Demokrati
KOMPETANSEMÅL
 • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst 
 • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten
TEORI
 • arbeide med demokratiske prinsipp, maktprinsipp og media
 • finne, notere og lære ulike begrep
 • bruke begrep i ulike sammenhenger
 • svare på spørsmål
SKRIFTLIG
 • skrive en kort tekst om stendersamfunnet
 • lage et trekolonne-skjema om filosofer og demokrati 
MUNTLIG
 • diskutere det gamle demokratiet i Hellas
 • lage muntlig fortelling om media
TENK SELV
 • uttrykke egne tanker gjennom tekst hva som må til for at et demokrati skal fungere 

HVORDAN VAR DET GAMLE DEMOKRATIET I HELLAS?

- før Jesus
filosof 
- Hellas
- hvem som burde styre et land

Platon (427-347 Kr.)
- filosofene passet best til å styre
- gått lengst på skole
- lært i livets skole

Aristoteles (384-322 Kr.)
- "den gylne middelvei"
- gi vanlige folk mer makt enn rike og fattige

- frie menn i Athen fikk rett til å stemme
- 15 prosent av folket
- kvinner, slaver og innflyttere fikk ikke stemmerett
- start på demokratiet
- folkestyre

KORLEIS VAR DET GAMLE DEMOKRATIET I HELLAS?

- før Jesus
- filosof
- Hellas
- kven som burde styre eit land

- Platon (427-347 Kr.)
- filosofane passa best til å styre
- gått lengst på skule
- lært i skulen til livet

- Aristoteles (384-322 Kr.)
- "den gylne middelvegen"
- gje vanlege folk meir makt enn rike og fattige

- frie menn i Athen fekk rett til å røyste 
- 15 prosent av folket
- kvinner, slavar og innflyttarar fekk ikkje røysterett
- start på demokratiet
- folkestyre

Diskuter i en liten gruppe hvordan det gamle demokratiet var i Hellas. Ta notat fra diskusjonen!

BOKMÅLNYNORSK

HVA BETYR ALL MAKT TIL FOLKET?

- Norge er et demokrati
- frie valg 
- representanter til å styre landet
- avgjørelser på vegne av folket
- representativt demokrati

- Abraham Lincoln
- president i USA fra 1861 til 1865
- "Regjeringsstyre av folket, ved folket og for folket”

- Etter 1814 hadde vi indirekte valg i Norge
- valgmenn
- finne fram til personer som passet til å være på Stortinget 

- 1905
- slutt på ordningen med valgmenn
direkte valg i mange små kretser
- hver krets skulle bare velge en representant
- valg i enmannskretser

- 1919-20: forholdstallsvalg
- hvert fylke en valgkrets 
- et bestemt antall mandater (representanter) til Stortinget
- fordelt på politiske partier i forhold til stemmetallet de fikk

KVA TYDER ALL MAKT TIL FOLKET?

- Noreg er eit demokrati
- frie val
- representantar til å styra landet
- avgjerder på vegne av folket
- representativt demokrati

- Abraham Lincoln
- president i USA frå 1861 til 1865
- "Regjeringsstyre av folket, ved folket og for folket”

- Etter 1814 hadde vi indirekte val i Noreg
- valmenn
- finne fram til personar som passa til å vere på Stortinget

- 1905
- slutt på ordninga med valmenn
- direkte val i mange små kretsar
- kvar krets skulle berre velje ein representant
- val i einmannkretsar

- 1919-20: tilhøvetalval
- kvart fylke ein valkrets
- ei bestemt mengd mandat (representantar) til Stortinget
- fordelt på politiske parti i tilhøve til stemmetallet dei fekk

FILMSNUTTE ABRAHAM LINCOLN

HVA ER STEMMERETT, YTRINGSFRIHET OG ORGANISASJONSFRIHET?

- demokrati
- folket har makta 

stemmerett 
- ytringsfrihet
- organisasjonsrett
-  rett til å stille til valg


- alle kvinner og menn over 18 år rett til å stemme

KVA ER RØYSTERETT, YTRINGSFRIDOM OG ORGANISASJONSFRIDOM?

- demokrati
- folket har makta

- røysterett
- ytringsfridom
- organisasjonsrett
-  rett til å stilla til val

- alle kvinner og menn over 18 år rett til å røysta

HVA ER DEN NORSKE VELFERDSSTATEN?

- i Norge er velstanden høy
- FN har i
 flere år sagt at Norge er verdens beste land å bo
- staten betaler mange tjenester for oss 
- goder som koster mye
- betaler utgiftene med penger fra skatter og avgifter

- ikke alle i Norge synes at staten skal betale så mye for fellesskapet
- folk skal betale mindre i skatt og selv betale for tjenester
- private skoler og sykehus

KVA ER DEN NORSKE VELFERDSSTATEN?

- i Noreg er velstanden høg
- SN har i
 fleire år sagt at Noreg er det beste landet i verda å bu
- staten betalar mange tenester for oss
- gode som kostar mykje
- betalar utgiftene med pengar frå skattar og avgifter

- ikkje alle i Noreg synest at staten skal betala så mye for fellesskapet
- folk skal betala mindre i skatt og sjølv betala for tenester
- private skular og sjukehus

KAN INTERNETT STYRKE DEMOKRATIET?

- ikke alle bruker stemmeretten sin
- ikke tror på politikerne
- kan svekke demokratiet

- e-demokrati (elektronisk demokrati) på Internett
- informasjon om politiske saker
- stemme ved blant annet valg
Kan dette styrke engasjementet?

KAN INTERNETT STYRKJE DEMOKRATIET?

- ikkje alle brukar røysteretten sin
- ikkje trur på politikarane
- kan veikja demokratiet

- e-demokrati (elektronisk demokrati) på Internett

- informasjon om politiske saker
- stemme ved blant anna val
- kan dette styrke engasjementet?

Uttrykk egne tanker gjennom tekst hva som må til for at et demokrati skal fungere.

BOKMÅLNYNORSK

Noen av våre venner er på fisketur. De får 25 fisker. Hvor mange skal hver av dem få?

BOKMÅLNYNORSKINTERAKTIV
BEGREP BLI KJENT MED

HVA VAR EN ENEVELDIG KONGE?

- kongen i Frankrike var eneveldig
- hadde nesten all makt i landet
- folk trodde at kongen hadde fått makta av Gud 

- gav lover og bestemte hvem som kunne eie hva
- folk flest var ufrie og fattige.

KVA VAR EIN EINEVELDIG KONGE?

- kongen i Frankrike var eineveldig
- hadde nesten all makt i landet
- folk trudde at kongen hadde fått makta av Gud

- gav lóver og avgjorde kven som kunne eige kva
- folk flest var ufrie og fattige

HVA VAR STENDERSAMFUNNET?

- omtrent 25 millioner mennesker i Frankrike
- delt inn i stender (sosiale grupper)
- hver stand hadde egne rettigheter

- standen en person var født i, ble han i hele livet
- stendene bestod av førstestanden, andrestanden, tredjestanden og de standsløse

KVA VAR STENDERSAMFUNNET?

- omtrent 25 millionar menneske i Frankrike
- delt inn i stender (sosiale grupper)
- kvar stand hadde eigne rettar

- standen ein person var fødd i, vart han i heile livet
- stendene bestod av fyrstestanden, andrestanden, tredjestanden,  og dei standslause

HVILKE RETTIGHETER HADDE FØRSTE- OG ANDRESTANDEN?

- førstestanden bestod av biskoper og prester, mens adelsmennene utgjorde andrestanden

- adelen var beskyttet av spesielle lover
- sammen med førstestanden stor makt i samfunnet
- eide den beste jorda
- rett til å få de beste jobbene
- betalte nesten ikke skatt

- første- og andrestanden (om lag to prosent av landets befolkning)

KVA FOR RETTAR HADDE FØRSTE- OG ANDRESTANDEN?

- førstestanden bestod av biskopar og prestar, medan adelsmennene utgjorde andrestanden

- adelen var verna av spesielle lovar
- saman med førstestanden stor makt i samfunnet
- åtte den beste jorda
- rett til å få dei beste jobbane
- betalte nesten ikkje skatt

- første- og andrestanden (om lag to prosent av folkesetnaden i landet)

HVEM VAR TREDJESTANDEN?

- tredjestanden (resten av befolkningen og de standsløse
- gjorde alt det "nyttige" arbeidet
- jordbrukere, håndverkere og handelsfolk
- noen var rike, men mange var fattige

- tredjestanden var ikke "verdt" noe
- ikke de samme rettighetene som første- og andrestanden 

- standsløse
- betalte mest i skatt
- 80 prosent av lønna
- til adel, kirke og stat
- luksus

KVEN VAR TREDJESTANDEN?

- tredjestanden (resten av folkesetnaden og dei standslause)
- gjorde alt det "nyttige" arbeidet
- jordbrukarar, handverkarar og handelsfolk
- nokon var rike, men mange var fattige

- tredjestanden var ikkje "verd" noko
- ikkje dei same rettane som første- og andrestanden

- standslause
- betalte mest i skatt

- 80 prosent av løna
- til adel, kyrkje og stat
- luksus

Noter noen fakta om stendersamfunnet. Skriv deretter en kort tekst om dette samfunnet.

BOKMÅLNYNORSK
FILM OPPLYSNINGSTIDEN

HVORDAN BLE STENDERSAMFUNNET KRITISERT?

- folk levde i et urettferdig samfunn
- hadde vært slik i flere hundre år
- de fleste hadde ikke skolegang
- de fleste kunne ikke lese og skrive

- filosofer (tenkere) og forfattere å stille kritiske spørsmål
- diskutere kirkens lære

opplysningsfilosofer
opplysningstiden
- sterk kraft i seg
- snart brøt det ut en blodig revolusjon i Frankrike

KORLEIS VART STENDERSAMFUNNET KRITISERT?

- folk levde i eit urettferdig samfunn
- hadde vore slik i fleire århundrer
- de fleste hadde ikkje skulegong
- de fleste kunne ikkje lese og skrive

- filosofar (tenkarar) og forfattarar stilte kritiske spørsmål
- diskutere kirka si lære

opplysningsfilosofar
opplysningstida
- sterk kraft i seg
- snart braut det ut ein blodig revolusjon i Frankrike

HVORDAN ER TANKEN OM MAKTFORDELINGSPRINSIPPET?

- Montesquieu (tilhørte adelen)
- makta måtte fordeles mellom flere organer som kunne kontrollere hverandre
maktfordeIingsprinsippet

- Montesquieu (kvinner var viktige personer i familien)
- behandles med respekt, men ikke ha rettigheter i samfunnet

KORLEIS ER TANKEN OM MAKTFORDELINGSPRINSIPPET?

- Montesquieu (tilhøyrde adelen)
- makta måtte fordelast mellom fleire organ som kunne kontrollere kvarandre
- maktfordeIingsprinsippet

- Montesquieu (kvinner var viktige personar i familien)
- vert handsama med respekt, men ikkje ha rettar i samfunnet

FILM MAKTFORDELINGSPRINSIPPET 1
FILM MAKTFORDELINGSPRINSIPPET 2

HVA ER TANKEFRIHET?

- mest kjente forfatteren på denne tida var Voltaire
- drømte om et land med tankefrihet
- lov til å si hva en tenker og mener

- bruke sin egen fornuft
- alle burde være like for loven og dømmes etter de samme reglene, uansett om de var rike eller fattige

- ikke redd for å si akkurat det han mente
- satt i fengsel
- sendt ut av landet

KVA ER TANKEFRIDOM

- meste kjende forfattaren på denne tida var Voltaire
- drøymde om eit land med tankefridom
- lov til å seie kva ein tenkjer og meiner

- bruke si eiga fornuft
- alle burde vere like for lova og dømast etter dei same reglane, uansett om dei var rike eller fattige

- ikkje redd for å seie akkurat det han meinte
- sat i fengsel
- sendt ut av landet

HVA MENTE ROUSSEAU MED AT MAKTA TILHØRER FOLKET?

Jean-Jacques Rousseau
- mennesket var "godt av natur"
- alle var født frie og hadde lik verdi
- jorda og naturen, og eie den sammen

- den dagen folk begynte å gjerde inn sin egen jord ble mennesket ufritt 

- mente at siden folket ikke hadde gitt kongen makta, kunne de ta makta tilbake
- ønsket at en institusjon skulle styre for folket

KVA MEINTE ROUSSEAU MED AT MAKTA TILHØYRER FOLKET?

- Jean-Jacques Rousseau
- mennesket var "godt av natur"
- alle var fødd frie og hadde lik verdi

- jorda og naturen, og eige han saman

- den dagen folk byrja å gjerda inn sin eiga jord vart mennesket ufritt
- meinte at sidan folket ikkje hadde gjeve kongen makta, kunne dei ta makta tilbak
- ønskte at ein institusjon skulle styre for folket

Finn informasjon om viktige opplysningsfilosofer. Forklar deretter viktige begrep som er knyttet til tankene til disse personene, og for utviklingen av demokratiet.

BOKMÅLNYNORSK

BLE FILOSOFENES TANKER HØRT?

- mange filosofer i Frankrike på denne tida
- møter hjemme hos rike folk (i store, flotte rom som ble kalt salonger)
- diskuterte nye tanker 

- tankene til filosofene var viktige
- den amerikanske grunnloven (alle mennesker var født frie og var like mye verdt, og maktfordelingsprinsippet

- den franske grunnloven (1791)
- folket skulle velge en nasjonalforsamling som skulle gi lover
- kongen skulle skrive under på det nasjonalforsamlingen bestemte

- den norske grunnloven (1814)
- folket skulle styre landet ved å velge representanter
- delte makta mellom tre forskjellige organer for å hindre misbruk av makt

VART TANKANE til FILOSOFANE HØYRT?

- mange filosofar i Frankrike på denne tida
- møter heime hos rike folk (i store, flotte rom som vart kalla salongar)
- diskuterte nye tankar

- tankane til filosofane var viktige
- den amerikanske grunnlova (alle menneske var fødd frie og var like mykje verd, og maktfordelingsprinsippet)

- den franske grunnlova (1791)
- folket skulle velje ei nasjonalforsamling som skulle gje lóver
- kongen skulle skrive under på det nasjonalforsamlingen bestemde

- den norske grunnlova (1814)
- folket skulle styre landet ved å velje representantar 
- delte makta mellom tre ulike organ for å hindre misbruk av makt

BEGREP BLI KJENT MED

HVEM ER PRESSEN?

- ordet presse
- aviser og blader

- består av ulike typer aviser.
- riksaviser, regionaviser, lokalaviser og nettaviser

- riksavisene selges over hele Norge
- skriver om ting som er interessante for folk i hele landet 

- regionavis
- selges for det meste bare i en landsdel.

- lokalaviser
- mindre aviser som skriver mest om et lokalmiljø 

- 1990-årene
 -nettaviser
- de fleste nettavisene hører til en papiravis, men dette endrer seg raskt

KVEN ER PRESSa?

- ordet presse
- aviser og blad

- består av ulike typar aviser
- riksaviser, regionaviser, lokalaviser og nettaviser

- riksavisene vert selt over heile Noreg
- skriv om ting som er interessante for folk i heile landet

- regionavis
- vert selt for det meste berre i ein landsdel

- lokalaviser
- mindre avisar som skriv mest om eit lokalmiljø

- 1990-årane
-nettaviser
- dei fleste nettavisene høyrer til ei papiravis, men dette endrar seg raskt

HVA ER PRESSENS OPPGAVER?

- pressen
- viktig oppgave i et demokrati
- fortelle om det som skjer i samfunnet
- si fra når noe er galt
- vaktbikkje
- si fra hvis folk ikke gjør jobben sin eller misbruker makta si

KVA ER OPPGÅVENE til PRESSA?

- pressen
- viktig oppgåve i eit demokrati
- fortelje om det som skjer i samfunnet
- seie frå når noko er gale
- vaktbikkje
- seie frå viss folk ikkje gjer jobben sin eller misbrukar makta si

HVORFOR AVTAR DEN TRADISJONELLE AVISLESNINGEN?

- Nordmenn
- glad i å lese aviser
- på topp i verden
- vi leser færre aviser enn før

- mange barn og tenåringer leser aldri papiraviser.
- cirka 15-20 minutter på lesingen

- mest tid
- stoff i lokalavisen som de har hørt om før 

- stadig flere leser aviser på internett

KVIFOR AVTEK DEN TRADISJONELLE AVISLESNINGA?

- Nordmenn
- glad i å lesa aviser
- på topp i verda
- vi les færre aviser enn før

- mange barn og tenåringar les aldri papiraviser
- cirka 15-20 minutt på lesinga
- mest tid
- stoff i lokalavisa som dei har høyrt om før

- stadig fleire les aviser på internett

HVORDAN ER RADIO OG TV SOM MEDIE?

radio og tv
- nyheter mye raskere enn aviser og blader

- radio siden midten av 1920-årene
- 
NRK ble startet i 1933
- 1960 kom fjernsynet
- mer populært enn radio og aviser
- TV påvirker folk mest
- i dag
- levende bilder overalt, særlig på internett gjennom mange typer enheter

KORLEIS ER RADIO OG TV SOM MEDIUM?

- radio og tv
- nyhende mykje raskare enn aviser og blad

- radio sidan midten av 1920-årane
- 
NRK vart starta i 1933
- 1960 kom fjernsynet
- meir populært enn radio og aviser
- TV påverkar folk mest
- i dag
- levande bilete overalt, særleg på internett gjennom mange typar einingar

HVA ER EN NYHET?

nyhet
- skal være aktuell og fortelle noe vi ikke vet fra før
- være dramatisk
- si noe som vekker folks interesse
- nærhet skaper interesse

- en uvanlig historie kan være 
en nyhet
- aviser får ofte nyheter fra nyhetsbyråer (Reuters, NTB)

- nyhetsredaksjonen 
- redaksjonen velger ut hva som skal brukes
- redaktøren bestemmer hvordan nyheten skal presenteres 

- journalistene får tips om en nyhet
- skrive om den
gravejournalistikk

KVA ER EI NYHENDE?

- nyhende
- skal vere aktuell og fortelje noko vi ikkje veit frå før
- vere dramatisk
 - seie noko som vekkjer interessa til folk
- nærleik skapar interesse

- ei uvanleg historie kan vere 
ei nyhende
- aviser får ofte nyhende frå nyhendebyrå (Reuters, NTB)

- nyhenderedaksjonen
- redaksjonen vel kva ut som skal brukast
- redaktøren avgjer korleis nyhendet skal presenterast

- journalistane får tips om ei nyhende
- skrive om ho
- gravejournalistikk

HVORDAN PÅVIRKER MEDIENE OSS?

- nyhetene
- valgt ut av journalister 
- påvirker oss ved måten de presenterer stoffet på

- lage nyhetene selv
- sosiale medier (facebook, twitter, youtube osv.)
- blogg
- du er ikke bare en mottaker, men også en avsender.

- samfunnet mer demokratisk?
- alle kan si meningen sin gjennom ulike medier
- gir oss ansvar 
- tenke på hva slags budskap vi sender

KORLEIS PÅVERKAR MEDIA OSS?

- nyhende 
- valt ut av journalistar
- påverkar oss ved måten dei presenterer stoffet på

- laga nyhende sjølv
- sosiale medium (facebook, twitter, youtube osb.)
- blogg
- du er ikkje berre ein mottakar, men òg ein sendar

- samfunnet meir demokratisk?
- alle kan seie meininga si gjennom ulike medium
- gir oss ansvar
- tenkje på kva slags bodskap vi sender

HVA VIL DET SI Å BRUKE MEDIA KRITISK?

- repotasjer i mediene 
- laget av noen få
- lese kritisk
- ikke tro alt du hører eller ser
- hva er fakta 
- hva avsenderen mener 

- kan lære å tenke kritisk 
- snakke om stoffet med andre
- stille spørsmål til hverandre (da er du kritisk) 

- kritiske spørsmål: Hva vil avsenderen?
 Hvem er avsenderen?
 Hva er budskapet? Hvem er mottaker?
 Er bildet retusjert?
 

KVA VIL DET SEIE Å BRUKE MEDIA KRITISK?

- repotasjer i media
- laga av nokre få
- lese kritisk
- ikkje trådde alt du høyrer eller ser
- kva er faktum
- kva avsenderen meiner

- kan lære å tenkje kritisk 
- snakke om stoffet med andre
- stille spørsmål til kvarandre (då er du kritisk)

- kritiske spørsmål: Kva vil avsenderen?
 Kven er avsenderen?
 Kva er bodskapen? Kven er mottakar?
 Er biletet retusjert?

HVORDAN TJENER MEDIER PENGER?

- Løssal 
- store bokstaver og bilder på forsiden (tabloid)
- vekker folks interesse

- inntekter også på abonnementer og annonser
- pressestøtte fra staten 

- lisenspenger 
reklame

KORLEIS TENER MEDIA PENGAR?

- lausal
- store bokstavar og bilete på forsida (tabloid)
- vekker interessa til folk

- inntekter òg på abonnement og annonsar
- pressestøtte frå staten

- lisenspengar
- reklame

NÅR ER YTRINGSFRIHETEN BEGRENSET?

- ytringsfrihet 
- fri presse
- likevel, vi kan ikke skrive og si hva vi vil

- forbudt å snakke stygt om befolkningsgrupper og oppfordre til vold

- ikke lov å krenke en person eller vise reklame for tobakk og øl 

- kan de bli straffet i etterkant (også mediehus)
- klage inn for «Pressens Faglige Utvalg» (PFU)

NÅR ER YTRINGSFRIDOMEN AVGRENSA?

- ytringsfridom
- fri presse
- likevel, vi kan ikkje skrive og seie kva vi vil 

- forbode å snakke stygt om folkesetnadsgrupper og oppfordre til vald

- ikkje lov å krenkje ein person eller vise reklame for tobakk og øl

- kan straffast i etterkant (òg mediehus)
- klage inn for «Dei Faglege Utvala til Pressa» (PFU)

Media blir kalt for "den fjerde statsmakta". Uttrykk egne tanker hva som må til for at et demokrati skal fungere sett i forhold til media.

BOKMÅLNYNORSK

Oppgaven handler om å lage en kort muntlig presentasjon om media. Aktuelle spørsmål (se denne nettsiden om media) og problemstillinger om media, og om media sin rolle i et demokrati, skal være grunnlaget for presentasjonen. Det er ikke lov å lese opp et ferdigskrevet manus, men du kan bruke en liten liste med viktige stikkord eller begrep. Disse skal vises til lærer.

Ingen grupper kan bestå av mer enn 4 personer. Vurderingen er individuell! PS: Husk at det er viktig å presentere på en interessant, levende, informativ og reflekterende måte!

VURDERINGSKRITERIER:
• Har en rød tråd og handler om aktuelle spørsmål og problemstillinger
• Tar for seg oppsatte mål
• Er interresant, levende og informativ
• Uttrykker egne tanker
• Bruker faglige begrep
• Bruker et tydelig språk

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED