Det personlige livet
KOMPETANSEMÅL
 • analysere korleis fortida, hendingar og grupper i samfunnet har blitt og blir framstilte i ulike samanhengar, og drøfte korleis haldningane og handlingane til folk har blitt og blir påverka av framstillingane
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst  
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd  
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald 
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
TEORI
 • arbeide med kjærlighet og seksualitet
 • finne, notere og lære ulike begrep
 • bruke begrep i ulike sammenhenger
 • svare på spørsmål
SKRIFTLIG
 • lage et tankekart om samlivsformer 
MUNTLIG
 • diskutere hva som er viktigst når en er kjærester
 • diskutere forskjellen mellom ønskt seksuell kontakt og et  seksuelt overgrep
TENK SELV
 • skrive en kort tekst der du begrunner ditt syn på homofili
 • lage en liste med argument for og mot abort

HVA ER FORELSKELSE?

- forelskelse 
- sterke følelser for en annen person
- et forhold
- begynner ofte med at to er forelsket i hverandre

- forelskelse
- rommer mange forskjellige følelser
- noen forelskelser kommer raskt
- andre utvikler seg over tid

noen blir sjelden forelsket
- andre forelsker seg gang på gang
avstandsforelsket
- eller mennesker en aldri kan få noe forhold til (film, musikk osv.)

- folk
- opplever ofte flere forelskelser
- av og til
- forelskelser blir ikke gjengjeldt
- kjærlighetssorg
- mange ganger 

- fastere forhold
- mer basert på kjærlighet
- lærer å respektere hverandre

- for kjærester
- viktig 
- snakke godt sammen
- lytte til hverandre
- være gode venner
- ha det gøy sammen
- godta hverandres feil og mangler
- like hverandres familier
- ha felles interesser
- rose hverandre
- stole på hverandre
- tilgi hverandre

- gi nærhet og varme

KVA ER FORELSKELSE?

- forelsking
- sterke kjensler for ein annan person
- eit tilhøve
- byrjar ofte med at to er forelska i kvarandre

- forelskelse
- rommar mange ulike kjensler
- nokre forelskelsar kjem raskt
- andre utviklar seg over tid

- nokon vert sjeldan forelska
- andre forelskar seg gong på gang
- avstandsforelska
- eller menneske ein aldri kan få noko tilhøve til (film, musikk osb.)

- folk
- opplever ofte fleire forelskingar
- av og til
- forelskelser vert ikkje gjengjeldt
- kjærleikssorg
- mange gonger

- fastare tilhøve
- meir basert på kjærleik
- lærer å respektera kvarandre

- for kjærastar
- viktig
- snakke godt saman
- lytte til kvarandre
- vere gode vener
- ha det gøy saman
- godta kvarandre sine feil og manglar
- like kvarandre sine familiar
- ha felles interesser
- rose kvarandre
- stole på kvarandre
- tilgje kvarandre

- gje nærleik og varme

DOKUMENTAR KJÆRLIGHET
FILM BROSHOW SNAKKER OM SJEKKING

Sitt i grupper (4 personer) og diskuter hva som er viktigst når en er kjærester. Skriv ned og ranger 4 punkt. Alle i gruppen presenterer deretter hvert sitt punkt for klassen.

BOKMÅLNYNORSK

HVA ER HOMOFILI?

- de fleste
- tiltrekkes
- det motsatte kjønn
heterofile
- noen
homofile
- tiltrekkes av det samme kjønn

- homofile jenter
lesbiske
- homofile gutter
homser

- i dag
- mange står fram som homofile
- noen synest det er greit
- andre har problemer med det
- homofile opplever ofte å bli mobbet eller diskriminert 
- enkelte (religiøse)
- homofili
- sykdom som kan kureres

KVA ER HOMOFILI?

- dei fleste
- vert tiltrekt
- det motsette kjønn
- heterofile
- nokon
- homofile
- vert tiltrekt av det same kjønn

- homofile jenter
- lesbiske
- homofile gutar
- homsar

- i dag
- mange står fram som homofile
- nokon synest det er greitt
- andre har problem med det
- homofile opplever ofte mobbing eller diskriminering
- enkelte (religiøse)
- homofili
- sjukdom som kan kurerast

Skriv en kort tekst der du begrunner ditt syn på homofili.

BOKMÅLNYNORSK

HVILKE SAMLIVSFORMER FINNES?

- i dag
- forskjellige samlivsformer 

- for å kunne gifte seg
oppfylle vilkår i norsk lov 
- ekteskapet må være frivillig
- må være over I8 år
- må være lovlig skilt (hvis de har vært gift før)
- de fleste inngår ekteskap
- barn
kjernefamilie
- består av mor, far og barn
- enkelte skiller seg (omtrent 45%)
- inngå nye ekteskap

- samboere 
- leve alene
særboere

- innvandrere
- fremmede kulturer
- holder ofte sammen
storfamilie
- generasjonene
- knyttes tettere sammen 

- 1. januar 2009 
ny ekteskapslov 
- gir homofile samme rett til ekteskapsinngåelse 

- ekteskapet vært den vanligste samlivsformen
- bygd på kjærlighet eller ikke 

- i Norge
tvangsekteskap
- forbudt
- strider mot internasjonale konvensjoner
- kan straffes med bøter eller fengselsstraff
- inntil tre år

KVA FOR SAMLIVSFORMER FINST?

- i dag
- ulike samlivsformer

- for å kunne gifte seg
- oppfylle vilkår i norsk lov
- ekteskapet må vere frivillig
- må vere over I8 år
- må vere lovleg skilt (viss dei har vore gift før)
- dei fleste inngår ekteskap
- barn
- kjernefamilie
- består av mor, far og barn
- enkelte skil seg (omtrent 45%)
- inngå nye ekteskap

- samboere
- leve åleine
- særboere

- innvandrarar
- framande kulturar
- held ofte saman
- storfamilie
- generasjonane
- knyte sitt tettare saman

- 1. januar 2009
- ny ekteskapslov
- gjev homofile same rett til ekteskapsinngåing

- ekteskapet vore den vanlegaste samlivsforma
- bygd på kjærleik eller ikkje

- i Noreg
- tvangekteskap
- forbode
- strid mot internasjonale konvensjonar
- kan straffast med bøter eller fengselsstraff
- inntil tre år

Lag et tankekart om samlivsformer.

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED

HVA ER SEKSUALITET?

- ordet seksualitet 
- latinske ordet sexus
- betyr kjønn

- omgitt av tabu 
- framstilt i kunst og litteratur som en kilde til glede

- kommer til uttrykk ved seksuelle handlinger
- handler om følelser, kos, lengsler og drømmer

- gutter og jenter
- beskriver ofte seksuelle følelser
- forskjellige måter
- gutter
- opphisselse og spenning
- jenter
- nærhet og kos

- sex for første gang
debutalder  17-18 år

- unge
- bestemmer selv når de skal debutere
- viktig at det skjer uten press
- at det ikke skjer i rus

KVA ER SEKSUALITET?

- ordet seksualitet
- latinske ordet sexus
- tyder kjønn

- omgjeve av tabu
- framstelt i kunst og litteratur som ei kjelde til glede

- kjem til uttrykk ved seksuelle handlingar
- handlar om kjensler, kos, lengsler og draumar

- gutar og jenter
- skildrar ofte seksuelle kjensler
- ulike måtar
- gutar
- opphisselse og spenning
- jenter
- nærleik og kos

- sex for første gong
- debutalder  17-18 år

- unge
- avgjer sjølv når dei skal debutere
- viktig at det skjer utan press
- at det ikkje skjer i rus

HVA ER DE SEKSUELLE RETTIGHETENE DINE?

- seksuelle rettigheter 
- viktig del av menneskerettighetene
- du har rett til:

- et godt seksualliv
- å bestemme over din egen kropp
- ikke å la deg tvinge til sex
- et prevensjonsmiddel du føler deg trygg med
- god prevensjonsveiledning
- gratis svangerskapskontroll
- selv å velge lege — legen har taushetsplikt
- selvbestemt abort innen utgangen av 12 svangerskapsuke
- hjelp og behandling av seksuelle problemer
- gratis diagnose og behandling av seksuelt overførbare sykdommer
- gratis behandling hvis du har problemer som følge av omskjæring
- gratis p-pIler når du er mellom 16 og 19 år
 

KVA ER DEI SEKSUELLE RETTANE DINE?

- seksuelle rettar
- viktig del av menneskerettane

- du har rett til:
- eit godt seksualliv 

- å rå over din eigen kropp 

- ikkje å la deg tvinge til sex
- eit prevensjonsmiddel du føler deg trygg med
- god prevensjonsrettleiing 

- gratis svangerskapskontroll
- sjølv å velje lege — legar har tagnadsplikt 

- sjølvbestemt abort innan utgangen av 12 svangerskapsuke

- hjelp og handsaming av seksuelle problem 

- gratis diagnose og handsaming av seksuelt overførbare sjukdomar

- gratis handsaming viss du har problem som følgje av omskjæring 

- gratis p-pilar når du er mellom 16 og 19 år

FILMKLIPP SLIK SER ET SAMTYKKE UT

HVILKE PREVENSJONSMIDLER FINNES?

- prevensjon
- forhindre graviditet 
- seksuelt overførbare sykdommer

- ungdom
- vanligste prevensjonsmidlene
p-piller og kondom 
- sikre og enkle å bruke
- kondom
- det eneste prevensjonsmidlet
- beskytter mot både graviditet og seksuelt overførbare sykdommer 

- jenter
- mellom 16 og 19 år
- rett til gratis p-piller
- "angrepillen"
- en tid etter samleiet

- seksuelt overførbare sykdommer
- kan få svært alvorlige konsekvenser (klamydia, aids osv) 

- uønsket graviditet

- rus
- lett å slurve med prevensjon

KVA FOR PREVENSJONSMIDDEL FINST?

- prevensjon
- forhindre graviditet
- seksuelt overførbare sjukdomar

- ungdom
- vanlegaste prevensjonsmidla
- p-pillar og kondom
- sikre og enkle å bruka
- kondom
- det einaste prevensjonsmiddelet
- vernar mot både graviditet og seksuelt overførbare sjukdomar

- jenter
- mellom 16 og 19 år
- rett til gratis p-plukkar
- "angrepillen"
- ei tid etter samleiet

- seksuelt overførbare sjukdomar
- kan få svært alvorlege konsekvensar (klamydia, AIDS osb)

- uønska graviditet

- rus
- lett å slurve med prevensjon

HVA ER ET SEKSUELT OVERGREP?

- seksuell handling
- oppleves som fin og god
- må være ønsket og frivillig

sexpress

- seksuelt overgrep
- tvunget til en seksuell handling
- overgrep er straffbart
- mørketallene

gutter begår flest overgrep
- offeret
- som regel ei jente
- like gammel eller litt yngre 

- fagfolk har taushetsplikt 
- hjelpe
- peke på sannheten
- overgriperen
- har alltid skylden

KVA ER EIT SEKSUELT OVERGREP?

- seksuell handling
- opplevast som fin og god
- må ynskjast og dere frivillig

- sexpress

- seksuelt overgrep
- tvinga til ei seksuell handling
- overgrep er straffbart
- mørketala

- gutar begår flest overgrep
- offeret
- som regel ei jente
- like gammal eller litt yngre

- fagfolk har tagnadsplikt
- hjelpa
- peike på sanninga
- overgriperen
- har alltid skulda

Sitt i grupper (4 personer) og diskuter forskjellen mellom ønskt seksuell kontakt og et seksuelt overgrep.

HVA ER ABORT?

abort
- avbrytelse av et svangerskap.
- spontan
- avbrytes ufrivillig
- provosert
- svangerskapet avbrytes gjennom et ytre inngrep
- abort til og med 12. svangerskapsuke
ta kontakt med en lege
eldre enn 16 år
selv bestemme om foreldrene få vite det
- under 16 år
- en av foreldrene informeres

- lege, skolehelsetjeneste og helsestasjon
- kan gi råd om abort

KVA ER ABORT

- abort
- avbrytelse av eit svangerskap
- spontan
- vert avbrote ufrivillig
- provosert
- svangerskapet vert avbrote gjennom eit ytre inngrep
- abort til og med 12. svangerskapsuke
- ta kontakt med ei lege
- eldre enn 16 år
- sjølv avgjere om foreldre få vite det
- under 16 år
- ein av foreldra vert informert

- lege, skulehelseteneste og helsestasjon
- kan gje råd om abort

Lag en liste med argument for og mot abort. Bestem deg for om du er for eller mot!

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED