Å fortelle
KOMPETANSEMÅL
 • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk, og reflektere over innhold, sjangertrekk og språklige virkemidler
 • sammenligne og tolke romaner og andre tekster ut fra historisk kontekst og elevens samtidemidler
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
 • uttrykke opplevelser og tolkninger av tekster på kreative måter
 • skrive tekster med riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål
 • eksperimentere med sjangre på kreative måter
LÆRINGSMÅL
 • vite hva en fortelling er for noe
 • forstå strukturen til en fortelling
 • kjenne til sjangertrekk til fortelling og bruke de i egen skriving
 • bruke symbol, kontrast og sammenligning (virkemiddel) i egen skriving av en fortelling
 • vite hvordan man arbeider med en historie
 • erfare å lese en historie for andre
 • samtale og snakke om litteratur
 • bruke fakta om adjektiv i egen skriving
 • vite hva det vil si å forestille seg
 • trene på å skrive i ulike synsvinkler, handlingsreferat, indirekte tale og tankereferat
 • skildre med ulike typer ord, samt repetere person- og miljøskildring
 • bruke symbol i egen skriving
 • bruke aksenttegn riktig
 • skrive rett sammenskriving og særskriving
Organisert lyd

HVORDAN OPPLEVER VI MUSIKK?

• Det er vår egen smak som bestemmer om vi liker den musikken vi hører på. Musikksmaken bestemmes av det vi har hørt av musikk før, lydimpulser før vi blir født og musikksmaken til venner. Musikksmaken endrer seg også med alderen. Mange har det slik at musikksmaken endrer seg med humøret og hva du føler. Musikk kan også gi oss assosiasjoner. Dette kan være et gammelt minne som dukker opp igjen, eller at musikken får oss til å tenke på ting vi ikke har tenkt på før. 

• Når musikk uttrykker nærvær og utstråling kan det skape posistive opplevelser hos musikklytteren. For andre igjen trenger ikke dette å bety noe. Det er viktig å være åpen for ulik type musikk, og lytte til ulik musikk. Det er som med mat - spis variert!

KORLEIS OPPLEVER VI MUSIKK?

• Det er vår eigen smak som avgjer om vi likar den musikken vi høyrer på. Musikksmaken vert avgjort av det vi har høyrt av musikk før, lydimpulsar før vi vert fødd og musikksmaken til vener. Musikksmaken endrar seg òg med alderen. Mange har det slik at musikksmaken endrar seg med humøret og kva du følar. Musikk kan òg gje oss assosiasjonar. Dette kan vere eit gamalt minne som dukkar igjen opp, eller at musikken får oss til å tenkje på ting vi ikkje har tenkt på før. 

• Når musikk uttrykkjer nærvær og utstråling kan det skapte posistive opplevingar hos musikklyttaren. For andre igjen treng ikkje dette å tyde noko. Det er viktig å vere open for ulik type musikk, og lytte til ulik musikk. Det er som med mat - spis variert!

HVA ER ET PARTITUR?

Partitur er lyd og musikk som er skrevet ned som noter, eller er grafisk utformet. Dersom du lar øynene vandre loddrett nedover partituret, finner du alle tonene som klinger samtidig. Det er slik akkorder og klanger oppstår.

• Med partituret holder komponisten oversikten over arbeidet sitt.

Dirigenten bruker partituret til å lede øvingene og fremføringene av verket.

• Bildet viser litt av et grafisk partitur av Beethoven sin 5. symfoni. De grafiske symbola beskriver musikken slik den blir spilt.

KVA ER EIT PARTITUR?

Partitur er lydar og musikk som er skrive ned som notar, eller er grafisk utforma. Dersom du lèt auga vandre loddrett nedover partituret, finn du alle tonane som kling samstundes. Det er slik akkordar og klangar oppstår. 

• Med partituret held komponisten oversynet over arbeidet sitt.

Dirigenten brukar partituret til å leie øvingane og framføringane av verket. 

• Biletet viser litt av eit grafisk partitur av Beethoven den 5. symfonien sin. Dei grafiske symbola skildrar musikken slik han vert spelt.

Lytt til begynnelsen av Beethoven sin 5 symfoni i C-dur. Studer det grafiske partituret mens du lytter.
Grafisk partitur
Lytt til deler av en låt og lag et grafisk partitur.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN KAN EN BLANDE ULIKE LYDER I MUSIKK?

På 1600-tallet begynte musikerne å akkompagnere melodiene sine. Generalbassgruppa (et eller flere instrumenter) fikk jobben med å akkompagnere (som regel lutt, cembalo eller viola da gamba (cello)). Melodien ble spilt av andre instrument.

Kompet i moderne musikk består gjerne av flere instrument, men felles for dem er altså at de ikke har hovedrollen i lydbildet.

• Når ulike lyder klinger samtidig kaller vi det samklang.

Vekselspill er nå lyder som skifter på å ha hovedrollen.

Rolledeling er når en lyd kan ha hovedrollen, mens andre danner en bakgrunn (kompet).

• "Sound" er lyden eller klangen av musikken. Ulike instrument, bruk av dem og lydproduksjon spiller inn på "sounden".

KORLEIS KAN EN BLANDE ULIKE LYDAR I MUSIKK?

• På 1600-talet byrja musikarane å akkompagnere melodiane sine. Generalbassgruppa (eit eller fleire instrument) fekk jobben med å akkompagnere (som regel lutt, cembalo eller viola da gamba (cello)). Melodien vart spelt av andre instrument. 

• Kompet i moderne musikk består gjerne av fleire instrument, men felles for dei er altså at dei ikkje har hovudrolla i lydbiletet.

• Når ulike lydar kling samstundes kallar vi den samklang.

Vekselsspel er no lydar som skiftar på å ha hovudrolla.

Rolledeling er når ein lydar kan ha hovudrolla, medan andre dannar ein bakgrunn (kompet).

• "Sound" er lyden eller klangen av musikken. Ulike instrument, nytte av dei og lydproduksjon spelar inn på "sounden".

Lytt til musikken under. Tenk på begrepa komp, samklang, vekselspill rolledeling og sound mens du lytter.

HVORDAN KAN VI KATEGORISERE ULIKE TYPER LYDER?

Fri lyd er lyd som oppstår uten mål og mening.

Signal er lyder som er skapt med hensikt. De skal formidle informasjon, og budskapet de bringer, er noe annet enn lyden selv.

Musikk er en særegen form for lyd, som fyller mange behov hos oss. Vi kan danse, slappe av og nyte musikk.

KORLEIS KAN VI KATEGORISERE ULIKE TYPAR LYD?

Fri lyd er lydar som oppstår utan mål og meining.

Signal er lydar som er skapt med føremål. Dei skal formidla informasjon, og bodskapen, er noko anna enn lyden sjølv.

Musikk er ein særeigen form for lyd, som fyller mange behov hjå oss. Vi kan danse, slappe av og nyte musikk.

Lytt til lydkollasjen under. Hvilke ulike typer lyder hører du? Lag deretter en egen lydkollasj med ulike typer lyder. Klarer du å sette sammen lydene slik at de lager en fortelling?
Lydkollasj
GARAGEBAND

HVORDAN KAN FORM OG ULIKE VIRKEMIDDEL BRUKES I MUSIKK?

• Når vi bruker gjentakelse øker interessen for musikken, i tillegg til at lytteren får følelsen av at noe skjer. Når lyden blir gjentatt på en regelmessig måte, kaller vi det en rytme.

Kontrast er når vi presenterer noe helt nytt, eller som skille seg fra noe tidligere. Kontrast skaper form. Det kan være mellom et vers(A) og et refreng (B) i en sang. Andre kontraster kan en kalle med bokstavene (C) og (D). Forma til en sang kan da være: into - A - A - B - A - C - B - B - outro .

Symetri er når bitene i en sang har et mønster, for eksempel at begynnelsen og slutten er lik hverandre, eller at formen har en lik rekkefølge.

KORLEIS KAN FORM OG ULIKE VERKEMIDDEL BRUKAST I MUSIKK?

• Når vi brukar gjentaking aukar interessa for musikken, i tillegg til at lyttaren får kjensla av at noko skjer. Når lyden vert gjenteken på ein regelmessig måte, kallar vi det ein rytme.

Kontrast er når vi presenterer noko heilt nytt, eller som skil seg frå noko tidlegare. Kontrast skapar form. Det kan vere mellom eit vers(A) og eit refreng (B) i ein song. Andre kontrastar kan ein kalla med bokstavane (C) og (D). Forma til ein song kan då vera: into - A - A - B - A - C - B - B - outro

Symetri er når bitane i ein song har eit mønster, til dømes at byrjinga og slutten er lik kvarandre, eller at forma har ei lik rekkjefølgje.

Lytt til musikken under. Kan du høre gjentakelse, kontrast eller symetri i sangen..
Lytt til Yesterday av The Beatles. Skriv ned formen til låten? Finner du noen virkemiddel også?
BOKMÅLNYNORSKINTERAKTIV
Ta utgangspunkt i ulike lyder og kombinasjoner av lyder og sett dem sammen til en ny "låt". Klarer du å sette sammen lydene slik at de lager en tydelig form, gjerne ved bruk av ulike virkemiddel?
GARAGEBAND

HVA ER ET ADJEKTIV?

- adjektiv
- knyttet til substantiv eller pronomen
- beskriver egenskaper ved dem
- bruk adjektivene flittig for å beskrive

- de fleste adjektiver
- gradbøye i positiv, komparativ og superlativ
- enkelte adjektiver har vokalskifte i stammen og bøyingsendelsene -re og -st
- en gruppe adjektiver har bøying med ulike stammer
- noen grupper adjektiver bøyer vi med mer(e)mest
- gjelder de fleste adjektiver på -sk, adjektiver på -et(e), adjektiver på -ende og lange adjektiver
- adjektiv som ender på -el, -en og -er, mister ofte e-en når de blir gradbøyd

HVA ER ET ADJEKTIV?
HVORDAN BØYER MAN ADJEKTIV?
HVORDAN GRADBØYER MAN ADJEKTIV?

KVA ER EIT ADJEKTIV?

- adjektiv
- knytt til substantiv eller pronomen
- beskriv eigenskapar ved dei
- bruk adjektiva flittig for å skildre

- dei fleste adjektiv
- gradbøye i positiv, komparativ og superlativ
- enkelte adjektiv har vokalskifte i stammen og bøyingsendingane -re og -st
- ei gruppe adjektiv har bøying med ulike stammar
- lange adjektiv og adjektiv som endar på -a, -(i)sk, -ete og -ande, blir ofte gradbøygde med meir og mest

KVA ER EIT ADJEKTIV?
KORLEIS BØYER EIN ADJEKTIV?
KORLEIS GRADBØYER EIN ADJEKTIV?
ADJEKTIV BØYINGER
Lag 10 setninger der du bruker adjektiv riktig. Oversett til sidemålet ditt.
BOKMÅLNYNORSK
En adjektivfortelling er en oppgave der du skal velge tilfeldige adjektiver til en skrevet fortelling. Fyll inn med adjektiv i historien under, og les opp når alle ordene er på plass!
DØME PÅ KREATIV BRUK AV ADJEKTIV (N)
Det var ein lilla time i den store klassa 8A. Den blå læraren var gammal og tjukk. Klassa skulle lære om gravid grammatikk, og måtte gjere snørrete oppgåver. Alle dei lilla elevane på fremre rad var stripete, medan dei sexy elevane på bakerste rad var rosa. Dei stinkande elevane med vindauget stirra berre ut på den brune skuleplassen. Den høge læraren var redd for at dei sekskanta elevane ikkje forstod kva ho snakka om i den sporadiske norsktimen. Plutseleg banka det på den trekanta døra. Det var den slemme rektoren Pål som stod der. Han kom med ein liten beskjed: Alle dei røde elevane i 8A fekk gå tidleg heim. Alle elevane vart hotte av denne beskjeden. Kunne det verkeleg vere sant? Alle dei slimete elevane byrja å synge ein svart song. Dette var ein oransje skuletime.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN SKRIVER EN I ULIKE SYNSVINKLER?

- synsvinkel
- velge hvem det er som skal fortelle en historie

- være forfatteren selv
- en forteller (fortelleren er den som formidler handlingen til leseren)

- autoral synsvinkel
- fortelleren er ikke med i handlingen
- "flue på veggen"
- fortelle hva personene sier og gjør
- den allvitende fortelleren kan til og med gi oss innsyn i hva personene tenker

- personal synsvinkel
- fortelleren er én av personene i historien
- fortelling i 1. person
- fortelling i 3. person

KORLEIS SKRIV EIN I ULIKE SYNSVINKLAR?

- synsvinkel
- velje kven det er som skal fortelje ei historie

- vere forfattaren sjølv
- ein fortel (forteljaren er den som formidlar handlinga til lesaren)

- autoral synsvinkel
- forteljaren er ikkje med i handlinga
- "fluge på veggen"
- fortelje kva personane seier og gjer
- den allvitande forteljaren kan til og med gje oss innsyn i kva personane tenkjer

- personal synsvinkel
- forteljaren er éin av personane i historia
- forteljing i 1. person
- forteljing i 3. person

MODELLTEKST SYNSVINKLER
Skriv 3 korte teksteksempler hvor du benytter autoral og personal synsvinkel. I teksteksempler 2 og 3 benytter du den samme teksten, men i eksempel 3 forteller du i 3. person (preteritum).
BOKMÅLNYNORSK

HVA VIL DET SI Å FORESTILLE SEG?

- å forestille seg
- kan bety å fortelle, fantasere, dikte, skildre og å gjenskape og uttrykke følelser

- fortelle om noe som har skjedd
- dikte opp hele eller deler av handlingen (fiksjonstekst)
- sagn, eventyr, fortellinger, noveller, lyrikk og romaner

- i tekster som har handling
- bruk de fem fortellermåtene
- handlingsreferat, indirekte tale, tankereferat, replikker og skildring
- plakat

- virkemidler som har med språk, synsvinkel, komposisjon og tekstbinding å gjøre

- handler om å fange leseren sin interesse
- se for seg tekstverdener du skaper

KVA VIL DET SEIE Å FØRESTILLE SEG?

- å førestille seg
- kan bety å fortelje, fantasere, dikte, skildre og å attskape og uttrykkje kjensler

- fortelje om noko som har skjedd
- dikte opp heile eller delar av handlinga (fiksjonstekst)
- segner, eventyr, forteljingar, noveller, lyrikk og romanar

- i tekstar som har handling
- bruke dei fem forteljemåtane
- handlingsreferat, indirekte tale, tankereferat, replikkar og skildring
- plakat

- verkemiddel som har med språk, synsvinkel, komposisjon og tekstbinding å gjere

- handlar om å fange lesaren si interesse
- sjå føre seg tekstverda du skapar

Hver årstid er fin på sin måte. Forestill deg din favorittårstid, hvordan den ser ut, kjennast som, og hva som skjer i denne årstiden. Skriv et avsnitt om din favorittårstid!
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN KAN EN SKRIVE HANDLINGSREFERAT?

- fortellermåten handlingsreferat
- fortelle hva som skjer
- hva som har hendt

- handlingsreferat i fortellinger, eventyr og noveller
- tar vanligvis utgangspunkt i en konflikt eller en utfordring
- konflikten driver handlinga framover
- handlingsreferat er én av fortellemåtene du i slike teksttyper kan bruke når du bygger opp spenningen mot én eller flere spenningstopper

- møtereferat
- kan inneholde informasjon om når og hvor møtet ble holdt, hvem som deltok på møtet, hvilke saker møtet behandlet, vedtakene som ble gjort, og navnet på referenten

- sammendrag
- kortfattet gjengivelse av noe du har sett, lest eller hørt
- bruke når du for eksempel skriver bokmeldinger, notater fra skoletimer eller oppsummering av forsøk

KORLEIS KAN EIN SKRIVE HANDLINGSREFERAT?

- forteljemåten handlingsreferat
- fortelje kva som skjer
- kva som har skjedd

- handlingsreferat i forteljingar, eventyr og noveller
- tar vanlegvis utgangspunkt i ei konflikt eller ei utfordring
- konflikta driv handlinga framover
- handlingsreferat er ein av forteljemåtene du i slike teksttypar kan bruke når du byggjer opp spenninga mot ein eller fleire spenningstoppar

- møtereferat
- kan innehalde informasjon om når og kvar møtet vart heldt, kven som deltok på møtet, kva for saker møtet handsama, vedtak som vart gjort, og namnet på referenten

- samandrag
- kortfatta gjengiving av noko du har sett, lest eller høyrt
- bruke når du for eksempel skriv bokmeldingar, notat frå skuletimar eller oppsummering av forsøk

Skriv ferdig et handlingsreferat!
NYNORSKBOKMÅL

Hvordan SKRIVER EN I INDIREKTE TALE?

- indirekte tale
- gjenta med egne ord noe andre sier eller har sagt (Synne fortalte at Leif sang surt. Hun sa at hun kunne synge. Synne spurte om hun kunne få prøve seg som solist i kammerkoret.)

- vi bruker leddsetninger når vi skal fortelle om hva en annen person sier (Han spør om jeg snakker norsk) (Hun sier at hun heter Maria)

KoRLEIS SKRIV EIN I INDIREKTE TALE?

- indirekte tale
- ta opp att med eigne ord noko andre seier eller har sagt (Synne fortalte at Leif song surt. Ho sa at ho kunne syngje. Synne spurte om ho kunne få prøve seg som solist i kammerkoret.)

- vi nyttar leddsetningar når vi skal fortelje om kva ein annan person seier (Han spør om eg snakkar norsk) (Ho seier at ho heiter Maria)

VIDEO INDIREKTE TALE
Skriv flere setninger der du bruker indirekte tale!
BOKMÅLNYNORSKINTERAKTIV (N)INTERAKTIV (B)

HVORDAN SKRIVER MAN TANKEREFERAT?

- tanke + referat = tankereferat
- en tanke er noe abstrakt som surrer rundt inne i hodet ditt, og et referat er et sammendrag av noe som har skjedd
- indre monolog
- skrive det én eller flere personer tenker og/eller føler
- få frem indre spenning i en fortelling
- fortelleren er "flue på veggen" og kan gjengi det som sies

- et tankereferat kan være kort, mens det kan også være langt
- tankereferatet tenger ikke markeres med tegnsetting på noen spesiell måte
- finnes flere måter å skrive et tankereferat på
- ekesmpel
(
Det hadde vært skikkelig deilig med helt fri i helgen, tenkte Cassie.)

(
Cassie satt ved skolepulten sin og lot tankene fly til et bedre sted. Det var fredag, og Cassie hadde overhørt Collin i parallellklassen snakke med kompisene sine i lunsjen. De skulle på stranden i helgen, og hun ønsket virkelig at hun også kunne dra dit. Men nei, hun må sitte barnevakt.)

KORLEIS SKRIV EIN TANKEREFERAT?

- tanke + referat = tankereferat
- ein tanke er noko abstrakt som surrar rundt inne i hovudet ditt, og eit referat er eit samandrag av noko som har skjedd
- indre monolog
- skrive det éin eller fleire personar tenkjer og/eller kjenner
- få fram indre spenning i ei forteljing
- forteljaren er "fluge på veggen" og kan gjengi det som blir sagt

- eit tankereferat kan vere kort, men det kan også vere langt
- tankereferat teng ikkje markerast med teiknsetjing på nokon spesiell måte
- finst fleire måtar å skrive eit tankereferat på
- ekesmpel
(Det hadde vore skikkeleg herleg med heilt fri i helga, tenkte Cassie.) (Cassie sat ved skulepulten sin og lét tankane flyge til ein betre stad. Det var fredag, og Cassie hadde overhøyrt Collin i parallellklassen snakke med kompisane sine i lunsjen. Dei skulle på stranda i helga, og ho ønskte verkeleg at ho også kunne dra dit. Men nei, ho må sitje barnevakt.)

MODELLTEKST TANKEREFERAT
Skriv flere setninger der du bruker tankereferat.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN KAN MAN SKILDRE MED ULIKE ORD?

- synonym
- ord med den samme eller nesten den samme betydningen som et annet ord
- variere språket
- nære synonymer
- omtrent samme betydning
-
kvinne; jente, kjerring, dame
-
mann; gutt, gubbe, kar
- fjerne synonymer
-
delvis samme betydning

- eksempel på synonym
- synonymordbok

- antonym
- et ord som (stort sett) betyr det motsatte av et annet
- både liten og kort er antonymer til lang

- denotasjon
- når et ord bare viser til det saklige innholdet
- vann (noe du kan drikke eller bade i)
- orkan: (vind med styrke over 32,7 m/s)

- konnotasjoner
- det samme ordet kan også ha en eller flere tilleggsbetydninger
- dåpsvann (det rennende vann er livets symbol)
- orkan: (opprør, ukontrollerte bevegelser, maktesløshet)

- velge ord som gir et positivt, nøytralt eller negativt inntrykk

- positivt ladede ord
- plussord (slår fast, imponerer, viser stor evne til, er på høyde med, er klok, avslører kreativitet, viser gode holdninger, røper velvilje for, har et avslappet forhold til, demokratier, frihet, fornuftig, moderne, samarbeider, human, samarbeidsregjeringen)

- negativt ladede ord
- minusord (sutrer over, klager over, påstår feilaktig, gir uttrykk for misunning, hevder hardnakkede, viser mistillit til, har vonde hensikter, farer med løgn, viser liten vilje til, viser manglende innleveving, er tafatt, følger dårlig med i timen, sover i timen, er lite oppdatert, viser uvilje mot, sjokkerer, er uforstandig, overgrep, fundamentalisme, terror, latskap, handlingslammede, kaoskamé-ratene)

- nøytrale ord
- nullord (skriv, mener, tar til orde for, antyder, sier, viser til at, ytrer, gir et hint om, foreslår, regjeringen, Stortinget, politiet, bilen, jentene, elevene, guttene)

KORLEIS KAN EIN SKILDRE MED ULIKE ORD?

synonym
- ord med den same eller nesten den same betydninga som eit anna ord
- nære synonym
- omtrent same tyding
- kvinne; jente, kjerring, dame
- mann; gut, gubbe, kar
- fjerne synonym
- delvis same tyding

- døme på synonym
- synonymordbok

- antonym
- eit ord som (stort sett) betyr det motsette av eit anna
- både liten og kort er antonym til lang

- denotasjon
- når eit ord berre viser til det saklege innhaldet
- vatn (noko du kan drikke eller bade i)
- orkan: (vind med styrke over 32,7 m/s)

- konnotasjonar
- det same ordet kan også ha ei eller fleire tilleggsbetydningar
- dåpsvann (det rennende vann er livets symbol)
- orkan: (opprør, ukontrollerte rørsler, maktlause)

- velje ord som gjev eit positivt, nøytralt eller negativt inntrykk
 
- positivt lada ord
- plussord (slår fast, imponerer, viser stor evne til, er på høgde med, er klok, avslører kreativitet, viser gode haldningar, røper velvilje for, har eit avslappa forhold til, demokrati, fridom, fornuftig, moderne, samarbeid, human, samarbeidsregjeringa)

- negativt lada ord
- minusord (sutrar over, klagar over, påstår feilaktig, gjev uttrykk for misunning, hevdar hardnakka, viser mistillit til, har vonde hensikter, fer med løgn, viser liten vilje til, viser manglande innleveving, er tafatt, følgjer dårleg med i timen, søv i timen, er lite oppdatert, viser uvilje mot, sjokkerer, er uforstandig, overgrep, fundamentalisme, terror, latskap, handlingslamma, kaoskame-ratane)

- nøytrale ord
- nullord (skriv, meiner, tek til orde for, antydar, seier, viser til at, ytrar, gjev eit hint om, foreslår, regjeringa, Stortinget, politiet, bilen, jentene, elevane, gutane)

Skriv setninger på ulike måter ved å bruke synonym.
BOKMÅLNYNORSK
VIRKEMIDDEL OVERSIKT
FRAMFLYTTING
For å gi større vekt og oppmerksomhet.
Hun ville ikke gå på kino med ham i dag. Ham ville hun ikke gå på kino med i dag.
OPPREGNING
For å få med flere begreper på en kortfattet måte, eller for å oppnå en forsterkende virkning.
Straks bondekona gav seg til å lokke på dyrene, begynte sauene, geitene, ungoksene og alle kyrne å løpe mot fjøset for å få kveldsfôret sitt. 
GJENTAKELSE
For å gi noe mer oppmerksomhet og tyngde.
Sammen gikk de bortover stien til hytta, sammen gikk de inn gjennom døra, sammen satt de foran peisbålet om kvelden.
GJENTAKELSE AV SYNONYM
Ord og uttrykk som ligner hverandre blir gjentatt for å skape en rytmisk understreking av innholdet.
De smilte og lo, klappet og jublet.
FASTE UTTRYKKSMÅTER
Sammenligninger, ordspråk, visdomsord, sjargonger og slanguttrykk.
Så like som to dråper vann. Når ølet går inn, går vettet ut. Han hang med leppa. Det går unna som hakka møkk.
BRUK AV DIALEKT
Brukes i valg av enkeltord, uttrykksmåter og i replikker for å karakterisere personer og miljø.
E vet ikke kossen de e”.
FORSTERKNING
Gjøres ved å ”legge flere lag” av ordet sin betydning på hverandre i rask rekkefølge, gjerne ved hjelp av gradbøying av et adjektiv.
Etter hvert ble bakken bratt, og til slutt ble den brattere enn brattest.
KONTRAST
For å understreke poenget og betydningen sterkere, kan man bruke kontrastvirkning ved å sette opp mot hverandre ord, uttrykk og setninger med tilnærmet motsatt betydning.
I mellomtiden sitter den overjordisk vakre ultrasupermegajetsetmodellen høyst jordnært på en stubbe i jungelen og spiser formkake sammen med VG.
OVERDRIVELSE
For å framheve og understreke noe man forteller.
Hun er forferdelig pen. Han er grusomt snill.
UNDERDRIVELSE
Ved å gå motsatt vei og overdrive forsiktigheten i uttrykksmåten..
Jeg kan ikke si at jeg liker dette her!
RETORISK SPØRSMÅL
Er et spørsmål som leseren ikke trenger å svare på.
Og hvorfor er det nå egentlig slik?
SETNINGSEMNER
Er en forkortet setning, ofte bare et enkelt ord.
I øyekroken skimtet Svein ballen komme bakfra. Han stakk fram mellom de to forsvarerne nøyaktig samtidig med at ballen spratt ned mellom ham. Perfekt. En ideell stikkball. Keeperen kom rusende ut. Armene utstrakt. Vente litt. Vente på keeper. Han må snart gå ned. I samme øyeblikk som Svein så at keeperen begynte å bøye seg i knærne, vippet han ballen i en høy lobb over ham. Rett i mål. Praktfullt.
PARADOKS
Betyr selvmotsigelse, og brukes for å vekke leserens interesse.
Evig eies kun det tapte. Gutten er far til den voksne mannen.
IRONI
Hvis man sier eller skriver det motsatte av det man mener.
Ja, her var det jammen ryddig og pent.
ALLUSJON
Hentydning til kjente sitater eller situasjoner.
Når dagene blir lange, og varmen setter inn.
EUFEMISME
For å unngå å nevne spesielle ord og begreper direkte.
Jeg skal en liten tur til rommet med hjerte i døren.
SPRÅKLIGE BILDER
Bruk av ord eller uttrykksmåter som er en annen enn den egentlige og direkte betydningen.
En fjellkam. Han var en knivskarp debattant. Hun fikk en giftig replikk til svar.
SAMMENLIGNING
For å vise at man har funnet enkelte spesielle likhetstrekk mellom to fenomener eller situasjoner.
Skihopperen svevde som en storfugl nedover bakken.
METAFOR
Ligner sammenligning, men mangler sammenligningsordet.
Storfuglen i hoppbakken. Du er en engel.
BESJELING
Dersom ting eller dyr får menneskelige egenskaper.
En lang stud formelig danset pennen bortover papiret.............
PERSONIFISERING
Samme som besjeling, men at abstrakte begreper (noe du ikke kan ta på) får menneskelige egenskaper.
Utviklinga tok tak i folket og jaget dem inn til fastlandet.
SYMBOL
Er noe som representerer noe mer enn seg selv. Det kan for eksempel være en person, en gjenstand, en farge, et tegn eller en handling.
Å ha noe på hjertet. Blir du varm om hjertet. Har du tapt ditt hjerte til noen. Sitter du med hjertet i halsen.
FRAMFLYTTING
For å gi større vekt og merksemd.
Ho ville ikkje gå på kino med han i dag.
Han ville ho ikkje gå på kino med i dag.
OPPREKNING
For å få med fleire omgrep på ein kortfatta måte, eller for å oppnå ein forsterkande verknad.
Straks bondekona gav seg til å lokke på dyra, tok sauene, geitene, ungoksane og alle kyrne til å springe mot fjøset for å få kveldsfôret sitt. 
GJENTAKING
For å gi noko meir merksemd og tyngde.
Saman gjekk dei bortover stien til hytta, saman gjekk dei inn gjennom døra, saman sat dei framfor peisbålet om kvelden.
GJENTAKING AV SYNONYM
Ord og uttrykk som liknar kvarandre blir gjentatt for å skape ei rytmisk understreking av innhaldet.
Dei smilte og skratta, klappa og jubla.
FASTE UTTRYKKSMÅTAR
Samanlikningar, ordspråk, visdomsord, sjargongar og slanguttrykk.
Så like som to dropar vatn. Når ølet går inn, går vettet ut. Han hang med leppa. Det går unna som hakka møkk.
BRUK AV DIALEKT
Brukast i val av enkeltord, uttrykksmåtar og i replikkar for å karakterisere personar og miljø.
E vet ikke kossen de e”.
FORSTERKING
Gjerast ved å ”legge fleire lag” av ordet si tyding på hvarandre i rask rekkjefølgje, gjerne ved hjelp av gradbøying av eit adjektiv.
Etter kvart vart bakken bratt, og til slutt vart den brattare enn brattast.
KONTRAST
For å understreke poenget og tydinga sterkare, kan ein bruke kontrastverknad ved å setje opp mot kvarandre ord, uttrykk og setningar med tilnærma motsett tyding.
I mellomtiden sit den overjordisk vakre ultrasupermegajetsetmodellen høgst jordnært på ein stubbe i jungelen og spis formkake saman med VG.
OVERDRIVING
For å framheve og understreke noko ein fortel.
Ho er forferdeleg pen. Han er grusomt snill.
UNDERDRIVING
Ved å gå motsett veg og overdrive forsiktigheita i uttrykksmåten.
Eg kan ikkje seie at jeg likar dette her!
RETORISK SPØRSMÅL
Er eit spørsmål som lesaren ikkje treng å svare på.
Og kvifor er det no egentleg slik?
SETNINGSEMNE
Er ei forkorta setning, ofte berre eit enkelt ord.
I augekroken skimta Svein ballen kome bakfrå. Han stakk fram mellom dei to forsvararane nøyaktig samtidig med at ballen spratt ned mellom han. Perfekt. Ein ideell stikkball. Keeperen kom rusande ut. Armane utstrakt. Vente litt. Vente på keeper. Han må snart gå ned. I same augeblink som Svein såg at keeperen tok til å bøye seg i knea, vippa han ballen i ein høg lobb over han. Rett i mål. Praktfullt.
PARADOKS
Tyder sjølvmotsiging, og brukast for å vekke lesaren si interesse.
Evig eigast kun det tapte. Guten er far til den vaksne mannen.
IRONI
Om ein seier eller skriv det motsette av det ein meiner.
Ja, her var det jammen ryddig og pent.
ALLUSJON
Antyding til kjente sitat eller situasjonar.
Når dagane blir lange, og varmen set inn.
EUFEMISME
For å unngå å nemne spesielle ord og omgrep direkte.
Eg skal ein liten tur til rommet med hjarte i døra.
SPRÅKLEGE BILETE
Bruk av ord eller uttrykksmåtar som er ein annan enn den egentlege og direkte tydinga.
Ein fjellkam. Han var ein knivskarp debattant. Ho fekk ein giftig replikk til svar.
SAMANLIKNING
For å vise at ein har funne enkelte spesielle likheitstrekk mellom to fenomen eller situasjoner.
Skihopperen svevde som en storfugl nedover bakken.
METAFOR
Liknar samanlikning, men manglar samanlikningsordet.
Storfuglen i hoppbakken. Du er en engel.
BESJELING
Dersom ting eller dyr får menneskelege eigenskapar.
Ei lang stud formeleg dansa pennen bortover papiret.............
PERSONIFISERING
Same som besjeling, men at abstrakte omgrep (noko du ikkje kan ta på) får menneskelege egenskapar.
Utviklinga tok tak i folket og jaget dei inn til fastlandet.
SYMBOL
Er noko som representerar noko meir enn seg sjølv. Det kan for eksempel vere ein person, ein gjenstand, ein farge, eit teikn eller ei handling.
Å ha noko på hjartet. Blir du varm om hjartet. Har du tapt ditt hjarte til nokon. Sit du med hjartet i halsen.

HVA ER KONTRAST?

- kontrast
- betyr motsetning eller motstykke
- lage i både enkle og sammensatte tekster
- ved å sette motsetninger opp mot hverandre

- bruk antonym (ord som har motsatt betydning) til å lage kontrast (lys og mørke)

- kampen mellom det gode og det onde
- vanlig i mange sjangre
- snille eller slemme, kloke eller dumme, hjelpsomme eller late og vakre eller stygge

- farger kan ha liten eller stor kontrast i forhold til hverandre
- kontrast mellom lys og mørke og mellom svart og hvitt kan utnyttes til å skape motsetninger og spenning

- kontrast mellom tekstdeler
- plakat

KVA ER KONTRAST ?

- kontrast
- betyr motsetning eller motstykke
- lage i både enkle og samansette tekstar
- ved å setje motsetningar opp mot kvarandre

- bruk antonym (ord som har motsett tyding) til å lage kontrast (lys og mørke)

- kampen mellom det gode og det onde
- vanleg i mange sjangrar
- snille eller slemme, kloke eller dumme, hjelpsomme eller late og vakre eller stygge

- fargar kan ha liten eller stor kontrast i forhold til kvarandre
- kontrast mellom lys og mørke og mellom svart og kvitt kan utnyttast til å skape motsetningar og spenning

- kontrast mellom tekstdelar
- plakat

HVA ER SAMMENLIGNING?

- sammenligning
- det finnes flere typer språklige bilder, og alle har en sammenligning
- når et slikt bilde inneholder ord som lik, liksom, som eller ligne, kaller vi bildet for sammenligning

- man kan også lage sammenligninger ved å bruke komparativ av adjektiv, for eksempel snillere enn
- Eksempel (Pers talegaver var større enn Oles usikre framføring). (Hun beveget seg som en forvirret høne). (De hviskende jentene lignet en flokk gribber som sloss om byttet). (Det rullende vesenet verken smakte eller luktet som mus, syntes Mons).
- plakat

KVA SAMANLIKNING?

- samanlikning
- det finst fleire typar språklege bilde, og alle har ei samanlikning
- når eit slikt bilde inneheld ord som lik, liksom, som eller likne, kallar vi bildet for samanlikning

- ein kan òg lage samanlikningar ved å bruke komparativ av adjektiv, til dømes snillare enn
- Døme (Per sine talegåver var større enn Ole si usikre framføring). (Ho rørde seg som ein forvirra høne). (Dei kviskrande jentene likna ein flokk gribbar som slost om bytet). (Det rullande vesenet verken smakte eller lukta som mus, syntest Mons)
- plakat

Finn bruk av kontrast og sammenligning i teksteksemplene. Skriv også korte tekster der kontrast og sammenligning blir brukt.
BOKMÅLNYNORSK
SAMMENLIGNING

HVA ER ET SYMBOL?

- symbol
- noe som representerer noe mer enn seg selv
- kan være en person, en gjenstand, en farge, et tegn eller en handling

- hjertet kan være symbol på kjærlighet
- duen kan også være et symbol på fred
- ankeret kan symbolisere håp
- havet kan symbolisere evigheten

- farger er mye brukte symbol (se her for fargenes meninger)
- hvit kan bety uskyld og renhet
- svart kan dra tankene mot det mørke og ondskap
- rødt kan bety fare eller kjærlighet

- symbol gir oss rom for å tolke teksten
- finne mening med det fortelleren ønsker å formidle
- hvordan symbol blir tolket, kommer an på sammenhengen og kulturen de opptrer i

- emojier er òg symbol
- hver gang du bruker emojis sender du et budskap som leseren må tolke
- plakat

KVA ER EIT SYMBOL?

- symbol
- noko som representerer noko meir enn seg sjølv
- kan vere ein person, ein gjenstand, ein farge, eit teikn eller ei handling

- hjartet kan vere symbol på kjærleik
- dua kan vere eit symbol på fred
- ankeret kan symbolisere håp
- havet kan symbolisere evigheita

- fargar er mykje brukte symbol (sjå her for fargane sine meiningar)
- kvitt kan bety uskyld og reinheit
- svart kan dra tankane mot det mørke og ondskap
- raudt kan bety fare eller kjærleik

- symbol gir oss rom for å tolke teksten
- finne meining med det forteljaren ønskjer å formidle
- korleis symbol blir tolka, kjem an på samanhengen og kulturen dei opptrer i

- emojier er òg symbol
- kvar gong du brukar emojis sender du eit bodskap som lesaren må tolke
- plakat

HVORDAN BRUKER MAN AKSENTTEGN?

- aksenttegn
- tegn som står over en vokal
- for å vise trykk eller for å skille ord fra kvarandre
- ikke obligatorisk å bruke aksenttegn
- unntak ved visse særnavn

- tre typer aksenttegn
- høyreaksent (´)
- venstreaksent (`)
- møner (^)

KORLEIS BRUKAR EIN AKSENTTEIKN?

- aksentteikn
- teikn som står over ein vokal
- for å vise trykk eller for å skilje ord frå kvarandre
- ikkje obligatorisk å bruke aksentteikn
- unntak ved visse særnamn

- tre typar aksentteikn
- høgreaksent (´)
- venstreaksent (`)
- møne (^)

Når skal en bruke aksenttegn? Se på reglene og skriv eksempel!
INTERAKTIV (B)INTERAKTIV (N)

Hvordan skal en skrive rett sammenskriving og særskriving?

- særskriving
- når ord i et uttrykk eller en ordgruppe blir skrevet hver for seg

- samanskriving
- når uttrykk eller grupper av ord blir skrevet i ett, uten mellomrom

- noen uttrykk må vi dele for at vi skal få frem den rette meningen

- uttaler du uttrykket som et ord med trykk på det første leddet, skal du skrive det med et ord
- uttaler du uttrykket som to eller flere ord, og med likt trykk på hvert ledd, skal du skrive ordene hver for seg

- som regel
- sløyfe bindestreken i sammensatte ord
- være en hjelp til å forstå hvordan man skal lese et ord

- når sammensatte ord er sideordnet
- være bindestrek på plassen for det felles ordet som er utelatt

- enkelte ord skal vi skrive med bindestrek
- av og til trenger vi en binde-e eller en binde-s mellom de ordene som er satt sammen

- uttrykk som begynner med av, for, i, med, om, over, på og til skriver vi ofte med to eller flere ord (særskriving)

KORLEIS skal eIn skrive rett Samanskriving og særskriving?

- særskriving
- når ord i eit uttrykk eller ei ordgruppe vert skrivne kvar for seg

- samanskriving
- når uttrykk eller grupper av ord vert skrivne i eitt, utan mellomrom

- nokre uttrykk må vi dele for at vi skal få fram den rette meininga

- uttalar du uttrykket som eitt ord med trykk på det første leddet, skal du skrive det med eitt ord
- uttalar du uttrykket som to eller fleire ord, og med likt trykk på kvart ledd, skal du skrive orda kvar for seg

- som regel
- sløyf bindestreken i samansette ord
- vere ei hjelp til å forstå korleis ein skal lese eit ord

- når samansette ord er sideordna skal det vere bindestrek på plassen for det felles ordet som er utelate

- enkelte ord skal vi skrive med bindestrek
- av og til treng vi ein binde-e eller ein binde-s mellom dei orda som er sette saman

- uttrykk som begynner med av, for, i, med, om, over, på og til skriv vi ofte med to eller fleire ord (særskriving)

BILDER SAMSKRIVING OG SÆRSKRIVING

HVA ER EN FORTELLING?

- fortelling
- kan være en kort eller lengre historie
- om noe som har skjedd
- mange fortellinger er fri dikting (fiksjon)
- hensikten med slike tekster er å fortelle, underholde, fantasere, bevege og å påvirke

- bruke fantasien
- lov til å lyve
- skape en historie som ikke har hendt
- ta bare med det som er viktig i historien
- skal være interessant å lese eller å lytte til

Hva var den siste fortellingen du leste, hørte eller så? Hvorfor tror du fortellinger er så populære?

- som regel en konflikt eller et prosjekt som setter handlingen i gang
- konflikten eller prosjektet i fortellingen skaper spenning
- bygger seg opp mot en spenningstopp / vendepunkt
- etter vendepunktet
- en kort slutt
- viser hvordan situasjonen er etter at konflikten eller prosjektet er løst
- alternativ
- en åpen slutt
- leseren må tolke hva som skjer videre

- du kan lese mange fortellinger her!
- plakat
- strukturen i en fortelling:

KVA ER EI FORTELJING?

- forteljing
- kan vere ei kort eller lengre historie
- om noko som har skjedd
- mange forteljingar er fri dikting (fiksjon)
- hensikta med slike tekstar er å fortelje, underhalde, fantasere, røre og å påverke

- bruke fantasien
- lov til å lyge
- skape ei historie som ikkje har hendt
- ta berre med det som er viktig i historia
- skal vere interessant å lese eller å lytte til

Kva var den siste forteljinga du las, høyrde eller såg? Kvifor trur du forteljingar er så populære?

- som regel ei konflikt eller eit prosjekt som startar handlinga
- konflikta eller prosjektet i forteljinga skapar spenninga
- byggjer seg opp mot ein spenningstopp / vendepunkt
- etter vendepunktet
- ein kort slutt
- viser korleis situasjonen er etter at konflikta eller prosjektet er løyst
- alternativ
- ein open slutt
- lesaren må tolke kva som skjer vidare

- du kan lese mange forteljingar her!
- plakat
- strukturen i ei forteljing:

SJANGER FORTELLING
Snakk med en medelev om sjangertrekkene til fortelling. Begge skal si omtrent like mye hver!
Les fortellingen "en uventet gjest" og arbeid med oppgavene til den.
BOKMÅLNYNORSK
FILMKLIPP HVORDAN STARTE Å SKRIVE EN FORTELLING?

HVORDAN KAN INNLEDNINGEN PÅ EN FORTELLING VÆRE?

- begynnelsen på en fortelling kaller vi innledning
- i innledningen får vi ofte høre hvem fortellingen handler om, og hvor og når den foregår

- innledningen er som hodet til fisken
- skal gripe fatt i leseren og gi lyst til å lese videre
- skal være ganske kort

- gode fortellinger er skrevet slik at du føler du må lese videre

KORLEIS KAN INNLEIINGA PÅ EI FORTELJING VERE?

- byrjinga på ei forteljing kallar vi innleiing
- i innleiinga får vi ofte høyre kven forteljinga handlar om, og kvar og når den føregår

- innleiinga er som hovudet til fisken
- skal gripe fatt i lesaren og gi lyst til å lese vidare
- skal vere ganske kort

- gode forteljingar er skrivne slik at du føler du må lese vidare

FILMKLIPP HVORDAN INNLEDE EN FORTELLING?
MODELLTEKST Å BEGYNNE EN FORTELLING
Skriv forslag på hvordan en innledning kan begynne en fortelling
BOKMÅLNYNORSK

HVA MÅ VÆRE MED I HOVEDDELEN AV EN FORTELLING?

- i hoveddelen av fortellingen får hovedpersonene ofte et problem
- kanskje hender det noe med dem? Kanskje møter de noen, eller de får en overraskende beskjed?

- når du skal skrive fortelling, kan du skrive om noe spennende, morsomt, uventet eller trist

- i hoveddelen skriver du også hvordan hovedpersonen prøver å finne en løsning på problemet, og hvordan det går

KVA MÅ VEREMED I HOVUDDELEN AV EI FORTELJING?

- i hovuddelen av forteljinga får hovudpersonane ofte eit problem
- kanskje hender det noko med dei? Kanskje møter dei nokon, eller dei får ein overraskande beskjed?

- når du skal skrive forteljing, kan du skrive om noko spennande, morosamt, uventa eller trist

- i hovuddelen skriv du òg korleis hovudpersonen prøver å finne ei løysing på problemet, og korleis det går

FILMKLIPP HVORDAN SKRIVE HOVEDDEL I EN FORTELLING?

HVORDAN KAN EN FORTELLING AVSLUTTES?

- når du skriver en fortelling, bestemmer du også hvordan den skal slutte
- slutten kaller vi en avslutning

- problemet i hostorien er løst

- kan ende godt eller dårlig
- noen ganger går det som du forventet eller håpet
- andre ganger kan det være en litt overraskende avslutning

- åpen slutt
- leseren må tolke hva som skjer videre

KORLEIS KAN EI FORTELJING AVSLUTTAST?

- når du skriv ei forteljing, avgjer du òg korleis ho skal slutte
- slutten kallar vi ei avslutning

- problemet i historia er løyst

- kan ende godt eller dårleg
- nokre gongar går det som du forventa eller håpte
- andre gonger kan det vere ei litt overraskande avslutning

- open slutt
- lesaren må tolke kva som skjer vidare

FILMKLIPP HVORDAN SKRIVE AVSLUTNING TIL EN FORTELLING?
Se på hvordan strukturen (innledning, hoveddel og avslutning) til en fortelling kan være. Noter deretter hva de ulike delene bør inneholde.
BOKMÅLNYNORSK
TEKSTFORSLAG FORTELLING
Planlegg en fortelling! Bruk deretter notatene dine til å skrive din egen fortelling.
BOKMÅLNYNORSKFILM: OM Å STARTEFILM: INNLEDNINGENFILM: HOVEDDELENFILM: AVSLUTNINGEN
Skriv en fortelling med utgangspunkt i et skummelt rom.
Last ned lydfil med skumle lydeffekter her!
BOKMÅLNYNORSK

HVILKE SJANGERTREKK HAR EN FORTELLING?

Struktur

- tittel som vekker leselyst

- innledning
- hoveddel
- avslutning

- ta bare med det som er viktig i historien

- paralellhandling (en forteller to eller flere handlinger ved siden av hverandre)


Innledningen

- opplysninger om hvor og når handlingen skjer
- hvem som er med, og hva konflikten eller prosjektet går ut på
- ta stilling til hvor i handlingen du skal begynne
- kronologisk rekkefølge (starte med begynnelsen og fortelle historien til den er slutt)
- in medias res (gå rett på handlingen – uten innledning)
- retrospektiv teknikk (begynne med slutten og se tilbake på det som har hendt)
- begynne med personskildring
- begynne med miljøskildring
- begynne med spørsmål til leseren
Hoveddel

- handler om en konflikt eller et prosjekt noen vil gjennomføre
- til vanlig om én hendelse
- begynn og slutt historien så nær denne hendelsen som mulig
- et eller flere høydepunkt (steder hvor det er spesielt spennende, dramatisk eller morsomt)
- vendepunktet (på toppen av spenningskurven)Avslutning

- en fortelling må ha en slutt etter vendepunktet
- spenningen blir utløst
- må være kort
- kan være lykkelig, trist, overraskende, morsom og irriterende
- åpen slutt (leseren må tenke seg til slutten)

Moral

- en fortelling kan underholde
- kan også gi leseren mer å tenke på
- kan ha en moral
- fortellingen kan påvirke

De fem fortellermåtene

- bruke fortellemåtene (handlingsreferat
skildring, tankereferatreplikker og indirekte tale)
- god variasjon mellom ulike fortellermåter gjør tekster gode


Utvidet øyeblikk og tempo

- utvidet øyeblikk vil si å skildre en scene svært grundig (sanser som syn, lukt og hørsel)
- det motsatte av utvidet øyeblikk kan være å øke tempoet

Vanlige språklige virkemiddel

- gjentakelse (du kan gjenta ord, fraser, ytringer eller handlinger for å understreke det som er viktig)
- humor (det vi ler av)
- ironi (uttrykker du det motsatte av det du mener, for eventuelt å gjøre narr av noen)
- kontrast (sette motsetninger opp mot hverandre)
- sammenligning (språklig bilde som inneholder ord som lik, slik som, som eller ligne)
- metafor (sammenligning uten sammenligningsord)
- personifikasjon (gi abstrakte ting menneskelige egenskaper)
- besjeling (tillegge konkrete ting, dyr og planter menneskelige egenskaper)
Frampek

- vil si å legge inn hint om noe som kommer til å skje senere i fortellingen
- som leser kan det hende at du vet mer enn personene som er med i historien
- kan skape spenning


Synsvinkel

- fortelleren formidler handlingen til leseren
- fortelleren og forfatteren trenger ikke være samme person
- fortelleren kan være én av personene i handlingen
- fortelleren kan se handlingen utenfra

KVA FOR SJANGERTREKK HAR EI FORTELJING?

Struktur

- tittel som vekkjer leselyst

- innleiing
- hovuddel
- avslutning

- ta berre med det som er viktig i historia

- paralellhandling (ein fortel to eller fleire handlingar ved siden av kvarandre)


Innleiing

- opplysningar om kvar og når handlinga skjer
- kven som er med, og kva konflikta eller prosjektet går ut på
- ta stilling til kvar i handlinga du skal begynne
- kronologisk rekkjefølge (starte med byrjinga og fortelje historia til den er slutt)
- in medias res (gå rett på handlinga – utan innleiing)
- retrospektiv teknikk (byrje med slutten og sjå tilbake på det som har hendt)
- bryje med personskildring
- byrje med miljøskildring
- byrje med spørsmål til lesaren
Hovuddel

- handlar om ei konflikt eller eit prosjekt nokon vil gjennomføre
- til vanleg éi hending
- start og slutt historia så nær denne hendinga som råd er
- eit eller fleire høgdepunkt (stader kor det er spesielt spennande, dramatisk eller morosamt)
- vendepunktet (på toppen av spenningskurva)Avslutning

- ei forteljing må ha ein slutt etter vendepunkt
- spenninga blir løyst ut
- må vere kort
- kan vere lukkeleg, trist, overraskande, morosam og irriterande
- open slutt (lesaren må tenkje seg til slutten)

Moral

- ei forteljing kan underhalde
- kan også gi lesaren meir å tenkje på
- kan ha ein moral
- forteljinga kan påverke

Dei fem forteljemåtane

- bruke forteljemåtene 
(handlingsreferat
skildring, tankereferatreplikkar 
og indirekte tale)
- god variasjon mellom ulike forteljemåtar gjer tekstar gode


Utvida augeblink og tempo

- utvida augeblink vil seie å skildre ei scene svært grundig (sansar som syn, lukt og hørsel)
- det motsette av utvida augeblink kan vere å auke tempoet

Vanlege språklege verkemiddel

- gjentaking (du kan gjenta ord, frasar, ytringar eller handlingar for å understreke det som er viktig)
- humor (det vi ler av)
- ironi (uttrykje det motsette av det du meiner, for eventuelt å gjere narr av nokon)
- kontrast (setje motsetningar opp mot kvarandre)
- samanlikning (språkleg bilete som inneheheld ord som lik, slik som, som eller likne)
- metafor (samanlikning utan samanlikningsord)
- personifikasjon (gi abstrakte ting menneskelege eigenskapar)
- besjeling (tillegge konkrete ting, dyr og plantar menneskelege eigenskapar)
Frampeik

- vil si å legge inn hint om noko som kjem til å skje seinere i forteljinga
- som lesar kan det hende at du veit meir enn personane som er med i historia
- kan skape spenning


Synsvinkel

- fortellaren formidlar handlinga til lesaren
- fortellaren og forfattaren treng ikkje vere same person
- forteljaren kan vere én av personane i handlinga
- forteljaren kan sjå handlinga utanfrå

HVORDAN KAN MAN ARBEIDE MED EN HISTORIE?

- kort tekst
- fortelling eller novelle
- neppe ha plass til mer enn en handling

- fakta om historien
- sammendrag
- egne tanker om historien

- lange tekster
- som roman og drama
- flere parallelle handlinger

- en historie kan deles inn i ulike deler
- kan noteres ned som handligspunkt
- hva som skjer
- personene i handlingen
- frampek
- tema som historien tar opp
- tematikk og hovedtemaer

KORLEIS KAN EIN ARBEIDE MED EI HISTORIE?

- kort tekst
- forteljing eller novelle
- neppe ha plass til meir enn ei handling

- faktum om historia
- samandrag
- eigne tankar om historia

- lange tekstar
- som roman og drama
- fleire parallelle handlingar

- ei historie kan delast inn i ulike delar
- kan noterast ned som handligspunkt
- kva som skjer
- personane i handlinga
- frampeik
- tema som historia tek opp
- tematikk og hovudtema

Ta utgangspunkt i en historie og noter ned handlingspunkt, frampek, fakta, tematikk, personinformasjon og sammendrag av historien. Noter også ned dine meninger om historien.
BOKMÅLNYNORSK
Velg en fortelling, gjerne fra en film, og fortell handlingen. Nevn tittelen på historien, fakta om historien, hovedtema, personene i historien, sammendrag av historien og dine tanker om historien.
BOKMÅLNYNORSK

HVORFOR BØR EN SAMTALE OM LITTERATUR?

- samtale om tekst
- sentral arbeidsform i norskfaget
- grunnleggende muntlige evner

- litterære samtaler
- klassesamtaler eller gruppesamtaler
- uttrykker leseerfaringer
- har i hensikt å undersøke litterære tekster med utgangspunkt i disse erfaringene

- økt engasjementet for lesing
- opplever at stemmen blir hørt
- erfaringer og synspunkt blir hørt og besvart av andre

- viktige prinsipp for gode litterære samtaler
- det skal være en kollektiv utforskning av meningsmulighetene i teksten
- ved å nærlese og diskutere moment i teksten alene og i sammenheng med hele teksten, kan man utvikle tekstforståelse
- en litterær samtale kan forbedres gjennom lesebestillinger
- klassen kan diskutere hva som er gode samtaleregler
- læreren kan gjerne dempe rollen sin i samtalen, men stille som faglig støtte
- elevene kan med fordel ta notat

- målet med en litterær samtale
- ikke å få en unison tolkning, men en erfaring om at tolkninger kan styrkes, blir nyansert eller blir endret i møte med andre tolkninger, og at flere tolkninger kan være riktige
- læreren gir tilbakemelding

KVIFOR BØR EIN SAMTALE OM LITTERATUR?

- samtale om tekst
- sentral arbeidsform i norskfaget
- grunnleggjande munnlege evner

- litterære samtalar
- klassesamtalar eller gruppesamtalar
- uttrykkje leseerfaringar
- har til hensikt å undersøkje litterære tekstar med utgangspunkt i desse erfaringane

- auka engasjementet for lesning
- opplev at stemma blir høyrt
- erfaringar og synspunkt blir høyrde og svara på av andre

- viktige prinsipp for gode litterære samtalar
- det skal vere ei kollektiv utforsking av meiningsmoglegheitene i teksten
- ved å nærlese og diskutere moment i teksten åleine og i samanheng med heile teksten, kan ein utvikle tekstforståing
- ein litterær samtale kan forbetrast gjennom lesebestillingar
- klassa kan diskutere kva som er gode samtalereglar
- læreren kan gjerne dempe rolla si i samtalen, men stille som fagleg støtte
- elevane kan med fordel ta notat

- målet med ein litterær samtale
- ikkje å få ei unison tolking, men ei erfaring om at tolkingar kan styrkast, blir nyansert eller blir endra i møte med andre tolkingar, og at fleire tolkingar kan vere riktige
- læraren gir tilbakemelding

Ta utgangspunkt i en historie og noter ned viktige moment som har med historien å gjøre. Snakk deretter med andre om det du har funnet ut.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN BØR MAN LESE EN FORTELLING?

- vi leser høyt for å gi tilhørere en god leseopplevelse
- forutsetter at du selv opplever det du leser
- for å lese med innlevelse er det nødvendig å variere både tempo, pauser, stemmestyrke og toneleie
- det kan være lurt å ha lest igjennom teksten på forhånd og gjort seg opp en mening om innhold og form

- når du leser høyt, gjelder det å lytte – og formidle bokas stemme
- hvordan er stemningen? Er det skummelt? Er det komisk? Bygger spenningen seg opp? Hva slags typer er personene? Hvordan høres replikkene ut?
- det gjelder å kaste seg ut i lesingen og vise et oppriktig engasjement for å formidle stemmen i boka

- leser du for en gruppe er øyekontakt viktig
- viktig både for å fange publikums oppmerksomhet og for å kunne tilpasse lesingen etter reaksjoner
- høytlesing er et samspill mellom den som leser høyt og den som blir lest for
- man kommer langt med å bruke stemme, pauser og tempo til å underbygge stemningen og handlingen

- øvelse gjør mester når det gjelder høytlesning
- øv deg på å lese høyt
- eksperimenter med å gi ulike stemmer til karakterene

KORLEIS BØR EIN LESE EI FORTELJING?

- vi les høgt for å gi tilhøyrarane ei god leseoppleving
- forutset at du sjølv opplev det du les
- for å lese med innleving er det naudsynt å variere både tempo, pausar, stemmestyrke og toneleie
- det kan vere lurt å ha lese igjennom teksten på førehand og gjort seg opp ei meining om innhald og form

- når du les høgt, gjeld det å lytte – og formidle boka si stemme
- korleis er stemninga? Er det skummelt? Er det komisk? Byggjer spenninga seg opp? Kva slags typer er personane? Korleis høyres replikkane ut?
- det gjeld å kaste seg ut i lesinga og vise eit oppriktig engasjement for å formidle stemma i boka

- les du for ei gruppe er augekontakt viktig
- viktig både for å fange publikum si merksemd og for å kunne tilpasse lesinga etter reaksjonar
- høgtlesing er eit samspel mellom den som les høgt og den som blir lese for
- ein kjem langt med å bruke stemme, pausar og tempo til å underbyggje stemninga og handlinga

- øving gjer meister når det gjeld høgtlesing
- øv deg på å lese høgt
- eksperimenter med å gi ulike stemmer til karakterane

Velg en fortelling og øv på å lese den. Les den til en lesepartner, samt lag en lydinnspilling med passende utstyr.
BOKMÅLNYNORSK
Å FORTELLE DETTE MÅ JEG KUNNE
BOKMÅL • NYNORSK TEKSTER TIL OVERSETTING
TEKST 1
BOKMÅL HVOR BOR DU NÅ?

Maria er fra Argentina. Hun snakker spansk og litt norsk. Hun snakker ikke engelsk. Spansk, norsk og engelsk er språk. Anita er fra Polen. Polen er et land. De snakker polsk i Polen. Polsk er også et språk. Nå bor Maria og Anita i Førde. Oslo er ikke et land. Oslo er en by. Maria bor i Norge nå. Anita bor også i Norge. De lærer norsk.

NYNORSK KVAR BUR DU NO?

Maria er frå Argentina. Ho snakkar spansk og litt norsk. Ho snakkar ikkje engelsk. Spansk, norsk og engelsk er språk. Anita er frå Polen. Polen er eit land. Dei snakkar polsk i Polen. Polsk er og eit språk.
No bur Maria og Anita i Førde. Førde er ikkje eit land. Førde er ein by. Maria bur i Noreg no. Anita bur og i Noreg. Dei lærer norsk.

TEKST 2
BOKMÅL FAMILIEN TIL MARIA

Maria bor i Langgata 2. Hun bor sammen med ei tante og mannen til tanta. Tanta til Maria er fra Argentina, og mannen til tanta er fra Norge. De har to barn, en gutt på tolv år og ei jente på to år. Gutten heter Emilio, og jenta heter Linda. Mora og faren til Maria bor i Argentina.

NYNORSK FAMILIEN TIL MARIA

Maria bur i Langgata 2. Ho bur saman med ei tante og mannen til tanta. Tanta til Maria er frå Argentina, og mannen til tanta er frå Noreg. Dei har to barn, ein gut på tolv år og ei jente på to år. Guten heiter Emilio og jenta heiter Linda. Mora og faren til Maria bur i Argentina.

TEKST 3
BOKMÅL FRA MORGEN TIL KVELD

Maria står opp klokka sju. Hun spiser frokost klokka halv åtte. Klokken åtte sykler hun til skolen.
Hun er på skolen fra klokka halv ni til klokka to. Fra halv tolv til tolv er det storefri. Da går hun i kantina og spiser mat. Hun drikker melk eller vann.
Maria kommer hjem fra skolen klokka halv tre. Så gjør hun lekser og hører på musikk. Hun liker å høre på musikk.

NYNORSK FRÅ MORGON TIL KVELD

Maria står opp klokka sju. Ho et frukost klokka halv åtte. Klokka åtte syklar ho til skulen.
Ho er på skulen frå klokka halv ni til klokka to. Frå halv tolv til tolv er det storefri. Då går ho i kantina og et mat. Ho drikk mjølk eller vatn.
Maria kjem heim frå skulen klokka halv tre. Så gjer ho lekser og høyrer på musikk. Ho liker å høyre på musikk.

TEKST 4
BOKMÅL HUSET MITT

Jeg heter Anita og bor i tredje etasje i ei blokk.
I leiligheten har vi fire rom, kjøkken og bad.
Kjøkkenet er ikke så stort, men det er koselig. Vi har et bord og fire stoler på kjøkkenet. Badet er fint, med badekar og dusj. Vi har fliser på gulvet.
Mamma og pappa har et soverom sammen. Det er blått. Vi har en balkong. På balkongen er det blomster og fin utsikt over byen.

NYNORSK HUSET MITT

Eg heiter Anita og bur i tredje etasje i ei blokk.
I leilegheita har vi fire rom, kjøken og bad.
Kjøkenet er ikkje så stort, men det er koseleg. Vi har eit bord og fire stolar på kjøkenet. Badet er fint, med badekar og dusj. Vi har fliser på golvet.
Mamma og pappa har eit soverom saman. Det er blått. Vi har ein balkong. På balkongen er det blomar og fin utsikt over byen.

TEKST 5
BOKMÅL HUSARBEID

I dag er det lørdag. Tante, onkel og Maria gjør husarbeid. Tante vasker kjøkkenet og badet, mens onkel støvsuger stua og soverommet. Maria rer opp senga på rommet og rydder der. Emilio på 12 år vil ikke rydde, men onkel sier: Det er så rotete. Du må rydde på rommet ditt. Emilio spør: Maria, kan du hjelpe meg? Men Maria sier: Jeg vil ikke. Du kan gjøre det selv. Jeg skal rydde mitt eget rom. Tante og Maria henger opp klesvasken. Til slutt lager tante mat, og onkel hjelper henne. Det er fint å dele på husarbeidet.

NYNORSK HUSARBEID

I dag er det laurdag. Tante, onkel og Maria gjer husarbeid. Tante vaskar kjøkenet og badet, mens onkel støvsugar stova og soverommet. Maria reier opp senga på rommet og ryddar der. Emilio på tolv år vil ikkje rydde, men onkel seier: Det er så rotete. Du må rydde på rommet ditt. Emilio spør: Maria, kan du hjelpe meg? Men Maria seier: Eg vil ikkje. Du kan gjere det sjølv. Eg skal rydde mitt eige rom. Tante og Maria heng opp klesvasken. Til slutt lagar tante mat, og onkel hjelper henne. Det er fint å dele på husarbeidet.

TEKST 6
BOKMÅL ROMMET MITT

Jeg har mitt eget rom. Det er lysegult. På rommet har jeg ei seng med dyne og pute. Jeg har også noen myke kosedyr, en bamse og en katt. Jeg har et skrivebord på rommet mitt. Der gjør jeg leksene mine. Jeg skriver også i dagboka mi når jeg er alene på rommet. Dagboka er hemmelig. På veggen har jeg plakater med bilder av de musikkartistene jeg liker.

NYNORSK ROMMET MITT

Eg har mitt eige rom. Det er lysegult. På rommet har eg ei seng med dyne og pute. Eg har også nokre mjuke kosedyr, ein bamse og ein katt. Eg har eit skrivebord på rommet mitt. Der gjer eg leksene mine. Eg skriv også i dagboka mi når eg er åleine på rommet. Dagboka er hemmeleg. På veggen har eg plakatar med bilde av dei musikkartistane eg liker.

TEKST 7
BOKMÅL I HAGEN

Ibrahim bor i en enebolig. Foran huset er det en stor hage. I hagen har de ei sandkasse. Der sitter lillebroren hans og leker. I hagen er det gress, busker, blomster og trær. De har også en trampoline i hagen. Ibrahim liker å hoppe på trampolinen, men mor sier: Du må være forsiktig. Du må ikke falle og slå deg.
Ved siden av huset er det en garasje. I garasjen står bilen deres. Bak garasjen står sykkelen til Ibrahim.

NYNORSK I HAGEN

Ibrahim bur i ein einebustad. Framfor huset er det ein stor hage. I hagen har dei ei sandkasse. Der sit veslebroren hans og leikar. I hagen er det gras, buskar, blomstrar og tre. Dei har også ein trampoline i hagen. Ibrahim liker å hoppe på trampolinen, men mor seier: Du må vere forsiktig. Du må ikkje dette og slå deg. Ved sida av huset er det ein garasje. I garasjen står bilen deira. Bak garasjen står sykkelen til Ibrahim.

TEKST 8
BOKMÅL NORGE

Norge har fem landsdeler: Nord-Norge, Midt-Norge (Trøndelag), Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
Oslo ligger på Østlandet. Stavanger og Bergen ligger på Vestlandet. Trondheim ligger i Midt-Norge, og Tromsø ligger i Nord-Norge. På Sørlandet finner vi Kristiansand. Landsdelene er delt i 19 fylker. Fylkene er delt inn i kommuner. Det er over 400 kommuner i landet. Hvilken landsdel bor du i? Hvilket fylke og hvilken kommune?

NYNORSK NOREG

Noreg har fem landsdelar: Nord-Noreg, Midt-Noreg (Trøndelag), Vestlandet, Sørlandet og Austlandet.
Oslo ligg på Austlandet. Stavanger og Bergen ligg på Vestlandet. Trondheim ligg i Midt-Noreg, og Tromsø ligg i Nord-Noreg. På Sørlandet finn vi Kristiansand.
Landet er delt i 19 fylke. Fylka er delte inn i kommunar. Det er over 400 kommunar i landet.
Kva for ein landsdel bur du i? Kva fylke og kva kommune?

TEKST 9
BOKMÅL Å KLE SEG ETTER VÆRET

Det er vinter i Norge. Det er kaldt. Ibrahim fryser. Dette er første vinteren han er i Norge. I Somalia er det varmt hele året. Nå tar han på seg vintersko og Stillongs.

Det er vår i Norge. Snøen smelter. Det blir varmt ute. Sola skinner. Maria tar av seg lue og votter. Hun er svett og varm.

Det er sommer i Norge. Anita liker sommeren. Nå skal Anita bade. Hun tar på seg bikini og løper ut i vannet. Det er gøy å bade.

Det er høst i Norge. Eplene er modne. Bladene på trærne er gule og røde. Bladene faller fra trærne. Det blir kaldt i lufta. Ibrahim tar på seg dynejakke når han skal på skolen. Han liker ikke å fryse. Noen dager er det strålende sol, men andre ganger regner det mye. Lillebror må ta på seg gummistøvler og regntøy i barnehagen.

NYNORSK Å KLE SEG ETTER VÉRET

Det er vinter i Noreg. Det er kaldt. Ibrahim frys. Dette er første vinteren han er i Noreg. I Kenya er det varmt heile året. No tek han på seg vintersko og strømpebukse.

Det er vår i Noreg. Snøen smeltar. Det blir varmt ute. Sola skin. Maria tek av seg lue og vottar. Ho er sveitt og varm.

Det er sommar i Noreg. Anita liker sommaren. No skal ho bade. Ho tek på seg bikini og spring ut i vatnet. Det er gøy å bade.

Det er haust i Noreg. Epla er modne. Blada på trea er gule og raude. Blada fell frå trea. Det blir kaldt i lufta. Ibrahim tek på seg dynejakke når han skal på skulene Han liker ikkje å fryse. Nokre dagar er det strålande sol, men andre gonger regnar det mykje. Veslebror må ta på seg gummistøvlar og regntøy i barnehagen.

TEKST 10
BOKMÅL ANITA HAR INFLUENSA

Jeg har så vondt i hodet! For noen uker siden var jeg forkjølet. Jeg var tett i nesa. Så begynte nesa å renne. Jeg brukte en hel rull med papirlommetørklær! Men jeg hadde ikke feber og gikk på skolen likevel. Men nå føler jeg meg så tung og varm i kroppen. Jeg orker ikke å gå på skolen. Kanskje jeg har influensa?

NYNORSK ANITA HAR INFLUENSA

Eg har så vondt i hovudet! For nokre veker sidan var eg forkjølt. Eg var tett i nasen. Så begynte nasen å renne. Eg brukte ein heil rull med papiriommetørkle! Men eg hadde ikkje feber og gjekk på skulen likevel. Men no føler eg meg så tung og varm i kroppen. Eg orkar ikkje å gå på skulen. Kanskje eg har influensa?

TEKST 11
BOKMÅL BYGNINGSARBEIDER

Faren til Anita er bygningsarbeider. Han bygger hus.
På arbeidsplassen hans er det mange arbeidere fra Polen. Sjefen sier at de må jobbe mye fordi det er mange som vil ha nye hus. Derfor har pappa lang arbeidsdag. Hvorfor kommer pappa alltid så seint hjem? spør Anita. Fordi han har så mye å gjøre på jobben, sier mamma.

NYNORSK BYGNINGSARBEIDAR

Faren til Anita er bygningsarbeidar. Han byggjer hus. På arbeidsplassen hans er det mange arbeidarar frå Polen. Sjefen seier at dei må jobbe mykje fordi det er mange som vil ha nye hus. Derfor har han lang arbeidsdag. Kvifor kjem pappa alltid så seint heim? spør Anita. Fordi han har så mykje å gjere på jobben, seier mamma.

TEKST 12
BOKMÅL HJELPEPLEIER

Mora til Ali har akkurat kommet hjem fra jobb. Hun er sliten. Hun er hjelpepleier på sykehjemmet. Der er det mange gamle mennesker. Hun vasker dem, kler på dem og gir dem mat. Hun hjelper dem opp av senga. Det er tungt å løfte et menneske. Derfor får hun av og til vondt i ryggen. Fordi hun har skiftarbeid, jobber hun noen dager om morgenen og noen dager om kvelden.

NYNORSK HJELPEPLEIAR

Mora til Ali har akkurat komme heim frå jobb. Ho er sliten. Ho er hjelpepleiar på sjukeheimen. Der er det mange gamle menneske. Ho vaskar dei, kler på dei og gir dei mat. Ho hjelper dei opp av senga. Det er tungt å Iyfte eit menneske. Derfor får ho av og til vondt i ryggen. Fordi ho har skiftarbeid, jobbar ho nokre dagar om morgonen og nokre dagar om kvelden.

TEKST 13
BOKMÅL DELTIDSJOBB

Storebroren til Ali, Ahmed, har fått deltidsjobb i butikken. Han jobber en ettermiddag i uka og på lørdager. Han arbeider på lageret, og setter varer i hyllene. Han henter trillevogner og rydder flasker. Det er litt slitsomt.
Ahmed har lyst til å sitte i kassa, men han får ikke lov fordi han bare er 17 år gammel. Han må vente til han er 18 år før han kan jobbe med penger. Ahmed tjener 80 kroner i timen. Det er ikke så mye, men det er fint å ha litt ekstra penger når lønna kommer hver måned.

NYNORSK DELTIDSJOBB

Storebroren til Ali, Ahmed, har fått deltidsjobb i butikken. Han jobbar ein ettermiddag i veka og på laurdagar. Han arbeider på lageret, og set varer i hyllene. Han hentar trillevogner og ryddar flasker. Det er litt slitsamt.
Ahmed har lyst til å sitje i kassa, men han får ikkje lov fordi han berre er 17 år gammal. Han må vente til han er 18 år før han kan jobbe med pengar. Ahmed tener 80 kroner i timen. Det er ikkje så mykje, men det er fint å ha litt ekstra pengar når løna kjem kvar månad.

TEKST 14
BOKMÅL DRØMMEJOBBEN MIN

Læreren spør elevene i klassen: Hva vil dere gjøre når dere blir store? Eva drømmer om å bli danser. Det gjør Maria også. De går på dansing to ganger hver uke.
Mora til Anne er advokat. Det vil Anne også bli.
Sara liker matematikk. Hun vil bli ingeniør eller forsker. Det vil Trine også. Faren til Sebastian er lege. Det vil Sebastian også bli. Omar drømmer om å bli fotballspiller. Det vil Georg også. Omar liker ikke å danse. Det gjør ikke Georg heller.

NYNORSK DRAUMEJOBBEN MIN

Læraren spør elevane i klassa: Kva vil de gjere når de vert store? Eva drøymer om å bli dansar Det gjer Maria òg. Dei går på dansing to gonger kvar veke. Mora til Anne er advokat. Det vil Anne òg bli. Sara liker matematikk. Ho vil bli ingeniør eller forskar. Det vil Trine også.
 Faren til Sebastian er lege. Det vil Sebastian også bli. Omar drøymer om å verte fotballspelar. Det vil Georg også. Omar liker ikkje å danse. Det gjer ikkje Georg heller.

TEKST 15
BOKMÅL IBRAHIM HAR FØDSELSDAG

Det er fredag kveld. Ibrahim ligger i senga og tenker. Han gleder seg til i morgen. Da blir han 15 år. Han skal feire fødselsdagen to ganger
I morgen kveld skal han gå på kino med tre venner, og etterpå skal de et sted og spise pizza.
På søndag skal de ha gjester. Da kommer både bestefar og bestemor, tante og onkel og flere nieser og nevøer.
Ibrahim elsker å leke med de små nevøene på ett og to år. De er så morsomme. De kan ikke snakke ordentlig, men de snakker babyspråk. Ibrahim koser med dem og kiler dem. Da smiler og ler de. De er ikke så flinke til å gå. Noen ganger detter de, og da begynner de å gråte. Men Ibrahim trøster dem.

NYNORSK IBRAHIM HAR FØDSELSDAG

Det er fredag kveld. Ibrahim ligg i senga og tenkjer. Han gler seg til i morgon. Då vert han 14 år. Han skal feire fødselsdagen to gonger. I morgon kveld skal han gå på kino med tre vennar, og etterpå skal dei ein stad og ete pizza.
På søndag skal dei ha gjestar. Då kjem både bestefar og bestemor, tante og onkel og fleire nieser og nevøar.
Ibrahim elskar å leike med dei små nevøane på eitt og to år. Dei er så morosame. Dei kan ikkje snakke skikkeleg, men dei snakkar babyspråk. Ibrahim kosar med dei og kilar dei. Då smiler og ler dei. Dei er ikkje så flinke til å gå. Nokre gonger dett dei, og då begynner dei å gråte. Men Ibrahim trøystar dei.

TEKST 16
BOKMÅL SLEKTNINGER

Ibrahim har mange slektninger i Somalia. Faren til Ibrahim har mange søsken. Noen av dem er halvbrødre og halvsøstre. Noen av dem bor i andre land. Tre brødre og to søstre bor i Somalia, mens en bror bor i Australia, en bor i Dubai og to søstre bor i USA. Ibrahim har derfor mange søskenbarn i andre land.
Også to av besteforeldrene hans bor i Somalia. Ibrahim og familien hans besøker dem hver sommer. Ibrahim gleder seg alltid til å reise til Somalia. Når de kommer til flyplassen, står mange og venter på dem, og alle klemmer ham og er glad for å se ham. Familien har med mange gaver fra Norge til slektningene i Somalia.

NYNORSK SLEKTNINGAR

Ibrahim har mange slektningar i Kenya. Faren til Ibrahim har mange sysken. Nokre av dei er halvbrør og halvsystrer. Nokre av dei bur i andre land. Tre brør og to systre bur i Kenya, mens ein bror bur i Australia. Ein bur i Dubai og to systre bur i USA. Ibrahim har derfor mange syskenbarn i andre land.
Også to av besteforeldra hans bur i Kenya. Ibrahim og familien hans besøkjer dei kvar sommar. Ibrahim gler seg alltid til å reise til Kenya. Når dei kjem til flyplassen, står mange og ventar på dei, og alle klemmer han og er glade for å sjå han. Familien har med mange gåver frå Noreg til slektningane heime i Kenya.

TEKST 17
BOKMÅL PÅ KINO

Ibrahim og vennene hans tok bussen inn til sentrum for å gå på kino. De hentet billettene, og så gikk de til kiosken for å kjøpe noe godt. Ibrahim kjøpte brus og sjokolade, Ali kjøpte potetgull, mens Fredrik og Robert kjøpte popkorn. De gikk inn i salen og fant plassene på 15. rad. Ibrahim likte å sitte langt bak i kinoen. Filmen var morsom, og de lo ganske mye.
Etter kinoen gikk de på pizzarestaurant. De bestilte en stor pizza med kjøttdeig, sopp og ost. Ibrahim likte ikke soppen, men det gjorde ikke så mye. På pizzarestauranten fikk Ibrahim gaver av vennene sine. Det var penger i en konvolutt. For pengene kunne han kjøpe et nytt dataspill som han hadde lyst på. Etter kinoen ble de med hjem til Ibrahim. De håndhilste på hans. Etter en stund måtte de gå hjem. "Takk for meg", sa Ali.

NYNORSK PÅ KINO

Ibrahim og vennene hans tok bussen inn til sentrum for å gå på kino. Dei henta billettane, og så gjekk dei til kiosken for å kjøpe noko godt. Ibrahim kjøpte brus og sjokolade, Ali kjøpte potetgull, mens Fredrik og Robert kjøpte popkorn. Dei gjekk inn i salen og fann plassane på 15. rad. Ibrahim likte å sitje iangt bak i kinoen. Filmen var morosam, og dei lo ganske mykje.
Etter kinoen gjekk dei på pizzarestaurant. Dei bestilte ein stor pizza med kjøtdeig, sopp og ost. Ibrahim likte ikkje soppen, men det gjorde ikkje så mykje. På pizzarestauranten fekk Ibrahim gåver av vennene sine. Det var pengar i ein konvolutt. For pengane kunne han kjøpe eit nytt dataspel som han hadde lyst på. Etter kinoen vart dei med heim til Ibrahim. Dei handhelsa på foreldra hans. Etter ei stund måtte dei gå heim. "Takk for meg", sa Ali.

TEKST 18
BOKMÅL JUL

Jula feirer vi til minne om at Jesus ble født. Før jul er det vanlig å ha en lysestake med sju lys eller en stjerne i vinduet. På lille julaften, 23. desember, er det mange som pynter juletreet. På julaften, 24. desember, går mange i kirken før de spiser en god middag med familie og venner. Under juletreet ligger det pakker som man åpner om kvelden.

Nyttårsaften feirer vi også med god mat sammen med venner eller familie. Klokka tolv sender mange opp fyrverkeri og ønsker hverandre godt nyttår.

NYNORSK JUL

Jula feirar vi til minne om at Jesus vart fødd. Førjul er det vanleg å ha ein lysestake med sju lys eller ei stjerne i vindauget. På vesle julaftan, 23. desember, er det mange som pyntar juletreet. På julaftan, 24. desember, går mange i kyrkja før dei et ein god middag med familie og venner. Under juletreet ligg det pakkar som vert opna om kvelden.

Nyttårsaftan feirar vi også med god mat saman med venner og familie. Klokka tolv sender mange opp fyrverkeri og ønskjer kvarandre godt nyttår.

TEKST 19
BOKMÅL JULEAVLUTNING


Det er fredag 20. desember. Klassen til Rosanna skal ha juleavslutning og spille et julespill om Jesu fødsel. Rosanna skal være Maria. Mor har hjulpet til med å lage klær til henne - lang, brun kjole og hvitt sjal. Dokka hennes skal være Jesusbarnet. Noen elever skal være gjetere, andre skal være engler. Foreldre, besteforeldre og søsken kommer til avslutningen i gymsalen. Når julespillet er slutt, klapper alle.

NYNORSK JULEAVLUTNING

Det er fredag 20. desember. Klassa til Rosanna skal ha juleavslutning og spele eit julespel om Jesu fødsel. Rosanna skal vere Maria. Mor har hjelpt til med å lage klede til henne - lang, brun kjole og kvitt sjal. Dokka hennar skal vere Jesusbarnet. Nokre elevar skal vere gjetarar, andre skal vere englar. Foreldre, besteforeldre og sysken kjem til avslutninga i gymsalen. Når julespelet er slutt, klappar alle.

TEKST 20
BOKMÅL JULENISSEN KOMMER

Et stort juletre står pyntet midt på gulvet. Etter julespillet går alle rundt juletreet. Både store og små synger julesangene. Men plutselig banker det hardt på døra til festsalen. Det blir stille, og noen roper: "Kom inn!" Inn kommer en svær mann med langt, hvitt skjegg, rød frakk og Iue. På ryggen har han en stor, tung sekk. "Er det noen snille barn her?" spør han med mørk stemme. "Ja", roper ungene. "Her er alle snille!" Snart har alle fått pakke av nissen, og det er en pose med frukt og godteri.

NYNORSK JULENISSEN KJEM

Eit stort juletre står pynta midt på golvet. Etter julespelet går alle rundt juletreet. Både store og små syng julesongane. Men plutseleg bankar det hardt på døra til festsalen. Det vert stille, og nokre ropar: "Kom inn!" Inn kjem ein svær mann med langt, kvitt skjegg, raud frakk og Iue. På ryggen har han ein stor, tung sekk. "Er det nokre snille barn her?" spør han med mørk stemme. "Ja" ropar ungane. "Her er alle snille!" Snart har alle fått pakke av nissen, og det er ein pose med frukt og godteri.

TEKST 21
BOKMÅL PÅ FJELLET I PÅSKEN

Ibrahim har en norsk venn. Familien hans har hytte på fjellet, og i år fikk Ibrahim være med Stian på hytta. Hytta ligger like ved et stort skisenter der man kan kjøre slalåm eller stå på snøbrett. Både Ibrahim og Stian står på snøbrett,
Det er tiere bakker ved skisenteret. Noener korte og ikke så bratte. Der står de små barna på ski og på akebrett. En av bakkene er veldig bratt og lang. Ibrahim og Stian tar heisen opp til toppen av en bakke der det er mange kuler som de kan hoppe på. Det er veldig gøy, og de holder på hele dagen. Foreldrene til Stian liker å gå langrenn. En dag er også Ibrahim og Stian med. De går gjennom skogen og etter hvert kommer de opp på fjellet. Der tar de en pause. De drikker kakao fra termos og spiser matpakke med brødskiver og sjokolade. Så flink du er til å gå på ski, Ibrahim, sier foreldrene til Stian. Takk, sier Ibrahim.

NYNORSK PÅ FJELLET I PÅSKA

Ibrahim har ein norsk venn. Familien hans har hytte på fjellet, og i år fekk Ibrahim vere med Stian på hytta. Hytta ligg like ved eit stort skisenter der ein kan køyre slalåm eller stå på snøbrett. Både Ibrahim og Stian står på snøbrett. Det er fleire bakkar ved skisenteret. Nokre er korte og ikkje så bratte. Der renn dei små barna på ski og på akebrett. Ein av bakkane er veldig bratt og lang. Ibrahim og Stian tek heisen opp til toppen av ein bakke der det er mange kular som dei kan hoppe på. Det er veldig gøy, og dei held på heile dagen. Foreldra til Stian liker å gå langrenn. Ein dag er også Ibrahim og Stian med. Dei går gjennom skogen og etter kvart kjem dei opp på fjellet. Der tek dei ein pause. Dei drikk kakao frå termos og et matpakke med brødskiver og sjokolade. Så flink du er til å gå på ski, Ibrahim, seier foreldra til Ibrahim. Takk, seier Ibrahim.

TEKST 22
BOKMÅL NYTTÅR I RUSSLAND

Nyttårsaften er den største høytiden i Russland. Først feirer vi sammen med kolleger på jobben, og om kvelden med familien hjemme.
Kvart på tolv nyttårsaften holder den russiske presidenten tale for folket på TV. Så skåler de voksne med sjampanje, først for det gamle året, og så for det nye året.
Det nye året starter med at barna får gaver. Av og til ligger gavene bare under juletreet. Nissen har vært der. Eller foreldrene betaler for en nisse som ringer på døra og kommer med gaver til barna.
I Russland kalles nissen Bestefar Frost. Han ser ut som den amerikanske, rødkledde Santa Claus, men både skjegget og klærne er lengre. Ofte kommer nissen sammen med barnebarnet sitt, Snøjenta. Hun er en pen jente med lyst hår og blå kjole.

NYNORSK NYTTÅR I RUSSLAND

Nyttårsaftan er den største høgtida i Russland. Først feirar vi saman med kollegaene på jobben, og om kvelden med familien heime. Kvart på tolv nyttårsaftan held den russiske presidenten tale til folket på TV. Så skålar dei vaksne med sjampanje, først for det gamle året, og så for det nye året.
Det nye året startar med at barna får gåver. Av og til ligg gåvene berre under juletreet. Nissen har vore der. Eller foreldra betalar for ein nisse som ringjer på døra og kjem med gåver til barna.
I Russland kallar vi nissen Bestefar Frost. Han ser ut som den amerikanske, raudkledde Santa Claus, men både skjegget og kleda er lengre.
Ofte kjem nissen saman med barnebarnet sitt, Snøjenta. Ho er ei pen jente med lyst hår og blå kjole.

TEKST 23
BOKMÅL SKAL VI LAGE VAFLER?

I går laget Maria vafler. Først tok hun to egg fra kjøleskapet, hakket hull på skallet og helte eggehviten og eggeplommen ned i en bolle. Så helte hun i sukkeret og pisket det sammen. Deretter målte hun opp hvetemelet. Så helte hun melet oppi bollen sammen med bakepulveret. Melka blandet hun i røra litt etter litt. Så fikk røra stå og svelle en stund. Deretter varmet hun vaffeljernet og smurte det med litt margarin.
Til slutt stekte hun vaflene og la dem på en tallerken med en gaffel. Så ropte hun på familien: Nå er vaflene ferdige!

NYNORSK SKAL VI LAGE VAFLAR?

I går laga Maria vaflar. Først tok ho to egg
frå kjøleskapet, hakka hol på skalet og helte eggekvita og eggeplomma ned i ein bolle. Så helte ho i sukkeret og piska det saman. Deretter målte ho opp kveitemjølet. Så helte ho mjølet oppi bollen saman med bakepulveret. Mjølka blanda ho i røra litt etter litt. Så fekk røra stå og svelle ei stund. Deretter varma ho vaffeljernet og smurde det med Iitt margarin.
Til slutt steikte ho vaflane og la dei på ein tallerken med ein gaffel. Så ropte ho på familien: No er vaflane ferdige!

TEKST 24
BOKMÅL NORSKE MATTRADISJONER

De norske mattradisjonene har forandret seg. Folk reiser mer til andre land. De prøver å lage mat de har smakt i ferien. I dag er det lett å få tak i matvarer som var ukjente før. Pizza, kebab, wok og taco er vanlig i mange norske hjem.
Men når det er høytid og fest, husker vi de gamle mattradisjonene. Jula er en viktig høytid, og på julaften vil østlendinger ha svineribbe.
Vestlendingene spiser pinnekjøtt, som er laget av salt lammekjøtt. På Sørlandet vil mange ha fersk torsk til julemiddagen.

NYNORSK NORSKE MATTRADISJONAR

Dei norske mattradisjonane har endra seg. Folk reiser meir til andre land. Dei prøver å lage mat dei har smakt i ferien. I dag er det lett å få tak i matvarer som var ukjende før. Pizza, kebab, wok og taco er vanleg i mange norske heimar.
Men når det er høgtid og fest, hugsar vi dei gamle mattradisjonane. Jula er ei viktig høgtid, og på julaftan vil austlendingar ha svineribbe.
Vestlendingane et pinnekjøt, som er laga av salta saueribbe. På Sørlandet vil mange ha fersk torsk til julemiddagen.

TEKST 25
BOKMÅL MARIA LAGER MAT

Maria liker å hjelpe tanta si på kjøkkenet. Når hun er i hjemlandet Argentina, pleier hun også å hjelpe mora si med å lage mat. Der er det vanlig at kvinnene lærer døtrene sine matlaging.
Onkelen til Maria er også flink å lage mat. Maria har lært å lage pannekaker og risgrøt av onkelen sin. Det er ikke vanskelig. Når hun og fetteren hennes, Emilio, er alene hjemme, setter de ofte en pizza i ovnen. Det er veldig lett.

NYNORSK MARIA LAGAR MAT

Maria liker å hjelpe tanta si på kjøkenet. Når ho er heime i Argentina, pleier ho også å hjelpe mora si med å lage mat. Der er det vanleg at kvinnene lærer døtrene sine å lage mat. Onkelen til Maria er også flink å lage mat. Maria har lært å lage pannekaker og risengrynsgraut av onkelen sin. Det er ikkje vanskeleg. Når ho og Emilio, er åleine heime, set dei ofte ein pizza i omnen. Det er veldig lett.

TEKST 26
BOKMÅL GRETHE OG PETER

Grethe og Petter giftet seg for 14 år siden. De fikk to barn, og Grethe var hjemme med barna. Petter jobbet mye.
- Hvorfor er du aldri hjemme? Jeg er sliten, sa Grethe.
- Jeg er også sliten, sa Petter, og du klager så mye.
De begynte å krangle, og til slutt ble de skilt.
Før i tiden var det ikke så vanlig å skille seg, og det var vanskelig å være enslig mor. I dag er det ganske vanlig. Mange barn bor hos mor og far annenhver uke, og har god kontakt med begge foreldrene.

NYNORSK GRETHE OG PETER

Grethe og Petter gifta seg for 14 år sidan. Dei fekk to barn, og Grethe var heime med barna. Petter jobba mykje.
- Kvifor er du aldri heime? Eg er sliten, sa Grethe.
- Eg er også sliten, sa Petter, og du klagar så mykje.
Dei tok til å krangle, og til slutt vart dei skilde.
Før i tida var det ikkje så vanleg å skilje seg, og det var vanskeleg å vere einsleg mor. I dag er det ganske vanleg. Mange barn bur hos mor og far annankvar veke, og har god kontakt med begge foreldra.

TEKST 27
BOKMÅL MAGNUS OG SIRI

Magnus er ti år. Søstera hans, Siri, blir snart tolv. Nå bor de sammen med mora, som heter Grethe. Grethe har en samboer som heter Kristian. De har en datter som heter Lise, og som er atten måneder gammel.
Annenhver helg og hver onsdag er Magnus og Siri hos faren, som heter Petter. Nå er Petter gift med Trine. Trine og Petter har to barn, Kine, som er fire år gammel, og Einar som snart blir tre.
Magnus har ei søster, Siri, og Siri har en bror, Magnus. Men i tillegg har de tre halvsøsken. De reiser på ferie sammen med faren sin i tre uker hver sommer.

NYNORSK MAGNUS OG SIRI

Magnus er ti år. Systera hans, Siri, blir snart tolv. No bur dei saman med mora, som heiter Grethe. Grethe har ein sambuar som heiter Kristian. Dei har ei dotter som heiter Lise, og som er atten månadar gammal.
Annankvar helg og kvar onsdag er Magnus og Siri hos faren, som heiter Petter. No er Petter gift med Trine. Trine og Petter har to barn, Kine, som er fire år, og Einar som snart blir tre.
Magnus har ei syster, Siri, og Siri har ein bror, Magnus. Men i tillegg har dei tre halvsysken. Dei reiser på ferie saman med faren sin tre veker kvar sommar.

TEKST 28
BOKMÅL HVEM ER ELDST?

Grethe har tre barn. Siri er tolv år. Hun er eldst. Magnus er yngre enn Siri. Han er ti år. Men Lise er yngst. Hun er bare atten måneder gammel.
Foreldrene til Siri og Magnus er skilt. Petter har giftet seg med en dame som heter Trine. De har to barn som heter Kine og Einar. Kine er eldre enn Einar. Hun er fire år, mens Einar er snart tre år. Jeg er størst av barna, sier Siri. Du er mindre enn meg, Magnus. Ja, men jeg er større enn Kine og Einar, sier Magnus. Lise er minst av alle.

NYNORSK KVEN ER ELDST

Grethe har tre barn. Siri er snart 12 år. Ho er eldst. Magnus er yngre enn Siri. Han er 10 år. Men Lise er yngst. Ho er berre 18 månader gammal.
Foreldra til Siri og Magnus er skilde. Petter har gifta seg med ei dame som heiter Trine. Dei har to barn som heiter Kine og Einar. Kine er eldre enn Einar. Ho er fire år, mens Einar er snart tre
Eg er størst av barna, seier Siri. Du er mindre enn meg, Magnus. Ja, men eg er større enn Kine og Einar, seier Magnus. Lise er minst av alle.

TEKST 29
BOKMÅL FOTBALL

Siri liker å spille fotball. Nesten alle jentene i klassen til Siri er med på fotballaget. De trener en gang i uka, og spiller kamp en gang i uka. Det er spennende å spille kamp. Noen ganger taper de kampen. Men mange ganger vinner de. Det er gøy. Faren til Siri er trener på fotballaget. Når det er kamp, kommer hele familien til Siri og ser på. Etter kampen får Siri alltid vaffel eller pølse i kiosken. Det er godt.

NYNORSK FOTBALL

Siri liker å spele fotball. Nesten alle jentene i klassa til Siri er med på fotballaget. Dei trenar ein gong i veka, og spelar kamp ein gong i veka.
Det er spennande å spele kamp. Nokre gonger taper dei kampen. Men mange gonger vinn dei. Det er gøy. Faren til Siri er trenar på fotballaget. Når det er kamp, kjem heile familien til Siri og ser på. Etter kampen får Siri alltid vaflar eller pølse i kiosken. Det er godt.

TEKST 30
BOKMÅL FERIE

I tillegg til de helgene og kveldene Magnus og Siri er hos faren sin, reiser de på ferie sammen i tre uker hver sommer. Da reiser de ofte til utlandet og et sted de kan bade. I juleferien er de enten hos mora i julehelga og faren i nyttårshelga, eller omvendt. I påskeferien og høstferien er de også enten hos mor eller far. Da reiser de ofte på hytta.
Slik har livet deres vært siden de var ganske små. Det som er bra med dette, er at de alltid har en av foreldrene å være sammen med i skoleferiene.

NYNORSK FERIE

I tillegg til dei helgane og kveldane Magnus og Siri er hos faren sin, reiser dei på ferie saman i tre veker kvar sommar. Då reiser dei ofte til utlandet og ein stad dei kan bade. I juleferien er dei anten hos mora i julehelga og faren i nyttårshelga, eller omvendt. I påskeferien og haustferien er dei òg anten hos mor eller far. Då reiser dei ofte på hytta. Slik har livet deira vore sidan dei var ganske små. Det som er bra med dette, er at dei får lite tid åleine utan ein av foreldra.

TEKST 31
BOKMÅL POLITIKERE

Det er mange innvandrere som er aktive i politikken. De fleste sitter i kommunestyrer I rundt omkring i Norge, men også på Stortinget sitter det noen innvandrere. Afshan Rafiq, født 25. februar 1975 i Oslo, ble valgt inn på Stortinget i 2001 og representerer Høyre. Fra 1995 til 2001 var hun medlem av Oslo bystyre. Hun er datter av innvandrere fra Pakistan, og ble den første muslimen valgt inn på Stortinget.

NYNORSK POLITIKARAR

Det er mange innvandrarar som er aktive i politikken, mange sit i kommunestyre rundt omkring i Noreg, men  g på Stortinget sit det nokre innvandrarar.
Afshan Rafiq, fødd 25. februar 1975 i Oslo, vart valt inn på Stortinget i 2001 og representerer Høgre. Frå 1995 til 2001 var ho medlem av Oslo bystyre. Ho er dotter av innvandrarar frå Pakistan, og vart den første muslimen valt inn på Stortinget.

TEKST 32
BOKMÅL JEG VIL DANSE HELE LIVET

Adil Thathaal har breaket siden han var en meter lang. I dag er Adil kjempehøy. Han og noen kamerater pleide å øve tre-fire timer om dagen utenfor Oslo Sentralstasjon. Der danset de til musikk de hadde med seg. Noen ganger kom vaktene og kastet dem ut. Politiet kom også og spurte om legitimasjon. Det var nok fordi vi var mørke i huden, sier Adil.
- Sånn er det med breaking, man får sjelden lov til å trene i vanlige studio.
Før Adil ble seriøs med dansen, var pappas store håp at han skulle bli sanger. Søstera til Adeel synger. Men Adil sier at han vil danse hele livet, til han kommer på gamlehjem.
- Nå kan jeg heldigvis leve av å danse. Jeg har fått mange dansejobber, forteller Adil.

NYNORSK EG VIL DANSE HEILE LIVET

Adil Thathaal har halde på med breikdans sidan han var ein meter høg. I dag er Adil kjempehøg. Framleis øver han og nokre kameratar tre-fire timar kvar dag utanfor Oslo Sentralstasjon. Der dansar dei til musikk frå ein CD-spelar. Nokre gonger kjem vaktene og kastar dei ut. Politiet kjem også og spør etter legitimasjon. Det er nok fordi vi er mørke i huda, seier Adil.
- Sånn er det med breaking, vi får sjeldan lov til å trene i vanlege studio.
Før Adil blei seriøs med dansen, var pappa sitt store håp at han skulle bli songar. Systera til Adil syng. Men Adil seier at han vil danse heile livet, til han kjem på aldersheim.
- No kan eg heldigvis leve av å danse. Eg har fått mange dansejobbar, seier han

TEKST 33
BOKMÅL BABY

Mora til Anita skal ha en baby. Anita vet at hun nesten sikkert skal få en lillesøster. Mora hennes har vært på helsestasjonen hver måned for å kontrollere at alt er bra, og en gang dro hun på sykehuset for å ta ultralyd. Etterpå kom hun hjem med et lite bilde av fosteret inni magen. I dag skal mora og faren dra til byen for å kjøpe seng og vogn til babyen. Faren skal være med mora på sykehuset når hun skal føde. Anita gleder seg til å få en lillesøster, men hun håper at hun ikke vil skrike så mye.

NYNORSK EG VIL DANSE HEILE LIVET

Mora til Anita skal ha ein ny baby. Anita veit at ho nesten sikkert skal få ei veslesyster. Mora hennar har vore på helsestasjonen kvar månad for å kontrollere at alt er bra, og ein gong drog ho til sjukehuset for å ta ultralyd. Ho kom heim med eit lite bilete av fosteret i magen. I dag skal mor og far til byen for å kjøpe seng og vogn til babyen. Far skal vere med mor på sjukehuset når ho skal føde. Anita gler seg til å få ei veslesyster, men håper at ho ikkje vil skrike så mykje.

TEKST 34
BOKMÅL ASTMA

Når Anita løper, blir det noen ganger så tungt å puste. Da hun var fem å gammel, fikk familien en kattunge. Anita koste med katten oppe i senga, men plutselig fikk hun problemer med å puste. De måtte dra på sykehuset. Legen fortalte at hun hadde astma. Hun er dessuten allergisk mot katter og kan ikke spise epler, gulrøtter eller nøtter. Det er så ille at hvis noen av de andre barna i klassen spiser noe med nøtter, kan hun bli syk. Det er litt kjedelig. Spesielt synes Anita det er dumt at hun ikke kan ha katt.

NYNORSK ASTMA

Når Anita spring, hender det at ho vert tungpusta. Då ho var fem år gammal, fekk familien ein kattunge. Anita kosa med katten i senga, men plutseleg fekk ho problem med å puste. Dei måtte dra til sjukehuset. Legen fann at ho hadde astma.
I tillegg til å vere allergisk mot kattar, kan ho ikkje ete eple, gulrøter eller nøtter. Det er så ille at dersom andre barn i klassa et noko med nøtter, kan ho bli sjuk. Det er litt kjedeleg. Spesielt synest Anita det er dumt at ho ikkje kan ha katt.

TEKST 35
BOKMÅL LILLESØSTER

Etter ni måneder hadde magen til mamma blitt veldig stor. Hun gledet seg til å få ut babyen. Plutselig en kveld fikk hun vondt i magen. Etter en stund sa hun til Anita: Jeg og pappa må dra på sykehuset nå.
Anita gikk og la seg, men det var vanskelig å sove. Hun tenkte på mamma og babyen.
Klokka ni om morgenen ringte pappa: Anita, du har fått en lillesøster! Hun er 50 cm lang, og veier 3250 gram.
Anita ble veldig glad. Pappa kom og hentet henne, og de dro for å besøke mamma på sykehuset. Pappa kjøpte en stor blomsterbukett til mamma. Da de kom inn på barselavdelingen, fant de mamma og babyen. Babyen lå og sugde melk av mamma. Den var bitteliten og veldig søt.
Etter en stund reiste pappa og Anita hjem.
"Både mor og babyen må sove nå", sa pappa.
"De er trøtte begge to."

NYNORSK VESLESYSTER

Etter ni månader hadde magen til mor blitt veldig stor. Ho gledde seg til å få ut babyen.
Plutseleg ein kveld fekk ho vondt i magen. Etter ei stund sa ho til Anita: Eg og far må fare til sjukehuset no.
Anita gjekk og la seg, men det var vanskeleg å få sove. Ho tenkte på mor og babyen.Klokka ni om morgonen ringde far: Anita, du har fått ei veslesyster! Ho er 50 cm lang, og veg 3250 gram.
Anita blei veldig glad. Far kom og henta ho, og dei drog for å besøkje mor på sjukehuset. Far kjøpte ein stor blomsterbukett til mor. Då dei kom inn på barselavdelinga, fann dei mor og babyen. Mor låg og amma. Babyen var bitteliten og veldig søt.
Etter ei stund reiste far og Anita heim. "Både mor og babyen må sove no", sa far. "Dei er trøytte begge to."

TEKST 36
BOKMÅL EVENTYR

"Hvorfor bjørnen har kort hale" og " De tre bukkene Bruse" er eventyr. I gamle dager, før folk fikk bøker, radio og TV var det vanlig å sitte sammen om kvelden og fortelle morsomme og spennende historier. Historiene kunne handle om både mennesker og dyr, og om troll og andre overnaturlige vesener.
I eventyrene om bjørnen og reven, er den store, farlige bjørnen litt dum, mens den lille reven er smart. Trollet er stort og sterkt, men bukkene er lure. Mange av eventyrene kan man lære noe av.

NYNORSK EVENTYR

"Kvifor bjørnen har kort hale" og "Dei tre bukkane Bruse" er eventyr. I gamle dagar, før folk fekk bøker, radio og TV var det vanleg å sitje saman om kvelden og fortelje morosame og spennande historier. Historiene kunne handle om både menneske og dyr, og om troll og andre overnaturlege vesen.
I eventyra om bjørnen og reven, er den store farlege bjørnen litt dum, mens den vesle reven er Trollet er stort og sterkt, men bukkane er lure.
Mange av eventyra kan ein lære noko av.

TEKST 37
BOKMÅL BJØRNEN

Bjørnen møtte en gang reven, som kom luskende med noe fisk han hadde stjålet.
"Hvor har du fått den fisken fra?" spurte bjørnen.
"Jeg har vært ute og fisket, herr bjørn!" svarte reven.
Så fikk bjørnen også lyst til å lære å fiske, og ba reven si hvordan han skulle gjøre det.
"Det er lett det," sa reven, " Du skal bare gå ut på isen, hogge deg et hull og stikke halen nedi; og så må du holde den der lenge. Du må ikke bry deg om at det svir litt i halen; det er når fisken biter. Jo lenger du kan holde den der, jo mer fisk får du. Til slutt skal du dra halen opp.
Ja, bjørnen gjorde som reven hadde sagt, og holdt halen lenge, lenge nedi hullet, til den var frosset godt fast. Så dro han den rett av, og nå går han der med kort hale den dag i dag.

NYNORSK BJØRNEN

Bjørnen møtte ein gong reven, som kom luskande med noko fisk han hadde stole.
"Kor har du fått den fisken frå?" spurde bjørnen.
"Eg har vore ute og fiska, herr bjørn!" svara reven.
Så fekk bjørnen også lyst til å lære å fiske, og bad reven seie korieis han skulle gjere det.
"Det er lett det," sa reven. "Du skal berre gå ut på isen, hogge deg eit hol og stikke halen nedi; og så må du halde han der lenge. Du må ikkje bry deg om at det svir litt i halen; det er når fisken bit. Dess lenger du kan halde han der, dess meir fisk får du. Til slutt skal du dra halen opp."
Ja, bjørnen gjorde som reven hadde sagt, og heldt halen lenge, lenge nedi holet, til han var frosen godt fast. Så drog han han - rett av, og no går han der med kort hale den dag i dag.

TEKST 38
BOKMÅL SKRINET

Det var en gang en liten gutt som gikk på en vei. Da han hadde gått et stykke, fant han et skrin. "Det er visst noe veldig rart i det skrinet," sa han til seg selv. Men hvordan han snudde og vendte på det, klarte han ikke å få det opp. "Det er nok noe veldig rart i det," tenkte han. Men da han hadde gått et stykke til, fant han en liten nøkkel. Så ble han trøtt og satte seg ned, og så tenkte han det ville vært moro om nøkkelen passet til skrinet, for et lite nøkkelhull var det på det. Så tok han den lille nøkkelen opp av lommen sin; blåste i nøkkelhullet, og så satte han nøkkelen i nøkkelhullet og vred rundt. "Knepp!" sa det i låsen, og da han tok i lokket, var skrinet åpent. Men kan du gjette hva det var som lå i skrinet? - Det var en kalvehale. Og hadde kalvehalen vært lengre, hadde eventyret vært lengre også.

NYNORSK SKRINET

Det var ein gong ein liten gut som gjekk på ein veg. Då han hadde gått eit stykke, fann han eit skrin. "Det er visst noko veldig rart i det skrinet," sa han til seg sjølv. Men korleis han snudde og vende på det, klarte han ikkje å få det opp. "Det er nok noko veldig rart i det," tenkte han. Men då han hadde gått eit stykke til, fann han ein liten nøkkel. Så blei han trøtt og sette seg ned, og så tenkte han det skulle vere moro om nøkkelen passa til skrinet, for eit lite nøkkelhol var det på det. Så tok han den vesle nøkkelen opp av lomma si; bles i nøkkelholet, og så sette han nøkkelen i nøkkelholet og vrei rundt. "Knepp!" sa det i låsen, og då han tok i loket, var skrinet ope. Men kan du gjette kva det var som låg i skrinet? - Det var ei kalverumpe. Og hadde kalverumpa vore lengre, hadde eventyret vore lengre også.

TEKST 39
BOKMÅL HAREN

Det var en gang en hare som var ute og gikk. "Å, hurra, hei og hopp!" ropte han, og hoppet og spranga. Så kom det en rev luskende. "God dag, god dag!" sa haren. "Jeg er så glad i dag, for det jeg har vært gift, skal du vite", sa haren. "Det var bra det da", sa reven. "Å, det var ikke så bra heller, det var et troll til kjerring jeg fikk", sa han. "Det var ille det da," sa reven. "Å, det var ikke så ille heller" sa haren, "for jeg fikk penger med henne, og hun hadde et hus". "Det var da bra det, sa reven. "Å, det var ikke så bra heller", sa haren, "for huset brant opp, og alt det vi eide". "Det var da riktig ille", sa reven.
"Å, det var ikke så ille likevel," sa haren, "for hun brant opp kjerringa også."

NYNORSK HAREN

Det var ein gong ein hare som var ute og gjekk. "Å, hurra, hei og hopp!" ropte han, og hoppa og sprang. Så kom det ein rev luskande. "God dag, god dag!" sa haren. "Eg er så glad i dag, for det eg har vore gift, skal du vite", sa haren. "Det var bra det då", sa reven. "Å, det var ikkje så bra heller, det var eit troll til kjerring eg fekk", sa han. "Det var ille det då", sa reven. "Å, det var ikkje så ille heller", sa haren, "for eg fekk pengar med henne, ho hadde eit hus". "Det var då bra det," sa reven. "Å, det var ikkje så bra heller", sa haren, "for huset brann opp, og alt det vi eigde". "Det var då verkeleg ille," sa reven.
"Å, det var ikkje så ille likevel," sa haren, "for ho brann opp kjerringa med."

TEKST 40
BOKMÅL SAGNET

Sagnet forteller om Hallvard. Han ble født ca år 1020 i Lier ved Drammen og var sønnen til en storbonde. Den
15. mai i 1043, mens han var ute og rodde, fikk han se en ung kvinne som kom løpende på stranda. Etter henne kom tre menn som beskyldte henne for å være tyv. Kvinnen sa at hun var uskyldig, så Hallvard prøvde å redde henne og tok henne med seg i båten ut over Drammensfjorden. Men de tre mennene kom etter og drepte dem.
Hallvard ble truffet i halsen av en pil. Kvinnen ble slått i hjel og gravlagt på stranda. Hallvard ble senket i fjorden med en kvernstein rundt halsen. Kort tid etter fløt liket av Hallvard opp. På grunn av dette mirakelet ble Hallvard Oslo bys skytshelgen. På Oslos byvåpen ser vi Hallvard, pilene, steinen og kvinnen.

NYNORSK SAGNET

Segna fortel om Hallvard. Han vart fødd i omlag år 1020 i Lier ved Drammen og var son til ein storbonde. Den 15. mai i 1043, medan han var ute og rodde, fekk han sjå ei ung kvinne som kom springande på stranda. Etter henne kom tre menn som skulda henne for å vere tjuv. Kvinna sa at ho var uskuldig og Hallvard prøvde å redde henne og tok henne med seg i båten ut over Drammensfjorden. Men dei tre mennene kom etter og drap dei.
Hallvard blei treft av ei pil i halsen. Hallvard vart søkkt i fjorden med ein kvernstein rundt halsen. Kvinna vart slått i hel og gravlagd på stranda. Kort tid etter flaut liket av Hallvard opp. På grunn av dette mirakelet vart Hallvard Oslo by sin skytshelgen. På Oslo sitt byvåpen ser vi Hallvard, pilene, steinen og kvinna.

TEKST 41
BOKMÅL SKOLEN

Før i tiden måtte elevene alltid reise seg når læreren kom inn i klasserommet. Slik er det ikke nå. Nå bruker de fornavnet på læreren istedenfor "frøken" eller "lærer", slik det var før.
Før måtte elevene gå ned en klasse hvis de var dårlige på skolen. De "dumpet". Men nå får alle fortsette på samme klassetrinn, og alle skal føle at de er flinke i noe og få undervisning på sitt nivå.
Elevene får ofte samarbeide. Da sitter de to og to eller i grupper.
Undervisningen foregår ikke alltid inne i klasserommet. Ofte går elevene ut på tur. De lærer om naturen og om norske turtradisjoner.
Friminuttene er den tiden mange elever liker best. Da er de ute og leker eller spiller ball.

NYNORSK SKULEN

Før i tida måtte barna alltid reise seg når læraren kom inn i klasserommet. Slik er det ikkje no. No bruker barna fornamnet på læraren i staden for "frøken" eller "lærar", slik dei gjorde før.
Før måtte elevar som var dårlege på skulen gå om att. Dei "dumpa". Men no får alle halde fram i neste klasse, og alle skal føle at dei er flinke i noko og få undervisning på sitt nivå.
Barna får ofte samarbeide med dei andre elevane. Då sit dei to og to eller i grupper. Undervisninga går ikkje alltid føre seg i klasserommet. Ofte går elevane ut på tur. Dei lærer om naturen og om norske turtradisjonar.
Friminutta er den tida mange elevar liker best. Då er dei ute og leikar eller spelar ball.

TEKST 42
BOKMÅL UNGDOMSSKOLEN

Når barna er ferdige med sju år på barneskolen, begynner de på ungdomsskolen. Her får de flere fag, og de kan blant annet velge et språk til i tillegg til norsk og engelsk. På ungdomsskolen blir det mer arbeid enn på barneskolen, og elevene får oftere prøver i de ulike fagene. Det er vanligvis heldagsprøver i norsk, matematikk og engelsk to eller tre ganger i året.

NYNORSK UNGDOMSSKULEN

Når barna er ferdige med sju år på barneskulen, begynner dei på ungdomsskulen. Her får dei fleire fag, og dei kan mellom anna velje eit språk i tillegg til norsk og engelsk. På ungdomsskulen blir det meir arbeid enn på barneskulen, og elevane får oftare prøver i dei ulike faga. Det er vanlegvis heildagsprøver i norsk, matematikk og engelsk to eller tre gonger i året.

TEKST 43
BOKMÅL KARAKTERER

På ungdomsskolen får elevene karakterer. Karakterene er tall fra 1 til 6, der 6 er den beste karakteren. Når elevene går i tiende klasse, søker de fleste seg videre til videregående skole. Karakterene de har fått på ungdomsskolen, er med på å avgjøre hvilken videregående skole og hvilket utdanningsprogram de kommer inn på. På ungdomsskolen er det også foreldremøte og konferansetimer på samme måten som i barneskolen.

NYNORSK KARAKTERAR

På ungdomsskulen får elevane også karakterar. Karakterane er tal frå 1 til 6, der 6 er den beste karakteren. Når elevane går i tiande klasse, søkjer dei fleste seg vidare til vidaregåande skule. Karakterane dei har fått på ungdomsskulen, er med på å avgjere kva for ein vidaregåande skule og kva for eit utdanningsprogram dei kjem inn på. På ungdomsskulen er det også foreldremøte og konferansetimar på same måten som i barneskulen.

TEKST 44
BOKMÅL VIDEREGÅENDE SKOLE

All ungdom mellom 16 og 19 har rett til å gå tre år på videregående skole. Der kan de velge ulike utdanningsprogram. Et av dem heter studiespesialisering. Her finnes det to valg: realfag (matematikk, fysikk og kjemi) og språk, samfunn og økonomi. De som går der, kan fortsette å studere på universitet eller høyskole etterpå.
De som går på yrkesfaglige utdanningsprogram, får en yrkesutdannelse, for eksempel innen helse- og sosialfag, elektrofag, restaurant- og matfag eller medier og kommunikasjon. Noen utdanningsprogram har veldig mange søkere. Elevene med best karakterer får først plass.

NYNORSK VIDAREGÅANDE SKULE

All ungdom mellom 16 og 19 har rett til å gå tre år på vidaregåande skule. Der kan dei velje ulike utdanningsprogram. Eit av dei heiter studiespesialisering. Her finst det to val: realfag (matematikk, fysikk og kjemi) og språk, samfunn og økonomi. Dei som går der, kan fortsetje å studere på universitet eller høgskule etterpå.
Dei som går på yrkesfaglege utdanningsprogram, får ei yrkesutdanning, for eksempel innan helse- og sosialfag, elektrofag, restaurant- og matfag eller media og kommunikasjon. Nokre utdanningsprogram har veldig mange søkjarar. Elevene med best karakterar får først plass.

TEKST 45
BOKMÅL LOFOTEN OG HURTIGRUTA

Et annet kjent sted i Nord-Norge er Lofoten. Lofoten består av mange øyer med bratte fjell som går rett ned i havet. Utenfor Lofoten er det mye fisk, så her lever mange av å fiske.
Det er vanskelig å reise med bil i Nord-Norge siden det er så mange fiorder og store avstander. Mange reiser med båt eller fly. Hurtigruta er et skip som går hver dag langs kysten mellom Bergen og Kirkenes. Denne turen tar elleve dager fram og tilbake.

NYNORSK LOFOTEN OG HURTIGRUTA

Ein annan kjend stad i Nord-Noreg er Lofoten. Lofoten er ei rekkje med mange øyar med bratte fjell som går rett ned i havet. Utanfor Lofoten er det mykje fisk, så her lever mange av å fiske.
Det er vanskeleg å reise med bil i Nord-Noreg sidan det er så mange fjordar og store avstandar. Mange reiser med båt eller fly. Hurtigruta er eit skip som kvar dag går langs kysten mellom Bergen og Kirkenes. Denne turen tek elleve dagar fram og tilbake.

TEKST 46
BOKMÅL JOBB I NORD-NORGE

I Nord-Norge bor folk spredt på mange små steder. Men når folk skal gå på høyskole for å bli lærer, tannlege eller lege, må de reise fra og dra til en stor by, som for eksempel Tromsø. De kommer kanskje ikke tilbake til hjemstedet sitt etterpå. Men de små stedene trenger også leger, tannleger og lærere. Derfor er det ofte lett å få slike jobber i Nord-Norge. En annen bra ting med å jobbe i Nord-Norge, er at folk der er hyggelige og lett å bli kjent med.

NYNORSK ARBEID I NORD-NORGE

I Nord-Noreg bur folk spreidd på mange små stadar. Men når folk skal gå på høgskule eller universitet for å bli lærar, tannlege eller lege, må dei reise frå heimstaden og til ein stor by, som for eksempel Tromsø. Dei kjem kanskje ikkje tilbake til heimstaden sin etterpå. Men dei små stadane treng og legar, tannlegar og lærarar, og det er ofte lett å få slike jobbar i Nord-Noreg. Ein annan bra ting med å jobbe i Nord-Noreg, er at folk der er hyggelege og lette å bli kjende med.

TEKST 47
BOKMÅL OSLO

Oslo er Norges hovedstad, og landets største by. Byen ligger ved Oslofjorden. I fjorden ligger det flere små øyer. På øyene og langs fjordkanten er det strender hvor folk kan bade.
Rundt Oslo er det mye skog og flere innsjøer. Skogen nord for Oslo heter Nordmarka, og øst for Oslo ligger Østmarka. Der er det fint å gå tur både sommer og vinter. Oslo har 15 bydeler. I 2005 var det ca 8% innvandrere i hele Norge, mens i Oslo var 22% av innbyggerne fra andre land.

NYNORSK OSLO

Oslo er Noregs hovudstad, og landets største by. Byen ligg ved Oslofjorden. I fjorden ligg det fleire små øyar. På øyane og langs jorden er det strender der folk kan bade.
Rundt Oslo er det mykje skog og fleire innsjøar. Skogen nord for Oslo heiter Nordmarka, og aust for Oslo ligg Østmarka. Der er det fint å gå tur både sommar og vinter. Oslo har 15 bydelar. I 2005 var det omlag 8% innvandrarar i heile Noreg, mens i Oslo var 22% av innbyggjarane frå andre land.

TEKST 48
BOKMÅL ØSTLANDET

På Østlandet er det både fjell og mye skog, men det er også mange gårder På gårdene dyrker de mye korn og produserer melk.
Det kan være kaldt og mye snø på Østlandet om vinteren, særlig på de stedene som ligger langt inne i landet.
Norges høyeste fjell er Galdhøpiggen, og ligger i et fjellområde som heter Jotunheimen. På Østlandet finner vi også Norges lengste elv, Glomma, og Norges største innsjø, Mjøsa. Den største byen på Østlandet er Oslo.

NYNORSK AUSTLANDET

På Austlandet er det både fjell og mykje skog, men det er også mange gardar. På gardane dyrkar dei mykje korn og produserer mjølk.
Det kan vere kaldt og mykje snø på Austlandet om vinteren, særleg på dei stadane som ligg langt inne i landet.
Noregs høgste fjell er Galdhøpiggen, og ligg i eit fjellområde som heiter Jotunheimen. På Austlandet finn vi også Noregs lengste elv, Glomma, og Noregs største innsjø, Mjøsa. Den største byen på Austlandet er Oslo.

TEKST 49
BOKMÅL VESTLANDET

Vestlandet har flott natur. Mange kommer for å se de høye fjellene og de vakre fjordene. Langs fjordene har bøndene mange epletrær. De største og beste jordbruksområdene på Vestlandet ligger på Jæren, like sør for Stavanger.
Bergen er den nest største byen i Norge og ligger i Hordaland. Det er også en gammel handelsby. Fiskere pleide å komme dit med fisken sin for å selge den til utlandet.
I 1960-årene ble det oppdaget olje i Nordsjøen, og fra 1970 har Norge produsert olje og gass. Stavanger er senteret for oljeindustrien i Norge. Stavanger er Norges fjerde største by, og ligger i Rogaland. Stavanger er også kjent for de gamle, små hvitmalte trehusene i sentrum.

NYNORSK VESTLANDET

Vestlandet har flott natur. Mange kjem for å sjå dei høge fjella og dei vakre fjordane. Langs fjordane er det mange fruktgardar. Dei største og beste jordbruksområda på Vestlandet ligg på Jæren, like sør for Stavanger.
Bergen er den nest største byen i Noreg og ligg i Hordaland. Bergen er også ein gammal handelsby. Fiskarar brukte å komme dit med fisken sin for å selje han til utlandet.
I 1960-åra vart det oppdaga olje i Nordsjøen, og frå 1970 har Noreg produsert olje og gass. Stavanger er senteret for oljeindustrien i Noreg. Stavanger er Noregs fjerde største by, og ligg i Rogaland. Stavanger er også kjend for dei gamle, små, kvitmåla trehusa i sentrum.

TEKST 50
BOKMÅL SØRLANDET

Sørlandet er den minste landsdelen i Norge, men den landsdelen med mest sol. Langs kysten ligger det mange store og små øyer. Det er fint å bruke båt om sommeren. På gårdene på Sørlandet har bøndene mange sauer og produserer mye ull og sauekjøtt. Typisk for Sørlandsbyene er små hvite trehus. Kristiansand er den største av Sørlandsbyene, og ligger i Vest-Agder.

NYNORSK SØRLANDET

Sørlandet er den minste landsdelen i Noreg, men den landsdelen med mest sol. Langs kysten ligg det mange store og små øyar. Her er det fint å bruke båt om sommaren. På gardane på Sørlandet har bøndene mange sauer og produserer mykje ull og sauekjøt. Typisk for sørlandsbyane er små kvite trehus. Kristiansand er den største av sørlandsbyane, og ligg i Vest-Agder.