Klima
KOMPETANSEMÅL
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
 • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er
TEORI
 • arbeide med luft, vann, klimasoner og planteliv
 • finne, notere og lære ulike begrep
 • bruke begrep i ulike sammenhenger
 • svare på spørsmål
SKRIFTLIG
 • skrive navna på luftlaga rundt jorda og notere ned fakta
 • vise og forklare årsakene til hva som bestemmer klimaet på jorden
 • gjøre rede for vindfenomenet
 • skrive en faktatekst om en klimasone
MUNTLIG
 • lage en muntlig presentasjon i grupper med digitale  hjelpemiddel om et emne fra temaet «klima»
TENK SELV
 • finne ut hva ulike skyer heter og observere dem
 • lage tankekart som viser hvordan vann oppfører seg på jorden
 • lage problemløsningsskjema om sur nedbør

HVA INNEHOLDER ATMOSFÆREN?

- atmosfære
- består av luftlaget rundt oss
- mange gasser
- nødvendige for livet på jorda
nitrogen, oksygen, karbondioksid og vanndamp

- tettest ved havnivået
- tynnere jo høyere opp vi kommer 

- troposfæren (nederste delen av atmosfæren)
- her finnes skyene
- været blir til
- gassene som livet på jorda trenger

- atmosfæren får havvann til å fordampe
- regulerer temperaturen på jorda

- stratosfæren
- strekker seg opp mot 50 kilometers høyde
ozonlaget (beskytter oss mot skadelig ultrafiolett stråling fra sola)

mesosfæren og termosfæren
- nordlyset
 - eksosfæren (ut i det lufttomme verdensrommet)

KVA INNEHELD ATMOSFÆREN?

- atmosfære
- består av luftlaget rundt oss
- mange gassar
- naudsynt for livet på jorda
- nitrogen, oksygen, karbondioksid og vassdamp

- tettast ved havnivået
- tynnare jo høgare opp vi kjem

- troposfæren (nedste delen av atmosfæren)
- her finst skyene
- vêret vert til
- gassane som livet på jorda treng

- atmosfæra får havvann til å fordampe
- regulerer temperaturen på jorda

- stratosfæren
- strekkjer seg opp mot 50 kilometers høgd
- ozonlaget (vernar oss mot skadeleg ultrafiolett stråling frå sola)

- mesosfæren og termosfæren
- nordlyset
- eksosfæren (ut i den lufttommen verdensrommet)

Skriv navnaluftlaga rundt jorda. Noter deretter ned fakta om luftlaga.

BOKMÅLNYNORSK

Lag en muntlig fremføring med digitale hjelpemiddel om luft.

BOKMÅLNYNORSK

HVA ER FORSKJELLEN PÅ VÆR OG KLIMA?

meteorologi (læren om vær og klima)
- været
- tilstanden i lufta rundt jorda
- temperatur, nedbør og vind

- klima
- hva slags vær det er i gjennomsnitt i en periode på 30 år
- normal er gjennomsnittsverdier
- hvordan vindstyrke, temperatur og nedbør har vært i 30 år på forskjellige steder

KVA ER SKILNADEN PÅ VÊR OG KLIMA?

- meteorologi (læra om vêr og klima)
- vêret
- tilstanden i lufta rundt jorda
- temperatur, nedbør og vind

- klima
- kva slags vêr det er i gjennomsnitt i ei periode på 30 år
- normal er gjennomsnittsverdiar
- korleis vindstyrke, temperatur og nedbør har vore i 30 år på ulike stadar

HVORDAN KAN TEMPERATUREN PÅ JORDEN VARIERE?

- jorda 
- lys og varme fra sola
- ikke alle steder får like mye varme
- mye av sollyset som treffer atmosfæren, blir reflektert tilbake mot verdensrommet

- store forskjeller i temperaturen på jorden
- varmest ved ekvator
- kaldest er det ved polene
- skyldes måten solstrålene treffer jordoverflaten

-ved polene treffer solstrålene mye mer på skrått og spres over en større overflate
- varmer derfor mye mindre 
- kjøligere i høyere strøk

KORLEIS KAN TEMPERATUREN PÅ JORDA VARIERE?

- jorda 
- lys og varme frå sola
- ikkje alle stadar får like mykje varme
- mykje av sollyset som treff atmosfæren, vert reflektert tilbake mot verdensrommet

- store skilnader i temperaturen på jorda
- varmast ved ekvator
- kaldast er det ved polane 
- skulda måten solstrålane treffer jordoverflata

- ved polane treff solstrålane mykje meir på skrått og vert spreitt over ei større overflate
- varmar mykje mindre
- kjøligare i høgare strøk

HVORDAN PÅVIRKER SKYENE VARMEN PÅ JORDEN?

- i Norge
- varmere om sommeren enn om vinteren

overskyet vær
- temperaturen om dagen og natta er nokså lik. Det skyldes skyene, som holder på varmen
- i klarvær stråler mye varme bort fra bakken om natta 

KORLEIS PÅVERKAR SKYENE VARMEN PÅ JORDA?

- i Noreg
- varmare om sommaren enn om vinteren

- overskya vêr
- temperaturen om dagen og natta er nokså lik
- skyene held på varmen
- i klårvêr strålar mykje varme bort frå bakken om natta

HVA GJØR HAVSTRØMMENE?

- ved ekvator
- havet har en temperatur på om lag 27 grader
- vinder og havstrømmer fører varmt vann mot kjøligere strøk
- mildt klima der varme blir avgitt 

- Golfstrømmen 
- havstrøm
- varmt havvann fra Mexicogolfen mot Norge
- varmer opp Norge

- havvann varmes opp saktere enn land.
- avkjøles heller ikke så raskt
- holder lenger på varmen

KVA GJER HAVSTRAUMANE?

- ved ekvator
- havet har ein temperatur på om lag 27 gradar
- vindar og havstraumar fører varmt vatn mot kjøligare strøk
- mildt klima der varme vert avgitt

- Golfstraumen
- havstrøm
- varmt havvatn frå Mexicogolfen mot Noreg
- varmar opp Noreg

- havvatn vert varma opp saktare enn land

- ikkje avkjølt så raskt
- held lenger på varmen

Vis og forklar årsakene til hva som bestemmer klimaet på jorden.

BOKMÅLNYNORSK

Lag en muntlig fremføring med digitale hjelpemiddel om vær og klima.

BOKMÅLNYNORSK

HVILKE VÆR GIR HØYTRYKK OG LAVTRYKK?

- kald luft synker mot lavere steder
varm luft stiger
- også slik på jordoverflaten
- den kalde lufta trykker mer mot jordoverflaten enn den varme
- den lufta er tyngre

- områder med høyt og lavt lufttrykk har ulikt vær
- høytrykk og lavtrykk
- bokstavene H og L
- høytrykk gir fint og klart vær
- lavtrykk ofte gir vind og nedbør

KVA FOR VÊR GJEV HØGTRYKK OG LAVTRYKK?

- kald luft søkk mot lågare stadar
- varm luft stig
- òg slik på jordoverflata
- den kalde lufta trykkjer meir mot jordoverflata enn den varmen
- den lufta er tyngre

- område med høgt og lågt lufttrykk har ulikt vêr
- høgtrykk og lavtrykk
- bokstavane H og L
- høgtrykk gjev fint og klårt vêr
- lavtrykk ofte gjev vind og nedbør

HVORDAN SKAPES VIND?

- i atmosfæren beveger lufta seg fra steder med høyt trykk mot steder med lavt trykk
- ved ekvator 
- lufttrykket alltid lavt
- varm luft stiger til værs og sprer seg nord- og sørover

- vind
- luft som beveger seg fra et høytrykk mot et lavtrykk 
- luft i bevegelse
- vinden blåser ikke rett fra et høytrykk mot et lavtrykk
- påvirket av båd landmasser og av at jorda roterer
- nordlige halvkula
- vinden dreier mot høyre

- atmosfæren er  i stadig bevegelse
- varmen fordeles på jorda
- levelig temperatur

- værkart
isobarer (iso = lik, og bar - trykk)
- linjer som går gjennom steder med samme lufttrykk

- Sir Francis Beaufort
- vindskala

KORLEIS SKAPAST VIND?

- i atmosfæren rører lufta seg frå stadar med høgt trykk mot stadar med lågt trykk
- ved ekvator
- lufttrykket alltid lågt
- varm luft stig oppover og spreier seg nord- og sørover

- vind
- luft som rører seg frå eit høgtrykk mot eit lågtrykk
- luft i rørsle
- vinden blæs ikkje rett frå eit høgtrykk mot eit lågtrykk
- påverka av både landmasser og av at jorda roterer
- nordlege halvkule
- vinden dreier mot høgre

- atmosfæren er i stadig rørsle
- varmen vert fordelt på jorda
- levleg temperatur

- værkart
- isobarar (iso = lik, og bar - trykk)
- linjer som går gjennom stadar med same lufttrykk

FILMKLIPP ARTIG OM VIND
FILMKLIPP HVOR KOMMER VINDEN FRA?

HVA ER FØNVIND, SOLGANGSVIND OG FRALANDSVIND?

- fønvind 
- varme og tørre vinder som blåser over fjellområder og synker på den andre siden
- penere og varmere vær på baksiden av fjellene

- solgangsvind
- vind som blåser fra havet innover land
- landjorda blir varmet opp

- på natta skjer det motsatte.
fralandsvind
- begynner rundt midnatt
- kan vare til utpå morgenen

KVA ER FØNVIND, SOLGANGSVIND OG FRÅLANDSVIND?

- fønvind
- varme og tørre vindar som blæs over fjellområde og søkk på den andre sida
- penare og varmare vêr på baksida av fjella

- solgangsvind
- vind som blæs frå havet innover land
- landjorda vert varma opp

- på natta skjer det motsette
- frålandsvind
- byrjar rundt midnatt
- kan vare til utpå morgonen

Gjør rede for vindfenomenet.

BOKMÅLNYNORSK

Lag en muntlig fremføring med digitale hjelpemiddel om vind.

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED

HVA BESTÅR SKYER AV?

- vann
- fins i flere former
- kan opptre som is, flytende vann eller vanndamp
- flytende vann som har fordampet
- varmere luft, fortere fordampning
- varmere luft kan ta imot mer vann

mettet luft 
- luft som ikke kan ta imot mer vann
- damp bli til dråper
kondens
- duggpunktet
- nær bakken, dannes det dugg
- i frost får vi iskrystaller (rim)

- skyer
- milliarder av vanndråper eller iskrystaller

KVA BESTÅR SKYER AV?

- vatn
- finst i fleire former
- kan opptre som is, flytande vatn eller vassdamp
- flytande vatn som har fordampa
- varmare luft, fortare fordamping
- varmare luft kan ta imot meir vatn

- metta luft
- luft som ikkje kan ta imot meir vatn
- damp vert til dropar
- kondens 
- duggpunktet
- nær bakken dannast det dogg 
- i frost får vi iskrystallar (rim)

- skyer
- milliardar av vassdropar eller iskrystallar

FILMKLIPP ULIKE SKYER

HVORDAN STIGER LUFT?

- to luftmasser 
- forskjellig temperatur
- møtes
nedbør
- luft glir oppå kald luft
- kald luft skyver varm luft til værs

- når luft treffer fjell
- presses oppover I høyere områder
- lufta avkjølt
- dannes skyer og nedbør

- områder som ligger i le for vindretningen bak fjellene
- minst nedbør
regnskyggen

- sommeren
- regnbyger i innlandet
- sola varmer opp bakken
- varm luft stiger til overs og møter kjøligere luft
- kraftige ettermiddagsbyger

KORLEIS STIG LUFT?

- to luftmasser
- ulik temperatur
- møtest
- nedbør
- luft glir oppå kald luft
- kald luft skyv varm luft oppover

- når luft treff fjell
- vert pressa oppover i høgare område
- lufta avkjølt
- vert danna skyer og nedbør

- område som ligg i le for vindretninga bak fjella
- minst nedbør
- regnskuggen

- sommaren
- regnbyger i innlandet
- sola varmar opp bakken
- varm luft stig oppover og møter kjøligare luft
- kraftige ettermiddagsbyger

Finn ut hva ulike skyer heter. Observer (7 dager) deretter ulike skytyper der du bor. Hvor mange finner du? Noter!

BOKMÅLNYNORSK

HVA BESTEMMER OM DET BLIR REGN ELLER SNØ?

nedbør
- regn eller snø på bakken
- avhenger av temperaturen i lufta under skya

- snø eller regn
- mellom 0 og 2 varmegrader.
- temperaturen 
- 0,5-1 grad for hver 100 meter vi stiger.

- fine dråper
- yr 
- skodde eller tåke
- enda finere dråper
- faller ikke

- fryser
- regnet til is så snart det treffer bakken
- underkjølt regn

KVA AVGJER OM DET VERT REGN ELLER SNØ?

- nedbør
- regn eller snø på bakken
- avheng av temperaturen i lufta under skya

- snø eller regn
- mellom 0 og 2 varmegradar
- temperaturen
- 0,5-1 grad for kvar 100 meter vi stig

- fine dropar
- yr
- skodde eller tåke
- endå finare dropar
- fell ikkje

- fryser
- regnet til is så snart det treff bakken
- underkjølt regn

HVORDAN BESTEMMER POLARFRONTEN VÆRET I NORGE?

- varmluft
- strømmer fra ekvator mot polene
- møter kjøligere luft
- fronter
- oppstår hvor det danner seg skyer, nedbør og vind
- i luftlagene over Norge

polarfronten
- betyr mye for været hos oss
- kald luft fra nord og varm luft fra sør møtes
- skaper lavtrykk
- vinteren
- lavtrykkene sterkere enn om sommeren
- temperaturforskjellen større

- lavtrykkene
- over Norge
- til nær Grønland, Island eller Jan Mayen
- rester av sykloner og orkaner fra USA
- viktig for været i Norge: polarfronten, golfstrømmen, vestavinden, langfjella, regnskyggen øst for fjellene og atlanterhavet

KORLEIS AVGJER POLARFRONTEN VÊRET I NOREG?

- varmluft
- strøymer frå ekvator mot polane
- møter kjøligare luft
- frontar
- oppstår der det dannar seg skyer, nedbør og vind
- i luftlaga over Noreg

- polarfronten
- betyr mykje for vêret hos oss
- kald luft frå nord og varm luft frå sør møtest
- skapar lågtrykk
- vinteren
- lågtrykka sterkare enn om sommaren
- temperaturskilnaden større

- lågtrykka
- over Noreg
- til nær Grønland, Island eller Jan Mayen
- restar av syklonar og orkanar frå USA
- viktig for vêret i Noreg: polarfronten, golfstraumen, vestavinden, langfjella, regnskuggen aust om fjella og atlanterhavet

FILMKLIPP METEOROLOGI

HVA ER TORDENVÆR?

torden 
- varm og fuktig luft stiger til værs
- dannes skyer, nedbør og elektriske spenninger som utløses ved lyn og torden

- temperaturen i lyn  
- 20 000 varmegrader
- beveger seg fort
- hundre kilometer i sekundet
- treffer det som regel et høyt punkt i landskapet
tordenskrall 
- tre sekunder på å tilbakelegge en kilometer

tordenvær 
- vare fra noen få minutter til mange timer
- ekvator 
- ofte tordenvær

KVA ER TOREVÊR?

- tore
- varm og fuktig luft stig til vêr sitt
-vert danna skyer, nedbør og elektriske spenningar som vert utløyst ved lyn og tore

- temperaturen i lyn  
- 20 000 varmegradar
- rører seg fort
- hundre kilometer i sekundet
- treffer det som regel eit høgt punkt i landskapet
- toreskrall
- tre sekund på å tilbakeleggja ein kilometer

- torevêr
- vare frå nokre få minutt til mange timar
- ekvator
- ofte torevêr

Lag en muntlig fremføring med digitale hjelpemiddel om skyer og nedbør.

BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN GÅR VANNET I KRETSLØP?

- mengden av vann på jorda
- konstant
- vannet skifter form og flytter seg fra ett sted til et annet
kretsløp 
- stopper aldri opp

KORLEIS GÅR VATNET I RING?

- mengda av vatn på jorda
- konstant
- vatnet skiftar form og flyttar seg frå éin stad til eit annan 
- kretsløp
- stoppar aldri opp

HVOR ER VANNET PÅ JORDEN?

- ferskvann 
- 3 prosent
- 3/4 lagret som is.
- 0,3 prosent av ferskvannet fins i innsjøer, elver og atmosfæren

- fjellsprekker 
jordlaget
grunnvann
- viktigste vannreserve
- fins overalt på jorda

- grunnvannet siger langsomt gjennom jordlagene
- hundre år

- ferskvannet i verden
- ujevnt fordelt
ørkenområder
- vann i Norge
FN 
- mennesket trenger 25-45 liter vann om dagen
- holde seg ren og frisk

KVAR ER VATNET PÅ JORDA?

- ferskvatn
- 3 prosent
- 3/4 lagra som is
- 0,3 prosent av ferskvatnet finst i innsjøar, elver og atmosfæren

- fjellsprekker
- jordlaget
- grunnvatn
- viktigaste vassreserve
- finst overalt på jorda

- grunnvatnet sig langsamt gjennom jordlaga
- hundre år

- ferskvatnet i verda
- fordelt ulikt
- ørkenområde
- vatn i Noreg
- SN
- mennesket treng 25-45 lit vatn om dagen
- halde seg rein og frisk

Lag et tankekart som viser hvordan vann oppfører seg på jorden.

BOKMÅLNYNORSK

HVA ER SUR NEDBØR?

- gasser
- fabrikker, biler, båter og fly
svovelsyre
sur nedbør

- slik nedbør i Norge 
- fisk har dødd i
- skogen har blitt misfarget
- folk får astma- og allergiplager
- etset på bygninger og statuer
Storbritannia, Tyskland, Polen og Russland

- de siste årene
- internasjonale avtaler
begrense utslipp 

KVA ER SUR NEDBØR?

- gassar
- fabrikkar, bilar, båtar og fly
- svovelsyre
- sur nedbør

- slik nedbør i Noreg
- fisk har døydd 
- skogen har vorte misfarga
- folk får astma- og allergiplager
- etsa på bygningar og statuer
- Storbritannia, Tyskland, Polen og Russland

- dei siste åra
- internasjonale avtalar
- avgrensa utslipp

HVORDAN BLIR VANN RENSET?

- forurensning
rense drikkevann
- kjemikalier (klor)

- kan være skummelt
- vet ikke hvordan de virker på kroppen vår
- helseplager vi ikke kjenner årsaken
- ikke noe valg

- i Norge
- relativt lite kjemikalier
- vann rett fra springen
- vann på flasker

KORLEIS VERT VATN RENSA?

- forureining
- reinsa drikkevatn
- kjemikaliar (klor)

- kan vere skummelt
- veit ikkje korleis dei verkar på kroppen vår
- helseplager vi ikkje kjenner årsaka til
- ikkje noko val

- i Noreg
- relativt lite kjemikalier
- vatn rett frå springen
- vatn på flasker

Sur nedbør er et problem med tanke på vannkvalitet. Fyll ut et problemløsningsskjema!

BOKMÅLNYNORSK

Lag en muntlig fremføring med digitale hjelpemiddel om ferskvann.

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED

HVORDAN ER REGNSKOGKLIMAET?

ekvator
tropisk klima
- middeltemperaturen over 15 °C
- lengden på dagen er lik hele året
- varmt også om natta

- ingen merkbare årstider
- regner mye 
tropisk regnskog
- svært frodig.

- regnskogen vokser i land med monsunklima 
- klima som består av regntid og tørketid

KORLEIS ER REGNSKOGKLIMAET?

- ekvator
- tropisk klima
- middeltemperaturen over 15 °C
- lengda på dagen er lik heile året
- varmt òg om natta

- ingen merkbare årstider
- reknar mykje
- tropisk regnskog
- svært frodig

- regnskogen veks i land med monsunklima
- klima som består av regntid og tørketid

HVORFOR TRENGER VERDEN REGNSKOGEN?

- regnskogen
- betyr mye for klimaet på jorda
- faller svært mye nedbør som fordamper
- vanndampen påvirker luftmasser over hele jord
- vannets kretsløp bli forstyrret
- luft- og havstrømmer kan endre retning

- regnskogen
- bruker mye karbondioksid 
fotosyntese
- regnskogen hogges ned
- mengden av karbondioksid i atmosfæren øke
- forsterke drivhuseffekten på jorda

- rovdriften
- et av vår tids største miljøproblemer

KVIFOR TRENG VERDA REGNSKOGEN?

- regnskogen
- tyder mykje for klimaet på jorda
- fell svært mykje nedbør som fordampar
- vassdampen påverkar luftmassar over heile jord
- vatnet sitt krinslaup forstyrrast
- luft- og havstraumar kan endra retning

- regnskogen
- brukar mykje karbondioksid
- fotosyntese 
- regnskogen vert hogge ned
- mengda av karbondioksid i atmosfæra aukar 
- forsterka drivhuseffekt på jorda

- rovdrift
- eit av vår tids største miljøproblem

Lag en muntlig fremføring med digitale hjelpemiddel om den tropiske klimasonen.

BOKMÅLNYNORSK

HVA ER SAVANNER?

- nord og sør for regnskogen
savanner
- gressmarker
- sletter hvor det vokser busker og treer

tørketida 
- gresset visner
- høye, stive strå
- når regnet vender tilbake
- planter våkner til nytt liv

- varmt, men ikke så fuktig klima
- veksler mellom regntid og tørketid

- afrika 
- rikt dyreliv
- søker de mot våtere områder i tørketiden

- nord og sør for savannen 
- enda tørrere landskap
stepper
- vokser kratt og busker

KVA ER SAVANNER?

- nord og sør for regnskogen
- savanner
- grasmarker
- sletter der det veks buskar og tre 

- tørketida
- graset visnar
- høge, stive strå
- når regnet vender tilbake
- planter vaknar til nytt liv

- varmt, men ikkje så fuktig klima
- vekslar mellom regntid og tørketid

- afrika 
- rikt dyreliv
- søkjer dei mot våtare område i tørketida

- nord og sør for savannen
- endå tørrare landskap
- stepper
- veks kratt og busker

HVA INNEHOLDER DEN SUBTROPISKE SONEN?

- ørkener
- mindre enn 250 millimeter regn i året
- ligger i subtropene
- luft fra tropene synker ned fra atmosfæren
- enkelte år faller det ikke nedbør
- temperaturen svinger fra 50 varmegrader om dagen til om 0 grader om natta

- den typiske ørkenen
- 15 og 30 grader
- nord eller sør for ekvator
- de største ørkenene i verden
- andre ørkener
- langt fra havet at nedbøren sjelden når frem
- snøstormer om vinteren
- frost halve året

- vokser det svært lite
plantene 
- spesialisler i å holde på vannet. 
dyrene 
- tilpasset forholdene
oaser
- fruktbare områder hvor grunnvannet kommer opp til overflaten

KVA INNEHELD DEN SUBTROPISKE SONA?

- ørken
- mindre enn 250 millimeter regn i året
- ligg i subtropene
- luft frå tropane søkk ned frå atmosfæren
- enkelte år fell det ikkje nedbør
- temperaturen svingar frå 50 varmegradar om dagen til om 0 gradar om natta

- den typiske ørkenen
- 15 og 30 gradar
- nord eller sør for ekvator
- dei største ørkenane i verda
- andre ørkenar
- langt frå havet at nedbøren sjeldan når fram
- snøstormar om vinteren
- frost halve året

- veks svært lite
- plantene
- spesialiserar seg på å halda på vatnet
- dyra
- tilpassa tilhøva
- oasar
- fruktbare områer der grunnvatnet kjem opp til overflata

KAN VI BLI KVITT TØRKE PÅ JORDEN?

- naturens spilleregler
- livstruende konsekvenser
- ta vare på jorda
- plante skog og bygge vanningsanlegg
- dyrt
- landene i subtropene
- fattige
- trenger hjelp fra rike land

KAN VI VERTE KVITT TØRKE PÅ JORDA?

- spelereglane til naturen
- livstruande konsekvensar
- ta vare på jorda
- plante skog og byggje vatningsanlegg 
- dyrt
- landa i subtropene
- fattige
- treng hjelp frå rike land

Lag en muntlig fremføring med digitale hjelpemiddel om den subtropiske klimasonen.

BOKMÅLNYNORSK

HVA INNEHOLDER DEN TEMPERERTE SONEN?

- den tempererte klimasonen 
- mellom den subtropiske og den polare sonen
- varme luftmasser fra sør og kalde luftmasser fra nord
- Europa og USA
- store gressletter
stepper

- jevnt fordelt nedbør over året
- ingen tørketid
- sommeren er varm og tørr
- mer nedbør om vinteren
- mat til mange mennesker
- fruktbar jord som passer godt til jordbruk

- innlandet nord for steppene
- varme somrer og kalde vintrer
- vestavinden
- gir kystområdene et mildt klima
barskog
- Russland: taigaen, Skandinavia, Canada og Alaska

KVA INNEHELD DEN TEMPERERTE SONA?

- den tempererte klimasona
- mellom den subtropiske og den polare sona
- varme luftmassar frå sør og kalde luftmassar frå nord
- Europa og USA
- store grasletter
- stepper

- jamt fordelt nedbør over året
- ingen tørketid
- sommaren er varm og tørr
- meir nedbør om vinteren
- mat til mange menneske

- fruktbar jord som passar godt til jordbruk
- innlandet nord for steppene
- varme somrar og kalde vintrar
- vestavinden
- gjev kystområda eit mildt klima
- barskog
- Russland: taigaen, Skandinavia, Canada og Alaska

Lag en muntlig fremføring med digitale hjelpemiddel om den tempererte klimasonen.

BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN ER DEN POLARE SONEN?

polar sone
- nord for polarsirkelen ligger
- mørketid om vinteren
- midnattssol om sommeren
- vinteren er lang og kald
- sommeren er kort og kjølig
permafrost: evig frost

sparsom vegetasjon
- tundraen 
- skogløst
- lite varme og nedbør
arktisk ørken 
- Svalbard
- ofte under 30 kuldegrader
- 100 millimeter nedbør i året

KORLEIS ER DEN POLARE SONA?

- polar sone
- nord for polarsirkelen 
- mørketid om vinteren
- midnattssol om sommaren
- vinteren er lang og kald
- sommaren er kort og kjølig
- permafrost: evig frost

- sparsam vegetasjon
- tundraen  
- skoglaust
- lite varme og nedbør
- arktisk ørken
- Svalbard
- ofte under 30 kuldegradar
- 100 millimeter nedbør i året

Lag en muntlig fremføring med digitale hjelpemiddel om den polare klimasonen.

BOKMÅLNYNORSK

 FAKTATEKST OM EN KLIMASONE

Skriv en faktatekst om en klimasone!
En faktatekst er en tekst med informasjon om et tema. Den skal inneholde opplysninger som er sanne, og leseren skal kunne sjekke at det som står i teksten er sant.

Kriterier for hvordan du skal gå frem når du skriver en faktatekst:

1: Få tak i opplysninger om temaet du vil skrive om!
Kilder til faktastoff kan være: Lærebøker, leksikon, faktabøker, internett, eksperter (folk som har god greie på temaet)

2: Lag tankekart!
Etter å ha sjekket kilder lager du et tankekart med alle opplysningene du har om temaet.

3: Lag en disposisjon!
Sorter opplysningene du har i tankekartet. Du kan skrive en liste med opplysningene i riktig rekkefølge, eller du kan nummerere opplysningene i tankekartet ditt.

4: Skriv faktateksten med hele fortellende setninger!
Ha med overskrift, innledning (skriv hvilket tema du skriver om), hoveddel (skriv det du vet om temaet, gjerne avsnitt med underoverskrifter) og avsluttning.

5: Henvis til kilder!
Skriv hvilke kilder du har funnet opplysninger fra.


Se eksempel på en faktatekst her!

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED