Saklig
KOMPETANSEMÅL
 • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk, og reflektere over innhold, sjangertrekk og språklige virkemidler
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder i egne tekster
 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler og muntlige presentasjoner om norskfaglige og tverrfaglige tema
 • uttrykke opplevelser og tolkninger av tekster på kreative måter
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere muntlig og skriftlig
 • skrive tekster med riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål
 • eksperimentere med sjangre på kreative måter
LÆRINGSMÅL
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
Organisert lyd

HVORDAN OPPLEVER VI MUSIKK?

• Det er vår egen smak som bestemmer om vi liker den musikken vi hører på. Musikksmaken bestemmes av det vi har hørt av musikk før, lydimpulser før vi blir født og musikksmaken til venner. Musikksmaken endrer seg også med alderen. Mange har det slik at musikksmaken endrer seg med humøret og hva du føler. Musikk kan også gi oss assosiasjoner. Dette kan være et gammelt minne som dukker opp igjen, eller at musikken får oss til å tenke på ting vi ikke har tenkt på før. 

• Når musikk uttrykker nærvær og utstråling kan det skape posistive opplevelser hos musikklytteren. For andre igjen trenger ikke dette å bety noe. Det er viktig å være åpen for ulik type musikk, og lytte til ulik musikk. Det er som med mat - spis variert!

KORLEIS OPPLEVER VI MUSIKK?

• Det er vår eigen smak som avgjer om vi likar den musikken vi høyrer på. Musikksmaken vert avgjort av det vi har høyrt av musikk før, lydimpulsar før vi vert fødd og musikksmaken til vener. Musikksmaken endrar seg òg med alderen. Mange har det slik at musikksmaken endrar seg med humøret og kva du følar. Musikk kan òg gje oss assosiasjonar. Dette kan vere eit gamalt minne som dukkar igjen opp, eller at musikken får oss til å tenkje på ting vi ikkje har tenkt på før. 

• Når musikk uttrykkjer nærvær og utstråling kan det skapte posistive opplevingar hos musikklyttaren. For andre igjen treng ikkje dette å tyde noko. Det er viktig å vere open for ulik type musikk, og lytte til ulik musikk. Det er som med mat - spis variert!

HVA ER ET PARTITUR?

Partitur er lyd og musikk som er skrevet ned som noter, eller er grafisk utformet. Dersom du lar øynene vandre loddrett nedover partituret, finner du alle tonene som klinger samtidig. Det er slik akkorder og klanger oppstår.

• Med partituret holder komponisten oversikten over arbeidet sitt.

Dirigenten bruker partituret til å lede øvingene og fremføringene av verket.

• Bildet viser litt av et grafisk partitur av Beethoven sin 5. symfoni. De grafiske symbola beskriver musikken slik den blir spilt.

KVA ER EIT PARTITUR?

Partitur er lydar og musikk som er skrive ned som notar, eller er grafisk utforma. Dersom du lèt auga vandre loddrett nedover partituret, finn du alle tonane som kling samstundes. Det er slik akkordar og klangar oppstår. 

• Med partituret held komponisten oversynet over arbeidet sitt.

Dirigenten brukar partituret til å leie øvingane og framføringane av verket. 

• Biletet viser litt av eit grafisk partitur av Beethoven den 5. symfonien sin. Dei grafiske symbola skildrar musikken slik han vert spelt.

Lytt til begynnelsen av Beethoven sin 5 symfoni i C-dur. Studer det grafiske partituret mens du lytter.
Grafisk partitur
Lytt til deler av en låt og lag et grafisk partitur.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN KAN EN BLANDE ULIKE LYDER I MUSIKK?

På 1600-tallet begynte musikerne å akkompagnere melodiene sine. Generalbassgruppa (et eller flere instrumenter) fikk jobben med å akkompagnere (som regel lutt, cembalo eller viola da gamba (cello)). Melodien ble spilt av andre instrument.

Kompet i moderne musikk består gjerne av flere instrument, men felles for dem er altså at de ikke har hovedrollen i lydbildet.

• Når ulike lyder klinger samtidig kaller vi det samklang.

Vekselspill er nå lyder som skifter på å ha hovedrollen.

Rolledeling er når en lyd kan ha hovedrollen, mens andre danner en bakgrunn (kompet).

• "Sound" er lyden eller klangen av musikken. Ulike instrument, bruk av dem og lydproduksjon spiller inn på "sounden".

KORLEIS KAN EN BLANDE ULIKE LYDAR I MUSIKK?

• På 1600-talet byrja musikarane å akkompagnere melodiane sine. Generalbassgruppa (eit eller fleire instrument) fekk jobben med å akkompagnere (som regel lutt, cembalo eller viola da gamba (cello)). Melodien vart spelt av andre instrument. 

• Kompet i moderne musikk består gjerne av fleire instrument, men felles for dei er altså at dei ikkje har hovudrolla i lydbiletet.

• Når ulike lydar kling samstundes kallar vi den samklang.

Vekselsspel er no lydar som skiftar på å ha hovudrolla.

Rolledeling er når ein lydar kan ha hovudrolla, medan andre dannar ein bakgrunn (kompet).

• "Sound" er lyden eller klangen av musikken. Ulike instrument, nytte av dei og lydproduksjon spelar inn på "sounden".

Lytt til musikken under. Tenk på begrepa komp, samklang, vekselspill rolledeling og sound mens du lytter.

HVORDAN KAN VI KATEGORISERE ULIKE TYPER LYDER?

Fri lyd er lyd som oppstår uten mål og mening.

Signal er lyder som er skapt med hensikt. De skal formidle informasjon, og budskapet de bringer, er noe annet enn lyden selv.

Musikk er en særegen form for lyd, som fyller mange behov hos oss. Vi kan danse, slappe av og nyte musikk.

KORLEIS KAN VI KATEGORISERE ULIKE TYPAR LYD?

Fri lyd er lydar som oppstår utan mål og meining.

Signal er lydar som er skapt med føremål. Dei skal formidla informasjon, og bodskapen, er noko anna enn lyden sjølv.

Musikk er ein særeigen form for lyd, som fyller mange behov hjå oss. Vi kan danse, slappe av og nyte musikk.

Lytt til lydkollasjen under. Hvilke ulike typer lyder hører du? Lag deretter en egen lydkollasj med ulike typer lyder. Klarer du å sette sammen lydene slik at de lager en fortelling?
Lydkollasj
GARAGEBAND

HVORDAN KAN FORM OG ULIKE VIRKEMIDDEL BRUKES I MUSIKK?

• Når vi bruker gjentakelse øker interessen for musikken, i tillegg til at lytteren får følelsen av at noe skjer. Når lyden blir gjentatt på en regelmessig måte, kaller vi det en rytme.

Kontrast er når vi presenterer noe helt nytt, eller som skille seg fra noe tidligere. Kontrast skaper form. Det kan være mellom et vers(A) og et refreng (B) i en sang. Andre kontraster kan en kalle med bokstavene (C) og (D). Forma til en sang kan da være: into - A - A - B - A - C - B - B - outro .

Symetri er når bitene i en sang har et mønster, for eksempel at begynnelsen og slutten er lik hverandre, eller at formen har en lik rekkefølge.

KORLEIS KAN FORM OG ULIKE VERKEMIDDEL BRUKAST I MUSIKK?

• Når vi brukar gjentaking aukar interessa for musikken, i tillegg til at lyttaren får kjensla av at noko skjer. Når lyden vert gjenteken på ein regelmessig måte, kallar vi det ein rytme.

Kontrast er når vi presenterer noko heilt nytt, eller som skil seg frå noko tidlegare. Kontrast skapar form. Det kan vere mellom eit vers(A) og eit refreng (B) i ein song. Andre kontrastar kan ein kalla med bokstavane (C) og (D). Forma til ein song kan då vera: into - A - A - B - A - C - B - B - outro

Symetri er når bitane i ein song har eit mønster, til dømes at byrjinga og slutten er lik kvarandre, eller at forma har ei lik rekkjefølgje.

Lytt til musikken under. Kan du høre gjentakelse, kontrast eller symetri i sangen..
Lytt til Yesterday av The Beatles. Skriv ned formen til låten? Finner du noen virkemiddel også?
BOKMÅLNYNORSKINTERAKTIV
Ta utgangspunkt i ulike lyder og kombinasjoner av lyder og sett dem sammen til en ny "låt". Klarer du å sette sammen lydene slik at de lager en tydelig form, gjerne ved bruk av ulike virkemiddel?
GARAGEBAND

HVA ER EN DEBATTARTIKKEL?

- debattartikkel
- en kort tekst som gir informasjon
- argumenterer for et syn i en sak
- kan også avsanne påstander og argument andre har kommet med
- du skal i hovedsak ikke drøfte, men å redgjøre for andre syn på en sak kan ofte være nødvendig

- viktige element i en debattartikkel er overskrift, deloverskrifter, innledning - hoveddel - avslutning, underskrifter og valg av ord

- les om retorikk og argumentasjon i fagstoff-delen til dette temaet
- arbeid også med tema- og kommentarsetinger

- tillatt deg å være engasjert og subjektiv
- en god regel å velge ord og uttrykk som tjener saken du er opptatt av
- tenk på hvem mottakerne er
- ordlegger deg slik at de forstår deg
- legg vekt på ordvariasjon

- positive ladede ord
- plussord (slår fast, imponerer, viser stor evne til, er på høyde med, er klok, avslører kreativitet, viser gode holdninger, røper velvilje for, har et avslappet forhold til, demokratier, frihet, fornuftig, moderne, samarbeider, human, samarbeidsregjeringen)

- negative ladede ord
- minusord (sutrer over, klager over, påstår feilaktig, gir uttrykk for misunning, hevder hardnakkede, viser mistillit til, har vonde hensikter, farer med løgn, viser liten vilje til, viser manglende innleveving, er tafatt, følger dårlig med i timen, sover i timen, er lite oppdatert, viser uvilje mot, sjokkerer, er uforstandig, overgrep, fundamentalisme, terror, latskap, handlingslammede, kaoskamé-ratene)

- nøytrale ord
- nullord (skriv, mener, tar til orde for, antyder, sier, viser til at, ytrer, gir et hint om, foreslår, regjeringen, Stortinget, politiet, bilen, jentene, elevene, guttene)

KVA ER EIN DEBATTARTIKKEL?

- debattartikkel
- ein kort tekst som gjev informasjon
- argumenterer for eit syn i ei sak
- kan også avsanne påstandar og argument andre har kome med
- du skal i hovedsak ikkje drøfte, men å forklare andre syn på ein sak kan ofte vere naudsynt

- viktige element i ein debattartikkel er overskrift, deloverslrifter, innleiing - hovuddel - avslutning, underskrift og val av ord

- les om retorikk og argumentasjon i fagstoff-delen til dette temaet
- arbeid også med tema- og kommentarsetingar

- tillat deg å vere engasjert og subjektiv
- ein god regel å velje ord og uttrykk som tener saka du er oppteken av
- tenkje på kven mottakarane er
- ordlegg deg slik at dei forstår deg
- legg vekt på ordvariasjon

- positivt lada ord
- plussord (slår fast, imponerer, viser stor evne til, er på høgde med, er klok, avslører kreativitet, viser gode haldningar, røper velvilje for, har eit avslappa forhold til, demokrati, fridom, fornuftig, moderne, samarbeid, human, samarbeidsregjeringa)

- negativt lada ord
- minusord (sutrar over, klagar over, påstår feilaktig, gjev uttrykk for misunning, hevdar hardnakka, viser mistillit til, har vonde hensikter, fer med løgn, viser liten vilje til, viser manglande innleveving, er tafatt, følgjer dårleg med i timen, søv i timen, er lite oppdatert, viser uvilje mot, sjokkerer, er uforstandig, overgrep, fundamentalisme, terror, latskap, handlingslamma, kaoskame-ratane)

- nøytrale ord
- nullord (skriv, meiner, tek til orde for, antydar, seier, viser til at, ytrar, gjev eit hint om, foreslår, regjeringa, Stortinget, politiet, bilen, jentene, elevane, gutane)

FILMKLIPP ANALYSE AV DEBATTINNLEGG

HVILKE SJANGERTREKK HAR EN DEBATTARTIKKEL?

Overskrift

- skape oppmerksomhet, nysgjerrighet, si noe om hvem som er målgruppe for teksten eller vise fordelen med å lese han

- kan være en appell – en oppfordring, et spørsmål, stedsnavn, påstand, bokstavrim, ordlek og bruk av de personlige pronomenene du og deg
Innledning

- bør, sammen med tittelen, fortelle leseren hva debattartikkelen handler om
- kan være starten på en diskusjon
- fortelle hva saken handler om
- også ta utgangspunkt i en meningsytring en annen har kommet med, og ha et annet syn
- kan gjøres ved kort å referere hovedinnholdet, for deretter å skrive meningen sin og grunngi denne i hoveddelen
Hoveddelen

- utdyper og grunngir meningen din
- argumentene bør være holdbare, det vil si at det du skriver, er sant, sannsynlig eller rimelig
- argumentene må ha noe med saken å gjøre, og de bør stå seg godt i forhold til motargument
- benytte direkte argumentasjon (sak eller fornuft), indirekte argumentasjon (følelser), flertallsargumentasjon og ekspertargument
- også drøfte et spørsmål
- tilbakevise noe en annen har skrevet
Deloverskrifter

- deler opp artikkelen slik at den blir enklere å lese
- forteller litt om hva man kan finne i den neste tekstdelen
- bør pirre nysgjerrigheten slik at leseren velger å lese hele teksten
- det er vanlig å sløyfe punktum etter deloverskrifter


Avslutning og underskrift

- henger sammen med innledningen
- avrunde innlegget med en appell (en sterk oppfordring)
- spare et viktig argument til slutt
- under teksten skriver du navnet ditt
- kan være anonym
Ordvalg

- du kan tillate deg å være engasjert og subjektiv
- ein god regel å velge ord og uttrykk som tener saken du er opptatt av
- tenk på hvem mottakerene er
- ordlegg deg slik at de forstår deg

- legg vekt på ordvariasjon
- positivt ladet ord (plussord)
- negativt ladet ord (minusord)
- nøytrale ord (nullord)

KVA FOR SJANGERTREKK HAR EIN DEBATTARTIKKEL?

Overskrift

- skape merksemd, nysgjerrigheit, seie noko om kven som er målgruppe for teksten eller vise fordelen med å lese han

- kan vere ein appell – ei oppfordring, eit spørsmål, stadnamn, påstand, bokstavrim, ordleik og bruk av dei personlege pronomena du og deg


Innleiing

- bør, saman med tittelen, fortelje lesaren kva debattartikkelen handlar om
- kan vere starten på ein diskusjon
- fortelje kva saka handlar om
- også ta utgangspunkt i ei meiningsytring ein annan har kome med, og ha eit anna syn
- kan gjerast ved kort å referere hovudinnhaldet, for deretter å skrive meininga si og grunngi denne i hovuddelen
Hovuddelen

- utdjupar og grunngjev meininga di
- argumenta bør vere haldbare, det vil seie at det du skriv, er sant, sannsynleg eller rimeleg
- argumenta må ha noko med saka å gjere, og dei bør stå seg godt i forhold til motargument
- nytte direkte argumentasjon (sak eller fornuft), indirekte argumentasjon (kjensler), flertalsargumentasjon og ekspertargument
- også drøfte eit spørsmål
- tilbakevise noko ein annan har skrive
Deloverskrifter

- deler opp artikkelen slik at han vert enklare å lese
- fortel litt om kva ein kan finne i den neste tekstdelen
- bør pirre nysgjerrigheita slik at lesaren vel å lese heile teksten
- det er vanleg å sløyfe punktum etter deloverskrifter


Avslutning og underskrift

- heng saman med innleiinga
- avrunde innlegget med ein appell (ei sterk oppfordring)
- spar eit viktig argument til slutt
- under teksten skriv du namnet ditt
- kan vere anonym
Ordval

- du kan tillate deg å vere engasjert og subjektiv
- ein god regel å velje ord og uttrykk som tener saka du er oppteken av
- tenkje på kven mottakarane er
- ordlegg deg slik at dei forstår deg

- legg vekt på ordvariasjon
- positivt lada ord (plussord)
- negativt lada ord (minusord)
- nøytrale ord (nullord)
SJANGER DEBATTARTIKKEL
Planlegg en debattartikkel! Bruk deretter notatene dine til å skrive en debattartikkel.
BOKMÅLNYNORSK
Finn et Si ;D-innlegg (https://www.aftenposten.no/meninger/sid/) som virkelig engasjerer deg (eller plukk ett fra listen nedenfor). Skriv deretter et svar på dette innlegget i form av ditt eget Si ;D-innlegg! Svaret ditt skal være på mellom 0,5 – 1 side (ca 200-400 ord).  Hvis du ønsker å skrive mer enn 400 ord – kjør på! Bruk ellers sjangerkjennetegn til leserinnlegg når du skriver.

Ønsker du å sende inn ditt eget innlegg til Si;D? Bruk denne linken og følg instruksjonene.

Ditt hvite privilegium
En liten dose hjemmeskole
Mensen
Ulv og sau
Vestkantungdom
Her er noen eksempelsvar på innlegg:
• Debatt: Svar til Sandemose
• Debatt: Svar til Amnesty Inetrnaional
• Debatt: Svar til en anmelders bittersøte klagesang
• Debatt: Svar til Andreas Askautrud
• Debatt: Askers matavfall
Skriv en debattartikkel med utgangspunkt i bruk av skoleuniform. Bruk passende skriveredskap til dette.
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER EN TALE?

- å holde en tale er ikke alltid like enkelt
- få av oss husker en tale vi har hørt ordrett
- du husker kanskje ord, setninger, situasjoner og følelser uttrykt i talen
- en god taler tenker på publikum
- hvem de er, hvorfor de samlet osv
- dette kaller vi å være mottakerbevisst

- tale er en muntlig kommunikasjonsform
- taleren bruker mye tid til å skrive talen
- en tale er ikke beregnet for å bli lest, men muntlig fremført

- publikum er ofte kritisk innstilt og veier det taleren sier
- en tale bør derfor være logisk oppbygget
- en tale kan være morsom
- en tale kan være veldig mye forskjellig avhenging av situasjonen den blir holdt i
- taleren henvender seg til en gruppe mennesker

- tre forskjellige taletyper
- den fortellende talen
- den skildrende talen
- den overbevisende talen 

KVA ER EIN TALE?

- å halde ein tale er ikkje alltid like enkelt
- få av oss hugsar ein tale vi har høyrt ordrett
- du hugsar kanskje ord, setningar, situasjonar og kjensler uttrykt i talen
- ein god talar tenkjer på publikum
- kven dei er, kvifor dei samla osv
- dette kallar vi å vere mottakarvar

- tale er ein munnleg kommunikasjonsform
- talaren bruker mykje tid til å skrive talen
- ein tale er ikkje berekna for å bli lese, men munnleg framført

- publikum er ofte kritisk innstilt og veg det talaren seier
- ein tale bør derfor vere logisk oppbygd
- ein tale kan vere morosam
- ein tale kan vere veldig mykje forskjellig avhenging av situasjonen han blir halden i
- talaren henvender seg til ei gruppe menneske

- tre forskjellige taletyper
- den forteljande talen
- den skildrande talen
- den overbevisande talen 

FILMKLIPP TIPS TIL Å SKRIVE OG HOLDE TALE

HVILKE SPØRSMÅL BØR STILLES FØR MAN TALER?

- start med å stille deg selv noen spørsmål
- hvorfor lager jeg tale
- en spesiell anledning (bryllup, bursdag, konfirmasjon)
- tale for en sak du brenner for
- aldersgruppe, familie, venner, større forsamling
- hvorfor er de samlet
- hva vet tilhørerne om emnet fra før?
- hva tror du tilhørerne ønsker å få vite mer om? 
- hvordan kan du fenge dem
- snakke om noe som opptar alle
- virker du troverdig?
- står du inne for det du sier
- kan du stoffet du presenterer?
- er du godt nok faglig forberedt?
- kan du presentere stoffet med egne ord?
- kan du tale uten manusskriptet fremfor deg? 
- hvor høgt og tydelig vil du snakke?
- hva slags kroppsspråk passer til det du skal si?

KVA FOR SPØRSMÅL BØR STILLAST FØR EIN TALAR?

- start med å stille deg sjølv nokre spørsmål
- kvifor lagar eg tale
- eit spesielt høve (bryllaup, bursdag, konfirmasjon)
- tale for ei sak du brenn for
- aldersgruppe, familie, vennar, større forsamling
- kvifor er dei samla
- kva veit tilhøyrarane om emnet frå før?
- kva trur du tilhøyrarane ønskjer å få vite meir om? 
- korleis kan du fengje dei
- snakke om noko som opptek alle
- verkar du truverdig?
- står du inne for det du seier
- kan du stoffet du presenterer?
- er du godt nok fagleg førebudd?
- kan du presentere stoffet med eigne ord?
- kan du tale utan manusskriptet framfor deg? 
- kvar høgt og tydeleg vil du snakke?
- kva slags kroppsspråk passar til det du skal seie?

HVORDAN BØR EN TALE GJENNOMFØRES?

Før talen

- still deg selv mange viktige spørsmål før du taler

- tenk mottakerbevissthet og hvem tilhørerne er og hvorfor de er samlet

- sett opp en disposisjon
- ordn tanker og ideer i en viss rekkefølge

Innledning

- presentere seg selv
- kom på "godfot" med tilhørerne
- skap sympati for deg selv og temaet/emnet du skal tale om
- orienter kort om det du skal snakke om / drøfte
- si noe om hvilken rekkefølge stoffet skal presenteres i
Hoveddel

- gi informasjon
- skal du argumentere for et synspunkt
- eventuelt grunngi og før bevis for at en påstand eller et synspunkt er rett
- sitat fra kjente personer eller kjente tekster
- slagord og ordtak
- ta med dikt eller strofer fra dikt
- lag nye ord (bruk fantasien)
Avslutning

- gi en konklusjonen eller en oppsummering
- har du kommet frem til noe
- bruk gjerne en appell til følelser
- avslutt med et siste slagord
Språk i en tale

- bruk de retoriske appellformene
- logos = fornuftig
- patos = følelser
- etos = troverdig

- tenk på valg av ord og hvilken mening de gir
- bruk synonymer, antonymer og språklige dempere og forsterkere
- passer det med formelt eller uformelt språk?
Virkemiddel i en tale

- enkelte virkemiddel fungerer bra i taler
- kontrast
- overdrivelse
- bokstavrim
- språklige bilder eller symbol
- sammenligning
- metafor
- gjentakelse
- humor og ordspill

KORLEIS BØR EIN TALE GJENNOMFØRAST?

Før talen

- still deg sjølv mange viktige spørsmål før du taler

- tenk mottakarmedvit og kven tilhøyrarane er og kvifor dei er samla

- set opp ein disposisjon
- ordne tankar og idear i ei viss rekkjefølgje

Innleiing

- presentere seg sjølv
- kom på "godfot" med tilhøyrarane
- skap sympati for deg sjølv og temaet/emnet du skal tale om
- orienter kort om det du skal snakke om / drøfte
- seie noko om kva rekkefølgje stoffet skal presenterast i
Hovuddel

- gi informasjon
- skal du argumentere for eit synspunkt
- eventuelt grunngi og før bevis for at ein påstand eller eit synspunkt er rett
- sitat frå kjente personar eller kjente tekstar
- slagord og ordtak
- ta med dikt eller strofer frå dikt
- lag nye ord (bruk fantasien)
Avslutning

- gi ein konklusjonen eller ei oppsummering
- har du kome fram til noko
- bruk gjerne ein appell til kjensler
- avslutt med eit siste slagord
Språk i ein tale

- bruk dei retoriske appellformene
- logos = fornuftig
- patos = kjensler
- etos = truverdig

- tenk på val av ord og kva meining dei gir
- bruk synonym, antonym og språklege demparar og forsterkarar
- passar det med formelt eller uformelt språk?
Verkemiddel i ein tale

- enkelte verkemiddel fungerar bra i talar
- kontrast
- overdriving
- bokstavrim
- språklege bilete eller symbol
- samanlikning
- metafor
- gjentaking
- humor og ordspel

HVORDAN BØR SPRÅKET VÆRE I EN TALE?

- retorikk
- gammel vitenskap fra Hellas i oldtiden
- betyr talekunst
- oppgaven til retorikken er å vise de ulike uttrykksmidlene en kan bruke for å tale godt og overbevise noen

- bruk av retoriske appellformer
- logos = fornuftig
- patos = følelser
- etos = troverdig

- ordvalg og mening
- ord kan påvirke
(Tenåringene som sto nede ved senteret, smilte da jeg gikk forbi.)
(Ungdommene som hang utenfor senteret, lo da jeg gikk forbi.)
(Gjengen som oppholdt seg utenfor senteret, hånlo da jeg gikk forbi.)

- det aktive ordforrådet = ordene du bruker
- det passive ordforrådet = ordene du forstår, men ikke bruker
- det er lettere å uttrykke seg mer presist om en kan flere ord

- ord gir ulike assosiasjoner
- bruke ord bevisst for å gjøre et budskap positivt, men valget av ord kan også gi en negativ effekt (rasjonalisere eller effektivisere, i motsetning til å sparke noen)
- positive assosiasjoner («norsk interiør på sitt beste», «unik utforming», «flott», «enestående»)

- synonymer
- ord som betyr omtrent det samme (flire, le, skratte, glise, hånflire, humre) (hus, bygning, rønne)
- for å variere språket og for å få fram nyanser, eller for å tilpasse budskapet til ulike mottakere (utfordringer - problemer, hund - bikkje)

- antonymer
- ord som har motsatt betydning (snill og slem, liten og stor)
- for sette noe opp mot noe annet og uttrykke kontraster (jeg er snill, du er slem)

- ord kan dempe eller forsterke et budskap
(Hjulet er denviktigste oppfinnelsen verdenshistorien.)
(Hjulet er kanskje denviktigste oppfinnelsen verdenshistorien.)
(Hjulet er uten tvil den viktigste oppfinnelsen verdenshistorien.)
- språklige dempere (kanskje, noen, noen ganger)
- utsagn virker mer sannsynlig
- språklige forsterkere (helt klart, uten tvil)
- for å virke mer overbevisende
- gradere de språklige demperne (kjempebra, bra, sånn passe)
- for å nyansere et utsagn
- språklige forsterkere og dempere (sikkert, muligens, kanskje, tvilsomt, alltid, aldri, alle, mange, noen, ingen, noen ganger, uten tvil, veldig, antakelig, betydelig, utvilsomt, trolig, svært, mye, i høy grad, nesten, ganske, nokså, av og til, sannsynligvis)

- eksperimenter med ord for å utvikle og nyansere språk

- formelt språk
- språk som brukes i formelle og høytidelige situasjoner
- følger vedtatte regler for grammatikk, sjanger og rettskriving
- brukes både skriftlig og muntlig, for eksempel i taler, foredrag og avisartikler

- uformelt språk
- språk som brukes i hverdagslige sammenhenger
- bryter ofte med reglene i det formelle språket
- er ofte preget av slang og hverdagsspråk.
- både skriftlig og muntlig i uformelle situasjoner
- for eksempel i kommunikasjon med venner eller som virkemiddel i tekster

- sitat av kjente personer eller kjente tekster (dikt, sitat og lignende)
- ”Jeg sier som Agatha Christie: Det er rart med vaner. Man vet aldri selv at man har dem.”
- Mark Twain: - Ryktet om min død er betydelig overdrevet
- Churchill: - Eg kan ikkje love dykk anna enn blod, sveitte og tårer…
- Ibsen: - Gå utenom, sa Bøygen
- Romeo og Julie: - På kjærlighetens vinger fløy jeg over..
- å sitere gir ofte autoritet til det du sier, men ikke la sitatene overdøve din egen stemme

- lag nye ord, la fantasien få spillerom
- Kronprins Haakon i bryllaupstalen til Mette Marit: «Adrenalinsint»
- Ari Behn til Marta Louise: «Lysfontene». «Kjære Marta – vi møttes i drømmene våre da vi var små…» «Du er som lyset som overvinner mørket.»​

- for å engasjere tilhørerne, alt etter hvem de er, bør du tenke etter hva de ønsker å høre
- tenk tilbake på en tale du har hørt
- hva husker du best ved talen?

KORLEIS BØR SPRÅKET VERE I EIN TALE?

- retorikk
- gamal vitskap frå Hellas i oldtida
- betyr talekunst
- oppgåva til retorikken er å vise dei ulike uttrykksmidla ein kan bruke for å tale godt og overtyde nokon

- bruk av retoriske appellformer
- logos = fornuftig
- patos = kjensler
- etos = truverdig

- ordval og meining
- ord kan påverke
(Tenåringane som stod nede ved senteret, smilte då eg gjekk forbi.)
(Ungdommane som hang utanfor senteret, lo då eg gjekk forbi.)
(Gjengen som oppheldt seg utanfor senteret, hånlo då eg gjekk forbi.)

- det aktive ordforrådet = orda du brukar
- det passive ordforrådet = orda du forstår, men ikkje brukar
- det er lettare å uttrykkje seg meir presist om ein kan fleire ord

- ord gir ulike assosiasjonar
- bruke ord bevisst for å gjere ein bodskap positivt, men valet av ord kan òg gi ein negativ effekt (rasjonalisere eller effektivisere, i motsetning til å sparke nokon)
- positive assosiasjonar («norsk interiør på bestet sitt», «unik utforming», «flotte», «eineståande»)

- synonym
- ord som betyr omtrent det same (flire, le, skratte, glise, hånflire, humre) (hus, bygning, rønne)
- for å variere språket og for å få fram nyansar, eller for å tilpasse bodskapen til ulike mottakarar (utfordringar - problem, hund - bikkje)

- antonym
- ord som har motsett tyding (snill og slem, liten og stor)
- for setje noko opp mot noko anna og uttrykkje kontrastar (eg er snill, du er slem)

- ord kan dempe eller forsterke ein bodskap
(Hjulet er den viktigaste oppfinninga verdshistoria)
(Hjulet er kanskje den viktigaste oppfinninga i verdshistoria)
(Hjulet er utan tvil den viktigaste oppfinninga iverdshistoria)
- språklege demparar (kanskje, nokon, nokon gongar)
- utsegn verkar meir sannsynleg
- språklege forsterkarar (heilt klart, utan tvil)
- for å verke meir overbevisande
- gradere dei språklege demparane (kjempebra, bra, sånn passe)
- for å nyansere ei utsegn
- språklege forsterkarar og demparar (sikkert, kanskje, kanskje, tvilsamt, alltid, aldri, alle, mange, nokon, ingen, nokon gangar, utan tvil, veldig, antakeleg, betydeleg, utvilsamt, truleg, svært, mykje, i høg grad, nesten, ganske, nokså, av og til, sannsynlegvis)

- eksperiment med ord for å utvikle og nyansere språk

- formelt språk
- språk som blir brukt i formelle og høgtidelege situasjonar
- følgjer vedtatte reglar for grammatikk, sjanger og rettskriving
- blir brukt både skriftleg og munnleg, til dømes i talar, foredrag og avisartiklar

- uformelt språk
- språk som blir brukt i kvardagslege samanhengar
- bryt ofte med reglane i det formelle språket
- er ofte prega av slang og kvardagsspråk
- både skriftleg og munnleg i uformelle situasjonar
- til dømes i kommunikasjon med venner eller som verkemiddel i tekstar

- sitat av kjente personar eller kjente tekstar (dikt, sitat og liknande)
- ”Eg seier som Agatha Christie: Det er rart med vaner. Ein veit aldri sjølv at ein har dei.”
- Mark Twain: - Ryktet om døden min er betydeleg overdrevet
- Churchill: - Eg kan ikkje love dykk anna enn blod, sveitte og tårer…
- Ibsen: - Gå utanom, sa Bøygen
- Romeo og Julie: - På vingane til kjærleiken flaug eg over..
- å sitere gir ofte autoritet til det du seier, men ikkje la sitata overdøyve di eiga stemme

- lag nye ord, la fantasien få spelerom
- Kronprins Haakon i bryllaupstalen til Mette Marit: «Adrenalinsint»
- Ari Behn til Marta Louise: «Lysfontene». «Kjære Marta – vi møttest i draumane våre då vi var små…» «Du er som lyset som overvinn mørket.»​

- for å engasjere tilhøyrarane, alt etter kven dei er, bør du tenke etter kva dei ønsker å høyre
- tenk tilbake på ein tale du har hørt
- kva hugsar du best ved talen?

KVILKE SPRÅKLIGE VIRKEMIDDEL KAN BRUKES I EN TALE?

- for å skape en god tale
- ta i bruk noen språklige virkemiddel

- kontrast
- er motsetninger (lys-mørke, en god situasjon-en vond situasjon, drømmer-virkelighet
- kontraster forsterker hverandre (det mørke blir mørkere, og det lyse blir lysere)
( Den gangen var du totalt avhengig av pappa og meg. Nå sitter du her som nesten voksen, og snart trenger du ingen til å passe på deg.)

- overdrivelse
- budskapet blir forsterket (jeg lager verdens beste boller) (jeg fryser i hjel)
- komisk effekt (Det blåste slik at vinden rev håret av hodet på folk)

- bokstavrim: ”Livet er bare lekser, lommepenger og lærere som snakker for lenge.”

- språklige bilder eller symbol (Hvor mye oftere blir en ikke stukket av en rose enn brent av en nesle?) (Å falle av lasset)(strekker oss langt)
- når vi bruker språklige bilder, overfører vi betydningen av et ord fra ett område til et annet
- det finnes mange eksempel på slike bilder, gamle som nye (nåløye, stolbein, narkohai, fjellrygg)

- sammenlikning
- noe blir sammenliknet med noe annet
- skaper bilder
- bruker ordene som, som om, lik

- metaforer
- en sammenligning uten sammenligningsord
- eksempel: ”Hun er en rose.”
- døde metaforer
- mange av ordene er så vanlige at vi ikke ser på dem som bilder
(Nå sitter du her i dag og har den mest utfordrende klatreturen foran deg: veien ut i voksenlivet.)

- gjentakelse
- skaper rytme
- ”Jeg vil ikke gjøre det, jeg kan ikke gjøre det, og jeg må ikke gjøre det. Likevel gjør jeg det.”
- Martin Luther King: «I have a dream…»
- "Stor og mektig, gammal og grå  oppattaking med variasjon"
- vi bruker gjentakelse for å skape rytme, men også for å fremheve noe som er viktig
(Du visste ikke, vi visste ikke, ingen visste hva årene foran deg ville bringe. Du var en glad gutt, en gutt som alltid søkte nye utfordringer.)

- humor og ordspill: ”Dere jenter har som regel mye mer hår enn oss gutter, men dere er likevel ikke et hår bedre enn oss.”

KVA FOR SPRÅKLEGE VERKEMIDDEL KAN BRUKAST I EIN TALE?

- for å skape ein god tale
- ta i bruk nokre språklege verkemiddel

- kontrast
- er motsetningar (lys-mørke, ein god situasjon-en vond situasjon, drømmer-virkelighet
- kontrastar forsterkar kvarandre (det mørket blir mørkare, og det lyse blir lysare) (Den gongen var du totalt avhengig av pappa og meg. No sit du her som nesten vaksen, og snart treng du ingen til å passe på deg.)

- overdriving
- bodskapen blir forsterka (eg lagar dei beste bollane i verda) (eg frys i hjel)
- komisk effekt (Det bles slik at vinden reiv håret av hovudet på folk)

- bokstavrim: ”Livet er berre lekser, lommepengar og lærarar som snakkar for lenge.”

- språklege bilete eller symbol (Kor mykje oftare blir ein ikkje stukke av ei rose enn brunne av ei nesle?) (Å falle av lasset)(strekkjer oss langt)
- når vi bruker språklege bilde, overfører vi tydinga av eit ord frå eitt område til eit anna
- det finst mange døme på slike bilete, gamle som nye (nålauge, stolbein, narkohai, fjellrygg)

- samanlikning
- noko blir samanlikna med noko anna
- skapar bilete
- brukar orda som, som om, lik

- metaforar
- ei samanlikning utan samanlikningsord
- døme: ”Ho er ei rose.”
- døde metaforar
- mange av orda er så vanlege at vi ikkje ser på dei som bilete (No sit du her i dag og har den mest utfordrande klatreturen føre deg: vegen ut i voksenlivet)

- gjentaking
- skapar rytme
- ”Eg vil ikkje gjere det, eg kan ikkje gjere det, og eg må ikkje gjere det. Likevel gjer eg det.”
- Martin Luther King: «I have a dream…»
- "Stor og mektig, gamal og grå, oppattaking med variasjon"
- vi bruker gjentaking for å skape rytme, men også for å framheve noko som er viktig (Du visste ikkje, vi visste ikkje, ingen visste kva åra føre deg ville bringe. Du var ein glad gut, ein gut som alltid søkte nye utfordringar.)

- humor og ordspel: ”De jenter har som regel mykje meir hår enn oss gutar, men de er likevel ikkje eit hår betre enn oss.”

FRAMFLYTTING
For å gi større vekt og oppmerksomhet.
Hun ville ikke gå på kino med ham i dag. Ham ville hun ikke gå på kino med i dag.
OPPREGNING
For å få med flere begreper på en kortfattet måte, eller for å oppnå en forsterkende virkning.
Straks bondekona gav seg til å lokke på dyrene, begynte sauene, geitene, ungoksene og alle kyrne å løpe mot fjøset for å få kveldsfôret sitt. 
GJENTAKELSE
For å gi noe mer oppmerksomhet og tyngde.
Sammen gikk de bortover stien til hytta, sammen gikk de inn gjennom døra, sammen satt de foran peisbålet om kvelden.
GJENTAKELSE AV SYNONYM
Ord og uttrykk som ligner hverandre blir gjentatt for å skape en rytmisk understreking av innholdet.
De smilte og lo, klappet og jublet.
FASTE UTTRYKKSMÅTER
Sammenligninger, ordspråk, visdomsord, sjargonger og slanguttrykk.
Så like som to dråper vann. Når ølet går inn, går vettet ut. Han hang med leppa. Det går unna som hakka møkk.
BRUK AV DIALEKT
Brukes i valg av enkeltord, uttrykksmåter og i replikker for å karakterisere personer og miljø.
E vet ikke kossen de e”.
FORSTERKNING
Gjøres ved å ”legge flere lag” av ordet sin betydning på hverandre i rask rekkefølge, gjerne ved hjelp av gradbøying av et adjektiv.
Etter hvert ble bakken bratt, og til slutt ble den brattere enn brattest.
KONTRAST
For å understreke poenget og betydningen sterkere, kan man bruke kontrastvirkning ved å sette opp mot hverandre ord, uttrykk og setninger med tilnærmet motsatt betydning.
I mellomtiden sitter den overjordisk vakre ultrasupermegajetsetmodellen høyst jordnært på en stubbe i jungelen og spiser formkake sammen med VG.
OVERDRIVELSE
For å framheve og understreke noe man forteller.
Hun er forferdelig pen. Han er grusomt snill.
UNDERDRIVELSE
Ved å gå motsatt vei og overdrive forsiktigheten i uttrykksmåten..
Jeg kan ikke si at jeg liker dette her!
RETORISK SPØRSMÅL
Er et spørsmål som leseren ikke trenger å svare på.
Og hvorfor er det nå egentlig slik?
SETNINGSEMNER
Er en forkortet setning, ofte bare et enkelt ord.
I øyekroken skimtet Svein ballen komme bakfra. Han stakk fram mellom de to forsvarerne nøyaktig samtidig med at ballen spratt ned mellom ham. Perfekt. En ideell stikkball. Keeperen kom rusende ut. Armene utstrakt. Vente litt. Vente på keeper. Han må snart gå ned. I samme øyeblikk som Svein så at keeperen begynte å bøye seg i knærne, vippet han ballen i en høy lobb over ham. Rett i mål. Praktfullt.
PARADOKS
Betyr selvmotsigelse, og brukes for å vekke leserens interesse.
Evig eies kun det tapte. Gutten er far til den voksne mannen.
IRONI
Hvis man sier eller skriver det motsatte av det man mener.
Ja, her var det jammen ryddig og pent.
ALLUSJON
Hentydning til kjente sitater eller situasjoner.
Når dagene blir lange, og varmen setter inn.
EUFEMISME
For å unngå å nevne spesielle ord og begreper direkte.
Jeg skal en liten tur til rommet med hjerte i døren.
SPRÅKLIGE BILDER
Bruk av ord eller uttrykksmåter som er en annen enn den egentlige og direkte betydningen.
En fjellkam. Han var en knivskarp debattant. Hun fikk en giftig replikk til svar.
SAMMENLIGNING
For å vise at man har funnet enkelte spesielle likhetstrekk mellom to fenomener eller situasjoner.
Skihopperen svevde som en storfugl nedover bakken.
METAFOR
Ligner sammenligning, men mangler sammenligningsordet.
Storfuglen i hoppbakken. Du er en engel.
BESJELING
Dersom ting eller dyr får menneskelige egenskaper.
En lang stud formelig danset pennen bortover papiret.............
PERSONIFISERING
Samme som besjeling, men at abstrakte begreper (noe du ikke kan ta på) får menneskelige egenskaper.
Utviklinga tok tak i folket og jaget dem inn til fastlandet.
SYMBOL
Er noe som representerer noe mer enn seg selv. Det kan for eksempel være en person, en gjenstand, en farge, et tegn eller en handling.
Å ha noe på hjertet. Blir du varm om hjertet. Har du tapt ditt hjerte til noen. Sitter du med hjertet i halsen.
FRAMFLYTTING
For å gi større vekt og merksemd.
Ho ville ikkje gå på kino med han i dag.
Han ville ho ikkje gå på kino med i dag.
OPPREKNING
For å få med fleire omgrep på ein kortfatta måte, eller for å oppnå ein forsterkande verknad.
Straks bondekona gav seg til å lokke på dyra, tok sauene, geitene, ungoksane og alle kyrne til å springe mot fjøset for å få kveldsfôret sitt. 
GJENTAKING
For å gi noko meir merksemd og tyngde.
Saman gjekk dei bortover stien til hytta, saman gjekk dei inn gjennom døra, saman sat dei framfor peisbålet om kvelden.
GJENTAKING AV SYNONYM
Ord og uttrykk som liknar kvarandre blir gjentatt for å skape ei rytmisk understreking av innhaldet.
Dei smilte og skratta, klappa og jubla.
FASTE UTTRYKKSMÅTAR
Samanlikningar, ordspråk, visdomsord, sjargongar og slanguttrykk.
Så like som to dropar vatn. Når ølet går inn, går vettet ut. Han hang med leppa. Det går unna som hakka møkk.
BRUK AV DIALEKT
Brukast i val av enkeltord, uttrykksmåtar og i replikkar for å karakterisere personar og miljø.
E vet ikke kossen de e”.
FORSTERKING
Gjerast ved å ”legge fleire lag” av ordet si tyding på hvarandre i rask rekkjefølgje, gjerne ved hjelp av gradbøying av eit adjektiv.
Etter kvart vart bakken bratt, og til slutt vart den brattare enn brattast.
KONTRAST
For å understreke poenget og tydinga sterkare, kan ein bruke kontrastverknad ved å setje opp mot kvarandre ord, uttrykk og setningar med tilnærma motsett tyding.
I mellomtiden sit den overjordisk vakre ultrasupermegajetsetmodellen høgst jordnært på ein stubbe i jungelen og spis formkake saman med VG.
OVERDRIVING
For å framheve og understreke noko ein fortel.
Ho er forferdeleg pen. Han er grusomt snill.
UNDERDRIVING
Ved å gå motsett veg og overdrive forsiktigheita i uttrykksmåten.
Eg kan ikkje seie at jeg likar dette her!
RETORISK SPØRSMÅL
Er eit spørsmål som lesaren ikkje treng å svare på.
Og kvifor er det no egentleg slik?
SETNINGSEMNE
Er ei forkorta setning, ofte berre eit enkelt ord.
I augekroken skimta Svein ballen kome bakfrå. Han stakk fram mellom dei to forsvararane nøyaktig samtidig med at ballen spratt ned mellom han. Perfekt. Ein ideell stikkball. Keeperen kom rusande ut. Armane utstrakt. Vente litt. Vente på keeper. Han må snart gå ned. I same augeblink som Svein såg at keeperen tok til å bøye seg i knea, vippa han ballen i ein høg lobb over han. Rett i mål. Praktfullt.
PARADOKS
Tyder sjølvmotsiging, og brukast for å vekke lesaren si interesse.
Evig eigast kun det tapte. Guten er far til den vaksne mannen.
IRONI
Om ein seier eller skriv det motsette av det ein meiner.
Ja, her var det jammen ryddig og pent.
ALLUSJON
Antyding til kjente sitat eller situasjonar.
Når dagane blir lange, og varmen set inn.
EUFEMISME
For å unngå å nemne spesielle ord og omgrep direkte.
Eg skal ein liten tur til rommet med hjarte i døra.
SPRÅKLEGE BILETE
Bruk av ord eller uttrykksmåtar som er ein annan enn den egentlege og direkte tydinga.
Ein fjellkam. Han var ein knivskarp debattant. Ho fekk ein giftig replikk til svar.
SAMANLIKNING
For å vise at ein har funne enkelte spesielle likheitstrekk mellom to fenomen eller situasjoner.
Skihopperen svevde som en storfugl nedover bakken.
METAFOR
Liknar samanlikning, men manglar samanlikningsordet.
Storfuglen i hoppbakken. Du er en engel.
BESJELING
Dersom ting eller dyr får menneskelege eigenskapar.
Ei lang stud formeleg dansa pennen bortover papiret.............
PERSONIFISERING
Same som besjeling, men at abstrakte omgrep (noko du ikkje kan ta på) får menneskelege egenskapar.
Utviklinga tok tak i folket og jaget dei inn til fastlandet.
SYMBOL
Er noko som representerar noko meir enn seg sjølv. Det kan for eksempel vere ein person, ein gjenstand, ein farge, eit teikn eller ei handling.
Å ha noko på hjartet. Blir du varm om hjartet. Har du tapt ditt hjarte til nokon. Sit du med hjartet i halsen.

HVORDAN KAN EN TALE FREMFØRES?

- husk å puste dypt inn noen ganger før du begynner å snakke. Tell gjerne sakte til tre før du tar ordet. Da virker du ikke så nervøs.

- snakk tydelig og uttal alle konsonanter. Snakk høyt nok til at alle hører deg uten å måtte anstrenge seg. Pauser er som sagt også talende når de kommer til rett tidspunkt. Dersom du i løpet av talen skal lese en tekst, må du tenke over at du skal lese jevnt og flytende. Husk at etter punktum og komma skal det være små pauser.

- ikke snakk for fort, da kan det bli vanskelig å forstå deg. Ikke snakk for seint, da kan det bli kjedelig. Balanse er viktig – øv deg gjerne på venner eller familie. 
Det er en kunst å variere tempoet i talen, finn ut hva som passer seg hvor. Eksempel: Om du skal understreke noe, snakker du gjerne i et litt saktere tempo, eller uttaler ord for ord med trykk på disse.

- bruk ulik stemme fra når du stiller spørsmål til du undrer deg over noe. Er det noe som er dramatisk, så prøv å dramatiser med ord og handling.

- bruker du manuskript, skal du øve deg på å lese opp manuskriptet flere ganger på forhånd. Når du skal holde talen, skal du prøve å fortelle den og ikke lese den opp. Ha manuskriptet på tykke ark, slik at ingen ser at du skjelver på hendene.

- pass på å se på publikum. Bruk hendene til å streke under det du vil si. Slik oppnår du lettere kontakt og tilhørerne blir lettere engasjert.

- tenk på det du skal si, og ikke vær så opptatt av hvordan du tar deg ut. Da blir du mindre nervøs. 
Husk på at publikum lytter med hjertet, så prøv å tale fra hjertet.

- tell sakte til tre før du går tilbake på plassen din. Da ser det ut som om du er fornøyd med talen din, og er mer selvsikker på deg selv, enn om du går tilbake på plassen din med en gang du er ferdig.

KORLEIS KAN EIN TALE FRAMFØRAST?

Hugs å puste djupt inn nokre gongar før du byrjar å snakke. Tell gjerne sakte til tre før du tek ordet. Då verkar du ikkje så nervøs.

Snakk tydeleg og uttal alle konsonantar. Snakk høgt nok til at alle høyrer deg utan å måtte anstrengje deg. Pausar er som sagt òg talande når dei kjem til rett tidspunkt. Dersom du i løpet av talen skal lese ein tekst, må du tenkje over at du skal lese jamt og flytande. Hugs at etter punktum og komma skal det vere små pausar. 

Ikkje snakk for fort, då kan det verte vanskeleg å forstå deg. Ikkje snakk for seint, då kan det verte kjedeleg. Balanse er viktig – øv deg gjerne på vener eller familie. Det er ein kunst å varier tempoet i talen, finn ut kva som passar seg kor. Døme: Om du skal understreke noko, snakkar du gjerne i eit lit saktare tempo, eller uttalar ord for ord med trykk på desse. 

Bruk ulik stemme frå når du stiller spørsmål til du undrar deg over noko. Er det noko som er dramatisk, så prøv å dramatiser med ord og handling.

Brukar du manuskript, skal du øve deg på å lese opp manuskriptet fleire gonger på førehand. Når du skal halde talen, skal du prøve å fortelje ho og ikkje lesa den opp. Ha manuskriptet på tjukke ark, slik at ingen ser at du skjelv på hendene. 

Pass på å sjå på publikum. Bruk hendene til å streka under det du vil seie. Slik oppnår du lettare kontakt og tilhøyrarane vert lettare engasjert.

Tenk på det du skal seie, og ikkje vêr opptatt av korleis du tek deg ut. Då vert du mindre nervøs. 
Husk på at publikum lyttar med hjartet, så prøv å tale frå hjartet. 

Tell sakte til tre før du går tilbake på plassen din. Då ser det ut som om du er nøgd med talen din, og er meir sjølvsikker på deg sjølv, enn om du går tilbake på plassen din med ein gong du er ferdig.

FILMKLIPP HVORDAN HOLDE EN GOD TALE
Planlegg en tale! Bruk deretter notatene dine til å skrive en tale.
BOKMÅLNYNORSK
Skriv en konfirmasjonstale. Bruk passende skriveredskap til dette.
BOKMÅLNYNORSK
Skriv en frigjøringstale som markerer slutten på andre verdenskrig i Norge. Bruk passende skriveredskap til dette.
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER KOMMUNIKASJON?

- vi kommunisererutallige måter, muntlig og skriftlig
- hele tiden tilpasser vi kommunikasjonen
- en mengde kanaler
å fortelle er en viktig form for kommunikasjon
- overbevise om noe
- argumentere
- informerer, da gjengir vi så korrekt og presist som mulig

- chat (uformelt, emojier)
- jobbsøknad (formelt)
- viktig å tenke over hva som passer i forskjellige situasjoner

- kommunikasjonsmodellen: En avsender formidler et budskap via en kanal, og budskapet blir tolket av en mottaker

- dobbeltkommunikasjon ( tilleggskommunikasjon som er ikke-verbal, og kan være auditiv og visuell)
- kommunikasjon med ord kalles verbal kommunikasjon 

- direkte kommunikasjon (når vi formidler et budskap rett ut, er det liten tvil om hva vi mener)
- indirekte kommunikasjon (nå mottakeren må tolke og prøve å forstå hva vi mener)

- hindere for god komminikasjon
- støy, språkproblemer, kompliserte ord og uttrykk og slang

- tips for å bli en god lytter
- vis at du er interessert
- lytt og gi hverandre tid
- få samtalen videre med å gjenta og omformulere, stille oppfølgingsspørsmål og gi tilbakemeldinger
- sett deg inn i andre sin situasjon for lettere å forstå

KVA ER KOMMUNIKASJON?

- vi kommuniserar på utalege måtar, munnleg og skriftleg
- heile tida tilpassar vi kommunikasjonen
- ei mengde kanalar
- å fortelje er ei viktig form for kommunikasjon
- overtyde om noko
- argumentere
- informerer, då attgir vi så korrekt og presist som mogleg

- chat (uformelt, emojier)
- jobbsøknad (formelt)
- viktig å tenke over kva som passar i forskjellige situasjonar

- kommunikasjonsmodellen: Ein avsendar formidlar ein bodskap via ein kanal, og bodskapen blir tolka av ein mottakar

- dobbeltkommunikasjon ( tilleggskommunikasjon som er ikkje-verbal, og kan vere auditiv og visuell)
- kommunikasjon med ord kallast verbal kommunikasjon

- direkte kommunikasjon (når vi formidlar ein bodskap rett ut, er det liten tvil om kva vi meiner)
- indirekte kommunikasjon (no mottakaren må tolke og prøve å forstå kva vi meiner)

- hinder for god komminikasjon
- støy, språkproblem, kompliserte ord og uttrykk og slang

- tips for å bli ein god lyttar
- vis at du er interessert
- lytt og gi kvarandre tid
- få samtalen vidare med å gjenta og omformulere, stille oppfølgingsspørsmål og gi tilbakemeldingar
- sett deg inn i andre situasjonen sin for lettare å forstå

Arbeid i par og fortell i to minutter om noe dere liker å holde på med. Fortell to ganger. Første gang skal mottakeren være en dårlig lytter, neste gang en god lytter. Samtal etterpå om hvordan det oppleves når noen ikke lytter, og hva som kjennetegner en god lytter. Del lyttetipsene med hverandre i klassen. 

HVORDAN KAN SPRÅK PÅVIRKE?

- språk påvirker
- hvordan vi blir påvirket, varierer
- stemningen vi er i, hvem vi er, og erfaringene vi har fra før
- ord og bilder, stemmeleie, tonefall, kroppsspråk og emojier
- framsnakke (løfte opp andre)
- baksnakke (trykke andre ned)

- det ikke-verbale språket 
- viktig i samtaler

- ord knyttet til kjønn (førstemann, nordmann, mannskap, morsmål, jordmor)
- i dag mer kjønnsnøytrale ord

- han, hun, hen

- språk kan splitte
- måten vi formulerer oss på, er avgjørende for hvordan vi blir oppfattet
- enkeltord har betydning ("en flom av flyktninger")

- diskriminerende språkbruk og trakassering 
- "homo" og "hore"
- bevisst for å såre eller krenke andre
- skjellsord

- "bitching" er skjult mobbing
- baksnakke, sette ut rykter, fryse ut, mobbe via sosiale medier
- vanskelig å avsløre

- hersketeknikker (latterliggjøre, ufarliggjøre, kroppsspråk, overse, avbryte, tillegge andre meninger, snakke nedsettende, bruke vanskelige ord og være negativ)
- teknikker noen bruker for å få overtaket i for eksempel en diskusjon 
- de gode argumentene teller ikke så mye

- hatprat
- når tekster, ord, bilder og symboler blir brukt for å spre hat eller true
- nettroll er enkeltpersoner eller grupper som bevisst forstyrrer debatter og nyheter på internett
- hatefulle ytringer straffes med bot eller fengsel inntil 3 år 
- hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion, livssyn, homofil orientering og nedsatt funksjonsevne

KORLEIS KAN SPRÅK PÅVERKE?

- språk påverkar
- korleis vi blir påverka, varierer
- stemninga vi er i, kven vi er, og erfaringane vi har frå før
- ord og bilde, stemmeleie, tonefall, kroppsspråk og emojiar
- framsnakke (løfte opp andre)
- baksnakke (trykke andre ned)

- det ikkje-verbale språket
- viktig i samtalar

- ord knytt til kjønn (førstemann, nordmann, mannskap, morsmål, jordmor)
- i dag meir kjønnsnøytrale ord

- han, ho, hen

- språk kan splitte
- måten vi formulerer oss på, er avgjerande for korleis vi blir oppfatta
- enkeltord har tyding ("ein flaum av flyktningar")

- diskriminerande språkbruk og trakassering
- "homo" og "hore"
- bevisst for å såre eller krenkje andre
- skjellsord

- "bitching" er skjult mobbing
- baksnakke, setje ut rykte, fryse ut, mobbe via sosiale medium
- vanskeleg å avsløre

- hersketeknikker (latterleggjere, ufarleggjere, kroppsspråk, oversjå, avbryte, tillegge andre meiningar, snakke nedsettande, bruke vanskelege ord og vere negativ)
- teknikkar nokon brukar for å få overtaket i til dømes ein diskusjon
- dei gode argumenta tel ikkje så mykje

- hatprat
- når tekstar, ord, bilete og symbol blir brukte for å spreie hat eller truge
- nettroll er enkeltpersonar eller grupper som bevisst forstyrrar debattar og nyheiter på internett
- hatefulle ytringar blir straffa med bot eller fengsel inntil 3 år
- hudfarge, nasjonal eller etnisk opphav, religion, livssyn, homofil orientering og nedsett funksjonsevne

FILM BROSHOW SNAKKER OM Å BLI KRENKA
Arbeid i små grupper der dere dramatiserer en hendelse ved bruk av hersketeknikker. Øv godt slik at dere kan presentere for klassen!
Arbeid i små grupper med oppgåvene under. Ta notater slik at dere kan presentere muntlig!

1. Diskuter hvor grensene går mellom hva som er hatprat og ikke. Hva sier loven om hatprat?
2. Hva kan du gjøre når du oppdager hatprat'?
3. Hva syns du er greit å publisere på internett / sende videre ?  Gi eksempel!
4. Mange jobber for å stoppe hat og mobbing. Organisasjoner, firmaer og myndighetene lager kanipanjer, materiell og ressurser som kan brukes. Bruk internett og lag en liste over de som arbeider mot hatprat.
5. Undersøk en sak i mediene, for eksempel en nyhetsside, en blogg e.l. som inneholder kommentarer. Se spesielt på kommentarfeltet. Noe som er positivt, negativt, sårende, krenkende, i strid med loven? Lag forslag til kommentarer dere kunne tenke dere å komme med tilnoen som har skrevet noe stygt. Diskuter forslagene. Hvordan tror dere de vil virke? 

HVA ER RETORIKK?

- retorikk
- læren om talekunsten
- kunsten å overbevise eller overtale
- gjenkjenne hvordan andre prøver å overbevise
- brukes for å lage tekster eller diskutere
- vekke mottakerens følelser og/eller appellere til fornuften

- de retoriske appellformene
- etos = troverdig
- patos = følelser
- logos = fornuftig

- eksempel på etos: ”Dette er støvsugeren som brukes av profesjonelle renholdere i hele Norge” ​​

- eksempel på patos: ”Tenk på barna dine. Du vil vel ikke ha de krabbende rundt i støv og skit og la dem putte døde hudceller, hår og skitt i munnen?” ​​

- eksempel på logos: ”12 forskere og 7 ingeniører har bidratt. Den bruker det halve av en normal støvsuger i strøm, men er 100% sterkere! Med et støynivå på kun 50 desibel er det den mest stillegående støvsugeren på markedet

KORLEIS KAN SPRÅK PÅVERKE?

- retorikk
- læra om talekunsten
- kunsten å overtyde eller overtale
- kjenne igjen korleis andre prøver å overtyde
- blir brukt for å lage tekstar eller diskutere
- vekke kjenslene til mottakaren og/eller appellere til fornufta

- dei retoriske appellformene
- etos = truverdig
- patos = kjensler
- logos = fornuftig

- døme på etos: ”Dette er støvsugeren som blir brukt av profesjonelle reinhaldarar i heile Noreg

​​- døme på patos: ”Tenk på barna dine. Du vil vel ikkje ha dei krabbande rundt i støv og skit og la dei putte døde hudceller, hår og skitt i munnen?” ​​

- døme på logos: ”12 forskarar og 7 ingeniørar har bidratt. Den brukar det halve av ein normal støvsuger i straum, men er 100% sterkare! Med eit støynivå på berre 50 desibel er det den mest stillegående støvsugeren på marknaden

FILMKLIPP RETORIKK - TYPISK NORSK
FILMKLIPP RETORIKK - EN INTRODUKSJON
FILMKLIPP ARGUMENTERE MED ETOS
FILMKLIPP ARGUMENTERE MED PATOS
FILMKLIPP ARGUMENTERE MED LOGOS

HVA ER ETOS?

- å vise etos = troverdig
- mottakeren må ha tillit til deg
- du må virke troverdig
- vise kunnskap og erfaring
- mer åpen for budskapet
- eksempel: "En lege kan bruke sin etos om han/hun vil overbevise folk om at de ikke bør frykte covid-19"
- eksempel: "Du som elev kan bruke din etos om du vil overbevise mottakar om at presset blant ungdom er stort"
- vise til eksperter, kjendiser, forskning osv.
- eksempel: "Møllers tran"
- skandaler, anklager, feil informasjon, useriøs forskning, falske personer kan svekke etos

KORLEIS KAN SPRÅK PÅVERKE?

- å vise etos = truverdig
- mottakaren må ha tillit til deg
- du må verke truverdig
- vise kunnskap og erfaring
- meir open for bodskapen
- døme: "Ein lege kan bruke sin etos om han/ho vil overtyde folk om at dei ikkje bør frykte covid-19"
- døme: "Du som elev kan bruke din etos om du vil overtyde mottakar om at pressa blant ungdom er stort​"
- vise til ekspertar, kjendisar, forsking osb.
- døme: "Møllers tran"
- skandalar, tiltalar, feil informasjon, useriøs forsking, falske personar kan svekke etos

HVA ER PATOS?

- vise patos = følelser
- vekke mottakerens følelser som sinne, glede, kjærlighet, sjalusi
- bidrar også til å holde på mottakerens oppmerksomhet, som blir følelsesmessig engasjert
- engasjement smitter over på mottakeren (se bilder)

Hvordan kan man appellere til følelser?

- følelsesladd tema
- kroppsspråk, stemmebruk og deling av egne historier i taler
- språklige bilder (metaforer og sammenligninger)
- valg av ord
- nøytrale ord (prostituert, abort, soldat)
- positive ladde ord (verdens eldste yrke, problemløsning, frihetskjemper)
- negativt ladde ord (hore, fosterdrap, morder)

KORLEIS KAN SPRÅK PÅVERKE?

- vise patos = kjensler
- vekke kjenslene til mottakaren som sinne, glede, kjærleik, sjalusi
- bidreg òg til å halde på merksemda til mottakaren, som blir kjenslemessig engasjert
- engasjement smittar over på mottakaren (sjå bilde)

Korleis kan ein appellere til kjensler?

- kjensleladd tema
- kroppsspråk, stemmebruk og deling av eigne historier i talar
- språklege bilete (metaforar og samanlikningar)
- val av ord
- nøytrale ord (prostituert, abort, soldat)
- positive ladde ord (den eldste yrka i verda, problemløysing, fridomskjemper)
- negativt ladde ord (hore, fosterdrap, mordar)

BILDE BARNEBRUD
FILMKLIPP HVA ER RETORIKK?
FILMKLIPP REKLAME - BRINGEBÆRSAFT
FILMKLIPP REKLAME - STATENS VEGVESEN

HVA ER LOGOS?

- vise logos = fornuft
- budskap som er logisk, fornuftig og sannsynlig
- saklige argumenter med eksempler og bevis, forskning og statistikk, årsaker og virkninger
- styrker budskapet
- er med på å bygge tillit og forsterker etos

KORLEIS KAN SPRÅK PÅVERKE?

- vise logo = fornuft
- bodskap som er logisk, fornuftig og sannsynleg
- saklege argument med døme og bevis, forsking og statistikk, årsaker og verknader
- styrker bodskapen
- er med på å bygge tillit og forsterkar etos

FILMKLIPP REKLAME - APPLE
FILMKLIPP REKLAME - FORSIKRING
Se og hør denne talen til Greta Thunberg i FN. Gå sammen i små grupper og diskuter spørsmåla under:

1: Hva er budskapet til Greta? Hva ønsker hun å overbevise mottakaren om?
2: På hvilken måte appellerer hun til følelser? Hvordan bidrar dette til å overbevise mottakar om buskapet? (patos)
3: Bruker hun noen logosargumenter? Hvordan bidrar det til å overbevise? (logos)
4: Hva tenker dere om Gretas truverd? (etos)
Du skal i teksten under gjennkjenne de retoriske appellformene. Bruk områdene rundt til forklaringer, slik det er gjort med logoen. Si også noe om kommunikasjonssituasjonen, appellformene og pronomenbuken.   
BOKMÅLNYNORSK
Klarer du å overtale meg til å gi fra meg en sjokolade?Bruk de tre appellformene etos, patos og logos for å overtale meg til å gi fra meg en sjokolade. Den som klarer best å overtale meg vil få en sjokolade. Spill inn et lydopptak og lever den muntlige appellen digitalt.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN BØR MAN DEBATTERE?

- debatt
- en måte for flere personer å utveksle meninger og argumenter
- kan foregå uformelt, og oppstå spontant i ulike sosiale situasjoner
- kan avholdes innenfor en formell ramme med en ordstyrer/møteleder
- klare regler for hvordan debatten skal føres

- skikk og bruk i en debatt
- man stiller forberedt
- man holder seg til saken, ikke personen
- vi avbryter ikke når andre snakker
- ​vil man holde et innleggrekker man opp én finger
- vil man kommentere en sak så rekker man opp to fingre ​
- vi er høflige, viser engasjement og respekt overfor de man er uenige med

- leserinnlegg
- Aftenposten SiD

KORLEIS KAN SPRÅK PÅVERKE?

- debatt
- ein måte for fleire personar å utveksle meiningar og argument
- kan føregå uformelt, og oppstå spontant i ulike sosiale situasjonar
- kan haldast innanfor ei formell ramme med ein ordstyrar/møteleiar
- klare reglar for korleis debatten skal førast

- skikk og bruk i ein debatt
- ein stiller førebudd
- ein held seg til saka, ikkje personen
- vi avbryt ikkje når andre snakkar
- ​vil ein halde eit innleggrekk ein opp éin finger​
- vil ein kommentere ei sak så rekk ein opp to fingrar ​
- vi er høflege, viser engasjement og respekt overfor dei ein er usamde med

- lesarinnlegg
- Aftenposten Sid

FILMKLIPP DEBATT
FILMKLIPP EN DÅRLIG DEBATT
Gå sammen i grupper på 4-6 personer. Dere diskutere følgende sak: ​

”Ungdom burde få begynne å kjøre bil når de er 16”

En på gruppa må være ordstyrer, og alle får 5 minutter til å forberede et innlegg om saken. ​​Når dere vil holde innlegget deres rekker dere opp en finger. Når dere vil kommentere noen andre sitt innlegg rekker dere opp to fingre. ​​Ordstyreren sin oppgave er å gi ordet og passe på at debatten går fint for seg og at alle følger reglene for god debatt.

HVA ER EN PREPOSISJON?

- preposisjon
- et ubøyelig ord
- også kalt styreord eller forholdsord
- sier noe om hvordan noe eller noen er plassert i forhold til noe annet

- av, bak, blant, etter, for, fra, gjennom, hos, i, ifølge, innen, innenfor, med, mellom, mot, om, omkring, ovenfor, på, rundt, til, under, på grunn av, i henhold til, ved hjelp av

- kan stå sammen med substantiv, pronomen eller verb i infinitiv (Ugla satt greina.) (Jeg fikk et kyss av deg.) (Du er glad i å synge.)
- kan fortelle hvor noen eller noe er (Katten er under stabburet.) (Vintermørket har senket seg over Svalbard.)
- kan også fortelle om tid (Det er fint om du kommer før klokken syv.)
- kan markere hvordan ledd fungerer sammen i abstrakte forhold (Det er håp om ro.)
- ved stedsnavn (Jeg er i Oslo.) (Katrine bor Voss.)
- preposisjonen og det ordet den står sammen med kalles preposisjonsuttrykk (Ole sover i senga.) (Lillebror sitter på gulvet.)

HVA ER EN PREPOSISJON?
SKRIV EKSEMPLER PÅ BRUK AV PREPOSISJONER?

KVA ER EIN PREPOSISJON?

- preposisjon
- eit ubøyeleg ord
- også kalt styreord eller forholdsord
- seier noko om korleis noko eller nokre er plassert i forhold til noko anna

- av, gjennom, mellom, rundt, bak, hos, mot, til, blant, i, innan, innanfor, ovanfor, frå, med, på grunn av, ved hjelp av

- kan stå saman med substantiv, pronomen eller verb i infinitiv (Ugla satt greina.) (Eg fekk eit kyss av deg.) (Du er glad i å synge.)
- kan fortelje kvar nokon eller noko er (Katten er under stabburet.) (Vintermørket har senka seg over Svalbard.)
- kan også fortelje om tid (Det er fint om du kjem før klokka sju.)
- kan markere korleis ledd fungerar saman i abstrakte forhold (Det er håp om ro.)
- ved stadnamn (Eg er i Oslo.) (Katrine bor Voss.)
- preposisjonen og det ordet den står saman med kallast preposisjonsuttrykk (Ole søv i senga.) (Lillebror sit på golvet.)

KVA ER EIN PREPOSISJON?
SKRIV EKSEMPLER PÅ BRUK AV PREPOSISJONAR?

HVA VIL DET SI Å UTFORSKE?

- å utforske
- betyr blant annet å undersøke, analysere, tolke, resonnere, drøfte (granske fra ulike sider) og å diskutere

- hente inn, vurdere, bearbeide og presentere informasjon
- stikkord, sammendrag og presentasjon av fagstoff, hypoteser og undersøkelser

- skrive for å strukturere tanker

- markere årsak og virkning med ord som derfor, fordi, altså og i anledning av
- motsetninger kan du vise med ord som men, derimot, likevel, selv om
- ordene om, viss, når og dersom kan markere vilkår

KVA VIL DET SEIE Å UTFORSKE?

- å utforske
- betyr mellom anna å undersøkje, analysere, tolke, resonnere, drøfte (granske frå ulike sider) og å diskutere

- hente inn, vurdere, omarbeide og presentere informasjon
- stikkord, samandrag og presentasjon av fagstoff, hypotesar og undersøkingar

- skrive for å strukturere tanker

- markere årsak og verknad med ord som difor, fordi, altså og på grunn av
- motsetnader kan du vise med ord som men, derimot, likevel, sjølv om
- orda om, viss, når og dersom kan markere vilkår

HVA VIL DET SI Å OVERBEVISE?

- å overbevise
- hevde meninger, gi uttrykk for synspunkt, oppfordre, overtale, reklamere, instruere og å argumentere

- du-orientert (rettet direkte til mottaker)
- påvirke eller overbevise noen
- vendte seg deg til én eller flere mottakere
- gjennom for eksempel spørsmål, oppfordringer eller argument (påstander du begrunnelser)

- vanlig med forbindere
- typiske forbindere: og, dessuten også, videre, dessuten, forresten, til og med, på samme måte som, for eksempel, men, enda, selv om, derimot, likevel, likevel, istedenfor, trass i, trass i, tvert i mot, eller, enten – eller, alternativt, da, når, mens, innen, siden, så, deretter, endelig, da, når, senere, tidligere, samtidig, for, så, fordi, da, slik at, viss, dermed, altså, dermed, i anledning av, følgen av, årsaken til, av den grunn

- reklame, leserinnlegg, debattartikkel og politiske brosjyrer

KVA VIL DET SEIE Å OVERTYDE?

- å overtyde
- hevde meiningar, gje uttrykk for synspunkt, oppfordre, overtale, reklamere, instruere og å argumentere

- du-orientert (retta direkte til mottakar)
- påverke eller overtyde nokon
- vende seg deg til éin eller fleire mottakarar
- gjennom for eksempel spørsmål, oppfordringar eller argument (påstandar du grunngjevingar)

- vanleg med forbindarar
- typiske forbindarar: og, dessutan òg, vidare, dessutan, forresten, til og med, på same måte som, til dømes, men, endå, sjølv om, derimot, likevel, likevel, i staden for, trass i, trass i, tvert i mot, eller, enten – eller, alternativt, då, når, medan, innan, sidan, så, deretter, endeleg, då, når, seinare,
tidlegare, samtidig, for, så, fordi, då, slik at, viss, dermed, altså, dermed, på grunn av, følgja av, årsaka til, av den grunn


- reklame, leserinnlegg, debattartikkel og politiske brosjyrer

Bruk ulike forbindere for å binde sammen setningspar. Bruk flest mulig av disse konjunksjonene: men – og – for – så – mens – hvis – eller – selv om – fordi
NYNORSKBOKMÅL

HVA VIL DET SI Å REFLEKTERE?

- å reflektere
- kan bety å filosofere, tenke over, betrakte, vurdere, kommentere og å tenke frem og tilbake
- når du reflekterer, kan du utvikle både innsikt, kunnskap, forståelse, holdninger og ferdigheter
- innebærer å prøve ut egne tanker og holdninger for å utvikle bedre innsikt og forståelse

- kan være tekster hvor du retter oppmerksomheten mot deg selv, og du kan lære deg selv bedre å kjenne
- passer til denne skrivehandlinga
- pronomenet jeg, og verbene tro, tenke, synes og føle
- essay og blogg

- avstand til det de skriv
- det ubestemte pronomen en (en/du skal ikke stjele)
- i hvilke sammenhenger vil du bruke personlig språk?
- når kan du bruke mer upersonlig språk?

- mulig å legge synsvinkelen hos en annen person
- ofte
- en oppdiktet karakter
- reflektere gjennom denne
- forfatter og jeg-person trenger ikke å være samme person

- kombinere skrivehandlinga å reflektere
- andre skrivehandlingar som å beskrive og å argumentere

KVA VIL DET SEIE Å REFLEKTERE?

- å reflektere
- kan bety å filosofere, tenkje over, betrakte, vurdere, kommentere og å tenkje fram og tilbake
- når du reflekterer, kan du utvikle både innsikt, kunnskap, forståing, haldningar og ferdigheiter
- inneber å prøve ut eigne tankar og haldningar for å utvikle betre innsikt og forståing

- kan vere tekstar der du rettar merksemda mot deg sjølv, og du kan lære deg sjølv betre å kjenne
- passer til denne skrivehandlinga
- pronomenet eg, og verba tru, tenkje, synast og føle
- essay og blogg

- avstand til det dei skriv
- det ubestemte pronomen ein (ein/du skal ikkje stele)
- i kva for samanhengar vil du bruke personleg språk?
- når kan du bruke meir upersonleg språk?

- mogleg å leggje synsvinkelen hos ein annan person
- ofte
- ein oppdikta karakter
- reflektere gjennom denne
- forfattar og eg-person treng ikkje å vere same person

- kombinere skrivehandlinga å reflektere
- andre skrivehandlingar som å beskrive og å argumentere

Skriv en tekst der du reflekterer om deg selv i forhold til noe viktig som skjer i samfunnet akkurat nå.
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER ET ARGUMENT?

- argument
- grunngi synet ditt i en sak
- målet er å overbevise andre

- bruke retoriske grep
- diskutere og uttrykke mening gjennom påstander og argument

- utsagn
- hevde noe som kan være både sant og usant: «Appelsiner er sunt. Lutefisk er godt.»
- for å overbevise
- få rett i en påstand
- argumentere ved å underbygge påstanden
- ulike måter
- direkte argumentasjon er argumentasjon ut fra sak eller fornuft
- indirekte argumentasjon er argumentasjon som først og fremst vender seg til følelser

- eksempel med grunngiving: "Appelsiner er sunt, for de gir oss C-vitamin."

ARGUMENT = PÅSTAND + BEGRUNNELSE(R)

KVA ER EIT ARGUMENT?

- argument
- grunngje synet ditt i ei sak
- målet er å overbevise andre

- bruke retoriske grep
- diskutere og uttrykkje mening gjennom påstandar og argument

- utsegn
- hevde noko som kan vere både sant og usant: «Appelsinar er sundt. Lutefisk er godt!»
- for å overbevise
- få rett i ein påstand
- argumentere ved å underbyggje påstanden
- ulike måtar
- direkte argumentasjon er argumentasjon ut frå sak eller fornuft
- indirekte argumentasjon er argumentasjon som først og fremst vender seg til kjensler

- døme med grunngjeving: "Appelsinar er sunt, for dei gir oss C-vitamin."

ARGUMENT = PÅSTAND + GRUNNGJEVING

HVORDAN KAN MAN ARGUMENTERE?

- fornuftsargument
- viser til «sunn fornuft»
- det som hevdes trenger ikke nødvendigvis være sant, men viser til hva skriveren selv mener om saken som diskuteres

- faktaargument er sanne eller i det minste sannsynlige

- fleirtalsargument
- at flertallet mener eller sier noe, trenger ikke bety at det er fornuftig eller sant

- ekspertargument
- vise til forskning og autoriteter dersom disse uttaler seg på sitt eget fagområde

- flertallargument
- viser til hva alle, eller mange mener

- parallellargument
- viser til lignende tilfeller, sammenligner med noen eller noe, men argumentet trenger ikke være troverdig og må undersøkes nærmere

- det kan være effektivt å bruke følelsesargument som å appellere til følelser
- gjøre gjennom for eksempel å fortelle om hendelser, personer eller situasjoner
- det er rom for å vise temperament og engasjement i en debattartikkel

- verdiargument
- du kan bruke verdiene dine og det du står for når du argumenterer

KORLEIS KAN EIN ARGUMENTERE?

- når du argumenterar
- grunngje synet ditt i ei sak
- målet er å overtyde andre

- bruke retoriske grep
- diskutere og uttrykkje meining
- gjennom påstandar og argument

- fråsegn
- hevde noko som kan vere både sant og usant: «Dagens ungdom er late og driv dank!»
- for å overtyde
- få rett i ein påstand
- argumentere ved å underbyggje påstanden
- ulike måtar
- direkte argumentasjon er argumentasjon ut frå sak eller fornuft
- indirekte argumentasjon er argumentasjon som først og fremst vender seg til kjensler

- fornuft
- gyldige argument er sanne eller i det minste sannsynlege

- fleirtalsargument
- at fleirtalet meiner eller seier noko, treng ikkje bety at det er fornuftig eller sant

- ekspertargument
- vise til forsking og autoritetar dersom desse uttalar seg på sitt eige fagområde

- kjensler
- det kan vere effektivt å bruke kjensleargument som å appellere til kjensler
- gjere gjennom for eksempel å fortelje om hendingar, personar eller situasjonar
- det er rom for å vise temperament og engasjement i ein debattartikkel

- verdiargument
- du kan bruke verdiane dine og det du står for når du argumenterar

Lag ulike typer argument.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN SKAL MAN BRUKE VITE oG VISE?

- som regel
- ikke dobbeltkonsonant fremfor en annen konsonant i bøyde ord
- noen tilfeller
- beholde dobbeltkonsonanten for at det ikke skal oppstå forveksling med andre ord

- vite - visste
- å ha kjennskap til noe, ha greie på, ha forstand på eller være sikker på

- vite - viste
- kan bety å late noen sjå, peke ut, sende av sted, gi bevis på eller å gi uttrykk for

- å vise - viser - viste - har vist
- å vite - vet - visste - har visst

KORLEIS SKAL EIN BRUKE VITE oG VISE?

- som regel
- ikkje dobbeltkonsonant framfor ein annan konsonant i bøygde ord
- nokre tilfelle
- behalde dobbeltkonsonanten for at det ikkje skal oppstå forveksling med andre ord

- vite - visste
- å ha kjennskap til noko, ha greie på, ha forstand på eller vere sikker på

- vite - viste
- kan bety å late nokon sjå, peike ut, sende av stad, gje bevis på eller å gje uttrykk for

- å vise - viser - viste - har vist
- å vite - veit - visste - har visst

HVORDAN KAN MAN BRUKE ennå/Enda?

- ennåå/enda
- bruke både ennå og ende som tidsadverb

- gradsadverb eller subjunksjon
- enda
- når ordet er tidsadverb, kan du velge fritt mellom ennå og enda

KORLEIS KAN EIN BRUKE Enno/ennå-endå/enda?

- enno/ennå-endå/enda
- bruke både ennå og enda som tidsadverb

- gradsadverb eller subjunksjon
- enda
- når ordet er tidsadverb, kan du velje fritt mellom enno, ennå, endå og enda

HVORDAN BØR REKKEFØLGEN AV TEGN VÆRE?

- rekkfølge av tegn

- ved hermetegn
- hovedregel
- punktum, spørsmåltegn og utroptegn står mellom anførselstegn
- komma kommer etter siste anførselstegn (dersom det ikke hører med i et sitat)

- replikkstrek i stedenfor anførselstegn
- enklere å holde orden på rekkefølgen av tegn

- genitivs-s som er lagt til et særnamn i anførselstegn
- står utenfor anførselstegnet

- det som står i en parentes
- lagt til ytringen
- punktum etter parentesen

- starten av parentesuttrykket plassert etter et stort skilletegn (punktum, spørsmåltegn eller utroptegn)
- punktum stå inne i parentesen

- ofte bruke parentes i stedet for kommaer
- av og til må det være både parentes og kommaer

- utropstegn og spørsmåltegn setter vi innenfor parentesen når de hører med til tillegget eller innskuddet

- semikolon skal ofte stå utenfor parentesen
- i oppramsing
- semikolon inne i parentesen

KORLEIS BØR REKKEFØLGJA AV TEIKN VERE?

- rekkjefølgje av teikn

- ved hermetegn
- hovudregel
- punktum, spørsmålsteikn og utropsteikn står mellom hermeteikn
- komma kjem etter siste hermeteikn (dersom det ikkje høyrer med i eit sitat)

- replikkstrek i staden for hermeteikn
- enklare å halde orden på rekkjefølgja av teikn

- genitivs-s som er lagd til eit særnamn i hermeteikn
- står utanfor hermeteiknet

- det som står i ein parentes
- lagt til ytringa
- punktum etter parentesen

- starten av parentesuttrykket plassert etter eit stort skiljeteikn (punktum, spørsmålsteikn eller utropsteikn)
- punktum stå inne i parentesen

- ofte bruke parentes i staden for komma
- av og til må det vere både parentes og komma

- ropeteikn og spørsmålsteikn set vi innanfor parentesen når dei høyrer med til tillegget eller innskotet

- semikolon skal ofte stå utanfor parentesen
- i oppramsing
- semikolon inne i parentesen

HVORDAN BØR ORDREKKEFØLGEN VÆRE?

- ordrekkefølgen
- temmelig fast
- feltskjemaanalyse

- fortellende helsetninger
- ordrekkefølgen ofte subjektverbalobjekt
- unntaket er imperativsetninger (bare et ord – verbalet)

- noen ganger
- endre rekkefølgeleddene
- merk at verbalet til vanlig beholder andreplassen sin i setningen

- det som er kjent for mottakeren
- først i setningen
- det som er nytt
- kommet til slutt

- helsetninger
- kan ha flere setningsledd
- felles for leddede
- plassere dem inn i et forfelt, et midtfelt og et sluttfelt

- flere typer leddsetninger
- kan plasseres i forfeltet, nominalfeltet eller adverbialfeltet alt etter hvilke oppgave de har i heilsetninga

- flytte et ledd i en ytring for å legge ekstra vekt på det
- adverbial er ledd som det er lettest å flytte på

- fortellende heilsetningar
- det finitte verbalet (verb i presens, preteritumer eller imperativ) ledd numre to
- subjektet
- kan stå i forfeltet eller etter det finitte verbalet

- spørresetning
- innlede med et verbal eller et spørreord

KORLEIS BØR ORDREKKEFØLGJA VERE?

- ordrekkjefølgja
- temmeleg fast
- feltskjemaanalyse

- forteljande heilsetningar
- ordrekkefølgja ofte subjektverbalobjekt
- unntaket er imperativsetningar (berre eitt ord – verbalet)

- nokre gonger
- endre rekkefølgje ledda
- merk at verbalet til vanleg beheld andreplassen sin i setninga

- det som er kjent for mottakaren
- først i setninga
- det som er nytt
- kome til slutt

- heilsetningar
- kan ha fleire setningsledd
- felles for ledda
- plassere dei inn i eit forfelt, eit midtfelt og eit sluttfelt

- fleire typar leddsetningar
- kan plasserast i forfeltet, nominalfeltet eller adverbialfeltet alt etter kva for oppgåve dei har i heilsetninga

- flytte eit ledd i ei ytring for å leggje ekstra vekt på det
- adverbial er ledd som det er lettast å flytte på

- forteljande heilsetningar
- det finitte verbalet (verb i presens, preteritum eller imperativ) ledd nummer to
- subjektet
- kan stå i forfeltet eller etter det finitte verbalet

- spørjesetning
- innleie med eit verbal eller eit spørjeord

HVA VIL DET SI Å LESE KRITISK?

- viktig å møte tekster med et kritisk blikk?
- alle typer tekster (saktekster/fiksjon) og medier
- særlig i møte med tekster som gir seg ut for å være sanne og troverdige
- gjelder enten du lager, leser, hører eller deler tekstene

- tenke gjennom hvilken situasjon en tekst er blitt til i
- hva som er hensikten

- tilpasset innhold
- lenker og nyheterinternett
- stadig vanskeligere å skille mellom reklame og andre tekster
- ekstra vanskelig å vurdere en tekst
- hva er sant?
- hva kan vi stole på?
- hvilke sider av saken kommer frem?KVA VIL DET SEIE Å LESE KRITISK?

- viktig å møte tekstar med eit kritisk blikk?
- alle typar tekstar (saktekster/fiksjon) og medium
- særleg i møte med tekstar som gir seg ut for å vere sanne og truverdige
- gjeld anten du lagar, les, høyrer eller deler tekstane

- tenkje gjennom kva situasjon ein tekst er vorte til i
- kva som er hensikta

- tilpassa Innhald
- lenkjer og nyheiterinternett
- stadig vanskelegare å skilje mellom reklame og andre tekstar
- ekstra vanskeleg å vurdere ein tekst
- kva er sant?
- kva kan vi stole på?
- kva sider av saka kjem fram?

Studer tekstene i tokolonne-skjemaet under. Vurder dem deretter med et kritisk overblikk.
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER KILDEKRITIKK?

- kildekritikk
- tenkestopp
- reflekter kritisk over det du skriver eller sier, og hvordan det påvirker andre

- hva er en relevant kilde?
- vurder avsender: Hva er motivene? Er avsenderen til å stole på?
- vurder oppsett og sjanger: Hva slags tekst er dette? Hvordan ser og høres den ut?
- er det reklame?
- utgi seg for å være noe annet

- ulike typer tekster kan formidle informasjon om samme sak
- ulik innfallsvinkel
- flere sider av saken
- sammenlikne og vurdere er et godt tips
- bruk flere kilder for å sammenligne informasjon
- kildene kan være feil
- stille spørsmål som: Er dette sannsynlig? Hvilken type tekst er dette? Hva er fakta og hva er påstander? Hva er oppdiktet og spiller på følelser? Hva kan faktasjekkes?
- se etter: Produktnavn, om teksten henvender seg direkte til leseren, ord som vekker følelser, fagord og begreper, påstander og opplysninger, navn på forfatter og nettsted

- falske nyheter
- mange grunner til å spre falsk informasjon (påvirke i en bestemt retning, tjene penger gjennom klikk)
- faktasjekke (faktisk.no)

- det vi selv mener om en sak, påvirker oss
- vi stoler ofte på tekster fordi de støtter en mening vi har fra før
- vær oppmerksomhva du selv mener, da er det lettere å vurdere kilder kritisk

KVA VIL DET SEIE Å LESE KRITISK?

- kjeldekritikk
- tenkestopp
- reflekter kritisk over det du skriv eller seier, og korleis det påverkar andre

- kva er ei relevant kjelde?
- vurder avsendar: Kva er motiva? Er avsendaren til å stole på?
- vurder oppsett og sjanger: Kva slags tekst er dette? Korleis ser og høyrest han ut?
- er det reklame?
- utgi seg for å vere noko anna

- ulike typar tekstar kan formidle informasjon om same sak
- ulik innfallsvinkel
- fleire sider av saka
- samanlikne og vurdere er eit godt tips
- bruk fleire kjelder for å samanlikne informasjon
- kjeldene kan vere feil
- stille spørsmål som: Er dette sannsynleg? Kva type tekst er dette? Kva er fakta og kva er påstandar? Kva er oppdikta og speler på kjensler? Kva kan faktasjekkast?
- sjå etter: Produktnamn, om teksten henvender seg direkte til lesaren, ord som vekker kjensler, fagord og omgrep, påstandar og opplysningar, namn på forfattar og nettstad

- falske nyheiter
- mange grunnar til å spreie falsk informasjon (påverke i ei bestemt retning, tene pengar gjennom klikk)
- faktasjekke (faktisk.no)

- det vi sjølv meiner om ei sak, påverkar oss
- vi stoler ofte på tekstar fordi dei støttar ei meining vi har frå før
- vêr oppmerksamkva du sjølv meiner, då er det lettare å vurdere kjelder kritisk

Studer og undersøk tekstene i nedlasingene under. Let også etter andre tekster (annonser, artikler og reklamer) på nett. Undersøk disse også med et kritisk blikk.
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER FALSKE NYHETER?

- hvordan ser en vanlig nyhet ut?
- hvordan kan vi vite om nyheter er sanne?

- falske nyheter
- bevisst laget
- feil informasjon
- holde tilbake fakta

- flere grunner til at noen sprer falske nyhete
- påvirke meninger
- tjene penger (klikkagn)

- vanskelig å skille ut falske nyheter
- framstå på samme måte
- journalisterkan være faktasjekkere
- avsløre falske nyheter
- du også må være en faktasjekker 
- faktasjekke (faktisk.no)

- vær skeptisk til overskrifter
- undersøk budskapet
- sjekk avsenderen
- sjekk URL-adressen
- sjekk om du finner skrivefeil og dårlig layout
- sjekk kilder og bilder
- tenk deg om før du deler

KVA VIL DET SEIE Å LESE KRITISK?

- korleis ser ei vanleg nyheit ut?
- korleis kan vi vite om nyheiter er sanne?

- falske nyheiter
- bevisst laga
- feil informasjon
- halde tilbake fakta

- fleire grunnar til at nokon spreier falske nyheter
- påverke meiningar
- tene pengar (klikkagn)

- vanskeleg å skilje ut falske nyheiter
- verke på same måte
- journalisterkan vere faktasjekkere
- avsløre falske nyheiter
- du òg må vere ein faktasjekker
- faktasjekke (faktisk.no)

- vêr skeptisk til overskrifter
- undersøk bodskapen
- sjekk avsendaren
- sjekk URL-adressa
- sjekk om du finn skrivefeil og dårleg layout
- sjekk kjelder og bilete
- tenk deg om før du deler

Arbeid i små grupper med oppgåvene under. Presenter muntlig!

1. Finn en nyhetsside på internett. Hvordan kan dere finne ut hva som er nyheter, og hva som er annonser? Hvilke lesestrategier bruker du?

2. Hvor ofte tar du et raskt og kritisk blikk på tekster du møter på internett? Er det forskjell på hvor bevisst du er på ulike nettsteder? Tenk over dette i ett minutt, og del deretter tankene i gruppen. 

3. Vurder overskriftene og ingressene i de oppdiktede sakene under:
- Hva får du vite om sakene, og hvilke mener du kunne vært sannsynlige eller troverdige? Forklar.
- Hvilke overskrifter er typiske klikkagn? 

HVORDAN KAN MAN VURDERE OG BRUKE KILDER?

- vurdere en kilde
- ta et kritisk overblikk over teksten (vurder avsender, innhold, oppsett og sjanger)
- finn sammenhengen teksten er lagd i, eller situasjonen den er presentert i (reflekter over hvilken betydning sammenhengen har for innholdet
- se nærmere på innhold og oppsett (hva er fakta, fiksjon, påstander og argumenter? Er teksten saklig? Objektiv? Subjektiv? Uttrykker den spesielle holdninger? Påvirker oppsettet din opplevelse av teksten i forhold til layout, bilder eller lyd? )
- sammenlikne og vurder flere kilder (er noe viktig utelatt?)
- sammenlikne opplysningene med det du kan fra før
- hva tenker du om innholdet? (Vurder teksten ekstra nøye hvis du er følelsesmessig engasjert eller har fordommer mot noe I en tekst

- bruke kilder i egne tekster
- komme tydelig fram hva som er din egen tekst
- hva som er hentet fra andre
- man kan også omformulere setninger i en kilde

- opphavsrett (du eier rettighetene og bestemmer selv om du vil dele med) 
- ånsdverkksloven (forbudt å kopiere og dele noe andre har lagd, uten å spørre om lov)
- plagiat (ulovlig å bruke andres tekster uten å oppgi kilde)
- personvernet (begrenser hva vi har lov til å publisere om andre)

- flere måter å sitere på:
- direkte sitat
- direkte sitat med hyperlenke
- indirekte sitat
- kildeliste

KORLEIS KAN EIN VURDERE OG BRUKE KJELDER?

- vurdere ei kjelde
- ta eit kritisk overblikk over teksten (vurder avsendar, innhald, oppsett og sjanger)
- finn samanhengen teksten er laga i, eller situasjonen han er presentert i (reflekter over kva tyding samanhengen har for innhaldet
- sjå nærare på innhald og oppsett (kva er fakta, fiksjon, påstandar og argument? Er teksten sakleg? Objektiv? Subjektiv? Uttrykkjer den spesielle haldningar? Påverkar oppsettet ditt oppleving av teksten i forhold til layout, bilete eller lyd? )
- samanlikne og vurder fleire kjelder (er noko viktig utelate?)
- samanlikne opplysningane med det du kan frå før
- kva tenker du om innhaldet? (Vurder teksten ekstra nøye viss du er kjenslemessig engasjert eller har fordommar mot noko I ein tekst

- bruke kjelder i eigne tekstar
- komme tydeleg fram kva som er din eigen tekst
- kva som er henta frå andre
- ein kan òg omformulere setningar i ei kjelde

- opphavsrett (du eig rettane og bestemmer sjølv om du vil dele med)
- ånsdverkksloven (forbode å kopiere og dele noko andre har laga, utan å spørje om lov)
- plagiat (ulovleg å bruke andres tekstar utan å oppgi kjelde)
- personvernet (avgrensar kva vi har lov til å publisere om andre)

- fleire måtar å sitere på:
- direkte sitat
- direkte sitat med hyperlenke
- indirekte sitat
- kjeldeliste

Direkte sitat
Med alt presset om å være perfekt strever ungdommen mer enn noensinne. «Andelen jenter mellom 15 og 20 år som får diagnostisert en psykisk lidelse, har økt med rundt 40 prosent på 5 år», rapporterte Folkehelseinstituttet, i 2018. 
Direkte sitat med hyperlenke
Med alt presset om å være perfekt strever ungdommen mer enn noensinne. «Andelen jenter mellom 15 og 20 år som får diagnostisert en psykisk lidelse har økt med rundt 40 prosent på 5 år.» 
Indirekte sitat
Med alt presset om å være perfekt strever ungdommen mer enn noensinne. En rapport fra Folkehelseinstituttet viser at i løpet av de siste 5 årene har 40 prosent flere jenter i alderen 15-20 år blitt diagnostisert med en psykisk lidelse. 
Kildeliste
Nakken, K., Geir, T. G. og Aakre, Å.: Tekstskaperen, Forlaget 2025 Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nyheter/2018/stadig-flere tenaringsjenter-far-hjelp-for psykiske-lidelser/ Nedlastningsdato: 18.05.1 
Øv på å sette opp bruk av kilder i egne tekster. Finn eksempel på internett.
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER ET LESEPROSJEKT?

- lesekompetanse
- ikke ferdig utviklet nå du har ”knekt lesekoden”
- leselyst blir ikke vekket èn gang for alle

- utvikling av lesekompetanse
- livslang prosess
- alltid bli flinkere og raskere
- få bedre flyt i lesingen
- lære nye måter å lese på
- oppdage nye sjangre og forfattere
- oppdage bøker du har lest tidligere

- stadig stimulere leselysten gjennom gode opplevelser
- bli fristet
- snakke med andre om lesing
- lysten til å lese kan forsvinne

- viktig forutsetning
- sette av tid til lesing
- sammenhengende tid
- etablere fokus og for å komme inn i teksten
- konsentrasjon

KVA ER EIT LESEPROSJEKT?

- lesekompetanse
- ikkje ferdig utvikla når du har ”knekt lesekoden”
- leselyst blir ikkje vekt èn gong for alle

- utvikling av lesekompetanse
- livslang prosess
- alltid bli flinkare, raskare og få betre flyt i lesinga
- lære nye måtar å lese på
- oppdage nye sjangrar og forfattarar
- gjenoppdage bøker du har lese tidlegare

- stadig stimulere leselysta gjennom gode opplevingar
- bli freista
- snakke med andre om lesing
- lysta til å lese kan forsvinne

- viktig føresetnad
- set av tid til lesing
- samanhengande tid
- etablere fokus og for å kome inn i teksten
- konsentrasjon

Les en lengre tekst der du fokusererforfatter, handling, biodikt og egne meninger. Skriv biodikt og korte resymè av handlinga. Gjennomfør 3 samtaler om boken din i faste lesegrupper (3 personer). Du leser også her korte utdrag fra boken til de andre.
BOKMÅLNYNORSK
SAKLIG DETTE MÅ JEG KUNNE
BOKMÅL • NYNORSK TEKSTER TIL OVERSETTING
TEKST 1
BOKMÅL HVOR BOR DU NÅ?

Maria er fra Argentina. Hun snakker spansk og litt norsk. Hun snakker ikke engelsk. Spansk, norsk og engelsk er språk. Anita er fra Polen. Polen er et land. De snakker polsk i Polen. Polsk er også et språk. Nå bor Maria og Anita i Førde. Oslo er ikke et land. Oslo er en by. Maria bor i Norge nå. Anita bor også i Norge. De lærer norsk.

NYNORSK KVAR BUR DU NO?

Maria er frå Argentina. Ho snakkar spansk og litt norsk. Ho snakkar ikkje engelsk. Spansk, norsk og engelsk er språk. Anita er frå Polen. Polen er eit land. Dei snakkar polsk i Polen. Polsk er og eit språk.
No bur Maria og Anita i Førde. Førde er ikkje eit land. Førde er ein by. Maria bur i Noreg no. Anita bur og i Noreg. Dei lærer norsk.

TEKST 2
BOKMÅL FAMILIEN TIL MARIA

Maria bor i Langgata 2. Hun bor sammen med ei tante og mannen til tanta. Tanta til Maria er fra Argentina, og mannen til tante er fra Norge. De har to barn, en gutt på tolv år og ei jente på to år. Gutten heter Emilio, og jenta heter Linda. Mora og faren til Maria bor i Argentina.

NYNORSK FAMILIEN TIL MARIA

Maria bur i Langgata 2. Ho bur saman med ei tante og mannen til tanta. Tanta til Maria er frå Argentina, og mannen til tanta er frå Noreg. Dei har to barn, ein gut på tolv år og ei jente på to år. Guten heiter Emilio og jenta heiter Linda. Mora og faren til Maria bur i Argentina.

TEKST 3
BOKMÅL FRA MORGEN TIL KVELD

Maria står opp klokka sju. Hun spiser frokost klokka halv åtte. Klokken åtte sykler hun til skolen.
Hun er på skolen fra klokka halv ni til klokka to. Fra halv tolv til tolv er det storefri. Da går hun i kantina og spiser mat. Hun drikker melk eller vann.
Maria kommer hjem fra skolen klokka halv tre. Så gjør hun lekser og hører på musikk. Hun liker å høre på musikk.

NYNORSK FRÅ MORGON TIL KVELD

Maria står opp klokka sju. Ho et frukost klokka halv åtte. Klokka åtte syklar ho til skulen.
Ho er på skulen frå klokka halv ni til klokka to. Frå halv tolv til tolv er det storefri. Då går ho i kantina og et mat. Ho drikk mjølk eller vatn.
Maria kjem heim frå skulen klokka halv tre. Så gjer ho lekser og høyrer på musikk. Ho liker å høyre på musikk.

TEKST 4
BOKMÅL HUSET MITT

Jeg heter Anita og bor i tredje etasje i ei blokk.
I leiligheten har vi fire rom, kjøkken og bad.
Kjøkkenet er ikke så stort, men det er koselig. Vi har et bord og fire stoler på kjøkkenet. Badet er fint, med badekar og dusj. Vi har fliser på gulvet.
Mamma og pappa har et soverom sammen. Det er blått. Vi har en balkong. På balkongen er det blomster og fin utsikt over byen.

NYNORSK HUSET MITT

Eg heiter Anita og bur i tredje etasje i ei blokk.
I leilegheita har vi fire rom, kjøken og bad.
Kjøkenet er ikkje så stort, men det er koseleg. Vi har eit bord og fire stolar på kjøkenet. Badet er fint, med badekar og dusj. Vi har fliser på golvet.
Mamma og pappa har eit soverom saman. Det er blått. Vi har ein balkong. På balkongen er det blomar og fin utsikt over byen.

TEKST 5
BOKMÅL HUSARBEID

I dag er det lørdag. Tante, onkel og Maria gjør husarbeid. Tante vasker kjøkkenet og badet, mens onkel støvsuger stua og soverommet. Maria rer opp senga på rommet og rydder der. Emilio på 12 år vil ikke rydde, men onkel sier: Det er så rotete. Du må rydde på rommet ditt. Emilio spør: Maria, kan du hjelpe meg? Men Maria sier: Jeg vil ikke. Du kan gjøre det selv. Jeg skal rydde mitt eget rom. Tante og Maria henger opp klesvasken. Til slutt lager tante mat, og onkel hjelper henne. Det er fint å dele på husarbeidet.

NYNORSK HUSARBEID

I dag er det laurdag. Tante, onkel og Maria gjer husarbeid. Tante vaskar kjøkenet og badet, mens onkel støvsugar stova og soverommet. Maria reier opp senga på rommet og ryddar der. Emilio på tolv år vil ikkje rydde, men onkel seier: Det er så rotete. Du må rydde på rommet ditt. Emilio spør: Maria, kan du hjelpe meg? Men Maria seier: Eg vil ikkje. Du kan gjere det sjølv. Eg skal rydde mitt eige rom. Tante og Maria heng opp klesvasken. Til slutt lagar tante mat, og onkel hjelper henne. Det er fint å dele på husarbeidet.

TEKST 6
BOKMÅL ROMMET MITT

Jeg har mitt eget rom. Det er lysegult. På rommet har jeg ei seng med dyne og pute. Jeg har også noen myke kosedyr, en bamse og en katt. Jeg har et skrivebord på rommet mitt. Der gjør jeg leksene mine. Jeg skriver også i dagboka mi når jeg er alene på rommet. Dagboka er hemmelig. På veggen har jeg plakater med bilder av de musikkartistene jeg liker.

NYNORSK ROMMET MITT

Eg har mitt eige rom. Det er lysegult. På rommet har eg ei seng med dyne og pute. Eg har også nokre mjuke kosedyr, ein bamse og ein katt. Eg har eit skrivebord på rommet mitt. Der gjer eg leksene mine. Eg skriv også i dagboka mi når eg er åleine på rommet. Dagboka er hemmeleg. På veggen har eg plakatar med bilde av dei musikkartistane eg liker.

TEKST 7
BOKMÅL I HAGEN

Ibrahim bor i en enebolig. Foran huset er det en stor hage. I hagen har de ei sandkasse. Der sitter lillebroren hans og leker. I hagen er det gress, busker, blomster og trær. De har også en trampoline i hagen. Ibrahim liker å hoppe på trampolinen, men mor sier: Du må være forsiktig. Du må ikke falle og slå deg.
Ved siden av huset er det en garasje. I garasjen står bilen deres. Bak garasjen står sykkelen til Ibrahim.

NYNORSK I HAGEN

Ibrahim bur i ein einebustad. Framfor huset er det ein stor hage. I hagen har dei ei sandkasse. Der sit veslebroren hans og leikar. I hagen er det gras, buskar, blomstrar og tre. Dei har også ein trampoline i hagen. Ibrahim liker å hoppe på trampolinen, men mor seier: Du må vere forsiktig. Du må ikkje dette og slå deg. Ved sida av huset er det ein garasje. I garasjen står bilen deira. Bak garasjen står sykkelen til Ibrahim.

TEKST 8
BOKMÅL NORGE

Norge har fem landsdeler: Nord-Norge, Midt-Norge (Trøndelag), Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
Oslo ligger på Østlandet. Stavanger og Bergen ligger på Vestlandet. Trondheim ligger i Midt-Norge, og Tromsø ligger i Nord-Norge. På Sørlandet finner vi Kristiansand. Landsdelene er delt i 19 fylker. Fylkene er delt inn i kommuner. Det er over 400 kommuner i landet. Hvilken landsdel bor du i? Hvilket fylke og hvilken kommune?

NYNORSK NOREG

Noreg har fem landsdelar: Nord-Noreg, Midt-Noreg (Trøndelag), Vestlandet, Sørlandet og Austlandet.
Oslo ligg på Austlandet. Stavanger og Bergen ligg på Vestlandet. Trondheim ligg i Midt-Noreg, og Tromsø ligg i Nord-Noreg. På Sørlandet finn vi Kristiansand.
Landet er delt i 19 fylke. Fylka er delte inn i kommunar. Det er over 400 kommunar i landet.
Kva for ein landsdel bur du i? Kva fylke og kva kommune?

TEKST 9
BOKMÅL Å KLE SEG ETTER VÆRET

Det er vinter i Norge. Det er kaldt. Ibrahim fryser. Dette er første vinteren han er i Norge. I Somalia er det varmt hele året. Nå tar han på seg vintersko og Stillongs.

Det er vår i Norge. Snøen smelter. Det blir varmt ute. Sola skinner. Maria tar av seg lue og votter. Hun er svett og varm.

Det er sommer i Norge. Anita liker sommeren. Nå skal Anita bade. Hun tar på seg bikini og løper ut i vannet. Det er gøy å bade.

Det er høst i Norge. Eplene er modne. Bladene på trærne er gule og røde. Bladene faller fra trærne. Det blir kaldt i lufta. Ibrahim tar på seg dynejakke når han skal på skolen. Han liker ikke å fryse. Noen dager er det strålende sol, men andre ganger regner det mye. Lillebror må ta på seg gummistøvler og regntøy i barnehagen.

NYNORSK Å KLE SEG ETTER VÉRET

Det er vinter i Noreg. Det er kaldt. Ibrahim frys. Dette er første vinteren han er i Noreg. I Kenya er det varmt heile året. No tek han på seg vintersko og strømpebukse.

Det er vår i Noreg. Snøen smeltar. Det blir varmt ute. Sola skin. Maria tek av seg lue og vottar. Ho er sveitt og varm.

Det er sommar i Noreg. Anita liker sommaren. No skal ho bade. Ho tek på seg bikini og spring ut i vatnet. Det er gøy å bade.

Det er haust i Noreg. Epla er modne. Blada på trea er gule og raude. Blada fell frå trea. Det blir kaldt i lufta. Ibrahim tek på seg dynejakke når han skal på skulene Han liker ikkje å fryse. Nokre dagar er det strålande sol, men andre gonger regnar det mykje. Veslebror må ta på seg gummistøvlar og regntøy i barnehagen.

TEKST 10
BOKMÅL ANITA HAR INFLUENSA

Jeg har så vondt i hodet! For noen uker siden var jeg forkjølet. Jeg var tett i nesa. Så begynte nesa å renne. Jeg brukte en hel rull med papirlommetørklær! Men jeg hadde ikke feber og gikk på skolen likevel. Men nå føler jeg meg så tung og varm i kroppen. Jeg orker ikke å gå på skolen. Kanskje jeg har influensa?

NYNORSK ANITA HAR INFLUENSA

Eg har så vondt i hovudet! For nokre veker sidan var eg forkjølt. Eg var tett i nasen. Så begynte nasen å renne. Eg brukte ein heil rull med papiriommetørkle! Men eg hadde ikkje feber og gjekk på skulen likevel. Men no føler eg meg så tung og varm i kroppen. Eg orkar ikkje å gå på skulen. Kanskje eg har influensa?

TEKST 11
BOKMÅL BYGNINGSARBEIDER

Faren til Anita er bygningsarbeider. Han bygger hus.
På arbeidsplassen hans er det mange arbeidere fra Polen. Sjefen sier at de må jobbe mye fordi det er mange som vil ha nye hus. Derfor har pappa lang arbeidsdag. Hvorfor kommer pappa alltid så seint hjem? spør Anita. Fordi han har så mye å gjøre på jobben, sier mamma.

NYNORSK BYGNINGSARBEIDAR

Faren til Anita er bygningsarbeidar. Han byggjer hus. På arbeidsplassen hans er det mange arbeidarar frå Polen. Sjefen seier at dei må jobbe mykje fordi det er mange som vil ha nye hus. Derfor har han lang arbeidsdag. Kvifor kjem pappa alltid så seint heim? spør Anita. Fordi han har så mykje å gjere på jobben, seier mamma.

TEKST 12
BOKMÅL HJELPEPLEIER

Mora til Ali har akkurat kommet hjem fra jobb. Hun er sliten. Hun er hjelpepleier på sykehjemmet. Der er det mange gamle mennesker. Hun vasker dem, kler på dem og gir dem mat. Hun hjelper dem opp av senga. Det er tungt å løfte et menneske. Derfor får hun av og til vondt i ryggen. Fordi hun har skiftarbeid, jobber hun noen dager om morgenen og noen dager om kvelden.

NYNORSK HJELPEPLEIAR

Mora til Ali har akkurat komme heim frå jobb. Ho er sliten. Ho er hjelpepleiar på sjukeheimen. Der er det mange gamle menneske. Ho vaskar dei, kler på dei og gir dei mat. Ho hjelper dei opp av senga. Det er tungt å Iyfte eit menneske. Derfor får ho av og til vondt i ryggen. Fordi ho har skiftarbeid, jobbar ho nokre dagar om morgonen og nokre dagar om kvelden.

TEKST 13
BOKMÅL DELTIDSJOBB

Storebroren til Ali, Ahmed, har fått deltidsjobb i butikken. Han jobber en ettermiddag i uka og på lørdager. Han arbeider på lageret, og setter varer i hyllene. Han henter trillevogner og rydder flasker. Det er litt slitsomt.
Ahmed har lyst til å sitte i kassa, men han får ikke lov fordi han bare er 17 år gammel. Han må vente til han er 18 år før han kan jobbe med penger. Ahmed tjener 80 kroner i timen. Det er ikke så mye, men det er fint å ha litt ekstra penger når lønna kommer hver måned.

NYNORSK DELTIDSJOBB

Storebroren til Ali, Ahmed, har fått deltidsjobb i butikken. Han jobbar ein ettermiddag i veka og på laurdagar. Han arbeider på lageret, og set varer i hyllene. Han hentar trillevogner og ryddar flasker. Det er litt slitsamt.
Ahmed har lyst til å sitje i kassa, men han får ikkje lov fordi han berre er 17 år gammal. Han må vente til han er 18 år før han kan jobbe med pengar. Ahmed tener 80 kroner i timen. Det er ikkje så mykje, men det er fint å ha litt ekstra pengar når løna kjem kvar månad.

TEKST 14
BOKMÅL DRØMMEJOBBEN MIN

Læreren spør elevene i klassen: Hva vil dere gjøre når dere blir store? Eva drømmer om å bli danser. Det gjør Maria også. De går på dansing to ganger hver uke.
Mora til Anne er advokat. Det vil Anne også bli.
Sara liker matematikk. Hun vil bli ingeniør eller forsker. Det vil Trine også. Faren til Sebastian er lege. Det vil Sebastian også bli. Omar drømmer om å bli fotballspiller. Det vil Georg også. Omar liker ikke å danse. Det gjør ikke Georg heller.

NYNORSK DRAUMEJOBBEN MIN

Læraren spør elevane i klassa: Kva vil de gjere når de vert store? Eva drøymer om å bli dansar Det gjer Maria òg. Dei går på dansing to gonger kvar veke. Mora til Anne er advokat. Det vil Anne òg bli. Sara liker matematikk. Ho vil bli ingeniør eller forskar. Det vil Trine også.
 Faren til Sebastian er lege. Det vil Sebastian også bli. Omar drøymer om å verte fotballspelar. Det vil Georg også. Omar liker ikkje å danse. Det gjer ikkje Georg heller.

TEKST 15
BOKMÅL IBRAHIM HAR FØDSELSDAG

Det er fredag kveld. Ibrahim ligger i senga og tenker. Han gleder seg til i morgen. Da blir han 15 år. Han skal feire fødselsdagen to ganger
I morgen kveld skal han gå på kino med tre venner, og etterpå skal de et sted og spise pizza.
På søndag skal de ha gjester. Da kommer både bestefar og bestemor, tante og onkel og flere nieser og nevøer.
Ibrahim elsker å leke med de små nevøene på ett og to år. De er så morsomme. De kan ikke snakke ordentlig, men de snakker babyspråk. Ibrahim koser med dem og kiler dem. Da smiler og ler de. De er ikke så flinke til å gå. Noen ganger detter de, og da begynner de å gråte. Men Ibrahim trøster dem.

NYNORSK IBRAHIM HAR FØDSELSDAG

Det er fredag kveld. Ibrahim ligg i senga og tenkjer. Han gler seg til i morgon. Då vert han 14 år. Han skal feire fødselsdagen to gonger. I morgon kveld skal han gå på kino med tre vennar, og etterpå skal dei ein stad og ete pizza.
På søndag skal dei ha gjestar. Då kjem både bestefar og bestemor, tante og onkel og fleire nieser og nevøar.
Ibrahim elskar å leike med dei små nevøane på eitt og to år. Dei er så morosame. Dei kan ikkje snakke skikkeleg, men dei snakkar babyspråk. Ibrahim kosar med dei og kilar dei. Då smiler og ler dei. Dei er ikkje så flinke til å gå. Nokre gonger dett dei, og då begynner dei å gråte. Men Ibrahim trøystar dei.

TEKST 16
BOKMÅL SLEKTNINGER

Ibrahim har mange slektninger i Somalia. Faren til Ibrahim har mange søsken. Noen av dem er halvbrødre og halvsøstre. Noen av dem bor i andre land. Tre brødre og to søstre bor i Somalia, mens en bror bor i Australia, en bor i Dubai og to søstre bor i USA. Ibrahim har derfor mange søskenbarn i andre land.
Også to av besteforeldrene hans bor i Somalia. Ibrahim og familien hans besøker dem hver sommer. Ibrahim gleder seg alltid til å reise til Somalia. Når de kommer til flyplassen, står mange og venter på dem, og alle klemmer ham og er glad for å se ham. Familien har med mange gaver fra Norge til slektningene i Somalia.

NYNORSK SLEKTNINGAR

Ibrahim har mange slektningar i Kenya. Faren til Ibrahim har mange sysken. Nokre av dei er halvbrør og halvsystrer. Nokre av dei bur i andre land. Tre brør og to systre bur i Kenya, mens ein bror bur i Australia. Ein bur i Dubai og to systre bur i USA. Ibrahim har derfor mange syskenbarn i andre land.
Også to av besteforeldra hans bur i Kenya. Ibrahim og familien hans besøkjer dei kvar sommar. Ibrahim gler seg alltid til å reise til Kenya. Når dei kjem til flyplassen, står mange og ventar på dei, og alle klemmer han og er glade for å sjå han. Familien har med mange gåver frå Noreg til slektningane heime i Kenya.

TEKST 17
BOKMÅL PÅ KINO

Ibrahim og vennene hans tok bussen inn til sentrum for å gå på kino. De hentet billettene, og så gikk de til kiosken for å kjøpe noe godt. Ibrahim kjøpte brus og sjokolade, Ali kjøpte potetgull, mens Fredrik og Robert kjøpte popkorn. De gikk inn i salen og fant plassene på 15. rad. Ibrahim likte å sitte langt bak i kinoen. Filmen var morsom, og de lo ganske mye.
Etter kinoen gikk de på pizzarestaurant. De bestilte en stor pizza med kjøttdeig, sopp og ost. Ibrahim likte ikke soppen, men det gjorde ikke så mye. På pizzarestauranten fikk Ibrahim gaver av vennene sine. Det var penger i en konvolutt. For pengene kunne han kjøpe et nytt dataspill som han hadde lyst på. Etter kinoen ble de med hjem til Ibrahim. De håndhilste på hans. Etter en stund måtte de gå hjem. "Takk for meg", sa Ali.

NYNORSK PÅ KINO

Ibrahim og vennene hans tok bussen inn til sentrum for å gå på kino. Dei henta billettane, og så gjekk dei til kiosken for å kjøpe noko godt. Ibrahim kjøpte brus og sjokolade, Ali kjøpte potetgull, mens Fredrik og Robert kjøpte popkorn. Dei gjekk inn i salen og fann plassane på 15. rad. Ibrahim likte å sitje iangt bak i kinoen. Filmen var morosam, og dei lo ganske mykje.
Etter kinoen gjekk dei på pizzarestaurant. Dei bestilte ein stor pizza med kjøtdeig, sopp og ost. Ibrahim likte ikkje soppen, men det gjorde ikkje så mykje. På pizzarestauranten fekk Ibrahim gåver av vennene sine. Det var pengar i ein konvolutt. For pengane kunne han kjøpe eit nytt dataspel som han hadde lyst på. Etter kinoen vart dei med heim til Ibrahim. Dei handhelsa på foreldra hans. Etter ei stund måtte dei gå heim. "Takk for meg", sa Ali.

TEKST 18
BOKMÅL JUL

Jula feirer vi til minne om at Jesus ble født. Før jul er det vanlig å ha en lysestake med sju lys eller en stjerne i vinduet. På lille julaften, 23. desember, er det mange som pynter juletreet. På julaften, 24. desember, går mange i kirken før de spiser en god middag med familie og venner. Under juletreet ligger det pakker som man åpner om kvelden.

Nyttårsaften feirer vi også med god mat sammen med venner eller familie. Klokka tolv sender mange opp fyrverkeri og ønsker hverandre godt nyttår.

NYNORSK JUL

Jula feirar vi til minne om at Jesus vart fødd. Førjul er det vanleg å ha ein lysestake med sju lys eller ei stjerne i vindauget. På vesle julaftan, 23. desember, er det mange som pyntar juletreet. På julaftan, 24. desember, går mange i kyrkja før dei et ein god middag med familie og venner. Under juletreet ligg det pakkar som vert opna om kvelden.

Nyttårsaftan feirar vi også med god mat saman med venner og familie. Klokka tolv sender mange opp fyrverkeri og ønskjer kvarandre godt nyttår.

TEKST 19
BOKMÅL JULEAVLUTNING


Det er fredag 20. desember. Klassen til Rosanna skal ha juleavslutning og spille et julespill om Jesu fødsel. Rosanna skal være Maria. Mor har hjulpet til med å lage klær til henne - lang, brun kjole og hvitt sjal. Dokka hennes skal være Jesusbarnet. Noen elever skal være gjetere, andre skal være engler. Foreldre, besteforeldre og søsken kommer til avslutningen i gymsalen. Når julespillet er slutt, klapper alle.

NYNORSK JULEAVLUTNING

Det er fredag 20. desember. Klassa til Rosanna skal ha juleavslutning og spele eit julespel om Jesu fødsel. Rosanna skal vere Maria. Mor har hjelpt til med å lage klede til henne - lang, brun kjole og kvitt sjal. Dokka hennar skal vere Jesusbarnet. Nokre elevar skal vere gjetarar, andre skal vere englar. Foreldre, besteforeldre og sysken kjem til avslutninga i gymsalen. Når julespelet er slutt, klappar alle.

TEKST 20
BOKMÅL JULENISSEN KOMMER

Et stort juletre står pyntet midt på gulvet. Etter julespillet går alle rundt juletreet. Både store og små synger julesangene. Men plutselig banker det hardt på døra til festsalen. Det blir stille, og noen roper: "Kom inn!" Inn kommer en svær mann med langt, hvitt skjegg, rød frakk og Iue. På ryggen har han en stor, tung sekk. "Er det noen snille barn her?" spør han med mørk stemme. "Ja", roper ungene. "Her er alle snille!" Snart har alle fått pakke av nissen, og det er en pose med frukt og godteri.

NYNORSK JULENISSEN KJEM

Eit stort juletre står pynta midt på golvet. Etter julespelet går alle rundt juletreet. Både store og små syng julesongane. Men plutseleg bankar det hardt på døra til festsalen. Det vert stille, og nokre ropar: "Kom inn!" Inn kjem ein svær mann med langt, kvitt skjegg, raud frakk og Iue. På ryggen har han ein stor, tung sekk. "Er det nokre snille barn her?" spør han med mørk stemme. "Ja" ropar ungane. "Her er alle snille!" Snart har alle fått pakke av nissen, og det er ein pose med frukt og godteri.

TEKST 21
BOKMÅL PÅ FJELLET I PÅSKEN

Ibrahim har en norsk venn. Familien hans har hytte på fjellet, og i år fikk Ibrahim være med Stian på hytta. Hytta ligger like ved et stort skisenter der man kan kjøre slalåm eller stå på snøbrett. Både Ibrahim og Stian står på snøbrett,
Det er tiere bakker ved skisenteret. Noener korte og ikke så bratte. Der står de små barna på ski og på akebrett. En av bakkene er veldig bratt og lang. Ibrahim og Stian tar heisen opp til toppen av en bakke der det er mange kuler som de kan hoppe på. Det er veldig gøy, og de holder på hele dagen. Foreldrene til Stian liker å gå langrenn. En dag er også Ibrahim og Stian med. De går gjennom skogen og etter hvert kommer de opp på fjellet. Der tar de en pause. De drikker kakao fra termos og spiser matpakke med brødskiver og sjokolade. Så flink du er til å gå på ski, Ibrahim, sier foreldrene til Stian. Takk, sier Ibrahim.

NYNORSK PÅ FJELLET I PÅSKA

Ibrahim har ein norsk venn. Familien hans har hytte på fjellet, og i år fekk Ibrahim vere med Stian på hytta. Hytta ligg like ved eit stort skisenter der ein kan køyre slalåm eller stå på snøbrett. Både Ibrahim og Stian står på snøbrett. Det er fleire bakkar ved skisenteret. Nokre er korte og ikkje så bratte. Der renn dei små barna på ski og på akebrett. Ein av bakkane er veldig bratt og lang. Ibrahim og Stian tek heisen opp til toppen av ein bakke der det er mange kular som dei kan hoppe på. Det er veldig gøy, og dei held på heile dagen. Foreldra til Stian liker å gå langrenn. Ein dag er også Ibrahim og Stian med. Dei går gjennom skogen og etter kvart kjem dei opp på fjellet. Der tek dei ein pause. Dei drikk kakao frå termos og et matpakke med brødskiver og sjokolade. Så flink du er til å gå på ski, Ibrahim, seier foreldra til Ibrahim. Takk, seier Ibrahim.

TEKST 22
BOKMÅL NYTTÅR I RUSSLAND

Nyttårsaften er den største høytiden i Russland. Først feirer vi sammen med kolleger på jobben, og om kvelden med familien hjemme.
Kvart på tolv nyttårsaften holder den russiske presidenten tale for folket på TV. Så skåler de voksne med sjampanje, først for det gamle året, og så for det nye året.
Det nye året starter med at barna får gaver. Av og til ligger gavene bare under juletreet. Nissen har vært der. Eller foreldrene betaler for en nisse som ringer på døra og kommer med gaver til barna.
I Russland kalles nissen Bestefar Frost. Han ser ut som den amerikanske, rødkledde Santa Claus, men både skjegget og klærne er lengre. Ofte kommer nissen sammen med barnebarnet sitt, Snøjenta. Hun er en pen jente med lyst hår og blå kjole.

NYNORSK NYTTÅR I RUSSLAND

Nyttårsaftan er den største høgtida i Russland. Først feirar vi saman med kollegaene på jobben, og om kvelden med familien heime. Kvart på tolv nyttårsaftan held den russiske presidenten tale til folket på TV. Så skålar dei vaksne med sjampanje, først for det gamle året, og så for det nye året.
Det nye året startar med at barna får gåver. Av og til ligg gåvene berre under juletreet. Nissen har vore der. Eller foreldra betalar for ein nisse som ringjer på døra og kjem med gåver til barna.
I Russland kallar vi nissen Bestefar Frost. Han ser ut som den amerikanske, raudkledde Santa Claus, men både skjegget og kleda er lengre.
Ofte kjem nissen saman med barnebarnet sitt, Snøjenta. Ho er ei pen jente med lyst hår og blå kjole.

TEKST 23
BOKMÅL SKAL VI LAGE VAFLER?

I går laget Maria vafler. Først tok hun to egg fra kjøleskapet, hakket hull på skallet og helte eggehviten og eggeplommen ned i en bolle. Så helte hun i sukkeret og pisket det sammen. Deretter målte hun opp hvetemelet. Så helte hun melet oppi bollen sammen med bakepulveret. Melka blandet hun i røra litt etter litt. Så fikk røra stå og svelle en stund. Deretter varmet hun vaffeljernet og smurte det med litt margarin.
Til slutt stekte hun vaflene og la dem på en tallerken med en gaffel. Så ropte hun på familien: Nå er vaflene ferdige!

NYNORSK SKAL VI LAGE VAFLAR?

I går laga Maria vaflar. Først tok ho to egg
frå kjøleskapet, hakka hol på skalet og helte eggekvita og eggeplomma ned i ein bolle. Så helte ho i sukkeret og piska det saman. Deretter målte ho opp kveitemjølet. Så helte ho mjølet oppi bollen saman med bakepulveret. Mjølka blanda ho i røra litt etter litt. Så fekk røra stå og svelle ei stund. Deretter varma ho vaffeljernet og smurde det med Iitt margarin.
Til slutt steikte ho vaflane og la dei på ein tallerken med ein gaffel. Så ropte ho på familien: No er vaflane ferdige!

TEKST 24
BOKMÅL NORSKE MATTRADISJONER

De norske mattradisjonene har forandret seg. Folk reiser mer til andre land. De prøver å lage mat de har smakt i ferien. I dag er det lett å få tak i matvarer som var ukjente før. Pizza, kebab, wok og taco er vanlig i mange norske hjem.
Men når det er høytid og fest, husker vi de gamle mattradisjonene. Jula er en viktig høytid, og på julaften vil østlendinger ha svineribbe.
Vestlendingene spiser pinnekjøtt, som er laget av salt lammekjøtt. På Sørlandet vil mange ha fersk torsk til julemiddagen.

NYNORSK NORSKE MATTRADISJONAR

Dei norske mattradisjonane har endra seg. Folk reiser meir til andre land. Dei prøver å lage mat dei har smakt i ferien. I dag er det lett å få tak i matvarer som var ukjende før. Pizza, kebab, wok og taco er vanleg i mange norske heimar.
Men når det er høgtid og fest, hugsar vi dei gamle mattradisjonane. Jula er ei viktig høgtid, og på julaftan vil austlendingar ha svineribbe.
Vestlendingane et pinnekjøt, som er laga av salta saueribbe. På Sørlandet vil mange ha fersk torsk til julemiddagen.

TEKST 25
BOKMÅL MARIA LAGER MAT

Maria liker å hjelpe tanta si på kjøkkenet. Når hun er i hjemlandet Argentina, pleier hun også å hjelpe mora si med å lage mat. Der er det vanlig at kvinnene lærer døtrene sine matlaging.
Onkelen til Maria er også flink å lage mat. Maria har lært å lage pannekaker og risgrøt av onkelen sin. Det er ikke vanskelig. Når hun og fetteren hennes, Emilio, er alene hjemme, setter de ofte en pizza i ovnen. Det er veldig lett.

NYNORSK MARIA LAGAR MAT

Maria liker å hjelpe tanta si på kjøkenet. Når ho er heime i Argentina, pleier ho også å hjelpe mora si med å lage mat. Der er det vanleg at kvinnene lærer døtrene sine å lage mat. Onkelen til Maria er også flink å lage mat. Maria har lært å lage pannekaker og risengrynsgraut av onkelen sin. Det er ikkje vanskeleg. Når ho og Emilio, er åleine heime, set dei ofte ein pizza i omnen. Det er veldig lett.

TEKST 26
BOKMÅL GRETHE OG PETER

Grethe og Petter giftet seg for 14 år siden. De fikk to barn, og Grethe var hjemme med barna. Petter jobbet mye.
- Hvorfor er du aldri hjemme? Jeg er sliten, sa Grethe.
- Jeg er også sliten, sa Petter, og du klager så mye.
De begynte å krangle, og til slutt ble de skilt.
Før i tiden var det ikke så vanlig å skille seg, og det var vanskelig å være enslig mor. I dag er det ganske vanlig. Mange barn bor hos mor og far annenhver uke, og har god kontakt med begge foreldrene.

NYNORSK GRETHE OG PETER

Grethe og Petter gifta seg for 14 år sidan. Dei fekk to barn, og Grethe var heime med barna. Petter jobba mykje.
- Kvifor er du aldri heime? Eg er sliten, sa Grethe.
- Eg er også sliten, sa Petter, og du klagar så mykje.
Dei tok til å krangle, og til slutt vart dei skilde.
Før i tida var det ikkje så vanleg å skilje seg, og det var vanskeleg å vere einsleg mor. I dag er det ganske vanleg. Mange barn bur hos mor og far annankvar veke, og har god kontakt med begge foreldra.

TEKST 27
BOKMÅL MAGNUS OG SIRI

Magnus er ti år. Søstera hans, Siri, blir snart tolv. Nå bor de sammen med mora, som heter Grethe. Grethe har en samboer som heter Kristian. De har en datter som heter Lise, og som er atten måneder gammel.
Annenhver helg og hver onsdag er Magnus og Siri hos faren, som heter Petter. Nå er Petter gift med Trine. Trine og Petter har to barn, Kine, som er fire år gammel, og Einar som snart blir tre.
Magnus har ei søster, Siri, og Siri har en bror, Magnus. Men i tillegg har de tre halvsøsken. De reiser på ferie sammen med faren sin i tre uker hver sommer.

NYNORSK MAGNUS OG SIRI

Magnus er ti år. Systera hans, Siri, blir snart tolv. No bur dei saman med mora, som heiter Grethe. Grethe har ein sambuar som heiter Kristian. Dei har ei dotter som heiter Lise, og som er atten månadar gammal.
Annankvar helg og kvar onsdag er Magnus og Siri hos faren, som heiter Petter. No er Petter gift med Trine. Trine og Petter har to barn, Kine, som er fire år, og Einar som snart blir tre.
Magnus har ei syster, Siri, og Siri har ein bror, Magnus. Men i tillegg har dei tre halvsysken. Dei reiser på ferie saman med faren sin tre veker kvar sommar.

TEKST 28
BOKMÅL HVEM ER ELDST?

Grethe har tre barn. Siri er tolv år. Hun er eldst. Magnus er yngre enn Siri. Han er ti år. Men Lise er yngst. Hun er bare atten måneder gammel.
Foreldrene til Siri og Magnus er skilt. Petter har giftet seg med en dame som heter Trine. De har to barn som heter Kine og Einar. Kine er eldre enn Einar. Hun er fire år, mens Einar er snart tre år. Jeg er størst av barna, sier Siri. Du er mindre enn meg, Magnus. Ja, men jeg er større enn Kine og Einar, sier Magnus. Lise er minst av alle.

NYNORSK KVEN ER ELDST

Grethe har tre barn. Siri er snart 12 år. Ho er eldst. Magnus er yngre enn Siri. Han er 10 år. Men Lise er yngst. Ho er berre 18 månader gammal.
Foreldra til Siri og Magnus er skilde. Petter har gifta seg med ei dame som heiter Trine. Dei har to barn som heiter Kine og Einar. Kine er eldre enn Einar. Ho er fire år, mens Einar er snart tre
Eg er størst av barna, seier Siri. Du er mindre enn meg, Magnus. Ja, men eg er større enn Kine og Einar, seier Magnus. Lise er minst av alle.

TEKST 29
BOKMÅL FOTBALL

Siri liker å spille fotball. Nesten alle jentene i klassen til Siri er med på fotballaget. De trener en gang i uka, og spiller kamp en gang i uka. Det er spennende å spille kamp. Noen ganger taper de kampen. Men mange ganger vinner de. Det er gøy. Faren til Siri er trener på fotballaget. Når det er kamp, kommer hele familien til Siri og ser på. Etter kampen får Siri alltid vaffel eller pølse i kiosken. Det er godt.

NYNORSK FOTBALL

Siri liker å spele fotball. Nesten alle jentene i klassa til Siri er med på fotballaget. Dei trenar ein gong i veka, og spelar kamp ein gong i veka.
Det er spennande å spele kamp. Nokre gonger taper dei kampen. Men mange gonger vinn dei. Det er gøy. Faren til Siri er trenar på fotballaget. Når det er kamp, kjem heile familien til Siri og ser på. Etter kampen får Siri alltid vaflar eller pølse i kiosken. Det er godt.

TEKST 30
BOKMÅL FERIE

I tillegg til de helgene og kveldene Magnus og Siri er hos faren sin, reiser de på ferie sammen i tre uker hver sommer. Da reiser de ofte til utlandet og et sted de kan bade. I juleferien er de enten hos mora i julehelga og faren i nyttårshelga, eller omvendt. I påskeferien og høstferien er de også enten hos mor eller far. Da reiser de ofte på hytta.
Slik har livet deres vært siden de var ganske små. Det som er bra med dette, er at de alltid har en av foreldrene å være sammen med i skoleferiene.

NYNORSK FERIE

I tillegg til dei helgane og kveldane Magnus og Siri er hos faren sin, reiser dei på ferie saman i tre veker kvar sommar. Då reiser dei ofte til utlandet og ein stad dei kan bade. I juleferien er dei anten hos mora i julehelga og faren i nyttårshelga, eller omvendt. I påskeferien og haustferien er dei òg anten hos mor eller far. Då reiser dei ofte på hytta. Slik har livet deira vore sidan dei var ganske små. Det som er bra med dette, er at dei får lite tid åleine utan ein av foreldra.

TEKST 31
BOKMÅL POLITIKERE

Det er mange innvandrere som er aktive i politikken. De fleste sitter i kommunestyrer I rundt omkring i Norge, men også på Stortinget sitter det noen innvandrere. Afshan Rafiq, født 25. februar 1975 i Oslo, ble valgt inn på Stortinget i 2001 og representerer Høyre. Fra 1995 til 2001 var hun medlem av Oslo bystyre. Hun er datter av innvandrere fra Pakistan, og ble den første muslimen valgt inn på Stortinget.

NYNORSK POLITIKARAR

Det er mange innvandrarar som er aktive i politikken, mange sit i kommunestyre rundt omkring i Noreg, men  g på Stortinget sit det nokre innvandrarar.
Afshan Rafiq, fødd 25. februar 1975 i Oslo, vart valt inn på Stortinget i 2001 og representerer Høgre. Frå 1995 til 2001 var ho medlem av Oslo bystyre. Ho er dotter av innvandrarar frå Pakistan, og vart den første muslimen valt inn på Stortinget.

TEKST 32
BOKMÅL JEG VIL DANSE HELE LIVET

Adil Thathaal har breaket siden han var en meter lang. I dag er Adil kjempehøy. Han og noen kamerater pleide å øve tre-fire timer om dagen utenfor Oslo Sentralstasjon. Der danset de til musikk de hadde med seg. Noen ganger kom vaktene og kastet dem ut. Politiet kom også og spurte om legitimasjon. Det var nok fordi vi var mørke i huden, sier Adil.
- Sånn er det med breaking, man får sjelden lov til å trene i vanlige studio.
Før Adil ble seriøs med dansen, var pappas store håp at han skulle bli sanger. Søstera til Adeel synger. Men Adil sier at han vil danse hele livet, til han kommer på gamlehjem.
- Nå kan jeg heldigvis leve av å danse. Jeg har fått mange dansejobber, forteller Adil.

NYNORSK EG VIL DANSE HEILE LIVET

Adil Thathaal har halde på med breikdans sidan han var ein meter høg. I dag er Adil kjempehøg. Framleis øver han og nokre kameratar tre-fire timar kvar dag utanfor Oslo Sentralstasjon. Der dansar dei til musikk frå ein CD-spelar. Nokre gonger kjem vaktene og kastar dei ut. Politiet kjem også og spør etter legitimasjon. Det er nok fordi vi er mørke i huda, seier Adil.
- Sånn er det med breaking, vi får sjeldan lov til å trene i vanlege studio.
Før Adil blei seriøs med dansen, var pappa sitt store håp at han skulle bli songar. Systera til Adil syng. Men Adil seier at han vil danse heile livet, til han kjem på aldersheim.
- No kan eg heldigvis leve av å danse. Eg har fått mange dansejobbar, seier han

TEKST 33
BOKMÅL BABY

Mora til Anita skal ha en baby. Anita vet at hun nesten sikkert skal få en lillesøster. Mora hennes har vært på helsestasjonen hver måned for å kontrollere at alt er bra, og en gang dro hun på sykehuset for å ta ultralyd. Etterpå kom hun hjem med et lite bilde av fosteret inni magen. I dag skal mora og faren dra til byen for å kjøpe seng og vogn til babyen. Faren skal være med mora på sykehuset når hun skal føde. Anita gleder seg til å få en lillesøster, men hun håper at hun ikke vil skrike så mye.

NYNORSK EG VIL DANSE HEILE LIVET

Mora til Anita skal ha ein ny baby. Anita veit at ho nesten sikkert skal få ei veslesyster. Mora hennar har vore på helsestasjonen kvar månad for å kontrollere at alt er bra, og ein gong drog ho til sjukehuset for å ta ultralyd. Ho kom heim med eit lite bilete av fosteret i magen. I dag skal mor og far til byen for å kjøpe seng og vogn til babyen. Far skal vere med mor på sjukehuset når ho skal føde. Anita gler seg til å få ei veslesyster, men håper at ho ikkje vil skrike så mykje.

TEKST 34
BOKMÅL ASTMA

Når Anita løper, blir det noen ganger så tungt å puste. Da hun var fem å gammel, fikk familien en kattunge. Anita koste med katten oppe i senga, men plutselig fikk hun problemer med å puste. De måtte dra på sykehuset. Legen fortalte at hun hadde astma. Hun er dessuten allergisk mot katter og kan ikke spise epler, gulrøtter eller nøtter. Det er så ille at hvis noen av de andre barna i klassen spiser noe med nøtter, kan hun bli syk. Det er litt kjedelig. Spesielt synes Anita det er dumt at hun ikke kan ha katt.

NYNORSK ASTMA

Når Anita spring, hender det at ho vert tungpusta. Då ho var fem år gammal, fekk familien ein kattunge. Anita kosa med katten i senga, men plutseleg fekk ho problem med å puste. Dei måtte dra til sjukehuset. Legen fann at ho hadde astma.
I tillegg til å vere allergisk mot kattar, kan ho ikkje ete eple, gulrøter eller nøtter. Det er så ille at dersom andre barn i klassa et noko med nøtter, kan ho bli sjuk. Det er litt kjedeleg. Spesielt synest Anita det er dumt at ho ikkje kan ha katt.

TEKST 35
BOKMÅL LILLESØSTER

Etter ni måneder hadde magen til mamma blitt veldig stor. Hun gledet seg til å få ut babyen. Plutselig en kveld fikk hun vondt i magen. Etter en stund sa hun til Anita: Jeg og pappa må dra på sykehuset nå.
Anita gikk og la seg, men det var vanskelig å sove. Hun tenkte på mamma og babyen.
Klokka ni om morgenen ringte pappa: Anita, du har fått en lillesøster! Hun er 50 cm lang, og veier 3250 gram.
Anita ble veldig glad. Pappa kom og hentet henne, og de dro for å besøke mamma på sykehuset. Pappa kjøpte en stor blomsterbukett til mamma. Da de kom inn på barselavdelingen, fant de mamma og babyen. Babyen lå og sugde melk av mamma. Den var bitteliten og veldig søt.
Etter en stund reiste pappa og Anita hjem.
"Både mor og babyen må sove nå", sa pappa.
"De er trøtte begge to."

NYNORSK VESLESYSTER

Etter ni månader hadde magen til mor blitt veldig stor. Ho gledde seg til å få ut babyen.
Plutseleg ein kveld fekk ho vondt i magen. Etter ei stund sa ho til Anita: Eg og far må fare til sjukehuset no.
Anita gjekk og la seg, men det var vanskeleg å få sove. Ho tenkte på mor og babyen.Klokka ni om morgonen ringde far: Anita, du har fått ei veslesyster! Ho er 50 cm lang, og veg 3250 gram.
Anita blei veldig glad. Far kom og henta ho, og dei drog for å besøkje mor på sjukehuset. Far kjøpte ein stor blomsterbukett til mor. Då dei kom inn på barselavdelinga, fann dei mor og babyen. Mor låg og amma. Babyen var bitteliten og veldig søt.
Etter ei stund reiste far og Anita heim. "Både mor og babyen må sove no", sa far. "Dei er trøytte begge to."

TEKST 36
BOKMÅL EVENTYR

"Hvorfor bjørnen har kort hale" og " De tre bukkene Bruse" er eventyr. I gamle dager, før folk fikk bøker, radio og TV var det vanlig å sitte sammen om kvelden og fortelle morsomme og spennende historier. Historiene kunne handle om både mennesker og dyr, og om troll og andre overnaturlige vesener.
I eventyrene om bjørnen og reven, er den store, farlige bjørnen litt dum, mens den lille reven er smart. Trollet er stort og sterkt, men bukkene er lure. Mange av eventyrene kan man lære noe av.

NYNORSK EVENTYR

"Kvifor bjørnen har kort hale" og "Dei tre bukkane Bruse" er eventyr. I gamle dagar, før folk fekk bøker, radio og TV var det vanleg å sitje saman om kvelden og fortelje morosame og spennande historier. Historiene kunne handle om både menneske og dyr, og om troll og andre overnaturlege vesen.
I eventyra om bjørnen og reven, er den store farlege bjørnen litt dum, mens den vesle reven er Trollet er stort og sterkt, men bukkane er lure.
Mange av eventyra kan ein lære noko av.

TEKST 37
BOKMÅL BJØRNEN

Bjørnen møtte en gang reven, som kom luskende med noe fisk han hadde stjålet.
"Hvor har du fått den fisken fra?" spurte bjørnen.
"Jeg har vært ute og fisket, herr bjørn!" svarte reven.
Så fikk bjørnen også lyst til å lære å fiske, og ba reven si hvordan han skulle gjøre det.
"Det er lett det," sa reven, " Du skal bare gå ut på isen, hogge deg et hull og stikke halen nedi; og så må du holde den der lenge. Du må ikke bry deg om at det svir litt i halen; det er når fisken biter. Jo lenger du kan holde den der, jo mer fisk får du. Til slutt skal du dra halen opp.
Ja, bjørnen gjorde som reven hadde sagt, og holdt halen lenge, lenge nedi hullet, til den var frosset godt fast. Så dro han den rett av, og nå går han der med kort hale den dag i dag.

NYNORSK BJØRNEN

Bjørnen møtte ein gong reven, som kom luskande med noko fisk han hadde stole.
"Kor har du fått den fisken frå?" spurde bjørnen.
"Eg har vore ute og fiska, herr bjørn!" svara reven.
Så fekk bjørnen også lyst til å lære å fiske, og bad reven seie korieis han skulle gjere det.
"Det er lett det," sa reven. "Du skal berre gå ut på isen, hogge deg eit hol og stikke halen nedi; og så må du halde han der lenge. Du må ikkje bry deg om at det svir litt i halen; det er når fisken bit. Dess lenger du kan halde han der, dess meir fisk får du. Til slutt skal du dra halen opp."
Ja, bjørnen gjorde som reven hadde sagt, og heldt halen lenge, lenge nedi holet, til han var frosen godt fast. Så drog han han - rett av, og no går han der med kort hale den dag i dag.

TEKST 38
BOKMÅL SKRINET

Det var en gang en liten gutt som gikk på en vei. Da han hadde gått et stykke, fant han et skrin. "Det er visst noe veldig rart i det skrinet," sa han til seg selv. Men hvordan han snudde og vendte på det, klarte han ikke å få det opp. "Det er nok noe veldig rart i det," tenkte han. Men da han hadde gått et stykke til, fant han en liten nøkkel. Så ble han trøtt og satte seg ned, og så tenkte han det ville vært moro om nøkkelen passet til skrinet, for et lite nøkkelhull var det på det. Så tok han den lille nøkkelen opp av lommen sin; blåste i nøkkelhullet, og så satte han nøkkelen i nøkkelhullet og vred rundt. "Knepp!" sa det i låsen, og da han tok i lokket, var skrinet åpent. Men kan du gjette hva det var som lå i skrinet? - Det var en kalvehale. Og hadde kalvehalen vært lengre, hadde eventyret vært lengre også.

NYNORSK SKRINET

Det var ein gong ein liten gut som gjekk på ein veg. Då han hadde gått eit stykke, fann han eit skrin. "Det er visst noko veldig rart i det skrinet," sa han til seg sjølv. Men korleis han snudde og vende på det, klarte han ikkje å få det opp. "Det er nok noko veldig rart i det," tenkte han. Men då han hadde gått eit stykke til, fann han ein liten nøkkel. Så blei han trøtt og sette seg ned, og så tenkte han det skulle vere moro om nøkkelen passa til skrinet, for eit lite nøkkelhol var det på det. Så tok han den vesle nøkkelen opp av lomma si; bles i nøkkelholet, og så sette han nøkkelen i nøkkelholet og vrei rundt. "Knepp!" sa det i låsen, og då han tok i loket, var skrinet ope. Men kan du gjette kva det var som låg i skrinet? - Det var ei kalverumpe. Og hadde kalverumpa vore lengre, hadde eventyret vore lengre også.

TEKST 39
BOKMÅL HAREN

Det var en gang en hare som var ute og gikk. "Å, hurra, hei og hopp!" ropte han, og hoppet og spranga. Så kom det en rev luskende. "God dag, god dag!" sa haren. "Jeg er så glad i dag, for det jeg har vært gift, skal du vite", sa haren. "Det var bra det da", sa reven. "Å, det var ikke så bra heller, det var et troll til kjerring jeg fikk", sa han. "Det var ille det da," sa reven. "Å, det var ikke så ille heller" sa haren, "for jeg fikk penger med henne, og hun hadde et hus". "Det var da bra det, sa reven. "Å, det var ikke så bra heller", sa haren, "for huset brant opp, og alt det vi eide". "Det var da riktig ille", sa reven.
"Å, det var ikke så ille likevel," sa haren, "for hun brant opp kjerringa også."

NYNORSK HAREN

Det var ein gong ein hare som var ute og gjekk. "Å, hurra, hei og hopp!" ropte han, og hoppa og sprang. Så kom det ein rev luskande. "God dag, god dag!" sa haren. "Eg er så glad i dag, for det eg har vore gift, skal du vite", sa haren. "Det var bra det då", sa reven. "Å, det var ikkje så bra heller, det var eit troll til kjerring eg fekk", sa han. "Det var ille det då", sa reven. "Å, det var ikkje så ille heller", sa haren, "for eg fekk pengar med henne, ho hadde eit hus". "Det var då bra det," sa reven. "Å, det var ikkje så bra heller", sa haren, "for huset brann opp, og alt det vi eigde". "Det var då verkeleg ille," sa reven.
"Å, det var ikkje så ille likevel," sa haren, "for ho brann opp kjerringa med."

TEKST 40
BOKMÅL SAGNET

Sagnet forteller om Hallvard. Han ble født ca år 1020 i Lier ved Drammen og var sønnen til en storbonde. Den
15. mai i 1043, mens han var ute og rodde, fikk han se en ung kvinne som kom løpende på stranda. Etter henne kom tre menn som beskyldte henne for å være tyv. Kvinnen sa at hun var uskyldig, så Hallvard prøvde å redde henne og tok henne med seg i båten ut over Drammensfjorden. Men de tre mennene kom etter og drepte dem.
Hallvard ble truffet i halsen av en pil. Kvinnen ble slått i hjel og gravlagt på stranda. Hallvard ble senket i fjorden med en kvernstein rundt halsen. Kort tid etter fløt liket av Hallvard opp. På grunn av dette mirakelet ble Hallvard Oslo bys skytshelgen. På Oslos byvåpen ser vi Hallvard, pilene, steinen og kvinnen.

NYNORSK SAGNET

Segna fortel om Hallvard. Han vart fødd i omlag år 1020 i Lier ved Drammen og var son til ein storbonde. Den 15. mai i 1043, medan han var ute og rodde, fekk han sjå ei ung kvinne som kom springande på stranda. Etter henne kom tre menn som skulda henne for å vere tjuv. Kvinna sa at ho var uskuldig og Hallvard prøvde å redde henne og tok henne med seg i båten ut over Drammensfjorden. Men dei tre mennene kom etter og drap dei.
Hallvard blei treft av ei pil i halsen. Hallvard vart søkkt i fjorden med ein kvernstein rundt halsen. Kvinna vart slått i hel og gravlagd på stranda. Kort tid etter flaut liket av Hallvard opp. På grunn av dette mirakelet vart Hallvard Oslo by sin skytshelgen. På Oslo sitt byvåpen ser vi Hallvard, pilene, steinen og kvinna.

TEKST 41
BOKMÅL SKOLEN

Før i tiden måtte elevene alltid reise seg når læreren kom inn i klasserommet. Slik er det ikke nå. Nå bruker de fornavnet på læreren istedenfor "frøken" eller "lærer", slik det var før.
Før måtte elevene gå ned en klasse hvis de var dårlige på skolen. De "dumpet". Men nå får alle fortsette på samme klassetrinn, og alle skal føle at de er flinke i noe og få undervisning på sitt nivå.
Elevene får ofte samarbeide. Da sitter de to og to eller i grupper.
Undervisningen foregår ikke alltid inne i klasserommet. Ofte går elevene ut på tur. De lærer om naturen og om norske turtradisjoner.
Friminuttene er den tiden mange elever liker best. Da er de ute og leker eller spiller ball.

NYNORSK SKULEN

Før i tida måtte barna alltid reise seg når læraren kom inn i klasserommet. Slik er det ikkje no. No bruker barna fornamnet på læraren i staden for "frøken" eller "lærar", slik dei gjorde før.
Før måtte elevar som var dårlege på skulen gå om att. Dei "dumpa". Men no får alle halde fram i neste klasse, og alle skal føle at dei er flinke i noko og få undervisning på sitt nivå.
Barna får ofte samarbeide med dei andre elevane. Då sit dei to og to eller i grupper. Undervisninga går ikkje alltid føre seg i klasserommet. Ofte går elevane ut på tur. Dei lærer om naturen og om norske turtradisjonar.
Friminutta er den tida mange elevar liker best. Då er dei ute og leikar eller spelar ball.

TEKST 42
BOKMÅL UNGDOMSSKOLEN

Når barna er ferdige med sju år på barneskolen, begynner de på ungdomsskolen. Her får de flere fag, og de kan blant annet velge et språk til i tillegg til norsk og engelsk. På ungdomsskolen blir det mer arbeid enn på barneskolen, og elevene får oftere prøver i de ulike fagene. Det er vanligvis heldagsprøver i norsk, matematikk og engelsk to eller tre ganger i året.

NYNORSK UNGDOMSSKULEN

Når barna er ferdige med sju år på barneskulen, begynner dei på ungdomsskulen. Her får dei fleire fag, og dei kan mellom anna velje eit språk i tillegg til norsk og engelsk. På ungdomsskulen blir det meir arbeid enn på barneskulen, og elevane får oftare prøver i dei ulike faga. Det er vanlegvis heildagsprøver i norsk, matematikk og engelsk to eller tre gonger i året.

TEKST 43
BOKMÅL KARAKTERER

På ungdomsskolen får elevene karakterer. Karakterene er tall fra 1 til 6, der 6 er den beste karakteren. Når elevene går i tiende klasse, søker de fleste seg videre til videregående skole. Karakterene de har fått på ungdomsskolen, er med på å avgjøre hvilken videregående skole og hvilket utdanningsprogram de kommer inn på. På ungdomsskolen er det også foreldremøte og konferansetimer på samme måten som i barneskolen.

NYNORSK KARAKTERAR

På ungdomsskulen får elevane også karakterar. Karakterane er tal frå 1 til 6, der 6 er den beste karakteren. Når elevane går i tiande klasse, søkjer dei fleste seg vidare til vidaregåande skule. Karakterane dei har fått på ungdomsskulen, er med på å avgjere kva for ein vidaregåande skule og kva for eit utdanningsprogram dei kjem inn på. På ungdomsskulen er det også foreldremøte og konferansetimar på same måten som i barneskulen.

TEKST 44
BOKMÅL VIDEREGÅENDE SKOLE

All ungdom mellom 16 og 19 har rett til å gå tre år på videregående skole. Der kan de velge ulike utdanningsprogram. Et av dem heter studiespesialisering. Her finnes det to valg: realfag (matematikk, fysikk og kjemi) og språk, samfunn og økonomi. De som går der, kan fortsette å studere på universitet eller høyskole etterpå.
De som går på yrkesfaglige utdanningsprogram, får en yrkesutdannelse, for eksempel innen helse- og sosialfag, elektrofag, restaurant- og matfag eller medier og kommunikasjon. Noen utdanningsprogram har veldig mange søkere. Elevene med best karakterer får først plass.

NYNORSK VIDAREGÅANDE SKULE

All ungdom mellom 16 og 19 har rett til å gå tre år på vidaregåande skule. Der kan dei velje ulike utdanningsprogram. Eit av dei heiter studiespesialisering. Her finst det to val: realfag (matematikk, fysikk og kjemi) og språk, samfunn og økonomi. Dei som går der, kan fortsetje å studere på universitet eller høgskule etterpå.
Dei som går på yrkesfaglege utdanningsprogram, får ei yrkesutdanning, for eksempel innan helse- og sosialfag, elektrofag, restaurant- og matfag eller media og kommunikasjon. Nokre utdanningsprogram har veldig mange søkjarar. Elevene med best karakterar får først plass.

TEKST 45
BOKMÅL LOFOTEN OG HURTIGRUTA

Et annet kjent sted i Nord-Norge er Lofoten. Lofoten består av mange øyer med bratte fjell som går rett ned i havet. Utenfor Lofoten er det mye fisk, så her lever mange av å fiske.
Det er vanskelig å reise med bil i Nord-Norge siden det er så mange fiorder og store avstander. Mange reiser med båt eller fly. Hurtigruta er et skip som går hver dag langs kysten mellom Bergen og Kirkenes. Denne turen tar elleve dager fram og tilbake.

NYNORSK LOFOTEN OG HURTIGRUTA

Ein annan kjend stad i Nord-Noreg er Lofoten. Lofoten er ei rekkje med mange øyar med bratte fjell som går rett ned i havet. Utanfor Lofoten er det mykje fisk, så her lever mange av å fiske.
Det er vanskeleg å reise med bil i Nord-Noreg sidan det er så mange fjordar og store avstandar. Mange reiser med båt eller fly. Hurtigruta er eit skip som kvar dag går langs kysten mellom Bergen og Kirkenes. Denne turen tek elleve dagar fram og tilbake.

TEKST 46
BOKMÅL JOBB I NORD-NORGE

I Nord-Norge bor folk spredt på mange små steder. Men når folk skal gå på høyskole for å bli lærer, tannlege eller lege, må de reise fra og dra til en stor by, som for eksempel Tromsø. De kommer kanskje ikke tilbake til hjemstedet sitt etterpå. Men de små stedene trenger også leger, tannleger og lærere. Derfor er det ofte lett å få slike jobber i Nord-Norge. En annen bra ting med å jobbe i Nord-Norge, er at folk der er hyggelige og lett å bli kjent med.

NYNORSK ARBEID I NORD-NORGE

I Nord-Noreg bur folk spreidd på mange små stadar. Men når folk skal gå på høgskule eller universitet for å bli lærar, tannlege eller lege, må dei reise frå heimstaden og til ein stor by, som for eksempel Tromsø. Dei kjem kanskje ikkje tilbake til heimstaden sin etterpå. Men dei små stadane treng og legar, tannlegar og lærarar, og det er ofte lett å få slike jobbar i Nord-Noreg. Ein annan bra ting med å jobbe i Nord-Noreg, er at folk der er hyggelege og lette å bli kjende med.

TEKST 47
BOKMÅL OSLO

Oslo er Norges hovedstad, og landets største by. Byen ligger ved Oslofjorden. I fjorden ligger det flere små øyer. På øyene og langs fjordkanten er det strender hvor folk kan bade.
Rundt Oslo er det mye skog og flere innsjøer. Skogen nord for Oslo heter Nordmarka, og øst for Oslo ligger Østmarka. Der er det fint å gå tur både sommer og vinter. Oslo har 15 bydeler. I 2005 var det ca 8% innvandrere i hele Norge, mens i Oslo var 22% av innbyggerne fra andre land.

NYNORSK OSLO

Oslo er Noregs hovudstad, og landets største by. Byen ligg ved Oslofjorden. I fjorden ligg det fleire små øyar. På øyane og langs jorden er det strender der folk kan bade.
Rundt Oslo er det mykje skog og fleire innsjøar. Skogen nord for Oslo heiter Nordmarka, og aust for Oslo ligg Østmarka. Der er det fint å gå tur både sommar og vinter. Oslo har 15 bydelar. I 2005 var det omlag 8% innvandrarar i heile Noreg, mens i Oslo var 22% av innbyggjarane frå andre land.

TEKST 48
BOKMÅL ØSTLANDET

På Østlandet er det både fjell og mye skog, men det er også mange gårder På gårdene dyrker de mye korn og produserer melk.
Det kan være kaldt og mye snø på Østlandet om vinteren, særlig på de stedene som ligger langt inne i landet.
Norges høyeste fjell er Galdhøpiggen, og ligger i et fjellområde som heter Jotunheimen. På Østlandet finner vi også Norges lengste elv, Glomma, og Norges største innsjø, Mjøsa. Den største byen på Østlandet er Oslo.

NYNORSK AUSTLANDET

På Austlandet er det både fjell og mykje skog, men det er også mange gardar. På gardane dyrkar dei mykje korn og produserer mjølk.
Det kan vere kaldt og mykje snø på Austlandet om vinteren, særleg på dei stadane som ligg langt inne i landet.
Noregs høgste fjell er Galdhøpiggen, og ligg i eit fjellområde som heiter Jotunheimen. På Austlandet finn vi også Noregs lengste elv, Glomma, og Noregs største innsjø, Mjøsa. Den største byen på Austlandet er Oslo.

TEKST 49
BOKMÅL VESTLANDET

Vestlandet har flott natur. Mange kommer for å se de høye fjellene og de vakre fjordene. Langs fjordene har bøndene mange epletrær. De største og beste jordbruksområdene på Vestlandet ligger på Jæren, like sør for Stavanger.
Bergen er den nest største byen i Norge og ligger i Hordaland. Det er også en gammel handelsby. Fiskere pleide å komme dit med fisken sin for å selge den til utlandet.
I 1960-årene ble det oppdaget olje i Nordsjøen, og fra 1970 har Norge produsert olje og gass. Stavanger er senteret for oljeindustrien i Norge. Stavanger er Norges fjerde største by, og ligger i Rogaland. Stavanger er også kjent for de gamle, små hvitmalte trehusene i sentrum.

NYNORSK VESTLANDET

Vestlandet har flott natur. Mange kjem for å sjå dei høge fjella og dei vakre fjordane. Langs fjordane er det mange fruktgardar. Dei største og beste jordbruksområda på Vestlandet ligg på Jæren, like sør for Stavanger.
Bergen er den nest største byen i Noreg og ligg i Hordaland. Bergen er også ein gammal handelsby. Fiskarar brukte å komme dit med fisken sin for å selje han til utlandet.
I 1960-åra vart det oppdaga olje i Nordsjøen, og frå 1970 har Noreg produsert olje og gass. Stavanger er senteret for oljeindustrien i Noreg. Stavanger er Noregs fjerde største by, og ligg i Rogaland. Stavanger er også kjend for dei gamle, små, kvitmåla trehusa i sentrum.

TEKST 50
BOKMÅL SØRLANDET

Sørlandet er den minste landsdelen i Norge, men den landsdelen med mest sol. Langs kysten ligger det mange store og små øyer. Det er fint å bruke båt om sommeren. På gårdene på Sørlandet har bøndene mange sauer og produserer mye ull og sauekjøtt. Typisk for Sørlandsbyene er små hvite trehus. Kristiansand er den største av Sørlandsbyene, og ligger i Vest-Agder.

NYNORSK SØRLANDET

Sørlandet er den minste landsdelen i Noreg, men den landsdelen med mest sol. Langs kysten ligg det mange store og små øyar. Her er det fint å bruke båt om sommaren. På gardane på Sørlandet har bøndene mange sauer og produserer mykje ull og sauekjøt. Typisk for sørlandsbyane er små kvite trehus. Kristiansand er den største av sørlandsbyane, og ligg i Vest-Agder.