Arbeid
KOMPETANSEMÅL
  • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
  • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet 
TEORI
  • arbeide med arbeidsliv og utdanning
  • finne, notere og lære ulike begrep
  • bruke begrep i ulike sammenhenger
  • svare på spørsmål
SKRIFTLIG
  • lage tankekart om arbeidslivet i Norge
MUNTLIG
  • muntlig presentasjon om utdanningsvei
TENK SELV
  • orientere seg i yrkesvalg og utdanning

Hva er lønnet og ulønnet arbeid?

- ulønnet arbeid
- omsorg for barn og eldre
 husarbeid

- lønnet arbeid 
- oppgaver for betaling

- den voksne befolkningen
- i lønnet arbeid

KVA ER LØNNA OG ULØNNA ARBEID?

- ulønna arbeid
- omsut for barn og eldre
- husarbeid

- lønnna arbeid
- oppgåver for betaling

- den vaksne folkesetnaden
- i lønte arbeid

Hvem er partene i arbeidslivet?

- de to partene i arbeidslivet
arbeidsgivere og arbeidstakere

- arbeidsgiverne er de som eier bedriftene
- arbeidstakere er de som får betalt for å jobbe
- avhengige av hverandre

- offentlig sektor 
privat næringsliv

- en tredel
- ansatt i privat næringsliv
- en tredel
- ansatt i offentlig sektor
- en tredel mottar en eller annen form for trygd

enkeltmannsbedrift 
- sin egen arbeidsgiver og arbeidstaker
- selvstendig næringsdrivende

KVEN ER PARTANE I ARBEIDSLIVET?

- dei to partane i arbeidslivet
- arbeidsgivere og arbeidstakere

- arbeidsgiverne er dei som eig føretaka
- arbeidstakere er dei som får betalt for å jobba
- avhengige av kvarandre

- offentleg sektor
- privat næringsliv

- ein tredel
- tilsett i privat næringsliv
- ein tredel
- tilsett i offentleg sektor
- ein tredel mottek ei eller anna form for trygd

- enkeltmannsbedrift
- sin eigen arbeidsgiver og arbeidstakar
- sjølvstendig næringsdrivande

FILMKLIPP HVA ER EN FAGFORENING?

Hvilke næringsveier finnes?

primærnæringene 
- jordbruk, skogbruk, fiske og fangst
- utnytter ressursene i naturen

- sekundærnæringene 
- industri som bearbeider råvarer og naturressurser
- nye varer

- tertiærnæringene
- produserer tjenester
- tjenesteytende næringer

KVA FOR NÆRINGSVEGAR FINST?

- primærnæringene
- jordbruk, skogbruk, fiske og fangst
- utnyttar ressursane i naturen

- sekundærnæringene
- industri som omarbeider råvarer og naturressursar
- nye varer

- tertiærnæringene
- produserer tenester
- tjenesteytende næringar

Hva er et tjenestesamfunn?

- i dag
- industrisamfunnet avløst av tjeneste- samfunnet
- "det etterindustrielle samfunnet

- tre av fire arbeidstakere
- utføre tjenester

- datateknologien
- endringer
- skjer svært raskt

KVA ER EIT TENESTESAMFUNN?

- i dag
- industrisamfunnet avløyst av tenestesamfunnet
- "det etterindustrielle samfunnet"

- tre av fire arbeidstakere
- utføre tenester

- datateknologien
- endringar
- skjer svært raskt

Hvordan er arbeidslivet organisert?

LO 
- den største organisasjonen for arbeidstakere
NHO 
- den største organisasjonen for arbeidsgivere

- 1935
- den første hovedavtalen 
- arbeidstakerne og arbeidsgiverne
- grunnlov for arbeidslivet
- når det er lov til å streike
- rettigheter og plikter

- forhandler om hovedavtalen med jevne mellomrom

- annet hvert år
- forhandlinger
tariffavtaler
- lønns- og arbeidsforhold
- streik og lockout
- møte hos riksmeklingsmannen 
- siste forsøk på å bli enige

- langvarig konflikt
- fare for liv og helse
- Stortinget kan vedta tvungen Iønnsnemnd
- konflikten opphører

KORLEIS ER ARBEIDSLIVET ORGANISERT?

- LO
- den største organisasjonen for arbeidstakere
- NHO
- den største organisasjonen for arbeidsgivere

- 1935
- den første hovudavtala
- arbeidstakerne og arbeidsgiverne
- grunnlov for arbeidslivet
- når det er lov til å streike
- rettar og plikter

- forhandlar om hovudavtala med jamne mellomrom

- anna kvart år
- forhandlingar
- tariffavtaler
- løns- og arbeidsforhold
- streik og lockout
- møte hos riksmeklingsmannen
- siste forsøk på å verta samde

- langvarig konflikt
- fare for liv og helse
- Stortinget kan vedta tvungen Iønnsnemnd
- konflikten opphøyrer

FILMKLIPP MEKLING

Hva er en fagforening?

- fagorganisert 
- medlem av en organisasjon sammen med andre med samme yrke og utdanning

- frivillig å organisere seg
- kan gi mange fordeler
- lønns- og arbeidsuenigheter

- tillitsvalgte på arbeidsplassene
- valgt av medlemmene i foreningen

- fagforeningene hjelper bare egne medlemmer
arbeidstilsyn og verneombud
- passer på alle de ansatte

KVA ER EI FAGFOREINING?

- fagorganisert
- medlem av ein organisasjon saman med andre med same yrke og utdanning

- frivillig å organisere seg
- kan gje mange fordelar
- løns- og arbeidsusemjer

- tillitsvalde på arbeidsplassane
- valt av medlemmane i samskipnaden

- fagforeiningane hjelp berre eigne medlemmar
- arbeidstilsyn og verneombud
- passar på alle dei tilsette

Hva er arbeidsledighet?

- arbeidsledighet 
- hele tida mennesker som står uten arbeid

- arbeid gir inntekt
- forsørge oss selv
- arbeid er mer enn bare penger
- brukt de evnene og interessene vi har
- sosialt

- viktig for samfunnet
- flest mulig er i arbeid

KVA ER ARBEIDSLEDIGHET?

- arbeidsledighet
- heile tida menneske som står utan arbeid

- arbeid gjev inntekt
- forsørgje oss sjølv
- arbeid er meir enn berre pengar
- brukt dei evnene og interessene vi har
- sosialt

- viktig for samfunnet
- flest mogleg er i arbeid

Lag et tankekart over hvordan arbeidslivet i Norge fungerer.

BOKMÅLNYNORSK
BEGREP BLI KJENT MED

Hvorfor er utdanning viktig?

- de fleste jobber krever kompetanse 
- utdanning gir kvalifisering

- ikke all utdanning fører fram til et bestemt yrke

- på www.utdanning.no og www.vilbli.no finner du informasjon om utdanning og jobb

KVIFOR ER UTDANNING VIKTIG?

- de fleste jobbar krev kompetanse 
- utdanning gir kvalifisering

- ikkje all utdanning fører fram til eit bestemt yrke

- på www.utdanning.no og www.vilbli.no finn du informasjon om utdanning og jobb

FILMKLIPP UTDANNING.NO

Hva gir videregående utdanning?

utdanningsprogram 
- påvirkning fra mange (foreldre, venner, samfunn)

- hensikten
- tre til fem år på videregående skole
- skaffe deg en kompetanse

- yrkeskompetanse 
- kvalifisert til å utøve det yrket du har valgt

- studiekompetanse 
- ikke kvalifisert til å utøve et yrke
- billett til videre studier

KVA GJEV VIDAREGÅANDE UTDANNING?

- utdanningsprogram
- påverknad frå mange (foreldre, vener, samfunn)

- føremålet
- tre til fem år på vidaregåande skule
- skaffe deg ein kompetanse

- yrkeskompetanse
- kvalifisert til å utøve det yrkte du har valt

- studiekompetanse
- ikkje kvalifisert til å utøve eit yrke
- billett til vidare studiar

Hva gir høyere utdanning?

- generell studiekompetanse
- billett til høyere utdanning

- søknad 
- karakter
- avgjør hvem som kommer inn på de forskjellige studiene

- høyere utdanning
- du bør like å gå på skolen
- tre til seks års studier etter videregående

KVA GJEV HØGARE UTDANNING?

- generell studiekompetanse
- billett til høgare utdanning

- søknad
- karakter
- avgjer kven som kjem inn på dei ulike studia

- høgare utdanning
- du bør like å gå på skulen
- tre til seks års studiar etter vidaregåande

1: Lag en liste over hva du arbeider med i "mitt drømmeyrke".
2: Ta testene (og quizen) på www.vilbli.no og finn ut hva du vil bli. Studer også www.utdanning.no og finn ut hva du er interessert i og hvor du kan ta utdanning. På denne siden finnes det også en karakterkalkulator, et jobbkompass og en oversikt over utdanningssystemet.
3: Lag en illustrasjon som forklarer utdanningsveien til "mitt drømmeyrke". Det må også stå noe om:

• hva du lærer
• hva du bør være (dine personlige egenskaper)
• hva du kan bli 
• arbeidssted
• eventuelt andre tegninger eller illustrasjoner som du vil ha med

BOKMÅLNYNORSK

Forbered en muntlig presentasjon om din planlagte utdanningsvei. Presenter i større eller mindre grupper!

BEGREP BLI KJENT MED