Eventyrlig
KOMPETANSEMÅL
 • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk, og reflektere over innhold, sjangertrekk og språklige virkemidler
 • uttrykke opplevelser og tolkninger av tekster på kreative måter
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere muntlig og skriftlig
 • skrive tekster med riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål
 • eksperimentere med sjangre på kreative måter
LÆRINGSMÅL
 • kjenne til og snakke om sjangertrekka til eventyr
 • lese og lytte til ulike eventyr
 • skrive eventyr
 • lese et eventyr og skrive et manus av det
 • dramatisere et eventyr
 • bruke dramastemme når man leser et eventyr
 • vite hvilke tider man bøyer verb i
 • vite hva svake verb er, og hvilke endinger de har
 • vite hva a-verb, e-verb og kortverb er for noe, og hvilke endinger de har
 • vite hva sterke verb er for noe, og hvordan de bøyes
 • erfare hvordan man slår opp verb i en ordliste
 • trene på å skrive replikker på ulike måter
 • vite hvordan man bruker bindestrek og tankestrek
 • vite når man benytter og eller å
 • skrive enkel og dobbel konsonant riktig

HVA ER ET EVENTYR?

- eventyr
- fortellende dikting
- overnaturlig innhold
- tekster som ikke gir seg ikke ut for å være sanne
- kan formidle livsvisdom
- den eldste diktingen vi kjenner til
- de fleste ble til lenge før bøkenes tid
- handler ofte om overnaturlige, fantastiske og
utrolige hendelser
- kjent over hele verden
- fellestrekk og forskjeller mellom slik folkedikting i ulike land

- muntlig fra generasjon til generasjon d
- underholdning
- ofte en dypere mening og en moral

- eventyr vi ikke kjenner opprinnelsen til, kaller vi folkeeventyr
- Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe skrev det som i dag er de mest kjente norske folkeeventyrene

- egentlige eventyr; undereventyr (overnaturlige makter som troll, nøkken og hulderen), novelleeventyr (ikke overnaturlige vesen) og legendeeventyr (handler om religiøse temaer)

- skjemteeventyr
- gjør narr av personer og egenskaper
- personer i ledende stillinger i lokalsamfunnet
- spotting

- dyreeventyr
- en kort fortelling, en episode eller situasjon
- hovedpersonen er et dyr med menneskelige egenskaper
- du kan lese mange eventyr her og her!

KVA ER EIT EVENTYR?

- eventyr
- forteljande dikting
- overnaturleg innhald
- tekstar som ikkje gir seg ikkje ut for å vere sanne
- kan formidle livsvisdom
- den eldste diktinga vi kjenner til
- dei fleste blei til lenge før bøkene si tid
- handlar ofte om overnaturlege, fantastiske og
utrulege hendingar
- kjend over heile verda
- fellestrekk og forskjellar mellom slik folkedikting i ulike land

- munnleg frå generasjon til generasjon
- underhaldning
- ofte ei djupare meining og ein moral

- eventyr vi ikkje kjenner opphavet til, kallar vi folkeeventyr
- Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe skreiv det som i dag er dei mest kjende norske folkeeventyra

- eigentlege eventyr; undereventyr (overnaturlege makter som troll, nøkken og huldra), novelleeventyr (ikkje overnaturlege vesen) og legendeeventyr (handlar om religiøse tema)

- skjemteeventyr
- gjer narr av personar og eigenskapar
- personar i leiiande stillingar i lokalsamfunnet
- spotting

- dyreeventyr
- ei kort forteljing, ein episode eller situasjon
- hovudpersonen er eit dyr med menneskelege eigenskapar

- du kan lese mange eventyr her!

LYDBOK ASKELADDEN SOM KAPPÅT MED TROLLET

HVILKE SJANGERTREKK HAR ET EVENTYR?

Ubestemt tid
- handlingen
- ikke tidfestet

Eksempel:
• Det var en gang ...

Ubestemt sted
- ikke tilknyttet steder på kartet

Eksempel:
• Østenfor sol og vestenfor måne
• Bak de syv blåner
• I skogen

Personene
- få personer er med i handlingen
- snille eller slemme, unge eller gamle, kloke eller dumme, vakre eller stygge
- de samme personene
- med i flere eventyr

Eksempel:
• Per, Pål og Espen Askeladd
Andre vesen
- dyr, fugler og planter
- menneskelige egenskaper
- overnaturlige vesen (troll)

Eksempel:
• Hvorfor bjørnen er stubbrumpa
Helten eller heltinna
- én helt eller én heltinne i hvert eventyr
- ofte satt på én eller flere prøvelser

Eksempel:
• Askeladden og de gode hjelperne
Magiske tall
- tallene 3, 7, 9 og 12

Eksempel:
• De tre bukkene Bruse som skal til seteren for å gjøre seg fete
• Askeladden hadde syv gjenstander som han brukte da han skulle målbinde prinsessen
• Troll kan ha ni hoder

Gjentakelser
- handlingen gjentar seg ofte
- lette å huske og fortelle

Eksempel:
• De tre bukkene Bruse
Reise
- helten og andre personer
- legge ut på en reise for å nå et mål

Eksempel:
• Prinsessen som ingen kunne målbinde

Hjelp
Eksempel:
• Prinsessen som ingen kunne målbinde
Gode hjelpere
- helten er snill
- gir ofte hjelp og får hjelp tilbake

Eksempel:
• Askeladden og de gode hjelperne.
Kamp
- mange eventyr
- konflikter og kamp

Eksempel:
• De tre bukkene Bruse møter på broen.
Faste uttrykk
- i flere eventyr
- uttrykk som innleder og avslutter eventyrene

Eksempel:
• Langt om lenge
• Langt og lenger enn langt

Moral
- lære noe av
- det gode får sin lønn og den vonde straffen sin
Slutten
- faste avslutninguttrykk

Eksempel:
• Så levde de lykkelige alle sine dager.
• Snipp, snapp, snute, så er eventyret ute.

Muntlig språk
- språket
- preget av dagligtalen

KVA FOR SJANGERTREKK HAR EIT EVENTYR?

Ubestemt tid
- handlinga
- ikkje tidfesta

Døme:
• Det var ein gong ...

Ubestemt stad
- ikkje tilknytta stad på kartet

Døme:
• Østafor sol og vestafor måne
• Bak dei sju blånar
• I skogen

Personane
- få personar som er med i handlinga
- snille eller slemme, unge eller gamle, kloke eller dumme, vakre eller stygge
- dei same personane
- med i fleire eventyr

Døme:
• Per, Pål og Espen Oskeladd
Andre vesen
- dyr, fuglar og plantar
- menneskelege eigenskapar
- overnaturlege vesen (troll)

Døme:
• Kvifor bjørnen er stubbrumpa
Helten eller heltinna
- éin helt eller éi heltinne i kvart eventyr
- ofte sat på éin eller fleire prøvelsar

Døme:
• Oskeladden og dei gode hjelparane
Magiske tal
- tala 3, 7, 9 og 12

Døme:
• Dei tre bukkane Bruse som skal til setra for å gjere seg feite
• Oskeladden hadde sju gjenstandar som han brukte då han skulle målbinde prinsessa
• Troll kan ha ni hovud

Gjentaking
- handlinga gjentar seg ofte
- lette å hugse og fortelje

Døme:
• Dei tre bukkane Bruse
Reise
- helten og andre personar
- legge ut på ei reise for å nå eit mål

Døme:
• Prinsessa som ingen kunne målbinde

Hjelp
Døme:
• Prinsessa som ingen kunne målbinde
Gode hjelparar
- helten er snill
- gir ofte hjelp og får hjelp tilbake

Døme:
• Oskeladden og dei gode hjelperne
Kamp
- mange eventyr
- konflikt og kamp

Døme:
• Dei tre bukkane Bruse møter på brua
Faste uttrykk
- i fleire eventyr
- uttrykk som innleiar og avsluttar eventyra

Døme:
• Langt om lenge
• Langt og lenger enn langt

Moral
- lære noko av
- det gode får lønna si og den vonde straffa sin
Slutten
- faste avslutninguttrykk

Døme:
• Så levde dei lukkeleg alle sine dagar
• Snipp, snapp, snute, så er eventyret ute

Muntlig språk
- språket
- prega av daglegtalen
SJANGER EVENTYR
Snakk med en medelev om sjangertrekka til eventyr. Begge skal si omtrent like mye hver!
Planlegg et eventyr! Bruk deretter notatene dine til å skrive et eget eventyr.
BOKMÅLNYNORSK
Skriv et eventyr med inspirasjon fra ett eller flere bilder.
BOKMÅLNYNORSK
Skriv et moderne eventyr med utgangspunkt i disse oppgavene:
Oppgave 1
Ta utgangspunkt i eventyret «Askeladden og de gode hjelperne»
og skriv det om til et eventyr fra vår tid.
Lag overskrift selv.
Oppgave 2
Skriv et moderne eventyr med overskriften «Sminkepott og jakten etter å vinne kjekkasen».
Oppgave 3
Skriv videre på eventyret (ta med innledningen).
Lag overskrift selv.
"Det var en gang tre brødre, Per, Pål og Harald Hariladden som bodde sammen med moren sin på østsiden av elven. De var alle på jakt etter større suksess på hver si måte, og de var stadig i alvorlige konflikter om hvem som var smartest og hvem som var rikest."
Oppgave 4
Skriv et moderne eventyr med overskriften  «Gutten som reddet verdenen» eller «Jenten som reddet verdenen».
Oppgave 5
Ta utgangspunkt i eventyret «Mannen som skulle stelle hjemme» og skriver det om til et eventyr fra vår tid.
Lag overskrift selv.

HVA ER ET VERB?

- verb
- forteller oss hva noen gjør eller hva som hender
- uttrykker handling

- bøye i tid: nåtid, fortid og fremtid
- infinitiv er den ubøyde formen, og vi setter infinitivsmerket å fremfor (å være)
- infinitivsmerket å hører med til ordklassen subjunksjoner

- verb deles i to hovedtyper, sterk verb og svake verb
- hører stort sett til samme gruppe både i bokmål og nynorsk
- på bokmål ender infinitiven-e (å lese)

- svake verb
- har endelse i preteritum: -et/-a, -te, -de, -dde (hoppet/ hoppa, stupte, levde, snudde)
- verbene-a kan også kan ha endelsen -et i bokmål
- deles inn i 3 grupper
- a-verb (kaste)
- slutter-a eller -et i preteritum (i går dansa/ danset jeg)
- har endelsen -er i presens (nåtid) (Nå danser jeg)
- e-verb (lyse og leve) slutter-te eller -de i preteritum (lyste/levde)
- har endelsen -er i presens (lyser/lever)
- har endelsene -t eller -d i presens perfektum i bokmål og -t, -d eller -dd/-tt i nynorsk (har lyst, har levd/levt, har greidd/greitt)
- kortverb ()
- har same bøying i nynorsk og bokmål, men kan ha -dd eller
-tt i presens perfektum i nynorsk

- sterke verb har ingen endelse i preteritum (finne - finner - fant - funnet)
- har vokalskifte, for eksempel i - a - u
- verbet komme har ikke vokalskifte i bokmål
- har ikke et fast bøyingsmønster slik svake verb har
- har ikke endelse i preteritum (sprang/sprang)
- har endelse -er i presens, noe nynorsk ikke har (skriv/skriver)
- de fleste sterke verb har vokalskifte (å fare - farer - for - har fart)
- (å bryte - bryter - brøt/brøyt - har brutt) (å drikke - drikker - drakk - har drukket) (å finne - finner - fant - har funnet) (å fryse - fryser - frøs/frøys - har frosset) (å komme - kommer - kom - har kommet) (å sitte - sitter - satt - har sittet) (å synke - synker - sank - har sunket)
- verb på -s:
- (å finnes - fins/finnes - fantes/fans - har funnes) (å synes — syns/synes — syntes - har syntes) (å kjennes - kjennes - kjentes - har kjentes)

- slå alltid oppgrunnformen av verbet (infinitiv: kaste)
- husk at ord kan bety flere ting, og tilhøre ulike ordklasser

- tidene til et verb viser når noe skjer, har skjedd eller skal skje
- presens er nåtid
- kan også bruke for å uttrykke fremtid
- preteritum er fortid
- presens perfektum forteller at noe har skjedd

- bøyde (finitte) former av verbet
- presens (nåtid), preteritum (fortid) og imperativ (bydeform)
- ubøyde (infinitte) former av verbet er infinitiv, presens partisipp og perfektum partisipp

VERB MER OM BØYING

- bøye a verbo:
- infinitiv, presens, preteritum, perfektum partisipp

- enkle former når verbet står alene
- fungerer som enkle verbal
- sammensatte former når verbet har et hjelpeverb foran seg (å ha eller å skulle)
- fungerer som sammensatte verbal

- presens forteller om det som skjer nå

- presens perfektum
- når du ikke sier når noe skjedde, men er opptatt av konsekvensen for situasjonen nå
- også om nåtida når en situasjon har begynt i fortida

- presens futurum
- til å fortelle om noe som er planlagt, eller handlinger som skal skje i fremtiden

- preteritum
- forteller om fortid og er hovedtid i preteritumssystemet

- preteritum perfektum
- når du skal fortelle om det som har skjedd før fortid
- når du skal fortelle om det som er etter fortid

- utvidet bøying

HVA ER ET VERB?
HVA FOR TIDER BØYER EN VERB I?
HVA ER ET INFINITIV?
HVA ER SVAKE VERB, OG HVILKE ENDINGER HAR DE?
HVA ER A-VERB, E-VERB OG KORTVERB? HVILKE ENDINGER HAR DE?
HVA ER STERKE VERB, OG HVORDAN BØYES DE?
HVORDAN SKAL MAN SLÅ OPP ET VERB I ORDLISTA?

KVA ER EIT VERB?

- verb
- fortel oss kva nokon gjer eller kva som hender
- uttrykker handling (springe), prosess (vekse) og tilstand (leve)

- bøye i tid: notid, fortid og framtid
- infinitiv er den ubøyde forma, og vi set infinitivsmerket å framfor (å vere)
- infinitivsmerket å høyrer med til ordklassa subjunksjonar

- verb delast i to hovedgrupper, sterk verb og svake verb
- høyrer stort sett til same gruppe både i bokmål og nynorsk
- på nynorsk kan infinitiven ende på -a eller -e (å lese/å lesa)
- kløyvd infinitiv

- svake verb
- har ending i preteritum: -a, -te, -de, -dde (hoppa, stupte, levde, snudde)
- delast inn i 4 grupper
- a-verb (kaste) sluttar på -a i preteritum (i går dansa eg)
- på bokmål sluttar a-verb på -a eller -et (dansa/danset)
- har endinga -ar i presens på nynorsk (no dansar eg), og -er på bokmål (danser)
- e-verb (lyse/leve) sluttar på -te eller -de i preteritum (lyste/levde)
- har endinga -er i presens både på nynorsk og bokmål (lyser/lever)
- har endinga -t eller -d i presens perfektum i bokmål, og -t, -d eller -dd/-tt i nynorsk (har lyst, har levd/levt, har greidd/greitt)
- kortverb () har same bøying i nynorsk og bokmål, men kan ha -dd eller -tt i presens perfektum i nynorsk
- j-verb (fortelje) har -j i infinitiv i nynorsk, og inga ending i presens i nynorsk

- sterke verb
- har ikkje eit fast bøyingsmønster slik svake verb har
- har ikkje ending i preteritum (sprang/sprang)
- nynorsk har ikkje endinga -er i presens, som bokmål som regel har (skriv/skriver)
- dei fleste sterke verb har vokalskifte (å fare — fer - får — har fare)
- typsk bøying av nynorske sterke verb
- verb med vokalen i (skrive), blir bøygde etter mønsteret i - ei - i (drive, gripe, rive, sige, skine, skrike, slite, stige, svike)
- verb med vokalen y (bryte), blir bøygde etter mønsteret y - au - o (fly(ge), fly e, fyke, krype, lyge, nyte, ryke, smyge, skyte, stryke)
- verb med vokalen e (bere), blir bøygde etter mønsteret e — a — o (rekke, skjere, sleppe, stele, strekke, vere)
- verb med vokalen e (lese), blir bøygde etter mønsteret e - a - e (ete (får å i preteritum) drepe, reke)
- verb med trong o i preteritum (stor) blir bøyde som stå (fare, slå, ta/take, vege, vekse)
- verb med ulike vokalskifte (drikke, finne, få, gråte, gå, halde, la/late, låte, sitte/sitje, sjå, springe, synge/syngje, tillate, vinne)
- verb-st (å finnast - finst - fanst - har funnest) (å synast - synest - syntest - har synst) (å kjennast - kjennest - kjendest/kjentest - har kjenst)

- sterke verb har inga ending i preteritum (finne - finn - fann - funne)
- har vokalskifte, til dømes i - a - u

- slå alltid oppgrunnforma av verbet (infinitiv: hoppe)
- husk at ord kan bety fleire ting, og tilhøyre ulike ordklasser

- tidene til eit verb viser når noko skjer, har skjedd eller skal skje
- presens er notid
- kan òg bruke for å uttrykkje framtid
- preteritum er fortid
- presens perfektum fortel at noko har skjedd

- bøygde (finitte) formar av verbet
- presens (notid), preteritum (fortid) og imperativ (bydeform)
- ubøyde (infinitte) formar av verbet er infinitiv, presens partisipp og perfektum partisipp

VERB MEIR OM BØYING

- bøye a verbo:
- infinitiv, presens, preteritum, perfektum partisipp

- enkle former når verbet står åleine
- fungerer som enkle verbal
- samansette former når verbet har eit hjelpeverb føre seg (å ha eller å skulle)
- fungerer som samansette verbal

- presens fortel om det som skjer no

- presens perfektum
- når du ikkje seier når noko skjedde, men er oppteken av konsekvensen for situasjonen no
- òg om notida når ein situasjon har begynt i fortida

- presens futurum
- til å fortelje om noko som er planlagt, eller handlingar som skal skje i framtida

- preteritum
- fortel om fortid og er hovudtid i preteritumsystemet

- preteritum perfektum
- når du skal fortelje om det som har skjedd før fortid
- når du skal fortelje om det som er etter fortid

- utvida bøying

MUSIKK STERKE VERB PÅ NYNORSK
KVA ER EIT VERB?
KVA FOR TIDER BØYER EIN VERB I?
KVA ER EIT INFINITIV?
KVA ER SVAKE VERB, OG KVA FOR ENDINGAR HAR DEI?
KVA ER A-VERB, E-VERB, KORTVERB OG J-VERB? KVA FOR ENDINGAR HAR DEI?
KVA ER STERKE VERB, OG KORLEIS BØYAST DEI?
KORLEIS SKAL EIN SLÅ OPP EIT VERB I ORDLISTA?
VERB BØYING AV SVAKE 
VERB BØYING AV STERKE 
Les teksten og studer alle verb som er merket. Bøy dem i infinitiv, presens, preteritum og presens perfektum.
BOKMÅLNYNORSK
Bøy disse verbene først på bokmål og deretter på nynorsk. Se hva som er likt og forskjellig. Bruk ordlista!
BOKMÅLNYNORSK
Plukk ut sterke verb du tror du har bruk for og skriv dem ned i bøyingsskjemaet. Finn verb på bokmål her! Nynorsk her!
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN SKRIVER MAN REPLIKKER?

- replikker
- dialog
- en samtale mellom to eller flere personer
- gjengi ordrett det personer sier

- drama, hørespill og skuespill
- skrevet for å bli framført muntlig
- replikker dominerer i slike sjangrer

- variere mellom flere fortellermåte
- skriv gode replikker som driver handlingen fremover
- det som blir sagt kan fortelle mye om personene i handlingen

- to måter å vise direkte tale på i en tekst

- anførselstegn
“Det er riktig”, sa hun.
“Er det riktig?” spurte hun.
“Ja!” svarte hun.
Hun spurte: “Er det riktig?”
Hun svarte: “Ja!”
Hun sa: “Det er riktig.”

- spørsmålstegn og utropstegn står innenfor anførselstegnet, mens komma står utenfor
- det skal ikke  være stor bokstav etter anførselstegn
- stor forbokstav skal bare stå først i en setning eller et egennavn

- tankestrek
– Du må nok vaske opp etter middagen, sa far til Per
– Jeg lager gjerne middag, sa Per, – men da får du rydde opp

- det er vanlig med linjeskift og ny tankestrek, for å markere at en ny person har ordet
- mellomrom mellom tankestreken og selve replikken

- det anbefales å bruke anførselstegn

KORLEIS SKRIV EIN REPLIKKAR?

- replikkar
- dialog
- ein samtale mellom to eller fleire personar
- attgi ordrett det personar seier

- drama, høyrespel og skodespel
- skriven for å bli framført munnleg
- replikkar dominerer i slike sjangrar

- når du skriv
- variere mellom fleire forteljemåtar
- skriv gode replikkar som driv handlinga framover
- det som blir sagt kan fortelje mykje om personane i handlinga

- to måtar å vise direkte tale på i ein tekst

- hermeteikn
“Det er riktig”, sa ho.
“Er det riktig?” spurde ho.
“Ja!” svarte ho.
Ho spurde: “Er det riktig?”
Ho svarte: “Ja!”
Ho sa: “Det er riktig.”

- spørjeteikn og utropteikn står innanfor hermeteiknet, medan komma står utanfor
- det skal ikkje  vere stor bokstav etter hermeteikn
- stor forbokstav skal berre stå først i ei setning eller eit egennavn

- tankestrek
– Du må nok vaske opp etter middagen, sa far til Per
– Eg lagar gjerne middag, sa Per, – men då får du rydde opp

- det er vanleg med linjeskift og ny tankestrek, for å markere at ein ny person har ordet
- mellomrom mellom tankestreken og sjølve replikken
- det blir tilrådd å bruke hermeteikn

Skriv eksempelreplikker.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN BRUKER MAN ANFØRSELSTEGN?

- anførselstegn
- rundt ordgrupper som skiller seg fra vanlig tekst
- stå fremfor og etter teksten
- utheve noe i en tekst
- velge mellom å kursivere teksten eller å sette ham mellom anførselstegn

KORLEIS BRUKAR EIN HERMETEIKN?

- hermeteikn
- rundt ordgrupper som skil seg frå vanleg tekst
- stå framfor og etter den utskilde teksten
- utheve noko i ein tekst
- velje mellom å kursivere teksten eller å setje han mellom hermeteikn

Når skal en bruke anførseltegn? Se på reglene og skriv eksempel!
INTERAKTIV (B)INTERAKTIV (N)

HVORDAN BRUKER MAN BINDESTREK?

- bindestrek
- i sammensatte ord
- for å lette lesingen
- ikke være mellomrom før og etter bindestreken
- unntatt ved uttrykk som for eksempel søn- og helgedager
- bindestreken er en kort strek: -

KORLEIS BRUKAR EIN BINDESTREK?

- bindestrek
- i samansette ord
- for å lette lesinga
- ikkje vere mellomrom før og etter bindestreken
- unnateke ved uttrykk som til dømes søn- og helgedagar
- bindestreken er ein kort strek: -

Når skal en bruke bindestrek? Se på reglene og skriv eksempel!
INTERAKTIV (B)INTERAKTIV (N)

HVORDAN BRUKER EN TANKETREK?

- tankestrek
- lengre enn bindestreken
- mellomrom mellom tankestrek og tekst

KORLEIS BRUKAR EIN TANKESTREK?

- tankestrek
- lengre enn bindestreken
- mellomrom mellom tankestrek og tekst

Når skrivER MAN å eller og?

- å kan være utropsord eller infinitivsmerke
- og er en konjunksjon som binder sammen like ord, setningsledd eller setninger

- infinitivsmerket
- å fremfor et verb som står i infinitiv

- vi skriv alltid å i preposisjonsuttrykk

- å i noen faste uttrykk

- og er en konjunksjon
- binder sammen like ord, setningsledd eller setninger

- konjunksjonen og
- når vi binder sammen flere infinitiver
- kan vi sette inn ordet pluss, skal det være og

- alltid og etter presens partisipp

- preteritumsprøva
- gjøre hovedverbene om til preteritum
- kan begge (alle) hovedverbene stå i preteritum, skal det være og mellom dei
- dersom et av verbene kan stå i preteritum, og det som kommer sist må stå i infinitiv, skal det være å mellom de

Når skriv EIN å eller og?

- å kan vere utropsord eller infinitivsmerke
- og er ein konjunksjon som bind saman like ord, setningsledd eller setningar

- å kan vere utropsord

- infinitivsmerket
- bruke framfor eit verb som står i infinitiv

- vi skriv alltid å i preposisjonsuttrykk

- å i nokre faste uttrykk

- og er ein konjunksjon
- bind saman like ord, setningsledd eller setningar

- konjunksjonen og
- når vi bind saman fleire infinitiv
- kan vi setje inn ordet pluss, skal det vere og

- alltid og etter presens partisipp

- preteritumsprøva
- gjere hovudverba om til preteritum
- kan begge (alle) hovudverba stå i preteritum, skal det vere og mellom dei
- dersom eitt av verba kan stå i preteritum, og det som kjem sist må stå i infinitiv, skal det vere å mellom dei

HVORDAN BENYTTER MAN ENKEL OG DOBBEL KONSONANT?

- dobbelt konsonant
- to like konsonanter rett etter hverandre
- har kort vokallyd fremfor seg

- bokstavene/lydene a, e, i, o, u, y, æ, ø og å
- vokaler
- de andre bokstavene/lydene er konsonanter

- vokalene
- kan være korte eller lange

- ord med dobbel konsonant
- vokalen alltid kort
- sprett-ord
- ord med enkel konsonant
- dra-ord
- har lang vokal

- noen småord følger ikke reglene

- sammensatte ord
- vi beholder dobbeltkonsonanten selv om det kommer en annen konsonant rett etter

- i slutten av et ord skriver vi bare én m
- bøying av ord med kort vokal og m til slutt
- to m-er

KORLEIS NYTTAR EIN ENKEL OG DOBBEL KONSONANT?

- dobbelt konsonant
- to like konsonantar rett etter kvarandre
- har kort vokallyd framfor seg

- bokstavane/lydane a, e, i, o, u, y, æ, ø og å
- vokalar
- dei andre bokstavane/lydane er konsonantar

- vokalane
- kan vere korte eller lange

- ord med dobbel konsonant
- vokalen alltid kort
- sprett-ord
- ord med enkel konsonant
- dra-ord
-
har lang vokal

- nokre småord følgjer ikkje reglane

- samansette ord
- vi behold dobbeltkonsonanten sjølv om det kjem ein annan konsonant rett etter

- i slutten av eit ord skriv vi berre éin m
- bøying av ord med kort vokal og m til slutt
- to m-ar

HVORDAN KAN MAN FORENKLE DOBBEL KONSONANT?

- av og til tar vi bort én av de doble konsonantene

- som regel
- ikke dobbelt konsonant foran en annen konsonant i bøyde ord

- noen tilfeller
- beholde dobbeltkonsonanten for at det ikke skal oppstå forveksling med andre ord

- vi beholder dobbeltkonsonanten foran genitiv-s

- legger til et nytt ord, altså sammensatt ord
- beholde dobbeltkonsonanten

- tre like konsonanter etter hverandre
- ta bort den ene konsonanten
- bruke bindestrek

- beholde dobbeltkonsonant
- ord som slutter på -dom, - het, -ferdig, -som, -skap og -lig

KORLEIS KAN EIN FORENKLE DOBBEL KONSONANT?

- av og til tek vi bort éin av dei doble konsonantane

- som regel
- ikkje dobbelt konsonant framfor ein annan konsonant i bøygde ord

- nokre tilfeller
- behalde dobbeltkonsonanten for at det ikkje skal oppstå forveksling med andre ord

- vi beheld dobbeltkonsonanten framfor genitiv-s

- legg vi til eit nytt ord, altså samansette ord, beheld vi dobbeltkonsonanten

- tre like konsonantar etter kvarandre
- ta bort den eine konsonanten
- bruke bindestrek

- halde på dobbeltkonsonant
- ord som sluttar på -dom, - heit, -ferdig, -som, -skap og -leg

Organisert lyd

HVORDAN OPPLEVER VI MUSIKK?

• Det er vår egen smak som bestemmer om vi liker den musikken vi hører på. Musikksmaken bestemmes av det vi har hørt av musikk før, lydimpulser før vi blir født og musikksmaken til venner. Musikksmaken endrer seg også med alderen. Mange har det slik at musikksmaken endrer seg med humøret og hva du føler. Musikk kan også gi oss assosiasjoner. Dette kan være et gammelt minne som dukker opp igjen, eller at musikken får oss til å tenke på ting vi ikke har tenkt på før. 

• Når musikk uttrykker nærvær og utstråling kan det skape posistive opplevelser hos musikklytteren. For andre igjen trenger ikke dette å bety noe. Det er viktig å være åpen for ulik type musikk, og lytte til ulik musikk. Det er som med mat - spis variert!

KORLEIS OPPLEVER VI MUSIKK?

• Det er vår eigen smak som avgjer om vi likar den musikken vi høyrer på. Musikksmaken vert avgjort av det vi har høyrt av musikk før, lydimpulsar før vi vert fødd og musikksmaken til vener. Musikksmaken endrar seg òg med alderen. Mange har det slik at musikksmaken endrar seg med humøret og kva du følar. Musikk kan òg gje oss assosiasjonar. Dette kan vere eit gamalt minne som dukkar igjen opp, eller at musikken får oss til å tenkje på ting vi ikkje har tenkt på før. 

• Når musikk uttrykkjer nærvær og utstråling kan det skapte posistive opplevingar hos musikklyttaren. For andre igjen treng ikkje dette å tyde noko. Det er viktig å vere open for ulik type musikk, og lytte til ulik musikk. Det er som med mat - spis variert!

HVA ER ET PARTITUR?

Partitur er lyd og musikk som er skrevet ned som noter, eller er grafisk utformet. Dersom du lar øynene vandre loddrett nedover partituret, finner du alle tonene som klinger samtidig. Det er slik akkorder og klanger oppstår.

• Med partituret holder komponisten oversikten over arbeidet sitt.

Dirigenten bruker partituret til å lede øvingene og fremføringene av verket.

• Bildet viser litt av et grafisk partitur av Beethoven sin 5. symfoni. De grafiske symbola beskriver musikken slik den blir spilt.

KVA ER EIT PARTITUR?

Partitur er lydar og musikk som er skrive ned som notar, eller er grafisk utforma. Dersom du lèt auga vandre loddrett nedover partituret, finn du alle tonane som kling samstundes. Det er slik akkordar og klangar oppstår. 

• Med partituret held komponisten oversynet over arbeidet sitt.

Dirigenten brukar partituret til å leie øvingane og framføringane av verket. 

• Biletet viser litt av eit grafisk partitur av Beethoven den 5. symfonien sin. Dei grafiske symbola skildrar musikken slik han vert spelt.

Lytt til begynnelsen av Beethoven sin 5 symfoni i C-dur. Studer det grafiske partituret mens du lytter.
Grafisk partitur
Lytt til deler av en låt og lag et grafisk partitur.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN KAN EN BLANDE ULIKE LYDER I MUSIKK?

På 1600-tallet begynte musikerne å akkompagnere melodiene sine. Generalbassgruppa (et eller flere instrumenter) fikk jobben med å akkompagnere (som regel lutt, cembalo eller viola da gamba (cello)). Melodien ble spilt av andre instrument.

Kompet i moderne musikk består gjerne av flere instrument, men felles for dem er altså at de ikke har hovedrollen i lydbildet.

• Når ulike lyder klinger samtidig kaller vi det samklang.

Vekselspill er nå lyder som skifter på å ha hovedrollen.

Rolledeling er når en lyd kan ha hovedrollen, mens andre danner en bakgrunn (kompet).

• "Sound" er lyden eller klangen av musikken. Ulike instrument, bruk av dem og lydproduksjon spiller inn på "sounden".

KORLEIS KAN EN BLANDE ULIKE LYDAR I MUSIKK?

• På 1600-talet byrja musikarane å akkompagnere melodiane sine. Generalbassgruppa (eit eller fleire instrument) fekk jobben med å akkompagnere (som regel lutt, cembalo eller viola da gamba (cello)). Melodien vart spelt av andre instrument. 

• Kompet i moderne musikk består gjerne av fleire instrument, men felles for dei er altså at dei ikkje har hovudrolla i lydbiletet.

• Når ulike lydar kling samstundes kallar vi den samklang.

Vekselsspel er no lydar som skiftar på å ha hovudrolla.

Rolledeling er når ein lydar kan ha hovudrolla, medan andre dannar ein bakgrunn (kompet).

• "Sound" er lyden eller klangen av musikken. Ulike instrument, nytte av dei og lydproduksjon spelar inn på "sounden".

Lytt til musikken under. Tenk på begrepa komp, samklang, vekselspill rolledeling og sound mens du lytter.

HVORDAN KAN VI KATEGORISERE ULIKE TYPER LYDER?

Fri lyd er lyd som oppstår uten mål og mening.

Signal er lyder som er skapt med hensikt. De skal formidle informasjon, og budskapet de bringer, er noe annet enn lyden selv.

Musikk er en særegen form for lyd, som fyller mange behov hos oss. Vi kan danse, slappe av og nyte musikk.

KORLEIS KAN VI KATEGORISERE ULIKE TYPAR LYD?

Fri lyd er lydar som oppstår utan mål og meining.

Signal er lydar som er skapt med føremål. Dei skal formidla informasjon, og bodskapen, er noko anna enn lyden sjølv.

Musikk er ein særeigen form for lyd, som fyller mange behov hjå oss. Vi kan danse, slappe av og nyte musikk.

Lytt til lydkollasjen under. Hvilke ulike typer lyder hører du? Lag deretter en egen lydkollasj med ulike typer lyder. Klarer du å sette sammen lydene slik at de lager en fortelling?
Lydkollasj
GARAGEBAND

HVORDAN KAN FORM OG ULIKE VIRKEMIDDEL BRUKES I MUSIKK?

• Når vi bruker gjentakelse øker interessen for musikken, i tillegg til at lytteren får følelsen av at noe skjer. Når lyden blir gjentatt på en regelmessig måte, kaller vi det en rytme.

Kontrast er når vi presenterer noe helt nytt, eller som skille seg fra noe tidligere. Kontrast skaper form. Det kan være mellom et vers(A) og et refreng (B) i en sang. Andre kontraster kan en kalle med bokstavene (C) og (D). Forma til en sang kan da være: into - A - A - B - A - C - B - B - outro .

Symetri er når bitene i en sang har et mønster, for eksempel at begynnelsen og slutten er lik hverandre, eller at formen har en lik rekkefølge.

KORLEIS KAN FORM OG ULIKE VERKEMIDDEL BRUKAST I MUSIKK?

• Når vi brukar gjentaking aukar interessa for musikken, i tillegg til at lyttaren får kjensla av at noko skjer. Når lyden vert gjenteken på ein regelmessig måte, kallar vi det ein rytme.

Kontrast er når vi presenterer noko heilt nytt, eller som skil seg frå noko tidlegare. Kontrast skapar form. Det kan vere mellom eit vers(A) og eit refreng (B) i ein song. Andre kontrastar kan ein kalla med bokstavane (C) og (D). Forma til ein song kan då vera: into - A - A - B - A - C - B - B - outro

Symetri er når bitane i ein song har eit mønster, til dømes at byrjinga og slutten er lik kvarandre, eller at forma har ei lik rekkjefølgje.

Lytt til musikken under. Kan du høre gjentakelse, kontrast eller symetri i sangen..
Lytt til Yesterday av The Beatles. Skriv ned formen til låten? Finner du noen virkemiddel også?
BOKMÅLNYNORSKINTERAKTIV
Ta utgangspunkt i ulike lyder og kombinasjoner av lyder og sett dem sammen til en ny "låt". Klarer du å sette sammen lydene slik at de lager en tydelig form, gjerne ved bruk av ulike virkemiddel?
GARAGEBAND

HVORDAN BØR MAN LESE EVENTYR?

- vi leser høyt for å gi tilhørere en god leseopplevelse
- forutsetter at du selv opplever det du leser
- for å lese med innlevelse er det nødvendig å variere både tempo, pauser, stemmestyrke og toneleie
- det kan være lurt å ha lest igjennom teksten på forhånd og gjort seg opp en mening om innhold og form

- når du leser høyt, gjelder det å lytte – og formidle eventyret
- hvordan er stemningen? Er det skummelt? Er det komisk? Bygger spenningen seg opp? Hva slags typer er personene? Hvordan høres replikkene ut?
- det gjelder å kaste seg ut i lesingen og vise et oppriktig engasjement

- leser du for en gruppe er øyekontakt viktig
- viktig både for å fange publikums oppmerksomhet og for å kunne tilpasse lesingen etter reaksjoner
- høytlesing er et samspill mellom den som leser høyt og den som blir lest for
- man kommer langt med å bruke stemme, pauser og tempo til å underbygge stemningen og handlingen

- øvelse gjør mester når det gjelder høytlesning
- øv deg på å lese høyt
- eksperimenter med å gi ulike stemmer til karakterene

KORLEIS BØR EIN LESE EVENTYR?

- vi les høgt for å gi tilhøyrarane ei god leseoppleving
- forutset at du sjølv opplev det du les
- for å lese med innleving er det naudsynt å variere både tempo, pausar, stemmestyrke og toneleie
- det kan vere lurt å ha lese igjennom teksten på førehand og gjort seg opp ei meining om innhald og form

- når du les høgt, gjeld det å lytte – og formidle eventyret
- korleis er stemninga? Er det skummelt? Er det komisk? Byggjer spenninga seg opp? Kva slags typer er personane? Korleis høyres replikkane ut?
- det gjeld å kaste seg ut i lesinga og vise eit oppriktig engasjement

- les du for ei gruppe er augekontakt viktig
- viktig både for å fange publikum si merksemd og for å kunne tilpasse lesinga etter reaksjonar
- høgtlesing er eit samspel mellom den som les høgt og den som blir lese for
- ein kjem langt med å bruke stemme, pausar og tempo til å underbyggje stemninga og handlinga

- øving gjer meister når det gjeld høgtlesing
- øv deg på å lese høgt
- eksperimenter med å gi ulike stemmer til karakterane

LYDBOK ASKELADDEN SOM KAPPÅT MED TROLLET
Velg et eventyr og øv på å lese det. Les det til en lesepartner, samt lag en lydinnspilling med passende utstyr.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN KAN EN LAGE MANUS AV ET EVENTYR?

- finne antall roller i eventyret
- fordele roller mellom medlemmene i lesegruppa
- skrive ned navnene på rollene og hva de sier
- bruke replikker

KORLEIS KAN EIN LAGE MANUS AV EIT EVENTYR?

- finne antal roller i eventyret
- fordele roller mellom medlemmane i lesegruppa
- skrive ned namna på rollene og kva dei seier
- bruke replikkar

Dere skal dramatisere et eventyr som skal fremføres for klassen. Eventyret skal få en moderne vri, og dere skal lage egne replikker. Gruppen får tildelt eller skal velge et av disse tre eventyra:
-      Bukkene Bruse
-      Askeladden som kappåt med trollet
-      Rødhette 

Gruppen må velge en forteller, samt at alle skal ha en aktiv rolle i eventyret med replikker. Etter du har fremført eventyret skal du i lekse spill inn et lydklipp der du fortell om det du har gjort
BOKMÅLNYNORSK
EVENTYRLIG DETTE MÅ JEG KUNNE
BOKMÅL • NYNORSK TEKSTER TIL OVERSETTING
TEKST 1
BOKMÅL HVOR BOR DU NÅ?

Maria er fra Argentina. Hun snakker spansk og litt norsk. Hun snakker ikke engelsk. Spansk, norsk og engelsk er språk. Anita er fra Polen. Polen er et land. De snakker polsk i Polen. Polsk er også et språk. Nå bor Maria og Anita i Førde. Oslo er ikke et land. Oslo er en by. Maria bor i Norge nå. Anita bor også i Norge. De lærer norsk.

NYNORSK KVAR BUR DU NO?

Maria er frå Argentina. Ho snakkar spansk og litt norsk. Ho snakkar ikkje engelsk. Spansk, norsk og engelsk er språk. Anita er frå Polen. Polen er eit land. Dei snakkar polsk i Polen. Polsk er og eit språk.
No bur Maria og Anita i Førde. Førde er ikkje eit land. Førde er ein by. Maria bur i Noreg no. Anita bur og i Noreg. Dei lærer norsk.

TEKST 2
BOKMÅL FAMILIEN TIL MARIA

Maria bor i Langgata 2. Hun bor sammen med ei tante og mannen til tanta. Tanta til Maria er fra Argentina, og mannen til tante er fra Norge. De har to barn, en gutt på tolv år og ei jente på to år. Gutten heter Emilio, og jenta heter Linda. Mora og faren til Maria bor i Argentina.

NYNORSK FAMILIEN TIL MARIA

Maria bur i Langgata 2. Ho bur saman med ei tante og mannen til tanta. Tanta til Maria er frå Argentina, og mannen til tanta er frå Noreg. Dei har to barn, ein gut på tolv år og ei jente på to år. Guten heiter Emilio og jenta heiter Linda. Mora og faren til Maria bur i Argentina.

TEKST 3
BOKMÅL FRA MORGEN TIL KVELD

Maria står opp klokka sju. Hun spiser frokost klokka halv åtte. Klokken åtte sykler hun til skolen.
Hun er på skolen fra klokka halv ni til klokka to. Fra halv tolv til tolv er det storefri. Da går hun i kantina og spiser mat. Hun drikker melk eller vann.
Maria kommer hjem fra skolen klokka halv tre. Så gjør hun lekser og hører på musikk. Hun liker å høre på musikk.

NYNORSK FRÅ MORGON TIL KVELD

Maria står opp klokka sju. Ho et frukost klokka halv åtte. Klokka åtte syklar ho til skulen.
Ho er på skulen frå klokka halv ni til klokka to. Frå halv tolv til tolv er det storefri. Då går ho i kantina og et mat. Ho drikk mjølk eller vatn.
Maria kjem heim frå skulen klokka halv tre. Så gjer ho lekser og høyrer på musikk. Ho liker å høyre på musikk.

TEKST 4
BOKMÅL HUSET MITT

Jeg heter Anita og bor i tredje etasje i ei blokk.
I leiligheten har vi fire rom, kjøkken og bad.
Kjøkkenet er ikke så stort, men det er koselig. Vi har et bord og fire stoler på kjøkkenet. Badet er fint, med badekar og dusj. Vi har fliser på gulvet.
Mamma og pappa har et soverom sammen. Det er blått. Vi har en balkong. På balkongen er det blomster og fin utsikt over byen.

NYNORSK HUSET MITT

Eg heiter Anita og bur i tredje etasje i ei blokk.
I leilegheita har vi fire rom, kjøken og bad.
Kjøkenet er ikkje så stort, men det er koseleg. Vi har eit bord og fire stolar på kjøkenet. Badet er fint, med badekar og dusj. Vi har fliser på golvet.
Mamma og pappa har eit soverom saman. Det er blått. Vi har ein balkong. På balkongen er det blomar og fin utsikt over byen.

TEKST 5
BOKMÅL HUSARBEID

I dag er det lørdag. Tante, onkel og Maria gjør husarbeid. Tante vasker kjøkkenet og badet, mens onkel støvsuger stua og soverommet. Maria rer opp senga på rommet og rydder der. Emilio på 12 år vil ikke rydde, men onkel sier: Det er så rotete. Du må rydde på rommet ditt. Emilio spør: Maria, kan du hjelpe meg? Men Maria sier: Jeg vil ikke. Du kan gjøre det selv. Jeg skal rydde mitt eget rom. Tante og Maria henger opp klesvasken. Til slutt lager tante mat, og onkel hjelper henne. Det er fint å dele på husarbeidet.

NYNORSK HUSARBEID

I dag er det laurdag. Tante, onkel og Maria gjer husarbeid. Tante vaskar kjøkenet og badet, mens onkel støvsugar stova og soverommet. Maria reier opp senga på rommet og ryddar der. Emilio på tolv år vil ikkje rydde, men onkel seier: Det er så rotete. Du må rydde på rommet ditt. Emilio spør: Maria, kan du hjelpe meg? Men Maria seier: Eg vil ikkje. Du kan gjere det sjølv. Eg skal rydde mitt eige rom. Tante og Maria heng opp klesvasken. Til slutt lagar tante mat, og onkel hjelper henne. Det er fint å dele på husarbeidet.

TEKST 6
BOKMÅL ROMMET MITT

Jeg har mitt eget rom. Det er lysegult. På rommet har jeg ei seng med dyne og pute. Jeg har også noen myke kosedyr, en bamse og en katt. Jeg har et skrivebord på rommet mitt. Der gjør jeg leksene mine. Jeg skriver også i dagboka mi når jeg er alene på rommet. Dagboka er hemmelig. På veggen har jeg plakater med bilder av de musikkartistene jeg liker.

NYNORSK ROMMET MITT

Eg har mitt eige rom. Det er lysegult. På rommet har eg ei seng med dyne og pute. Eg har også nokre mjuke kosedyr, ein bamse og ein katt. Eg har eit skrivebord på rommet mitt. Der gjer eg leksene mine. Eg skriv også i dagboka mi når eg er åleine på rommet. Dagboka er hemmeleg. På veggen har eg plakatar med bilde av dei musikkartistane eg liker.

TEKST 7
BOKMÅL I HAGEN

Ibrahim bor i en enebolig. Foran huset er det en stor hage. I hagen har de ei sandkasse. Der sitter lillebroren hans og leker. I hagen er det gress, busker, blomster og trær. De har også en trampoline i hagen. Ibrahim liker å hoppe på trampolinen, men mor sier: Du må være forsiktig. Du må ikke falle og slå deg.
Ved siden av huset er det en garasje. I garasjen står bilen deres. Bak garasjen står sykkelen til Ibrahim.

NYNORSK I HAGEN

Ibrahim bur i ein einebustad. Framfor huset er det ein stor hage. I hagen har dei ei sandkasse. Der sit veslebroren hans og leikar. I hagen er det gras, buskar, blomstrar og tre. Dei har også ein trampoline i hagen. Ibrahim liker å hoppe på trampolinen, men mor seier: Du må vere forsiktig. Du må ikkje dette og slå deg. Ved sida av huset er det ein garasje. I garasjen står bilen deira. Bak garasjen står sykkelen til Ibrahim.

TEKST 8
BOKMÅL NORGE

Norge har fem landsdeler: Nord-Norge, Midt-Norge (Trøndelag), Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
Oslo ligger på Østlandet. Stavanger og Bergen ligger på Vestlandet. Trondheim ligger i Midt-Norge, og Tromsø ligger i Nord-Norge. På Sørlandet finner vi Kristiansand. Landsdelene er delt i 19 fylker. Fylkene er delt inn i kommuner. Det er over 400 kommuner i landet. Hvilken landsdel bor du i? Hvilket fylke og hvilken kommune?

NYNORSK NOREG

Noreg har fem landsdelar: Nord-Noreg, Midt-Noreg (Trøndelag), Vestlandet, Sørlandet og Austlandet.
Oslo ligg på Austlandet. Stavanger og Bergen ligg på Vestlandet. Trondheim ligg i Midt-Noreg, og Tromsø ligg i Nord-Noreg. På Sørlandet finn vi Kristiansand.
Landet er delt i 19 fylke. Fylka er delte inn i kommunar. Det er over 400 kommunar i landet.
Kva for ein landsdel bur du i? Kva fylke og kva kommune?

TEKST 9
BOKMÅL Å KLE SEG ETTER VÆRET

Det er vinter i Norge. Det er kaldt. Ibrahim fryser. Dette er første vinteren han er i Norge. I Somalia er det varmt hele året. Nå tar han på seg vintersko og Stillongs.

Det er vår i Norge. Snøen smelter. Det blir varmt ute. Sola skinner. Maria tar av seg lue og votter. Hun er svett og varm.

Det er sommer i Norge. Anita liker sommeren. Nå skal Anita bade. Hun tar på seg bikini og løper ut i vannet. Det er gøy å bade.

Det er høst i Norge. Eplene er modne. Bladene på trærne er gule og røde. Bladene faller fra trærne. Det blir kaldt i lufta. Ibrahim tar på seg dynejakke når han skal på skolen. Han liker ikke å fryse. Noen dager er det strålende sol, men andre ganger regner det mye. Lillebror må ta på seg gummistøvler og regntøy i barnehagen.

NYNORSK Å KLE SEG ETTER VÉRET

Det er vinter i Noreg. Det er kaldt. Ibrahim frys. Dette er første vinteren han er i Noreg. I Kenya er det varmt heile året. No tek han på seg vintersko og strømpebukse.

Det er vår i Noreg. Snøen smeltar. Det blir varmt ute. Sola skin. Maria tek av seg lue og vottar. Ho er sveitt og varm.

Det er sommar i Noreg. Anita liker sommaren. No skal ho bade. Ho tek på seg bikini og spring ut i vatnet. Det er gøy å bade.

Det er haust i Noreg. Epla er modne. Blada på trea er gule og raude. Blada fell frå trea. Det blir kaldt i lufta. Ibrahim tek på seg dynejakke når han skal på skulene Han liker ikkje å fryse. Nokre dagar er det strålande sol, men andre gonger regnar det mykje. Veslebror må ta på seg gummistøvlar og regntøy i barnehagen.

TEKST 10
BOKMÅL ANITA HAR INFLUENSA

Jeg har så vondt i hodet! For noen uker siden var jeg forkjølet. Jeg var tett i nesa. Så begynte nesa å renne. Jeg brukte en hel rull med papirlommetørklær! Men jeg hadde ikke feber og gikk på skolen likevel. Men nå føler jeg meg så tung og varm i kroppen. Jeg orker ikke å gå på skolen. Kanskje jeg har influensa?

NYNORSK ANITA HAR INFLUENSA

Eg har så vondt i hovudet! For nokre veker sidan var eg forkjølt. Eg var tett i nasen. Så begynte nasen å renne. Eg brukte ein heil rull med papiriommetørkle! Men eg hadde ikkje feber og gjekk på skulen likevel. Men no føler eg meg så tung og varm i kroppen. Eg orkar ikkje å gå på skulen. Kanskje eg har influensa?

TEKST 11
BOKMÅL BYGNINGSARBEIDER

Faren til Anita er bygningsarbeider. Han bygger hus.
På arbeidsplassen hans er det mange arbeidere fra Polen. Sjefen sier at de må jobbe mye fordi det er mange som vil ha nye hus. Derfor har pappa lang arbeidsdag. Hvorfor kommer pappa alltid så seint hjem? spør Anita. Fordi han har så mye å gjøre på jobben, sier mamma.

NYNORSK BYGNINGSARBEIDAR

Faren til Anita er bygningsarbeidar. Han byggjer hus. På arbeidsplassen hans er det mange arbeidarar frå Polen. Sjefen seier at dei må jobbe mykje fordi det er mange som vil ha nye hus. Derfor har han lang arbeidsdag. Kvifor kjem pappa alltid så seint heim? spør Anita. Fordi han har så mykje å gjere på jobben, seier mamma.

TEKST 12
BOKMÅL HJELPEPLEIER

Mora til Ali har akkurat kommet hjem fra jobb. Hun er sliten. Hun er hjelpepleier på sykehjemmet. Der er det mange gamle mennesker. Hun vasker dem, kler på dem og gir dem mat. Hun hjelper dem opp av senga. Det er tungt å løfte et menneske. Derfor får hun av og til vondt i ryggen. Fordi hun har skiftarbeid, jobber hun noen dager om morgenen og noen dager om kvelden.

NYNORSK HJELPEPLEIAR

Mora til Ali har akkurat komme heim frå jobb. Ho er sliten. Ho er hjelpepleiar på sjukeheimen. Der er det mange gamle menneske. Ho vaskar dei, kler på dei og gir dei mat. Ho hjelper dei opp av senga. Det er tungt å Iyfte eit menneske. Derfor får ho av og til vondt i ryggen. Fordi ho har skiftarbeid, jobbar ho nokre dagar om morgonen og nokre dagar om kvelden.

TEKST 13
BOKMÅL DELTIDSJOBB

Storebroren til Ali, Ahmed, har fått deltidsjobb i butikken. Han jobber en ettermiddag i uka og på lørdager. Han arbeider på lageret, og setter varer i hyllene. Han henter trillevogner og rydder flasker. Det er litt slitsomt.
Ahmed har lyst til å sitte i kassa, men han får ikke lov fordi han bare er 17 år gammel. Han må vente til han er 18 år før han kan jobbe med penger. Ahmed tjener 80 kroner i timen. Det er ikke så mye, men det er fint å ha litt ekstra penger når lønna kommer hver måned.

NYNORSK DELTIDSJOBB

Storebroren til Ali, Ahmed, har fått deltidsjobb i butikken. Han jobbar ein ettermiddag i veka og på laurdagar. Han arbeider på lageret, og set varer i hyllene. Han hentar trillevogner og ryddar flasker. Det er litt slitsamt.
Ahmed har lyst til å sitje i kassa, men han får ikkje lov fordi han berre er 17 år gammal. Han må vente til han er 18 år før han kan jobbe med pengar. Ahmed tener 80 kroner i timen. Det er ikkje så mykje, men det er fint å ha litt ekstra pengar når løna kjem kvar månad.

TEKST 14
BOKMÅL DRØMMEJOBBEN MIN

Læreren spør elevene i klassen: Hva vil dere gjøre når dere blir store? Eva drømmer om å bli danser. Det gjør Maria også. De går på dansing to ganger hver uke.
Mora til Anne er advokat. Det vil Anne også bli.
Sara liker matematikk. Hun vil bli ingeniør eller forsker. Det vil Trine også. Faren til Sebastian er lege. Det vil Sebastian også bli. Omar drømmer om å bli fotballspiller. Det vil Georg også. Omar liker ikke å danse. Det gjør ikke Georg heller.

NYNORSK DRAUMEJOBBEN MIN

Læraren spør elevane i klassa: Kva vil de gjere når de vert store? Eva drøymer om å bli dansar Det gjer Maria òg. Dei går på dansing to gonger kvar veke. Mora til Anne er advokat. Det vil Anne òg bli. Sara liker matematikk. Ho vil bli ingeniør eller forskar. Det vil Trine også.
 Faren til Sebastian er lege. Det vil Sebastian også bli. Omar drøymer om å verte fotballspelar. Det vil Georg også. Omar liker ikkje å danse. Det gjer ikkje Georg heller.

TEKST 15
BOKMÅL IBRAHIM HAR FØDSELSDAG

Det er fredag kveld. Ibrahim ligger i senga og tenker. Han gleder seg til i morgen. Da blir han 15 år. Han skal feire fødselsdagen to ganger
I morgen kveld skal han gå på kino med tre venner, og etterpå skal de et sted og spise pizza.
På søndag skal de ha gjester. Da kommer både bestefar og bestemor, tante og onkel og flere nieser og nevøer.
Ibrahim elsker å leke med de små nevøene på ett og to år. De er så morsomme. De kan ikke snakke ordentlig, men de snakker babyspråk. Ibrahim koser med dem og kiler dem. Da smiler og ler de. De er ikke så flinke til å gå. Noen ganger detter de, og da begynner de å gråte. Men Ibrahim trøster dem.

NYNORSK IBRAHIM HAR FØDSELSDAG

Det er fredag kveld. Ibrahim ligg i senga og tenkjer. Han gler seg til i morgon. Då vert han 14 år. Han skal feire fødselsdagen to gonger. I morgon kveld skal han gå på kino med tre vennar, og etterpå skal dei ein stad og ete pizza.
På søndag skal dei ha gjestar. Då kjem både bestefar og bestemor, tante og onkel og fleire nieser og nevøar.
Ibrahim elskar å leike med dei små nevøane på eitt og to år. Dei er så morosame. Dei kan ikkje snakke skikkeleg, men dei snakkar babyspråk. Ibrahim kosar med dei og kilar dei. Då smiler og ler dei. Dei er ikkje så flinke til å gå. Nokre gonger dett dei, og då begynner dei å gråte. Men Ibrahim trøystar dei.

TEKST 16
BOKMÅL SLEKTNINGER

Ibrahim har mange slektninger i Somalia. Faren til Ibrahim har mange søsken. Noen av dem er halvbrødre og halvsøstre. Noen av dem bor i andre land. Tre brødre og to søstre bor i Somalia, mens en bror bor i Australia, en bor i Dubai og to søstre bor i USA. Ibrahim har derfor mange søskenbarn i andre land.
Også to av besteforeldrene hans bor i Somalia. Ibrahim og familien hans besøker dem hver sommer. Ibrahim gleder seg alltid til å reise til Somalia. Når de kommer til flyplassen, står mange og venter på dem, og alle klemmer ham og er glad for å se ham. Familien har med mange gaver fra Norge til slektningene i Somalia.

NYNORSK SLEKTNINGAR

Ibrahim har mange slektningar i Kenya. Faren til Ibrahim har mange sysken. Nokre av dei er halvbrør og halvsystrer. Nokre av dei bur i andre land. Tre brør og to systre bur i Kenya, mens ein bror bur i Australia. Ein bur i Dubai og to systre bur i USA. Ibrahim har derfor mange syskenbarn i andre land.
Også to av besteforeldra hans bur i Kenya. Ibrahim og familien hans besøkjer dei kvar sommar. Ibrahim gler seg alltid til å reise til Kenya. Når dei kjem til flyplassen, står mange og ventar på dei, og alle klemmer han og er glade for å sjå han. Familien har med mange gåver frå Noreg til slektningane heime i Kenya.

TEKST 17
BOKMÅL PÅ KINO

Ibrahim og vennene hans tok bussen inn til sentrum for å gå på kino. De hentet billettene, og så gikk de til kiosken for å kjøpe noe godt. Ibrahim kjøpte brus og sjokolade, Ali kjøpte potetgull, mens Fredrik og Robert kjøpte popkorn. De gikk inn i salen og fant plassene på 15. rad. Ibrahim likte å sitte langt bak i kinoen. Filmen var morsom, og de lo ganske mye.
Etter kinoen gikk de på pizzarestaurant. De bestilte en stor pizza med kjøttdeig, sopp og ost. Ibrahim likte ikke soppen, men det gjorde ikke så mye. På pizzarestauranten fikk Ibrahim gaver av vennene sine. Det var penger i en konvolutt. For pengene kunne han kjøpe et nytt dataspill som han hadde lyst på. Etter kinoen ble de med hjem til Ibrahim. De håndhilste på hans. Etter en stund måtte de gå hjem. "Takk for meg", sa Ali.

NYNORSK PÅ KINO

Ibrahim og vennene hans tok bussen inn til sentrum for å gå på kino. Dei henta billettane, og så gjekk dei til kiosken for å kjøpe noko godt. Ibrahim kjøpte brus og sjokolade, Ali kjøpte potetgull, mens Fredrik og Robert kjøpte popkorn. Dei gjekk inn i salen og fann plassane på 15. rad. Ibrahim likte å sitje iangt bak i kinoen. Filmen var morosam, og dei lo ganske mykje.
Etter kinoen gjekk dei på pizzarestaurant. Dei bestilte ein stor pizza med kjøtdeig, sopp og ost. Ibrahim likte ikkje soppen, men det gjorde ikkje så mykje. På pizzarestauranten fekk Ibrahim gåver av vennene sine. Det var pengar i ein konvolutt. For pengane kunne han kjøpe eit nytt dataspel som han hadde lyst på. Etter kinoen vart dei med heim til Ibrahim. Dei handhelsa på foreldra hans. Etter ei stund måtte dei gå heim. "Takk for meg", sa Ali.

TEKST 18
BOKMÅL JUL

Jula feirer vi til minne om at Jesus ble født. Før jul er det vanlig å ha en lysestake med sju lys eller en stjerne i vinduet. På lille julaften, 23. desember, er det mange som pynter juletreet. På julaften, 24. desember, går mange i kirken før de spiser en god middag med familie og venner. Under juletreet ligger det pakker som man åpner om kvelden.

Nyttårsaften feirer vi også med god mat sammen med venner eller familie. Klokka tolv sender mange opp fyrverkeri og ønsker hverandre godt nyttår.

NYNORSK JUL

Jula feirar vi til minne om at Jesus vart fødd. Førjul er det vanleg å ha ein lysestake med sju lys eller ei stjerne i vindauget. På vesle julaftan, 23. desember, er det mange som pyntar juletreet. På julaftan, 24. desember, går mange i kyrkja før dei et ein god middag med familie og venner. Under juletreet ligg det pakkar som vert opna om kvelden.

Nyttårsaftan feirar vi også med god mat saman med venner og familie. Klokka tolv sender mange opp fyrverkeri og ønskjer kvarandre godt nyttår.

TEKST 19
BOKMÅL JULEAVLUTNING


Det er fredag 20. desember. Klassen til Rosanna skal ha juleavslutning og spille et julespill om Jesu fødsel. Rosanna skal være Maria. Mor har hjulpet til med å lage klær til henne - lang, brun kjole og hvitt sjal. Dokka hennes skal være Jesusbarnet. Noen elever skal være gjetere, andre skal være engler. Foreldre, besteforeldre og søsken kommer til avslutningen i gymsalen. Når julespillet er slutt, klapper alle.

NYNORSK JULEAVLUTNING

Det er fredag 20. desember. Klassa til Rosanna skal ha juleavslutning og spele eit julespel om Jesu fødsel. Rosanna skal vere Maria. Mor har hjelpt til med å lage klede til henne - lang, brun kjole og kvitt sjal. Dokka hennar skal vere Jesusbarnet. Nokre elevar skal vere gjetarar, andre skal vere englar. Foreldre, besteforeldre og sysken kjem til avslutninga i gymsalen. Når julespelet er slutt, klappar alle.

TEKST 20
BOKMÅL JULENISSEN KOMMER

Et stort juletre står pyntet midt på gulvet. Etter julespillet går alle rundt juletreet. Både store og små synger julesangene. Men plutselig banker det hardt på døra til festsalen. Det blir stille, og noen roper: "Kom inn!" Inn kommer en svær mann med langt, hvitt skjegg, rød frakk og Iue. På ryggen har han en stor, tung sekk. "Er det noen snille barn her?" spør han med mørk stemme. "Ja", roper ungene. "Her er alle snille!" Snart har alle fått pakke av nissen, og det er en pose med frukt og godteri.

NYNORSK JULENISSEN KJEM

Eit stort juletre står pynta midt på golvet. Etter julespelet går alle rundt juletreet. Både store og små syng julesongane. Men plutseleg bankar det hardt på døra til festsalen. Det vert stille, og nokre ropar: "Kom inn!" Inn kjem ein svær mann med langt, kvitt skjegg, raud frakk og Iue. På ryggen har han ein stor, tung sekk. "Er det nokre snille barn her?" spør han med mørk stemme. "Ja" ropar ungane. "Her er alle snille!" Snart har alle fått pakke av nissen, og det er ein pose med frukt og godteri.

TEKST 21
BOKMÅL PÅ FJELLET I PÅSKEN

Ibrahim har en norsk venn. Familien hans har hytte på fjellet, og i år fikk Ibrahim være med Stian på hytta. Hytta ligger like ved et stort skisenter der man kan kjøre slalåm eller stå på snøbrett. Både Ibrahim og Stian står på snøbrett,
Det er tiere bakker ved skisenteret. Noener korte og ikke så bratte. Der står de små barna på ski og på akebrett. En av bakkene er veldig bratt og lang. Ibrahim og Stian tar heisen opp til toppen av en bakke der det er mange kuler som de kan hoppe på. Det er veldig gøy, og de holder på hele dagen. Foreldrene til Stian liker å gå langrenn. En dag er også Ibrahim og Stian med. De går gjennom skogen og etter hvert kommer de opp på fjellet. Der tar de en pause. De drikker kakao fra termos og spiser matpakke med brødskiver og sjokolade. Så flink du er til å gå på ski, Ibrahim, sier foreldrene til Stian. Takk, sier Ibrahim.

NYNORSK PÅ FJELLET I PÅSKA

Ibrahim har ein norsk venn. Familien hans har hytte på fjellet, og i år fekk Ibrahim vere med Stian på hytta. Hytta ligg like ved eit stort skisenter der ein kan køyre slalåm eller stå på snøbrett. Både Ibrahim og Stian står på snøbrett. Det er fleire bakkar ved skisenteret. Nokre er korte og ikkje så bratte. Der renn dei små barna på ski og på akebrett. Ein av bakkane er veldig bratt og lang. Ibrahim og Stian tek heisen opp til toppen av ein bakke der det er mange kular som dei kan hoppe på. Det er veldig gøy, og dei held på heile dagen. Foreldra til Stian liker å gå langrenn. Ein dag er også Ibrahim og Stian med. Dei går gjennom skogen og etter kvart kjem dei opp på fjellet. Der tek dei ein pause. Dei drikk kakao frå termos og et matpakke med brødskiver og sjokolade. Så flink du er til å gå på ski, Ibrahim, seier foreldra til Ibrahim. Takk, seier Ibrahim.

TEKST 22
BOKMÅL NYTTÅR I RUSSLAND

Nyttårsaften er den største høytiden i Russland. Først feirer vi sammen med kolleger på jobben, og om kvelden med familien hjemme.
Kvart på tolv nyttårsaften holder den russiske presidenten tale for folket på TV. Så skåler de voksne med sjampanje, først for det gamle året, og så for det nye året.
Det nye året starter med at barna får gaver. Av og til ligger gavene bare under juletreet. Nissen har vært der. Eller foreldrene betaler for en nisse som ringer på døra og kommer med gaver til barna.
I Russland kalles nissen Bestefar Frost. Han ser ut som den amerikanske, rødkledde Santa Claus, men både skjegget og klærne er lengre. Ofte kommer nissen sammen med barnebarnet sitt, Snøjenta. Hun er en pen jente med lyst hår og blå kjole.

NYNORSK NYTTÅR I RUSSLAND

Nyttårsaftan er den største høgtida i Russland. Først feirar vi saman med kollegaene på jobben, og om kvelden med familien heime. Kvart på tolv nyttårsaftan held den russiske presidenten tale til folket på TV. Så skålar dei vaksne med sjampanje, først for det gamle året, og så for det nye året.
Det nye året startar med at barna får gåver. Av og til ligg gåvene berre under juletreet. Nissen har vore der. Eller foreldra betalar for ein nisse som ringjer på døra og kjem med gåver til barna.
I Russland kallar vi nissen Bestefar Frost. Han ser ut som den amerikanske, raudkledde Santa Claus, men både skjegget og kleda er lengre.
Ofte kjem nissen saman med barnebarnet sitt, Snøjenta. Ho er ei pen jente med lyst hår og blå kjole.

TEKST 23
BOKMÅL SKAL VI LAGE VAFLER?

I går laget Maria vafler. Først tok hun to egg fra kjøleskapet, hakket hull på skallet og helte eggehviten og eggeplommen ned i en bolle. Så helte hun i sukkeret og pisket det sammen. Deretter målte hun opp hvetemelet. Så helte hun melet oppi bollen sammen med bakepulveret. Melka blandet hun i røra litt etter litt. Så fikk røra stå og svelle en stund. Deretter varmet hun vaffeljernet og smurte det med litt margarin.
Til slutt stekte hun vaflene og la dem på en tallerken med en gaffel. Så ropte hun på familien: Nå er vaflene ferdige!

NYNORSK SKAL VI LAGE VAFLAR?

I går laga Maria vaflar. Først tok ho to egg
frå kjøleskapet, hakka hol på skalet og helte eggekvita og eggeplomma ned i ein bolle. Så helte ho i sukkeret og piska det saman. Deretter målte ho opp kveitemjølet. Så helte ho mjølet oppi bollen saman med bakepulveret. Mjølka blanda ho i røra litt etter litt. Så fekk røra stå og svelle ei stund. Deretter varma ho vaffeljernet og smurde det med Iitt margarin.
Til slutt steikte ho vaflane og la dei på ein tallerken med ein gaffel. Så ropte ho på familien: No er vaflane ferdige!

TEKST 24
BOKMÅL NORSKE MATTRADISJONER

De norske mattradisjonene har forandret seg. Folk reiser mer til andre land. De prøver å lage mat de har smakt i ferien. I dag er det lett å få tak i matvarer som var ukjente før. Pizza, kebab, wok og taco er vanlig i mange norske hjem.
Men når det er høytid og fest, husker vi de gamle mattradisjonene. Jula er en viktig høytid, og på julaften vil østlendinger ha svineribbe.
Vestlendingene spiser pinnekjøtt, som er laget av salt lammekjøtt. På Sørlandet vil mange ha fersk torsk til julemiddagen.

NYNORSK NORSKE MATTRADISJONAR

Dei norske mattradisjonane har endra seg. Folk reiser meir til andre land. Dei prøver å lage mat dei har smakt i ferien. I dag er det lett å få tak i matvarer som var ukjende før. Pizza, kebab, wok og taco er vanleg i mange norske heimar.
Men når det er høgtid og fest, hugsar vi dei gamle mattradisjonane. Jula er ei viktig høgtid, og på julaftan vil austlendingar ha svineribbe.
Vestlendingane et pinnekjøt, som er laga av salta saueribbe. På Sørlandet vil mange ha fersk torsk til julemiddagen.

TEKST 25
BOKMÅL MARIA LAGER MAT

Maria liker å hjelpe tanta si på kjøkkenet. Når hun er i hjemlandet Argentina, pleier hun også å hjelpe mora si med å lage mat. Der er det vanlig at kvinnene lærer døtrene sine matlaging.
Onkelen til Maria er også flink å lage mat. Maria har lært å lage pannekaker og risgrøt av onkelen sin. Det er ikke vanskelig. Når hun og fetteren hennes, Emilio, er alene hjemme, setter de ofte en pizza i ovnen. Det er veldig lett.

NYNORSK MARIA LAGAR MAT

Maria liker å hjelpe tanta si på kjøkenet. Når ho er heime i Argentina, pleier ho også å hjelpe mora si med å lage mat. Der er det vanleg at kvinnene lærer døtrene sine å lage mat. Onkelen til Maria er også flink å lage mat. Maria har lært å lage pannekaker og risengrynsgraut av onkelen sin. Det er ikkje vanskeleg. Når ho og Emilio, er åleine heime, set dei ofte ein pizza i omnen. Det er veldig lett.

TEKST 26
BOKMÅL GRETHE OG PETER

Grethe og Petter giftet seg for 14 år siden. De fikk to barn, og Grethe var hjemme med barna. Petter jobbet mye.
- Hvorfor er du aldri hjemme? Jeg er sliten, sa Grethe.
- Jeg er også sliten, sa Petter, og du klager så mye.
De begynte å krangle, og til slutt ble de skilt.
Før i tiden var det ikke så vanlig å skille seg, og det var vanskelig å være enslig mor. I dag er det ganske vanlig. Mange barn bor hos mor og far annenhver uke, og har god kontakt med begge foreldrene.

NYNORSK GRETHE OG PETER

Grethe og Petter gifta seg for 14 år sidan. Dei fekk to barn, og Grethe var heime med barna. Petter jobba mykje.
- Kvifor er du aldri heime? Eg er sliten, sa Grethe.
- Eg er også sliten, sa Petter, og du klagar så mykje.
Dei tok til å krangle, og til slutt vart dei skilde.
Før i tida var det ikkje så vanleg å skilje seg, og det var vanskeleg å vere einsleg mor. I dag er det ganske vanleg. Mange barn bur hos mor og far annankvar veke, og har god kontakt med begge foreldra.

TEKST 27
BOKMÅL MAGNUS OG SIRI

Magnus er ti år. Søstera hans, Siri, blir snart tolv. Nå bor de sammen med mora, som heter Grethe. Grethe har en samboer som heter Kristian. De har en datter som heter Lise, og som er atten måneder gammel.
Annenhver helg og hver onsdag er Magnus og Siri hos faren, som heter Petter. Nå er Petter gift med Trine. Trine og Petter har to barn, Kine, som er fire år gammel, og Einar som snart blir tre.
Magnus har ei søster, Siri, og Siri har en bror, Magnus. Men i tillegg har de tre halvsøsken. De reiser på ferie sammen med faren sin i tre uker hver sommer.

NYNORSK MAGNUS OG SIRI

Magnus er ti år. Systera hans, Siri, blir snart tolv. No bur dei saman med mora, som heiter Grethe. Grethe har ein sambuar som heiter Kristian. Dei har ei dotter som heiter Lise, og som er atten månadar gammal.
Annankvar helg og kvar onsdag er Magnus og Siri hos faren, som heiter Petter. No er Petter gift med Trine. Trine og Petter har to barn, Kine, som er fire år, og Einar som snart blir tre.
Magnus har ei syster, Siri, og Siri har ein bror, Magnus. Men i tillegg har dei tre halvsysken. Dei reiser på ferie saman med faren sin tre veker kvar sommar.

TEKST 28
BOKMÅL HVEM ER ELDST?

Grethe har tre barn. Siri er tolv år. Hun er eldst. Magnus er yngre enn Siri. Han er ti år. Men Lise er yngst. Hun er bare atten måneder gammel.
Foreldrene til Siri og Magnus er skilt. Petter har giftet seg med en dame som heter Trine. De har to barn som heter Kine og Einar. Kine er eldre enn Einar. Hun er fire år, mens Einar er snart tre år. Jeg er størst av barna, sier Siri. Du er mindre enn meg, Magnus. Ja, men jeg er større enn Kine og Einar, sier Magnus. Lise er minst av alle.

NYNORSK KVEN ER ELDST

Grethe har tre barn. Siri er snart 12 år. Ho er eldst. Magnus er yngre enn Siri. Han er 10 år. Men Lise er yngst. Ho er berre 18 månader gammal.
Foreldra til Siri og Magnus er skilde. Petter har gifta seg med ei dame som heiter Trine. Dei har to barn som heiter Kine og Einar. Kine er eldre enn Einar. Ho er fire år, mens Einar er snart tre
Eg er størst av barna, seier Siri. Du er mindre enn meg, Magnus. Ja, men eg er større enn Kine og Einar, seier Magnus. Lise er minst av alle.

TEKST 29
BOKMÅL FOTBALL

Siri liker å spille fotball. Nesten alle jentene i klassen til Siri er med på fotballaget. De trener en gang i uka, og spiller kamp en gang i uka. Det er spennende å spille kamp. Noen ganger taper de kampen. Men mange ganger vinner de. Det er gøy. Faren til Siri er trener på fotballaget. Når det er kamp, kommer hele familien til Siri og ser på. Etter kampen får Siri alltid vaffel eller pølse i kiosken. Det er godt.

NYNORSK FOTBALL

Siri liker å spele fotball. Nesten alle jentene i klassa til Siri er med på fotballaget. Dei trenar ein gong i veka, og spelar kamp ein gong i veka.
Det er spennande å spele kamp. Nokre gonger taper dei kampen. Men mange gonger vinn dei. Det er gøy. Faren til Siri er trenar på fotballaget. Når det er kamp, kjem heile familien til Siri og ser på. Etter kampen får Siri alltid vaflar eller pølse i kiosken. Det er godt.

TEKST 30
BOKMÅL FERIE

I tillegg til de helgene og kveldene Magnus og Siri er hos faren sin, reiser de på ferie sammen i tre uker hver sommer. Da reiser de ofte til utlandet og et sted de kan bade. I juleferien er de enten hos mora i julehelga og faren i nyttårshelga, eller omvendt. I påskeferien og høstferien er de også enten hos mor eller far. Da reiser de ofte på hytta.
Slik har livet deres vært siden de var ganske små. Det som er bra med dette, er at de alltid har en av foreldrene å være sammen med i skoleferiene.

NYNORSK FERIE

I tillegg til dei helgane og kveldane Magnus og Siri er hos faren sin, reiser dei på ferie saman i tre veker kvar sommar. Då reiser dei ofte til utlandet og ein stad dei kan bade. I juleferien er dei anten hos mora i julehelga og faren i nyttårshelga, eller omvendt. I påskeferien og haustferien er dei òg anten hos mor eller far. Då reiser dei ofte på hytta. Slik har livet deira vore sidan dei var ganske små. Det som er bra med dette, er at dei får lite tid åleine utan ein av foreldra.

TEKST 31
BOKMÅL POLITIKERE

Det er mange innvandrere som er aktive i politikken. De fleste sitter i kommunestyrer I rundt omkring i Norge, men også på Stortinget sitter det noen innvandrere. Afshan Rafiq, født 25. februar 1975 i Oslo, ble valgt inn på Stortinget i 2001 og representerer Høyre. Fra 1995 til 2001 var hun medlem av Oslo bystyre. Hun er datter av innvandrere fra Pakistan, og ble den første muslimen valgt inn på Stortinget.

NYNORSK POLITIKARAR

Det er mange innvandrarar som er aktive i politikken, mange sit i kommunestyre rundt omkring i Noreg, men  g på Stortinget sit det nokre innvandrarar.
Afshan Rafiq, fødd 25. februar 1975 i Oslo, vart valt inn på Stortinget i 2001 og representerer Høgre. Frå 1995 til 2001 var ho medlem av Oslo bystyre. Ho er dotter av innvandrarar frå Pakistan, og vart den første muslimen valt inn på Stortinget.

TEKST 32
BOKMÅL JEG VIL DANSE HELE LIVET

Adil Thathaal har breaket siden han var en meter lang. I dag er Adil kjempehøy. Han og noen kamerater pleide å øve tre-fire timer om dagen utenfor Oslo Sentralstasjon. Der danset de til musikk de hadde med seg. Noen ganger kom vaktene og kastet dem ut. Politiet kom også og spurte om legitimasjon. Det var nok fordi vi var mørke i huden, sier Adil.
- Sånn er det med breaking, man får sjelden lov til å trene i vanlige studio.
Før Adil ble seriøs med dansen, var pappas store håp at han skulle bli sanger. Søstera til Adeel synger. Men Adil sier at han vil danse hele livet, til han kommer på gamlehjem.
- Nå kan jeg heldigvis leve av å danse. Jeg har fått mange dansejobber, forteller Adil.

NYNORSK EG VIL DANSE HEILE LIVET

Adil Thathaal har halde på med breikdans sidan han var ein meter høg. I dag er Adil kjempehøg. Framleis øver han og nokre kameratar tre-fire timar kvar dag utanfor Oslo Sentralstasjon. Der dansar dei til musikk frå ein CD-spelar. Nokre gonger kjem vaktene og kastar dei ut. Politiet kjem også og spør etter legitimasjon. Det er nok fordi vi er mørke i huda, seier Adil.
- Sånn er det med breaking, vi får sjeldan lov til å trene i vanlege studio.
Før Adil blei seriøs med dansen, var pappa sitt store håp at han skulle bli songar. Systera til Adil syng. Men Adil seier at han vil danse heile livet, til han kjem på aldersheim.
- No kan eg heldigvis leve av å danse. Eg har fått mange dansejobbar, seier han

TEKST 33
BOKMÅL BABY

Mora til Anita skal ha en baby. Anita vet at hun nesten sikkert skal få en lillesøster. Mora hennes har vært på helsestasjonen hver måned for å kontrollere at alt er bra, og en gang dro hun på sykehuset for å ta ultralyd. Etterpå kom hun hjem med et lite bilde av fosteret inni magen. I dag skal mora og faren dra til byen for å kjøpe seng og vogn til babyen. Faren skal være med mora på sykehuset når hun skal føde. Anita gleder seg til å få en lillesøster, men hun håper at hun ikke vil skrike så mye.

NYNORSK EG VIL DANSE HEILE LIVET

Mora til Anita skal ha ein ny baby. Anita veit at ho nesten sikkert skal få ei veslesyster. Mora hennar har vore på helsestasjonen kvar månad for å kontrollere at alt er bra, og ein gong drog ho til sjukehuset for å ta ultralyd. Ho kom heim med eit lite bilete av fosteret i magen. I dag skal mor og far til byen for å kjøpe seng og vogn til babyen. Far skal vere med mor på sjukehuset når ho skal føde. Anita gler seg til å få ei veslesyster, men håper at ho ikkje vil skrike så mykje.

TEKST 34
BOKMÅL ASTMA

Når Anita løper, blir det noen ganger så tungt å puste. Da hun var fem å gammel, fikk familien en kattunge. Anita koste med katten oppe i senga, men plutselig fikk hun problemer med å puste. De måtte dra på sykehuset. Legen fortalte at hun hadde astma. Hun er dessuten allergisk mot katter og kan ikke spise epler, gulrøtter eller nøtter. Det er så ille at hvis noen av de andre barna i klassen spiser noe med nøtter, kan hun bli syk. Det er litt kjedelig. Spesielt synes Anita det er dumt at hun ikke kan ha katt.

NYNORSK ASTMA

Når Anita spring, hender det at ho vert tungpusta. Då ho var fem år gammal, fekk familien ein kattunge. Anita kosa med katten i senga, men plutseleg fekk ho problem med å puste. Dei måtte dra til sjukehuset. Legen fann at ho hadde astma.
I tillegg til å vere allergisk mot kattar, kan ho ikkje ete eple, gulrøter eller nøtter. Det er så ille at dersom andre barn i klassa et noko med nøtter, kan ho bli sjuk. Det er litt kjedeleg. Spesielt synest Anita det er dumt at ho ikkje kan ha katt.

TEKST 35
BOKMÅL LILLESØSTER

Etter ni måneder hadde magen til mamma blitt veldig stor. Hun gledet seg til å få ut babyen. Plutselig en kveld fikk hun vondt i magen. Etter en stund sa hun til Anita: Jeg og pappa må dra på sykehuset nå.
Anita gikk og la seg, men det var vanskelig å sove. Hun tenkte på mamma og babyen.
Klokka ni om morgenen ringte pappa: Anita, du har fått en lillesøster! Hun er 50 cm lang, og veier 3250 gram.
Anita ble veldig glad. Pappa kom og hentet henne, og de dro for å besøke mamma på sykehuset. Pappa kjøpte en stor blomsterbukett til mamma. Da de kom inn på barselavdelingen, fant de mamma og babyen. Babyen lå og sugde melk av mamma. Den var bitteliten og veldig søt.
Etter en stund reiste pappa og Anita hjem.
"Både mor og babyen må sove nå", sa pappa.
"De er trøtte begge to."

NYNORSK VESLESYSTER

Etter ni månader hadde magen til mor blitt veldig stor. Ho gledde seg til å få ut babyen.
Plutseleg ein kveld fekk ho vondt i magen. Etter ei stund sa ho til Anita: Eg og far må fare til sjukehuset no.
Anita gjekk og la seg, men det var vanskeleg å få sove. Ho tenkte på mor og babyen.Klokka ni om morgonen ringde far: Anita, du har fått ei veslesyster! Ho er 50 cm lang, og veg 3250 gram.
Anita blei veldig glad. Far kom og henta ho, og dei drog for å besøkje mor på sjukehuset. Far kjøpte ein stor blomsterbukett til mor. Då dei kom inn på barselavdelinga, fann dei mor og babyen. Mor låg og amma. Babyen var bitteliten og veldig søt.
Etter ei stund reiste far og Anita heim. "Både mor og babyen må sove no", sa far. "Dei er trøytte begge to."

TEKST 36
BOKMÅL EVENTYR

"Hvorfor bjørnen har kort hale" og " De tre bukkene Bruse" er eventyr. I gamle dager, før folk fikk bøker, radio og TV var det vanlig å sitte sammen om kvelden og fortelle morsomme og spennende historier. Historiene kunne handle om både mennesker og dyr, og om troll og andre overnaturlige vesener.
I eventyrene om bjørnen og reven, er den store, farlige bjørnen litt dum, mens den lille reven er smart. Trollet er stort og sterkt, men bukkene er lure. Mange av eventyrene kan man lære noe av.

NYNORSK EVENTYR

"Kvifor bjørnen har kort hale" og "Dei tre bukkane Bruse" er eventyr. I gamle dagar, før folk fekk bøker, radio og TV var det vanleg å sitje saman om kvelden og fortelje morosame og spennande historier. Historiene kunne handle om både menneske og dyr, og om troll og andre overnaturlege vesen.
I eventyra om bjørnen og reven, er den store farlege bjørnen litt dum, mens den vesle reven er Trollet er stort og sterkt, men bukkane er lure.
Mange av eventyra kan ein lære noko av.

TEKST 37
BOKMÅL BJØRNEN

Bjørnen møtte en gang reven, som kom luskende med noe fisk han hadde stjålet.
"Hvor har du fått den fisken fra?" spurte bjørnen.
"Jeg har vært ute og fisket, herr bjørn!" svarte reven.
Så fikk bjørnen også lyst til å lære å fiske, og ba reven si hvordan han skulle gjøre det.
"Det er lett det," sa reven, " Du skal bare gå ut på isen, hogge deg et hull og stikke halen nedi; og så må du holde den der lenge. Du må ikke bry deg om at det svir litt i halen; det er når fisken biter. Jo lenger du kan holde den der, jo mer fisk får du. Til slutt skal du dra halen opp.
Ja, bjørnen gjorde som reven hadde sagt, og holdt halen lenge, lenge nedi hullet, til den var frosset godt fast. Så dro han den rett av, og nå går han der med kort hale den dag i dag.

NYNORSK BJØRNEN

Bjørnen møtte ein gong reven, som kom luskande med noko fisk han hadde stole.
"Kor har du fått den fisken frå?" spurde bjørnen.
"Eg har vore ute og fiska, herr bjørn!" svara reven.
Så fekk bjørnen også lyst til å lære å fiske, og bad reven seie korieis han skulle gjere det.
"Det er lett det," sa reven. "Du skal berre gå ut på isen, hogge deg eit hol og stikke halen nedi; og så må du halde han der lenge. Du må ikkje bry deg om at det svir litt i halen; det er når fisken bit. Dess lenger du kan halde han der, dess meir fisk får du. Til slutt skal du dra halen opp."
Ja, bjørnen gjorde som reven hadde sagt, og heldt halen lenge, lenge nedi holet, til han var frosen godt fast. Så drog han han - rett av, og no går han der med kort hale den dag i dag.

TEKST 38
BOKMÅL SKRINET

Det var en gang en liten gutt som gikk på en vei. Da han hadde gått et stykke, fant han et skrin. "Det er visst noe veldig rart i det skrinet," sa han til seg selv. Men hvordan han snudde og vendte på det, klarte han ikke å få det opp. "Det er nok noe veldig rart i det," tenkte han. Men da han hadde gått et stykke til, fant han en liten nøkkel. Så ble han trøtt og satte seg ned, og så tenkte han det ville vært moro om nøkkelen passet til skrinet, for et lite nøkkelhull var det på det. Så tok han den lille nøkkelen opp av lommen sin; blåste i nøkkelhullet, og så satte han nøkkelen i nøkkelhullet og vred rundt. "Knepp!" sa det i låsen, og da han tok i lokket, var skrinet åpent. Men kan du gjette hva det var som lå i skrinet? - Det var en kalvehale. Og hadde kalvehalen vært lengre, hadde eventyret vært lengre også.

NYNORSK SKRINET

Det var ein gong ein liten gut som gjekk på ein veg. Då han hadde gått eit stykke, fann han eit skrin. "Det er visst noko veldig rart i det skrinet," sa han til seg sjølv. Men korleis han snudde og vende på det, klarte han ikkje å få det opp. "Det er nok noko veldig rart i det," tenkte han. Men då han hadde gått eit stykke til, fann han ein liten nøkkel. Så blei han trøtt og sette seg ned, og så tenkte han det skulle vere moro om nøkkelen passa til skrinet, for eit lite nøkkelhol var det på det. Så tok han den vesle nøkkelen opp av lomma si; bles i nøkkelholet, og så sette han nøkkelen i nøkkelholet og vrei rundt. "Knepp!" sa det i låsen, og då han tok i loket, var skrinet ope. Men kan du gjette kva det var som låg i skrinet? - Det var ei kalverumpe. Og hadde kalverumpa vore lengre, hadde eventyret vore lengre også.

TEKST 39
BOKMÅL HAREN

Det var en gang en hare som var ute og gikk. "Å, hurra, hei og hopp!" ropte han, og hoppet og spranga. Så kom det en rev luskende. "God dag, god dag!" sa haren. "Jeg er så glad i dag, for det jeg har vært gift, skal du vite", sa haren. "Det var bra det da", sa reven. "Å, det var ikke så bra heller, det var et troll til kjerring jeg fikk", sa han. "Det var ille det da," sa reven. "Å, det var ikke så ille heller" sa haren, "for jeg fikk penger med henne, og hun hadde et hus". "Det var da bra det, sa reven. "Å, det var ikke så bra heller", sa haren, "for huset brant opp, og alt det vi eide". "Det var da riktig ille", sa reven.
"Å, det var ikke så ille likevel," sa haren, "for hun brant opp kjerringa også."

NYNORSK HAREN

Det var ein gong ein hare som var ute og gjekk. "Å, hurra, hei og hopp!" ropte han, og hoppa og sprang. Så kom det ein rev luskande. "God dag, god dag!" sa haren. "Eg er så glad i dag, for det eg har vore gift, skal du vite", sa haren. "Det var bra det då", sa reven. "Å, det var ikkje så bra heller, det var eit troll til kjerring eg fekk", sa han. "Det var ille det då", sa reven. "Å, det var ikkje så ille heller", sa haren, "for eg fekk pengar med henne, ho hadde eit hus". "Det var då bra det," sa reven. "Å, det var ikkje så bra heller", sa haren, "for huset brann opp, og alt det vi eigde". "Det var då verkeleg ille," sa reven.
"Å, det var ikkje så ille likevel," sa haren, "for ho brann opp kjerringa med."

TEKST 40
BOKMÅL SAGNET

Sagnet forteller om Hallvard. Han ble født ca år 1020 i Lier ved Drammen og var sønnen til en storbonde. Den
15. mai i 1043, mens han var ute og rodde, fikk han se en ung kvinne som kom løpende på stranda. Etter henne kom tre menn som beskyldte henne for å være tyv. Kvinnen sa at hun var uskyldig, så Hallvard prøvde å redde henne og tok henne med seg i båten ut over Drammensfjorden. Men de tre mennene kom etter og drepte dem.
Hallvard ble truffet i halsen av en pil. Kvinnen ble slått i hjel og gravlagt på stranda. Hallvard ble senket i fjorden med en kvernstein rundt halsen. Kort tid etter fløt liket av Hallvard opp. På grunn av dette mirakelet ble Hallvard Oslo bys skytshelgen. På Oslos byvåpen ser vi Hallvard, pilene, steinen og kvinnen.

NYNORSK SAGNET

Segna fortel om Hallvard. Han vart fødd i omlag år 1020 i Lier ved Drammen og var son til ein storbonde. Den 15. mai i 1043, medan han var ute og rodde, fekk han sjå ei ung kvinne som kom springande på stranda. Etter henne kom tre menn som skulda henne for å vere tjuv. Kvinna sa at ho var uskuldig og Hallvard prøvde å redde henne og tok henne med seg i båten ut over Drammensfjorden. Men dei tre mennene kom etter og drap dei.
Hallvard blei treft av ei pil i halsen. Hallvard vart søkkt i fjorden med ein kvernstein rundt halsen. Kvinna vart slått i hel og gravlagd på stranda. Kort tid etter flaut liket av Hallvard opp. På grunn av dette mirakelet vart Hallvard Oslo by sin skytshelgen. På Oslo sitt byvåpen ser vi Hallvard, pilene, steinen og kvinna.

TEKST 41
BOKMÅL SKOLEN

Før i tiden måtte elevene alltid reise seg når læreren kom inn i klasserommet. Slik er det ikke nå. Nå bruker de fornavnet på læreren istedenfor "frøken" eller "lærer", slik det var før.
Før måtte elevene gå ned en klasse hvis de var dårlige på skolen. De "dumpet". Men nå får alle fortsette på samme klassetrinn, og alle skal føle at de er flinke i noe og få undervisning på sitt nivå.
Elevene får ofte samarbeide. Da sitter de to og to eller i grupper.
Undervisningen foregår ikke alltid inne i klasserommet. Ofte går elevene ut på tur. De lærer om naturen og om norske turtradisjoner.
Friminuttene er den tiden mange elever liker best. Da er de ute og leker eller spiller ball.

NYNORSK SKULEN

Før i tida måtte barna alltid reise seg når læraren kom inn i klasserommet. Slik er det ikkje no. No bruker barna fornamnet på læraren i staden for "frøken" eller "lærar", slik dei gjorde før.
Før måtte elevar som var dårlege på skulen gå om att. Dei "dumpa". Men no får alle halde fram i neste klasse, og alle skal føle at dei er flinke i noko og få undervisning på sitt nivå.
Barna får ofte samarbeide med dei andre elevane. Då sit dei to og to eller i grupper. Undervisninga går ikkje alltid føre seg i klasserommet. Ofte går elevane ut på tur. Dei lærer om naturen og om norske turtradisjonar.
Friminutta er den tida mange elevar liker best. Då er dei ute og leikar eller spelar ball.

TEKST 42
BOKMÅL UNGDOMSSKOLEN

Når barna er ferdige med sju år på barneskolen, begynner de på ungdomsskolen. Her får de flere fag, og de kan blant annet velge et språk til i tillegg til norsk og engelsk. På ungdomsskolen blir det mer arbeid enn på barneskolen, og elevene får oftere prøver i de ulike fagene. Det er vanligvis heldagsprøver i norsk, matematikk og engelsk to eller tre ganger i året.

NYNORSK UNGDOMSSKULEN

Når barna er ferdige med sju år på barneskulen, begynner dei på ungdomsskulen. Her får dei fleire fag, og dei kan mellom anna velje eit språk i tillegg til norsk og engelsk. På ungdomsskulen blir det meir arbeid enn på barneskulen, og elevane får oftare prøver i dei ulike faga. Det er vanlegvis heildagsprøver i norsk, matematikk og engelsk to eller tre gonger i året.

TEKST 43
BOKMÅL KARAKTERER

På ungdomsskolen får elevene karakterer. Karakterene er tall fra 1 til 6, der 6 er den beste karakteren. Når elevene går i tiende klasse, søker de fleste seg videre til videregående skole. Karakterene de har fått på ungdomsskolen, er med på å avgjøre hvilken videregående skole og hvilket utdanningsprogram de kommer inn på. På ungdomsskolen er det også foreldremøte og konferansetimer på samme måten som i barneskolen.

NYNORSK KARAKTERAR

På ungdomsskulen får elevane også karakterar. Karakterane er tal frå 1 til 6, der 6 er den beste karakteren. Når elevane går i tiande klasse, søkjer dei fleste seg vidare til vidaregåande skule. Karakterane dei har fått på ungdomsskulen, er med på å avgjere kva for ein vidaregåande skule og kva for eit utdanningsprogram dei kjem inn på. På ungdomsskulen er det også foreldremøte og konferansetimar på same måten som i barneskulen.

TEKST 44
BOKMÅL VIDEREGÅENDE SKOLE

All ungdom mellom 16 og 19 har rett til å gå tre år på videregående skole. Der kan de velge ulike utdanningsprogram. Et av dem heter studiespesialisering. Her finnes det to valg: realfag (matematikk, fysikk og kjemi) og språk, samfunn og økonomi. De som går der, kan fortsette å studere på universitet eller høyskole etterpå.
De som går på yrkesfaglige utdanningsprogram, får en yrkesutdannelse, for eksempel innen helse- og sosialfag, elektrofag, restaurant- og matfag eller medier og kommunikasjon. Noen utdanningsprogram har veldig mange søkere. Elevene med best karakterer får først plass.

NYNORSK VIDAREGÅANDE SKULE

All ungdom mellom 16 og 19 har rett til å gå tre år på vidaregåande skule. Der kan dei velje ulike utdanningsprogram. Eit av dei heiter studiespesialisering. Her finst det to val: realfag (matematikk, fysikk og kjemi) og språk, samfunn og økonomi. Dei som går der, kan fortsetje å studere på universitet eller høgskule etterpå.
Dei som går på yrkesfaglege utdanningsprogram, får ei yrkesutdanning, for eksempel innan helse- og sosialfag, elektrofag, restaurant- og matfag eller media og kommunikasjon. Nokre utdanningsprogram har veldig mange søkjarar. Elevene med best karakterar får først plass.

TEKST 45
BOKMÅL LOFOTEN OG HURTIGRUTA

Et annet kjent sted i Nord-Norge er Lofoten. Lofoten består av mange øyer med bratte fjell som går rett ned i havet. Utenfor Lofoten er det mye fisk, så her lever mange av å fiske.
Det er vanskelig å reise med bil i Nord-Norge siden det er så mange fiorder og store avstander. Mange reiser med båt eller fly. Hurtigruta er et skip som går hver dag langs kysten mellom Bergen og Kirkenes. Denne turen tar elleve dager fram og tilbake.

NYNORSK LOFOTEN OG HURTIGRUTA

Ein annan kjend stad i Nord-Noreg er Lofoten. Lofoten er ei rekkje med mange øyar med bratte fjell som går rett ned i havet. Utanfor Lofoten er det mykje fisk, så her lever mange av å fiske.
Det er vanskeleg å reise med bil i Nord-Noreg sidan det er så mange fjordar og store avstandar. Mange reiser med båt eller fly. Hurtigruta er eit skip som kvar dag går langs kysten mellom Bergen og Kirkenes. Denne turen tek elleve dagar fram og tilbake.

TEKST 46
BOKMÅL JOBB I NORD-NORGE

I Nord-Norge bor folk spredt på mange små steder. Men når folk skal gå på høyskole for å bli lærer, tannlege eller lege, må de reise fra og dra til en stor by, som for eksempel Tromsø. De kommer kanskje ikke tilbake til hjemstedet sitt etterpå. Men de små stedene trenger også leger, tannleger og lærere. Derfor er det ofte lett å få slike jobber i Nord-Norge. En annen bra ting med å jobbe i Nord-Norge, er at folk der er hyggelige og lett å bli kjent med.

NYNORSK ARBEID I NORD-NORGE

I Nord-Noreg bur folk spreidd på mange små stadar. Men når folk skal gå på høgskule eller universitet for å bli lærar, tannlege eller lege, må dei reise frå heimstaden og til ein stor by, som for eksempel Tromsø. Dei kjem kanskje ikkje tilbake til heimstaden sin etterpå. Men dei små stadane treng og legar, tannlegar og lærarar, og det er ofte lett å få slike jobbar i Nord-Noreg. Ein annan bra ting med å jobbe i Nord-Noreg, er at folk der er hyggelege og lette å bli kjende med.

TEKST 47
BOKMÅL OSLO

Oslo er Norges hovedstad, og landets største by. Byen ligger ved Oslofjorden. I fjorden ligger det flere små øyer. På øyene og langs fjordkanten er det strender hvor folk kan bade.
Rundt Oslo er det mye skog og flere innsjøer. Skogen nord for Oslo heter Nordmarka, og øst for Oslo ligger Østmarka. Der er det fint å gå tur både sommer og vinter. Oslo har 15 bydeler. I 2005 var det ca 8% innvandrere i hele Norge, mens i Oslo var 22% av innbyggerne fra andre land.

NYNORSK OSLO

Oslo er Noregs hovudstad, og landets største by. Byen ligg ved Oslofjorden. I fjorden ligg det fleire små øyar. På øyane og langs jorden er det strender der folk kan bade.
Rundt Oslo er det mykje skog og fleire innsjøar. Skogen nord for Oslo heiter Nordmarka, og aust for Oslo ligg Østmarka. Der er det fint å gå tur både sommar og vinter. Oslo har 15 bydelar. I 2005 var det omlag 8% innvandrarar i heile Noreg, mens i Oslo var 22% av innbyggjarane frå andre land.

TEKST 48
BOKMÅL ØSTLANDET

På Østlandet er det både fjell og mye skog, men det er også mange gårder På gårdene dyrker de mye korn og produserer melk.
Det kan være kaldt og mye snø på Østlandet om vinteren, særlig på de stedene som ligger langt inne i landet.
Norges høyeste fjell er Galdhøpiggen, og ligger i et fjellområde som heter Jotunheimen. På Østlandet finner vi også Norges lengste elv, Glomma, og Norges største innsjø, Mjøsa. Den største byen på Østlandet er Oslo.

NYNORSK AUSTLANDET

På Austlandet er det både fjell og mykje skog, men det er også mange gardar. På gardane dyrkar dei mykje korn og produserer mjølk.
Det kan vere kaldt og mykje snø på Austlandet om vinteren, særleg på dei stadane som ligg langt inne i landet.
Noregs høgste fjell er Galdhøpiggen, og ligg i eit fjellområde som heiter Jotunheimen. På Austlandet finn vi også Noregs lengste elv, Glomma, og Noregs største innsjø, Mjøsa. Den største byen på Austlandet er Oslo.

TEKST 49
BOKMÅL VESTLANDET

Vestlandet har flott natur. Mange kommer for å se de høye fjellene og de vakre fjordene. Langs fjordene har bøndene mange epletrær. De største og beste jordbruksområdene på Vestlandet ligger på Jæren, like sør for Stavanger.
Bergen er den nest største byen i Norge og ligger i Hordaland. Det er også en gammel handelsby. Fiskere pleide å komme dit med fisken sin for å selge den til utlandet.
I 1960-årene ble det oppdaget olje i Nordsjøen, og fra 1970 har Norge produsert olje og gass. Stavanger er senteret for oljeindustrien i Norge. Stavanger er Norges fjerde største by, og ligger i Rogaland. Stavanger er også kjent for de gamle, små hvitmalte trehusene i sentrum.

NYNORSK VESTLANDET

Vestlandet har flott natur. Mange kjem for å sjå dei høge fjella og dei vakre fjordane. Langs fjordane er det mange fruktgardar. Dei største og beste jordbruksområda på Vestlandet ligg på Jæren, like sør for Stavanger.
Bergen er den nest største byen i Noreg og ligg i Hordaland. Bergen er også ein gammal handelsby. Fiskarar brukte å komme dit med fisken sin for å selje han til utlandet.
I 1960-åra vart det oppdaga olje i Nordsjøen, og frå 1970 har Noreg produsert olje og gass. Stavanger er senteret for oljeindustrien i Noreg. Stavanger er Noregs fjerde største by, og ligg i Rogaland. Stavanger er også kjend for dei gamle, små, kvitmåla trehusa i sentrum.

TEKST 50
BOKMÅL SØRLANDET

Sørlandet er den minste landsdelen i Norge, men den landsdelen med mest sol. Langs kysten ligger det mange store og små øyer. Det er fint å bruke båt om sommeren. På gårdene på Sørlandet har bøndene mange sauer og produserer mye ull og sauekjøtt. Typisk for Sørlandsbyene er små hvite trehus. Kristiansand er den største av Sørlandsbyene, og ligger i Vest-Agder.

NYNORSK SØRLANDET

Sørlandet er den minste landsdelen i Noreg, men den landsdelen med mest sol. Langs kysten ligg det mange store og små øyar. Her er det fint å bruke båt om sommaren. På gardane på Sørlandet har bøndene mange sauer og produserer mykje ull og sauekjøt. Typisk for sørlandsbyane er små kvite trehus. Kristiansand er den største av sørlandsbyane, og ligg i Vest-Agder.