Kultur og toleranse
KOMPETANSEMÅL
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald  
 • analysere korleis fortida, hendingar og grupper i samfunnet har blitt og blir framstilte i ulike samanhengar, og drøfte korleis haldningane og handlingane til folk har blitt og blir påverka av framstillingane  
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til mennesker, likestilling og likeverd
 • gjere greie for fornorsking av samane og dei nasjonale minoritetane og reflektere over kva konsekvensar det har hatt og har på individ- og samfunnsnivå  
TEORI
 • arbeide med kulturmøter, det å være ny i Norge og menneskerettighetene
 • finne, notere og lære ulike begrep
 • bruke begrep i ulike sammenhenger
 • svare på spørsmål
SKRIFTLIG
 • lage VENN-diagram om  flerkulturelle samfunn 
 • fylle ut et «boksskjema» med fakta om innvandring
 • lage et 2-kolonnenotat om muligheter og utfordringer et flerkulturelt samfunn kan gi
MUNTLIG
 • diskutere kulturbegrepet, og hva er egentlig norsk kultur
 • lage en muntlig drøfting om «kultur og toleranse
TENK SELV
 • skrive en kort tekst der begrepet rasisme blir diskutert
 • studere menneskerettighetene 

HVA  ET SAMFUNN?

- et samfunn
definisjon
- en gruppe mennesker som lever sammen innenfor et begrenset område
- mennesker som bor i Norge
- del av det norske samfunnet

- verdenssamfunn, lokalsamfunn, skolesamfunn 
- klassen eller gruppa 

- samhandling
- mennesker lever og handler sammen

- aktiviteten i et samfunn
- organisert rundt institusjoner
- ordninger som påvirker hvordan folk samhandler

- demokratiet
- skolen
- familien
viktige institusjoner iSamfunnet

KVA  EIT SAMFUNN?

- eit samfunn
- definisjon
- ei gruppe menneske som lever saman innanfor eit avgrensa område
- menneske som bur i Noreg
- del av det norske samfunnet

- verdssamfunn, lokalsamfunn, skulesamfunn
- klassa eller gruppa

- samhandling
- menneske lever og handlar saman

- aktiviteten i eit samfunn
- organisert rundt institusjonar
- ordningar som påverkar korleis folk samhandlar

- demokratiet
- skulen
- familien
- viktige institusjonar iSamfunnet

HVA ER DET SOM KREVES FOR AT ET SAMFUNN SKAL KUNNE BESTÅ?

- institusjoner
- bidrar til at samfunnet består over tid
- opprettholder bestemte ordninger i samfunnet 

- samfunn
- avhengig av regler
- samfunnet består over tid

- nedskrevne regler
- uskrevne regler (normer

- vi må lære
- tilpasse oss
- forventninger samfunnet har til oss
- regler og normer  
- læringsprosessen kalles sosialisering

KVA ER DET SOM VERT KREVD FOR AT EIT SAMFUNN SKAL KUNNE BESTÅ?

- institusjonar
- bidreg til at samfunnet består over tid
- opprettheld bestemde ordningar i samfunnet

- samfunn
- avhengig av reglar
- samfunnet består over tid

- nedskrevne reglar
- uskrivne reglar (normer)

- vi må lære
- tilpassa oss
- forventingar samfunnet har til oss
- reglar og normer  
- læringsprosessen vert kalla sosialisering

HVA ER KULTUR?

- kultur
- summen av alt vi har lært
- ikke medfødt

- består av verdier (hva vi synes er viktig og uviktig)
vaner, ferdigheter og kunnskaper

- overføres fra generasjon til generasjon
- kulturen er også i konstant endring

- ferdigheter, vaner, kunnskaper og verdier
- blir sett på som viktige i ditt samfunn

KVA ER KULTUR?

- kultur
- summen av alt vi har lært
- ikkje medfødt

- består av verdiar (kva vi synest er viktig og uviktig)
- vaner, ferdigheiter og kunnskapar

- vert overført frå generasjon til generasjon
- kulturen er òg i konstant endring

- ferdigheter, vaner, kunnskapar og verdiar
- vert set på som viktige i samfunnet ditt

Diskuter spørsmålet: Hva er kultur?

HVA ER PÅVIRKNING OG TOLERANSE?

- mennesker i den samme kulturen 
- forskjellige individer
- egne meninger 

- i et demokrati
- alle har rett til å påvirke samfunnet
- ut i fra egne oppfatninger

- diskusjon
- bedre forståelse og nye tanker

- unngå at diskusjoner ender i vold og kaos,
viktig å vise åpenhet, forståelse og toleranse for meninger og oppfatninger hos andre mennesker

KVA ER PÅVERKNAD OG TOLERANSE?

- menneske i den same kulturen
- ulike individ
- eigne meiningar

- i eit demokrati
- alle har rett til å påverka samfunnet
- ut i frå eigne oppfatningar

- diskusjon
- betre forståing og nye tankar

- unngå at diskusjonar endar i vald og kaos,
- viktig å vise åpenhet, forståing og toleranse for meiningar og oppfatningar hos andre menneske

HVA ER ET FLERKULTURELT SAMFUNN?

- som regel store kulturelle variasjoner blant menneskene i et samfunn
- flerkulturelt samfunn

- en hovedkultur
- består av språk, historie, institusjoner, tradisjoner og normer vi forholder oss til 

- innenfor hovedkulturen
subkulturer
- ungdomsgrupper, idrettsmiljøer og politiske organisasjoner

- hovedkulturen og subkulturene
- mye til felles 

- kan oppstå alvorlige konflikter med hovedkulturen
- for eksempel nynazisme eller ekstreme religiøse grupper
- subkultur
- ekstreme politiske oppfatninger
- sterk konflikt med resten av samfunnet

KVA ER EIT FLEIRKULTURELT SAMFUNN?

- som regel store kulturelle variasjonar blant menneska i eit samfunn
- fleirkulturelt samfunn

- ein hovudkultur
- består av språk, historie, institusjonar, tradisjonar og normer vi forheld oss til

- innanfor hovudkulturen
- subkulturar
- ungdomsgrupper, idrettsmiljø og politiske organisasjonar

- hovudkulturen og subkulturane
- mykje til felles

- kan oppstå alvorlege konfliktar med hovudkulturen
- til dømes nynazisme eller ekstreme religiøse grupper
- subkultur
- ekstreme politiske oppfatningar
- sterk konflikt med resten av samfunnet

Lag et VENN-DIAGRAM som viser likheter og forskjeller mellom et flerkulturelt samfunn og et samfunn som ikke er flerkulturelt.

BOKMÅLNYNORSK

HVA ER EGENTLIG NORSK KULTUR?

- det norske språket
- «typisk norsk»

- Norge
- egen historie

tradisjoner
- kulturelle uttrykk
- norsk særpreg

- lærer de samme tingene på skolen
- felles grunnverdier
ytringsfrihet, trosfrihet og respekt for demokratiet
- samme oppfatningene av hva som er rett og galt

- samtidig
- norsk kultur store variasjoner
- gjelder både mellom landsdeler, byer og mellom grupper

KVA ER EIGENLEG NORSK KULTUR?

- det norske språket
- «typisk norsk»

- Noreg
- eiga historie

- tradisjonar
- kulturelle uttrykk
- norsk særpreg

- lærer dei same tinga på skulen
- vert felt grunnverdiar
- ytringsfridom, trusfridom og respekt for demokratiet
- same oppfatningane av kva som er rett og gale

- samstundes
- norsk kultur store variasjonar
- gjeld både mellom landsdelar, byar og mellom grupper

Diskuter spørsmålet: Hva er egentlig norsk kultur?

HVA KAN FORANDRE EN KULTUR

- kulturen
- ikke en stillestående tilstand
i konstant forandring
- nye generasjonen endrer den

- måten vi kommuniserer med hverandre på
- forandrer kulturen
- internett, telefon osv.

- endringene skjer raskere enn før
- fordi verden globaliseres

- kulturkontakt og kulturelle endringer
- også skje på skadelige måter
- en kultur satt seg over en annen
- utrydde
kulturimperialisme (indianerne, samene)

KVA KAN FORANDRE EIN KULTUR

- kulturen
- ikkje ein stillestående tilstand
- i konstant forandring
- nye generasjonen endrar den

- måten vi kommuniserer med kvarandre på
- forandrar kulturen
- internett, telefon osb.

- endringane skjer raskare enn før
- fordi verda vert globalisert

- kulturkontakt og kulturelle endringar
- òg skei på skadelege måtar
- ein kultur sett seg over ein annan
- utrydda
- kulturimperialisme (indianerne, samane)

HVA ER TRADISJONER?

- tradisjon
- viktig del av kulturen
- kulturelle mønstre
- normer, institusjoner og skikker

- dugnaden 
- en norsk tradisjon

KVA ER TRADISJONAR?

- tradisjon
- viktig del av kulturen
- kulturelle mønster
- normer, institusjonar og skikkar

- dugnaden
- ein norsk tradisjon

BEGREP BLI KJENT MED

HVILKEN BAKGRUNN HAR INNVANDRERBEFOLKNINGEN I NORGE?

innvandrerbefolkningen i Norge
- bakgrunn fra mer enn 200 forskjellige land

- omtrent 10% prosent av den norske befolkningen 

- definert som innvandrere i Norge
- personer som er født i utlandet
to utenlandskfødte foreldre

KVA FOR EIN BAKGRUNN HAR INNVANDRARFOLKESETNADEN I NOREG?

- innvandrarfolkesetnaden i Noreg
- bakgrunn frå meir enn 200 ulike land

- omtrent 10% prosent av den norske folkesetnaden

- definert som innvandrarar i Noreg
- personar som er fødd i utlandet
- to utenlandskfødte foreldre

HVORFOR FLYTTER FOLK TIL NORGE?

- fire årsaker 

- ønsker arbeid
- på flukt
- ta utdanning
gjenforenes med familien som bor i Norge


- de siste årene
- mange mennesker til Norge
- forenes med familien sin
- ektefeller, samboere, barn eller foreldre

- fram til 1975
- mange som flyttet til Norge for å ta seg jobb
- Pakistan og Tyrkia

- EØS-avtalen 
- 1994
- alle borgere fra EU-landene
- søke seg jobb i Norge

- den største gruppa
- arbeidsinnvandrere fra EØS
- Øst-Europa

KVIFOR FLYTTAR FOLK TIL NOREG?

- fire årsaker

- ynskjer arbeid
- på flukt
- ta utdanning
- gjenforenast med familien som bur i Noreg

- dei siste åra
- mange menneske til Noreg
- vert sameint med familien sin
- ektefellar, samboere, barn eller foreldre

- fram til 1975
- mange som flytta til Noreg for å ta seg jobb
- Pakistan og Tyrkia

- EØS-avtala
- 1994
- alle borgarar frå EU-landa
- søkje seg jobb i Noreg

- den største gruppa
- arbeidsinnvandrarar frå EØS
- Aust-Europa

HVORFOR SØKER FOLK OM BESKYTTELSE I NORGE?

- hver uke
- ankommer mange personer fra forskjellige land til Norge
- søke om beskyttelse

- to grupper

- asylsøkere
- kommer på egen hånd
- søker om asyl
må godkjennes som flyktninger
- få opphold


- overføringsflyktninger

- allerede godkjent som flyktninger av FN
Norge forpliktet seg
- ta imot et visst antall flyktninger hvert år

- mange får avslag
søknad om asyl
- skal reise tilbake til sitt hjemland frivillig
- de som ikke reiser
politiets oppgave 

KVIFOR SØKJER FOLK OM VERN I NOREG?

- kvar veke
- kjem mange personar frå ulike land til Noreg
- søkje om vern

- to grupper

- asylsøkarar
- kjem på eiga hand
- søkjer om asyl
- må godkjennast som flyktningar
- få opphald


- overføringsflyktningar
- allereie godkjent som flyktningar av FN
- Noreg forplikta seg
- ta imot ei viss mengd flyktningar kvart år

- mange får avslag
- søknad om asyl
- skal reise tilbake til heimlandet sitt frivillig
- dei som ikkje reiser
- oppgåva til politiet

Fyll ut et «boksskjema» med fakta om innvandring. Du skal kunne snakke fritt til medelever om dette med hjelp av boksskjemaet.

BOKMÅLNYNORSK

HVILKE MULIGHETER OG UTFORDRINGER SKAPER ET FLERKULTURELT SAMFUNN?

- å møte folk med en annen kulturell bakgrunn 
- ser oss selv på nye måter

- verden rundt oss kommer nærmere
- kunnskap
- hvordan folk lever andre steder i verden
- enklere
- stille nye spørsmål
- hvordan samfunnet henger sammen

- innvandrere bidrar til det norske samfunnet
- religion, kunnskap, teknologi og arbeidskraft
- på samme måte som tidligere
- forandre norsk kultur

KVA FOR HØVE OG UTFORDRINGAR SKAPAR EIT FLEIRKULTURELT SAMFUNN?

- å møte folk med ein annan kulturell bakgrunn
- ser oss sjølv på nye måtar

- verda rundt oss kjem nærare
- kunnskap
- korleis folk lever andre stadar i verda
- enklare
- stille nye spørsmål
- korleis samfunnet hengjer saman

- innvandrarar bidreg til det norske samfunnet
- religion, kunnskap, teknologi og arbeidskraft
- på same måte som tidlegare
- forandra norsk kultur

HVORDAN BLIR INNVANDRERE INTEGRERT I DET NORSKE SAMFUNNET?

- noen innvandrere 
- stor grad av kulturelt fellesskap med nordmenn 

- samtidig
problemer knyttet til innvandring
- få arbeid
- møtt med usikkerhet og fremmedfrykt

- innvandrerne
- assimilere
- oppgi sin egen kultur, og bli som andre nordmenn
- betyr å gjøre lik

- integrering 
- være mulig for innvandrerne
- beholde og utvikle sin egen kultur
- fungere godt i samfunnet 

- det flerkulturelle samfunnet
- bygger på at alle må slutte opp om noen felles institusjoner
- demokrati og lover
- betyr at både innvandrere og de som bor i Norge fra før
- tilpasse seg hverandre
utfordring
- mange spørsmål om hvordan integreringen skal skje
- denne prosessen
- viktig at alle viser toleranse og respekt 

KORLEIS VERT INNVANDRARAR INTEGRERT I DET NORSKE SAMFUNNET?

- nokre innvandrarar
- stor grad av kulturelt fellesskap med nordmenn

- samstundes
- problem knytte til innvandring
- få arbeid
- møtt med usikkerheit og framandfrykt

- innvandrarane
- assimilere
- oppgje sin eigen kultur, og verte som andre nordmenn
- tyder å gjera lik

- integrering
- vere mogleg for innvandrarane
- halde på og utvikle sin eigen kultur
- fungere godt i samfunnet

- det fleirkulturelle samfunnet
- byggar på at alle må slutte opp om nokre frllrsinstitusjonar
- demokrati og lóvar
- tyder at både innvandrarar og dei som bur i Noreg frå før
- tilpassa seg kvarandre
- utfordring
- mange spørsmål om korleis integreringen skal skje
- denne prosessen
- viktig at alle viser toleranse og respekt

Lag et 2-kolonnenotat om muligheter og utfordringer et flerkulturelt samfunn kan gi. Diskuter deretter i en gruppe på 4 personer!

BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN VURDERER VI ANDRE KULTURER?

- mange vurderer kvaliteten på andres kultur ut fra sin egen
- etnosentrisme
- setter sin egen kultur som det normale
- rangerer andre kulturer ut fra den

- med dette synet
- ute av stand til å se andre kulturer
- ser bare gode eller dårlige etterligninger av sin egen kultur 

- det motsatte av en etnosentrisk
- kulturrelativistisk holdning
- kulturer kan bare forstås ut fra seg selv
- det  finnes ikke gode eller dårlige kulturer

viktig at vi møter mennesker fra ulike kulturer med et åpent sinn
- forstå hverandre
- mangel på forståelse og toleranse kan føre til problemer og konflikter

KORLEIS VURDERER VI ANDRE KULTURAR?

- mange vurderer kvaliteten på andres kultur ut frå sin eigen
- etnosentrisme
- set sin eigen kultur som det normale
- rangerer andre kulturar ut frå han

- med dette synet
- ute av stand til å sjå andre kulturar
- ser berre gode eller dårlege etterligninger av sin eigen kultur

- det motsette av ein etnosentrisk
- kulturrelativistisk haldning
- kulturar kan berre forståast ut frå seg sjølv
- det  finst ikkje gode eller dårlege kulturar

- viktig at vi møter menneske frå ulike kulturar med eit ope sinn
- forstå kvarandre
- mangel på forståing og toleranse kan føra til problem og konflikter

HVA ER EN FORDOM?

- fordom
- en holdning basert på mangelfull kunnskap

- tillegge hele grupper av mennesker bestemte egenskaper
- basert på enkelthendelser

eksempler 
- utlendinger er kriminelle
- alle terrorister er muslimer 

- fordom
- fører til en generalisering 
- alle innenfor en gruppe er like
- kan føre til rasistiske synspunkter
diskriminering

KVA ER EIN FORDOM?

- fordom
- ei haldning basert på mangelfull kunnskap

- tilleggje heile grupper av menneske avgjorde eigenskapar
- basert på enkelthendelser

- døme
- utlendingar er kriminelle
- alle terroristar er muslimar

- fordom
- fører til ein generalisering
- alle innanfor ei gruppe er like
- kan føra til rasistiske synspunkt
- diskriminering

FILM BROSHOW SNAKKER OM FORDOMMER

HVA ER RASISME OG DISKRIMINERING?

- www.dembra.no
- forestillingen om "oss" og "de andre"
- eksistert i hundrevis av år
- tidligere
- vitenskapen
- mennesker var inndelt i raser
- rasene hadde forskjellige egenskaper
- kalles rasisme

- de som mener at forskjellige folkegrupper er født med forskjellige personlige egenskaper
- kalles rasister

- mener ofte  
- egen folkegruppe
- mer verdifull enn andre

- rasisme
i strid med verdenserklæringen om menneskerettighetene
- alle mennesker er født fri og like
- alle er like verdifulle

- diskriminering
behandle noen mennesker dårligere enn andre
- grunnet hudfarge, kjønn, sekesuell legning eller tro

KVA ER RASISME OG DISKRIMINERING?

- www.dembra.no
- førestillinga om "oss" og "dei andre"
- eksistert i hundrevis av år
- tidlegare
- vitskapen
- menneske var inndelt i rasar
- rasa hadde ulike eigenskapar
- vert kalla rasisme

- dei som meiner at ulike folkegrupper er fødd med ulike personlege eigenskapar
- vert kalla rasistar

- meiner ofte  
- eiga folkegruppe
- meir verdifull enn andre

- rasisme
- i strid med verdsfråsegna om menneskerettane
- alle menneske er fødd fri og like
- alle er like verdifulle

- diskriminering
- handsama nokre menneske dårlegare enn andre
- grunna hudfarge, kjønn, sekesuell legning eller trådde

Denne muntlige øvelsen tar utgangspunkt i en rekke utsagn og hendelser, fra tydelige rasistiske hendelser til utsagn som ikke er direkte rasistiske. Deltakere i grupper på 6 personer skal diskutere utsagnene i grupper. Utsagnene/situasjonene lastes ned her. Print ut arket, og klipp det opp til 42 ulike lapper. Hver gruppe får utdelt en liten bunke lapper (8-10). Gruppen trekker en og en lapp og diskuterer den med utgangspunkt i følgende spørsmål:

• Hvem tror dere får høre slike utsagn eller opplever situasjoner som er beskrevet på lappen?
• Hvorfor tror dere folk kommer med slike utsagn?
• Hvordan tror dere dette utsagnet oppleves? Er det noe som kan oppleves sårende?
• Er det noe ved dette utsagnet/bildet som kan defineres som rasistisk? Hva og hvordan?

HVORDAN KAN VI BEKJEMPE HVERDAGSRASISMEN?

- rasisme
- handler om frykt for det ukjente 

- bekjempe rasisme 
- gjøre det ukjente kjent
- bryte ned fordommer
- formidle kunnskap
- barn, ungdom og voksne
sørge for økt kontakt mellom kulturer
- formidle kunnskap mellom kulturer

- har du god kjennskap til egen og andres kultur
- lettere forstå
- hvordan andre tenker og lever

KORLEIS KAN VI KJEMPE mot KVARDAGSRASISMEN?

- rasisme
- handlar om frykt for det ukjende

- kjempe mot rasisme
- gjera det ukjende kjend
- bryta ned fordomar
- formidle kunnskap
- barn, ungdom og vaksne
- sørge for auka kontakt mellom kulturar
- formidla kunnskap mellom kulturar

- har du god kjennskap til eigen og andres kultur
- lettare forstå
- korleis andre tenkjer og lever

FILM LEO SNAKKER OM INNVANDRING

Skriv en kort tekst der du diskuterer begrepet "rasisme". Bruk spørsmåla under som bakgrunn for teksten!

• HVORDAN VURDERER VI ANDRE KULTURER?
• HVA ER EN FORDOM?
• HVA ER RASISME OG DISKRIMINERING?
• HVORDAN KAN VI BEKJEMPE HVERDAGSRASISMEN?

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED

HVA ER MENNESKERETTIGHETENE?

- etter andre verdenskrig
- 51 nasjoner
FN-traktaten
- San Francisco

- 10. desember 1948
- FNs generalforsamling
- Verdenserklæringen om menneskerettighetene 
30 artikler
- beskytter folk mot overgrep fra myndigheter

- de fleste land sluttet seg til verdenserklæringen om menneskerettighetene
- som en internasjonal grunnlov

- gir alle mennesker rett til liv, lik verdi og respekt
- gjelder for alle mennesker på jorda
- sier hva folk trenger for å kunne leve et verdig liv 

- mange land bryter enkelte rettigheter

KVA ER MENNESKERETTANE?

- etter andre verdskrig
- 51 nasjonar
- FN-traktaten
- San Francisco

- 10. desember 1948
- FN si generalforsamling
- Verdsfråsegna om menneskerettane
- 30 artiklar
- vernar folk mot overgrep frå styresmakter

- dei fleste land slutta seg til verdsfråsegna om menneskerettane
- som ei internasjonal grunnlov

- gjev alle menneske rett til liv, lik verdi og respekt
- gjeld for alle menneske på jorda
- seier kva folk treng for å kunna leva eit verdig liv

- mange land bryt enkelte rettar

FILMKLIPP SI NEI TIL MOBBING
MENNESKERETTIGHETENE OVERSIKT
MENNESKERETTIGHETENE ARTIKKEL 1-10
MENNESKERETTIGHETENE ARTIKKEL 11-18
MENNESKERETTIGHETENE ARTIKKEL 19-25
MENNESKERETTIGHETENE ARTIKKEL 26-30

Studer menneskerettighetene. Sitt i par og plukk ut 2 artikler og gi/beskriv  tenkte eksempel på hvordan disse kan brytes. Alle para får presentere eksempla muntlig for resten av klassa.

MENNESKERETTIGHETENE

HVEM BESKYTTER MENNESKERETTIGHETENE?

verner enkeltmennesker mot overgrep fra en stat
- beskytter alle mennesker
- er statsborgere, asylsøkere, kvinner, menn, kriminelle, rike eller fattige

- kan hende
- stater
- begrense menneskerettighetene
- i bestemte situasjoner
- i krig
- sensur
- beskytte landets sikkerhet

- noen menneskerettigheter
- skal aldri begrenses
- retten til liv
- retten til human behandling av fanger
- frihet fra tortur
- forbud mot slaveri


- myndighetenes plikt
- sikre innbyggerne
- ikke behandles i strid med menneskerettigheten

KVEN VERNAR MENNESKERETTANE?

- vernar einskildmenneske mot overgrep frå ein stat
- vernar alle menneske
- er statsborgarar, asylsøkarar, kvinner, menn, kriminelle, rike eller fattige

- kan hende
- statar
- avgrensa menneskerettane
- i avgjorde situasjonar
- i krig
- sensur
- verne tryggleiken i landet

- nokre menneskerettar
- skal aldri avgrensast
- retten til liv
- retten til human handsaming av fange
- fridom frå tortur

- forbod mot slaveri

- plikta til styresmaktene
- sikre innbyggjarane
- ikkje vert handsama i strid med menneskeretten

HVA BETYR DET AT MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE ER FORPLIKTENDE LOVER?

- menneskerettighetene
universelle
- de gjelder alle mennesker
- likevel ikke lover for land
ment som retningslinjer
- grunnlag for egne lover

- FN
- utarbeidet rettighetene
- likeverd og verdier
konvensjoner
avtaler som bygger på menneskerettighetene
- gjelder som lover for land som slutter seg til dem

- konvensjonen
- sivile og politiske rettigheter
- retten til liv
- frihet fra overgrep
- rettssikkerhet
- rett til å delta politisk i samfunnet
- ytringsfrihet
- likhet for loven

KVA TYDER DET AT MENNESKERETTSKONVENSJONANE ER FORPLIKTANDE LOVER?

- menneskerettane
- universelle
- dei gjeld alle menneske
- likevel ikkje lover for land
- meint som retningsliner
- grunnlag for eigne lóvar

- FN
- utarbeidde rettane
- likeverd og verdiar

- konvensjonar
- avtalar som byggjer på menneskerettane
- gjeld som lovar for land som sluttar seg til dei

- konvensjonen
- sivile og politiske rettar
- retten til liv
- fridom frå overgrep
- rettstryggleik
- rett til å delta politisk i samfunnet
- ytringsfridom
- likskap for loven

HVORDAN KAN MENNESKERETTIGHETENE SKAPE KONFLIKTSITUASJONER?

- av og til
- forskjellige rettigheter på kollisjonskurs

- religionsutøvelse
kleskoder
ytringsfrihet


- følger også plikter med menneskerettighetene
- folk skal respektere myndighetene
- følge lover og forskrifter
- innrette seg
- giensidighetsforhold
- stat og et folk
- viktig i et demokrati

KORLEIS KAN MENNESKERETTANE SKAPE KONFLIKTSITUASJONAR?

- av og til
- ulike rettar på kollisjonskurs

- religionsutøving
- kleskodar
- ytringsfridom

- følgje òg pliktar med menneskerettane
- folk skal respektera styresmaktene
- følgje lover og forskrifter
- innrette seg
- giensidighetsforhold
- stat og eit folk
- viktig i eit demokrati

HVA ER KJØNNLEMLESTELSE OG TVANGSEKTESKAP?

- i Norge
- straffbart å kjønnslemleste 
- omskjære jenter
- bor i Norge
- medvirker
- straffes selv om inngrepet utføres i utlandet 

- omskjæring av jenter
- skadelig og unødvendig

- ingen religion krever omskjæring av jenter
- praktiseres i Etiopia, Eritrea og Sudan
- tradisjon

- tvangsekteskap
- foreldre presser barna sine til å gifte seg mot deres vilje
- norsk lov
- forbudt å tvinge noen til å gifte seg

- også forbudt å reise til hjemlandet med barna
- tvinge dem til å gifte seg der

KVA ER KJØNNLEMLESTELSE OG TVANGEKTESKAP?

- i Noreg
- straffbart å kjønnslemleste
- omskjære jenter
- bur i Noreg
- medverkar
- vert straffa sjølv om inngrepet vert utført i utlandet

- omskjæring av jenter
- skadeleg og unaudsynt

- ingen religion krev omskjæring av jenter
- vert praktisert i Etiopia, Eritrea og Sudan
- tradisjon

- tvangekteskap
- foreldre pressar borna sine til å gifta seg mot viljen deira
- norsk lov
- forbode å tvinga nokon til å gifta seg

- òg forboden å reisa til heimlandet med borna
- tvinge dei til å gifta seg der

HVA ER BARNEVERNKONVENSJONEN?

- 1989
- FN
- en lov for alle barn i verden
- FN-konvensjon
- barn sine rettigheter

- regner alle under 18 år som barn
- alle barn
- uansett hvem de er og hvor de bor

- peker på grunnleggende rettigheter

- medfødte rettigheter

- rett tit utdanning
- reit til en trygg oppvekst og et godt helsetilbud
- rett til et navn og en nasjonalitet
- rett til å ha innflytelse over eget liv
- rett til en rettferdig behandling
- rett til omsorg og beskyttelse


- alle barn
- fullverdige mennesker
- barn med handikap
- samme rettigheter som andre barn

- nesten alle land i verden
- skrevet under på barnekonvensjonen
- Norge godkjente den i 1991

KVA ER BARNEVERNSKONVENSJONEN?

- 1989
-FN
- eit lov for alle barn i verda
- FN-konvensjon
- born rettane sine

- reknar alle under 18 år som barn
- alle barn
- uansett kven dei er og der dei bur

- peikar på grunnleggjande rettar

- medfødte rettar

- rett tit utdanning
- reit til ein trygg oppvekst og eit godt helsetilbod
- rett til eit namn og ein nasjonalitet
- rett til å ha innverknad over eige liv
- rett til ei rettferdig handsaming
- rett til omsut og vern

- alle barn
- fullverdige menneske
- barn med handikap
- same rettar som andre barn

- nesten alle land i verda
- skrive under på barnekonvensjonen
- Noreg godkjende den i 1991

Dette er en muntlig drøfting om «kultur og toleranse». Gruppa du er en del av velger fritt hvilket bilde som er utgangspunkt for presentasjonen.

Du skal ikke å lese opp et ferdigskrevet manus, men du kan bruke en liten liste med viktige stikkord eller begrep. Disse skal leveres til lærer i etterkant av den åpne presentasjonen.

Gruppene skal bestå av opptil 4 personer, og de skal godkjennes av lærer. Minimumstid til fremføring er 10 minutter. Vurderingen er individuell.

VURDERINGSKRITERIER:
• Har en rød tråd og handler om valgt bilde
• Tar for seg egendefinerte mål
• Er interresant, levende og informativ
• Uttrykker egne tanker
• Bruker faglige begrep
• Bruker et tydelig språk

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED