
- strategisk viktig
- senter for sovjetisk krigsindustri

- slagene
- svært harde
- totalt mistet 1,5 millioner mennesker (800000 tyskere og noen flere russere) livet

- russerne
- satte inn alt på å stoppe den tyske amèen
- klarte det vinteren 1943
- 300 tusen tyske soldater ble fanget
knipetangsmanøver

- Hitler
- undervurdert styrken i den russiske hæren
- sovjethæren var på offensiven
- begynte den lange marsjen mot Berlin

KVA VAR SLAGET OM STALINGRAD?

- august 1942
- den 6. tyske arme
- byen Stalingrad
- strategisk viktig
- senter for sovjetisk krigsindustri

- slaga
- svært harde
- totalt mista 1,5 millionar menneske livet

- russarane
- sette inn alt på å stoppa den tyske amèen
- klarte den vinteren 1943
- 300 tusen tyske soldatar vart fanga
- knipetangsmanøver

- Hitler
- undervurdert styrken i den russiske hæren
- sovjethæren var på offensiven
- byrja den lange marsjen mot Berlin

FILMKLIPP STALINGRAD

Hvordan var invasjonen i Normandie?

6. juni 1944
- de allierte gikk i land i Normandie i Frankrike
-D-Dagen 

- de tyske soldatene
- raskt presset tilbake
- 24. august 1944
- tyskerne drevet ut av Paris

Tyskland presset fra 2 sider
- i april 1945 møttes de amerikanske og de sovjetiske styrkene
- utenfor Leipzig

- Hitler ga ikke opp kampene
- stadig yngre barn fungerte som soldater

KORLEIS VAR INVASJONEN I NORMANDIE?

- 6. juni 1944
- dei allierte gjekk i land i Normandie i Frankrike
-D-dagen

- dei tyske soldatane
- raskt pressa tilbake
- 24. august 1944
- tyskarane drevet ut av Paris

- Tyskland pressa frå 2 sider
- i april 1945 møttest dei amerikanske og dei sovjetiske styrkane
- utanfor Leipzig

- Hitler gav ikkje opp kampane
- stadig yngre barn fungerte som soldatar

FILMKLIPP D-DAGEN

Hva skjedde med Tyskland etter krigen?

Hitler tok selvmord 
- bunker i Berlin
- han hadde tapt
- Liket
- trolig brent før russerne fikk tak i det

- resten av nazist-lederne
- stilt for retten
- "Nürnbergprosessene"
- dømt til døden

Tyskland delt i 4 deler
- USA, Storbritania, Frankrike og Sovjetunionen 
- administrerte hver sin del

- hovedstaden, Berlin
- lå midt i den sovjetiske sonen
også delt i 4 deler

- 1949
- USA, Storbrtania og Frankrike slo sammen sonene
Vest- Tyskland
- Sovjetunionen
- beholdt kontrollen i Øst-Tyskland

- Europa ble delt i to

- skillet mellom øst og vest opphørte i 1989
- Berlinmurens fall

KVA SKJEDDE MED TYSKLAND ETTER KRIGEN?

- Hitler tok sjølvmord
- bunkar i Berlin
- han hadde tapt
- liket
- truleg brunne før russarane fekk tak idet

- resten av nazist-leiarane
- stilt for retten
- "Nürnbergprosessene"
- dømt til døden

- Tyskland delt i 4 deler
- USA, Storbritania, Frankrike og Sovjetunionen
- administrerte kvar delen sin

- hovudstaden, Berlin
- låg midt i den sovjetiske sona
- òg delt i 4 deler

- 1949
- USA, Storbrtania og Frankrike slo saman sonene
- Vest- Tyskland
- Sovjetunionen
- heldt på kontrollen i Aust-Tyskland

- Europa vart delt i to

- skiljet mellom aust og vest opphøyrde i 1989
- Berlinmurens fall

Lag en liten oversikt over hva som skjedde med Tyskland etter andre verdenskrig.

BOKMÅLNYNORSK

Skriv ned noen stikkord om Churchill. Lag deretter en muntlig fortelling om han.

BOKMÅLNYNORSK

Hva ble konsekvensene av atombombene?

- Tyskland måtte gi seg
Japan ga ikke opp kampen mot amerikanerne

- USA 
- utviklet en svært destruktiv bombe
atombombe
- brukte den for første gang mot Japan
- i byen Hiroshima

- Japan ga seg ikke med det første
- amerikanerne slapp en ny bombe
- over Nagasaki
- 240000 mennesker døde, og 80000 ble skadd

2. september 1945
- Japan undertegnet en kapitulasjon

- amerikanerne brukte bomben av to grunner
- avslutte krigen
spare livet til mange amerikanske soldater
demonstrere makten de hadde
- viktig i forhandlingene med russerne (oppgjøret etter krigen)

KVA VART KONSEKVENSANE AV ATOMBOMBENE?

- Tyskland måtte gje seg
- Japan gav ikkje opp kampen mot amerikanarane

- USA
- utvikla ein svært destruktiv bomba
- atombombe
- brukte han for første gong mot Japan
- i byen Hiroshima

- Japan gav seg ikkje med det første
- amerikanarane slapp ein ny bomba
- over Nagasaki
- 240000 menneske døydde, og 80000 vart skadd

- 2. september 1945
- Japan underteikna ein kapitulasjon

- amerikanarane brukte bomben av to grunnar
- avslutta krigen
- spare livet til mange amerikanske soldatar
- demonstrera makta dei hadde
- viktig i forhandlingane med russarane (oppgjøret etter krigen)

FILMKLIPP DEN FØRSTE ATOMBOMBEN

Hvordan utartet forholdet seg mellom nazistene og jødene?

- nazistene hatet jødene
- også andre folkegrupper
- mente de var underlegne den "ariske rasen"

- mente jødene var kriminelle og at de ville ta makten over hele verden
- ble skapt et hatefullt bilde
- gjorde det tillatt å forfølge jøder

- jødene ble samlet i gettoer
- svært umenneskelige forhold
- særlig skjedde dette i Polen

- den endelige løsningen
- å drepe alle jødene
- gass viste deg effektivt

- mer enn 6 millioner jøder ble drept av nazistene
- bærer navner "Holocaust"

- Anne Frank
- utdrag fra dagbok

KORLEIS UTARTA TILHØVET SEG MELLOM NAZISTANE OG JØDANE?

- nazistane hata jødane
- òg andre folkegrupper
- meinte dei var underlegne den "ariske rasen"

- meinte jødane var kriminelle og at dei ville ta makta over heile verda
- vart skapt eit hatefullt bilete
- gjorde det tillate å forfølgja jødar

- jødane vart samla i gettoar
- svært umenneskelige tilhøve
- særleg skjedde dette i Polen

- den endelege løysinga
- å drepa alle jødane
- gass viste deg effektivt

- meir enn 6 millionar jødar vart drepen av nazistane
- ber navner "Holocaust"
- Anne Frank
- utdrag frå dagbok

FILMKLIPP FOLKEMORDET
FILMKLIPP ANNE FRANK
FILMKLIPP WARSZAWA-GETTOEN

JØDEFORFØLGELSEN

BAKGRUNN
Adolf Hitler hadde gjennom hele livet sitt et brennende hat mot jødene. Han så på jødene som undermennesker, som ikke var verdige til å være på jordens overflate. Og gjennom hele hans politiske ”karriere” var dette hans hovedbudskap. Men også psykisk syke, homofile, sigøynere og fysisk handikappede var mennesker han mente ikke passet inn i det som han ønsket seg, nettopp ”Det tredje riket”.

OPPDRAG
En jødisk familie i nabolaget, eller en jødisk familie som du kjenner til, har blitt hentet av SS-tropper. Dere vet ikke hva som vil skje med dem, men dere kjenner til nazistenes hat mot jødene, og har hørt noe om hva som skjer med demNB: Warszawa-familien: Dere blir hentet fra gettoen og sendt til en konsentrasjonsleir. Hva tenker du om det som skjer? Skriv dagbok. Få med historiske fakta om jødeforfølgelse, konsentrasjonsleire m.m.

PRODUKT
Hvert familiemedlem
skriver tankene sine i en dagbok (for hand på et linjert ark). Alle leser opp til familien sin, og familien velger ut et dagboknotat som leses opp for de andre i klassen. Arkene legges i mappa. Les om dagboksjangeren her!

Før denne økten er ferdig bør det settes av tid til å se en film. "Schindlers liste" er et godt valg!

BOKMÅLNYNORSK

Hvordan og hvorfor ville nazistene utrydde jødene? Skriv en kort tekst!

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED

Hvorfor minela britene norskekysten?

- februar 1940
- Altmark
- et tysk skip med 300 engelske fanger
- ly i Jøssingfjord
- Altmarkaffæren 

- engelskmennene gikk til aksjon
- drap 7 tyskere
- befridde fangene

- grov krenkelse av norsk nøtralitet og suverenitet
- skapte sterke reaksjoner

- britene
- minela hele norskekysten den 8. april 1940

KVIFOR MINELA BRITANE NORSKEKYSTEN?

- februar 1940
- Altmark
- eit tysk skip med 300 engelske fange
- ly i Jøssingfjord
- Altmarkaffæren

- engelskmennene gjekk til aksjon
- drap 7 tyskarar
- frigjorde fangar

- grov krenkelse av norsk nøtralitet og suverenitet
- skapte sterke reaksjonar

- britane
- minela heile norskekysten den 8. april 1940

Hvorfor ble Norge dratt inn i andre verdenskrig?

9. april 1940
Norge angrepet av Tyske styrker
- Hitler ønsket kontroll over Danmark og Norge

- Norge
- har en lang kyst 
- viktig å kontrollere
- tyskerne
- bruke som base for angrep mot Storbritania

- Norge
- ligger  nær Sovjetunionen
- fordel i krigen mot russerne

- Tyskland importerte mye jernmalm til krigsindustrien
- fra Sverige
Narvik var utskipningshavn
- viktig å kontrollere Norge

KVIFOR VART NOREG DREGE INN I ANDRE VERDSKRIG?

- 9. april 1940
- Noreg angrepet av Tyske styrkar
- Hitler ynskte kontroll over Danmark og Noreg

- Noreg
- har ein lang kyst
- viktig å kontrollere
- tyskarane
- bruka som base for angrep mot Storbritania

- Noreg
- ligg  nær Sovjetunionen
- fordel i krigen mot russarane

- Tyskland importerte mykje jernmalm til krigsindustrien
- frå Sverige
- Narvik var utskipningshavn
- viktig å kontrollere Noreg

Hva skjedde 9. april 1940?

- det tyske angrepet
- kom uventet på Norge.
- Det norske forsvaret  
- vært forsømt i mange år
- tyskerne fikk raskt kontroll over viktige havnebyer og flyplasser
aldri mer 9. april

- erobringen av Oslo ble noe forsinket
- Oskarsborg festning
- senkingen av det tyske krigsskipet "Blücher"
- gjorde at Kongen og regjeringen kunne flykte
- ta med seg gullbeholdningen i Norges Bank

- det tyske angrepet
- kallenavnet "Weserübung"
- planlagt etter prinsippene for lynkrig

- erobringen av Norge tok 2 måneder

KVA SKJEDDE 9 . APRIL 1940?

- det tyske angrepet
- kom uventa på Noreg
- Det norske forsvaret  
- vore forsømt i mange år
- tyskarane fekk raskt kontroll over viktige havnebyar og flyplassar
- aldri meir 9. april

- erobringa av Oslo vart noko forseinka
- Oskarsborg festning
- senkinga av det tyske krigsskipet "Blücher"
- gjorde at Kongen og regjeringa kunne flykta
- ta med seg gullbeholdninga i Noregs Bank

- det tyske angrepet
- kallenavnet "Weserübung"
- planlagt etter prinsippa for lynkrig

- erobringa av Noreg tok 2 månader

Hvordan og hvor flyktet den norske kongen?

- Kongen, regjeringen og mange stortingsmedlemmer flyktet nordover
- på Elverum
- "Elverumsfullmakten"
- Kongen og regjeringen fikk fullmakt til å handle på landets vegne intill Stortinget igjen kunne samles

- Kongen flyktet videre mot Molde
- utsatt for et intenst bomberegn

- mot slutten av april
- mot Tromsø

- general Otto Ruge fortsatte kampen mot de tyske styrkene
- sammen med britiske styrker
- etter noen uker falt Sør-Norge

- de allierte
- kjempe hardt i Nord-Norge
- klarte å igjenerobre Narvik
- måtte trekke seg ut og forsvare Frankrike

- 7. juni 1940
- Kongen forlot Norge i et engelsk krigsskip
- til England
- 10. juni 1940 kapitulerte de norske styrkene
- Kongen styrte nå fra London

KORLEIS OG KOR FLYKTA DEN NORSKE KONGEN?

- Kongen, regjeringa og mange stortingmedlemmar flykta nordover
- på Elverum
- "Elverumsfullmakta"
- Kongen og regjeringa fekk fullmakt til å handla på landet sitt vegne inntil Stortinget igjen kunna samlast

- Kongen flykta vidare mot Molde
- utsett for eit intenst bomberegn

- mot slutten av april
- mot Tromsø

- general Otto Ruge heldt fram kampen mot dei tyske styrkane
- saman med britiske styrkar
- etter nokre veker fall Sør-Noreg

- dei allierte
- kjempe hardt i Nord-Noreg
- klarte å igjenerobre Narvik
- måtte trekkje seg ut og forsvare Frankrike

- 7. juni 1940
- Kongen forlét Noreg i eit engelsk krigsskip
- til England
- 10. juni 1940 kapitulerte dei norske styrkane
- Kongen styrde no frå London

Lag et tankekart om angrepet på Norge.

BOKMÅLNYNORSK

Hvem var og hva gjorde Quisling etter krigsutbruddet?

Quisling
- leder for det norske nasjonalist-partiet
- var en stor beundrer av Hitler

- ba allerede i 1939 Hitler om militær hjelp
- ta makta
- Hitler stolte ikke på Quisling
- redd for at han  avslørte planene for invasjonen 9. april i 1940

- da Tyskland gikk til angrep
- Quisling hadde håp om makt
- proklamerte på morgenen 9. april
- han var den nye statsministeren

- Hitler skjønte at Quisling ikke var særlig populær
- ikke var i stand til å styre Norge
- Josef Terboven ble satt til å styre Norge

- Qusiling og NS
- brukt som et redskap for tyske interesser

KVEN VAR OG KVA GJORDE QUISLING ETTER KRIGSUTBROTET?

- Quisling
- leiar for den norske nasjonalisten-partiet
- var ein stor beundrar av Hitler

- bad allereie i 1939 Hitler om militær hjelp
- ta makta
- Hitler stolte ikkje på Quisling
- redd for at han  avsløra plana for invasjonen 9. april i 1940

- Tyskland gjekk til angrep
- Quisling hadde voner om makt
- proklamerte på morgonen 9. april
- han var den nye statsministeren

- Hitler skjønte at Quisling ikkje var særleg populær
- ikkje var i stand til å styra Noreg
- Josef Terboven vart sett til å styra Noreg

- Qusiling og NS
- brukt som eit reiskap for tyske interesser

Skriv ned noen stikkord om Quisling. Lag deretter en muntlig fortelling om han.

BOKMÅLNYNORSK

Hvordan var livet i Norge under krigen?

de fleste i Norge var imot nazismen
- den militære motstanden var svak
- inntil mot slutten av krigen

- Tyskerne opprettet fangeleirer
- mennesker ble fengslet
- 1100 lærere ble fenglset
- de ikke ville melde seg inn i en nazistisk læreroganisasjon - mange prester gjorde også motstand

- mangel på viktige varer
- mat og klær
rasjonering var vanlig

- dyrket poteter der det gikk
- fotballbaner
- vanlig for byfolk å ha dyr som kunne spises

- mange tenkte  nytt
- laget klær av papir
- sko av fiskeskinn
- bark som kaffe

KORLEIS VAR LIVET I NOREG UNDER KRIGEN?

- dei fleste i Noreg var imot nazismen
- den militære motstanden var svak
- inntil mot slutten av krigen

- Tyskarane oppretta fangeleirar
- menneske vart fengsla
- 1100 lærarar vart fenglset
- dei ikkje ville melda seg inn i ein nazistisk læreroganisasjon - mange prestar gjorde òg motstand

- mangel på viktige varer
- mat og klede
- rasjonering var vanleg

- dyrka poteter der det gjekk
- fotballbaner
- vanleg for byfolk å ha dyr

- mange tenkte nytt
- laga klede av papir
- skor av fiskeskinn
- bark som kaffi

Sitt i en liten gruppe og diskuter livet i Norge under andre verdenskrig. Gruppen presenterer for klassen!

Hvordan prøvde tyskerne å nazifisere Norge?

- Tyskerne prøvde å "nazifisere" Norge
- hvordan?
- tvangsinnmelde lærere og prester i NS
- sette inn ordførere fra NS
- få ungdommen med i hirden
- få arbeidsløse i arbeid i tyske anlegg
- forby frie aviser og radio
- fengsle folk uten lov og dom
- bruke tortur og terror

- norske jøder ble sendt  til konsentrasjonsleirer
- myrdet
- bare noen få overlevde

- noen nordmenn støttet nazistene
- fikk diverse fordeler under okkupasjonen
- enkelte jenter forelsket seg også i tyske soldater
- ble senere kalt for "tyskertøser"

- enkelte nordmenn 
tjenste i den tyske armèen
- sendt til østfronten
- de fleste av disse døde

KORLEIS PRØVDE TYSKARANE Å NAZIFISERA NOREG?

- Tyskarane prøvde å "nazifisere" Noreg
- korleis?
- tvangsinnmelde lærarar og prestar i NS
- setja inn ordførarar frå NS
- få ungdomen med i hirden
- få arbeidsløse i arbeid i tyske anlegg
- forby frie aviser og radio
- fengsla folk utan lov og dom
- bruka tortur og terror

- norske jødar vart send  til konsentrasjonsleirar
- myrda
- berre nokre få overlevde

- nokre nordmenn støtta nazistane
- fekk diverse fordeler under okkupasjonen
- enkelte jenter forelska seg òg i tyske soldatar
- vart seinare kalla for "tyskertøser"

- enkelte nordmenn
- tjenste i den tyske armèen
- sendt til østfronten
- dei fleste av desse daude

Hvordan var det norske motstandsarbeidet?

- til å begynne
- den norske motstandskampen ikke særlig organisert

- høsten 1943
- kampen mer organisert
- "Hjemmefrontens Ledelse“(HL)
- "Milorg"
- den militære delen av denne organisasjonen

- dele ut flygeblader
- spre informasjon
hjelpe flyktninger
sabotasjeaksjoner 
- tunktvannsaksjonen på Rjukan

- våpen fikk Milorg fra Storbitania
- ble gravd ned i jorda i depot

- viktige kvardagsymbol 
- bruk at topplue
- H7 som sybol på plagg
binders i jakkekragen
- kam som stakk opp av jakkelommen

KORLEIS VAR DET NORSKE MOTSTANDSARBEIDET?

- til å byrja
- den norske motstandskampen ikkje særleg organisert

- hausten 1943
- kampen meir organisert
- "Hjemmefrontens Leiing“(HL)
- "Milorg"
- den militære delen av denne organisasjonen

- dele ut flygeblad
- spreie informasjon
- hjelpe flyktningar
- sabotasjeaksjonar
- tunktvannsaksjonen på Rjukan

- våpen fekk Milorg frå Storbitania
- vart grave ned i jorda i depot

- viktige kvardagsymbol
- bruk at topplue
- H7 som sybol på plagg
- binders i jakkekragen
- kam som stakk opp av jakkelommen

FILMKLIPP MAX MANUS
FILMKLIPP MILORG DEL 1
FILMKLIPP MILORG DEL 2

Hvordan ble de norske jødene deportert?

- 1942
- de fleste jødene i Norge sendt ut av landet
- totalt omtrent 771 mennesker
- menn, kvinner og barn

- de fleste av jødene
- hentet av nordmenn
- nazivennlige
- gitt videre til tyskerne
- fra Oslo ble de sendt men båten "Donau"
- konsentrasjonsleirer i Polen og Tyskland
- 34 kom levende hjem

KORLEIS VART DEI NORSKE JØDANE DEPORTERT?

- 1942
- dei fleste jødane i Noreg sendt ut av landet
- totalt omtrent 771 menneske
- menn, kvinner og barn

- dei fleste av jødane
- henta av nordmenn
- nazivennlege
- gjeve vidare til tyskarane
- frå Oslo vart dei sendt men båten "Donau"
- konsentrasjonsleirar i Polen og Tyskland
- 34 kom levande heim

Hva skjedde med Finnmark i sluttfasen av krigen?

- 1944
- klart at tyskerne ville tape krigen
- tyskerne bestemte seg for å legge Nord-Norge i ruiner
- "brent-jords-taktikk"

- mer enn 80% av alle hus i Finnmark ble ødelagt

KVA SKJEDDE MED FINNMARK I SLUTTFASEN AV KRIGEN?

- 1944
- klårt at tyskarane ville tape krigen
- tyskarane avgjorde å leggje Nord-Noreg i ruinar
- "brent-jord-taktikk"

- meir enn 80% av alle hus i Finnmark vart øydelagt

Hvordan var frigjøringen av Norge?

- okkupasjonen av Norge
- avsluttet 8. mai 1945

- de allierte
- seiret over nazismen og fascismen i Europa

- Hitler hadde tatt sitt eget liv
- bunkersen sin i Berlin

- i Norge
- omtrent 400000 tyske soldater
- overga seg uten kamp
- ordren om kapitulasjon

KORLEIS VAR FRIGJERINGA AV NOREG?

- okkupasjonen av Noreg
- avslutta 8. mai 1945

- dei allierte
- sigra over nazismen og fascismen i Europa

- Hitler hadde teke sitt eige liv
- bunkersen sin i Berlin

- i Noreg
- omtrent 400000 tyske soldatar
- overgav seg utan kamp
- ordre om kapitulasjon

FILMKLIPP FRIGJØRINGSDAGENE 1945
FILMKLIPP TYSKE SOLDATER FORLATER NORGE 1945

FRIGJØRINGEN

BAKGRUNN
Etter D-dagen, 6. juni 1944, begynner Hitler og nazistene å miste grepet om krigen på mange fronter. Land etter land i Europa opplevde å bli fri igjen etter mange års okkupasjon. Hitler forskanser seg i en bunker under Berlin og nekter å godta at han har tapt. I løpet av april 1945 klarer russerne å kjempe seg inn og overta Berlin, og den 30. april begår Hitler selvmord. 8. mai blir Norge erklært fritt igjen og her som i resten av verden prøver folk å vende tilbake til hverdagen etter 5 år med krig.

Aktuelt stoff om dette vil dere finne i historiebøker og på internett:
- http://www.temaweb.net/sider/index.html
- http://www.nuav.net/norge.html

OPPDRAG
Hvordan oppleves krigens avslutning
? Dere må sette dere inn i ulike sider ved krigens avslutning. Hva skjedde, hvor skjedde det, o.s.v.
Dere skal feire at krigen er over og skriver taler, sanger og/eller kampdikt til feiringen. Noen stikkord kan være: Frihet, lettelse, glede, sorg, savn, gjenforeninger, ødelagte hjem

Innholdet avhenger av hvor familien bor:
- Familien fra Finnmark har opplevd evakuering, og ”den brente jords taktikk”. Ikke alle ble evakuert, men gjemte seg i huler og lignende. De fikk oppleve at russerne kom og jaget tyskerne.
- Familien i Oslo er opptatt av at man får tilbake friheten, at regjering og konge vender tilbake, og at flyktninger kommer hjem.
- Familien i London har fulgt nøye med siden D-dagen, og ser på den som den viktigste hendelsen for å få krigen avsluttet.
- Familien fra Warszawa opplever frigjøringen av jødene (og andre fanger) fra konsentrasjonsleire.
- Familien fra Dresden: Selv tyskerne var glad for at krigen var over… men hva tenker de nå om Hitlers ideer, og Tysklands forhold til sine naboer i Europa? Nå vil alle ha fred.

PRODUKT
Familien skriver en sang, tale eller flere kampdikt som skal fremføres med innlevelse og glede på frigjøringsfesten. Tidspunkt, steder og hendelser skal likevel være historisk korrekte. Innsats og glede er stikkord for vurdering.

Som avslutning kan filmen Max Manus vises.

BOKMÅLNYNORSK

Hvordan var landssvikoppgjøret?

- i dagene etter 8. mai
- hjemmefronten arresterte nordmenn som hadde sympatisert med tyskerne

- rettsoppgjøret 
- svært omfattende og grundig
- i motsetning til andre land i Europa
- totalt ble det reist 90000 saker
- 46000 endte med dom

- mange fikk fengselsstraffer
- 37 ble henrettet
- 25 var nordmenn

- Quisling var en av dem
henrettet på Akershus festning 24 oktober 1945

KORLEIS VAR LANDSSVIKOPPGJERET?

- i dagane etter 8. mai
- hjemmefronten arresterte nordmenn som hadde sympatisert med tyskarane

- rettsoppgjøret
- svært omfattande og grundig
- i motsetnad til andre land i Europa
- totalt vart det reist 90000 sakar
- 46000 enda med dom

- mange fekk fengselsstraffer
- 37 vart avretta
- 25 var nordmenn

- Quisling var ein av dei
- avretta på Akershus festning 24 oktober 1945

FILMKLIPP QUISLING FÅR DOMMEN

Var det riktig at Quisling fikk dødsstraff? Diskuter i en liten gruppe!

Reflekter over konsekvensene av andre verdenskrig, både i Norge og verden generelt.

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED