Avis
KOMPETANSEMÅL
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder i egne tekster
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere muntlig og skriftlig
 • skrive tekster med riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål
 • eksperimentere med sjangre på kreative måter
 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer
LÆRINGSMÅL
 • diskutere rollen til aviser
 • sammenligne ulike typer aviser
 • snakke om hva som er avgjørende for innholdet i en avis
 • designe egen avisfremside
 • øve på ulike kameravinkler brukt i aviser
 • studere ulike småsjangrer som er benyttet i aviser
 • snakke om hvordan aviser lages
 • vite hva en artikkel er
 • kjenne til ulike typer artikler
 • skrive en nyhetsartikkel, fagartikkel, leserinnleg og intervju
 • ha kunnskap om determinativ som ordklasse
 • bruke tema- og kommentarsetninger
 • bruke kilder og kildeføringer på rett måte
 • skrive utforskende, beskrivende og overbevisende
 • lage og bruke ulike typer argument
 • gjenkjenne og bruke ironi som virkemiddel
 • bruke spørsmålstegn, de/dem, får/for/fôr og at/att riktig
Organisert lyd

HVORDAN OPPLEVER VI MUSIKK?

• Det er vår egen smak som bestemmer om vi liker den musikken vi hører på. Musikksmaken bestemmes av det vi har hørt av musikk før, lydimpulser før vi blir født og musikksmaken til venner. Musikksmaken endrer seg også med alderen. Mange har det slik at musikksmaken endrer seg med humøret og hva du føler. Musikk kan også gi oss assosiasjoner. Dette kan være et gammelt minne som dukker opp igjen, eller at musikken får oss til å tenke på ting vi ikke har tenkt på før. 

• Når musikk uttrykker nærvær og utstråling kan det skape posistive opplevelser hos musikklytteren. For andre igjen trenger ikke dette å bety noe. Det er viktig å være åpen for ulik type musikk, og lytte til ulik musikk. Det er som med mat - spis variert!

KORLEIS OPPLEVER VI MUSIKK?

• Det er vår eigen smak som avgjer om vi likar den musikken vi høyrer på. Musikksmaken vert avgjort av det vi har høyrt av musikk før, lydimpulsar før vi vert fødd og musikksmaken til vener. Musikksmaken endrar seg òg med alderen. Mange har det slik at musikksmaken endrar seg med humøret og kva du følar. Musikk kan òg gje oss assosiasjonar. Dette kan vere eit gamalt minne som dukkar igjen opp, eller at musikken får oss til å tenkje på ting vi ikkje har tenkt på før. 

• Når musikk uttrykkjer nærvær og utstråling kan det skapte posistive opplevingar hos musikklyttaren. For andre igjen treng ikkje dette å tyde noko. Det er viktig å vere open for ulik type musikk, og lytte til ulik musikk. Det er som med mat - spis variert!

HVA ER ET PARTITUR?

Partitur er lyd og musikk som er skrevet ned som noter, eller er grafisk utformet. Dersom du lar øynene vandre loddrett nedover partituret, finner du alle tonene som klinger samtidig. Det er slik akkorder og klanger oppstår.

• Med partituret holder komponisten oversikten over arbeidet sitt.

Dirigenten bruker partituret til å lede øvingene og fremføringene av verket.

• Bildet viser litt av et grafisk partitur av Beethoven sin 5. symfoni. De grafiske symbola beskriver musikken slik den blir spilt.

KVA ER EIT PARTITUR?

Partitur er lydar og musikk som er skrive ned som notar, eller er grafisk utforma. Dersom du lèt auga vandre loddrett nedover partituret, finn du alle tonane som kling samstundes. Det er slik akkordar og klangar oppstår. 

• Med partituret held komponisten oversynet over arbeidet sitt.

Dirigenten brukar partituret til å leie øvingane og framføringane av verket. 

• Biletet viser litt av eit grafisk partitur av Beethoven den 5. symfonien sin. Dei grafiske symbola skildrar musikken slik han vert spelt.

Lytt til begynnelsen av Beethoven sin 5 symfoni i C-dur. Studer det grafiske partituret mens du lytter.
Grafisk partitur
Lytt til deler av en låt og lag et grafisk partitur.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN KAN EN BLANDE ULIKE LYDER I MUSIKK?

På 1600-tallet begynte musikerne å akkompagnere melodiene sine. Generalbassgruppa (et eller flere instrumenter) fikk jobben med å akkompagnere (som regel lutt, cembalo eller viola da gamba (cello)). Melodien ble spilt av andre instrument.

Kompet i moderne musikk består gjerne av flere instrument, men felles for dem er altså at de ikke har hovedrollen i lydbildet.

• Når ulike lyder klinger samtidig kaller vi det samklang.

Vekselspill er nå lyder som skifter på å ha hovedrollen.

Rolledeling er når en lyd kan ha hovedrollen, mens andre danner en bakgrunn (kompet).

• "Sound" er lyden eller klangen av musikken. Ulike instrument, bruk av dem og lydproduksjon spiller inn på "sounden".

KORLEIS KAN EN BLANDE ULIKE LYDAR I MUSIKK?

• På 1600-talet byrja musikarane å akkompagnere melodiane sine. Generalbassgruppa (eit eller fleire instrument) fekk jobben med å akkompagnere (som regel lutt, cembalo eller viola da gamba (cello)). Melodien vart spelt av andre instrument. 

• Kompet i moderne musikk består gjerne av fleire instrument, men felles for dei er altså at dei ikkje har hovudrolla i lydbiletet.

• Når ulike lydar kling samstundes kallar vi den samklang.

Vekselsspel er no lydar som skiftar på å ha hovudrolla.

Rolledeling er når ein lydar kan ha hovudrolla, medan andre dannar ein bakgrunn (kompet).

• "Sound" er lyden eller klangen av musikken. Ulike instrument, nytte av dei og lydproduksjon spelar inn på "sounden".

Lytt til musikken under. Tenk på begrepa komp, samklang, vekselspill rolledeling og sound mens du lytter.

HVORDAN KAN VI KATEGORISERE ULIKE TYPER LYDER?

Fri lyd er lyd som oppstår uten mål og mening.

Signal er lyder som er skapt med hensikt. De skal formidle informasjon, og budskapet de bringer, er noe annet enn lyden selv.

Musikk er en særegen form for lyd, som fyller mange behov hos oss. Vi kan danse, slappe av og nyte musikk.

KORLEIS KAN VI KATEGORISERE ULIKE TYPAR LYD?

Fri lyd er lydar som oppstår utan mål og meining.

Signal er lydar som er skapt med føremål. Dei skal formidla informasjon, og bodskapen, er noko anna enn lyden sjølv.

Musikk er ein særeigen form for lyd, som fyller mange behov hjå oss. Vi kan danse, slappe av og nyte musikk.

Lytt til lydkollasjen under. Hvilke ulike typer lyder hører du? Lag deretter en egen lydkollasj med ulike typer lyder. Klarer du å sette sammen lydene slik at de lager en fortelling?
Lydkollasj
GARAGEBAND

HVORDAN KAN FORM OG ULIKE VIRKEMIDDEL BRUKES I MUSIKK?

• Når vi bruker gjentakelse øker interessen for musikken, i tillegg til at lytteren får følelsen av at noe skjer. Når lyden blir gjentatt på en regelmessig måte, kaller vi det en rytme.

Kontrast er når vi presenterer noe helt nytt, eller som skille seg fra noe tidligere. Kontrast skaper form. Det kan være mellom et vers(A) og et refreng (B) i en sang. Andre kontraster kan en kalle med bokstavene (C) og (D). Forma til en sang kan da være: into - A - A - B - A - C - B - B - outro .

Symetri er når bitene i en sang har et mønster, for eksempel at begynnelsen og slutten er lik hverandre, eller at formen har en lik rekkefølge.

KORLEIS KAN FORM OG ULIKE VERKEMIDDEL BRUKAST I MUSIKK?

• Når vi brukar gjentaking aukar interessa for musikken, i tillegg til at lyttaren får kjensla av at noko skjer. Når lyden vert gjenteken på ein regelmessig måte, kallar vi det ein rytme.

Kontrast er når vi presenterer noko heilt nytt, eller som skil seg frå noko tidlegare. Kontrast skapar form. Det kan vere mellom eit vers(A) og eit refreng (B) i ein song. Andre kontrastar kan ein kalla med bokstavane (C) og (D). Forma til ein song kan då vera: into - A - A - B - A - C - B - B - outro

Symetri er når bitane i ein song har eit mønster, til dømes at byrjinga og slutten er lik kvarandre, eller at forma har ei lik rekkjefølgje.

Lytt til musikken under. Kan du høre gjentakelse, kontrast eller symetri i sangen..
Lytt til Yesterday av The Beatles. Skriv ned formen til låten? Finner du noen virkemiddel også?
BOKMÅLNYNORSKINTERAKTIV
Ta utgangspunkt i ulike lyder og kombinasjoner av lyder og sett dem sammen til en ny "låt". Klarer du å sette sammen lydene slik at de lager en tydelig form, gjerne ved bruk av ulike virkemiddel?
GARAGEBAND

HVA ER ET DETERMINATIV?

- determinativ (bestemmerord)
- ord som bestemmer substantivet nærmere
- tre hovedtyper determinativer: eiendomsord, pekeord og mengdeord

- eiendomsord (possessiv)
- ord som uttrykker eiendomsforhold
- bøye i kjønn og talld
- kan stå foran eller etter et substantiv
- kan også stå etter et uselvstendig verb

- pekeord (demonstrativ)
- ord som kan peke på noe eller noen i teksten
- viser til noe som er et stykke unna den som uttaler seg
- uttaler vi gjerne med trykk

-mengdeord (kvantorer)
- ord som forteller om antall eller mengde av noe

HVA ER ET DETERMINATIV?
HVILKE TYPER DETERMINATIV FINNES?

KVA ER EIT DETERMINATIV?

- bestemmarord (determinativ)
- ord som bestem substantivet nærare
- tre hovudtypar determinativ: eigedomsord, peikeord og mengdeord

- eigedomsord (possessiv)
- kven som eig noko
- bøye i kjønn og tal
- kan stå framfor eller etter eit substantiv, og det kan også stå etter eit usjølvstendig verb
- uttalt med trykk, kan det stå føre substantivet

- peikeord (demonstrativ)
- ord som kan peike på noko eller nokon i teksten
- viser til noko som er eit stykke unna
- uttalast gjerne med trykk

- mengdeord (kvantorar) er ord som fortel om tal på, eller mengde av noko

KVA ER EIT DETERMINATIV?
KVA FOR TYPER DETERMINATIV HAR VI?
DETERMINATIV BØYING
Lag 8 setninger der du bruker determinativ riktig. Oversett til sidemålet ditt også!
BOKMÅLNYNORSK

HVA VIL DET SI Å UTFORSKE?

- å utforske
- betyr blant annet å undersøke, analysere, tolke, resonnere, drøfte (granske fra ulike sider) og å diskutere

- hente inn, vurdere, bearbeide og presentere informasjon
- stikkord, sammendrag og presentasjon av fagstoff, hypoteser og undersøkelser

- skrive for å strukturere tanker

- markere årsak og virkning med ord som derfor, fordi, altså og i anledning av
- motsetninger kan du vise med ord som men, derimot, likevel, selv om
- ordene om, viss, når og dersom kan markere vilkår

KVA VIL DET SEIE Å UTFORSKE?

- å utforske
- betyr mellom anna å undersøkje, analysere, tolke, resonnere, drøfte (granske frå ulike sider) og å diskutere

- hente inn, vurdere, omarbeide og presentere informasjon
- stikkord, samandrag og presentasjon av fagstoff, hypotesar og undersøkingar

- skrive for å strukturere tanker

- markere årsak og verknad med ord som difor, fordi, altså og på grunn av
- motsetnader kan du vise med ord som men, derimot, likevel, sjølv om
- orda om, viss, når og dersom kan markere vilkår

HVA VIL DET SI Å BESKRIVE?

- å beskrive
- kan bety å redegjøre, forklare, gi eksempel på, definere, dokumentere og å strukturere

- organisere
- systematisere
- lagre kunnskap

- eksempel på beskrivende tekster
- lærebøker, referat, tankekart, brukerveiledninger og leksikonartikler

- ord som og, også, dessuten, i tillegg til og for eksempel
- bruke når du skal legge til fakta

KVA VIL DET SEIE Å BESKRIVE?

- å beskrive
- kan bety å gjere greie for, forklare, gje eksempel på, definere, dokumentere og å strukturere

- organisere
- systematisere
- lagre kunnskap

- døme på beskrivande tekstar
- lærebøker, referat, tankekart, brukarrettleiingar og leksikonartiklar

- ord som og, også, dessutan, i tillegg til og for eksempel
- bruke når du skal leggje til fakta

MODELLTEKST Å BESKRIVE
Velg et tema (eller noe du har lært i det siste) og lag en beskrivende tekst.
BOKMÅLNYNORSK

HVA VIL DET SI Å OVERBEVISE?

- å overbevise
- hevde meninger, gi uttrykk for synspunkt, oppfordre, overtale, reklamere, instruere og å argumentere

- du-orientert (rettet direkte til mottaker)
- påvirke eller overbevise noen
- vendte seg deg til én eller flere mottakere
- gjennom for eksempel spørsmål, oppfordringer eller argument (påstander du begrunner)

- vanlig med forbindere når man skal overbevise
- typiske forbindere: og, dessuten også, videre, dessuten, forresten, til og med, på samme måte som, for eksempel, men, enda, selv om, derimot, likevel, likevel, istedenfor, trass i, trass i, tvert i mot, eller, enten – eller, alternativt, da, når, mens, innen, siden, så, deretter, endelig, da, når, senere, tidligere, samtidig, for, så, fordi, da, slik at, viss, dermed, altså, dermed, i anledning av, følgen av, årsaken til, av den grunn

- reklame, leserinnlegg, debattartikkel og politiske brosjyrer

KVA VIL DET SEIE Å OVERTYDE?

- å overtyde
- hevde meiningar, gje uttrykk for synspunkt, oppfordre, overtale, reklamere, instruere og å argumentere

- du-orientert (retta direkte til mottakar)
- påverke eller overtyde nokon
- vende seg deg til éin eller fleire mottakarar
- gjennom for eksempel spørsmål, oppfordringar eller argument (påstandar du grunngjevingar)

- vanleg med forbindarar når ein skal overtyde nokon
- typiske forbindarar: og, dessutan òg, vidare, dessutan, forresten, til og med, på same måte som, til dømes, men, endå, sjølv om, derimot, likevel, likevel, i staden for, trass i, trass i, tvert i mot, eller, enten – eller, alternativt, då, når, medan, innan, sidan, så, deretter, endeleg, då, når, seinare,
tidlegare, samtidig, for, så, fordi, då, slik at, viss, dermed, altså, dermed, på grunn av, følgja av, årsaka til, av den grunn


- reklame, leserinnlegg, debattartikkel og politiske brosjyrer

Bruk ulike forbindere for å binde sammen setningspar. Bruk flest mulig av disse konjunksjonene: men – og – for – så – mens – hvis – eller – selv om – fordi
NYNORSKBOKMÅL

HVA ER TEMA- OG KOMMENTARSETNINGER?

- temasetninger og kommentarsetninger
- bistå med å gi tekster god tekstbinding

- tekster
- deler vi inn i avsnitt
- ofte
- en temasetning først i en tekstdel
- kan inneholde hovedbudskapet i avsnittet

- kommentarsetninger
- kommer etter temasetningen
- utfyllende informasjon
- om temaet, eksempler og argument

KVA ER TEMA- OG KOMMENTARSETNINGAR?

- temasetningar og kommentarsetningar
- hjelpe til med å gi tekstar god tekstbinding

- tekstar
- deler vi inn i avsnitt
- ofte
- ei temasetning først i ein tekstdel
- kan innehalde hovudbodskapen i avsnittet

- kommentarsetningar
- kjem etter temasetninga
- utfyllande informasjon
- om temaet, eksempel og argument

MODELLTEKST TEMA- OG KOMMENTARSETNINGER
Bruk en temasetning og kommentarsetninger i et avsnitt som skal handle om hvor usunt det er å spise potetgull. Lag i tillegg en avsluttende setning som oppsummerer det avsnittet handler om.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN KAN MAN VURDERE OG BRUKE KILDER?

- vurdere en kilde
- ta et kritisk overblikk over teksten (vurder avsender, innhold, oppsett og sjanger)
- finn sammenhengen teksten er lagd i, eller situasjonen den er presentert i (reflekter over hvilken betydning sammenhengen har for innholdet
- se nærmere på innhold og oppsett (hva er fakta, fiksjon, påstander og argumenter? Er teksten saklig? Objektiv? Subjektiv? Uttrykker den spesielle holdninger? Påvirker oppsettet din opplevelse av teksten i forhold til layout, bilder eller lyd? )
- sammenlikne og vurder flere kilder (er noe viktig utelatt?)
- sammenlikne opplysningene med det du kan fra før
- hva tenker du om innholdet? (Vurder teksten ekstra nøye hvis du er følelsesmessig engasjert eller har fordommer mot noe I en tekst

- bruke kilder i egne tekster
- komme tydelig fram hva som er din egen tekst
- hva som er hentet fra andre
- man kan også omformulere setninger i en kilde

- opphavsrett (du eier rettighetene og bestemmer selv om du vil dele med) 
- ånsdverkksloven (forbudt å kopiere og dele noe andre har lagd, uten å spørre om lov)
- plagiat (ulovlig å bruke andres tekster uten å oppgi kilde)
- personvernet (begrenser hva vi har lov til å publisere om andre)

- APA viser hvordan man henviser til kilder i en tekst
- brukes av alle hvor det er krav om referering
- kildekompasset.no

- flere måter å sitere på:
- direkte sitat
- direkte sitat med hyperlenke
- indirekte sitat
- kildeliste

KORLEIS KAN EIN VURDERE OG BRUKE KJELDER?

- vurdere ei kjelde
- ta eit kritisk overblikk over teksten (vurder avsendar, innhald, oppsett og sjanger)
- finn samanhengen teksten er laga i, eller situasjonen han er presentert i (reflekter over kva tyding samanhengen har for innhaldet
- sjå nærare på innhald og oppsett (kva er fakta, fiksjon, påstandar og argument? Er teksten sakleg? Objektiv? Subjektiv? Uttrykkjer den spesielle haldningar? Påverkar oppsettet ditt oppleving av teksten i forhold til layout, bilete eller lyd? )
- samanlikne og vurder fleire kjelder (er noko viktig utelate?)
- samanlikne opplysningane med det du kan frå før
- kva tenker du om innhaldet? (Vurder teksten ekstra nøye viss du er kjenslemessig engasjert eller har fordommar mot noko I ein tekst

- bruke kjelder i eigne tekstar
- komme tydeleg fram kva som er din eigen tekst
- kva som er henta frå andre
- ein kan òg omformulere setningar i ei kjelde

- opphavsrett (du eig rettane og bestemmer sjølv om du vil dele med)
- ånsdverkksloven (forbode å kopiere og dele noko andre har laga, utan å spørje om lov)
- plagiat (ulovleg å bruke andres tekstar utan å oppgi kjelde)
- personvernet (avgrensar kva vi har lov til å publisere om andre)

-  APA viser korleis ein viser til kjelder i ein tekst
- brukast av alle der det er krav om referering
- kildekompasset.no

- fleire måtar å sitere på:
- direkte sitat
- direkte sitat med hyperlenke
- indirekte sitat
- kjeldeliste

Direkte sitat
Med alt presset om å være perfekt strever ungdommen mer enn noensinne. «Andelen jenter mellom 15 og 20 år som får diagnostisert en psykisk lidelse, har økt med rundt 40 prosent på 5 år», rapporterte Folkehelseinstituttet, i 2018. 
Direkte sitat med hyperlenke
Med alt presset om å være perfekt strever ungdommen mer enn noensinne. «Andelen jenter mellom 15 og 20 år som får diagnostisert en psykisk lidelse har økt med rundt 40 prosent på 5 år.» 
Indirekte sitat
Med alt presset om å være perfekt strever ungdommen mer enn noensinne. En rapport fra Folkehelseinstituttet viser at i løpet av de siste 5 årene har 40 prosent flere jenter i alderen 15-20 år blitt diagnostisert med en psykisk lidelse. 
Kildeliste
Nakken, K., Geir, T. G. og Aakre, Å.: Tekstskaperen, Forlaget 2025 Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nyheter/2018/stadig-flere tenaringsjenter-far-hjelp-for psykiske-lidelser/ Nedlastningsdato: 18.05.1 
Øv på å sette opp bruk av kilder i egne tekster. Finn eksempel på internett.
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER ET ARGUMENT?

ARGUMENT = PÅSTAND + BEGRUNNELSE(R)

- argument
- grunngi synet ditt i en sak
- målet er å overbevise andre

- påstand (temasetning)
- starten på et argument
- er noe som påstås, uten at det er begrunnet (Ungdom bør stå tidligere opp. Gutter og jenter har like muligheter. Alle skoler bør være mobilfrie.)
- vi kan være enige eller uenige i disse påstandene
- skal de overbevise noen, bør påstandene begrunnes (kommentarsetning)
- kan gjøres ved å beskrive, forklare, utdype, og vise til eksempler (bygger på erfaringer, fakta, forskning og statistikk)

- påstand: Vi må bruke mye mindre fossilt brennstoff.
- begrunnelse: Bruk av bensin og kull frigjør en klimagass som fører til temperaturstigning og klimaendringer, ifølge forskerne.

- påstand: Det er ikke smart å spise glovarm pizza.
- begrunnelse: Jeg har selv erfart å brenne meg kraftig på osten.

- et argument er en påstand som blir begrunnet og forklart

- alle argumenter kan møtes med motargumenter
- det noen ganger være lurt at du selv legger fram motargumentene
- viser at du har tenkt godt gjennom saken, noe som kan skape tillit

- et argument
- påstand: Vi bør spise mindre rødt kjøtt.
- begrunnelse: Forskning viser at det kreves ti kilo korn for å produsere én kilo kjøtt.
- eksempel: Ti kilo korn gir omtrent tjue brød, mens én kilo kjøtt gir middag til seks-sju mennesker.

- et motargument: Kjøtt har alltid vært en viktig del av kostholdet til mennesker. Mange forskere mener dette har vært viktig for utviklingen av hjernen vår.

KVA ER EIT ARGUMENT?

ARGUMENT = PÅSTAND + GRUNNGJEVING

- argument
- grunngi synet ditt i ei sak
- målet er å overtyde andre

- påstand (temasetning)
- starten på eit argument
- er noko som blir påstått, utan at det er grunngitt (Ungdom bør stå tidlegare opp. Gutar og jenter har like moglegheiter. Alle skular bør vere mobilfrie.)
- vi kan vere samde eller usamde i desse påstandane
- skal dei overtyde nokon, bør påstandane grunngjevast (kommentarsetning)
- kan gjerast ved å beskrive, forklare, utdjupe, og vise til døme (byggjer på erfaringar, fakta, forsking og statistikk)

- påstand: Vi må bruke mykje mindre fossilt brennstoff.
- grunngiving: Bruk av bensin og kol frigjer ein klimagass som fører til temperaturstigning og klimaendringar, ifølgje forskarane.

- påstand: Det er ikkje smart å ete glovarm pizza.
- grunngiving: Eg har sjølv erfart å brenne meg kraftig på osten.

- eit argument er ein påstand som blir grunngitt og forklart

- alle argument kan møtast med motargument
- det nokre gonger vere lurt at du sjølv legg fram motargumenta
- viser at du har tenkt godt gjennom saka, noko som kan skape tillit

- eit argument
- påstand: Vi bør ete mindre raudt kjøtt.
- grunngiving: Forsking viser at det krevst ti kilo korn for å produsere éin kilo kjøtt.
- døme: Ti kilo korn gir omtrent tjue brød, medan éin kilo kjøtt gir middag til seks–sju menneske.

- eit motargument: Kjøtt har alltid vore ein viktig del av kosthaldet til menneske. Mange forskarar meiner dette har vore viktig for utviklinga av hjerna vår.

Lag begrunnelser til påstandene. Forsøk å beskrive, forklare, komme med eksempler og vise til fakta eller forskning.

• Alle ungdommer bør ha en time fysisk aktivitet hver dag.
• Aldersgrense for å kjøre bil bør være 20 år.
• Sosiale medier forsterker utseendepresset hos ungdom.
• Vi trenger strenge regler for hvem som kan eie et skytevåpen.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN KAN MAN ARGUMENTERE?

- fornuftsargument
- viser til «sunn fornuft»
- det som hevdes trenger ikke nødvendigvis være sant, men viser til hva skriveren selv mener om saken som diskuteres
- "Det må være lett å forstå at det ikke er sunt for unge mennesker å slanke seg"

- faktaargument er sanne eller i det minste sannsynlige
- viser til fakta, undersøkelser eller forskning
- «Statistikken viser at 90 000 barn i Norge er rammet av fattigdom»
- argumentet kan kontrolleres, og vi kan se om det er riktig eller galt

- flertallsargument
- hva alle eller mange mener
- at flertallet mener eller sier noe, trenger ikke bety at det er fornuftig eller sant
- «De fleste vil være enige i at ungdom bør være inne før klokka ti om kvelden»
-kan ikke vite hvor mange som mener dette
- om det er sant og fornuftig er avhengig av hva vi selv mener

- ekspertargument
- vise til forskning og autoriteter dersom disse uttaler seg på sitt eget fagområde
- har høy troverdighet om du har tillit til den som uttaler seg
- «Vi er ganske sikre på at bruk av mobil og nettbrett om kvelden er med på å påvirke søvnen til unge mennesker negativt, sier søvnforsker Hilde»

- parallellargument
- viser til lignende tilfeller, sammenligner med noen eller noe, men argumentet trenger ikke være troverdig  
- må undersøkes nærmere
- resultatet trenger ikke å bli det samme
- «Naboskolen arrangerte skoleball uten problemer. Det skal vi også få til»

- det kan være effektivt å bruke følelsesargument som å appellere til følelser
- for eksempel å fortelle om hendelser, personer eller situasjoner
- det er rom for å vise temperament og engasjement i en debattartikkel
- «Å holde dyr i bur er rett og slett grusomt»
-  viser hva avsenderen selv mener
- er troverdig for dem som mener det samme
- følelsene kan få noen til å endre mening

- verdiargument
- du kan bruke verdiene dine og det du står for når du argumenterer

KORLEIS KAN EIN ARGUMENTERE?

- fornuftsargument
- viser til «sunn fornuft»
- det som blir hevda treng ikkje nødvendigvis vere sant, men viser til kva skrivaren sjølv meiner om saka som blir diskutert
- "Det må vere lett å forstå at det ikkje er sunt for unge menneske å slanke seg"

- faktaargument er sanne eller i det minste sannsynlege
- viser til fakta, undersøkingar eller forsking
- «Statistikken viser at 90 000 barn i Noreg er ramma av fattigdom»
- argumentet kan kontrollerast, og vi kan sjå om det er rett eller gale

- fleirtalsargument
- kva alle eller mange meiner
- at fleirtalet meiner eller seier noko, treng ikkje bety at det er fornuftig eller sant
- «Dei fleste vil vere samde i at ungdom bør vere inne før klokka ti om kvelden»
- kan ikkje vite kor mange som meiner dette
- om det er sant og fornuftig er avhengig av kva vi sjølv meiner

- ekspertargument
- vise til forsking og autoritetar dersom desse uttaler seg på sitt eige fagområde
- har høgt truverd om du har tillit til den som uttaler seg
- «Vi er ganske sikre på at bruk av mobil og nettbrett om kvelden er med på å påverke søvnen til unge menneske negativt, seier søvnforskar Hilde»

- parallellargument
- viser til liknande tilfelle, samanliknar med nokon eller noko, men argumentet treng ikkje vere truverdig
- må undersøkjast nærare
- resultatet treng ikkje å bli det same
- «Naboskulen arrangerte skuleball utan problem. Det skal vi også få til»

- det kan vere effektivt å bruke kjensleargument som å appellere til kjensler
- til dømes å fortelje om hendingar, personar eller situasjonar
- det er rom for å vise temperament og engasjement i ein debattartikkel
- «Å halde dyr i bur er rett og slett forferdeleg»
-  viser kva avsendaren sjølv meiner
- er truverdig for dei som meiner det same
- kjenslene kan få nokon til å endre meining

- verdiargument
- du kan bruke verdiane dine og det du står for når du argumenterer

Lag ulike typer argument.
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER IRONI?

- ironi
- å uttrykke noe en ikke mener, eller noe som er det motsatte av det en mener
- den egentlige meningen skinner igjennom

- tonefall, ansiktsuttrykk, sammenhengen eller situasjonen røper den egentlige meningen

- lettest å oppfatte
- budskapet blir fremført muntlig

- skal ironien fungere
- ikke bli oppfattet bokstavelig

- selvironi
- en ironiserer over seg selv

- ofte brukt i leserinnlegg og kåserisjangeren

KVA ER IRONI?

- ironi
- å uttrykkje noko ein ikkje meiner, eller noko som er det motsette av det ein meiner
- den eigentlege meininga skin igjennom

- tonefall, ansiktsuttrykk, samanhengen eller situasjonen røper den eigentlege meininga

- lettast å oppfatte
- bodskapen vert framført munnleg

- skal ironien fungere
- ikkje bli oppfatta bokstaveleg

- sjølvironi
- ein ironiserer over seg sjølv

- ofte brukt i leserinnlegg og kåserisjangeren

Skriv egne setninger der du uttrykker deg ironisk.
NYNORSKBOKMÅL

HVORDAN BRUKER MAN SPØRSMÅLSTEGNET?

- spørsmålstegnet
- ved direkte spørsmål

- bruk riktig rekkefølge av tegnet
- pass på hvor det skal være mellomrom og stor/liten forbokstav

- spørsmålstegn ved et ord eller et innskudd i en ytring
- markere at noe er usikkert
- når spørsmålstegnet står innenfor parentesen
- hører med til innskuddet eller tillegget

- ikke være spørsmålstegn etter indirekte spørsmål

- når to eller flere spørsmålstegn er bundet sammen
- spørsmålstegnet ofte bare etter den siste

- spørresetninger eller spørrende uttrykk
- selvstendige enheter
- stå spørsmålstegn etter hver (hvert)
- stor bokstav

- spørsmålstegn etter fortellende setninger som etter betydning er spørresetninger

KORLEIS BRUKAR EIN SPØRJEKTEIKN?

- spørjekteikn
- ved direkte spørsmål

- bruk riktig rekkefølgje av teiknet
- pass på kor det skal vere mellomrom og stor/liten forbokstav

- spørjeteikn ved eit ord eller eit innskot i ei ytring
- markere at noko er usikkert
- når spørjeteiknet står innanfor parentesen
- høyrer med til innskotet eller tillegget

- ikkje vere spørjeteikn etter indirekte spørsmål

- når to eller fleire spørjesetningar er bundne saman
- spørjeteiknet ofte berre etter den siste

- spørjesetningane eller spørjande uttrykk
- sjølvstendige einingar
- stå spørjeteikn etter kvar (kvart)
- stor bokstav

- spørjeteikn etter forteljande setningar som etter betydning er spørjesetningar

Hvordan skal en bruke spørsmålstegn? Se på reglene og skriv eksempel!

HVORDAN BRUKER MAN DE/DEM RIKTIG?

- til vanlig
- subjektsformen de når pronomenet er subjekt
- objektsforma dem når pronomenet er objekt eller står etter en preposisjon

- om det skal være de eller dem i en ytring
- erstatte de eller dem med et annet pronomen
- for eksempel jeg/meg, du/deg, hun/henne eller vi/oss

- de
- når pronomenet er et subjekt

- dem
- når pronomenet er direkte objekt, indirekte objekt eller styring til preposisjon

- i noen tilfeller
- velge om du vil bruke de eller dem
- gjelder når pronomenet står etter verb som være, bli, hete o.l
- grammatisk sett predikativ

- du kan også velge om du vil skrive de eller dem når du bruker enn og som

KORLEIS BRUKAR EIN DE/DYKK RIKTIG?

- de eller dykk

- de er subjektsform
- dykk er objektsform av pronomenet de (når vi snakkar eller skriv til fleire personar)
- vi skriv de når pronomenet er subjekt i setninga
- dykk når det er objekt

- for å finne ut kva som er riktig
- set inn du eller deg der du ikkje er sikker
- der du får du, skal det står de, og der du får deg, skal det stå dykk

- vanlegvis
- du og deg om den ein talar eller skriv til
- høfleg form på nynorsk
- pronomenet De
- som objekt og etter preposisjon er forma Dykk

Vis i eksempel hvordan en bruker de og dem. (De/Dykk)

HVORDAN SKAL MAN BRUKE ORDA Får/for/fôr?

- får, for og fôr
- ulik skrivemåte
- lik uttale

- verbet å få kan ha ulike betydninger
- å få - får - fikk - har fått (presens)

- ordet får kan også være et substantiv

- ordet for kan være preposisjon eller konjunksjon
- for

- skrivemåten til tre substantiv
- fôr/for/fòr

KORLEIS SKAL EIN BRUKE ORDA Får – for – fôr – fòr?

- får, fôr, fòr og for
- ulik skrivemåte
- lik uttale

- verbet å få kan ha ulike betydningar
- å få - får - fekk - har fått (presens)

- ordet for kan vere adverb, preposisjon eller konjunksjon
- for

- skrivemåten til tre substantiv
- fôr/for/fòr

.

.

KORLEIS BRUKAR EIN AT OG ATT?

- at
- kan vere ein subjunksjon som innleiar ei leddsetning

- adverbet att betyr for eksempel igjen, tilbake eller bak

Vis i døme korleis ein brukar at og att?
NYNORSKINTERAKTIV 1 (N)INTERAKTIV 2 (N)

HVA ER ROLLEN TIL AVISER?

- aviser
- viktige roller iSamfunnet
- informere om det som skjer
- vaktbikkje
- være kritisk når noen misbruker stillingen sin
- når noen blir urettferdig behandlet
- avsløre forholdene

- pressefrihet / trykkefrihet
- viktig prinsipp i et demokratisk samfunn
- gir pressen makt og stor innvirkning
- den fjerde statsmakten

- enkeltmenneske kan bli omtalt på en krenkende måte i avisene
- «vær varsom-plakaten»
- normer for hva som er god journalistikk
- pressens faglige utvalg (PFU)

- kjendiser og kongelige
- privatlivet  forstyrret av nærgående journalister
- paparazzi-fotografar

KVA ER roLLA TIL AVISER?

- aviser
- viktige roller iSamfunnet
- informere om det som skjer
- vaktbikkje
- vere kritisk når nokon misbruker stillinga si
- når nokon vert urettferdig behandla
- avsløre forholda

- pressefridom / trykkjefridom
- viktig prinsipp i eit demokratisk samfunn
- gjev pressa makt og stor innverknad
- den fjerde statsmakta

- einskildmenneske kan verte omtala på ein krenkjande måte i avisene
- «ver varsam-plakaten»
- normer for kva som er god journalistikk
- pressa sitt faglege utval (PFU)

- kjendisar og kongelege
- privatlivet  forstyrra av nærgåande journalistar
- paparazzi-fotografar

LESE VÆR VARSOM-PLAKATEN

HVILKE TYPER AVISER HAR VI?

- ulike typer aviser
- løssalgsaviser og abonnementaviser
- papiraviser
- rikspresse
- landsdelspresse
- regional presse
- lokalaviser

- tabloidaviser

- nettaviser
- rene nettaviser
- riksdekkende
- lettere og raskere å oppdatere nyhetsstoffet
- tillegg til papiravisen, ofte  gratis
- artiklene er de samme som i papirutgaven
- pluss-innhold
- lyd og video
- diskusjonsforum eller nettprat
- reklame og annonseinntekter

- pressestøtte

- blogger (weblogg)
- dagbok for enkeltpersoner på et nettsted
- fortelle om seg selv, interessene sine, familien og mye annet
- flere personer kan skrive innlegg om ett eller flere emner
- «den femte statsmakten»
- flere har mulighet til å gi uttrykk for meningene sine

KVA FOR ULIKE TYPAR AVISER HAR VI?

- ulike typar aviser
- laussalsaviser og abonnementsaviser
- papiraviser
- rikspresse
- landsdelspresse
- regional presse
- lokalaviser

- tabloidaviser

- nettaviser
- reine nettaviser
- riksdekkande
- lettare og raskare å oppdatere nyheitsstoffet
- tillegg til papiravisa, ofte gratis
- artiklane er dei same som i papirutgåva
- pluss-innhald
- lyd og video
- diskusjonsfora eller nettprat
- reklame og annonseinntekter

- pressestøtte

- bloggar (weblogg)
- dagbok for einskildpersonar på ein nettstad
- fortelje om seg sjølv, interessene sine, familien og mykje anna
- fleire personar kan skrive innlegg om eitt eller fleire emne
- «den femte statsmakta»
- fleire har høve til å gje uttrykk for meiningane sine

Sammenlign en papiravis med en nettavis. Hva har de til felles, og hva er ulikt?
Stikkord som kan hjelpe deg:
fremside 
layout
innhold 
annoner 
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER AVGJØRENDE FOR INNHOLDET I EN AVIS?

- det nye, det nære, det dramatiske, det uvanlige
- alle papiraviser
- faste spalter
- et fast sidetall de skal fylle med nyheter, annonser, kronikker, bakgrunnsartikler, tegneserier eller bokmeldinger
- utarbeidet i god tid før publisering

- krav til hvordan nyhetsstoffet skal presenteres
- objektivt
- skrevet på en slik måte at blant annet ordvalget ikke favoriserer
- ta hensyn til hva leserne ønsker å lese
- få nyheten ut så raskt som mulig

- sjekke opplysninger grundig: Hvem skjer det med? Hvor skjer det? Når skjer det? Hvordan skjer det? Hvorfor skjer det?

- stoff og bilde
- levere til desken
- avgjør hvilke nyheter som skal være med
- hvor de skal plasseres
- vaktsjefen har ansvaret på desken
- typografen bestemmer og tilpasser tekst, foto, illustrasjoner og farger
- redaktøren er sjef i redaksjonen
- ansvarlig for innholdet
- korrekturavdeling

- nettavis
- nettredaktør

KVA ER AVGJERANDE FOR INNHALDET i EI AVIS?

- det nye, det nære, det dramatiske, det uvanlege
- alle papiraviser
- faste spalter
- eit fast sidetal dei skal fylle med nyheiter, annonsar, kronikkar, bakgrunnsartiklar, teikneseriar eller bokmeldingar
- utarbeidd i god tid før publisering

- krav til korleis nyheitsstoff skal presenterast
- objektivt
- skrive på ein slik måte at mellom anna ordvalet ikkje favoriserar
- ta omsyn til kva lesarane ønskjer å lese
- omsyn til å få nyheita ut så raskt som mogleg

- sjekke opplysningar grundig: Kven skjer det med? Kvar skjer det? Når skjer det? Korleis skjer det? Kvifor skjer det?

- stoff og bilete
- levere til desken
- avgjer kva nyheiter som skal vere med
- kvar dei skal plasserast
- vaktsjefen har ansvaret på desken
- typografen bestem og tilpassar tekst, foto, illustrasjonar og fargar
- redaktøren er sjef i redaksjonen
- ansvarleg for innhaldet
- korrekturavdeling

- nettavis
- nettredaktør

HVORDAN BØR EN AVIS SE UT?

- presentasjon og layout
- webdesign
- nettavis eller digitale aviser

- de viktigste sakene
- ofte plassert øverst på forsiden
- ryddig og gode å lese

- vi leser ulikt på skjerm og på papir
- papir > grundigere
- nett > omtrent 25 % saktere på skjerm

- teksten
- varierer både i størrelse og form (skrifttyper)
- etter hvilken oppgave han har

- titler og bilde
- det som først fanger interessen hos leserne
- en kort og fengende tittel
- sammenfatte noe av hovedinnholdet
- gjøre folk nysgjerrige

- en god ingress
- en kort innledning — helst kortere enn 30 ord
- går rett på sak og presenterer hovedinnholdet
- skal inspirere til å lese videre
- uthevet skrift

- brødtekst
- selve nyheten eller historien
- ordnet i spalter

- mellomtitler
- for at teksten skal bli lettere å lese
- små overskrifter som sammenfatter innholdet i avsnitt

KORLEIS BØR EI AVIS SJÅ UT?

- presentasjon og layout
- webdesign (nettavis)

- dei viktigaste sakene
- ofte plassert øvst på framsida
- ryddige og gode å lese

- vi les ulikt på skjerm og på papir
- papir > grundigare
- nett > omlag 25 % saktare på skjerm

- teksten
- varierer både i storleik og form (skrifttypar)
- etter kva oppgåve han har

- titlar og bilete
- det som først fangar interessa hos lesarane
- ein kort og fengjande tittel
- samanfatte noko av hovudinnhaldet
- gjere folk nysgjerrige

- ein god ingress
- ei kort innleiing — helst kortare enn 30 ord
- går rett på sak og presenterer hovudinnhaldet
- skal inspirere til å lese vidare
- utheva skrift

- brødtekst
- sjølve nyheita eller historia
- ordna i spalter

- mellomtitlar
- for at teksten skal verte lettare å lese
- små overskrifter som samanfattar innhaldet i avsnitt


Design en avisfremside! Du velger selv for hvilken type avis den skal stå i. Studer derfor ulike fremsider. Bruk internett!
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN BØR AVISBILDET VÆRE?

- bildebruken
- blitt stadig viktigere
- utfylle teksten
- ikke bruke for mange og for store bilder
- hvordan finne ut mer om bildebruk?
- motiv: Hva er det vi faktisk ser på bildet?
- komposisjon: Hva er i framgrunnen, i midtfeltet og i bakgrunnen? Hva er spesielt fremhevet?
- budskap: Hva er det bildet vil fortelle?
- bildeutsnitt: Hva er det fotografen har valgt å ha med på bildet? Hva er utelatt? Hvorfor?
- kameravinkel: Frosekeperspektiv, normalperspektiv eller fugleperspektiv? Hvilken virkning gir kameravinkelen som her er brukt?
- lys- og fargevirkninger
- kroppsspråk

KORLEIS BØR AVISBILETET VERE?

- biletbruken
- vorte stadig viktigare
- utfylle teksten
- ikke bruke for mange og for store bilete
- korleis finne ut meir om bruk av bilete?
- motiv: Kva er det vi faktisk ser på biletet?
- komposisjon: Kva er i framgrunnen, i midtfeltet og i bakgrunnen? Kva er spesielt framheva?
- bodskap: Kva er det biletet vil fortelje?
- biletutsnitt: Kva er det fotografen har valt å ha med på biletet? Kva er utelate? Kvifor?
- kameravinkel: Frosekeperspektiv, normalperspektiv eller fugleperspektiv? Kva slags verknad gjev kameravinkelen som her er nytta?
- lys- og fargeverknader
- kroppsspråk

Lag et tankekart med fakta om aviser.
BOKMÅLNYNORSK

HVILKE SMÅSJANGRER BLIR BENYTTET I EN AVIS?

- kommentar
- tar for seg aktuelle hendelser
- gjerne skrevet av redaktøren, journalisten eller en gjesteskribent
- må stå inne for synspunktene sine

- melding av bøker, film o.l.

- notis; en kort nyhetsmelding

- enkèt; svarer på spørsmål om en sak

KVA FOR SMÅSJANGRAR VERT NYTTA I EI AVIS?

- kommentar
- tar for seg aktuelle hendingar
- gjerne skriven av redaktøren, journalisten eller ein gjesteskribent
- må stå inne for synspunkta sine

- melding av bøker, film o.l.

- notis; ei kort nyheitsmelding

- enkèt; svare på spørsmål om ei sak

Les i en papiravis og let etter ulike tekster / sjangere. Hva handler de om, og hvor mange typer finner du?
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN KAN EN LAGE EN AVIS?

- det er journalistene som finner, undersøker og skriver nyheter og artikler
- redaktørene avgjør hva som skal være med i avisen

- avisredaksjonene / nyhetssituasjonen prioriterer hvilke nyheter man skal satse på
- analysere radio- og TV-nyheter, andre aviser, pressemeldinger, Stortingets dagsorden, NTBs dagsoversyn, internett, nyhetsbyrå (også fra utlandet) og egne søk på nettet

- journalister og fotografene
- avhengige av å kunne være hvor ting skjer
- reportasjeoppdrag, pressekonferanser og arrangement

- «gravearbeid»
- undersøkende journalistikk
- godt stoff som avisene er alene om
- tips om saker

- "deadline"

- fordeler med nettaviser: Rask levering av nyheter, oppdatering hele tiden (ikke deadline), lenker til feire opplysninger, kan hente inn lyd og levende bilde, søke i arkiv, muligheter til å rette opp feil raskere, muligheter til å få tilsendt innhold

- ulemper med nettaviser: Mer ubehagelig å lese fra skjerm, må ha internettilgang, krever kjennskap til nett- og url-adresser, avhengig av strøm og utsyr

KORLEIS KAN EIN LAGE EI AVIS?

- det er journalistane som finn, undersøkjer og skriv nyheiter og artiklar
- redaktørane avgjer kva som skal vere med i avisa

- avisredaksjonane / nyheitssituasjonen prioriterer kva nyheiter ein skal satse på
- analysere radio- og TV-nyheiter, andre aviser, pressemeldingar, Stortinget sin dagsorden, NTBs dagsoversyn, internett, nyheitbyrå (også frå utlandet) og eigne søk på nettet

- journalistar og fotografane
- avhengige av å kunne vere der ting skjer
- reportasjeoppdrag, pressekonferansar og arrangement

- «gravearbeid»
- undersøkjande journalistikk
- godt stoff som avisa er åleine om
- tips om saker

- "deadline"

- fordelar med nettaviser: Rask levering av nyheiter, oppdatering heile tida (ikkje deadline), lenkar til feire opplysningar, kan hente inn lyd og levande bilete, søkje i arkiv, høve til å rette opp feil raskare, høve til å få tilsendt innhald

- ulemper med nettaviser: Meir ubehageleg å lese frå skjerm, må ha internettilgang, krev kjennskap nett- og url-adresser, avhengig av straum og utsyr

Fortell om hva en avis er til en medelev. Bruk notater og øv på hva du vil si!
Gå sammen i små grupper (4-5 personer) og lag en avis. Husk at en avis bør ha en fremside, ulike typer tekster og annonser (reklame). Arbeid digitalt eller på papir (A3-papir). Alle i gruppa skal bidra med minst 3 tekster (fagartikkel, leserinnlegg og intervju) og 2 reklamer.
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER EN ARTIKKEL?

- artikkel
- en skreven tekst som gir opplysninger om et emne, en sak eller et tema
- lagt fram på en saklig og oversiktlig måte
- ikke nevne egne meninger
- gjerne trekke inn noe andre har sagt eller skrevet
- kaster lys over en sak fra flere sider og underbygger synspunkt, vurderinger og meninger

- tittelen
- hva artikkelen handler om

- byline er rett og slett navnet på den som har skrevet teksten

- ingressen
- mer informasjon
- oppsummere hovedinnholdet

- bilde forteller like mye som ord
- bildeteksten kan inneholde flere opplysninger

- hoveddelen
- dele inn i avsnitt eller lengre tekstdeler med deloverskrifter

- deloverskrifter deler opp artikkelen
- enklere å lese

- en artikkel bør ha en naturlig slutt

KVA ER EIN ARTIKKEL?

- artikkel
- ein skriven tekst som gjev opplysningar om eit emne, ei sak eller eit tema
- lagt fram på ein sakleg og oversiktleg måte
- ikkje nemne eigne meningar
- gjerne trekke inn noko andre har sagt eller skrive
- kastar lys over ei sak frå fleire sider og underbyggjer synspunkt, vurderingar og meiningar

- tittelen
- kva artikkelen handlar om

- byline er rett og slett namnet på den som har skrive teksten

- ingressen
- meir informasjon
- oppsummere hovudinnhaldet

- bilde fortel like mykje som ord
- bildeteksten kan innehalde fleire opplysningar

- hovuddelen
- dele inn i avsnitt eller lengre tekstdelar med deloverskrifter

- deloverskrifter deler opp artikkelen
- enklare å lese

- ein artikkel bør ha ein naturleg slutt

FILMKLIPP ARTIKKEL SOM SJANGER

HVILKE ULIKE ARTIKLER FINNES?

- lederartikkel
- hvor redaksjonen gir uttrykk for synet sitt syn på en aktuell sak
- fast plass i avisen

- nyhetsartikkel
- mest av i aviser
- alle typer nyheter
- ofte illustrert med bilde

- petitartikkel
- korte og morsome, gjerne ironiske og med en personlig tone
- muntlig med et klart poeng

- reportasje
- en utdypende nyhetsartikkel
- om saker som er spesielt aktuelle og interessante

- kronikk
- større avisartikkel som tar opp et tema og drøfter
- gjerne skrevet av en person som ikke er ansatt i avisen

- feature
- bakgrunnsartikkel (ofte i helgedager)
- fordypning i et tema eller en sak
- lettlest og underholdende

- fagartikkel
- legge vekt på å utforske, beskrive og å presentere informasjon, fakta og kunnskap

KVA FOR ULIKE ARTIKLAR FINST?

- leiarartikkel
- der redaksjonen gjev uttrykk for synet sitt syn på ei aktuell sak
- fast plass i avisa

- nyheitsartikkel
- mest nytta typen i aviser
- alle slags nyheiter
- ofte illustrert med bilete

- petitartikkel
- korte og morosame, gjerne ironiske og med ein personleg tone
- munnleg med eit klårt poeng

- reportasje
- ein utdjupande nyheitsartikkel
- om saker som er spesielt aktuelle og interessante

- kronikk
- større avisartikkel som tar opp eit tema og drøftar
- gjerne skriven av ein person som ikkje er tilsett i avisa

- feature
- bakgrunnsartikkel (ofte i helgedagar)
- fordjupning i eit tema eller ein sak
- lettlesen og underhaldande

- fagartikkel
- leggje vekt på å utforske, beskrive og å presentere informasjon, fakta og kunnskap

HVILKE SJANGERTREKK HAR EN NYHETSARTIKKEL?

Nyhet

- et oppslag som kan være interessant for flere
- kjennetegn:
Konflikt – uenighet og konflikter er spennende stoff
Vesentleg – hendelsen eller saken bør være viktig for mange
Identifikasjon –mottakerne bør føle at saken vedkommer han
Sensasjon – nyheten bør skille seg ut fra det vanlege
Aktuell – hendelsen bør være ny eller ikke kjent tidligere


Medium

- papiraviser, nettaviser, radio og fjernsyn
- tekst og bilde
- lyd og video
Journalisten

- oppgaven din er å informere
- gjenfortelle det andre sier eller mener om en sak eller en hending
- dine egne meninger holder du for det selv
- sette deg grundig inn i stoffet du skal informere om
- bruk utstyr som du kan bruke til å ta notat, bilder, lyd og video
- velge ut det som er mest interessant og fortelle det slik at mottakerne får lyst til å lese eller se oppslaget ditt
- ha hele tiden i tankene hvem det er du forteller for!
Vinkling

- skal være objektiv (upartisk og saklig
- journalisten kan se samme sak fra ulike synsvinkler, og en kan legge vekt på ulike sider ved en sak


Tittel

- bør sammen med ingress, bilde og bildetekst gi svar på spørsmålene hvem, hva, hvor, når, hvordan og hvorfor
- gi viktig informasjon og skape et ønske om å lese mer
- skriv overskriften med stor skrift
- bør ikke være for lang

Ingress

- et kort avsnitt som til vanlig kommer etter tittelen
- oppsummerer ofte hovedpunktene i teksten
- bør ikke ha særleg mer enn 20 ord
- kan gjerne inneholde et sitat
- skille ut fra annen tekst med fet eller kursiv skrift


Byline

- navnet på personen som har skrevet oppslaget
- sette etter tittelen eller ingressen
Brødtekst

- hovedteksten i en nyhetsartikkel og forteller mer om saken
- de viktigste opplysningene kommer ofte først, og de mindre viktige følger til slutt
- gi igjen og komme med tillegg til informasjonen vi har i tittel, ingress, bilde og bildetekster
- flette inn ett eller flere intervju

Deloverskrifter

- deler opp artikkelen slik at han blir enklere å lese
- fortelle litt om hva en kan finne i den neste tekstdelen
- bør pirre nysgjerrigheten slik at leseren leser hele nyhetsartikkelen
Bilde og bildetekst

- bilde, illustrasjoner og bildetekst kan være med på å fange oppmerksomheten til leseren
- forteller mer om nyheten
- arkiv- eller illustrasjonsbilde (Unsplash)
- sørg for at du har lov til å bruke bilde og andre mediefiler før du publiserer
Faktaboks

- lister, som navnet sier, fakta
- gir flere opplysninger enn de du finner i nyhetsartikkelen

KVA FOR SJANGERTREKK HAR EIN NYHEITSARTIKKEL?

Nyheit

- eit oppslag som kan vere interessant for fleire
- kjenneteikn:
Konflikt – usemje og konflikt er spennande stoff
Vesentleg – hendinga eller saka bør vere viktig for mange
Identifikasjon –mottakarane bør føle at saka vedkjem dei
Sensasjon – nyheita bør skilje seg ut frå det vanlege
Aktuell – hendinga bør vere ny eller ikkje kjend tidlegare


Medium

- papiraviser, nettaviser, radio og fjernsyn
- tekst og bilde
- lyd og video
Journalisten

- oppgåva di er å informere
- gje att det andre seier eller meiner om ei sak eller ei hending
- dine eigne meiningar held du for det sjølv
- setje deg grundig inn i stoffet du skal informere om
- bruk utstyr som du kan bruke til å ta notat, bilete, lyd og video
- velje ut det som er mest interessant og fortelje det slik at mottakarane får lyst til å lese eller sjå oppslaget ditt
- ha heile tida i tankane kven det er du fortel for!
Vinkling

- skal vere objektiv (upartisk og sakleg)
- journalisten kan sjå same sak frå ulike synsvinklar, og ein kan leggje vekt på ulike sider ved ei sak


Tittel

- bør saman med ingress, bilde og bildetekst gje svar på spørsmåla kven, kva, kor, når, korleis og kvifor
- gje viktig informasjon og skape eit ønskje om å lese meir
- skriv overskrifta med stor skrift
- bør ikkje vere for lang

Ingress

- eit kort avsnitt som til vanleg kjem etter tittelen
- oppsummerer ofte hovudpunkta i teksten
- bør ikkje ha særleg meir enn 20 ord
- kan gjerne innehalde eit sitat
- skilje han ut frå annan tekst med feit eller kursiv skrift


Byline

- namnet på personen som har skrive oppslaget
- setje etter tittelen eller ingressen
Brødtekst

- hovudteksten i ein nyheitsartikkel og meir om saka
- dei viktigaste opplysningane kjem ofte først, og dei mindre viktige følgjer til slutt
- gje att og kome med tillegg til informasjonen vi har i tittel, ingress, bilde og biletetekst
- flette inn eitt eller fleire intervju

Deloverskrifter

- deler opp artikkelen slik at han vert enklare å lese
- fortel litt om kva ein kan finne i den neste tekstdelen
- bør pirre nysgjerrigheita slik at lesaren les heile nyheitsartikkelen
Bilde og bildetekst

- bilde, illustrasjonar og bildetekst kan vere med på å fange merksemda til lesaren
- fortel meir om nyheita
- arkiv- eller illustrasjonsbilde (Unsplash)
- syt for at du har lov til å bruke bilde og andre mediefiler før du publiserer
Faktaboks

- lister, som namnet seier, fakta
- gjev fleire opplysningar enn dei du finn i nyheitsartikkelen
SJANGER NYHETSARTIKKEL
Planlegg en nyhetsartikkel! Bruk deretter notatene dine til å skrive en nyhetsartikkel.
BOKMÅLNYNORSK
Skriv en nyhetsartikkel med utgangspunkt i en hendelse fra andre verdenskrig. Bruk passende skriveredskap til dette.
BOKMÅLNYNORSK

HVILKE SJANGERTREKK HAR EN FAGARTIKKEL?

Tittel

- gi informasjon om hva fagartikkelen handler om

- skal vekke leselyst


Byline

- navnet på den som har skrevet fagartikkelen

- like etter tittelen eller ingressen
Ingress

- gi mer informasjon om hva fagartikkelen handler om

- oppsummere hovedinnholdet i artikkelen

- skrives slik at du skaper leselyst
Bilde og bildetekst

- bilder som sier noe om innholdet

- bildeteksten kan inneholde flere opplysninger

Hoveddel

- kan deles inn i avsnitt eller lengre tekstdeler med deloverskrifter

- den første setningen i et avsnitt kan være fakta eller faktaopplysningar
- denne setningen kaller vi en temasetning

- når du legger til flere opplysninger, bruker
du kommentarsetninger

Deloverskrifter

- deler opp artikkelen slik at han blir enklere å lese

- forteller litt om hva man kan finne i den neste tekstdelen

- bør pirre nysgjerrigheten slik at leseren velger å lese hele artikkelen

- det er vanlig å sløyfe punktum i overskrifter


Avslutning

- en fagartikkel bør ha en naturlig slutt

- svar eller sammendrag
- stilte du et spørsmål i innledningen, kan du besvare det i avslutningen

- å peke fremover
- avslutt med at du spår fremtiden over temaet ditt

- eller avslutte teksten på samme måte som du åpnet den

KVA FOR SJANGERTREKK HAR EIN FAGARTIKKEL?

Tittel

- gje informasjon om kva fagartikkelen handlar om
- skal vekkje leselyst


Byline

- namnet på den som har skrive fagartikkelen

- like etter tittelen eller ingressen
Ingress

- gi meir informasjon om kva fagartikkelen handlar om

- oppsummere hovudinnhaldet i artikkelen

- blir skriven slik at du skapar leselyst
Bilde og bildetekst

- bilete som seier noko om innhaldet

- bileteteksten kan innehalde fleire opplysningar

Hovuddel

- kan delast inn i avsnitt eller lengre tekstdelar med deloverskrifter

- den første setninga i eit avsnitt kan vere fakta eller faktaopplysningar
- denne setninga kallar vi ei temasetning

- når du legg til fleire opplysningar, brukar du kommentarsetningar

Deloverskrifter

- deler opp artikkelen slik at han blir enklare å lese

- fortel litt om kva ein kan finne i den neste tekstdelen

- bør pirre førvitskapen slik at lesaren vel å lese heile artikkelen

- det er vanleg å sløyfe punktum i overskrifter


Avslutning

- ein fagartikkel bør ha ein naturleg slutt

- svar eller samandrag

- stilte du eit spørsmål i innleiinga, kan du svare på det i avslutninga

- å peike framover

- avslutt med at du spår framtida over temaet ditt

- eller avslutt teksten på same måte som du opna den
SJANGER FAGARTIKKEL
Planlegg en fagartikkel! Bruk deretter notatene dine til å skrive en fagartikkel.
BOKMÅLNYNORSK
Skriv en fagartikkel med utgangspunkt i universet som tema. Bruk passende skriveredskap til dette. Se eksempel på en fagartikkel her!
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER ET LESERINNLEGG?

- leseinnlegg
- kort, skriftlig innlegg i en debatt
- handle om noe en er opptatt av
- går rett på sak
- subjektiv og ensidig

- overskriften er gjerne spenstig eller en tankevekker

- innledningen summerer ofte opp hovedpoenget
- om leserinnlegget er en kommentar eller et svar
- vise til dette i innledningen

- hoveddelen
- meningene og synspunktene kommer frem
- uttrykke seg personlig
- språktonen kan være sint, glad, skuffet, takknemlig, ironisk eller vennlig

- avslutningen
- anbefaling
- også være en oppsummering av hovedpoenget
- runde av leserinnlegget med en ironisk formulering

KVA ER EIT LESARINNLEGG?

- leseinnlegg
- kort, skriftleg innlegg i ein debatt
- handle om noko ein er oppteken av
- går rett på sak
- subjektiv og einsidig

- overskrifta er gjerne spenstig eller ein tankevekkjar

- innleiinga summerer ofte opp hovudpoenget
- om lesarinnlegget er ein kommentar eller eit svar
- vise til dette i innleiinga

- hovuddelen
- meiningane og synspunkta kjem fram
- uttrykkje seg personleg
- språktonen kan vere sint, glad, skuffa, takksam, ironisk eller vennleg

- avslutninga
- oppmoding
- også vere ei oppsummering av hovudpoenget
- runde av lesarinnlegget med ei ironisk formulering

HVILKE SJANGERTREKK HAR ET LESERINNLEGG?

1
- er et kort, skriftlig innlegg i en debatt

- ofte er det vanlige mennesker som sender inn leserbrev til aviser

- kan handle om en sak du er spesielt opptatt av, eller noe du ergrer deg over


2

- går ofte rett på sak og har et klart poeng

- overskriften er gjerne en tankevekker
3

- skribenten legger frem eller argumenterer for en sak på en subjektiv og ensidig måte

- det er også lov å bruke ironi (skriver èn ting, men mener det motsatte)

- i tillegg til å skrive vanlige leserinnlegg kan man ofte skrive og besvare innlegg i egne diskusjonsgrupper
Innledning

- oppsummerer hovedpoenget i teksten

- dersom leserinnlegget er en kommentar eller et svar et annet debattinnlegg, kan skribenten vise til dette i innledningen

- viktig med en spenstig overskrift og en frisk innledning for å få leseren interessert

Hoveddel

- meningene og synspunktene kommer frem

- det gjelder å uttrykke seg personlig

- språktonen kan være sint, glad, skuffet, takknemlig, ironisk eller vennlig

Avslutning

- komme med en anbefaling

- kan også være en oppsummering av hovedpoenget

- runde av leserinnlegget med en ironisk formulering


KVA FOR SJANGERTREKK HAR EIT LESARINNLEGG?

1

- er eit kort, skriftleg innlegg i ein debatt

- ofte er det vanlege menneske som sender inn lesarbrev til aviser

- kan handle om ei sak du er spesielt opptatt av, eller noko du ergrar deg over


2

- går ofte rett på sak og har eit klart poeng

- overskrifta er gjerne ein tankevekkar
3

- skribenten legg fram eller argumenterer for ei sak på ein subjektiv og einsidig måte

- det er òg lov å bruke ironi (skriv èn ting, men meiner det motsette)

- i tillegg til å skrive vanlege lesarinnlegg kan ein ofte skrive og svare på innlegg i eigne diskusjonsgrupper
Innleiing

-oppsummerar hovudpoenget i teksten

- dersom lesarinnlegget er ein kommentar eller eit svar på eit anna debattinnlegg, kan skribenten vise til dette i innleiinga

- viktig med ei spenstig overskrift og ei frisk innleiing for å få lesaren interessert

Hovuddel

- meiningane og synspunkta kjem fram

- det gjeld å uttrykkje seg personleg

- språktonen kan vere sint, glad, skuffa, takksam, ironisk eller vennleg

Avslutning

- komme med ei tilråding

- kan òg vere ein oppsummering av hovudpoenget

- runde av lesarinnlegget med ei ironisk formulering


SJANGER LESERINNLEGG
Les et leserinnlegg og noter argumenta som blir brukt. Hvilken tillegsinformasjon blir brukt for å støtte argumenta?
BOKMÅLNYNORSK
Planlegg et leserinnlegg ! Bruk deretter notatene dine til å skrive et leserinnlegg.
BOKMÅLNYNORSK
TIPS NÅR DU SKAL SKRIVE LESERINNLEGG
Overskrift
Lag en overskrift som sier noe om temaet, og som vekker nysgjerrighet. Kan skrives til slutt!

Innledning
Gå rett på sak, beskriv en situasjon, eller skriv det du mener om temaet, ditt syn på saken.

Hoveddel - argument
Hvorfor mener du dette? Argumenter kun for ett syn med ulike typer argument (påstand + grunngiving).

Avslutning
Si det du mener en gang til, på en ny måte, som en oppsummering, eller kom med et forslag til løsning.
Skriv et leserinnlegg der du enten argumenterer for eller mot tilgang til mobiltelefon i skolen, eller bruken av lekser i skolen. Se eksempel på et leserinnlegg her!
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER ET INTERVJU?

- intervju
- i mange medier, som aviser, vekeblad, tidsskrift, radio, TV og på Internett
- samtale mellom en som intervjuer, og en som blir intervjuet
- intervjuobjekt

- to typer intervju

- portrettintervju
- opplysninger
- beskrive en person (tanker, livsstil, interesser og personlighet)

-  saksintervju
- sjå nærmere på en bestemt sak eller et emne

- fiktivt intervju
- oppdiktet intervju

KVA ER EIT INTERVJU?

- intervju
- i mange medier, som aviser, vekeblad, tidsskrift, radio, TV og på Internett
- samtale mellom ein som intervjuar, og ein som vert intervjua
- intervjuobjekt

- to typar intervju

- portrettintervju
- opplysningar
- beskrive ein person (tankar, livsstil, interesser og personlegdom)

-  saksintervju
- sjå nærare på ei bestemt sak eller eit emne

- fiktivt intervju
- oppdikta intervju

HVORDAN ER ET INTERVJU BYGGET OPP?

- overskrift
- tenk kreativt og fengende

- innledning, gjerne som en ingress
- sak, person eller begge deler blir presentert
- kan også skrive noe om bakgrunnen for intervjuet
- si noe om hensikten til intevjuet

- byline

- hoveddelen
- intervjuet består av spørsmål og svar
- et godt intervju har skildringer av situasjonen og personen flettet inn i teksten
- Kjartan tenkte seg nøye om, og klødde seg litt i det brune skjegget før han svarte: «Jo, jeg synest barn på 12 år godt kan ha ansvar for en hund!»
-Jeg synest det er kjempeviktig at alle barn får pizza minst en gang i uken, svarte hun ivrig mens hun fektet med armene.
-Jeg tenker på Zita hver eneste dag!  Jeg såg at Lise slet med å holde tårene tilbake da hun fortalte om den døde hunden sin.

avslutning
- er kort, og det er viktig at den henger sammen med resten av teksten

KORLEIS ER EIT INTERVJU BYGD OPP?

- overskrift
- tenk kreativt og fengande

- innleiing, gjerne som ein ingress
- sak, person eller begge deler vert presentert
- kan også skrive noko om bakgrunnen for intervjuet
- seie noko om hensikta til intevjuet

- byline

- hovuddelen
- intervjuet består av spørsmål og svar
- eit godt intervju har skildringar av situasjonen og personen fletta inn i teksten
- Kjartan tenkte seg nøye om, og klødde seg litt i det brune skjegget før han svarte: «Jo, eg synest barn på 12 år godt kan ha ansvar for ein hund!»
-Eg synest det er kjempeviktig at alle barn får pizza minst ein gong i veka, svarte ho ivrig medan ho fekta med armane.
-Eg tenker på Zita kvar einaste dag!  Eg såg at Lise sleit med å halde tårene tilbake då ho fortalde om den døde hunden sin.

avslutning
- er kort, og det er viktig at ho heng saman med resten av teksten

HVORDAN KAN MAN GJENNOMFØRE ET INTERVJU?

- forberede et intervju
- snakke med noen som har opplysninger

- lag ferdig de viktigste spørsmålene på forhånd
- under intervjuet
- stille gode spørsmål og notere svar underveis
- hvem? hva? hvorfor? hvordan? hvor?
- skriv svarene med nøkkelord

- lukkede spørsmål
- gir korte svar og er ikke spesielt egnet i intervju
- "Liker du fortball?" -Ja!
- "Har du en god dag?" - Nei!

- best med åpne spørsmål
- starter med hva, hvor, hvem, når hvordan eller hvorfor
- "Hva mener du om saken?"
- "Hva var det som skjedde?"

- still gjerne utdypende spørsmål
- "Hva er grunnen til det?"
- "Hva mener du med det?"

- i skrivingen
- varier mellom direkte og indirekte tale, person- og situasjonsskildring, ansiktsuttrykk og kroppsspråk

- direkte tale
«På fritoden liker jeg best å være med venner», forteller Karoline med et smil. 
Eller
—På fritiden liker jeg best å være med venner, forteller Karoline med et smil.

- indirekte tale
Karoline forteller med eit lite smil at hun på fritiden liker best å være med venner.

- skildring
- hvordan ser hun/han ut? 
- hvordan reagerer hun/han på spørsmål? 
- smiler hun?
- tenker hun lenge?
- blir hun flau?
- ler hun?
- har hun på seg noe spesielt?

- å avslutte et intervju
- mange måter å gjøre det på
- intervjuobjektene får siste ordet
- den som skriver kommer med en siste oppsummerende kommentar

Hvordan kan det at en person er glad vise når du skriver intervjuet ditt?
sa hun mens hun smilte bredt.
svarte han mens øynene lyste av glede.

Hvordan kan det at en person er irritert vises når du skriver intervjuet ditt?
svarte hun menst hun slo hånden sint i bordet.   
sa han menst fråden rett og slett stod ut av munnen hans.

Hvordan kan det at en person er lei seg vises når du skriver intervjuet ditt?
svarte hun med sorg i stemmen
sa han menst han strevde med å holde tårene tilbake.

- det er vanlig at intervjuobjektet får lese gjennom og godkjenne det ferdige intervjuet før det blir publisert

KORLEIS KAN EIT GJENNOMFØRE EIT INTERVJU?

- førebu eit intervju
- snakke med nokon som har opplysningar

- lag ferdig dei viktigaste spørsmåla på førehand
- under intervjuet
- stille gode spørsmål og notere svar undervegs
- kven? kva? kvifor? korleis? kvar? kva for ein?
- skriv svara med nøkkelord

- lukka spørsmål
- gir korte svar og ikkje spesielt egna i intervju
- "Likar du fortball?" -Ja!
- "Har du ein god dag?" - Nei!

- best med opne spørsmål
- startar med kva, kvar, kven, når korleis eller kvifor
- "Kva meiner du om saka?"
- "Kva var det som skjedde?"

- still gjerne utdjupande spørsmål
- "Kva er grunnen til det?"
- "Kva meiner du med det?"

- i skrivinga
- varier mellom direkte og indirekte tale, person- og situasjonsskildring, ansiktsuttrykk og kroppsspråk

- direkte tale
«På fritida likar eg best å vere med vener», fortel Karoline med eit smil. 
Eller
—På fritida likar eg best å vere med vener, fortel Karoline med eit smil.

- indirekte tale
Karoline fortel med eit lite smil at ho på fritida likar best å vere med vener.

- skildring
- korleis ser ho/han ut? 
- korleis reagerer ho/han på spørsmål? 
- smiler ho?
- tenkjer ho lenge?
- vert ho flau?
- ler ho?
- har ho på seg noko spesielt?

- å avslutte eit intervju
- mange måtar å gjere det på
- intervjuobjekta får siste ordet
- den som skriv kjem med ein siste oppsummerende kommentar

Korleis kan det at ein person er glad vise når du skriv intervjuet ditt?
sa ho medan ho smilte breidt.
svarte han medan augene lyste av glede.

Korleis kan det at ein person er irritert visast når du skriv intervjuet ditt?
svarte ho medan ho slo handa sint i bordet.   
sa han medan fråden rett og slett stod ut av munnen hans.

Korleis kan det at ein person er lei seg visast når du skriv intervjuet ditt?
svarte ho med sorg i stemma
sa han medan han strevde med å halde tårene tilbake.

- det er vanleg at intervjuobjektet får lese gjennom og godkjenne det ferdigskrivne intervjuet før det vert publisert

HVILKE SJANGERTREKK HAR ET INTERVJU?

Overskrift

- skal være en appetittvekker som pirrer interessen og ønsket til lesere om å lese intervjuet

- bør være informativ, men ikke kjedelig eller for åpenbar
- et kort sitat eller et morsomt poeng fra intervjuet

- kan av og til med fordel lages til slutt
Ingress

- kan være en setning eller to som oppsummerer det teksten skal handle om

- er ofte skrevet med uthevet skrift eller i kursiv
Innledning

- presenterer temaet for intervjuet litt mer inngående enn ingressen

- kort presentasjon av intervjuobjektet

- noen ord om den saken intervjuet handler om

- kan være faktapreget eller en mer personlig "touch"
Hoveddel

- skal være den meste omfattende delen

- det er ikke alltid nødvendig å skrive alt som blir sagt, det er viktig at teksten har en tydelig rød tråd

- varier språket med spørsmål/svar, skildringer, direkte og indirekte tale

- husk å dele hoveddelen inn i gode avsnitt

Avslutning

- kan være en konklusjon, oppsummering, avrundende skildring (temaene/ intervjuobjekt) eller gi et kort blikk på fremtidsutsiktene til teamet

KVA FOR SJANGERTREKK HAR EIT LESARINNLEGG?

Overskrift

- skal vere ein appetittvekkar som pirrar interessa og ønsket til lesarar om å lese intervjuet

- bør vere informativ, men ikkje kjedeleg eller for openbar
- eit kort sitat eller eit morosamt poeng frå intervjuet

- kan av og til med fordel lagast til slutt
Ingress

- kan vere ei setning eller to som oppsummerar det teksten skal handle om

- er ofte skrive med utheva skrift eller i kursiv
Innleiing

- presenterer temaet for intervjuet litt meir inngåande enn ingressen

- kort presentasjon av intervjuobjektet

- nokre ord om det saka intervjuet handlar om

- kan vere faktaprega eller ein meir personleg "touch"
Hovuddel

- skal vere den meste omfattande delen

- det er ikkje alltid nødvendig å skrive alt som vert sagt, det er viktig at teksten har ein tydeleg raud tråd

- varier språket med spørsmål/svar, skildringar, direkte og indirekte tale

- hugs å dele hovuddelen inn i gode avsnitt

Avslutning

- kan vere ein konklusjon, oppsummering, avrundande skildring (tema/ intervjuobjekt) eller gi eit kort blikk på framtidsutsiktene til teamet

INTERVJU SPØRSMÅLSBANK
1. Hva er det flaueste du har opplevd?
2. Hva har du alltid med deg når du går ut?
3. Hva er den beste oppfinninga dei siste femti åra?
4. Hva gleder du deg til fremover?
5. Hva er ditt beste barndomsminne?
6. Hvilke 5 ting kan du ikke leve uten?
7. Hva er den rareste jobben du har hatt?
8. Hva er favorittreisemålet ditt?
9. Hva ville du bli da du var ung?
10. Hva er du mest stolt av at du har fått til?
11. Hva skulle du ønske at du gjorde mer av?
12. Hvordan tror du verden vil være om 20 år?
13. Hvordan ser en drømmedag ut?
14. Hvilke land har du vært i?
15. Hva får deg til å le?
16. Hva gjør deg rasende?
17. Om du bare kunne høre på en sang resten av livet, hvilken ville det ha vært og hvorfor?
18. Hva er den beste gaven du har fått?
SJANGER INTERVJU
MODELLTEKST YRKESINTERVJU
Skriv eksempeldirekte og indirekte tale, person- og situasjonsskildring, ansiktsuttrykk og kroppsspråk, som ofte blir brukt i intervju.
BOKMÅLNYNORSK
Planlegg et intervju ! Bruk deretter notatene dine til å skrive et intervju.
BOKMÅLNYNORSK
Skriv et intervju der du intervjuer noen fra en jødisk eller en muslimsk familie. Se eksempel på et intervju her!
BOKMÅLNYNORSK
AVIS DETTE MÅ JEG KUNNE
BOKMÅL • NYNORSK TEKSTER TIL OVERSETTING
TEKST 1
BOKMÅL HVOR BOR DU NÅ?

Maria er fra Argentina. Hun snakker spansk og litt norsk. Hun snakker ikke engelsk. Spansk, norsk og engelsk er språk. Anita er fra Polen. Polen er et land. De snakker polsk i Polen. Polsk er også et språk. Nå bor Maria og Anita i Førde. Oslo er ikke et land. Oslo er en by. Maria bor i Norge nå. Anita bor også i Norge. De lærer norsk.

NYNORSK KVAR BUR DU NO?

Maria er frå Argentina. Ho snakkar spansk og litt norsk. Ho snakkar ikkje engelsk. Spansk, norsk og engelsk er språk. Anita er frå Polen. Polen er eit land. Dei snakkar polsk i Polen. Polsk er og eit språk.
No bur Maria og Anita i Førde. Førde er ikkje eit land. Førde er ein by. Maria bur i Noreg no. Anita bur og i Noreg. Dei lærer norsk.

TEKST 2
BOKMÅL FAMILIEN TIL MARIA

Maria bor i Langgata 2. Hun bor sammen med ei tante og mannen til tanta. Tanta til Maria er fra Argentina, og mannen til tante er fra Norge. De har to barn, en gutt på tolv år og ei jente på to år. Gutten heter Emilio, og jenta heter Linda. Mora og faren til Maria bor i Argentina.

NYNORSK FAMILIEN TIL MARIA

Maria bur i Langgata 2. Ho bur saman med ei tante og mannen til tanta. Tanta til Maria er frå Argentina, og mannen til tanta er frå Noreg. Dei har to barn, ein gut på tolv år og ei jente på to år. Guten heiter Emilio og jenta heiter Linda. Mora og faren til Maria bur i Argentina.

TEKST 3
BOKMÅL FRA MORGEN TIL KVELD

Maria står opp klokka sju. Hun spiser frokost klokka halv åtte. Klokken åtte sykler hun til skolen.
Hun er på skolen fra klokka halv ni til klokka to. Fra halv tolv til tolv er det storefri. Da går hun i kantina og spiser mat. Hun drikker melk eller vann.
Maria kommer hjem fra skolen klokka halv tre. Så gjør hun lekser og hører på musikk. Hun liker å høre på musikk.

NYNORSK FRÅ MORGON TIL KVELD

Maria står opp klokka sju. Ho et frukost klokka halv åtte. Klokka åtte syklar ho til skulen.
Ho er på skulen frå klokka halv ni til klokka to. Frå halv tolv til tolv er det storefri. Då går ho i kantina og et mat. Ho drikk mjølk eller vatn.
Maria kjem heim frå skulen klokka halv tre. Så gjer ho lekser og høyrer på musikk. Ho liker å høyre på musikk.

TEKST 4
BOKMÅL HUSET MITT

Jeg heter Anita og bor i tredje etasje i ei blokk.
I leiligheten har vi fire rom, kjøkken og bad.
Kjøkkenet er ikke så stort, men det er koselig. Vi har et bord og fire stoler på kjøkkenet. Badet er fint, med badekar og dusj. Vi har fliser på gulvet.
Mamma og pappa har et soverom sammen. Det er blått. Vi har en balkong. På balkongen er det blomster og fin utsikt over byen.

NYNORSK HUSET MITT

Eg heiter Anita og bur i tredje etasje i ei blokk.
I leilegheita har vi fire rom, kjøken og bad.
Kjøkenet er ikkje så stort, men det er koseleg. Vi har eit bord og fire stolar på kjøkenet. Badet er fint, med badekar og dusj. Vi har fliser på golvet.
Mamma og pappa har eit soverom saman. Det er blått. Vi har ein balkong. På balkongen er det blomar og fin utsikt over byen.

TEKST 5
BOKMÅL HUSARBEID

I dag er det lørdag. Tante, onkel og Maria gjør husarbeid. Tante vasker kjøkkenet og badet, mens onkel støvsuger stua og soverommet. Maria rer opp senga på rommet og rydder der. Emilio på 12 år vil ikke rydde, men onkel sier: Det er så rotete. Du må rydde på rommet ditt. Emilio spør: Maria, kan du hjelpe meg? Men Maria sier: Jeg vil ikke. Du kan gjøre det selv. Jeg skal rydde mitt eget rom. Tante og Maria henger opp klesvasken. Til slutt lager tante mat, og onkel hjelper henne. Det er fint å dele på husarbeidet.

NYNORSK HUSARBEID

I dag er det laurdag. Tante, onkel og Maria gjer husarbeid. Tante vaskar kjøkenet og badet, mens onkel støvsugar stova og soverommet. Maria reier opp senga på rommet og ryddar der. Emilio på tolv år vil ikkje rydde, men onkel seier: Det er så rotete. Du må rydde på rommet ditt. Emilio spør: Maria, kan du hjelpe meg? Men Maria seier: Eg vil ikkje. Du kan gjere det sjølv. Eg skal rydde mitt eige rom. Tante og Maria heng opp klesvasken. Til slutt lagar tante mat, og onkel hjelper henne. Det er fint å dele på husarbeidet.

TEKST 6
BOKMÅL ROMMET MITT

Jeg har mitt eget rom. Det er lysegult. På rommet har jeg ei seng med dyne og pute. Jeg har også noen myke kosedyr, en bamse og en katt. Jeg har et skrivebord på rommet mitt. Der gjør jeg leksene mine. Jeg skriver også i dagboka mi når jeg er alene på rommet. Dagboka er hemmelig. På veggen har jeg plakater med bilder av de musikkartistene jeg liker.

NYNORSK ROMMET MITT

Eg har mitt eige rom. Det er lysegult. På rommet har eg ei seng med dyne og pute. Eg har også nokre mjuke kosedyr, ein bamse og ein katt. Eg har eit skrivebord på rommet mitt. Der gjer eg leksene mine. Eg skriv også i dagboka mi når eg er åleine på rommet. Dagboka er hemmeleg. På veggen har eg plakatar med bilde av dei musikkartistane eg liker.

TEKST 7
BOKMÅL I HAGEN

Ibrahim bor i en enebolig. Foran huset er det en stor hage. I hagen har de ei sandkasse. Der sitter lillebroren hans og leker. I hagen er det gress, busker, blomster og trær. De har også en trampoline i hagen. Ibrahim liker å hoppe på trampolinen, men mor sier: Du må være forsiktig. Du må ikke falle og slå deg.
Ved siden av huset er det en garasje. I garasjen står bilen deres. Bak garasjen står sykkelen til Ibrahim.

NYNORSK I HAGEN

Ibrahim bur i ein einebustad. Framfor huset er det ein stor hage. I hagen har dei ei sandkasse. Der sit veslebroren hans og leikar. I hagen er det gras, buskar, blomstrar og tre. Dei har også ein trampoline i hagen. Ibrahim liker å hoppe på trampolinen, men mor seier: Du må vere forsiktig. Du må ikkje dette og slå deg. Ved sida av huset er det ein garasje. I garasjen står bilen deira. Bak garasjen står sykkelen til Ibrahim.

TEKST 8
BOKMÅL NORGE

Norge har fem landsdeler: Nord-Norge, Midt-Norge (Trøndelag), Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
Oslo ligger på Østlandet. Stavanger og Bergen ligger på Vestlandet. Trondheim ligger i Midt-Norge, og Tromsø ligger i Nord-Norge. På Sørlandet finner vi Kristiansand. Landsdelene er delt i 19 fylker. Fylkene er delt inn i kommuner. Det er over 400 kommuner i landet. Hvilken landsdel bor du i? Hvilket fylke og hvilken kommune?

NYNORSK NOREG

Noreg har fem landsdelar: Nord-Noreg, Midt-Noreg (Trøndelag), Vestlandet, Sørlandet og Austlandet.
Oslo ligg på Austlandet. Stavanger og Bergen ligg på Vestlandet. Trondheim ligg i Midt-Noreg, og Tromsø ligg i Nord-Noreg. På Sørlandet finn vi Kristiansand.
Landet er delt i 19 fylke. Fylka er delte inn i kommunar. Det er over 400 kommunar i landet.
Kva for ein landsdel bur du i? Kva fylke og kva kommune?

TEKST 9
BOKMÅL Å KLE SEG ETTER VÆRET

Det er vinter i Norge. Det er kaldt. Ibrahim fryser. Dette er første vinteren han er i Norge. I Somalia er det varmt hele året. Nå tar han på seg vintersko og Stillongs.

Det er vår i Norge. Snøen smelter. Det blir varmt ute. Sola skinner. Maria tar av seg lue og votter. Hun er svett og varm.

Det er sommer i Norge. Anita liker sommeren. Nå skal Anita bade. Hun tar på seg bikini og løper ut i vannet. Det er gøy å bade.

Det er høst i Norge. Eplene er modne. Bladene på trærne er gule og røde. Bladene faller fra trærne. Det blir kaldt i lufta. Ibrahim tar på seg dynejakke når han skal på skolen. Han liker ikke å fryse. Noen dager er det strålende sol, men andre ganger regner det mye. Lillebror må ta på seg gummistøvler og regntøy i barnehagen.

NYNORSK Å KLE SEG ETTER VÉRET

Det er vinter i Noreg. Det er kaldt. Ibrahim frys. Dette er første vinteren han er i Noreg. I Kenya er det varmt heile året. No tek han på seg vintersko og strømpebukse.

Det er vår i Noreg. Snøen smeltar. Det blir varmt ute. Sola skin. Maria tek av seg lue og vottar. Ho er sveitt og varm.

Det er sommar i Noreg. Anita liker sommaren. No skal ho bade. Ho tek på seg bikini og spring ut i vatnet. Det er gøy å bade.

Det er haust i Noreg. Epla er modne. Blada på trea er gule og raude. Blada fell frå trea. Det blir kaldt i lufta. Ibrahim tek på seg dynejakke når han skal på skulene Han liker ikkje å fryse. Nokre dagar er det strålande sol, men andre gonger regnar det mykje. Veslebror må ta på seg gummistøvlar og regntøy i barnehagen.

TEKST 10
BOKMÅL ANITA HAR INFLUENSA

Jeg har så vondt i hodet! For noen uker siden var jeg forkjølet. Jeg var tett i nesa. Så begynte nesa å renne. Jeg brukte en hel rull med papirlommetørklær! Men jeg hadde ikke feber og gikk på skolen likevel. Men nå føler jeg meg så tung og varm i kroppen. Jeg orker ikke å gå på skolen. Kanskje jeg har influensa?

NYNORSK ANITA HAR INFLUENSA

Eg har så vondt i hovudet! For nokre veker sidan var eg forkjølt. Eg var tett i nasen. Så begynte nasen å renne. Eg brukte ein heil rull med papiriommetørkle! Men eg hadde ikkje feber og gjekk på skulen likevel. Men no føler eg meg så tung og varm i kroppen. Eg orkar ikkje å gå på skulen. Kanskje eg har influensa?

TEKST 11
BOKMÅL BYGNINGSARBEIDER

Faren til Anita er bygningsarbeider. Han bygger hus.
På arbeidsplassen hans er det mange arbeidere fra Polen. Sjefen sier at de må jobbe mye fordi det er mange som vil ha nye hus. Derfor har pappa lang arbeidsdag. Hvorfor kommer pappa alltid så seint hjem? spør Anita. Fordi han har så mye å gjøre på jobben, sier mamma.

NYNORSK BYGNINGSARBEIDAR

Faren til Anita er bygningsarbeidar. Han byggjer hus. På arbeidsplassen hans er det mange arbeidarar frå Polen. Sjefen seier at dei må jobbe mykje fordi det er mange som vil ha nye hus. Derfor har han lang arbeidsdag. Kvifor kjem pappa alltid så seint heim? spør Anita. Fordi han har så mykje å gjere på jobben, seier mamma.

TEKST 12
BOKMÅL HJELPEPLEIER

Mora til Ali har akkurat kommet hjem fra jobb. Hun er sliten. Hun er hjelpepleier på sykehjemmet. Der er det mange gamle mennesker. Hun vasker dem, kler på dem og gir dem mat. Hun hjelper dem opp av senga. Det er tungt å løfte et menneske. Derfor får hun av og til vondt i ryggen. Fordi hun har skiftarbeid, jobber hun noen dager om morgenen og noen dager om kvelden.

NYNORSK HJELPEPLEIAR

Mora til Ali har akkurat komme heim frå jobb. Ho er sliten. Ho er hjelpepleiar på sjukeheimen. Der er det mange gamle menneske. Ho vaskar dei, kler på dei og gir dei mat. Ho hjelper dei opp av senga. Det er tungt å Iyfte eit menneske. Derfor får ho av og til vondt i ryggen. Fordi ho har skiftarbeid, jobbar ho nokre dagar om morgonen og nokre dagar om kvelden.

TEKST 13
BOKMÅL DELTIDSJOBB

Storebroren til Ali, Ahmed, har fått deltidsjobb i butikken. Han jobber en ettermiddag i uka og på lørdager. Han arbeider på lageret, og setter varer i hyllene. Han henter trillevogner og rydder flasker. Det er litt slitsomt.
Ahmed har lyst til å sitte i kassa, men han får ikke lov fordi han bare er 17 år gammel. Han må vente til han er 18 år før han kan jobbe med penger. Ahmed tjener 80 kroner i timen. Det er ikke så mye, men det er fint å ha litt ekstra penger når lønna kommer hver måned.

NYNORSK DELTIDSJOBB

Storebroren til Ali, Ahmed, har fått deltidsjobb i butikken. Han jobbar ein ettermiddag i veka og på laurdagar. Han arbeider på lageret, og set varer i hyllene. Han hentar trillevogner og ryddar flasker. Det er litt slitsamt.
Ahmed har lyst til å sitje i kassa, men han får ikkje lov fordi han berre er 17 år gammal. Han må vente til han er 18 år før han kan jobbe med pengar. Ahmed tener 80 kroner i timen. Det er ikkje så mykje, men det er fint å ha litt ekstra pengar når løna kjem kvar månad.

TEKST 14
BOKMÅL DRØMMEJOBBEN MIN

Læreren spør elevene i klassen: Hva vil dere gjøre når dere blir store? Eva drømmer om å bli danser. Det gjør Maria også. De går på dansing to ganger hver uke.
Mora til Anne er advokat. Det vil Anne også bli.
Sara liker matematikk. Hun vil bli ingeniør eller forsker. Det vil Trine også. Faren til Sebastian er lege. Det vil Sebastian også bli. Omar drømmer om å bli fotballspiller. Det vil Georg også. Omar liker ikke å danse. Det gjør ikke Georg heller.

NYNORSK DRAUMEJOBBEN MIN

Læraren spør elevane i klassa: Kva vil de gjere når de vert store? Eva drøymer om å bli dansar Det gjer Maria òg. Dei går på dansing to gonger kvar veke. Mora til Anne er advokat. Det vil Anne òg bli. Sara liker matematikk. Ho vil bli ingeniør eller forskar. Det vil Trine også.
 Faren til Sebastian er lege. Det vil Sebastian også bli. Omar drøymer om å verte fotballspelar. Det vil Georg også. Omar liker ikkje å danse. Det gjer ikkje Georg heller.

TEKST 15
BOKMÅL IBRAHIM HAR FØDSELSDAG

Det er fredag kveld. Ibrahim ligger i senga og tenker. Han gleder seg til i morgen. Da blir han 15 år. Han skal feire fødselsdagen to ganger
I morgen kveld skal han gå på kino med tre venner, og etterpå skal de et sted og spise pizza.
På søndag skal de ha gjester. Da kommer både bestefar og bestemor, tante og onkel og flere nieser og nevøer.
Ibrahim elsker å leke med de små nevøene på ett og to år. De er så morsomme. De kan ikke snakke ordentlig, men de snakker babyspråk. Ibrahim koser med dem og kiler dem. Da smiler og ler de. De er ikke så flinke til å gå. Noen ganger detter de, og da begynner de å gråte. Men Ibrahim trøster dem.

NYNORSK IBRAHIM HAR FØDSELSDAG

Det er fredag kveld. Ibrahim ligg i senga og tenkjer. Han gler seg til i morgon. Då vert han 14 år. Han skal feire fødselsdagen to gonger. I morgon kveld skal han gå på kino med tre vennar, og etterpå skal dei ein stad og ete pizza.
På søndag skal dei ha gjestar. Då kjem både bestefar og bestemor, tante og onkel og fleire nieser og nevøar.
Ibrahim elskar å leike med dei små nevøane på eitt og to år. Dei er så morosame. Dei kan ikkje snakke skikkeleg, men dei snakkar babyspråk. Ibrahim kosar med dei og kilar dei. Då smiler og ler dei. Dei er ikkje så flinke til å gå. Nokre gonger dett dei, og då begynner dei å gråte. Men Ibrahim trøystar dei.

TEKST 16
BOKMÅL SLEKTNINGER

Ibrahim har mange slektninger i Somalia. Faren til Ibrahim har mange søsken. Noen av dem er halvbrødre og halvsøstre. Noen av dem bor i andre land. Tre brødre og to søstre bor i Somalia, mens en bror bor i Australia, en bor i Dubai og to søstre bor i USA. Ibrahim har derfor mange søskenbarn i andre land.
Også to av besteforeldrene hans bor i Somalia. Ibrahim og familien hans besøker dem hver sommer. Ibrahim gleder seg alltid til å reise til Somalia. Når de kommer til flyplassen, står mange og venter på dem, og alle klemmer ham og er glad for å se ham. Familien har med mange gaver fra Norge til slektningene i Somalia.

NYNORSK SLEKTNINGAR

Ibrahim har mange slektningar i Kenya. Faren til Ibrahim har mange sysken. Nokre av dei er halvbrør og halvsystrer. Nokre av dei bur i andre land. Tre brør og to systre bur i Kenya, mens ein bror bur i Australia. Ein bur i Dubai og to systre bur i USA. Ibrahim har derfor mange syskenbarn i andre land.
Også to av besteforeldra hans bur i Kenya. Ibrahim og familien hans besøkjer dei kvar sommar. Ibrahim gler seg alltid til å reise til Kenya. Når dei kjem til flyplassen, står mange og ventar på dei, og alle klemmer han og er glade for å sjå han. Familien har med mange gåver frå Noreg til slektningane heime i Kenya.

TEKST 17
BOKMÅL PÅ KINO

Ibrahim og vennene hans tok bussen inn til sentrum for å gå på kino. De hentet billettene, og så gikk de til kiosken for å kjøpe noe godt. Ibrahim kjøpte brus og sjokolade, Ali kjøpte potetgull, mens Fredrik og Robert kjøpte popkorn. De gikk inn i salen og fant plassene på 15. rad. Ibrahim likte å sitte langt bak i kinoen. Filmen var morsom, og de lo ganske mye.
Etter kinoen gikk de på pizzarestaurant. De bestilte en stor pizza med kjøttdeig, sopp og ost. Ibrahim likte ikke soppen, men det gjorde ikke så mye. På pizzarestauranten fikk Ibrahim gaver av vennene sine. Det var penger i en konvolutt. For pengene kunne han kjøpe et nytt dataspill som han hadde lyst på. Etter kinoen ble de med hjem til Ibrahim. De håndhilste på hans. Etter en stund måtte de gå hjem. "Takk for meg", sa Ali.

NYNORSK PÅ KINO

Ibrahim og vennene hans tok bussen inn til sentrum for å gå på kino. Dei henta billettane, og så gjekk dei til kiosken for å kjøpe noko godt. Ibrahim kjøpte brus og sjokolade, Ali kjøpte potetgull, mens Fredrik og Robert kjøpte popkorn. Dei gjekk inn i salen og fann plassane på 15. rad. Ibrahim likte å sitje iangt bak i kinoen. Filmen var morosam, og dei lo ganske mykje.
Etter kinoen gjekk dei på pizzarestaurant. Dei bestilte ein stor pizza med kjøtdeig, sopp og ost. Ibrahim likte ikkje soppen, men det gjorde ikkje så mykje. På pizzarestauranten fekk Ibrahim gåver av vennene sine. Det var pengar i ein konvolutt. For pengane kunne han kjøpe eit nytt dataspel som han hadde lyst på. Etter kinoen vart dei med heim til Ibrahim. Dei handhelsa på foreldra hans. Etter ei stund måtte dei gå heim. "Takk for meg", sa Ali.

TEKST 18
BOKMÅL JUL

Jula feirer vi til minne om at Jesus ble født. Før jul er det vanlig å ha en lysestake med sju lys eller en stjerne i vinduet. På lille julaften, 23. desember, er det mange som pynter juletreet. På julaften, 24. desember, går mange i kirken før de spiser en god middag med familie og venner. Under juletreet ligger det pakker som man åpner om kvelden.

Nyttårsaften feirer vi også med god mat sammen med venner eller familie. Klokka tolv sender mange opp fyrverkeri og ønsker hverandre godt nyttår.

NYNORSK JUL

Jula feirar vi til minne om at Jesus vart fødd. Førjul er det vanleg å ha ein lysestake med sju lys eller ei stjerne i vindauget. På vesle julaftan, 23. desember, er det mange som pyntar juletreet. På julaftan, 24. desember, går mange i kyrkja før dei et ein god middag med familie og venner. Under juletreet ligg det pakkar som vert opna om kvelden.

Nyttårsaftan feirar vi også med god mat saman med venner og familie. Klokka tolv sender mange opp fyrverkeri og ønskjer kvarandre godt nyttår.

TEKST 19
BOKMÅL JULEAVLUTNING


Det er fredag 20. desember. Klassen til Rosanna skal ha juleavslutning og spille et julespill om Jesu fødsel. Rosanna skal være Maria. Mor har hjulpet til med å lage klær til henne - lang, brun kjole og hvitt sjal. Dokka hennes skal være Jesusbarnet. Noen elever skal være gjetere, andre skal være engler. Foreldre, besteforeldre og søsken kommer til avslutningen i gymsalen. Når julespillet er slutt, klapper alle.

NYNORSK JULEAVLUTNING

Det er fredag 20. desember. Klassa til Rosanna skal ha juleavslutning og spele eit julespel om Jesu fødsel. Rosanna skal vere Maria. Mor har hjelpt til med å lage klede til henne - lang, brun kjole og kvitt sjal. Dokka hennar skal vere Jesusbarnet. Nokre elevar skal vere gjetarar, andre skal vere englar. Foreldre, besteforeldre og sysken kjem til avslutninga i gymsalen. Når julespelet er slutt, klappar alle.

TEKST 20
BOKMÅL JULENISSEN KOMMER

Et stort juletre står pyntet midt på gulvet. Etter julespillet går alle rundt juletreet. Både store og små synger julesangene. Men plutselig banker det hardt på døra til festsalen. Det blir stille, og noen roper: "Kom inn!" Inn kommer en svær mann med langt, hvitt skjegg, rød frakk og Iue. På ryggen har han en stor, tung sekk. "Er det noen snille barn her?" spør han med mørk stemme. "Ja", roper ungene. "Her er alle snille!" Snart har alle fått pakke av nissen, og det er en pose med frukt og godteri.

NYNORSK JULENISSEN KJEM

Eit stort juletre står pynta midt på golvet. Etter julespelet går alle rundt juletreet. Både store og små syng julesongane. Men plutseleg bankar det hardt på døra til festsalen. Det vert stille, og nokre ropar: "Kom inn!" Inn kjem ein svær mann med langt, kvitt skjegg, raud frakk og Iue. På ryggen har han ein stor, tung sekk. "Er det nokre snille barn her?" spør han med mørk stemme. "Ja" ropar ungane. "Her er alle snille!" Snart har alle fått pakke av nissen, og det er ein pose med frukt og godteri.

TEKST 21
BOKMÅL PÅ FJELLET I PÅSKEN

Ibrahim har en norsk venn. Familien hans har hytte på fjellet, og i år fikk Ibrahim være med Stian på hytta. Hytta ligger like ved et stort skisenter der man kan kjøre slalåm eller stå på snøbrett. Både Ibrahim og Stian står på snøbrett,
Det er tiere bakker ved skisenteret. Noener korte og ikke så bratte. Der står de små barna på ski og på akebrett. En av bakkene er veldig bratt og lang. Ibrahim og Stian tar heisen opp til toppen av en bakke der det er mange kuler som de kan hoppe på. Det er veldig gøy, og de holder på hele dagen. Foreldrene til Stian liker å gå langrenn. En dag er også Ibrahim og Stian med. De går gjennom skogen og etter hvert kommer de opp på fjellet. Der tar de en pause. De drikker kakao fra termos og spiser matpakke med brødskiver og sjokolade. Så flink du er til å gå på ski, Ibrahim, sier foreldrene til Stian. Takk, sier Ibrahim.

NYNORSK PÅ FJELLET I PÅSKA

Ibrahim har ein norsk venn. Familien hans har hytte på fjellet, og i år fekk Ibrahim vere med Stian på hytta. Hytta ligg like ved eit stort skisenter der ein kan køyre slalåm eller stå på snøbrett. Både Ibrahim og Stian står på snøbrett. Det er fleire bakkar ved skisenteret. Nokre er korte og ikkje så bratte. Der renn dei små barna på ski og på akebrett. Ein av bakkane er veldig bratt og lang. Ibrahim og Stian tek heisen opp til toppen av ein bakke der det er mange kular som dei kan hoppe på. Det er veldig gøy, og dei held på heile dagen. Foreldra til Stian liker å gå langrenn. Ein dag er også Ibrahim og Stian med. Dei går gjennom skogen og etter kvart kjem dei opp på fjellet. Der tek dei ein pause. Dei drikk kakao frå termos og et matpakke med brødskiver og sjokolade. Så flink du er til å gå på ski, Ibrahim, seier foreldra til Ibrahim. Takk, seier Ibrahim.

TEKST 22
BOKMÅL NYTTÅR I RUSSLAND

Nyttårsaften er den største høytiden i Russland. Først feirer vi sammen med kolleger på jobben, og om kvelden med familien hjemme.
Kvart på tolv nyttårsaften holder den russiske presidenten tale for folket på TV. Så skåler de voksne med sjampanje, først for det gamle året, og så for det nye året.
Det nye året starter med at barna får gaver. Av og til ligger gavene bare under juletreet. Nissen har vært der. Eller foreldrene betaler for en nisse som ringer på døra og kommer med gaver til barna.
I Russland kalles nissen Bestefar Frost. Han ser ut som den amerikanske, rødkledde Santa Claus, men både skjegget og klærne er lengre. Ofte kommer nissen sammen med barnebarnet sitt, Snøjenta. Hun er en pen jente med lyst hår og blå kjole.

NYNORSK NYTTÅR I RUSSLAND

Nyttårsaftan er den største høgtida i Russland. Først feirar vi saman med kollegaene på jobben, og om kvelden med familien heime. Kvart på tolv nyttårsaftan held den russiske presidenten tale til folket på TV. Så skålar dei vaksne med sjampanje, først for det gamle året, og så for det nye året.
Det nye året startar med at barna får gåver. Av og til ligg gåvene berre under juletreet. Nissen har vore der. Eller foreldra betalar for ein nisse som ringjer på døra og kjem med gåver til barna.
I Russland kallar vi nissen Bestefar Frost. Han ser ut som den amerikanske, raudkledde Santa Claus, men både skjegget og kleda er lengre.
Ofte kjem nissen saman med barnebarnet sitt, Snøjenta. Ho er ei pen jente med lyst hår og blå kjole.

TEKST 23
BOKMÅL SKAL VI LAGE VAFLER?

I går laget Maria vafler. Først tok hun to egg fra kjøleskapet, hakket hull på skallet og helte eggehviten og eggeplommen ned i en bolle. Så helte hun i sukkeret og pisket det sammen. Deretter målte hun opp hvetemelet. Så helte hun melet oppi bollen sammen med bakepulveret. Melka blandet hun i røra litt etter litt. Så fikk røra stå og svelle en stund. Deretter varmet hun vaffeljernet og smurte det med litt margarin.
Til slutt stekte hun vaflene og la dem på en tallerken med en gaffel. Så ropte hun på familien: Nå er vaflene ferdige!

NYNORSK SKAL VI LAGE VAFLAR?

I går laga Maria vaflar. Først tok ho to egg
frå kjøleskapet, hakka hol på skalet og helte eggekvita og eggeplomma ned i ein bolle. Så helte ho i sukkeret og piska det saman. Deretter målte ho opp kveitemjølet. Så helte ho mjølet oppi bollen saman med bakepulveret. Mjølka blanda ho i røra litt etter litt. Så fekk røra stå og svelle ei stund. Deretter varma ho vaffeljernet og smurde det med Iitt margarin.
Til slutt steikte ho vaflane og la dei på ein tallerken med ein gaffel. Så ropte ho på familien: No er vaflane ferdige!

TEKST 24
BOKMÅL NORSKE MATTRADISJONER

De norske mattradisjonene har forandret seg. Folk reiser mer til andre land. De prøver å lage mat de har smakt i ferien. I dag er det lett å få tak i matvarer som var ukjente før. Pizza, kebab, wok og taco er vanlig i mange norske hjem.
Men når det er høytid og fest, husker vi de gamle mattradisjonene. Jula er en viktig høytid, og på julaften vil østlendinger ha svineribbe.
Vestlendingene spiser pinnekjøtt, som er laget av salt lammekjøtt. På Sørlandet vil mange ha fersk torsk til julemiddagen.

NYNORSK NORSKE MATTRADISJONAR

Dei norske mattradisjonane har endra seg. Folk reiser meir til andre land. Dei prøver å lage mat dei har smakt i ferien. I dag er det lett å få tak i matvarer som var ukjende før. Pizza, kebab, wok og taco er vanleg i mange norske heimar.
Men når det er høgtid og fest, hugsar vi dei gamle mattradisjonane. Jula er ei viktig høgtid, og på julaftan vil austlendingar ha svineribbe.
Vestlendingane et pinnekjøt, som er laga av salta saueribbe. På Sørlandet vil mange ha fersk torsk til julemiddagen.

TEKST 25
BOKMÅL MARIA LAGER MAT

Maria liker å hjelpe tanta si på kjøkkenet. Når hun er i hjemlandet Argentina, pleier hun også å hjelpe mora si med å lage mat. Der er det vanlig at kvinnene lærer døtrene sine matlaging.
Onkelen til Maria er også flink å lage mat. Maria har lært å lage pannekaker og risgrøt av onkelen sin. Det er ikke vanskelig. Når hun og fetteren hennes, Emilio, er alene hjemme, setter de ofte en pizza i ovnen. Det er veldig lett.

NYNORSK MARIA LAGAR MAT

Maria liker å hjelpe tanta si på kjøkenet. Når ho er heime i Argentina, pleier ho også å hjelpe mora si med å lage mat. Der er det vanleg at kvinnene lærer døtrene sine å lage mat. Onkelen til Maria er også flink å lage mat. Maria har lært å lage pannekaker og risengrynsgraut av onkelen sin. Det er ikkje vanskeleg. Når ho og Emilio, er åleine heime, set dei ofte ein pizza i omnen. Det er veldig lett.

TEKST 26
BOKMÅL GRETHE OG PETER

Grethe og Petter giftet seg for 14 år siden. De fikk to barn, og Grethe var hjemme med barna. Petter jobbet mye.
- Hvorfor er du aldri hjemme? Jeg er sliten, sa Grethe.
- Jeg er også sliten, sa Petter, og du klager så mye.
De begynte å krangle, og til slutt ble de skilt.
Før i tiden var det ikke så vanlig å skille seg, og det var vanskelig å være enslig mor. I dag er det ganske vanlig. Mange barn bor hos mor og far annenhver uke, og har god kontakt med begge foreldrene.

NYNORSK GRETHE OG PETER

Grethe og Petter gifta seg for 14 år sidan. Dei fekk to barn, og Grethe var heime med barna. Petter jobba mykje.
- Kvifor er du aldri heime? Eg er sliten, sa Grethe.
- Eg er også sliten, sa Petter, og du klagar så mykje.
Dei tok til å krangle, og til slutt vart dei skilde.
Før i tida var det ikkje så vanleg å skilje seg, og det var vanskeleg å vere einsleg mor. I dag er det ganske vanleg. Mange barn bur hos mor og far annankvar veke, og har god kontakt med begge foreldra.

TEKST 27
BOKMÅL MAGNUS OG SIRI

Magnus er ti år. Søstera hans, Siri, blir snart tolv. Nå bor de sammen med mora, som heter Grethe. Grethe har en samboer som heter Kristian. De har en datter som heter Lise, og som er atten måneder gammel.
Annenhver helg og hver onsdag er Magnus og Siri hos faren, som heter Petter. Nå er Petter gift med Trine. Trine og Petter har to barn, Kine, som er fire år gammel, og Einar som snart blir tre.
Magnus har ei søster, Siri, og Siri har en bror, Magnus. Men i tillegg har de tre halvsøsken. De reiser på ferie sammen med faren sin i tre uker hver sommer.

NYNORSK MAGNUS OG SIRI

Magnus er ti år. Systera hans, Siri, blir snart tolv. No bur dei saman med mora, som heiter Grethe. Grethe har ein sambuar som heiter Kristian. Dei har ei dotter som heiter Lise, og som er atten månadar gammal.
Annankvar helg og kvar onsdag er Magnus og Siri hos faren, som heiter Petter. No er Petter gift med Trine. Trine og Petter har to barn, Kine, som er fire år, og Einar som snart blir tre.
Magnus har ei syster, Siri, og Siri har ein bror, Magnus. Men i tillegg har dei tre halvsysken. Dei reiser på ferie saman med faren sin tre veker kvar sommar.

TEKST 28
BOKMÅL HVEM ER ELDST?

Grethe har tre barn. Siri er tolv år. Hun er eldst. Magnus er yngre enn Siri. Han er ti år. Men Lise er yngst. Hun er bare atten måneder gammel.
Foreldrene til Siri og Magnus er skilt. Petter har giftet seg med en dame som heter Trine. De har to barn som heter Kine og Einar. Kine er eldre enn Einar. Hun er fire år, mens Einar er snart tre år. Jeg er størst av barna, sier Siri. Du er mindre enn meg, Magnus. Ja, men jeg er større enn Kine og Einar, sier Magnus. Lise er minst av alle.

NYNORSK KVEN ER ELDST

Grethe har tre barn. Siri er snart 12 år. Ho er eldst. Magnus er yngre enn Siri. Han er 10 år. Men Lise er yngst. Ho er berre 18 månader gammal.
Foreldra til Siri og Magnus er skilde. Petter har gifta seg med ei dame som heiter Trine. Dei har to barn som heiter Kine og Einar. Kine er eldre enn Einar. Ho er fire år, mens Einar er snart tre
Eg er størst av barna, seier Siri. Du er mindre enn meg, Magnus. Ja, men eg er større enn Kine og Einar, seier Magnus. Lise er minst av alle.

TEKST 29
BOKMÅL FOTBALL

Siri liker å spille fotball. Nesten alle jentene i klassen til Siri er med på fotballaget. De trener en gang i uka, og spiller kamp en gang i uka. Det er spennende å spille kamp. Noen ganger taper de kampen. Men mange ganger vinner de. Det er gøy. Faren til Siri er trener på fotballaget. Når det er kamp, kommer hele familien til Siri og ser på. Etter kampen får Siri alltid vaffel eller pølse i kiosken. Det er godt.

NYNORSK FOTBALL

Siri liker å spele fotball. Nesten alle jentene i klassa til Siri er med på fotballaget. Dei trenar ein gong i veka, og spelar kamp ein gong i veka.
Det er spennande å spele kamp. Nokre gonger taper dei kampen. Men mange gonger vinn dei. Det er gøy. Faren til Siri er trenar på fotballaget. Når det er kamp, kjem heile familien til Siri og ser på. Etter kampen får Siri alltid vaflar eller pølse i kiosken. Det er godt.

TEKST 30
BOKMÅL FERIE

I tillegg til de helgene og kveldene Magnus og Siri er hos faren sin, reiser de på ferie sammen i tre uker hver sommer. Da reiser de ofte til utlandet og et sted de kan bade. I juleferien er de enten hos mora i julehelga og faren i nyttårshelga, eller omvendt. I påskeferien og høstferien er de også enten hos mor eller far. Da reiser de ofte på hytta.
Slik har livet deres vært siden de var ganske små. Det som er bra med dette, er at de alltid har en av foreldrene å være sammen med i skoleferiene.

NYNORSK FERIE

I tillegg til dei helgane og kveldane Magnus og Siri er hos faren sin, reiser dei på ferie saman i tre veker kvar sommar. Då reiser dei ofte til utlandet og ein stad dei kan bade. I juleferien er dei anten hos mora i julehelga og faren i nyttårshelga, eller omvendt. I påskeferien og haustferien er dei òg anten hos mor eller far. Då reiser dei ofte på hytta. Slik har livet deira vore sidan dei var ganske små. Det som er bra med dette, er at dei får lite tid åleine utan ein av foreldra.

TEKST 31
BOKMÅL POLITIKERE

Det er mange innvandrere som er aktive i politikken. De fleste sitter i kommunestyrer I rundt omkring i Norge, men også på Stortinget sitter det noen innvandrere. Afshan Rafiq, født 25. februar 1975 i Oslo, ble valgt inn på Stortinget i 2001 og representerer Høyre. Fra 1995 til 2001 var hun medlem av Oslo bystyre. Hun er datter av innvandrere fra Pakistan, og ble den første muslimen valgt inn på Stortinget.

NYNORSK POLITIKARAR

Det er mange innvandrarar som er aktive i politikken, mange sit i kommunestyre rundt omkring i Noreg, men  g på Stortinget sit det nokre innvandrarar.
Afshan Rafiq, fødd 25. februar 1975 i Oslo, vart valt inn på Stortinget i 2001 og representerer Høgre. Frå 1995 til 2001 var ho medlem av Oslo bystyre. Ho er dotter av innvandrarar frå Pakistan, og vart den første muslimen valt inn på Stortinget.

TEKST 32
BOKMÅL JEG VIL DANSE HELE LIVET

Adil Thathaal har breaket siden han var en meter lang. I dag er Adil kjempehøy. Han og noen kamerater pleide å øve tre-fire timer om dagen utenfor Oslo Sentralstasjon. Der danset de til musikk de hadde med seg. Noen ganger kom vaktene og kastet dem ut. Politiet kom også og spurte om legitimasjon. Det var nok fordi vi var mørke i huden, sier Adil.
- Sånn er det med breaking, man får sjelden lov til å trene i vanlige studio.
Før Adil ble seriøs med dansen, var pappas store håp at han skulle bli sanger. Søstera til Adeel synger. Men Adil sier at han vil danse hele livet, til han kommer på gamlehjem.
- Nå kan jeg heldigvis leve av å danse. Jeg har fått mange dansejobber, forteller Adil.

NYNORSK EG VIL DANSE HEILE LIVET

Adil Thathaal har halde på med breikdans sidan han var ein meter høg. I dag er Adil kjempehøg. Framleis øver han og nokre kameratar tre-fire timar kvar dag utanfor Oslo Sentralstasjon. Der dansar dei til musikk frå ein CD-spelar. Nokre gonger kjem vaktene og kastar dei ut. Politiet kjem også og spør etter legitimasjon. Det er nok fordi vi er mørke i huda, seier Adil.
- Sånn er det med breaking, vi får sjeldan lov til å trene i vanlege studio.
Før Adil blei seriøs med dansen, var pappa sitt store håp at han skulle bli songar. Systera til Adil syng. Men Adil seier at han vil danse heile livet, til han kjem på aldersheim.
- No kan eg heldigvis leve av å danse. Eg har fått mange dansejobbar, seier han

TEKST 33
BOKMÅL BABY

Mora til Anita skal ha en baby. Anita vet at hun nesten sikkert skal få en lillesøster. Mora hennes har vært på helsestasjonen hver måned for å kontrollere at alt er bra, og en gang dro hun på sykehuset for å ta ultralyd. Etterpå kom hun hjem med et lite bilde av fosteret inni magen. I dag skal mora og faren dra til byen for å kjøpe seng og vogn til babyen. Faren skal være med mora på sykehuset når hun skal føde. Anita gleder seg til å få en lillesøster, men hun håper at hun ikke vil skrike så mye.

NYNORSK EG VIL DANSE HEILE LIVET

Mora til Anita skal ha ein ny baby. Anita veit at ho nesten sikkert skal få ei veslesyster. Mora hennar har vore på helsestasjonen kvar månad for å kontrollere at alt er bra, og ein gong drog ho til sjukehuset for å ta ultralyd. Ho kom heim med eit lite bilete av fosteret i magen. I dag skal mor og far til byen for å kjøpe seng og vogn til babyen. Far skal vere med mor på sjukehuset når ho skal føde. Anita gler seg til å få ei veslesyster, men håper at ho ikkje vil skrike så mykje.

TEKST 34
BOKMÅL ASTMA

Når Anita løper, blir det noen ganger så tungt å puste. Da hun var fem å gammel, fikk familien en kattunge. Anita koste med katten oppe i senga, men plutselig fikk hun problemer med å puste. De måtte dra på sykehuset. Legen fortalte at hun hadde astma. Hun er dessuten allergisk mot katter og kan ikke spise epler, gulrøtter eller nøtter. Det er så ille at hvis noen av de andre barna i klassen spiser noe med nøtter, kan hun bli syk. Det er litt kjedelig. Spesielt synes Anita det er dumt at hun ikke kan ha katt.

NYNORSK ASTMA

Når Anita spring, hender det at ho vert tungpusta. Då ho var fem år gammal, fekk familien ein kattunge. Anita kosa med katten i senga, men plutseleg fekk ho problem med å puste. Dei måtte dra til sjukehuset. Legen fann at ho hadde astma.
I tillegg til å vere allergisk mot kattar, kan ho ikkje ete eple, gulrøter eller nøtter. Det er så ille at dersom andre barn i klassa et noko med nøtter, kan ho bli sjuk. Det er litt kjedeleg. Spesielt synest Anita det er dumt at ho ikkje kan ha katt.

TEKST 35
BOKMÅL LILLESØSTER

Etter ni måneder hadde magen til mamma blitt veldig stor. Hun gledet seg til å få ut babyen. Plutselig en kveld fikk hun vondt i magen. Etter en stund sa hun til Anita: Jeg og pappa må dra på sykehuset nå.
Anita gikk og la seg, men det var vanskelig å sove. Hun tenkte på mamma og babyen.
Klokka ni om morgenen ringte pappa: Anita, du har fått en lillesøster! Hun er 50 cm lang, og veier 3250 gram.
Anita ble veldig glad. Pappa kom og hentet henne, og de dro for å besøke mamma på sykehuset. Pappa kjøpte en stor blomsterbukett til mamma. Da de kom inn på barselavdelingen, fant de mamma og babyen. Babyen lå og sugde melk av mamma. Den var bitteliten og veldig søt.
Etter en stund reiste pappa og Anita hjem.
"Både mor og babyen må sove nå", sa pappa.
"De er trøtte begge to."

NYNORSK VESLESYSTER

Etter ni månader hadde magen til mor blitt veldig stor. Ho gledde seg til å få ut babyen.
Plutseleg ein kveld fekk ho vondt i magen. Etter ei stund sa ho til Anita: Eg og far må fare til sjukehuset no.
Anita gjekk og la seg, men det var vanskeleg å få sove. Ho tenkte på mor og babyen.Klokka ni om morgonen ringde far: Anita, du har fått ei veslesyster! Ho er 50 cm lang, og veg 3250 gram.
Anita blei veldig glad. Far kom og henta ho, og dei drog for å besøkje mor på sjukehuset. Far kjøpte ein stor blomsterbukett til mor. Då dei kom inn på barselavdelinga, fann dei mor og babyen. Mor låg og amma. Babyen var bitteliten og veldig søt.
Etter ei stund reiste far og Anita heim. "Både mor og babyen må sove no", sa far. "Dei er trøytte begge to."

TEKST 36
BOKMÅL EVENTYR

"Hvorfor bjørnen har kort hale" og " De tre bukkene Bruse" er eventyr. I gamle dager, før folk fikk bøker, radio og TV var det vanlig å sitte sammen om kvelden og fortelle morsomme og spennende historier. Historiene kunne handle om både mennesker og dyr, og om troll og andre overnaturlige vesener.
I eventyrene om bjørnen og reven, er den store, farlige bjørnen litt dum, mens den lille reven er smart. Trollet er stort og sterkt, men bukkene er lure. Mange av eventyrene kan man lære noe av.

NYNORSK EVENTYR

"Kvifor bjørnen har kort hale" og "Dei tre bukkane Bruse" er eventyr. I gamle dagar, før folk fekk bøker, radio og TV var det vanleg å sitje saman om kvelden og fortelje morosame og spennande historier. Historiene kunne handle om både menneske og dyr, og om troll og andre overnaturlege vesen.
I eventyra om bjørnen og reven, er den store farlege bjørnen litt dum, mens den vesle reven er Trollet er stort og sterkt, men bukkane er lure.
Mange av eventyra kan ein lære noko av.

TEKST 37
BOKMÅL BJØRNEN

Bjørnen møtte en gang reven, som kom luskende med noe fisk han hadde stjålet.
"Hvor har du fått den fisken fra?" spurte bjørnen.
"Jeg har vært ute og fisket, herr bjørn!" svarte reven.
Så fikk bjørnen også lyst til å lære å fiske, og ba reven si hvordan han skulle gjøre det.
"Det er lett det," sa reven, " Du skal bare gå ut på isen, hogge deg et hull og stikke halen nedi; og så må du holde den der lenge. Du må ikke bry deg om at det svir litt i halen; det er når fisken biter. Jo lenger du kan holde den der, jo mer fisk får du. Til slutt skal du dra halen opp.
Ja, bjørnen gjorde som reven hadde sagt, og holdt halen lenge, lenge nedi hullet, til den var frosset godt fast. Så dro han den rett av, og nå går han der med kort hale den dag i dag.

NYNORSK BJØRNEN

Bjørnen møtte ein gong reven, som kom luskande med noko fisk han hadde stole.
"Kor har du fått den fisken frå?" spurde bjørnen.
"Eg har vore ute og fiska, herr bjørn!" svara reven.
Så fekk bjørnen også lyst til å lære å fiske, og bad reven seie korieis han skulle gjere det.
"Det er lett det," sa reven. "Du skal berre gå ut på isen, hogge deg eit hol og stikke halen nedi; og så må du halde han der lenge. Du må ikkje bry deg om at det svir litt i halen; det er når fisken bit. Dess lenger du kan halde han der, dess meir fisk får du. Til slutt skal du dra halen opp."
Ja, bjørnen gjorde som reven hadde sagt, og heldt halen lenge, lenge nedi holet, til han var frosen godt fast. Så drog han han - rett av, og no går han der med kort hale den dag i dag.

TEKST 38
BOKMÅL SKRINET

Det var en gang en liten gutt som gikk på en vei. Da han hadde gått et stykke, fant han et skrin. "Det er visst noe veldig rart i det skrinet," sa han til seg selv. Men hvordan han snudde og vendte på det, klarte han ikke å få det opp. "Det er nok noe veldig rart i det," tenkte han. Men da han hadde gått et stykke til, fant han en liten nøkkel. Så ble han trøtt og satte seg ned, og så tenkte han det ville vært moro om nøkkelen passet til skrinet, for et lite nøkkelhull var det på det. Så tok han den lille nøkkelen opp av lommen sin; blåste i nøkkelhullet, og så satte han nøkkelen i nøkkelhullet og vred rundt. "Knepp!" sa det i låsen, og da han tok i lokket, var skrinet åpent. Men kan du gjette hva det var som lå i skrinet? - Det var en kalvehale. Og hadde kalvehalen vært lengre, hadde eventyret vært lengre også.

NYNORSK SKRINET

Det var ein gong ein liten gut som gjekk på ein veg. Då han hadde gått eit stykke, fann han eit skrin. "Det er visst noko veldig rart i det skrinet," sa han til seg sjølv. Men korleis han snudde og vende på det, klarte han ikkje å få det opp. "Det er nok noko veldig rart i det," tenkte han. Men då han hadde gått eit stykke til, fann han ein liten nøkkel. Så blei han trøtt og sette seg ned, og så tenkte han det skulle vere moro om nøkkelen passa til skrinet, for eit lite nøkkelhol var det på det. Så tok han den vesle nøkkelen opp av lomma si; bles i nøkkelholet, og så sette han nøkkelen i nøkkelholet og vrei rundt. "Knepp!" sa det i låsen, og då han tok i loket, var skrinet ope. Men kan du gjette kva det var som låg i skrinet? - Det var ei kalverumpe. Og hadde kalverumpa vore lengre, hadde eventyret vore lengre også.

TEKST 39
BOKMÅL HAREN

Det var en gang en hare som var ute og gikk. "Å, hurra, hei og hopp!" ropte han, og hoppet og spranga. Så kom det en rev luskende. "God dag, god dag!" sa haren. "Jeg er så glad i dag, for det jeg har vært gift, skal du vite", sa haren. "Det var bra det da", sa reven. "Å, det var ikke så bra heller, det var et troll til kjerring jeg fikk", sa han. "Det var ille det da," sa reven. "Å, det var ikke så ille heller" sa haren, "for jeg fikk penger med henne, og hun hadde et hus". "Det var da bra det, sa reven. "Å, det var ikke så bra heller", sa haren, "for huset brant opp, og alt det vi eide". "Det var da riktig ille", sa reven.
"Å, det var ikke så ille likevel," sa haren, "for hun brant opp kjerringa også."

NYNORSK HAREN

Det var ein gong ein hare som var ute og gjekk. "Å, hurra, hei og hopp!" ropte han, og hoppa og sprang. Så kom det ein rev luskande. "God dag, god dag!" sa haren. "Eg er så glad i dag, for det eg har vore gift, skal du vite", sa haren. "Det var bra det då", sa reven. "Å, det var ikkje så bra heller, det var eit troll til kjerring eg fekk", sa han. "Det var ille det då", sa reven. "Å, det var ikkje så ille heller", sa haren, "for eg fekk pengar med henne, ho hadde eit hus". "Det var då bra det," sa reven. "Å, det var ikkje så bra heller", sa haren, "for huset brann opp, og alt det vi eigde". "Det var då verkeleg ille," sa reven.
"Å, det var ikkje så ille likevel," sa haren, "for ho brann opp kjerringa med."

TEKST 40
BOKMÅL SAGNET

Sagnet forteller om Hallvard. Han ble født ca år 1020 i Lier ved Drammen og var sønnen til en storbonde. Den
15. mai i 1043, mens han var ute og rodde, fikk han se en ung kvinne som kom løpende på stranda. Etter henne kom tre menn som beskyldte henne for å være tyv. Kvinnen sa at hun var uskyldig, så Hallvard prøvde å redde henne og tok henne med seg i båten ut over Drammensfjorden. Men de tre mennene kom etter og drepte dem.
Hallvard ble truffet i halsen av en pil. Kvinnen ble slått i hjel og gravlagt på stranda. Hallvard ble senket i fjorden med en kvernstein rundt halsen. Kort tid etter fløt liket av Hallvard opp. På grunn av dette mirakelet ble Hallvard Oslo bys skytshelgen. På Oslos byvåpen ser vi Hallvard, pilene, steinen og kvinnen.

NYNORSK SAGNET

Segna fortel om Hallvard. Han vart fødd i omlag år 1020 i Lier ved Drammen og var son til ein storbonde. Den 15. mai i 1043, medan han var ute og rodde, fekk han sjå ei ung kvinne som kom springande på stranda. Etter henne kom tre menn som skulda henne for å vere tjuv. Kvinna sa at ho var uskuldig og Hallvard prøvde å redde henne og tok henne med seg i båten ut over Drammensfjorden. Men dei tre mennene kom etter og drap dei.
Hallvard blei treft av ei pil i halsen. Hallvard vart søkkt i fjorden med ein kvernstein rundt halsen. Kvinna vart slått i hel og gravlagd på stranda. Kort tid etter flaut liket av Hallvard opp. På grunn av dette mirakelet vart Hallvard Oslo by sin skytshelgen. På Oslo sitt byvåpen ser vi Hallvard, pilene, steinen og kvinna.

TEKST 41
BOKMÅL SKOLEN

Før i tiden måtte elevene alltid reise seg når læreren kom inn i klasserommet. Slik er det ikke nå. Nå bruker de fornavnet på læreren istedenfor "frøken" eller "lærer", slik det var før.
Før måtte elevene gå ned en klasse hvis de var dårlige på skolen. De "dumpet". Men nå får alle fortsette på samme klassetrinn, og alle skal føle at de er flinke i noe og få undervisning på sitt nivå.
Elevene får ofte samarbeide. Da sitter de to og to eller i grupper.
Undervisningen foregår ikke alltid inne i klasserommet. Ofte går elevene ut på tur. De lærer om naturen og om norske turtradisjoner.
Friminuttene er den tiden mange elever liker best. Da er de ute og leker eller spiller ball.

NYNORSK SKULEN

Før i tida måtte barna alltid reise seg når læraren kom inn i klasserommet. Slik er det ikkje no. No bruker barna fornamnet på læraren i staden for "frøken" eller "lærar", slik dei gjorde før.
Før måtte elevar som var dårlege på skulen gå om att. Dei "dumpa". Men no får alle halde fram i neste klasse, og alle skal føle at dei er flinke i noko og få undervisning på sitt nivå.
Barna får ofte samarbeide med dei andre elevane. Då sit dei to og to eller i grupper. Undervisninga går ikkje alltid føre seg i klasserommet. Ofte går elevane ut på tur. Dei lærer om naturen og om norske turtradisjonar.
Friminutta er den tida mange elevar liker best. Då er dei ute og leikar eller spelar ball.

TEKST 42
BOKMÅL UNGDOMSSKOLEN

Når barna er ferdige med sju år på barneskolen, begynner de på ungdomsskolen. Her får de flere fag, og de kan blant annet velge et språk til i tillegg til norsk og engelsk. På ungdomsskolen blir det mer arbeid enn på barneskolen, og elevene får oftere prøver i de ulike fagene. Det er vanligvis heldagsprøver i norsk, matematikk og engelsk to eller tre ganger i året.

NYNORSK UNGDOMSSKULEN

Når barna er ferdige med sju år på barneskulen, begynner dei på ungdomsskulen. Her får dei fleire fag, og dei kan mellom anna velje eit språk i tillegg til norsk og engelsk. På ungdomsskulen blir det meir arbeid enn på barneskulen, og elevane får oftare prøver i dei ulike faga. Det er vanlegvis heildagsprøver i norsk, matematikk og engelsk to eller tre gonger i året.

TEKST 43
BOKMÅL KARAKTERER

På ungdomsskolen får elevene karakterer. Karakterene er tall fra 1 til 6, der 6 er den beste karakteren. Når elevene går i tiende klasse, søker de fleste seg videre til videregående skole. Karakterene de har fått på ungdomsskolen, er med på å avgjøre hvilken videregående skole og hvilket utdanningsprogram de kommer inn på. På ungdomsskolen er det også foreldremøte og konferansetimer på samme måten som i barneskolen.

NYNORSK KARAKTERAR

På ungdomsskulen får elevane også karakterar. Karakterane er tal frå 1 til 6, der 6 er den beste karakteren. Når elevane går i tiande klasse, søkjer dei fleste seg vidare til vidaregåande skule. Karakterane dei har fått på ungdomsskulen, er med på å avgjere kva for ein vidaregåande skule og kva for eit utdanningsprogram dei kjem inn på. På ungdomsskulen er det også foreldremøte og konferansetimar på same måten som i barneskulen.

TEKST 44
BOKMÅL VIDEREGÅENDE SKOLE

All ungdom mellom 16 og 19 har rett til å gå tre år på videregående skole. Der kan de velge ulike utdanningsprogram. Et av dem heter studiespesialisering. Her finnes det to valg: realfag (matematikk, fysikk og kjemi) og språk, samfunn og økonomi. De som går der, kan fortsette å studere på universitet eller høyskole etterpå.
De som går på yrkesfaglige utdanningsprogram, får en yrkesutdannelse, for eksempel innen helse- og sosialfag, elektrofag, restaurant- og matfag eller medier og kommunikasjon. Noen utdanningsprogram har veldig mange søkere. Elevene med best karakterer får først plass.

NYNORSK VIDAREGÅANDE SKULE

All ungdom mellom 16 og 19 har rett til å gå tre år på vidaregåande skule. Der kan dei velje ulike utdanningsprogram. Eit av dei heiter studiespesialisering. Her finst det to val: realfag (matematikk, fysikk og kjemi) og språk, samfunn og økonomi. Dei som går der, kan fortsetje å studere på universitet eller høgskule etterpå.
Dei som går på yrkesfaglege utdanningsprogram, får ei yrkesutdanning, for eksempel innan helse- og sosialfag, elektrofag, restaurant- og matfag eller media og kommunikasjon. Nokre utdanningsprogram har veldig mange søkjarar. Elevene med best karakterar får først plass.

TEKST 45
BOKMÅL LOFOTEN OG HURTIGRUTA

Et annet kjent sted i Nord-Norge er Lofoten. Lofoten består av mange øyer med bratte fjell som går rett ned i havet. Utenfor Lofoten er det mye fisk, så her lever mange av å fiske.
Det er vanskelig å reise med bil i Nord-Norge siden det er så mange fiorder og store avstander. Mange reiser med båt eller fly. Hurtigruta er et skip som går hver dag langs kysten mellom Bergen og Kirkenes. Denne turen tar elleve dager fram og tilbake.

NYNORSK LOFOTEN OG HURTIGRUTA

Ein annan kjend stad i Nord-Noreg er Lofoten. Lofoten er ei rekkje med mange øyar med bratte fjell som går rett ned i havet. Utanfor Lofoten er det mykje fisk, så her lever mange av å fiske.
Det er vanskeleg å reise med bil i Nord-Noreg sidan det er så mange fjordar og store avstandar. Mange reiser med båt eller fly. Hurtigruta er eit skip som kvar dag går langs kysten mellom Bergen og Kirkenes. Denne turen tek elleve dagar fram og tilbake.

TEKST 46
BOKMÅL JOBB I NORD-NORGE

I Nord-Norge bor folk spredt på mange små steder. Men når folk skal gå på høyskole for å bli lærer, tannlege eller lege, må de reise fra og dra til en stor by, som for eksempel Tromsø. De kommer kanskje ikke tilbake til hjemstedet sitt etterpå. Men de små stedene trenger også leger, tannleger og lærere. Derfor er det ofte lett å få slike jobber i Nord-Norge. En annen bra ting med å jobbe i Nord-Norge, er at folk der er hyggelige og lett å bli kjent med.

NYNORSK ARBEID I NORD-NORGE

I Nord-Noreg bur folk spreidd på mange små stadar. Men når folk skal gå på høgskule eller universitet for å bli lærar, tannlege eller lege, må dei reise frå heimstaden og til ein stor by, som for eksempel Tromsø. Dei kjem kanskje ikkje tilbake til heimstaden sin etterpå. Men dei små stadane treng og legar, tannlegar og lærarar, og det er ofte lett å få slike jobbar i Nord-Noreg. Ein annan bra ting med å jobbe i Nord-Noreg, er at folk der er hyggelege og lette å bli kjende med.

TEKST 47
BOKMÅL OSLO

Oslo er Norges hovedstad, og landets største by. Byen ligger ved Oslofjorden. I fjorden ligger det flere små øyer. På øyene og langs fjordkanten er det strender hvor folk kan bade.
Rundt Oslo er det mye skog og flere innsjøer. Skogen nord for Oslo heter Nordmarka, og øst for Oslo ligger Østmarka. Der er det fint å gå tur både sommer og vinter. Oslo har 15 bydeler. I 2005 var det ca 8% innvandrere i hele Norge, mens i Oslo var 22% av innbyggerne fra andre land.

NYNORSK OSLO

Oslo er Noregs hovudstad, og landets største by. Byen ligg ved Oslofjorden. I fjorden ligg det fleire små øyar. På øyane og langs jorden er det strender der folk kan bade.
Rundt Oslo er det mykje skog og fleire innsjøar. Skogen nord for Oslo heiter Nordmarka, og aust for Oslo ligg Østmarka. Der er det fint å gå tur både sommar og vinter. Oslo har 15 bydelar. I 2005 var det omlag 8% innvandrarar i heile Noreg, mens i Oslo var 22% av innbyggjarane frå andre land.

TEKST 48
BOKMÅL ØSTLANDET

På Østlandet er det både fjell og mye skog, men det er også mange gårder På gårdene dyrker de mye korn og produserer melk.
Det kan være kaldt og mye snø på Østlandet om vinteren, særlig på de stedene som ligger langt inne i landet.
Norges høyeste fjell er Galdhøpiggen, og ligger i et fjellområde som heter Jotunheimen. På Østlandet finner vi også Norges lengste elv, Glomma, og Norges største innsjø, Mjøsa. Den største byen på Østlandet er Oslo.

NYNORSK AUSTLANDET

På Austlandet er det både fjell og mykje skog, men det er også mange gardar. På gardane dyrkar dei mykje korn og produserer mjølk.
Det kan vere kaldt og mykje snø på Austlandet om vinteren, særleg på dei stadane som ligg langt inne i landet.
Noregs høgste fjell er Galdhøpiggen, og ligg i eit fjellområde som heiter Jotunheimen. På Austlandet finn vi også Noregs lengste elv, Glomma, og Noregs største innsjø, Mjøsa. Den største byen på Austlandet er Oslo.

TEKST 49
BOKMÅL VESTLANDET

Vestlandet har flott natur. Mange kommer for å se de høye fjellene og de vakre fjordene. Langs fjordene har bøndene mange epletrær. De største og beste jordbruksområdene på Vestlandet ligger på Jæren, like sør for Stavanger.
Bergen er den nest største byen i Norge og ligger i Hordaland. Det er også en gammel handelsby. Fiskere pleide å komme dit med fisken sin for å selge den til utlandet.
I 1960-årene ble det oppdaget olje i Nordsjøen, og fra 1970 har Norge produsert olje og gass. Stavanger er senteret for oljeindustrien i Norge. Stavanger er Norges fjerde største by, og ligger i Rogaland. Stavanger er også kjent for de gamle, små hvitmalte trehusene i sentrum.

NYNORSK VESTLANDET

Vestlandet har flott natur. Mange kjem for å sjå dei høge fjella og dei vakre fjordane. Langs fjordane er det mange fruktgardar. Dei største og beste jordbruksområda på Vestlandet ligg på Jæren, like sør for Stavanger.
Bergen er den nest største byen i Noreg og ligg i Hordaland. Bergen er også ein gammal handelsby. Fiskarar brukte å komme dit med fisken sin for å selje han til utlandet.
I 1960-åra vart det oppdaga olje i Nordsjøen, og frå 1970 har Noreg produsert olje og gass. Stavanger er senteret for oljeindustrien i Noreg. Stavanger er Noregs fjerde største by, og ligg i Rogaland. Stavanger er også kjend for dei gamle, små, kvitmåla trehusa i sentrum.

TEKST 50
BOKMÅL SØRLANDET

Sørlandet er den minste landsdelen i Norge, men den landsdelen med mest sol. Langs kysten ligger det mange store og små øyer. Det er fint å bruke båt om sommeren. På gårdene på Sørlandet har bøndene mange sauer og produserer mye ull og sauekjøtt. Typisk for Sørlandsbyene er små hvite trehus. Kristiansand er den største av Sørlandsbyene, og ligger i Vest-Agder.

NYNORSK SØRLANDET

Sørlandet er den minste landsdelen i Noreg, men den landsdelen med mest sol. Langs kysten ligg det mange store og små øyar. Her er det fint å bruke båt om sommaren. På gardane på Sørlandet har bøndene mange sauer og produserer mykje ull og sauekjøt. Typisk for sørlandsbyane er små kvite trehus. Kristiansand er den største av sørlandsbyane, og ligg i Vest-Agder.