Landskap
KOMPETANSEMÅL
 • vurdere på kva måtar ulike kjelder, inkludert kart, gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår 
TEORI
 • arbeide med indre krefter, forvitring og erosjon, landskap og kart
 • finne, notere og lære ulike begrep
 • bruke begrep i ulike sammenhenger
 • svare på spørsmål
SKRIFTLIG
 • lage boksskjema om jordskjelv
 • lage veggplakat om naturkrefter
 • lage tokolonne-skjema om ytre naturkrefter
 • skrive en tekst som forteller om  hva vann på avveier kan gjøre med folk og natur
 • plassere isbreer på et kart og notere fakta 
 • lage en oversikt over det norske landskapet
 • vise og forklare hvordan joden er  bygd opp 
 • tegne jordskorpeplater på et verdenskart
 • arbeide med verdensdelene og ulike kart
MUNTLIG
 • ...
TENK SELV
 • planlegge og vise på en kreativ måte hvordan naturkatastrofer rammer enkeltmenneskergjennomføre en undersøkelse om mobbing 
 • fylle ut et problemløsningskjema om det at isen på jorda ser ut til å smelte
 • lage quiz om isbreen
 • diskutere hvordan en best kan  utnytte Norge sin mangfoldige natur
 • arbeide med globusen og kartet

HVA ER GEOLOGI?

- geologi (læren om jordas oppbygning)
- kreftene som virker på jorda i dag, er de samme som har virket til alle tider

- jordoverflaten forandrer seg hele tida

- fjellkjeder bygges opp og brytes ned
- vannet i sjøer og elver finner nye veier
- ørkener flytter på seg
- sterke krefter skaper forandringer

- noen av kreftene kommer fra det indre av jorda
- andre krefter virker på utsiden
- kreftene er ulike i styrke
- endrer naturen

KVA ER GEOLOGI?

- geologi (læra om oppbygninga til jorda)
- kreftene som verkar på jorda i dag, er dei same som til alle tider

- jordoverflata forandrar seg heile tida

- fjellkjeder vert bygd opp og  brote ned
- vatnet i sjøar og elver finn nye vegar
- ørkenar flyttar på seg
- sterke krefter skapar forandringar

- nokre av kreftene kjem frå det indre av jorda
- andre krefter verkar på utsida 
- kreftene er ulike i styrke
- endrar naturen

FILMKLIPP GEOLOGI

HVORDAN ER JORDA BYGD OPP?

faste bergarter (under den harde jordskorpa) 
- ytterste laget av mantelen
- omtrent 290 mil tykk
- i den innerste delen av mantelen er det svært varmt 
- steinmasser flyter langsomt rundt i varme strømmer

kjernen
- innerst i selve jorden
- består av mye jern og nikkel

- fra jordkjernen og ut til overflaten av jorda er det omtrent 630 mil
- temperaturen i jordkjernen er omtrent 5000 varmegrader

KORLEIS ER JORDA BYGD OPP?

- faste bergartar (under den harde jordskorpa)
- ytste laga av mantelen
- omtrent 290 mil tjukk
- i den inste delen av mantelen er det svært varmt
- steinmasser flyt langsamt rundt i varme strøymar

- kjernen
- innst i sjølve jorda
- består av mykje jarn og nikkel
- frå jordkjerna og ut til overflata av jorda er det omtrent 630 mil
- temperaturen i jordkjerna er omlag 5000 varmegradar

Forklar hvordan jorden er bygd opp.

BOKMÅLNYNORSKINTERAKTIV

HVA ER VULKANER?

- omtrent 550 aktive vulkaner på jorda
- ligger på grensa mellom jordskorpeplatene
- kjeglevulkan
- skjoldvulkan

- kan ha utbrudd når trykket inni jorda blir for stort
- varm magma spruter ut av vulkanåpningen
- lava flyter som glødende elver
- truer folk og hus
- lavaen blir kald og stivner
- nye bergarter

KVA ER VULKANAR?

- omlag 550 aktive vulkanar på jorda
- ligg på grensa mellom jordskorpeplatene

- vulkanane kan ha utbrot når trykket inni jorda vert for stort
- varm magma sprutar ut av vulkanopninga
- lava flyt som glødande elver
- trugar folk og hus
- lavaen vert kald og stivnar
- nye bergartar

FILMKLIPP VULKANER
FILMKLIPP HVA ER EN VULKAN?

HVA ER JORDSKJELV?

Jordskjelv
- rystelser og bevegelser i bakken
- plutselig bevegelser i jordskorpen

- inntreffer med jevne mellomrom
- i Kina, Japan og Indonesia er det ofte jordskjelv 
- på vestsida av Nord-Amerika og Sør-Amerika

- varer vanligvis mellom 20 og 60 sekunder
- etterskjelv 
- kreftene i jordskorpa har ikke lagt seg til ro

- «Richters skala».

- kan skje like under overflaten på jorda
- også skje dypere nede
- skadene er ofte store etter et jordskjelv 

- episenter (senteret av jordskjelvet)

KVA ER JORDSKJELV?

- Jordskjelv
- rystelsar og rørsler i bakken
- plutselege rørsler i jordkorpa
- hender med jamne mellomrom
- i Kina, Japan og Indonesia er det ofte jordskjelv
- på vestsida av Nord-Amerika og Sør-Amerika
- varer vanlegvis mellom 20 og 60 sekund

- etterskjelv
- kreftene i jordskorpa har ikkje lagt seg til ro

- «Richters skala»

- kan skje like under overflata på jorda
- kan og skje djupare nede
- skadane er ofte store etter eit jordskjelv

- episenter (senteret av jordskjelvet)

HVA ER EN TSUNAMI?

- jordskjelv på havbunnen
flodbølge
tsunami  (japansk: tsu = havn og nami = bølge; havnebølge)

- treffer land
- kan gjøre enorm skade

KVA ER EIN TSUNAMI?

- jordskjelv på havbotnen
- flodbølge
- tsunami  (japansk: *tsu = hamn og *nami = bølgje; havnebølge)

- treff land
- kan gjere enorm skade

FILMKLIPP TSUNAMI

Fyll ut et «boksskjema» med fakta om "jordskjelv". 

BOKMÅLNYNORSK

Vis på en kreativ måte hvordan naturkatastrofer rammer enkeltmennesker.

BOKMÅLNYNORSK

Lag en veggplakat med fakta om indre krefter. A3-arket limes sammen med andre veggplakater om naturkrefter!

BOKMÅLNYNORSK

HVA ER FORVITRING?

- forvitring 
- når stein og fjell blir til sand, småstein og jord
- når vann fryser til is i fjellsprekker
- frostsprengning
- sprenger fjell og utløser steinras

- skjer også i ørkener
- temperaturforskjellene mellom natt og dag
- solsprengning

- vann smuldrer opp stein
- kalkstein
- kjemisk forvitring
- elver og bekker graver dype huler

KVA ER FORVITRING?

- forvitring
- når stein og fjell vert til sand, småstein og jord
- når vatn frys til is i fjellsprekker
- frostsprenging
- sprenger fjell og utløyser steinras

- skjer òg i ørkenar
- temperaturskilnadene mellom natt og dag
- solsprenging

- vatn smuldrar opp stein
- kalkstein
- kjemisk forvitring
- elver og bekker grev djupe hòler

FILMKLIPP EROSJON

HVA ER EROSJON?

- bergarter (stein) som forvitrer og blir til småstein og sand
- ligger ikke i ro
- blir fraktet videre av vann og vind, og av is og bølger
- erosjon

- forandrer landskapet
- kan skje raskt eller langsomt

- planter, busker og trær forhindrer erosjon

KVA ER EROSJON?

- bergartar (stein) som forvitrar og vert til småstein og sand
- ligg ikkje i ro
- vert frakta vidare av vatn og vind, og av is og bølgjer
- erosjon

- forandrar landskapet
- kan skje raskt eller langsamt

- plantar, busker og tre hindrar erosjon

FILMKLIPP EROSJON

Lag et tokolonne-skjema om ytre naturkrefter som virker på jordas overflate. Skriv kort hva slags virkninger de har!

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED

HVORDAN KAN VANN FORME LANSKAPET?

- vann former landskapet 
- frakter med seg stein, grus og sand
- skurer mot landskapet og sliter på det

- vann som renner fort
- kan lage trange og dype dalar
- V-daler

- løsmasser
- elvebunnen bygger seg opp
- en elv kan dele seg i flere løp
- bukter seg i svinger 
- meandersving

- elver renner ut i havet
- løsmasser synker til bunns
- nytt land
- elvedelta

KORLEIS KAN VATN FORME LANDSKAPET?

- vatn formar landskapet
- fraktar med seg stein, grus og sand
- skurar mot landskapet og slit på det

- vatn som renn fort
- kan lage tronge og djupe dalar
- V-dalar

- lausmasser
- elvebotnen byggjer seg opp
- ei elv kan dele seg i fleire løp
- buktar seg i svingar
meandersving

- elver renn ut i havet
- lausmasser søkk til botnen
- nytt land
- elvedelta

BILDE DALER
FILMKLIPP STRANDEROSJON

Skriv en tekst som forteller om hva vann på avveier kan gjøre med folk og natur.

BOKMÅLNYNORSK

Lag en veggplakat med fakta om forvitring og erosjon. A3-arket limes sammen med andre veggplakater om naturkrefter!

BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN FORMER ISBREENE LANSKAPET?

- bre i bevegelse
- arbeider med landskapet
- stein og grus i isen sliper på fjellgrunnen

- formet mange av dalene våre
U-daler
- bratte fjellsider og flat dalbunn
- fjorder er U-daler som havet har trengt inn i

KORLEIS FORMAR ISBREANE LANSKAPET?

- bre i rørsle
- arbeider med landskapet
- stein og grus i isen slipar på fjellgrunnen

- forma mange av dalane våre
- U-dalar
- bratte fjellsider og flat dalbotn
- fjordar er U-dalar som havet har trunge inn i

BILDE DALER
FILMKLIPP ISBREER FORMER LANDSKAPET
FILM SLIK DANNES EN FJORD
 

HVILKE TYPER ISBREER FINNES?

isbre
- dersom snøen i høyfjellet ikke smelter om sommeren

- ulike typer isbreer
- botn-bre (en liten bre)
dalbre (kan dekke hele daler)
platå-bre (kan dekke store fjellområder)
innlandsis (kan være flere tusen meter dype)
- Jostedalsbreen (lag 500 meler tykk)

- breer har ulik tykkelse
- isbreer på Grønland og i Antarktis (cirka 5000 meter på det tykkeste)
-  innlandsis

KVA FOR TYPAR ISBREAR FINST?

- isbre
- dersom snøen i høgfjellet ikkje smeltar om sommaren

- ulike typar isbrear
- botn-bre (ein liten bre)
- dalbre (kan dekka heile dalar)
- platå-bre (kan dekkje store fjellområde)
- innlandsis (kan vere fleire tusen meter djupe)
- Jostedalsbreen (lag 500 meter tjukk)

- brear har ulik tjukknad 
- isbrear på Grønland og i Antarktis (omlag 5000 meter på det tjukkaste)
innlandsis

FILMKLIPP HVA ER EN ISBRE?
FILMKLIPP ISBREER KALVER

HVA ER MORENER?

- morene
- løsmasser som ligger igjen etter en bre

endemorene
- rygg av løsmasser

- morenejord 
- fruktbar jord
- Jæren og rundt Mjøsa og ved Randsfjorden

KVA ER MORENER?

- morene
- lausmasser som ligg igjen etter ein bre

- endemorene
- rygg av lausmasser

- morenejord
- fruktbar jord
- Jæren og rundt Mjøsa og ved Randsfjorden

Hva heter de fem største breene i Norge. Plasser dem på kartet og finn fakta om dem på internett.

BOKMÅLNYNORSK

Fyll ut et problemløsningskjema om det at isen på jorda ser ut til å smelte

BOKMÅLNYNORSK

Lag 8 spørsmål om isbreen med tre svaralternativer der ett er riktig. Sitt i grupper og svar på hverandre sine spørsmål. Bruk ABC-korta til å vise riktig alternativ!

BOKMÅLNYNORSK

Lag en veggplakat med fakta om isbreen.

BOKMÅLNYNORSK

Hva er forskjellen mellom natur- og kulturlandskap?

- et landskap
- ikke påvirket av mennesker
naturlandskap

- i Norge
- blitt til i jordas nytid
- de siste 65 millioner år

- landskap påvirket av mennesker
kulturlandskap
- for eksempel jord som er dyrket opp eller bebygd med hus eller byer

- den industrielle revolusjonen 
- Norge
inngrepene i naturen større

KVA ER SKILNADEN MELLOM Natur- OG KULTURLANDSKAP?

- eit landskap
- ikkje påverka av menneske
- naturlandskap

- i Noreg
- vorte til i jorda si nytid
- dei siste 65 millionar år

- landskap påverka av menneske
- kulturlandskap
- til dømes jord som er dyrka opp eller bygd ut med hus eller byar

- den industrielle revolusjonen
- Noreg
- inngrepa i naturen større

FILMKLIPP NORSK NATUR

Hvordan er jordbrukslandskapet I NORGE?

- Østlandet, i Trøndelag og på Jæren
- mange flatbygder

- område med storgårder
- forholdene godt til rette for å drive jordbruk
- klimaet er gunstig
- jorda er god

- kulturlandskapet på flatbygdene
- preget av store menneskelige inngrep

jordbruksområder på Østlandet og i Trøndelag
- mye leire
- gammel havbunn

KORLEIS ER JORDBRUKSLANDSKAPET I NOREG?

- Austlandet, i Trøndelag og på Jæren
- mange flatbygder

- område med storgårder
- tilhøva godt til rette for å drive jordbruk
- klimaet er gunstig
- jorda er god

- kulturlandskapet på flatbygdene
- prega av store menneskelege inngrep

- jordbruksområde på Austlandet og i Trøndelag
- mykje leire
- gammal havbunn

FILMKLIPP KULTURLANDSKAP

Hvordan er skoglandskapet I NORGE?

- en tredel av Norge
- dekt av skog 

- mest skog
- Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag

- gran og furu
- vanligste treslagene
- også mye bjørk

- skogen er et kulturlandskap

- flatehogst
- dominert skogbruket
- nesten alle trærne på en flate
- noen trær stå igjen
det biologiske mangfoldet blir bevart

- mennesket
- også preget skogen på andre måter
- sted for avslapping og rekreasjon

KORLEIS ER SKOGLANDSKAPET I NOREG?

- ein tredel av Noreg
- dekt av skog

- mest skog
- Austlandet, Sørlandet og i Trøndelag

- gran og furu
- vanlegaste treslaga
- òg mykje bjørk

- skogen er eit kulturlandskap

- flatehogst
- dominerte skogbruket
- nesten alle trea på ein flate
- nokon trær stå igjen
- det biologiske mangfaldet vert verna

- mennesket
- òg prega skogen på andre måtar
- stad for avslapping og rekreasjon

Hvordan er fjelllandskapet?

- Norge
- fjelland

- ble til midt i nytida
- den amerikanske og den eurasiske jordskorpeplata skilte lag

- senere
- fjellene formet av isbreer
- naturlandskap med tinder (spisse fjelltopper) og egger (skarpe fjellrygger)
- alpint naturlandskap

- også store vidder (Hardangervidda og Finnmarksvidda)
- områder med grunnfjell

- på fjellet
- store områder med naturlandskap
- i daler og på vidder
- også kulturlandskap

- fjellområder
- populære feriesteder

KORLEIS ER FJELLLANDSKAPET?

- Noreg
- fjelland

- vart til midt i nytida
- den amerikanske og den eurasiske jordskorpeplata skilde lag

- seinare
- fjella forma av isbrear
- naturlandskap med tindar (spisse fjelltoppar) og egger (skarpe fjellrygger)
- alpint naturlandskap

- òg store vidder (Hardangervidda og Finnmarksvidda)
- områder med grunnfjell

- på fjellet
- store område med naturlandskap
- i dalar og på vidder
- òg kulturlandskap

- fjellområde
- populære feriestadar

BILDE FJELL I VERDEN

Hvordan er kystlandskapet?

- kysten av Skagerrak
- naturlandskapet
- øyer, skjær, holmer og glattskurte svaberg
skjaergård
- korte fjorder

- kysten fra Stavanger til Finnmark
strandflate
- øyer og skjær
- langs kysten
- mange fjorder
- lengst og dypest på Vestlandet

- kysten av Norge 
- mange byer
- bor flest mennesker

KORLEIS ER KYSTLANDSKAPET?

- kysten av Skagerrak
- naturlandskapet
- øyar, skjer, holmar og glattskurte svaberg
- skjaergård
- korte fjordar

- kysten frå Stavanger til Finnmark
- strandflate
- øyer og skjer
- langs kysten
- mange fjordar
- lengst og djupast på Vestlandet

- kysten av Noreg
- mange byar
- bor flest menneske

Hvordan er byer og tettsted kulturlandskap?

- den industrielle revolusjonen
- endret bymiljø
- naturlandskapet er borte

- større bygder og tettsteder regnes i dag som byer

- hovedveiene 
- legges ofte utenom tettstedene
- unngå miljøproblemer og stor trafikk

KORLEIS ER BYAR OG TETTSTAD KULTURLANDSKAP?

- den industrielle revolusjonen
- endra bymiljø
- naturlandskapet er borte

- større bygder og tettstader vert i dag rekna som byar

- hovudvegane
- vert ofte lagt utanom tettstadene
- unngå miljøproblem og stor trafikk

Lag en oversikt over det norske natur- og kulturlandskapet. Ta utgangspunkt i de 5 landsdelene og beskriv landskapet.

BOKMÅLNYNORSK

Hva er et vernet naturlandskap?

- mennesket
- beslag på stadig større landskapsområder
villmark
- områder som har mer enn fem kilometer til nærmeste vei
- færre slike steder

- harde diskusjoner 

- norske myndigheter
- ansvar for å verne landskap
- spesielt verdifulle
- nasjonalparker

- naturreservat 
- bare et bestemt område vernet 
- spesiell verdi

- landskapsvernområder 
- natur- eller kulturlandskap som er spesielt vakkert
- folk kan bruke landskapet
- ikke lov til å gjøre store forandringer

KVA ER EIT VERNA NATURLANDSKAP?

- mennesket
- beslag på stadig større landskapsområde
- villmark
- områr som har meir enn fem kilometer til næraste veg
- færre slike stadar

- harde diskusjonar

- norske styresmakter
- ansvar for å verna landskap
- spesielt verdifulle
- nasjonalparkar

- naturreservat
- berre eit bestemt område verna
- spesiell verdi

- landskapsvernområde
- natur- eller kulturlandskap som er spesielt vent
- folk kan bruka landskapet
- ikkje lov til å gjera store forandringar

BILDE VILLMARK I NORGE

Hvorfor bør vi opptre hennsynsfullt i natur- og kystlandskap?

allemannsretten
- sikrer retten til fri ferdsel og opphold i utmark
- utmark er udyrket mark
- omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell

- den som bruker av naturen
- har også plikter
- opptre hensynsfullt og varsomt
- ikke er til ulempe for eier, bruker eller andre

- innmark 
- all dyrket jord
- åker, eng, kulturbeite og hage
- også gårdsplasser og industriområder

KVIFOR BØR VI OPPTRE HENNSYNSFULLT I Natur- OG KYSTLANDSKAP?

- allemannsretten
- sikrar retten til fri ferdsel og opphald i utmark
- utmark er udyrka mark
- omfattar det meste av vatn, strand, myr, skog og fjell

- han som brukar av naturen
- har òg plikter
- opptre hensynsfullt og varsomt
- ikkje er til ulempe for eige, nytter eller andre

- innmark
- all dyrka jord
- fer, snever, kulturbeite og hage
- òg gardsplassar og industriområde

Sett deg sammen i en gruppe på 3-4 personer! Diskuter der hvordan en best kan utnytte den mangfoldige naturen Norge har, samtidig som vi bevarer den.

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED

- "Kart i skolen" (www.kartiskolen.no) er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart
- i tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag

- "Kart i skulen" (www.kartiskolen.no) er eit gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart
- i tillegg til grunnkart finn du temakart eigna for bruk i mange fag

HVA ER GRADNETTET?

- gradnett
- for å bestemme hvor et sted er på globusen
- tar utgangspunkt i ekvator (går midt mellom polene)
- omkrets på 40 000 kilometer
- deler jorda i en nordlig og en sørlig halvkule
breddesirkler (breddegrader)
- hver av dem har et nummer
- ekvator er sirkel nummer 0
- polarsirkelen går ved 66,5° N (nord)

-  lengdesirkler eller meridianer er sirkler som viser om vi er øst eller vest på jorda 
- krysser breddesirklene i en rett vinkel
- også hver lengdesirkel har et gradnummer
nullmeridianen (Sirkel nummer 0), går gjennom Greenwich i England

KVA ER GRADNETTET?

- gradnett
- for å avgjere der ein stad er på globusen
- tek utgangspunkt i ekvator (går midt mellom polane)
- omkrins på 40 000 kilometer
- delar jorda i ein nordleg og ei sørleg halvkule
- breiddsirklar (breiddegradar)
- kvar av dei har eit nummer
- ekvator er sirkel nummer 0
- polarsirkelen går ved 66,5° N (nord)

- lengdesirklar eller meridianar er sirklar som viser om vi er aust eller vest på jorda
- kryssar breiddsirklane i ein rett vinkel
- kvar lengdesirkel har eit gradnummer
- nullmeridianen (Sirkel nummer 0), går gjennom Greenwich i England

HVA ER EN VERDENSDEL?

- en verdensdel er et område på jorden som er avgrenset geografisk
- dels kulturelt
- i motsetning til et kontinent som er et geografisk sammenhengende område
- jorden deles vanligvis inn i syv verdensdeler

KVA ER EIN VERDSDEL?

- ein verdensdel er eit område på jorda som er avgrensa geografisk
- dels kulturelt
- i motsetnad til eit kontinent som er eit geografisk samanhengande område
- jorda vert vanlegvis delt inn i sju verdsdelar

• Forklar gradenettet.

• Bruk Google Earth og finn posisjonene (koordinatene) til disse stedene: Bergen, Oslo, Kirkenes, Durban, Lisboa, Beijing, Moskva, Panama by, Santiago, Falklandsøyene. 

• Bruk Google Earth og velg ti hovedsteder i land i Europa og skriv koordinatene til dem. Fortell deretter koordinatene til en medelev, og la han/henne finne ut hvilken hovedstad du vil frem til.

BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN FORHOLDER VERDENSDELENE SEG TIL HVERANDRE?

- store hav mellom verdensdelene 
- ikke alltid vært slik

- 1915: Alfred Wegener 
- teori
- alle verdensdelene en gang vært samlet i et kjempestort landområde (Pangea)

- jordskorpeplatene begynte å gli fra hverandre for omtrent 200 millioner år siden
- varme strømmer av magma i jordas indre flytter dem

- jordskorpeplatene kan gli fra hverandre, mot hverandre og langs hverandre
- utløse jordskjelv og vulkanutbrudd

- to plater støter mot hverandre
- presse hverandre oppover til de danner fjell

- plate med havbunn
- kolliderer med en annen plate, da dukker platen med havbunnen under den andre platen
dyphavsgrop
- plater kan gli fra hverandre og lage sprekker i jordskorpa

KORLEIS FORHELD VERDENSDELANE SEG TIL KVARANDRE?

- store hav mellom verdsdelane
- ikkje alltid vore slik

- 1915: Alfred Wegener
- teori - alle verdsdelene ein gong vore samla i eit kjempestort landområde (Pangea)

- jordskorpeplatene byrja å gli frå kvarandre for omtrent 200 millionar år sidan
- varme strøymer av magma i jorda sine indre flyttar dei

- jordskorpeplatene kan gli frå kvarandre, mot kvarandre og langs kvarandre
- utløyse jordskjelv og vulkanutbrot

- to plater støyter mot kvarandre
- presse kvarandre oppover til dei dannar fjell

- plate med havbotn
- kolliderer med ein anna plate, då dukkar plata med havbunnen under den andre plata

- djuphavhsgrop
- plater kan gli frå kvarandre og lage sprekker i jordskorpa

platerplater

Tegn inn store jordskorpeplater på et verdenskart. Sett navn på platene! Skriv deretter litt om "Pangea". Bruk internett til dette!

BOKMÅLNYNORSK

Du skal nå plassere inn navna på så mange land du klarer på et verdenskart. Bruk internett eller et atlas!

BOKMÅLNYNORSK

TA UTGANSPUNKT I EN VERDENSDEL OG LAG EN VEGGPLAKAT

Oppgaven handler om å lage en veggplakat om en verdensdel sammen med andre i klassen din. Ingen grupper kan bestå av mer enn 4 personer. Individuell vurdering gjennom observasjon! Bruk ulike kilder!

PS: Husk at det er viktig å lage veggplakaten på en interessant, levende, informativ og reflekterende måte!

VURDERINGSKRITERIER:
• Veggplakat som viser tydelig sammarbeid
• Er fargerik, informativ og har gode overskrifter
• Har lengre og korte tekster, også punktvise sammendrag og kontrollspørsmål
• Inneholder bilder, statistikk, kart og illustrasjoner over land, byer, fjell, elver, hav, skoger, klima og natur
• Kildehenvisninger

Ta til slutt et bilde av veggplakaten og lim det inn i +HEFTET.

BOKMÅLNYNORSK

Du skal nå plassere inn navna på så mange land du klarer på et Europakart. Bruk internett eller et atlas!

BOKMÅLNYNORSK

Du skal nå tegne inn fylkesgrensene på et Norgeskart. Plasser også de største byene med navn og en prikk.

BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN BLIR KART LAGET?

- det eldste kartet vi kjenner til er 5000 år gammelt 
- viser deler av det nordlige Mesopotamia (Irak)
- karta i dag er svært nøyaktige
- laget ved hjelp av fly, satellittfoto og datateknologi

KORLEIS VERT KART LAGA?

- det eldste kartet vi kjenner til er 5000 år gammalt
- viser delar av det nordlege Mesopotamia (Irak)
- karta i dag er svært nøyaktige
- laga ved hjelp av fly, satellittfoto og datateknologi

HVILKE TYPER KART FINNES?

- mange ulike typer kart
- veikart, topografisk kart (høyde) og sjøkart

- et atlas er en bok med mange forskjellige kart

KVA FOR TYPAR KART FINST?

- mange ulike typar kart
- vegkart, topografisk kart (høgd) og sjøkart

- eit atlas er ei bok med mange ulike kart

HVILKEN FUNKSJON HAR MÅLESTOKKEN PÅ ET KART?

- kart forminsker alltid et område
- målestokk 
- oppgitt nederst på kartet
- sier hvor mange ganger terrenget er forminsket

- kartutsnitt 
- en målestokk på 1:20000 er større enn en målestokk på 1 : 200 000

KVA FOR EIN FUNKSJON HAR MÅLESTOKKEN PÅ EIT KART?

- kart forminskar alltid eit område
- målestokk
- oppgitt nedst på kartet
- seier kor mange gonger terrenget er forminska

- kartutsnitt
- ein målestokk på 1:20000 er større enn ein målestokk på 1 : 200 000

HVA SIER FARGENE PÅ ET KART?

- oversikt over naturforhold
- bestemte farger
- blått er vått
- svart er hardt
- grønt er skjønt (naturskjønt)

- fargene peker mot farger som fins i naturen
- skogen er grønn, åkeren er gul, vann er blått og brunt viser høyde

KVA SEIER FARGANE PÅ EIT KART?

- oversyn over naturtilhøve
- bestemde fargar
- blått er vått
- svart er hardt
- grønt er skjønt (naturskjønt)

- fargane peikar mot fargar som finst i naturen
- skogen er grøn, åkeren er gul, vatn er blått og brunt viser høgd

HVA ER KARTTEGN?

- forstå kart
karttegn
- kan være en blå strek, rød sirkel eller firkant
- tegnene er vanligvis forklart på kartet

- høydekurver
- steder som er like høye over havet
- mellom hver høydekurve er det en høydeforskjell på et bestemt antall meter
ekvidistanse

KVA ER KARTTEIKN?

- forstå kart
- kartteikn
- kan vere ein blå strek, raud sirkel eller firkant
- teikna er vanlegvis forklart på kartet

- høgdekurver
- stadar som er like høge over havet
- mellom kvar høgdekurve er det ein høgdeskilnad på ei bestemt mengd meter
- ekvidistanse

Studer et kart (kart i skolen) og finn:

• Grunnkart og ulike temakart
• Kartutsnitt med ulike målestokker
• Ulike naturforhold (ulike farger forteller om ulike naturforhold)
• Ulike karttegn

Vis deretter for klassen din hva du har funnet.

BEGREP BLI KJENT MED

HVOR STORT ER VERDENSROMMET?

- teori
- The Big Bang
- hele universet til å begynne med var lite
- at det hele tiden utvider seg
- vi vet lite

- verdensrommet er ufattelig stort
- vi måler avstandene i lysår 
- et lysår (lyset beveger seg med 300 000 km i sekundet) er den strekningen lyset legger bak seg på ett år

KOR STORT ER VERDSROMMET?

- teori
- The Big Bang
- heile universet var lite til å byrje med
- utvidar seg heile tida

- vi veit lite

- verdsrommet er ufatteleg stort
- vi målar avstandane i lysår 
- eit lysår (lyset rører seg med 300 000 km i sekundet) er den strekninga lyset legg bak seg på eitt år

Hvordan tror du jorda og universet ble til? Diskuter med de andre i klassen og skriv ned de ulike meningene. Forklar til slutt din mening.

BOKMÅLNYNORSK

HVA GJØR TYNGDEKRAFTEN?

tyngdekraft og gravitasjon
- en av de store kreftene i universet
- virker ved at ting (legemer) tiltrekkes av hverandre

- holder jorda og de andre planetene på plass i universet
- måner, planeter og stjerner beveger seg i forhold til hverandre

KVA GJER TYNGDEKRAFTA?

- tyngdekraft og gravitasjon
- ein av dei store kreftene i universet 
- verkar ved at ting (lekamar) tiltrekkjast av kvarandre

- held jorda og dei andre planetane på plass i universet
- månar, planetar og stjerner rører seg i tilhøve til kvarandre

HVA ER EN GALAKSE?

- stjernene vi ser hører til galaksen vår
- Melkeveien vokser stadig
- antallet er mellom 200 og 400 milliarder

- astronom 
- Melkeveien er bare er en av mange millioner galakser

KVA ER EIN GALAKSE?

- stjernene vi ser høyrer til galaksen vår
- Mjølkevegen veks stadig
- mengda er mellom 200 og 400 milliardar

- astronom
- Mjølkevegen er berre er ein av mange millionar galaksar

Fyll ut et «boksskjema» med fakta om «Melkeveien».

BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN ER SOLSYSTEMET VÅRT?

- Jorda
- en planet
- sju andre planeter hører den til solsystemet
- ligger i galaksen Melkeveien
- små steinplaneter som jorda, Mars, Merkur og Venus kretser nærmest sola
- store gassplaneter som Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun er lenger borte

- planetene befinner seg langt fra hverandre i verdensrommet
ellipseformede baner rundt sola
- fulgt den samme banen i millioner av år
- omløpstida 
- bestemt av avstanden til sola
- mange planeter har måner som er bygd opp av stein, metaller og is

- solsystemet
- oppstod for om lag 4,6 milliarder år siden
- ei støv- og gassky trakk seg sammen
- jorda var til å begynne med bare en glødende kule

KORLEIS ER SOLSYSTEMET VÅRT?

- jorda
- ein planet
- sju andre planetar høyrer til i solsystemet
- ligg i galaksen Mjølkevegen
- små steinplanetar som jorda, Mars, Merkur og Venus kretsar nærast sola
- store gassplanetar som Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun er lenger borte

- planetane er langt frå kvarandre i verdsrommet
- ellipseforma banar rundt sola
- følgt den same banen i millionar av år
- omløpstida
- bestemt av avstanden til sola
- mange planetar har månar som er bygd opp av stein, metall og is

- solsystemet
- oppstod for om lag 4,6 milliardar år sidan
- ei støv- og gassky trekte saman seg
- Jorda var til å byrje med berre ein gloande kule

FILMKLIPP SOLSYSTEMET

HVA GIR SOLA OSS?

sola
- oppkalt etter den romerske guden Sol

- grunnlaget for livet på jorda
- gir oss lys og varme
- sollyset bruker om lag 8 minutter til jorda
- sola gjør at vi har vann i flytende form
- driver vannets kretsløp og gir oss årstider

- befinner seg 150 millioner kilometer fra jorda
- har ikke en fast overflate
- består av en tynn gass med en temperatur på om lag 6000 grader
- det indre av sola er fastere enn overflaten
- har en temperatur på 15 millioner grader

KVA GIR SOLA OSS?

- sola
- oppkalla etter den romerske guden Sol

- grunnlaget for livet på jorda
- gir oss lys og varme
- sollyset brukar om lag 8 minutt til jorda
- sola gjer at vi har vatn i flytande form
- driv vatnet sitt krinslaup og gjev oss årstider

- er 150 millionar kilometer frå jorda
- har ikkje ei fast overflate
- består av ein tynn gass med ein temperatur på om lag 6000 gradar
- det indre av sola er fastare enn overflata
- temperatur på 15 millionar gradar

FILMKLIPP SOLA 1
FILMKLIPP SOLA 2

HVA ER MÅNEN?

- månen går i bane rundt jorda
- befinner seg 384 000 kilometer borte fra jorda 
- sirkler sammen med jorda i bane rundt sola
- bruker litt over 27 dager på en runde
- den roterer rundt sin egen akse 

- sola skinner fra ulike vinkler på månen
- månefaser
måneformørkeIse
- oppstår når jorda skygger for sollyset slik at det ikke treffer månen

- månen har ikke atmosfære
- det er ikke liv der
- sola skinner i to sammenhengende uker
månenatta varer like lenge
- temperaturen varierer fra 130 varmegrader til ned mot 160 minusgrader

KVA ER MÅNEN?

- månen går i bane rundt jorda
- er 384 000 kilometer borte frå jorda
- sirklar saman med jorda i bane rundt sola
- brukar litt over 27 dagar på ein runde
- han roterer rundt sin eigen akse

- sola skin frå ulike vinklar på månen
- månefasar
- måneformørking
- oppstår når jorda skyggar for sollyset slik at det ikkje treff månen

- månen har ikkje atmosfære
- det er ikkje liv der
- sola skin i to samanhengande veker
- månenatta varer like lenge
- temperaturen varierer frå 130 varmegrader til ned mot 160 minusgradar

FILMKLIPP MÅNEN

Skriv navna på planetene i solsystemet. Skriv deretter en forklaring på hvordan solsystemet er bygd opp og fungerer.

BOKMÅLNYNORSK

HVORFOR HAR VANNSTANDEN I HAVET ULIK HØYDE?

- månen får vannstanden i havet til å stige og synke
flo: høyeste vannstand
fjære: laveste vannstand

- månen trekker på havvannet
- stiger på den siden som vender mot månen
- skjer på begge sider av jordkloden
- alltid høyvann to steder på samme tid
- mellom de to høyvannene er det fjære

- også sola trekker på havet, men ikke så sterkt som månen
- springflo (når månen og sola trekker i samme retning, blir det høyere vannstand enn vanlig)
- nippflo (Når månen og sola trekke i hver sin retning og høyvannet blir lavere enn vanlig)

KVIFOR HAR VASSTANDEN I HAVET ULIK HØGD?

- månen får vasstanden i havet til å stige og søkkje
- flo: høgaste vasstand
- fjøre: lågaste vasstand

- månen trekkjer på havvatnet
- stig på den sida som vender mot månen
- skjer på begge sider av jordkloda
- alltid høgvatn to stadar på same tid
- mellom dei to høgvatna er det fjøre

- òg sola trekkjer på havet, men ikkje så sterkt som månen
- springflo (når månen og sola trekk i same retning, vert det høgare vasstand enn vanleg)
- nippflo (når månen og sola trekk i kvar si retning og høgvatnet vert lågare enn vanleg)

HVORDAN GÅR JORDA I BANE RUNDT SOLA?

- jorda dreier rundt sin egen akse
- et døgn
- går den i bane rundt sola
- bruker 365,25 døgn på et omløp
- den ekstra tida kalles skuddårsdag.

- jordas omdreining rundt sola
årstider
- Når det er vinter i nord, er det sommer sør for ekvator

- sola står midt på himmelen mellom vendesirklene
- to ganger i året
- sola står i senit

- jordas kuleform
- solstrålene blir spredd over et større område
- varmer mindre i nord og sør
- gjennomsnittstemperaturen på planeten er 15℃

KORLEIS GÅR JORDA I BANE RUNDT SOLA?

- jorda dreier rundt sin eigen akse
- eit døgn
- går i bane rundt sola
- brukar 365,25 døgn på eit omløp
- den ekstra tida vert kalla skotårsdag

- jorda si omdreining rundt sola
- årstider

- når det er vinter i nord, er det sommar sør for ekvator

- sola står midt på himmelen mellom vendesirklane
- to gonger i året
- sola står i senit

- kuleforma til jorda
- solstrålane vert spreidd over eit større område
- varmar mindre i nord og sør
- gjennomsnittstemperaturen på planeten er 15℃

HVA ER DAG, NATT OG TIDSSONER?

- jorda dreier rundt sin egen akse
- fra vest mot øst
- bruker omtrent 24 timer på det
- når sola skinner på den ene halvparten, er den andre halvparten i mørk

- tidspunktet det samme om vi reiser rett nord- eller sørover fra et sted på jorda
- drar vi øst- eller vestover endrer tida seg

- jordoverflaten er delt inn i 24 tidssoner 
- har lik bredde
- tidssonene går øst- og vestover
- nullmeridianen
- Greenwich ved London

- i Norge
- en tidssone, selv om landet geografisk går gjennom to tidssoner
- kan være tilpasset landegrensene
- praktisk
- store land har flere tidssoner

KVA ER DAG, NATT OG TIDSSONER?

- jorda dreiar rundt sin eigen akse
- frå vest mot aust
- brukar omtrent 24 timar 
- når sola skin på den eine halvparten, er den andre halvparten mørk

- tidspunktet er det same om vi reiser rett nord- eller sørover frå ein stad på jorda
- dreg vi aust- eller vestover endrar tida seg

- jordoverflata er delt inn i 24 tidssoner
- har lik breidd
- tidssonene går aust- og vestover
- nullmeridianen
- Greenwich ved London

- i Noreg
- ei tidssone sjølv om landet geografisk går gjennom to tidssoner
- kan vere tilpassa landegrensene
- praktisk
- store land har fleire tidssoner

Beskriv forhold på jorda sett i lys av andre planeter og egen rotasjon.

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED