Samtiden
KOMPETANSEMÅL
 • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk, og reflektere over innhold, sjangertrekk og språklige virkemidler
 • utforske og diskutere hvordan tekster framstiller unges livssituasjon
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
 • uttrykke opplevelser og tolkninger av tekster på kreative måter
 • bruke metaspråk om setningsstruktur, tekststruktur og sjanger i samtale om skriving og bearbeiding av egne og andres tekster
 • eksperimentere med sjangre på kreative måter
 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer
LÆRINGSMÅL
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
Organisert lyd

HVORDAN OPPLEVER VI MUSIKK?

• Det er vår egen smak som bestemmer om vi liker den musikken vi hører på. Musikksmaken bestemmes av det vi har hørt av musikk før, lydimpulser før vi blir født og musikksmaken til venner. Musikksmaken endrer seg også med alderen. Mange har det slik at musikksmaken endrer seg med humøret og hva du føler. Musikk kan også gi oss assosiasjoner. Dette kan være et gammelt minne som dukker opp igjen, eller at musikken får oss til å tenke på ting vi ikke har tenkt på før. 

• Når musikk uttrykker nærvær og utstråling kan det skape posistive opplevelser hos musikklytteren. For andre igjen trenger ikke dette å bety noe. Det er viktig å være åpen for ulik type musikk, og lytte til ulik musikk. Det er som med mat - spis variert!

KORLEIS OPPLEVER VI MUSIKK?

• Det er vår eigen smak som avgjer om vi likar den musikken vi høyrer på. Musikksmaken vert avgjort av det vi har høyrt av musikk før, lydimpulsar før vi vert fødd og musikksmaken til vener. Musikksmaken endrar seg òg med alderen. Mange har det slik at musikksmaken endrar seg med humøret og kva du følar. Musikk kan òg gje oss assosiasjonar. Dette kan vere eit gamalt minne som dukkar igjen opp, eller at musikken får oss til å tenkje på ting vi ikkje har tenkt på før. 

• Når musikk uttrykkjer nærvær og utstråling kan det skapte posistive opplevingar hos musikklyttaren. For andre igjen treng ikkje dette å tyde noko. Det er viktig å vere open for ulik type musikk, og lytte til ulik musikk. Det er som med mat - spis variert!

HVA ER ET PARTITUR?

Partitur er lyd og musikk som er skrevet ned som noter, eller er grafisk utformet. Dersom du lar øynene vandre loddrett nedover partituret, finner du alle tonene som klinger samtidig. Det er slik akkorder og klanger oppstår.

• Med partituret holder komponisten oversikten over arbeidet sitt.

Dirigenten bruker partituret til å lede øvingene og fremføringene av verket.

• Bildet viser litt av et grafisk partitur av Beethoven sin 5. symfoni. De grafiske symbola beskriver musikken slik den blir spilt.

KVA ER EIT PARTITUR?

Partitur er lydar og musikk som er skrive ned som notar, eller er grafisk utforma. Dersom du lèt auga vandre loddrett nedover partituret, finn du alle tonane som kling samstundes. Det er slik akkordar og klangar oppstår. 

• Med partituret held komponisten oversynet over arbeidet sitt.

Dirigenten brukar partituret til å leie øvingane og framføringane av verket. 

• Biletet viser litt av eit grafisk partitur av Beethoven den 5. symfonien sin. Dei grafiske symbola skildrar musikken slik han vert spelt.

Lytt til begynnelsen av Beethoven sin 5 symfoni i C-dur. Studer det grafiske partituret mens du lytter.
Grafisk partitur
Lytt til deler av en låt og lag et grafisk partitur.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN KAN EN BLANDE ULIKE LYDER I MUSIKK?

På 1600-tallet begynte musikerne å akkompagnere melodiene sine. Generalbassgruppa (et eller flere instrumenter) fikk jobben med å akkompagnere (som regel lutt, cembalo eller viola da gamba (cello)). Melodien ble spilt av andre instrument.

Kompet i moderne musikk består gjerne av flere instrument, men felles for dem er altså at de ikke har hovedrollen i lydbildet.

• Når ulike lyder klinger samtidig kaller vi det samklang.

Vekselspill er nå lyder som skifter på å ha hovedrollen.

Rolledeling er når en lyd kan ha hovedrollen, mens andre danner en bakgrunn (kompet).

• "Sound" er lyden eller klangen av musikken. Ulike instrument, bruk av dem og lydproduksjon spiller inn på "sounden".

KORLEIS KAN EN BLANDE ULIKE LYDAR I MUSIKK?

• På 1600-talet byrja musikarane å akkompagnere melodiane sine. Generalbassgruppa (eit eller fleire instrument) fekk jobben med å akkompagnere (som regel lutt, cembalo eller viola da gamba (cello)). Melodien vart spelt av andre instrument. 

• Kompet i moderne musikk består gjerne av fleire instrument, men felles for dei er altså at dei ikkje har hovudrolla i lydbiletet.

• Når ulike lydar kling samstundes kallar vi den samklang.

Vekselsspel er no lydar som skiftar på å ha hovudrolla.

Rolledeling er når ein lydar kan ha hovudrolla, medan andre dannar ein bakgrunn (kompet).

• "Sound" er lyden eller klangen av musikken. Ulike instrument, nytte av dei og lydproduksjon spelar inn på "sounden".

Lytt til musikken under. Tenk på begrepa komp, samklang, vekselspill rolledeling og sound mens du lytter.

HVORDAN KAN VI KATEGORISERE ULIKE TYPER LYDER?

Fri lyd er lyd som oppstår uten mål og mening.

Signal er lyder som er skapt med hensikt. De skal formidle informasjon, og budskapet de bringer, er noe annet enn lyden selv.

Musikk er en særegen form for lyd, som fyller mange behov hos oss. Vi kan danse, slappe av og nyte musikk.

KORLEIS KAN VI KATEGORISERE ULIKE TYPAR LYD?

Fri lyd er lydar som oppstår utan mål og meining.

Signal er lydar som er skapt med føremål. Dei skal formidla informasjon, og bodskapen, er noko anna enn lyden sjølv.

Musikk er ein særeigen form for lyd, som fyller mange behov hjå oss. Vi kan danse, slappe av og nyte musikk.

Lytt til lydkollasjen under. Hvilke ulike typer lyder hører du? Lag deretter en egen lydkollasj med ulike typer lyder. Klarer du å sette sammen lydene slik at de lager en fortelling?
Lydkollasj
GARAGEBAND

HVORDAN KAN FORM OG ULIKE VIRKEMIDDEL BRUKES I MUSIKK?

• Når vi bruker gjentakelse øker interessen for musikken, i tillegg til at lytteren får følelsen av at noe skjer. Når lyden blir gjentatt på en regelmessig måte, kaller vi det en rytme.

Kontrast er når vi presenterer noe helt nytt, eller som skille seg fra noe tidligere. Kontrast skaper form. Det kan være mellom et vers(A) og et refreng (B) i en sang. Andre kontraster kan en kalle med bokstavene (C) og (D). Forma til en sang kan da være: into - A - A - B - A - C - B - B - outro .

Symetri er når bitene i en sang har et mønster, for eksempel at begynnelsen og slutten er lik hverandre, eller at formen har en lik rekkefølge.

KORLEIS KAN FORM OG ULIKE VERKEMIDDEL BRUKAST I MUSIKK?

• Når vi brukar gjentaking aukar interessa for musikken, i tillegg til at lyttaren får kjensla av at noko skjer. Når lyden vert gjenteken på ein regelmessig måte, kallar vi det ein rytme.

Kontrast er når vi presenterer noko heilt nytt, eller som skil seg frå noko tidlegare. Kontrast skapar form. Det kan vere mellom eit vers(A) og eit refreng (B) i ein song. Andre kontrastar kan ein kalla med bokstavane (C) og (D). Forma til ein song kan då vera: into - A - A - B - A - C - B - B - outro

Symetri er når bitane i ein song har eit mønster, til dømes at byrjinga og slutten er lik kvarandre, eller at forma har ei lik rekkjefølgje.

Lytt til musikken under. Kan du høre gjentakelse, kontrast eller symetri i sangen..
Lytt til Yesterday av The Beatles. Skriv ned formen til låten? Finner du noen virkemiddel også?
BOKMÅLNYNORSKINTERAKTIV
Ta utgangspunkt i ulike lyder og kombinasjoner av lyder og sett dem sammen til en ny "låt". Klarer du å sette sammen lydene slik at de lager en tydelig form, gjerne ved bruk av ulike virkemiddel?
GARAGEBAND

HVORDAN KAN MAN ANALYSERE NOVELLER?

- en litterær analyse av en novelle kan deles inn i ulike faser

- førskriving
- om tekstens kontekst (den sammenhengen teksten framstår i)
- relevant informasjon om litterær og historisk periode, forfatter, tematikk for perioden
- notere ned handling (hva som skjer), konflikt og vendepunkt

- nærlesing
- les teksten flere ganger og marker sentrale ord og setninger i teksten
- identifiser tekstens motiv, budskap og tema
- notere ned informasjon om personene i handlingen, komposisjon (oppbygging), fortellertempo, synsvinkel, skildring, språklige virkemiddel

- skriving
- beskriv og analyser ved hjelp av riktige fagbegrep
- ha fokus på hvordan den litterære teknikken (novelle som sjanger) henger sammen med tema i novella
- legg vekt på god oppbygging i hvert avsnitt og god tekstbinding (hvordan setningene henger sammen)

- sluttføring
- kontroller språkføring og rettskriving
- bruk ordlista

KORLEIS KAN EIN ANALYSERE NOVELLER?

- ei litterær analyse av ei novelle kan delast inn i ulike fasar

- førskriving
- om teksten sin kontekst (den samanhengen teksten framstår i)
- relevant informasjon om litterær og historisk periode, forfattar, tematikk for perioda
- notere ned handling (kva som skjer), konflikt og vendepunkt

- nærlesing
- les teksten fleire gongar og marker sentrale ord og setningar i teksten
- identifiser teksten sitt motiv, bodskap og tema
- noter ned informasjon om personane i handlinga, komposisjon (oppbygging), forteljartempo, synsvinkel, skildring, språklege verkemiddel

- skriving
- beskriv og analyser ved hjelp av riktige fagomgrep
- ha fokus på korleis den litterære teknikken (novelle som sjanger) heng saman med tema i novella
- legg vekt på god oppbygging i kvart avsnitt og god tekstbinding (korleis setningane heng saman)

- sluttføring
- kontroller språkføring og rettskriving
- bruk ordlista

BILDE HANDLING - FREMPEK - VIRKEMIDDEL - TEMATIKK
BILDE ANALYSERE NOVELLER
FILMKLIPP NOVELLEANALYSE
Ta utgangspunkt i en novelle og skriv en analyse. Forslag til 5 nyere noveller og oppgavebeskrivelse finner du under:

• "Berre på leik" av Ingelin Røssland
• "Gitte er en f..." av Sverre Henmo
• "I viduet" av Harald Rosenløw-Eeg
• "Samme kva som hender" av Lars Mæhle
• "Kameratar" av Brunjulf Jung Tjønn
BOKMÅLNYNORSK
Ta utgangspunkt i en novelle, gjerne en du har skrevet om og analysert, og spill inn en lydfil der du forteller om novellen. Snakk i rundt 3 minutter!
BOKMÅLNYNORSK

HVA SKJER I RÅDEBANK?

- sesong 1
- NRK-SERIEN «Rådebank»
- en gjeng rånere som vi fulgte i vennskap, kjærlighet og interesse for bil
- hovedpersonen Glenn-Tore (GT) gjennomgikk en tøff periode med kjærlighetssorg etter å ha blitt dumpet av Ine

- sesong 2
- Sivert er hovedpersonen
- Glenn-torden er akkurat ferdig med å sone en dom for fyllekjøring
- mistet lappen og blitt «gå-råner»
- Sivert skal få seg «nytt glis» (bil) og håper på å komme inn på universitetet i Trondheim
- hele gjengen er samlet igjen
- sesongen tar opp flere alvorlige temaer tilknyttet livssituasjonen til unge
- serien gir grunnlag for å uttrykke egne følelser, tanker og erfaringer
- et av temaene som blir tatt opp er selvmord

- sesong 3
- har en åpnere tematikk
- denne gang er det Heges tur til å være i front
- vi følger henne og gjengen på deres leting etter å finne sin plass i både relasjoner og i livet
- Hege og GT (Glenn Tore) har blitt kjærester
- i bakhodet lurer likevel Heges usikkerhet
- hun tar dårlige valg som gjør at det blir slutt mellom henne og GT
- Hege leter etter hva som egentlig betyr mest for henne, og kanskje også hva som egentlig er mest Hege

KVA SKJER I RÅDEBANK?

- sesong 1
- NRK-serien «Rådebank»
- ein gjeng rånarar som vi følgjer i vennskap, kjærleik og interesse for bil
- hovudpersonen Glenn-Tore (GT) gjennomgjekk ein tøff periode med kjærleikssorg etter å ha vorte dumpa av Ine

- sesong 2
- Sivert er hovudpersonen
- Glenn-Tore er akkurat ferdig med å sone ein dom for fyllekjøring
- mista lappen og vorte «gå-råner»
- Sivert skal få seg «nytt glidast» (bil) og håper på å komme inn på universitetet i Trondheim
- heile gjengen er samla igjen
- sesongen tar opp fleire alvorlege tema knytte til livssituasjonen til unge

- serien gir grunnlag for å uttrykkje eigne kjensler, tankar og erfaringar
- eit av temaene som blir tatt opp er sjølvmord

- sesong 3
- har ein opnare tematikk
- denne gongen er det Hege sin tur til å vere i front
- vi følgjer henne og gjengen på leitinga deira etter å finne plassen sin i både relasjonar og i livet
- Hege og GT (Glenn Tore) har vorte kjærastar
- i bakhovudet lurer likevel Hege si uvisse
- ho tar dårlege val som gjer at det blir slutt mellom henne og GT
- Hege leitar etter kva som eigentleg betyr mest for henne, og kanskje òg kva som eigentleg er mest Hege

Skriv noen tanker etter hver av episodene du ser av serien «Rådebank sesong 1». Dette skal du gjøre både hjemme og på skolen. Veg til slutt en av oppgavene og skriver en litt lengre tekst.
BOKMÅLNYNORSK
Skriv noen tanker etter hver av episodene du ser av serien «Rådebank sesong 2». Dette skal du gjøre både hjemme og på skolen.
BOKMÅLNYNORSK

HVA VIL DET SI Å SAMHANDLE?

- å samhandle
- utveksle informasjon
- holdt kontakt med noen

- informere, ytre synspunkt, stille spørsmål, be om tjenester, gi uttrykk for ønskje eller besvare forespørsler

- vanlig å bruke pronomenene jeg, vi, du og dere når vi samhandler

- brukt i formelle brev, sms, e-post, brosjyrer og søknadar

KVA VIL DET SEIE Å SAMHANDLE?

- å samhandle
- utveksle informasjon
- halde kontakt med nokon

- informere, ytre synspunkt, stille spørsmål, be om tenester, gje uttrykk for ønskje eller svare på førespurnader

- vanleg å bruke pronomena eg, vi, du og de når vi samhandlar

- brukt i formelle brev, sms, e-post, brosjyrer og søknader

HVA ER EN YTRING?

- ytring
- det som står mellom to store skilletegn (punktum, utropstegn og spørsmålstegn)

- to typer

- setninger (inneholder minimum subjekt og verbal i finitt form (presens, preteritumer eller imperativ)
- unntak: En imperativsetning mangler til vanlig subjekt

- setningsfragment
- mangler et eller flere ledd på å bli en setning

KVA ER EI YTRING?

- ytring
- det som står mellom to store skiljeteikn (punktum, utropsteikn og spørjeteikn)

- to typar

- setningar (inneheld minimum subjekt og verbal i finitt form (presens, preteritum eller imperativ)
- unntak: Ei imperativsetning manglar til vanleg subjekt

- setningsfragment
- manglar eitt eller fleire ledd på å bli ei setning

Hvordan skriver man ytringer? Se på reglene og skriv eksempel!

HVA ER EN FRASE?

- fraser
- et enkelt ord
- bygge ut til en gruppe ord
- den nye gruppen har samme funksjon i setningen som det enkelte ordet

- frasen får navnet sitt etter ordklassen til hovedordet
- substantivfraser
- pronomenfraser
- adjektivfraser
- preposisjonsfraser

KVA ER EI FRASE?

- frasar
- eitt enkelt ord
- byggje ut til ei gruppe ord
- den nye gruppa har same funksjon i setninga som det enkelte ordet

- frasen får namnet sitt etter ordklassen til hovudordet
- substantivfrasar
- pronomenfrasar
- adjektivfrasar
- preposisjonsfrasar

Hvordan skriver man fraser? Se på reglene og skriv eksempel!

HVA ER EN SETNING?

- setning
- setningsledd som er satt sammen
- er en ytring
- inneholder subjekt og verb i finitt form (presens, preteritumer eller imperativ)
- unntak: Imperativsetning mangler til vanlig subjektet

- to typer setninger
- helsetninger og leddsetninger

- helsetning
- setninger som ikke inngår som ledd i andre setninger
- fungerer som selvstendige ytringer

- tre typer helsetninger

- fortellende helsetninger
- fortelle eller påstå noe

- spørresetninger
- to typer spørresetninger som er helsetninger
- ja/nei-spørsmål og spørresetninger med spørreord

- imperativsetninger
- verbalet i imperativ
- mangler til vanlig subjekt

- leddsetning
- står som ledd, eller som deler av ledd, i andre setninger

- setningsrest
- det som gjenstår når vi fjerner leddsetningen(ne) fra en helsetning

- helsetning
- kan inneholde flere leddsetninger

- substantiviske leddsetninger
- samme funksjon som substantivfraser har i en setning

- adverbiale leddsetninger
- samme funksjon som adverb har i setninger
- fargelegge det som skjer

- som-setninger
- viser tilbake til et uttrykk som står like fremfor
- som-setninga er en adjektivisk leddsetning

- setningsrest
- det som gjenstår når vi fjerner leddsetningen(ne) fra en heilsetning

- oversetning
- en setning som en leddsetning er et ledd i

KVA ER EI SETNING?

- setning
- setningsledd som er satt saman
- er ei ytring
- inneheld subjekt og verb i finitt form (presens, preteritum eller imperativ)
- unntak: Imperativsetning manglar til vanleg subjektet

- to typar setningar
- heilsetningar og leddsetningar

- heilsetning
- setningar som ikkje inngår som ledd i andre setningar
- fungerer som sjølvstendige ytringar

- tre typar heilsetningar

- forteljande heilsetningar
- fortelje eller påstå noko

- spørjesetningar
- to typar spørjesetningar som er heilsetningar
- ja/nei-spørsmål og spørjesetningar med spørjeord

- imperativsetningar
- verbalet i imperativ
- manglar til vanleg subjekt

- leddsetning
- står som ledd, eller som deler av ledd, i andre setningar

- setningsrest
- det som står att når vi fjernar leddsetninga(ne) frå ei heilsetning

- heilsetning
- kan innehalde fleire leddsetningar

- substantiviske leddsetningar
- same funksjon som substantivfrasar har i ei setning

- adverbiale leddsetningar
- same funksjon som adverb har i setningar
- fargelegg det som skjer

- som-setningar
- viser tilbake til eit uttrykk som står like framfor
- som-setninga er ei adjektivisk leddsetning

- setningsrest
- det som står att når vi fjernar leddsetninga(ne) frå ei heilsetning

- oversetning
- ei setning som ei leddsetning er eit ledd i

HVORDAN ER SETNINGER DELT INN I LEDD?

- setningsledd
- ledd vi trenger for å bygge setninger

- analysere setninger
- finne ut hvilken funksjon/oppgave ord, fraser eller leddsetninger har i sammenhengen

- ord, fraser eller leddsetninger som er et ledd i en setning har visse egenskaper
- man kan flytte leddene samlet til en annen plass i setningen uten at den blir ugrammatisk
- man kan bytte ut ledd med erstatningsord

KORLEIS ER SETNINGAR DELTE INN I LEDD?

- setningsledd
- ledd vi treng for å byggje setningar

- analysere setningar
- finne ut kva for funksjon/oppgåve ord, frasar eller leddsetningar har i samanhengen

- ord, frasar eller leddsetningar som er eit ledd i ei setning har visse eigenskapar
- ein kan flytte ledda samla til ein annan plass i setninga utan at den blir ugrammatisk
- ein kan byte ut ledd med erstatningsord

Hvordan er setninger delte inn i ledd? Vis med eksempel.

HVORDAN KAN SETNINGER ANALYSERES?

- å analysere
- finne ut hvilke setningsledd en ytring eller en setning er bygd opp av
- analyse av en fortellende helsetning (Torkjell ga Janne en ball)
- først leter vi etter det bøyde verbet i setningen, som blir verbalet
- deretter ser vi etter subjekt (hvem eller hva + verbalet)
- undersøk setningen for direkte objekt (hvem eller hva + verbal + subjekt?)
- undersøk setningen for indirekte objekt (hvem + verbal + subjekt + direkte objekt?)

KORLEIS KAN SETNINGAR ANALYSERAST?

- å analysere
- finne ut kva setningsledd ei ytring eller ei setning er bygd opp av
- analyse av ein forteljande heilsetning (Torkjell gav Janne ein ball)
- først leitar vi etter det bøygde verbet i setninga, som blir verbalet
- deretter ser vi etter subjekt (kven eller kva + verbalet)
- undersøk setninga for direkte objekt (kven eller kva + verbal + subjekt?)
- undersøk setninga for indirekte objekt (kven + verbal + subjekt + direkte objekt?)

HVA ER ET VERBAL?

- verbal
- forteller hva noen gjør, eller hva som skjer
- inneholder ord fra ordklassen verb
- den eneste leddtypen som er med i alle setninger
- kan være enkelt eller sammensatt

- enkelt verbal er når leddet består av et verb i finitt form, som er verb i presens, preteritum eller imperativ (Anne kjører traktor),(Petter og Kari sang),(Kom hjem!)

- sammensatt verbal har vi når verbalet består av en finitt del og en infinitt del
- den finitte delen er et hjelpeverb i finitt form (å ha eller å skulle)
- med infinitt del menes et hovedverb i infinitiv eller perfektum partisipp (Kattene har ikke sunget i dag )(Vi skal sikkert synge i morgen)
- når man skal analysere setninger, kan begrepene finitt verbal og infinitt verbal brukes

KVA ER EI VERBAL?

- verbal
- fortel kva nokon gjer, eller kva som skjer
- inneheld ord frå ordklassa verb
- den einaste leddtypen som er med i alle setningar
- kan vere enkelt eller samansett

- enkelt verbal er når leddet består av eit verb i finitt form, som er verb i presens, preteritum eller imperativ (Anne køyrer traktor),(Petter og Kari syng),(Kom heim!)

- samansett verbal har vi når verbalet består av eit finitt del og eit infinitt del
- den finitte delen er eit hjelpeverb i finitt form (å ha eller å skulle)
- med infinitt del blir meint eit hovudverb i infinitiv eller perfektum partisipp (Kattane har ikkje sunge i dag )(Vi skal sikkert synge i morgon)
- når ein skal analysere setningar, kan omgrepa finitt verbal og infinitt verbal blir brukte

HVA ER ET SUBJEKT?

- subjektet
- er den, det eller de som utfører handlinga i en setning
- nesten alle fullstendige setninger inneholder både subjekt og verbal
- unntaket er imperativsetninger, som har bare verbal

- man finner subjektet ved å spørre med hvem eller hva + verbalet

-  infinitivskonstruksjon (Å hoppe på ski er moro) (Å regne ligninger med to ukjente er en utfordring)

- substantivfrase (Den hyggeligste jenta jeg møtte på turen, heter Sonja) (Nils Nilsen er snekker)

- pronomenfrase (Du får komme deg hjem nå) (I morgen kommer han du ikke liker på besøk)

- leddsetning (At du ikke kunne komme i dag, var helt uventet) (Om han skal begynne på skolen i år, er ikke avgjort)

- formelt subjekt
- når subjektet er det innholdstomme ordet det, sier vi at setningen har formelt subjekt (Det regner) (Det er kaldt i dag) (I morgen er det en ny dag) (Det ble skutt med kanoner)
- trenger ikke være innholdstomt (Huset var stort) (Det hadde fire stuer)

- egentlig subjekt
- i noen setninger med formelt subjekt kan vi også finne egentlig subjekt (Det kom en meter med snø i går) (Her er det fint å bade) (Det er ikke avgjort om du får skoleplass til høsten)

KVA ER EIT SUBJEKT?

- subjektet
- er han, det eller dei som utfører handlinga i ei setning
- nesten alle fullstendige setningar inneheld både subjekt og verbal
- unntaket er imperativsetningar, som har berre verbal

- ein finn subjektet ved å spørje med kven eller kva + verbalet

-  infinitivskonstruksjon (Å hoppe på ski er moro) (Å rekne likningar med to ukjente er ei utfordring)

- substantivfrase (Den hyggelegaste jenta eg møtte på turen, heiter Sonja) (Nils Nilsen er snikkar)

- pronomenfrase (Du får komme deg heim no) (I morgon kjem han du ikkje liker på besøk)

- leddsetning (At du ikkje kunne komme i dag, var heilt uventa) (Om han skal byrje på skulen i år, er ikkje avgjort)

- formelt subjekt
- når subjektet er det innhaldstomme ordet det, seier vi at setninga har formelt subjekt (Det regnar) (Det er kaldt i dag) (I morgon er det ein ny dag) (Det vart skotne med kanonar)
- treng ikkje vere innhaldstomt (Huset var stort) (Det hadde fire stover)

- eigentleg subjekt
- i nokre setningar med formelt subjekt kan vi òg finne eigentleg subjekt (Det kom ein meter med snø i går) (Her er det fint å bade) (Det er ikkje avgjort om du får skuleplass til hausten)

HVA ER ET DIREKTE OBJEKT?

- direkte objekt
- man finner ved å spørre  hva eller hvem + verbal+ subjekt
- objektet kommer vanligvis etter verbalet i en setning, men det kan også stå fremst

KVA ER EIT DIREKTE OBJEKT?

- direkte objekt
- ein finn ved å spørje  kva eller kven + verbal+ subjekt
- objektet kjem vanlegvis etter verbalet i ei setning, men det kan òg stå fremst

HVA ER ET INDIREKTE OBJEKT?

- indirekte objekt
- forteller hvem noe blir gjort for
- man finner dette setningsleddet ved å spørre med til/for hvem + verbal + subjekt + direkteobjekt

- det indirekte objektet er i norsk vanligvis plassert foran det direkte objektet

- preposisjonsfrase
- man kan skrive det indirekte objektet om til en preposisjonsfrase og sette den sist i setningen (Helga ga katten hundemat) > (Helga ga hundemat til katten)

KVA ER EIT INDIREKTE OBJEKT?

- indirekte objekt
- fortel kven noko blir gjort for
- ein finn dette setningsleddet ved å spørje med til/for kven + verbal + subjekt + direkteobjekt

- det indirekte objektet er i norsk vanlegvis plassert føre det direkte objektet

- preposisjonsfrase
- ein kan skrive det indirekte objektet om til ein preposisjonsfrase og setje ho sist i setninga (Helga gav katten hundemat) > (Helga gav hundemat til katten)

HVA ER ET ADVERBIAL?

- adverbial kommer av ordklassen adverb
-setninger kan inneholde setningsledd som verken er subjekt, verbal, direkte objekt, indirekte objekt, subjunksjonal, konjunksjonal eller predikativ
- slike setningsledd plasserer vi i en romslig gruppe som vi kaller adverbial

- adverbialer er setningsledd som kan gi svar på spørsmål  
- hvor? hvordan? hvor ofte? hvor mye? når? hvorfor? hvor langt?
- det finnes flere adverbialer enn de leddene som kan fungere som svar på spørsmålene ovenfor

- adverbial med preposisjon
- tidsadverbial (Janne spilte i går)
- stedsadverbial (Per jogger i ei skogsløype)
- måtesadverbial (Dan hopper med spenst)

- adverbial uten preposisjon
- tidsadverbial (Jeg hopper nå)
- stedsadverbial (Janne står her)
- måtesadverbial (Du kom raskt)

- setningsadverbial
- endrer betydning til en setning (Jeg kommer ikke i dag)
- uttrykker følelse (Petter fikk heldigvis bestått på prøven)
- forsterker eller demper (Du har nok/vel/visst gjort det du skal i dag)

KVA ER EIT ADVERBIAL?

- adverbial kjem av ordklassen adverb
-setningar kan innehalde setningsledd som verken er subjekt, verbal, direkte objekt, indirekte objekt, subjunksjonal, konjunksjonal eller predikativ
- slike setningsledd plasserer vi i ei romsleg gruppe som vi kallar adverbial

- adverbial er setningsledd som kan gi svar på spørsmål  
- kvar? korleis? kvar ofte? kor mykje? når? kvifor? kvar langt?
- det finst fleire adverbial enn dei ledda som kan fungere som svar på spørsmåla ovanfor

- adverbial med preposisjon
- tidsadverbial (Janne spelte i går)
- stadsadverbial (Per joggar i ei skogløype)
- måtesadverbial (Dan hoppar med spenst)

- adverbial utan preposisjon
- tidsadverbial (Eg hoppar no)
- stadsadverbial (Janne står her)
- måtesadverbial (Du kom raskt)

- setningsadverbial
- endrar tyding til ei setning (Eg kjem ikkje i dag)
- uttrykkjer kjensle (Petter fekk heldigvis bestått på prøva)
- forsterkar eller dempar (Du har nok/vel/visst gjort det du skal i dag)

HVA ER ET PREDIKATIV?

- predikativ beskriver subjektet eller objektet i en setning
- forteller hvem eller hva subjektet eller objektet er, eller det kan nevne en egenskap subjektet eller objektet har (Katten min heter Mons) (Vi satt forfjamset og lyttet til hørespillet) (Middagsmaten gjorde oss mette) (Du skal male huset hvitt)

- uselvstendige verb
- ordene være, bli, hete, synes og kalles er eksempler
- disse verbene trenger et forklarende tillegg for å gi mening
- predikativet er ofte en substantivfrase eller en adjektivfrase

- det er ikke bare de uselvstendige verbene som kan ha predikativ (Vi gikk tomme) (Elevene valgte henne til elevrådsleder)
- fjernes predikativet, kan setningen bli ufullstendig eller forandre betydning
- predikativet beskriver altså subjektet (det som utfører en handling) eller objektet (det som det skjer noe med)

- ord med dobbelt betydning
- det samme ordet kan ha flere betydninger (Han malte huset svart)
- svart er objektspredikativ

KVA ER EIT PREDIKATIV?

- predikativ beskriv subjektet eller objektet i ei setning
- fortel kven eller kva subjektet eller objektet er, eller det kan nemne ein eigenskap subjektet eller objektet har
(Katten min heiter Mons) (Vi sit forfjamsa og lytta til høyrespelet) (Middagsmaten gjorde oss mette) (Du skal male huset kvitt)

- uselvstendige verb
- orda vere, bli, heite, synest og kallast er døme
- desse verba treng eit forklarande tillegg for å gi meining
- predikativet er ofte ein substantivfrase eller ein adjektivfrase

- det er ikkje berre dei usjølvstendige verba som kan ha predikativ (Vi gjekk tomme) (Elevane valde henne til elevrådsleiar)
- blir predikativet fjerna, kan setninga bli ufullstendig eller forandre tyding
- predikativet beskriv altså subjektet (det som utfører ei handling) eller objektet (det som det skjer noko med)

- ord med dobbelt tyding
- det same ordet kan ha fleire tydingar (Han malte huset svart)
- svart er objektpredikativ

HVA ER KONJUNKSJONAL?

- setningsleddet konjunksjonal har fått navnet sitt etter ordklassen konjunksjoner
- her tenker vi på hvilken funksjon leddet har

(Jeg er glad i deg, og jeg vet at du holder av meg)
(Vil du ha melk, eller foretrekker du jus?)
(Jeg forsov meg, jeg rakk ikke første time)
(Jeg datt, men det fikk ingen vite om)
(Hun protesterte, for hun hadde fått feil prøve)

KVA ER KONJUNKSJONAL?

- setningsleddet konjunksjonal har fått namnet sitt etter ordklassa konjunksjonar
- her tenker vi på kva funksjon leddet har

(Eg er glad i deg, og eg veit at du held av meg)
(Vil du ha mjølk, eller føretrekk du jus?)
(Eg forsov meg, så eg rakk ikkje første time)
(Eg datt, men det fekk ingen vite om)
(Ho protesterte, for ho hadde fått feil prøve)

HVA ER SUBJUNKSJONAL?

- setningsleddet subjunksjonal har fått navnet sitt etter ordklassen subjunksjoner

- subjunksjonaler er innlederledd i leddsetninger og ledd-delsetninger
- setningene de innleder, er en del i en annen setning eller står som tillegg i en frase

(Siden du liker å synge, kan du være forsanger på klassefesten i dag)
(Jeg lurte på om du kunne hjelpe meg med leksene)
(At du hadde kjæreste, var det ingen som visste om)
(Vi leser for å lære)
(Læreren, som kom for seint til timen, fikk anmerkning av elevene)

KVA ER SUBJUNKSJONAL?

- setningsleddet subjunksjonal har fått namnet sitt etter ordklassa subjunksjonar

- subjunksjonalar er innleiarledd i leddsetningar og ledd-delsetningar
- setningane dei innleier, er ein del i ei anna setning eller står som tillegg i ei frase

(Sidan du liker å synge, kan du vere forsanger på klassefesten i dag)
(Eg lurte på om du kunne hjelpe meg med leksene)
(At du hadde kjærast, var det ingen som visste om)
(Vi les for å lære)
(Læraren, som kom for seint til timen, fekk merknad av elevane)

HVA ER ET ESSAY?

- essay
- sakprosa
- ytringer om virkeligheten
- utfordrende og romslig sjanger
- ta leseren med på en tankereise
- har gjerne synspunkter og argumenterer
- kan både underholde og vekke ettertanke
- målet kan ofte være å få leseren til å tenke selv
- skriftlig teksttype gjerne bøker, tidsskrifter, aviser og på nettet
- ikke skriv på en flåsete måte

- reflektere
- uttrykke dine egne refleksjoner og meninger om et tema

- ikke for mange konklusjoner
- heller undring og spørsmål
- være åpen for ulike synspunkter
- trekk gjerne inn sitater og saksopplysninger

- «krydre» teksten med historier og tanker som belyser temaet
- viktig å komme tilbake til hovedtemaet/hovedvegen i teksten
- den «røde tråden»

- et personlig essay
- subjektive refleksjoner
- tar utgangspunkt i noe forfatteren er opptatt av
- stiller gjerne spørsmål ved kjente forestillinger eller aktuelle tema
- skribenten går ofte ut fra at leseren er orientert om temaet han eller hun tar opp
- ikke nødvendig med mange forklaringer og svar
- som regel ikke ferdigtenkte konklusjoner
- viser heller hvordan teksten arbeider seg fram til innsikt og visdom

- noen essay
- lik artikkelsjangeren
- større vekt på den saklige argumentasjonen

- bruke jeg-synsvinkel
- gode formuleringer er en nødvendig
- humor, ironi og allusjoner er viktige språklige virkemiddel

KVA ER EIT ESSAY?

- essay
- sakprosa
- ytringar om verklegheita
- utfordrande og romsleg sjanger
- ta lesaren med på ei tankereise
- har gjerne synspunkt og argument
- kan både underhalde og vekkje ettertanke
- målet kan ofte vere å få lesaren til å tenke sjølv
- skriftleg teksttype gjerne i bøker, tidsskrift, aviser og på nettet
- ikkje skriv på ein flåsete måte

- reflektere
- uttrykke dine eigne refleksjonar og meiningar om eit tema

- ikkje prega av for mange konklusjonar
- heller undring og spørsmål
- vere open for ulike synspunkt
- trekk gjerne inn sitat og saksopplysningar

- «krydre» teksten med historier og tankar som viser temaet
- viktig å kome tilbake til hovudtemaet i teksten
- den «raude tråden»

- eit personleg essay
- subjektive refleksjonar
- tar utgangspunkt i noko forfattaren er opptatt av
- stiller gjerne spørsmål ved kjente framsyningar eller aktuelle tema
- skribenten går ofte ut frå at lesaren er orientert om temaet han eller ho tek opp
- ikkje nødvendig med mange forklaringar og svar
- som regel ikkje ferdigtenkte konklusjonar
- viser heller korleis teksten arbeider seg fram til innsikt og visdom
- nokre essay
- lik artikkelsjangeren
- større vekt på den saklege argumentasjonen

- bruke eg-synsvinkel
- gode formuleringar er nødvendig
- humor, ironi og allusjonar er viktige språklege verkemiddel

HVILKE SJANGERTREKK HAR ET ESSAY?

Innhold

- tar utgangspunkt i noe essayisten er opptatt av
- stille spørsmål ved kjente forestillinger eller aktuelle tema
- som utgangspunkt at leseren kan noe om temaet
- bør underholde
- pass på at essayet ikke blir flåsete

Utprøvende skriving

- et essay begynner gjerne med en tanke
- utvikles til flere tankerekker som kan være krydret med små historier, digresjoner og observasjoner

Innsikt og visdom

- kommer som regel ikke med ferdigtenkte konklusjoner
- forfatteren viser ikke hvordan han eller hun gjennom teksten arbeider seg fram til innsikt og visdom
- kan være preget av refleksjoner, undringer og spørsmål som det ikke blir gitt bastante svar på
- målet er å vekke til ettertanke hos leseren
2 typer essay

- essay regnes som sakprosa
- ytringer om virkeligheten
- i de personlige essayene har forfatterens subjektive refleksjoner størst plass

- essay kan ligne på en artikkel
- saksessay
- i disse tekstene blir det lagt større vekt på den saklige argumentasjonen

Refleksjon

- i et essay så er refleksjon viktig
- betyr å være åpen for ulike synspunkter
- trekk inn sitater og saksopplysninger
- også få leseren til å reflektere

"Krydder" og "den røde tråden"

- «krydre» teksten med historier og tanker som belyser temaet
- husk alltid å komme tilbake til hovedtemaet
- temaet er den «røde tråden» i essayet

Synsvinkel

- bruk jeg-synsvinkel ved skriving av et personlig essay

Språklige virkemidler

- gode formuleringer er en nødvendig
- bruk ulike typer virkemiddel, særlig humor, ironi og allusjon

KVA FOR SJANGERTREKK HAR EIT ESSAY?

Innhald

- tar utgangspunkt i noko essayisten er oppteken av
- stille spørsmål ved kjente forestillingar eller aktuelle tema
- som utgangspunkt at lesaren kan noko om temaet
- bør underhalde
- pass på at essayet ikkje blir flåsete

Utprøvande skriving

- eit essay byrjar gjerne med ein tanke
- utviklast til fleire tankerekkjer som kan vere krydra med små historier, digresjonar og observasjonar

Innsikt og visdom

- kjem som regel ikkje med ferdigtenkte konklusjonar
- forfatteran viser ikkje korleis han eller ho gjennom teksten arbeidar seg fram til innsikt og visdom
- kan vere prega av refleksjonar, undringar og spørsmål som det ikkje blir gitt bastante svar på
- målet er å vekkje til ettertanke hos lesaren
2 typer essay

- essay reknast som sakprosa
- ytringar om røynda
- i dei personlege essaya har forfatteren sine subjektive refleksjonar størst plass

- essay kan likne på ein artikkel
- saksessay
- i desse tekstane blir det lagt større vekt på den saklege argumentasjonen

Refleksjon

- i eit essay så er refleksjon viktig
- betyr å vere open for ulike synspunkt
- trekk inn sitat og saksopplysningar
- også få lesaren til å reflektere

"Krydder" og "den raude tråden"

- «krydre» teksten med historier og tankar som belysar temaet
- husk alltid å kome tilbake til hovudtemaet
- temaet er den «raude tråden» i essayet

Synsvinkel

- bruk eg-synsvinkel ved skriving av eit personleg essay

Språklege virkemiddel

- gode formuleringar er naudsynt
- bruk ulike typar verkemiddel, spesielt humor, ironi og allusjon

SJANGER ESSAY
FRAMFLYTTING
For å gi større vekt og oppmerksomhet.
Hun ville ikke gå på kino med ham i dag. Ham ville hun ikke gå på kino med i dag.
OPPREGNING
For å få med flere begreper på en kortfattet måte, eller for å oppnå en forsterkende virkning.
Straks bondekona gav seg til å lokke på dyrene, begynte sauene, geitene, ungoksene og alle kyrne å løpe mot fjøset for å få kveldsfôret sitt. 
GJENTAKELSE
For å gi noe mer oppmerksomhet og tyngde.
Sammen gikk de bortover stien til hytta, sammen gikk de inn gjennom døra, sammen satt de foran peisbålet om kvelden.
GJENTAKELSE AV SYNONYM
Ord og uttrykk som ligner hverandre blir gjentatt for å skape en rytmisk understreking av innholdet.
De smilte og lo, klappet og jublet.
FASTE UTTRYKKSMÅTER
Sammenligninger, ordspråk, visdomsord, sjargonger og slanguttrykk.
Så like som to dråper vann. Når ølet går inn, går vettet ut. Han hang med leppa. Det går unna som hakka møkk.
BRUK AV DIALEKT
Brukes i valg av enkeltord, uttrykksmåter og i replikker for å karakterisere personer og miljø.
E vet ikke kossen de e”.
FORSTERKNING
Gjøres ved å ”legge flere lag” av ordet sin betydning på hverandre i rask rekkefølge, gjerne ved hjelp av gradbøying av et adjektiv.
Etter hvert ble bakken bratt, og til slutt ble den brattere enn brattest.
KONTRAST
For å understreke poenget og betydningen sterkere, kan man bruke kontrastvirkning ved å sette opp mot hverandre ord, uttrykk og setninger med tilnærmet motsatt betydning.
I mellomtiden sitter den overjordisk vakre ultrasupermegajetsetmodellen høyst jordnært på en stubbe i jungelen og spiser formkake sammen med VG.
OVERDRIVELSE
For å framheve og understreke noe man forteller.
Hun er forferdelig pen. Han er grusomt snill.
UNDERDRIVELSE
Ved å gå motsatt vei og overdrive forsiktigheten i uttrykksmåten..
Jeg kan ikke si at jeg liker dette her!
RETORISK SPØRSMÅL
Er et spørsmål som leseren ikke trenger å svare på.
Og hvorfor er det nå egentlig slik?
SETNINGSEMNER
Er en forkortet setning, ofte bare et enkelt ord.
I øyekroken skimtet Svein ballen komme bakfra. Han stakk fram mellom de to forsvarerne nøyaktig samtidig med at ballen spratt ned mellom ham. Perfekt. En ideell stikkball. Keeperen kom rusende ut. Armene utstrakt. Vente litt. Vente på keeper. Han må snart gå ned. I samme øyeblikk som Svein så at keeperen begynte å bøye seg i knærne, vippet han ballen i en høy lobb over ham. Rett i mål. Praktfullt.
PARADOKS
Betyr selvmotsigelse, og brukes for å vekke leserens interesse.
Evig eies kun det tapte. Gutten er far til den voksne mannen.
IRONI
Hvis man sier eller skriver det motsatte av det man mener.
Ja, her var det jammen ryddig og pent.
ALLUSJON
Hentydning til kjente sitater eller situasjoner.
Når dagene blir lange, og varmen setter inn.
EUFEMISME
For å unngå å nevne spesielle ord og begreper direkte.
Jeg skal en liten tur til rommet med hjerte i døren.
SPRÅKLIGE BILDER
Bruk av ord eller uttrykksmåter som er en annen enn den egentlige og direkte betydningen.
En fjellkam. Han var en knivskarp debattant. Hun fikk en giftig replikk til svar.
SAMMENLIGNING
For å vise at man har funnet enkelte spesielle likhetstrekk mellom to fenomener eller situasjoner.
Skihopperen svevde som en storfugl nedover bakken.
METAFOR
Ligner sammenligning, men mangler sammenligningsordet.
Storfuglen i hoppbakken. Du er en engel.
BESJELING
Dersom ting eller dyr får menneskelige egenskaper.
En lang stud formelig danset pennen bortover papiret.............
PERSONIFISERING
Samme som besjeling, men at abstrakte begreper (noe du ikke kan ta på) får menneskelige egenskaper.
Utviklinga tok tak i folket og jaget dem inn til fastlandet.
SYMBOL
Er noe som representerer noe mer enn seg selv. Det kan for eksempel være en person, en gjenstand, en farge, et tegn eller en handling.
Å ha noe på hjertet. Blir du varm om hjertet. Har du tapt ditt hjerte til noen. Sitter du med hjertet i halsen.
FRAMFLYTTING
For å gi større vekt og merksemd.
Ho ville ikkje gå på kino med han i dag.
Han ville ho ikkje gå på kino med i dag.
OPPREKNING
For å få med fleire omgrep på ein kortfatta måte, eller for å oppnå ein forsterkande verknad.
Straks bondekona gav seg til å lokke på dyra, tok sauene, geitene, ungoksane og alle kyrne til å springe mot fjøset for å få kveldsfôret sitt. 
GJENTAKING
For å gi noko meir merksemd og tyngde.
Saman gjekk dei bortover stien til hytta, saman gjekk dei inn gjennom døra, saman sat dei framfor peisbålet om kvelden.
GJENTAKING AV SYNONYM
Ord og uttrykk som liknar kvarandre blir gjentatt for å skape ei rytmisk understreking av innhaldet.
Dei smilte og skratta, klappa og jubla.
FASTE UTTRYKKSMÅTAR
Samanlikningar, ordspråk, visdomsord, sjargongar og slanguttrykk.
Så like som to dropar vatn. Når ølet går inn, går vettet ut. Han hang med leppa. Det går unna som hakka møkk.
BRUK AV DIALEKT
Brukast i val av enkeltord, uttrykksmåtar og i replikkar for å karakterisere personar og miljø.
E vet ikke kossen de e”.
FORSTERKING
Gjerast ved å ”legge fleire lag” av ordet si tyding på hvarandre i rask rekkjefølgje, gjerne ved hjelp av gradbøying av eit adjektiv.
Etter kvart vart bakken bratt, og til slutt vart den brattare enn brattast.
KONTRAST
For å understreke poenget og tydinga sterkare, kan ein bruke kontrastverknad ved å setje opp mot kvarandre ord, uttrykk og setningar med tilnærma motsett tyding.
I mellomtiden sit den overjordisk vakre ultrasupermegajetsetmodellen høgst jordnært på ein stubbe i jungelen og spis formkake saman med VG.
OVERDRIVING
For å framheve og understreke noko ein fortel.
Ho er forferdeleg pen. Han er grusomt snill.
UNDERDRIVING
Ved å gå motsett veg og overdrive forsiktigheita i uttrykksmåten.
Eg kan ikkje seie at jeg likar dette her!
RETORISK SPØRSMÅL
Er eit spørsmål som lesaren ikkje treng å svare på.
Og kvifor er det no egentleg slik?
SETNINGSEMNE
Er ei forkorta setning, ofte berre eit enkelt ord.
I augekroken skimta Svein ballen kome bakfrå. Han stakk fram mellom dei to forsvararane nøyaktig samtidig med at ballen spratt ned mellom han. Perfekt. Ein ideell stikkball. Keeperen kom rusande ut. Armane utstrakt. Vente litt. Vente på keeper. Han må snart gå ned. I same augeblink som Svein såg at keeperen tok til å bøye seg i knea, vippa han ballen i ein høg lobb over han. Rett i mål. Praktfullt.
PARADOKS
Tyder sjølvmotsiging, og brukast for å vekke lesaren si interesse.
Evig eigast kun det tapte. Guten er far til den vaksne mannen.
IRONI
Om ein seier eller skriv det motsette av det ein meiner.
Ja, her var det jammen ryddig og pent.
ALLUSJON
Antyding til kjente sitat eller situasjonar.
Når dagane blir lange, og varmen set inn.
EUFEMISME
For å unngå å nemne spesielle ord og omgrep direkte.
Eg skal ein liten tur til rommet med hjarte i døra.
SPRÅKLEGE BILETE
Bruk av ord eller uttrykksmåtar som er ein annan enn den egentlege og direkte tydinga.
Ein fjellkam. Han var ein knivskarp debattant. Ho fekk ein giftig replikk til svar.
SAMANLIKNING
For å vise at ein har funne enkelte spesielle likheitstrekk mellom to fenomen eller situasjoner.
Skihopperen svevde som en storfugl nedover bakken.
METAFOR
Liknar samanlikning, men manglar samanlikningsordet.
Storfuglen i hoppbakken. Du er en engel.
BESJELING
Dersom ting eller dyr får menneskelege eigenskapar.
Ei lang stud formeleg dansa pennen bortover papiret.............
PERSONIFISERING
Same som besjeling, men at abstrakte omgrep (noko du ikkje kan ta på) får menneskelege egenskapar.
Utviklinga tok tak i folket og jaget dei inn til fastlandet.
SYMBOL
Er noko som representerar noko meir enn seg sjølv. Det kan for eksempel vere ein person, ein gjenstand, ein farge, eit teikn eller ei handling.
Å ha noko på hjartet. Blir du varm om hjartet. Har du tapt ditt hjarte til nokon. Sit du med hjartet i halsen.
Planlegg et essay! Bruk deretter notatene dine til å skrive ditt eget essay.
BOKMÅLNYNORSK
Noen verdsetter penger og materialistisk velstand framfor andre verdier i livet. Skriv et essay for foreldre eller besteforeldre der du reflekterer over verdier og valg i livet.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN KAN MAN SKRIVE BLOGGINNLEGG?

- e-poster, blogginnlegg, rapporter, artikler og bøker
- hva må jeg gjøre for at leseren skal velge å lese akkurat det jeg har skrevet?
- blogging bidrar til å utvikle dine skriveferdigheter

- åtte tips som kan gjøre deg til en bedre blogger
- (1) fortell en historie
- gode blogginnlegg minner om gode historier eller engasjerende foredrag
- tenke gjennom hva du ønsker å formidle og hvem du ønsker å påvirke
- tenk på hva du (og leserne) ønsker å lære mer om
- skriv ned stikkord, spørsmål og temaer du ønsker å utforske
- snakk med folk og gjør litt "research" om hva som er skrevet om temaet tidligere
- la blogginnlegget være en fortsettelse av en diskusjon
- lag en god struktur og tenk overskrifter

- (2) overskrifter er avgjørende
- tittelen, ingressen og overskriftene avgjør om innlegget blir lest
- underoverskriftene i selve blogginnlegget er også avgjørende
- overskriftene gir leseren raskt oversikt over innholdet
- gode overskrifter fungerer som sammendrag av innholdet
- når du er ferdig med å skrive, gå igjennom overskriftene og se om de er tydelige nok

- (3) skriv kort og konsist
- jo mer konsist du skriver, dess enklere er det å "skanne" igjennom teksten
- det er en stor utfordring å få frem viktige budskap og samtidig fatte seg i korthet
- gå gjennom teksten og slett overflødige ord og meninger
- hvis du ønsker å skrive mer, del teksten opp i flere innlegg

- (4) skriv det viktigste først
- du gir leseren anledning til raskt å avgjøre om det er verdt å lese resten av teksten
- deretter kan du fylle på med detaljene

- (5) bruk aktiv stemme
- det er formen på verbet som avgjør om setningen blir aktiv eller passiv
- passiv stemme (Ferdigstillelsen av analysen vil skje i morgen. Deretter vil det bli foretatt felles gjennomgang)
- aktiv stemme (KP vil gjøre ferdig analysen imorgen. Deretter kan Bjørn kvalitetssikre rapporten)
- aktiv stemme er brapassiv stemme er dårlig

- (6) bruk bilder, videoer og figurer
- beriker blogginnlegg
- øyet trekkes mot visuelle elementer
- engasjererer leserene mer enn hvis blogginnlegget kun inneholder tekst

- (7) utnytt sosiale mekanismer
- lenker er en av nettets viktigste fordeler med tanke på aviser, bøker og magasiner
- ikke vær redd for å kopiere, men husk at det du skriver bør være et verdifullt bidrag som andre kan bygge videre på

- (8) oppgi alltid kilder
- hvis du ikke oppgir kilder, mister blogginnlegget all troverdighet
- kildene gir også leseren mulighet til å gå dypere inn i ulike temaer
- kan også være en god måte å tiltrekke seg ekstra lesere

KORLEIS KAN EIN SKRIVE BLOGGINNLEGG?

- e-postar, blogginnlegg, rapportar, artiklar og bøker
- kva må eg gjere for at lesaren skal velje å lese akkurat det eg har skrive?
- blogging bidreg til å utvikle dine skriveferdigheiter

- åtte tips som kan gjere deg til ein betre bloggar
- (1) fortel ei historie
- gode blogginnlegg minner om gode historier eller engasjerande foredrag
- tenkje gjennom kva du ønskjer å formidle og kven du ønsker å påverke
- tenk på kva du (og leserane) ønsker å lære meir om
- skriv ned stikkord, spørsmål og temaer du ønsker å utforske
- snakk med folk og gjer litt "research" om kva som er skrive om temaet tidlegare
- la blogginnlegget vere ein fortsetjing av ein diskusjon
- lag ein god struktur og tenk overskrifter

- (2) overskrifter er avgjerande
- tittelen, ingressen og overskriftene avgjer om innlegget blir lest
- underoverskriftene i sjølve blogginnlegget er også avgjerande
- overskriftene gir lesaren raskt oversikt over innhaldet
- gode overskrifter fungerar som samandrag av innhaldet
- når du er ferdig med å skrive, gå igjennom overskriftene og sjå om dei er tydelege nok

- (3) skriv kort og konsist
- jo meir konsist du skriv, dess enklare er det å "skanne" igjennom teksten
- det er ei stor utfordring å få fram viktige bodskap og samtidig fatte seg i kortheit
- gå gjennom teksten og slett overflødige ord og meiningar
- om du ønsker å skrive meir, del teksten opp i flerie innlegg

- (4) skriv det viktigaste først
- du gir lesaren anledning til raskt å avgjere om det er verdt å lese resten av teksten
- deretter kan du fylle på med detaljane

- (5) bruk aktiv stemme
- det er forma på verbet som avgjer om setninga blir aktiv eller passiv
- passiv stemme (Ferdigstillelsen av analysen vil skje i morgen. Deretter vil det bli foretatt felles gjennomgang)
- aktiv stemme (KP vil gjøre ferdig analysen imorgen. Deretter kan Bjørn kvalitetssikre rapporten)
- aktiv stemme er brapassiv stemme er dårlig

- (6) bruk bilete, video og figurar
- berikar blogginnlegg
- auget trekkast mot visuelle element
- engasjererer lesarene meir enn om blogginnlegget kun inneheld tekst

- (7) utnytt sosiale mekanismar
- lenker er ein av nettet sine viktigaste fordelar med tanke på aviser, bøker og magasin
- ikkje vér redd for å kopiere, men husk at det du skriv bør vere eit verdifullt bidrag som andre kan bygge vidare på

- (8) oppgi alltid kjelder
- om du ikkje oppgir kjelder, mister blogginnlegget all truverd
- kjeldene gir også lesaren moglegheit til å gå djupare inn i ulike temaer
- kan også vere ein god måte å tiltrekkje seg ekstra lesarar

HVILKE SJANGERTREKK HAR ET BLOGGINNLEGG?

FORTELL 
EN HISTORIE

OVERSKRIFTER ER 
AVGJØRENDE

SKRIV KORT 
OG KONSIST

SKRIV DET 
VIKTIGSTE FØRST

BRUK 
AKTIV STEMME

BRUK BILDER,
VIDEO OG FIGURER

UTNYTT
SOSIALE MEKANISMER

OPPGI ALLTID
KILDER

KVA FOR SJANGERTREKK HAR EIT BLOGGINNLEGG?

FORTEL 
EI HISTORIE

OVERSKRIFTER ER 
AVGJERANDE

SKRIV KORT 
OG KONSIST

SKRIV DET 
VIKTIGASTE FØRST

BRUK 
AKTIV STEMME

BRUK BILETE,
VIDEO OG FIGURAR

UTNYTT
SOSIALE MEKANISMER

OPPGI ALLTID
KJELDER

FILMKLIPP MARIAS BLOGG
MODELLTEKST BLOGGINNLEGG
Planlegg et blogginnlegg! Bruk deretter notatene dine til å skrive ditt eget blogginnlegg.
BOKMÅLNYNORSK
Skriv et blogginnlegg. Opprett gjerne en gratis blogg på et nettsted. Du kan skrive om:

Treningstips – Er du glad i å trene? Spre treningsglede og gode tips på bloggen!
Oppskrift – Del dine favoritt oppskrifter. Alt fra smoothies, til boller, til middag. 
Antrekk – Vis frem klesstilen din!
Har du en kjæreste? Fortell om hvordan dere har det, og gjør gjerne en boyfriend tag!
Fortell om dine favorittfilmer – Personlig elsker jeg å lese filmanmeldelser. Så tips i vei!
En hendelse i livet ditt som har gjort deg til den du er
Fortell om noe du gleder deg til!
Reisetips – Har du besøkt noen spennende steder? Fortell om dine anbefalinger og tips til steder man bør besøke!
20 ting du ikke vet om meg • Sosialt – Har du og venninnen din funnet på noe sammen? Blogg om det!
Nye innkjøp – Handlet noen kule klær i det siste? Vis de frem på bloggen!
Hårfrisyrer – Er du flink til å krølle, flette eller style håret? Del tips på bloggen!
Har du gjort noe morsomt på fritiden den siste tiden? Vært på en fest, eller besøkt en restaurant? Blogg om det!
Fortell om dine fremtidsplaner. Hvor ser du deg selv om 5 / 10 / 15 år?
Hobby – Fortell om dine hobbyer!
Sminketips – Har du noen gode sminketips på lager? Del de med leserne dine!
Er du opptatt av noen samfunnstemaer? Fortell dine tanker!
Dine favorittprodukter – Har du noen sminke eller andre kosmetiske produkter du ikke kan leve uten? 
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN SKRIVER MAN FORMELLE BREV?

- man kan både sende og motta formelle brev
- ofte brukt til å kommunisere, gi informasjon, påvirke eller til å spørre om noe

- å skrive upersonlige eller formelle brev er noe alle får bruk for før eller senere
- for eksempel søke en jobb, skrive til et forsikringsselskap, skrive til likningskontoret, til en advokat eller hva det måtte være

- språket i formelle brev må være forståelig for den eller de du henvender deg til,
- tonen i teksten tilpasses til innholdet
- skal alltid være høflig

- bruk tiltaleformen du når det skrives til en person
- ved henvender til flere, skrives dere

- du nevner det som har med saken å gjøre
- vær bevisst på hva du vil mottakeren skal vite eller gjøre etter å ha lest brevet

KORLEIS SKRIV EIN FORMELLE BREV?

- ein kan både sende og motta formelle brev
- ofte brukt til å kommunisere, gi informasjon, påverke eller til å spørje om noko

- å skrive upersonlege eller formelle brev er noko alle får bruk for før eller seinare
- til dømes søke ein jobb, skrive til eit forsikringsselskap, skrive til likningskontoret, til ein advokat eller kva det måtte vere

- språket i formelle brev må vere forståeleg for den eller dei du henvender deg til,
- tonen i teksten blir tilpassa til innhaldet
- skal alltid vere høfleg

- bruk tiltaleforma du når det blir skrive til ein person
- ved henvender til fleire, blir de skriven

- du nemner det som har med saka å gjere
- vêr bevisst på kva du vil mottakaren skal vite eller gjere etter å ha lese brevet

BILDE EKSEMPEL PÅ FORMELT BREV
Skriv et formelt brev til læreren din. Du vil ha et møte som skal handle om trivselen på skolen for tiden.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN SKRIVER MAN SØKNADER OG CV?

- skrive søknad dersom du for eksempel skal søke om jobb, skole, hybel eller stipend
- formålet kan være å kommunisere, informere og å påvirke
- er et formelt brev

- søke sommerjobb
- kan ta utgangspunkt i en annonse
- les annonsen nøye før du skriver søknad og CV
- søknaden må være et direkte svar på annonsen

- jobbsøknad
- få fram at du er den rette for oppgaven
- skriv en god, kortfattet søknad
- legg ved en ryddig CV
- innkalling til intervju
- den som skal tilsette kan ta kontakt med oppgitte referansepersoner
- personer som kan uttale seg om hvem du er
- skal ikke være nære venner, men tidligere arbeidsgivere eller andre ledere
- viktig å avtale med disse personene på forhånd

- få frem utdanning og aktuell praksis du har i søknaden
- ikke bli for skrytete
- snakk om motivasjon, kunnskap, erfaring og ferdigheter du har som kan passe til jobben
- man bør utforme søknaden som et formelt brev
- husk at rettskriving, tegnsetting og språk er viktig
- ikke send originale dokumenter (karakterutskrifter, vitnemål og attester)
- kopiene skal være stemplet og vise hvor kopien er bekreftet
- ta med dato og underskrift

- CV (Curriculum Vitae)
- betyr en kort beskrivelse av eget livsløp
- skal liste opp fakta om deg
- skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har, og hva du har gjort
- du sender med både søknad og CV i en jobbsøknad

- åpen jobbsøknad
- jobbsøknad selv om arbeidsgivere ikke har lyst ut noen ledige jobber

KORLEIS SKRIV EIN SØKNADAR OG CV?

- skrive søknad dersom du til dømes skal søke om jobb, skule, hybel eller stipend
- formålet kan vere å kommunisere, informere og å påverke
- er eit formelt brev

- søke sommarjobb
- kan ta utgangspunkt i ein annonse
- les annonsa nøye før du skriv søknad og CV
- søknaden må vere eit direkte svar på annonsa

- jobbsøknad
- få fram at du er den rette for oppgåva
- skriv ein god, kortfatta søknad
- legg ved ein ryddig CV
- innkalling til intervju
- den som skal tilsetje kan ta kontakt med oppgitte referansepersonar
- personar som kan uttale seg om kven du er
- skal ikkje vere nære venner, men tidlegare arbeidsgivarar eller andre leiarar
- viktig å avtale med desse personane på førehand

- få fram utdanning og aktuell praksis du har i søknaden
- ikkje bli for skrytete
- snakk om motivasjon, kunnskap, erfaring og evner du har som kan passe til jobben
- ein bør utforme søknaden som eit formelt brev
- hugs at rettskriving, teiknsetjing og språk er viktig
- ikkje send originale dokument (karakterutskrifter, vitnemål og attestar)
- kopiane skal vere stempla og vise der kopien er bekrefta
- ta med dato og underskrift

- CV (Curriculum Vitae)
- betyr ei kort skildring av eige livsløp
- skal liste opp fakta om deg
- skal fortelje kven du er, kva slags utdanning du har, og kva du har gjort
- du sender med både søknad og CV i ein jobbsøknad

- open jobbsøknad
- jobbsøknad sjølv om arbeidsgivarar ikkje har lyst ut ledige jobbar

BILDE EKSEMPEL PÅ SØKNAD SOM REPRESENTANT FOR ANDRE
BILDE EKSEMPEL PÅ JOBBSØKNAD
BILDE EKSEMPEL PÅ CV
Skriv en jobbsøknad til en tenkt sommerjobb. Lag også en fiktiv CV, der du fyller inn informasjon som du tenker er relevant for jobbsøknaden.
BOKMÅLNYNORSK
SAMTIDEN DETTE MÅ JEG KUNNE
BOKMÅL • NYNORSK TEKSTER TIL OVERSETTING
TEKST 1
BOKMÅL HVOR BOR DU NÅ?

Maria er fra Argentina. Hun snakker spansk og litt norsk. Hun snakker ikke engelsk. Spansk, norsk og engelsk er språk. Anita er fra Polen. Polen er et land. De snakker polsk i Polen. Polsk er også et språk. Nå bor Maria og Anita i Førde. Oslo er ikke et land. Oslo er en by. Maria bor i Norge nå. Anita bor også i Norge. De lærer norsk.

NYNORSK KVAR BUR DU NO?

Maria er frå Argentina. Ho snakkar spansk og litt norsk. Ho snakkar ikkje engelsk. Spansk, norsk og engelsk er språk. Anita er frå Polen. Polen er eit land. Dei snakkar polsk i Polen. Polsk er og eit språk.
No bur Maria og Anita i Førde. Førde er ikkje eit land. Førde er ein by. Maria bur i Noreg no. Anita bur og i Noreg. Dei lærer norsk.

TEKST 2
BOKMÅL FAMILIEN TIL MARIA

Maria bor i Langgata 2. Hun bor sammen med ei tante og mannen til tanta. Tanta til Maria er fra Argentina, og mannen til tante er fra Norge. De har to barn, en gutt på tolv år og ei jente på to år. Gutten heter Emilio, og jenta heter Linda. Mora og faren til Maria bor i Argentina.

NYNORSK FAMILIEN TIL MARIA

Maria bur i Langgata 2. Ho bur saman med ei tante og mannen til tanta. Tanta til Maria er frå Argentina, og mannen til tanta er frå Noreg. Dei har to barn, ein gut på tolv år og ei jente på to år. Guten heiter Emilio og jenta heiter Linda. Mora og faren til Maria bur i Argentina.

TEKST 3
BOKMÅL FRA MORGEN TIL KVELD

Maria står opp klokka sju. Hun spiser frokost klokka halv åtte. Klokken åtte sykler hun til skolen.
Hun er på skolen fra klokka halv ni til klokka to. Fra halv tolv til tolv er det storefri. Da går hun i kantina og spiser mat. Hun drikker melk eller vann.
Maria kommer hjem fra skolen klokka halv tre. Så gjør hun lekser og hører på musikk. Hun liker å høre på musikk.

NYNORSK FRÅ MORGON TIL KVELD

Maria står opp klokka sju. Ho et frukost klokka halv åtte. Klokka åtte syklar ho til skulen.
Ho er på skulen frå klokka halv ni til klokka to. Frå halv tolv til tolv er det storefri. Då går ho i kantina og et mat. Ho drikk mjølk eller vatn.
Maria kjem heim frå skulen klokka halv tre. Så gjer ho lekser og høyrer på musikk. Ho liker å høyre på musikk.

TEKST 4
BOKMÅL HUSET MITT

Jeg heter Anita og bor i tredje etasje i ei blokk.
I leiligheten har vi fire rom, kjøkken og bad.
Kjøkkenet er ikke så stort, men det er koselig. Vi har et bord og fire stoler på kjøkkenet. Badet er fint, med badekar og dusj. Vi har fliser på gulvet.
Mamma og pappa har et soverom sammen. Det er blått. Vi har en balkong. På balkongen er det blomster og fin utsikt over byen.

NYNORSK HUSET MITT

Eg heiter Anita og bur i tredje etasje i ei blokk.
I leilegheita har vi fire rom, kjøken og bad.
Kjøkenet er ikkje så stort, men det er koseleg. Vi har eit bord og fire stolar på kjøkenet. Badet er fint, med badekar og dusj. Vi har fliser på golvet.
Mamma og pappa har eit soverom saman. Det er blått. Vi har ein balkong. På balkongen er det blomar og fin utsikt over byen.

TEKST 5
BOKMÅL HUSARBEID

I dag er det lørdag. Tante, onkel og Maria gjør husarbeid. Tante vasker kjøkkenet og badet, mens onkel støvsuger stua og soverommet. Maria rer opp senga på rommet og rydder der. Emilio på 12 år vil ikke rydde, men onkel sier: Det er så rotete. Du må rydde på rommet ditt. Emilio spør: Maria, kan du hjelpe meg? Men Maria sier: Jeg vil ikke. Du kan gjøre det selv. Jeg skal rydde mitt eget rom. Tante og Maria henger opp klesvasken. Til slutt lager tante mat, og onkel hjelper henne. Det er fint å dele på husarbeidet.

NYNORSK HUSARBEID

I dag er det laurdag. Tante, onkel og Maria gjer husarbeid. Tante vaskar kjøkenet og badet, mens onkel støvsugar stova og soverommet. Maria reier opp senga på rommet og ryddar der. Emilio på tolv år vil ikkje rydde, men onkel seier: Det er så rotete. Du må rydde på rommet ditt. Emilio spør: Maria, kan du hjelpe meg? Men Maria seier: Eg vil ikkje. Du kan gjere det sjølv. Eg skal rydde mitt eige rom. Tante og Maria heng opp klesvasken. Til slutt lagar tante mat, og onkel hjelper henne. Det er fint å dele på husarbeidet.

TEKST 6
BOKMÅL ROMMET MITT

Jeg har mitt eget rom. Det er lysegult. På rommet har jeg ei seng med dyne og pute. Jeg har også noen myke kosedyr, en bamse og en katt. Jeg har et skrivebord på rommet mitt. Der gjør jeg leksene mine. Jeg skriver også i dagboka mi når jeg er alene på rommet. Dagboka er hemmelig. På veggen har jeg plakater med bilder av de musikkartistene jeg liker.

NYNORSK ROMMET MITT

Eg har mitt eige rom. Det er lysegult. På rommet har eg ei seng med dyne og pute. Eg har også nokre mjuke kosedyr, ein bamse og ein katt. Eg har eit skrivebord på rommet mitt. Der gjer eg leksene mine. Eg skriv også i dagboka mi når eg er åleine på rommet. Dagboka er hemmeleg. På veggen har eg plakatar med bilde av dei musikkartistane eg liker.

TEKST 7
BOKMÅL I HAGEN

Ibrahim bor i en enebolig. Foran huset er det en stor hage. I hagen har de ei sandkasse. Der sitter lillebroren hans og leker. I hagen er det gress, busker, blomster og trær. De har også en trampoline i hagen. Ibrahim liker å hoppe på trampolinen, men mor sier: Du må være forsiktig. Du må ikke falle og slå deg.
Ved siden av huset er det en garasje. I garasjen står bilen deres. Bak garasjen står sykkelen til Ibrahim.

NYNORSK I HAGEN

Ibrahim bur i ein einebustad. Framfor huset er det ein stor hage. I hagen har dei ei sandkasse. Der sit veslebroren hans og leikar. I hagen er det gras, buskar, blomstrar og tre. Dei har også ein trampoline i hagen. Ibrahim liker å hoppe på trampolinen, men mor seier: Du må vere forsiktig. Du må ikkje dette og slå deg. Ved sida av huset er det ein garasje. I garasjen står bilen deira. Bak garasjen står sykkelen til Ibrahim.

TEKST 8
BOKMÅL NORGE

Norge har fem landsdeler: Nord-Norge, Midt-Norge (Trøndelag), Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
Oslo ligger på Østlandet. Stavanger og Bergen ligger på Vestlandet. Trondheim ligger i Midt-Norge, og Tromsø ligger i Nord-Norge. På Sørlandet finner vi Kristiansand. Landsdelene er delt i 19 fylker. Fylkene er delt inn i kommuner. Det er over 400 kommuner i landet. Hvilken landsdel bor du i? Hvilket fylke og hvilken kommune?

NYNORSK NOREG

Noreg har fem landsdelar: Nord-Noreg, Midt-Noreg (Trøndelag), Vestlandet, Sørlandet og Austlandet.
Oslo ligg på Austlandet. Stavanger og Bergen ligg på Vestlandet. Trondheim ligg i Midt-Noreg, og Tromsø ligg i Nord-Noreg. På Sørlandet finn vi Kristiansand.
Landet er delt i 19 fylke. Fylka er delte inn i kommunar. Det er over 400 kommunar i landet.
Kva for ein landsdel bur du i? Kva fylke og kva kommune?

TEKST 9
BOKMÅL Å KLE SEG ETTER VÆRET

Det er vinter i Norge. Det er kaldt. Ibrahim fryser. Dette er første vinteren han er i Norge. I Somalia er det varmt hele året. Nå tar han på seg vintersko og Stillongs.

Det er vår i Norge. Snøen smelter. Det blir varmt ute. Sola skinner. Maria tar av seg lue og votter. Hun er svett og varm.

Det er sommer i Norge. Anita liker sommeren. Nå skal Anita bade. Hun tar på seg bikini og løper ut i vannet. Det er gøy å bade.

Det er høst i Norge. Eplene er modne. Bladene på trærne er gule og røde. Bladene faller fra trærne. Det blir kaldt i lufta. Ibrahim tar på seg dynejakke når han skal på skolen. Han liker ikke å fryse. Noen dager er det strålende sol, men andre ganger regner det mye. Lillebror må ta på seg gummistøvler og regntøy i barnehagen.

NYNORSK Å KLE SEG ETTER VÉRET

Det er vinter i Noreg. Det er kaldt. Ibrahim frys. Dette er første vinteren han er i Noreg. I Kenya er det varmt heile året. No tek han på seg vintersko og strømpebukse.

Det er vår i Noreg. Snøen smeltar. Det blir varmt ute. Sola skin. Maria tek av seg lue og vottar. Ho er sveitt og varm.

Det er sommar i Noreg. Anita liker sommaren. No skal ho bade. Ho tek på seg bikini og spring ut i vatnet. Det er gøy å bade.

Det er haust i Noreg. Epla er modne. Blada på trea er gule og raude. Blada fell frå trea. Det blir kaldt i lufta. Ibrahim tek på seg dynejakke når han skal på skulene Han liker ikkje å fryse. Nokre dagar er det strålande sol, men andre gonger regnar det mykje. Veslebror må ta på seg gummistøvlar og regntøy i barnehagen.

TEKST 10
BOKMÅL ANITA HAR INFLUENSA

Jeg har så vondt i hodet! For noen uker siden var jeg forkjølet. Jeg var tett i nesa. Så begynte nesa å renne. Jeg brukte en hel rull med papirlommetørklær! Men jeg hadde ikke feber og gikk på skolen likevel. Men nå føler jeg meg så tung og varm i kroppen. Jeg orker ikke å gå på skolen. Kanskje jeg har influensa?

NYNORSK ANITA HAR INFLUENSA

Eg har så vondt i hovudet! For nokre veker sidan var eg forkjølt. Eg var tett i nasen. Så begynte nasen å renne. Eg brukte ein heil rull med papiriommetørkle! Men eg hadde ikkje feber og gjekk på skulen likevel. Men no føler eg meg så tung og varm i kroppen. Eg orkar ikkje å gå på skulen. Kanskje eg har influensa?

TEKST 11
BOKMÅL BYGNINGSARBEIDER

Faren til Anita er bygningsarbeider. Han bygger hus.
På arbeidsplassen hans er det mange arbeidere fra Polen. Sjefen sier at de må jobbe mye fordi det er mange som vil ha nye hus. Derfor har pappa lang arbeidsdag. Hvorfor kommer pappa alltid så seint hjem? spør Anita. Fordi han har så mye å gjøre på jobben, sier mamma.

NYNORSK BYGNINGSARBEIDAR

Faren til Anita er bygningsarbeidar. Han byggjer hus. På arbeidsplassen hans er det mange arbeidarar frå Polen. Sjefen seier at dei må jobbe mykje fordi det er mange som vil ha nye hus. Derfor har han lang arbeidsdag. Kvifor kjem pappa alltid så seint heim? spør Anita. Fordi han har så mykje å gjere på jobben, seier mamma.

TEKST 12
BOKMÅL HJELPEPLEIER

Mora til Ali har akkurat kommet hjem fra jobb. Hun er sliten. Hun er hjelpepleier på sykehjemmet. Der er det mange gamle mennesker. Hun vasker dem, kler på dem og gir dem mat. Hun hjelper dem opp av senga. Det er tungt å løfte et menneske. Derfor får hun av og til vondt i ryggen. Fordi hun har skiftarbeid, jobber hun noen dager om morgenen og noen dager om kvelden.

NYNORSK HJELPEPLEIAR

Mora til Ali har akkurat komme heim frå jobb. Ho er sliten. Ho er hjelpepleiar på sjukeheimen. Der er det mange gamle menneske. Ho vaskar dei, kler på dei og gir dei mat. Ho hjelper dei opp av senga. Det er tungt å Iyfte eit menneske. Derfor får ho av og til vondt i ryggen. Fordi ho har skiftarbeid, jobbar ho nokre dagar om morgonen og nokre dagar om kvelden.

TEKST 13
BOKMÅL DELTIDSJOBB

Storebroren til Ali, Ahmed, har fått deltidsjobb i butikken. Han jobber en ettermiddag i uka og på lørdager. Han arbeider på lageret, og setter varer i hyllene. Han henter trillevogner og rydder flasker. Det er litt slitsomt.
Ahmed har lyst til å sitte i kassa, men han får ikke lov fordi han bare er 17 år gammel. Han må vente til han er 18 år før han kan jobbe med penger. Ahmed tjener 80 kroner i timen. Det er ikke så mye, men det er fint å ha litt ekstra penger når lønna kommer hver måned.

NYNORSK DELTIDSJOBB

Storebroren til Ali, Ahmed, har fått deltidsjobb i butikken. Han jobbar ein ettermiddag i veka og på laurdagar. Han arbeider på lageret, og set varer i hyllene. Han hentar trillevogner og ryddar flasker. Det er litt slitsamt.
Ahmed har lyst til å sitje i kassa, men han får ikkje lov fordi han berre er 17 år gammal. Han må vente til han er 18 år før han kan jobbe med pengar. Ahmed tener 80 kroner i timen. Det er ikkje så mykje, men det er fint å ha litt ekstra pengar når løna kjem kvar månad.

TEKST 14
BOKMÅL DRØMMEJOBBEN MIN

Læreren spør elevene i klassen: Hva vil dere gjøre når dere blir store? Eva drømmer om å bli danser. Det gjør Maria også. De går på dansing to ganger hver uke.
Mora til Anne er advokat. Det vil Anne også bli.
Sara liker matematikk. Hun vil bli ingeniør eller forsker. Det vil Trine også. Faren til Sebastian er lege. Det vil Sebastian også bli. Omar drømmer om å bli fotballspiller. Det vil Georg også. Omar liker ikke å danse. Det gjør ikke Georg heller.

NYNORSK DRAUMEJOBBEN MIN

Læraren spør elevane i klassa: Kva vil de gjere når de vert store? Eva drøymer om å bli dansar Det gjer Maria òg. Dei går på dansing to gonger kvar veke. Mora til Anne er advokat. Det vil Anne òg bli. Sara liker matematikk. Ho vil bli ingeniør eller forskar. Det vil Trine også.
 Faren til Sebastian er lege. Det vil Sebastian også bli. Omar drøymer om å verte fotballspelar. Det vil Georg også. Omar liker ikkje å danse. Det gjer ikkje Georg heller.

TEKST 15
BOKMÅL IBRAHIM HAR FØDSELSDAG

Det er fredag kveld. Ibrahim ligger i senga og tenker. Han gleder seg til i morgen. Da blir han 15 år. Han skal feire fødselsdagen to ganger
I morgen kveld skal han gå på kino med tre venner, og etterpå skal de et sted og spise pizza.
På søndag skal de ha gjester. Da kommer både bestefar og bestemor, tante og onkel og flere nieser og nevøer.
Ibrahim elsker å leke med de små nevøene på ett og to år. De er så morsomme. De kan ikke snakke ordentlig, men de snakker babyspråk. Ibrahim koser med dem og kiler dem. Da smiler og ler de. De er ikke så flinke til å gå. Noen ganger detter de, og da begynner de å gråte. Men Ibrahim trøster dem.

NYNORSK IBRAHIM HAR FØDSELSDAG

Det er fredag kveld. Ibrahim ligg i senga og tenkjer. Han gler seg til i morgon. Då vert han 14 år. Han skal feire fødselsdagen to gonger. I morgon kveld skal han gå på kino med tre vennar, og etterpå skal dei ein stad og ete pizza.
På søndag skal dei ha gjestar. Då kjem både bestefar og bestemor, tante og onkel og fleire nieser og nevøar.
Ibrahim elskar å leike med dei små nevøane på eitt og to år. Dei er så morosame. Dei kan ikkje snakke skikkeleg, men dei snakkar babyspråk. Ibrahim kosar med dei og kilar dei. Då smiler og ler dei. Dei er ikkje så flinke til å gå. Nokre gonger dett dei, og då begynner dei å gråte. Men Ibrahim trøystar dei.

TEKST 16
BOKMÅL SLEKTNINGER

Ibrahim har mange slektninger i Somalia. Faren til Ibrahim har mange søsken. Noen av dem er halvbrødre og halvsøstre. Noen av dem bor i andre land. Tre brødre og to søstre bor i Somalia, mens en bror bor i Australia, en bor i Dubai og to søstre bor i USA. Ibrahim har derfor mange søskenbarn i andre land.
Også to av besteforeldrene hans bor i Somalia. Ibrahim og familien hans besøker dem hver sommer. Ibrahim gleder seg alltid til å reise til Somalia. Når de kommer til flyplassen, står mange og venter på dem, og alle klemmer ham og er glad for å se ham. Familien har med mange gaver fra Norge til slektningene i Somalia.

NYNORSK SLEKTNINGAR

Ibrahim har mange slektningar i Kenya. Faren til Ibrahim har mange sysken. Nokre av dei er halvbrør og halvsystrer. Nokre av dei bur i andre land. Tre brør og to systre bur i Kenya, mens ein bror bur i Australia. Ein bur i Dubai og to systre bur i USA. Ibrahim har derfor mange syskenbarn i andre land.
Også to av besteforeldra hans bur i Kenya. Ibrahim og familien hans besøkjer dei kvar sommar. Ibrahim gler seg alltid til å reise til Kenya. Når dei kjem til flyplassen, står mange og ventar på dei, og alle klemmer han og er glade for å sjå han. Familien har med mange gåver frå Noreg til slektningane heime i Kenya.

TEKST 17
BOKMÅL PÅ KINO

Ibrahim og vennene hans tok bussen inn til sentrum for å gå på kino. De hentet billettene, og så gikk de til kiosken for å kjøpe noe godt. Ibrahim kjøpte brus og sjokolade, Ali kjøpte potetgull, mens Fredrik og Robert kjøpte popkorn. De gikk inn i salen og fant plassene på 15. rad. Ibrahim likte å sitte langt bak i kinoen. Filmen var morsom, og de lo ganske mye.
Etter kinoen gikk de på pizzarestaurant. De bestilte en stor pizza med kjøttdeig, sopp og ost. Ibrahim likte ikke soppen, men det gjorde ikke så mye. På pizzarestauranten fikk Ibrahim gaver av vennene sine. Det var penger i en konvolutt. For pengene kunne han kjøpe et nytt dataspill som han hadde lyst på. Etter kinoen ble de med hjem til Ibrahim. De håndhilste på hans. Etter en stund måtte de gå hjem. "Takk for meg", sa Ali.

NYNORSK PÅ KINO

Ibrahim og vennene hans tok bussen inn til sentrum for å gå på kino. Dei henta billettane, og så gjekk dei til kiosken for å kjøpe noko godt. Ibrahim kjøpte brus og sjokolade, Ali kjøpte potetgull, mens Fredrik og Robert kjøpte popkorn. Dei gjekk inn i salen og fann plassane på 15. rad. Ibrahim likte å sitje iangt bak i kinoen. Filmen var morosam, og dei lo ganske mykje.
Etter kinoen gjekk dei på pizzarestaurant. Dei bestilte ein stor pizza med kjøtdeig, sopp og ost. Ibrahim likte ikkje soppen, men det gjorde ikkje så mykje. På pizzarestauranten fekk Ibrahim gåver av vennene sine. Det var pengar i ein konvolutt. For pengane kunne han kjøpe eit nytt dataspel som han hadde lyst på. Etter kinoen vart dei med heim til Ibrahim. Dei handhelsa på foreldra hans. Etter ei stund måtte dei gå heim. "Takk for meg", sa Ali.

TEKST 18
BOKMÅL JUL

Jula feirer vi til minne om at Jesus ble født. Før jul er det vanlig å ha en lysestake med sju lys eller en stjerne i vinduet. På lille julaften, 23. desember, er det mange som pynter juletreet. På julaften, 24. desember, går mange i kirken før de spiser en god middag med familie og venner. Under juletreet ligger det pakker som man åpner om kvelden.

Nyttårsaften feirer vi også med god mat sammen med venner eller familie. Klokka tolv sender mange opp fyrverkeri og ønsker hverandre godt nyttår.

NYNORSK JUL

Jula feirar vi til minne om at Jesus vart fødd. Førjul er det vanleg å ha ein lysestake med sju lys eller ei stjerne i vindauget. På vesle julaftan, 23. desember, er det mange som pyntar juletreet. På julaftan, 24. desember, går mange i kyrkja før dei et ein god middag med familie og venner. Under juletreet ligg det pakkar som vert opna om kvelden.

Nyttårsaftan feirar vi også med god mat saman med venner og familie. Klokka tolv sender mange opp fyrverkeri og ønskjer kvarandre godt nyttår.

TEKST 19
BOKMÅL JULEAVLUTNING


Det er fredag 20. desember. Klassen til Rosanna skal ha juleavslutning og spille et julespill om Jesu fødsel. Rosanna skal være Maria. Mor har hjulpet til med å lage klær til henne - lang, brun kjole og hvitt sjal. Dokka hennes skal være Jesusbarnet. Noen elever skal være gjetere, andre skal være engler. Foreldre, besteforeldre og søsken kommer til avslutningen i gymsalen. Når julespillet er slutt, klapper alle.

NYNORSK JULEAVLUTNING

Det er fredag 20. desember. Klassa til Rosanna skal ha juleavslutning og spele eit julespel om Jesu fødsel. Rosanna skal vere Maria. Mor har hjelpt til med å lage klede til henne - lang, brun kjole og kvitt sjal. Dokka hennar skal vere Jesusbarnet. Nokre elevar skal vere gjetarar, andre skal vere englar. Foreldre, besteforeldre og sysken kjem til avslutninga i gymsalen. Når julespelet er slutt, klappar alle.

TEKST 20
BOKMÅL JULENISSEN KOMMER

Et stort juletre står pyntet midt på gulvet. Etter julespillet går alle rundt juletreet. Både store og små synger julesangene. Men plutselig banker det hardt på døra til festsalen. Det blir stille, og noen roper: "Kom inn!" Inn kommer en svær mann med langt, hvitt skjegg, rød frakk og Iue. På ryggen har han en stor, tung sekk. "Er det noen snille barn her?" spør han med mørk stemme. "Ja", roper ungene. "Her er alle snille!" Snart har alle fått pakke av nissen, og det er en pose med frukt og godteri.

NYNORSK JULENISSEN KJEM

Eit stort juletre står pynta midt på golvet. Etter julespelet går alle rundt juletreet. Både store og små syng julesongane. Men plutseleg bankar det hardt på døra til festsalen. Det vert stille, og nokre ropar: "Kom inn!" Inn kjem ein svær mann med langt, kvitt skjegg, raud frakk og Iue. På ryggen har han ein stor, tung sekk. "Er det nokre snille barn her?" spør han med mørk stemme. "Ja" ropar ungane. "Her er alle snille!" Snart har alle fått pakke av nissen, og det er ein pose med frukt og godteri.

TEKST 21
BOKMÅL PÅ FJELLET I PÅSKEN

Ibrahim har en norsk venn. Familien hans har hytte på fjellet, og i år fikk Ibrahim være med Stian på hytta. Hytta ligger like ved et stort skisenter der man kan kjøre slalåm eller stå på snøbrett. Både Ibrahim og Stian står på snøbrett,
Det er tiere bakker ved skisenteret. Noener korte og ikke så bratte. Der står de små barna på ski og på akebrett. En av bakkene er veldig bratt og lang. Ibrahim og Stian tar heisen opp til toppen av en bakke der det er mange kuler som de kan hoppe på. Det er veldig gøy, og de holder på hele dagen. Foreldrene til Stian liker å gå langrenn. En dag er også Ibrahim og Stian med. De går gjennom skogen og etter hvert kommer de opp på fjellet. Der tar de en pause. De drikker kakao fra termos og spiser matpakke med brødskiver og sjokolade. Så flink du er til å gå på ski, Ibrahim, sier foreldrene til Stian. Takk, sier Ibrahim.

NYNORSK PÅ FJELLET I PÅSKA

Ibrahim har ein norsk venn. Familien hans har hytte på fjellet, og i år fekk Ibrahim vere med Stian på hytta. Hytta ligg like ved eit stort skisenter der ein kan køyre slalåm eller stå på snøbrett. Både Ibrahim og Stian står på snøbrett. Det er fleire bakkar ved skisenteret. Nokre er korte og ikkje så bratte. Der renn dei små barna på ski og på akebrett. Ein av bakkane er veldig bratt og lang. Ibrahim og Stian tek heisen opp til toppen av ein bakke der det er mange kular som dei kan hoppe på. Det er veldig gøy, og dei held på heile dagen. Foreldra til Stian liker å gå langrenn. Ein dag er også Ibrahim og Stian med. Dei går gjennom skogen og etter kvart kjem dei opp på fjellet. Der tek dei ein pause. Dei drikk kakao frå termos og et matpakke med brødskiver og sjokolade. Så flink du er til å gå på ski, Ibrahim, seier foreldra til Ibrahim. Takk, seier Ibrahim.

TEKST 22
BOKMÅL NYTTÅR I RUSSLAND

Nyttårsaften er den største høytiden i Russland. Først feirer vi sammen med kolleger på jobben, og om kvelden med familien hjemme.
Kvart på tolv nyttårsaften holder den russiske presidenten tale for folket på TV. Så skåler de voksne med sjampanje, først for det gamle året, og så for det nye året.
Det nye året starter med at barna får gaver. Av og til ligger gavene bare under juletreet. Nissen har vært der. Eller foreldrene betaler for en nisse som ringer på døra og kommer med gaver til barna.
I Russland kalles nissen Bestefar Frost. Han ser ut som den amerikanske, rødkledde Santa Claus, men både skjegget og klærne er lengre. Ofte kommer nissen sammen med barnebarnet sitt, Snøjenta. Hun er en pen jente med lyst hår og blå kjole.

NYNORSK NYTTÅR I RUSSLAND

Nyttårsaftan er den største høgtida i Russland. Først feirar vi saman med kollegaene på jobben, og om kvelden med familien heime. Kvart på tolv nyttårsaftan held den russiske presidenten tale til folket på TV. Så skålar dei vaksne med sjampanje, først for det gamle året, og så for det nye året.
Det nye året startar med at barna får gåver. Av og til ligg gåvene berre under juletreet. Nissen har vore der. Eller foreldra betalar for ein nisse som ringjer på døra og kjem med gåver til barna.
I Russland kallar vi nissen Bestefar Frost. Han ser ut som den amerikanske, raudkledde Santa Claus, men både skjegget og kleda er lengre.
Ofte kjem nissen saman med barnebarnet sitt, Snøjenta. Ho er ei pen jente med lyst hår og blå kjole.

TEKST 23
BOKMÅL SKAL VI LAGE VAFLER?

I går laget Maria vafler. Først tok hun to egg fra kjøleskapet, hakket hull på skallet og helte eggehviten og eggeplommen ned i en bolle. Så helte hun i sukkeret og pisket det sammen. Deretter målte hun opp hvetemelet. Så helte hun melet oppi bollen sammen med bakepulveret. Melka blandet hun i røra litt etter litt. Så fikk røra stå og svelle en stund. Deretter varmet hun vaffeljernet og smurte det med litt margarin.
Til slutt stekte hun vaflene og la dem på en tallerken med en gaffel. Så ropte hun på familien: Nå er vaflene ferdige!

NYNORSK SKAL VI LAGE VAFLAR?

I går laga Maria vaflar. Først tok ho to egg
frå kjøleskapet, hakka hol på skalet og helte eggekvita og eggeplomma ned i ein bolle. Så helte ho i sukkeret og piska det saman. Deretter målte ho opp kveitemjølet. Så helte ho mjølet oppi bollen saman med bakepulveret. Mjølka blanda ho i røra litt etter litt. Så fekk røra stå og svelle ei stund. Deretter varma ho vaffeljernet og smurde det med Iitt margarin.
Til slutt steikte ho vaflane og la dei på ein tallerken med ein gaffel. Så ropte ho på familien: No er vaflane ferdige!

TEKST 24
BOKMÅL NORSKE MATTRADISJONER

De norske mattradisjonene har forandret seg. Folk reiser mer til andre land. De prøver å lage mat de har smakt i ferien. I dag er det lett å få tak i matvarer som var ukjente før. Pizza, kebab, wok og taco er vanlig i mange norske hjem.
Men når det er høytid og fest, husker vi de gamle mattradisjonene. Jula er en viktig høytid, og på julaften vil østlendinger ha svineribbe.
Vestlendingene spiser pinnekjøtt, som er laget av salt lammekjøtt. På Sørlandet vil mange ha fersk torsk til julemiddagen.

NYNORSK NORSKE MATTRADISJONAR

Dei norske mattradisjonane har endra seg. Folk reiser meir til andre land. Dei prøver å lage mat dei har smakt i ferien. I dag er det lett å få tak i matvarer som var ukjende før. Pizza, kebab, wok og taco er vanleg i mange norske heimar.
Men når det er høgtid og fest, hugsar vi dei gamle mattradisjonane. Jula er ei viktig høgtid, og på julaftan vil austlendingar ha svineribbe.
Vestlendingane et pinnekjøt, som er laga av salta saueribbe. På Sørlandet vil mange ha fersk torsk til julemiddagen.

TEKST 25
BOKMÅL MARIA LAGER MAT

Maria liker å hjelpe tanta si på kjøkkenet. Når hun er i hjemlandet Argentina, pleier hun også å hjelpe mora si med å lage mat. Der er det vanlig at kvinnene lærer døtrene sine matlaging.
Onkelen til Maria er også flink å lage mat. Maria har lært å lage pannekaker og risgrøt av onkelen sin. Det er ikke vanskelig. Når hun og fetteren hennes, Emilio, er alene hjemme, setter de ofte en pizza i ovnen. Det er veldig lett.

NYNORSK MARIA LAGAR MAT

Maria liker å hjelpe tanta si på kjøkenet. Når ho er heime i Argentina, pleier ho også å hjelpe mora si med å lage mat. Der er det vanleg at kvinnene lærer døtrene sine å lage mat. Onkelen til Maria er også flink å lage mat. Maria har lært å lage pannekaker og risengrynsgraut av onkelen sin. Det er ikkje vanskeleg. Når ho og Emilio, er åleine heime, set dei ofte ein pizza i omnen. Det er veldig lett.

TEKST 26
BOKMÅL GRETHE OG PETER

Grethe og Petter giftet seg for 14 år siden. De fikk to barn, og Grethe var hjemme med barna. Petter jobbet mye.
- Hvorfor er du aldri hjemme? Jeg er sliten, sa Grethe.
- Jeg er også sliten, sa Petter, og du klager så mye.
De begynte å krangle, og til slutt ble de skilt.
Før i tiden var det ikke så vanlig å skille seg, og det var vanskelig å være enslig mor. I dag er det ganske vanlig. Mange barn bor hos mor og far annenhver uke, og har god kontakt med begge foreldrene.

NYNORSK GRETHE OG PETER

Grethe og Petter gifta seg for 14 år sidan. Dei fekk to barn, og Grethe var heime med barna. Petter jobba mykje.
- Kvifor er du aldri heime? Eg er sliten, sa Grethe.
- Eg er også sliten, sa Petter, og du klagar så mykje.
Dei tok til å krangle, og til slutt vart dei skilde.
Før i tida var det ikkje så vanleg å skilje seg, og det var vanskeleg å vere einsleg mor. I dag er det ganske vanleg. Mange barn bur hos mor og far annankvar veke, og har god kontakt med begge foreldra.

TEKST 27
BOKMÅL MAGNUS OG SIRI

Magnus er ti år. Søstera hans, Siri, blir snart tolv. Nå bor de sammen med mora, som heter Grethe. Grethe har en samboer som heter Kristian. De har en datter som heter Lise, og som er atten måneder gammel.
Annenhver helg og hver onsdag er Magnus og Siri hos faren, som heter Petter. Nå er Petter gift med Trine. Trine og Petter har to barn, Kine, som er fire år gammel, og Einar som snart blir tre.
Magnus har ei søster, Siri, og Siri har en bror, Magnus. Men i tillegg har de tre halvsøsken. De reiser på ferie sammen med faren sin i tre uker hver sommer.

NYNORSK MAGNUS OG SIRI

Magnus er ti år. Systera hans, Siri, blir snart tolv. No bur dei saman med mora, som heiter Grethe. Grethe har ein sambuar som heiter Kristian. Dei har ei dotter som heiter Lise, og som er atten månadar gammal.
Annankvar helg og kvar onsdag er Magnus og Siri hos faren, som heiter Petter. No er Petter gift med Trine. Trine og Petter har to barn, Kine, som er fire år, og Einar som snart blir tre.
Magnus har ei syster, Siri, og Siri har ein bror, Magnus. Men i tillegg har dei tre halvsysken. Dei reiser på ferie saman med faren sin tre veker kvar sommar.

TEKST 28
BOKMÅL HVEM ER ELDST?

Grethe har tre barn. Siri er tolv år. Hun er eldst. Magnus er yngre enn Siri. Han er ti år. Men Lise er yngst. Hun er bare atten måneder gammel.
Foreldrene til Siri og Magnus er skilt. Petter har giftet seg med en dame som heter Trine. De har to barn som heter Kine og Einar. Kine er eldre enn Einar. Hun er fire år, mens Einar er snart tre år. Jeg er størst av barna, sier Siri. Du er mindre enn meg, Magnus. Ja, men jeg er større enn Kine og Einar, sier Magnus. Lise er minst av alle.

NYNORSK KVEN ER ELDST

Grethe har tre barn. Siri er snart 12 år. Ho er eldst. Magnus er yngre enn Siri. Han er 10 år. Men Lise er yngst. Ho er berre 18 månader gammal.
Foreldra til Siri og Magnus er skilde. Petter har gifta seg med ei dame som heiter Trine. Dei har to barn som heiter Kine og Einar. Kine er eldre enn Einar. Ho er fire år, mens Einar er snart tre
Eg er størst av barna, seier Siri. Du er mindre enn meg, Magnus. Ja, men eg er større enn Kine og Einar, seier Magnus. Lise er minst av alle.

TEKST 29
BOKMÅL FOTBALL

Siri liker å spille fotball. Nesten alle jentene i klassen til Siri er med på fotballaget. De trener en gang i uka, og spiller kamp en gang i uka. Det er spennende å spille kamp. Noen ganger taper de kampen. Men mange ganger vinner de. Det er gøy. Faren til Siri er trener på fotballaget. Når det er kamp, kommer hele familien til Siri og ser på. Etter kampen får Siri alltid vaffel eller pølse i kiosken. Det er godt.

NYNORSK FOTBALL

Siri liker å spele fotball. Nesten alle jentene i klassa til Siri er med på fotballaget. Dei trenar ein gong i veka, og spelar kamp ein gong i veka.
Det er spennande å spele kamp. Nokre gonger taper dei kampen. Men mange gonger vinn dei. Det er gøy. Faren til Siri er trenar på fotballaget. Når det er kamp, kjem heile familien til Siri og ser på. Etter kampen får Siri alltid vaflar eller pølse i kiosken. Det er godt.

TEKST 30
BOKMÅL FERIE

I tillegg til de helgene og kveldene Magnus og Siri er hos faren sin, reiser de på ferie sammen i tre uker hver sommer. Da reiser de ofte til utlandet og et sted de kan bade. I juleferien er de enten hos mora i julehelga og faren i nyttårshelga, eller omvendt. I påskeferien og høstferien er de også enten hos mor eller far. Da reiser de ofte på hytta.
Slik har livet deres vært siden de var ganske små. Det som er bra med dette, er at de alltid har en av foreldrene å være sammen med i skoleferiene.

NYNORSK FERIE

I tillegg til dei helgane og kveldane Magnus og Siri er hos faren sin, reiser dei på ferie saman i tre veker kvar sommar. Då reiser dei ofte til utlandet og ein stad dei kan bade. I juleferien er dei anten hos mora i julehelga og faren i nyttårshelga, eller omvendt. I påskeferien og haustferien er dei òg anten hos mor eller far. Då reiser dei ofte på hytta. Slik har livet deira vore sidan dei var ganske små. Det som er bra med dette, er at dei får lite tid åleine utan ein av foreldra.

TEKST 31
BOKMÅL POLITIKERE

Det er mange innvandrere som er aktive i politikken. De fleste sitter i kommunestyrer I rundt omkring i Norge, men også på Stortinget sitter det noen innvandrere. Afshan Rafiq, født 25. februar 1975 i Oslo, ble valgt inn på Stortinget i 2001 og representerer Høyre. Fra 1995 til 2001 var hun medlem av Oslo bystyre. Hun er datter av innvandrere fra Pakistan, og ble den første muslimen valgt inn på Stortinget.

NYNORSK POLITIKARAR

Det er mange innvandrarar som er aktive i politikken, mange sit i kommunestyre rundt omkring i Noreg, men  g på Stortinget sit det nokre innvandrarar.
Afshan Rafiq, fødd 25. februar 1975 i Oslo, vart valt inn på Stortinget i 2001 og representerer Høgre. Frå 1995 til 2001 var ho medlem av Oslo bystyre. Ho er dotter av innvandrarar frå Pakistan, og vart den første muslimen valt inn på Stortinget.

TEKST 32
BOKMÅL JEG VIL DANSE HELE LIVET

Adil Thathaal har breaket siden han var en meter lang. I dag er Adil kjempehøy. Han og noen kamerater pleide å øve tre-fire timer om dagen utenfor Oslo Sentralstasjon. Der danset de til musikk de hadde med seg. Noen ganger kom vaktene og kastet dem ut. Politiet kom også og spurte om legitimasjon. Det var nok fordi vi var mørke i huden, sier Adil.
- Sånn er det med breaking, man får sjelden lov til å trene i vanlige studio.
Før Adil ble seriøs med dansen, var pappas store håp at han skulle bli sanger. Søstera til Adeel synger. Men Adil sier at han vil danse hele livet, til han kommer på gamlehjem.
- Nå kan jeg heldigvis leve av å danse. Jeg har fått mange dansejobber, forteller Adil.

NYNORSK EG VIL DANSE HEILE LIVET

Adil Thathaal har halde på med breikdans sidan han var ein meter høg. I dag er Adil kjempehøg. Framleis øver han og nokre kameratar tre-fire timar kvar dag utanfor Oslo Sentralstasjon. Der dansar dei til musikk frå ein CD-spelar. Nokre gonger kjem vaktene og kastar dei ut. Politiet kjem også og spør etter legitimasjon. Det er nok fordi vi er mørke i huda, seier Adil.
- Sånn er det med breaking, vi får sjeldan lov til å trene i vanlege studio.
Før Adil blei seriøs med dansen, var pappa sitt store håp at han skulle bli songar. Systera til Adil syng. Men Adil seier at han vil danse heile livet, til han kjem på aldersheim.
- No kan eg heldigvis leve av å danse. Eg har fått mange dansejobbar, seier han

TEKST 33
BOKMÅL BABY

Mora til Anita skal ha en baby. Anita vet at hun nesten sikkert skal få en lillesøster. Mora hennes har vært på helsestasjonen hver måned for å kontrollere at alt er bra, og en gang dro hun på sykehuset for å ta ultralyd. Etterpå kom hun hjem med et lite bilde av fosteret inni magen. I dag skal mora og faren dra til byen for å kjøpe seng og vogn til babyen. Faren skal være med mora på sykehuset når hun skal føde. Anita gleder seg til å få en lillesøster, men hun håper at hun ikke vil skrike så mye.

NYNORSK EG VIL DANSE HEILE LIVET

Mora til Anita skal ha ein ny baby. Anita veit at ho nesten sikkert skal få ei veslesyster. Mora hennar har vore på helsestasjonen kvar månad for å kontrollere at alt er bra, og ein gong drog ho til sjukehuset for å ta ultralyd. Ho kom heim med eit lite bilete av fosteret i magen. I dag skal mor og far til byen for å kjøpe seng og vogn til babyen. Far skal vere med mor på sjukehuset når ho skal føde. Anita gler seg til å få ei veslesyster, men håper at ho ikkje vil skrike så mykje.

TEKST 34
BOKMÅL ASTMA

Når Anita løper, blir det noen ganger så tungt å puste. Da hun var fem å gammel, fikk familien en kattunge. Anita koste med katten oppe i senga, men plutselig fikk hun problemer med å puste. De måtte dra på sykehuset. Legen fortalte at hun hadde astma. Hun er dessuten allergisk mot katter og kan ikke spise epler, gulrøtter eller nøtter. Det er så ille at hvis noen av de andre barna i klassen spiser noe med nøtter, kan hun bli syk. Det er litt kjedelig. Spesielt synes Anita det er dumt at hun ikke kan ha katt.

NYNORSK ASTMA

Når Anita spring, hender det at ho vert tungpusta. Då ho var fem år gammal, fekk familien ein kattunge. Anita kosa med katten i senga, men plutseleg fekk ho problem med å puste. Dei måtte dra til sjukehuset. Legen fann at ho hadde astma.
I tillegg til å vere allergisk mot kattar, kan ho ikkje ete eple, gulrøter eller nøtter. Det er så ille at dersom andre barn i klassa et noko med nøtter, kan ho bli sjuk. Det er litt kjedeleg. Spesielt synest Anita det er dumt at ho ikkje kan ha katt.

TEKST 35
BOKMÅL LILLESØSTER

Etter ni måneder hadde magen til mamma blitt veldig stor. Hun gledet seg til å få ut babyen. Plutselig en kveld fikk hun vondt i magen. Etter en stund sa hun til Anita: Jeg og pappa må dra på sykehuset nå.
Anita gikk og la seg, men det var vanskelig å sove. Hun tenkte på mamma og babyen.
Klokka ni om morgenen ringte pappa: Anita, du har fått en lillesøster! Hun er 50 cm lang, og veier 3250 gram.
Anita ble veldig glad. Pappa kom og hentet henne, og de dro for å besøke mamma på sykehuset. Pappa kjøpte en stor blomsterbukett til mamma. Da de kom inn på barselavdelingen, fant de mamma og babyen. Babyen lå og sugde melk av mamma. Den var bitteliten og veldig søt.
Etter en stund reiste pappa og Anita hjem.
"Både mor og babyen må sove nå", sa pappa.
"De er trøtte begge to."

NYNORSK VESLESYSTER

Etter ni månader hadde magen til mor blitt veldig stor. Ho gledde seg til å få ut babyen.
Plutseleg ein kveld fekk ho vondt i magen. Etter ei stund sa ho til Anita: Eg og far må fare til sjukehuset no.
Anita gjekk og la seg, men det var vanskeleg å få sove. Ho tenkte på mor og babyen.Klokka ni om morgonen ringde far: Anita, du har fått ei veslesyster! Ho er 50 cm lang, og veg 3250 gram.
Anita blei veldig glad. Far kom og henta ho, og dei drog for å besøkje mor på sjukehuset. Far kjøpte ein stor blomsterbukett til mor. Då dei kom inn på barselavdelinga, fann dei mor og babyen. Mor låg og amma. Babyen var bitteliten og veldig søt.
Etter ei stund reiste far og Anita heim. "Både mor og babyen må sove no", sa far. "Dei er trøytte begge to."

TEKST 36
BOKMÅL EVENTYR

"Hvorfor bjørnen har kort hale" og " De tre bukkene Bruse" er eventyr. I gamle dager, før folk fikk bøker, radio og TV var det vanlig å sitte sammen om kvelden og fortelle morsomme og spennende historier. Historiene kunne handle om både mennesker og dyr, og om troll og andre overnaturlige vesener.
I eventyrene om bjørnen og reven, er den store, farlige bjørnen litt dum, mens den lille reven er smart. Trollet er stort og sterkt, men bukkene er lure. Mange av eventyrene kan man lære noe av.

NYNORSK EVENTYR

"Kvifor bjørnen har kort hale" og "Dei tre bukkane Bruse" er eventyr. I gamle dagar, før folk fekk bøker, radio og TV var det vanleg å sitje saman om kvelden og fortelje morosame og spennande historier. Historiene kunne handle om både menneske og dyr, og om troll og andre overnaturlege vesen.
I eventyra om bjørnen og reven, er den store farlege bjørnen litt dum, mens den vesle reven er Trollet er stort og sterkt, men bukkane er lure.
Mange av eventyra kan ein lære noko av.

TEKST 37
BOKMÅL BJØRNEN

Bjørnen møtte en gang reven, som kom luskende med noe fisk han hadde stjålet.
"Hvor har du fått den fisken fra?" spurte bjørnen.
"Jeg har vært ute og fisket, herr bjørn!" svarte reven.
Så fikk bjørnen også lyst til å lære å fiske, og ba reven si hvordan han skulle gjøre det.
"Det er lett det," sa reven, " Du skal bare gå ut på isen, hogge deg et hull og stikke halen nedi; og så må du holde den der lenge. Du må ikke bry deg om at det svir litt i halen; det er når fisken biter. Jo lenger du kan holde den der, jo mer fisk får du. Til slutt skal du dra halen opp.
Ja, bjørnen gjorde som reven hadde sagt, og holdt halen lenge, lenge nedi hullet, til den var frosset godt fast. Så dro han den rett av, og nå går han der med kort hale den dag i dag.

NYNORSK BJØRNEN

Bjørnen møtte ein gong reven, som kom luskande med noko fisk han hadde stole.
"Kor har du fått den fisken frå?" spurde bjørnen.
"Eg har vore ute og fiska, herr bjørn!" svara reven.
Så fekk bjørnen også lyst til å lære å fiske, og bad reven seie korieis han skulle gjere det.
"Det er lett det," sa reven. "Du skal berre gå ut på isen, hogge deg eit hol og stikke halen nedi; og så må du halde han der lenge. Du må ikkje bry deg om at det svir litt i halen; det er når fisken bit. Dess lenger du kan halde han der, dess meir fisk får du. Til slutt skal du dra halen opp."
Ja, bjørnen gjorde som reven hadde sagt, og heldt halen lenge, lenge nedi holet, til han var frosen godt fast. Så drog han han - rett av, og no går han der med kort hale den dag i dag.

TEKST 38
BOKMÅL SKRINET

Det var en gang en liten gutt som gikk på en vei. Da han hadde gått et stykke, fant han et skrin. "Det er visst noe veldig rart i det skrinet," sa han til seg selv. Men hvordan han snudde og vendte på det, klarte han ikke å få det opp. "Det er nok noe veldig rart i det," tenkte han. Men da han hadde gått et stykke til, fant han en liten nøkkel. Så ble han trøtt og satte seg ned, og så tenkte han det ville vært moro om nøkkelen passet til skrinet, for et lite nøkkelhull var det på det. Så tok han den lille nøkkelen opp av lommen sin; blåste i nøkkelhullet, og så satte han nøkkelen i nøkkelhullet og vred rundt. "Knepp!" sa det i låsen, og da han tok i lokket, var skrinet åpent. Men kan du gjette hva det var som lå i skrinet? - Det var en kalvehale. Og hadde kalvehalen vært lengre, hadde eventyret vært lengre også.

NYNORSK SKRINET

Det var ein gong ein liten gut som gjekk på ein veg. Då han hadde gått eit stykke, fann han eit skrin. "Det er visst noko veldig rart i det skrinet," sa han til seg sjølv. Men korleis han snudde og vende på det, klarte han ikkje å få det opp. "Det er nok noko veldig rart i det," tenkte han. Men då han hadde gått eit stykke til, fann han ein liten nøkkel. Så blei han trøtt og sette seg ned, og så tenkte han det skulle vere moro om nøkkelen passa til skrinet, for eit lite nøkkelhol var det på det. Så tok han den vesle nøkkelen opp av lomma si; bles i nøkkelholet, og så sette han nøkkelen i nøkkelholet og vrei rundt. "Knepp!" sa det i låsen, og då han tok i loket, var skrinet ope. Men kan du gjette kva det var som låg i skrinet? - Det var ei kalverumpe. Og hadde kalverumpa vore lengre, hadde eventyret vore lengre også.

TEKST 39
BOKMÅL HAREN

Det var en gang en hare som var ute og gikk. "Å, hurra, hei og hopp!" ropte han, og hoppet og spranga. Så kom det en rev luskende. "God dag, god dag!" sa haren. "Jeg er så glad i dag, for det jeg har vært gift, skal du vite", sa haren. "Det var bra det da", sa reven. "Å, det var ikke så bra heller, det var et troll til kjerring jeg fikk", sa han. "Det var ille det da," sa reven. "Å, det var ikke så ille heller" sa haren, "for jeg fikk penger med henne, og hun hadde et hus". "Det var da bra det, sa reven. "Å, det var ikke så bra heller", sa haren, "for huset brant opp, og alt det vi eide". "Det var da riktig ille", sa reven.
"Å, det var ikke så ille likevel," sa haren, "for hun brant opp kjerringa også."

NYNORSK HAREN

Det var ein gong ein hare som var ute og gjekk. "Å, hurra, hei og hopp!" ropte han, og hoppa og sprang. Så kom det ein rev luskande. "God dag, god dag!" sa haren. "Eg er så glad i dag, for det eg har vore gift, skal du vite", sa haren. "Det var bra det då", sa reven. "Å, det var ikkje så bra heller, det var eit troll til kjerring eg fekk", sa han. "Det var ille det då", sa reven. "Å, det var ikkje så ille heller", sa haren, "for eg fekk pengar med henne, ho hadde eit hus". "Det var då bra det," sa reven. "Å, det var ikkje så bra heller", sa haren, "for huset brann opp, og alt det vi eigde". "Det var då verkeleg ille," sa reven.
"Å, det var ikkje så ille likevel," sa haren, "for ho brann opp kjerringa med."

TEKST 40
BOKMÅL SAGNET

Sagnet forteller om Hallvard. Han ble født ca år 1020 i Lier ved Drammen og var sønnen til en storbonde. Den
15. mai i 1043, mens han var ute og rodde, fikk han se en ung kvinne som kom løpende på stranda. Etter henne kom tre menn som beskyldte henne for å være tyv. Kvinnen sa at hun var uskyldig, så Hallvard prøvde å redde henne og tok henne med seg i båten ut over Drammensfjorden. Men de tre mennene kom etter og drepte dem.
Hallvard ble truffet i halsen av en pil. Kvinnen ble slått i hjel og gravlagt på stranda. Hallvard ble senket i fjorden med en kvernstein rundt halsen. Kort tid etter fløt liket av Hallvard opp. På grunn av dette mirakelet ble Hallvard Oslo bys skytshelgen. På Oslos byvåpen ser vi Hallvard, pilene, steinen og kvinnen.

NYNORSK SAGNET

Segna fortel om Hallvard. Han vart fødd i omlag år 1020 i Lier ved Drammen og var son til ein storbonde. Den 15. mai i 1043, medan han var ute og rodde, fekk han sjå ei ung kvinne som kom springande på stranda. Etter henne kom tre menn som skulda henne for å vere tjuv. Kvinna sa at ho var uskuldig og Hallvard prøvde å redde henne og tok henne med seg i båten ut over Drammensfjorden. Men dei tre mennene kom etter og drap dei.
Hallvard blei treft av ei pil i halsen. Hallvard vart søkkt i fjorden med ein kvernstein rundt halsen. Kvinna vart slått i hel og gravlagd på stranda. Kort tid etter flaut liket av Hallvard opp. På grunn av dette mirakelet vart Hallvard Oslo by sin skytshelgen. På Oslo sitt byvåpen ser vi Hallvard, pilene, steinen og kvinna.

TEKST 41
BOKMÅL SKOLEN

Før i tiden måtte elevene alltid reise seg når læreren kom inn i klasserommet. Slik er det ikke nå. Nå bruker de fornavnet på læreren istedenfor "frøken" eller "lærer", slik det var før.
Før måtte elevene gå ned en klasse hvis de var dårlige på skolen. De "dumpet". Men nå får alle fortsette på samme klassetrinn, og alle skal føle at de er flinke i noe og få undervisning på sitt nivå.
Elevene får ofte samarbeide. Da sitter de to og to eller i grupper.
Undervisningen foregår ikke alltid inne i klasserommet. Ofte går elevene ut på tur. De lærer om naturen og om norske turtradisjoner.
Friminuttene er den tiden mange elever liker best. Da er de ute og leker eller spiller ball.

NYNORSK SKULEN

Før i tida måtte barna alltid reise seg når læraren kom inn i klasserommet. Slik er det ikkje no. No bruker barna fornamnet på læraren i staden for "frøken" eller "lærar", slik dei gjorde før.
Før måtte elevar som var dårlege på skulen gå om att. Dei "dumpa". Men no får alle halde fram i neste klasse, og alle skal føle at dei er flinke i noko og få undervisning på sitt nivå.
Barna får ofte samarbeide med dei andre elevane. Då sit dei to og to eller i grupper. Undervisninga går ikkje alltid føre seg i klasserommet. Ofte går elevane ut på tur. Dei lærer om naturen og om norske turtradisjonar.
Friminutta er den tida mange elevar liker best. Då er dei ute og leikar eller spelar ball.

TEKST 42
BOKMÅL UNGDOMSSKOLEN

Når barna er ferdige med sju år på barneskolen, begynner de på ungdomsskolen. Her får de flere fag, og de kan blant annet velge et språk til i tillegg til norsk og engelsk. På ungdomsskolen blir det mer arbeid enn på barneskolen, og elevene får oftere prøver i de ulike fagene. Det er vanligvis heldagsprøver i norsk, matematikk og engelsk to eller tre ganger i året.

NYNORSK UNGDOMSSKULEN

Når barna er ferdige med sju år på barneskulen, begynner dei på ungdomsskulen. Her får dei fleire fag, og dei kan mellom anna velje eit språk i tillegg til norsk og engelsk. På ungdomsskulen blir det meir arbeid enn på barneskulen, og elevane får oftare prøver i dei ulike faga. Det er vanlegvis heildagsprøver i norsk, matematikk og engelsk to eller tre gonger i året.

TEKST 43
BOKMÅL KARAKTERER

På ungdomsskolen får elevene karakterer. Karakterene er tall fra 1 til 6, der 6 er den beste karakteren. Når elevene går i tiende klasse, søker de fleste seg videre til videregående skole. Karakterene de har fått på ungdomsskolen, er med på å avgjøre hvilken videregående skole og hvilket utdanningsprogram de kommer inn på. På ungdomsskolen er det også foreldremøte og konferansetimer på samme måten som i barneskolen.

NYNORSK KARAKTERAR

På ungdomsskulen får elevane også karakterar. Karakterane er tal frå 1 til 6, der 6 er den beste karakteren. Når elevane går i tiande klasse, søkjer dei fleste seg vidare til vidaregåande skule. Karakterane dei har fått på ungdomsskulen, er med på å avgjere kva for ein vidaregåande skule og kva for eit utdanningsprogram dei kjem inn på. På ungdomsskulen er det også foreldremøte og konferansetimar på same måten som i barneskulen.

TEKST 44
BOKMÅL VIDEREGÅENDE SKOLE

All ungdom mellom 16 og 19 har rett til å gå tre år på videregående skole. Der kan de velge ulike utdanningsprogram. Et av dem heter studiespesialisering. Her finnes det to valg: realfag (matematikk, fysikk og kjemi) og språk, samfunn og økonomi. De som går der, kan fortsette å studere på universitet eller høyskole etterpå.
De som går på yrkesfaglige utdanningsprogram, får en yrkesutdannelse, for eksempel innen helse- og sosialfag, elektrofag, restaurant- og matfag eller medier og kommunikasjon. Noen utdanningsprogram har veldig mange søkere. Elevene med best karakterer får først plass.

NYNORSK VIDAREGÅANDE SKULE

All ungdom mellom 16 og 19 har rett til å gå tre år på vidaregåande skule. Der kan dei velje ulike utdanningsprogram. Eit av dei heiter studiespesialisering. Her finst det to val: realfag (matematikk, fysikk og kjemi) og språk, samfunn og økonomi. Dei som går der, kan fortsetje å studere på universitet eller høgskule etterpå.
Dei som går på yrkesfaglege utdanningsprogram, får ei yrkesutdanning, for eksempel innan helse- og sosialfag, elektrofag, restaurant- og matfag eller media og kommunikasjon. Nokre utdanningsprogram har veldig mange søkjarar. Elevene med best karakterar får først plass.

TEKST 45
BOKMÅL LOFOTEN OG HURTIGRUTA

Et annet kjent sted i Nord-Norge er Lofoten. Lofoten består av mange øyer med bratte fjell som går rett ned i havet. Utenfor Lofoten er det mye fisk, så her lever mange av å fiske.
Det er vanskelig å reise med bil i Nord-Norge siden det er så mange fiorder og store avstander. Mange reiser med båt eller fly. Hurtigruta er et skip som går hver dag langs kysten mellom Bergen og Kirkenes. Denne turen tar elleve dager fram og tilbake.

NYNORSK LOFOTEN OG HURTIGRUTA

Ein annan kjend stad i Nord-Noreg er Lofoten. Lofoten er ei rekkje med mange øyar med bratte fjell som går rett ned i havet. Utanfor Lofoten er det mykje fisk, så her lever mange av å fiske.
Det er vanskeleg å reise med bil i Nord-Noreg sidan det er så mange fjordar og store avstandar. Mange reiser med båt eller fly. Hurtigruta er eit skip som kvar dag går langs kysten mellom Bergen og Kirkenes. Denne turen tek elleve dagar fram og tilbake.

TEKST 46
BOKMÅL JOBB I NORD-NORGE

I Nord-Norge bor folk spredt på mange små steder. Men når folk skal gå på høyskole for å bli lærer, tannlege eller lege, må de reise fra og dra til en stor by, som for eksempel Tromsø. De kommer kanskje ikke tilbake til hjemstedet sitt etterpå. Men de små stedene trenger også leger, tannleger og lærere. Derfor er det ofte lett å få slike jobber i Nord-Norge. En annen bra ting med å jobbe i Nord-Norge, er at folk der er hyggelige og lett å bli kjent med.

NYNORSK ARBEID I NORD-NORGE

I Nord-Noreg bur folk spreidd på mange små stadar. Men når folk skal gå på høgskule eller universitet for å bli lærar, tannlege eller lege, må dei reise frå heimstaden og til ein stor by, som for eksempel Tromsø. Dei kjem kanskje ikkje tilbake til heimstaden sin etterpå. Men dei små stadane treng og legar, tannlegar og lærarar, og det er ofte lett å få slike jobbar i Nord-Noreg. Ein annan bra ting med å jobbe i Nord-Noreg, er at folk der er hyggelege og lette å bli kjende med.

TEKST 47
BOKMÅL OSLO

Oslo er Norges hovedstad, og landets største by. Byen ligger ved Oslofjorden. I fjorden ligger det flere små øyer. På øyene og langs fjordkanten er det strender hvor folk kan bade.
Rundt Oslo er det mye skog og flere innsjøer. Skogen nord for Oslo heter Nordmarka, og øst for Oslo ligger Østmarka. Der er det fint å gå tur både sommer og vinter. Oslo har 15 bydeler. I 2005 var det ca 8% innvandrere i hele Norge, mens i Oslo var 22% av innbyggerne fra andre land.

NYNORSK OSLO

Oslo er Noregs hovudstad, og landets største by. Byen ligg ved Oslofjorden. I fjorden ligg det fleire små øyar. På øyane og langs jorden er det strender der folk kan bade.
Rundt Oslo er det mykje skog og fleire innsjøar. Skogen nord for Oslo heiter Nordmarka, og aust for Oslo ligg Østmarka. Der er det fint å gå tur både sommar og vinter. Oslo har 15 bydelar. I 2005 var det omlag 8% innvandrarar i heile Noreg, mens i Oslo var 22% av innbyggjarane frå andre land.

TEKST 48
BOKMÅL ØSTLANDET

På Østlandet er det både fjell og mye skog, men det er også mange gårder På gårdene dyrker de mye korn og produserer melk.
Det kan være kaldt og mye snø på Østlandet om vinteren, særlig på de stedene som ligger langt inne i landet.
Norges høyeste fjell er Galdhøpiggen, og ligger i et fjellområde som heter Jotunheimen. På Østlandet finner vi også Norges lengste elv, Glomma, og Norges største innsjø, Mjøsa. Den største byen på Østlandet er Oslo.

NYNORSK AUSTLANDET

På Austlandet er det både fjell og mykje skog, men det er også mange gardar. På gardane dyrkar dei mykje korn og produserer mjølk.
Det kan vere kaldt og mykje snø på Austlandet om vinteren, særleg på dei stadane som ligg langt inne i landet.
Noregs høgste fjell er Galdhøpiggen, og ligg i eit fjellområde som heiter Jotunheimen. På Austlandet finn vi også Noregs lengste elv, Glomma, og Noregs største innsjø, Mjøsa. Den største byen på Austlandet er Oslo.

TEKST 49
BOKMÅL VESTLANDET

Vestlandet har flott natur. Mange kommer for å se de høye fjellene og de vakre fjordene. Langs fjordene har bøndene mange epletrær. De største og beste jordbruksområdene på Vestlandet ligger på Jæren, like sør for Stavanger.
Bergen er den nest største byen i Norge og ligger i Hordaland. Det er også en gammel handelsby. Fiskere pleide å komme dit med fisken sin for å selge den til utlandet.
I 1960-årene ble det oppdaget olje i Nordsjøen, og fra 1970 har Norge produsert olje og gass. Stavanger er senteret for oljeindustrien i Norge. Stavanger er Norges fjerde største by, og ligger i Rogaland. Stavanger er også kjent for de gamle, små hvitmalte trehusene i sentrum.

NYNORSK VESTLANDET

Vestlandet har flott natur. Mange kjem for å sjå dei høge fjella og dei vakre fjordane. Langs fjordane er det mange fruktgardar. Dei største og beste jordbruksområda på Vestlandet ligg på Jæren, like sør for Stavanger.
Bergen er den nest største byen i Noreg og ligg i Hordaland. Bergen er også ein gammal handelsby. Fiskarar brukte å komme dit med fisken sin for å selje han til utlandet.
I 1960-åra vart det oppdaga olje i Nordsjøen, og frå 1970 har Noreg produsert olje og gass. Stavanger er senteret for oljeindustrien i Noreg. Stavanger er Noregs fjerde største by, og ligg i Rogaland. Stavanger er også kjend for dei gamle, små, kvitmåla trehusa i sentrum.

TEKST 50
BOKMÅL SØRLANDET

Sørlandet er den minste landsdelen i Norge, men den landsdelen med mest sol. Langs kysten ligger det mange store og små øyer. Det er fint å bruke båt om sommeren. På gårdene på Sørlandet har bøndene mange sauer og produserer mye ull og sauekjøtt. Typisk for Sørlandsbyene er små hvite trehus. Kristiansand er den største av Sørlandsbyene, og ligger i Vest-Agder.

NYNORSK SØRLANDET

Sørlandet er den minste landsdelen i Noreg, men den landsdelen med mest sol. Langs kysten ligg det mange store og små øyar. Her er det fint å bruke båt om sommaren. På gardane på Sørlandet har bøndene mange sauer og produserer mykje ull og sauekjøt. Typisk for sørlandsbyane er små kvite trehus. Kristiansand er den største av sørlandsbyane, og ligg i Vest-Agder.