1900-tallet
KOMPETANSEMÅL
 • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk, og reflektere over innhold, sjangertrekk og språklige virkemidler
 • sammenligne og tolke romaner og andre tekster ut fra historisk kontekst og elevens samtid
 • uttrykke opplevelser og tolkninger av tekster på kreative måter
 • skrive tekster med riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål
 • forklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og diskutere statusen til de offisielle språkene i Norge i dag
 • utforske og reflektere over språklig variasjon og mangfold i Norge
LÆRINGSMÅL
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
Organisert lyd

HVORDAN OPPLEVER VI MUSIKK?

• Det er vår egen smak som bestemmer om vi liker den musikken vi hører på. Musikksmaken bestemmes av det vi har hørt av musikk før, lydimpulser før vi blir født og musikksmaken til venner. Musikksmaken endrer seg også med alderen. Mange har det slik at musikksmaken endrer seg med humøret og hva du føler. Musikk kan også gi oss assosiasjoner. Dette kan være et gammelt minne som dukker opp igjen, eller at musikken får oss til å tenke på ting vi ikke har tenkt på før. 

• Når musikk uttrykker nærvær og utstråling kan det skape posistive opplevelser hos musikklytteren. For andre igjen trenger ikke dette å bety noe. Det er viktig å være åpen for ulik type musikk, og lytte til ulik musikk. Det er som med mat - spis variert!

KORLEIS OPPLEVER VI MUSIKK?

• Det er vår eigen smak som avgjer om vi likar den musikken vi høyrer på. Musikksmaken vert avgjort av det vi har høyrt av musikk før, lydimpulsar før vi vert fødd og musikksmaken til vener. Musikksmaken endrar seg òg med alderen. Mange har det slik at musikksmaken endrar seg med humøret og kva du følar. Musikk kan òg gje oss assosiasjonar. Dette kan vere eit gamalt minne som dukkar igjen opp, eller at musikken får oss til å tenkje på ting vi ikkje har tenkt på før. 

• Når musikk uttrykkjer nærvær og utstråling kan det skapte posistive opplevingar hos musikklyttaren. For andre igjen treng ikkje dette å tyde noko. Det er viktig å vere open for ulik type musikk, og lytte til ulik musikk. Det er som med mat - spis variert!

HVA ER ET PARTITUR?

Partitur er lyd og musikk som er skrevet ned som noter, eller er grafisk utformet. Dersom du lar øynene vandre loddrett nedover partituret, finner du alle tonene som klinger samtidig. Det er slik akkorder og klanger oppstår.

• Med partituret holder komponisten oversikten over arbeidet sitt.

Dirigenten bruker partituret til å lede øvingene og fremføringene av verket.

• Bildet viser litt av et grafisk partitur av Beethoven sin 5. symfoni. De grafiske symbola beskriver musikken slik den blir spilt.

KVA ER EIT PARTITUR?

Partitur er lydar og musikk som er skrive ned som notar, eller er grafisk utforma. Dersom du lèt auga vandre loddrett nedover partituret, finn du alle tonane som kling samstundes. Det er slik akkordar og klangar oppstår. 

• Med partituret held komponisten oversynet over arbeidet sitt.

Dirigenten brukar partituret til å leie øvingane og framføringane av verket. 

• Biletet viser litt av eit grafisk partitur av Beethoven den 5. symfonien sin. Dei grafiske symbola skildrar musikken slik han vert spelt.

Lytt til begynnelsen av Beethoven sin 5 symfoni i C-dur. Studer det grafiske partituret mens du lytter.
Grafisk partitur
Lytt til deler av en låt og lag et grafisk partitur.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN KAN EN BLANDE ULIKE LYDER I MUSIKK?

På 1600-tallet begynte musikerne å akkompagnere melodiene sine. Generalbassgruppa (et eller flere instrumenter) fikk jobben med å akkompagnere (som regel lutt, cembalo eller viola da gamba (cello)). Melodien ble spilt av andre instrument.

Kompet i moderne musikk består gjerne av flere instrument, men felles for dem er altså at de ikke har hovedrollen i lydbildet.

• Når ulike lyder klinger samtidig kaller vi det samklang.

Vekselspill er nå lyder som skifter på å ha hovedrollen.

Rolledeling er når en lyd kan ha hovedrollen, mens andre danner en bakgrunn (kompet).

• "Sound" er lyden eller klangen av musikken. Ulike instrument, bruk av dem og lydproduksjon spiller inn på "sounden".

KORLEIS KAN EN BLANDE ULIKE LYDAR I MUSIKK?

• På 1600-talet byrja musikarane å akkompagnere melodiane sine. Generalbassgruppa (eit eller fleire instrument) fekk jobben med å akkompagnere (som regel lutt, cembalo eller viola da gamba (cello)). Melodien vart spelt av andre instrument. 

• Kompet i moderne musikk består gjerne av fleire instrument, men felles for dei er altså at dei ikkje har hovudrolla i lydbiletet.

• Når ulike lydar kling samstundes kallar vi den samklang.

Vekselsspel er no lydar som skiftar på å ha hovudrolla.

Rolledeling er når ein lydar kan ha hovudrolla, medan andre dannar ein bakgrunn (kompet).

• "Sound" er lyden eller klangen av musikken. Ulike instrument, nytte av dei og lydproduksjon spelar inn på "sounden".

Lytt til musikken under. Tenk på begrepa komp, samklang, vekselspill rolledeling og sound mens du lytter.

HVORDAN KAN VI KATEGORISERE ULIKE TYPER LYDER?

Fri lyd er lyd som oppstår uten mål og mening.

Signal er lyder som er skapt med hensikt. De skal formidle informasjon, og budskapet de bringer, er noe annet enn lyden selv.

Musikk er en særegen form for lyd, som fyller mange behov hos oss. Vi kan danse, slappe av og nyte musikk.

KORLEIS KAN VI KATEGORISERE ULIKE TYPAR LYD?

Fri lyd er lydar som oppstår utan mål og meining.

Signal er lydar som er skapt med føremål. Dei skal formidla informasjon, og bodskapen, er noko anna enn lyden sjølv.

Musikk er ein særeigen form for lyd, som fyller mange behov hjå oss. Vi kan danse, slappe av og nyte musikk.

Lytt til lydkollasjen under. Hvilke ulike typer lyder hører du? Lag deretter en egen lydkollasj med ulike typer lyder. Klarer du å sette sammen lydene slik at de lager en fortelling?
Lydkollasj
GARAGEBAND

HVORDAN KAN FORM OG ULIKE VIRKEMIDDEL BRUKES I MUSIKK?

• Når vi bruker gjentakelse øker interessen for musikken, i tillegg til at lytteren får følelsen av at noe skjer. Når lyden blir gjentatt på en regelmessig måte, kaller vi det en rytme.

Kontrast er når vi presenterer noe helt nytt, eller som skille seg fra noe tidligere. Kontrast skaper form. Det kan være mellom et vers(A) og et refreng (B) i en sang. Andre kontraster kan en kalle med bokstavene (C) og (D). Forma til en sang kan da være: into - A - A - B - A - C - B - B - outro .

Symetri er når bitene i en sang har et mønster, for eksempel at begynnelsen og slutten er lik hverandre, eller at formen har en lik rekkefølge.

KORLEIS KAN FORM OG ULIKE VERKEMIDDEL BRUKAST I MUSIKK?

• Når vi brukar gjentaking aukar interessa for musikken, i tillegg til at lyttaren får kjensla av at noko skjer. Når lyden vert gjenteken på ein regelmessig måte, kallar vi det ein rytme.

Kontrast er når vi presenterer noko heilt nytt, eller som skil seg frå noko tidlegare. Kontrast skapar form. Det kan vere mellom eit vers(A) og eit refreng (B) i ein song. Andre kontrastar kan ein kalla med bokstavane (C) og (D). Forma til ein song kan då vera: into - A - A - B - A - C - B - B - outro

Symetri er når bitane i ein song har eit mønster, til dømes at byrjinga og slutten er lik kvarandre, eller at forma har ei lik rekkjefølgje.

Lytt til musikken under. Kan du høre gjentakelse, kontrast eller symetri i sangen..
Lytt til Yesterday av The Beatles. Skriv ned formen til låten? Finner du noen virkemiddel også?
BOKMÅLNYNORSKINTERAKTIV
Ta utgangspunkt i ulike lyder og kombinasjoner av lyder og sett dem sammen til en ny "låt". Klarer du å sette sammen lydene slik at de lager en tydelig form, gjerne ved bruk av ulike virkemiddel?
GARAGEBAND
Lag en oversiktlig tidslinje over litteraturhistorien.
BOKMÅLNYNORSK
PLAKAT LITTERATUREPOKENE OG TYPISK OM DEM

HVA HANDLER NYROMANTIKKEN OM?

- romantikken var på tidlig 1800-tallet
- romantiske forfattere reagerte på opplysningstiden
- gjennom drømmer og fantasi kunne mennesket finne frem til sannheten om seg selv

- dette er også tanker vi finner hos nyromantikarane, eller modernistene
- omtrent 1890-1900
- et helt annet utgangspunkt

- flere forfattere og kunstnere var pessimistiske
- industrialiseringen (mennesket går bort fra det naturlige)
- de tror ikke på fremskritt og teknologi
- føler at livet er meningsløst
- noen stikkord: fremmedfølelse, angst, ensomhet, "outsideren", det irrasjonelle, instinkt, overmenneske-ideologi, antidemokratisk tankegang, sivilisasjonskritikk, storby, det moderne samfunnet, meningsløs

- eksperimenterende litteratur

- ekspresjonisme (kraftige virkemidler)
- navneløs jeg-forteller
- bevissthetsstrøm (stream of consciousness)
- ikkje-strofisk lyrikk
- uten enderim og jevn rytme
- musikalske element (vokalrim/assonans og bokstavrim/allitterasjon)

- den tyske filosofen Friedrich Nietzsche (slagordet «Gud er død»)
- mennesket trenger å tro på seg selv, ikke gud
- stole på egne evner
- det sterke mennesket (overmennesket)
- vilje og makt til å utfolde kreftene sine

- nyromantikken
- tiden er inne for å vende blikket innover i mennesket
- hemmeligheten ligger ikke utenfor mennesket, men i sjelelivet til mennesket

- romanen var en viktig sjanger å skrive i

- Edvard Munch
- hans egen forklaring på Skrik ("Jeg gik bortover veien med to venner – så gik solen ned, himmelen bla pludseli blodene rø. – Jeg standset, lænet mig til gjæret træt til døden – over den blåsorte fjor og by lå blod i ildtunger. Mine venner gik videre og jeg sto igjen skjælvende af angest – og jeg følte det gik spiser stort uenneligt skrig gennem naturen")

KVA HANDLA NYROMANTIKKEN OM?

- romantikken var på tidleg 1800-talet
- romantiske forfattarar reagerte på opplysningstida
- gjennom draumar og fantasi kunne mennesket finne fram til sanninga om seg sjølv

- dette er også tankar vi finn hos nyromantikarane, eller modernistane
- omlag 1890-1900
- eit heilt anna utgangspunkt

- fleire forfattarar og kunstnarar var pessimistiske
- industrialiseringa (mennesket går bort frå det naturlege)
- dei trur ikkje på framsteg og teknologi
- føler at livet er meiningslaust
- nokre stikkord: framandkjensle, angst, einsemd, "outsideren", det irrasjonelle, instinkt, overmenneske-ideologi, antidemokratisk tankegang, sivilisasjonskritikk, storby, det moderne samfunnet, meinigslause

- eksperimenterande litteratur
- ekspresjonisme (kraftige verkemiddel)
- namnelaus eg-forteljar
- medvitsstraum (stream of consciousness)
- ikkje-strofisk lyrikk
- utan enderim og jamn rytme
- musikalske element (vokalrim/assonans og bokstavrim/allitterasjon)

- den tyske filosofen Friedrich Nietzsche (slagordet «Gud er død»)
- mennesket treng å tru på seg sjølv, ikkje gud
- stole på eigne evne
- det sterke mennesket (overmennesket)
- vilje og makt til å utfalde kreftene sine

- nyromantikken
- tida er inne for å vende blikket innover i mennesket
- løyndomen ligg ikkje utanfor mennesket, men i sjelelivet til mennesket

- romanen var ein viktig sjanger å skrive i

- Edvard Munch
- hans eigen forklaring på Skrik ("Jeg gik bortover veien med to venner – så gik
solen ned, himmelen ble pludseli blodi rø. – Jeg standset, lænet mig til gjæret træt til døden – over den blåsorte fjor og by lå blod i ildtunger. Mine venner gik videre og jeg sto igjen skjælvende af angest – og jeg følte det gik et stort uenneligt skrig gennem naturen
")

FILMKLIPP NYROMANTIKKEN
Fyll ut et «boksskjema» med fakta om nyromantikken. Du skal kunne snakke fritt til medelever om denne epoken med hjelp av boksskjemaet.
BOKMÅLNYNORSK

KVEN VAR SIGBJØRN OBSTFELDER?

- Sigbjørn Obstfelder
- norsk forfatter
- den fremste representanten for en tidlig modernistisk lyrikk i Norge
- stor innvirkningsenere norsk lyrikk

- brøt med «rimtvangen» og de faste versemålene
- hans «frie vers» er utpreget musikalske

- uttrykker ofte en følelse av angst, ensomhet og fremmedgjøring
- formidler også religiøse lengsler

- Obstfelder oppholdt seg i USA i 1890–1891
- debuterte som lyriker i 1892 med to dikt i "Samtiden"
- 1893 kom samlingen "Digte"
- vekket oppsikt og strid i anledning av den dristige nye formen å dikte på

- publiserte siden dikt i aviser og tidsskrift
- diktet også fortellinger, romaner og skuespill

KVEN VAR SIGBJØRN OBSTFELDER?

- Sigbjørn Obstfelder
- norsk forfattar
- den fremste representanten for ein tidleg modernistisk lyrikk i Noreg
- stor innverknadseinare norsk lyrikk

- braut med «rimtvangen» og dei faste versemåla
- hans «frie vers» er utprega musikalske

- uttrykkjer ofte ei kjensle av angst, einsemd og framandgjering
- formidlar óg religiøse lengslar

- Obstfelder oppheldt seg i USA i 1890–1891
- debuterte som lyrikar i 1892 med to dikt i "Samtiden"
- 1893 kom samlinga "Digte"
- vekte oppsikt og strid på grunn av den dristige nye forma å dikte på

- publiserte sidan dikt i aviser og tidsskrift
- dikta også forteljingar, romanar og skodespel

HVEM VAR KNUT HAMSUN?

- Knut Hamsun
- hadde et liv rikt på hendelser
- var elsket og tiljublet, kritisert og hatet
- skildret naturen og kjærligheten svært godt
- anklaget for landssvik etter andre verdenskrig

- fødd i 1859 i Gudbrandsdalen
- faren var skredder av yrke, og familien levde trangt
- tre år gammel flyttet familien til Hamarøy i Nordland
- ni år gammel ble ham mot sin vilje satt bort til en gammel onkel
- streng, religiøs og humørsjuk mann
- Hamsun mistrivdes sterkt

- seks år senere drog han fra onkelen sin og ut i verdenen
- levde et omflakkende liv og prøvde seg i mange yrker (skomakerlærling, lensmannsbetjent og skolelærer)
- ville helst skrive
- drog til Kristiania
- få var interessert i å betale for det han skrev
- fattigdom og sult
- gjorde den unge forfatteren ensom og desperat

- reiste til Amerika
- arbeidet som sporvognskonduktør i Chicago og bonde i Red River Valley
- holdt mange foredrag om franske og nordiske forfattere
- etter 2 år drog ham hjem til Norge og til København

- Hamsun skrev jevnt med romaner

- i 1909
- giftet seg med skuespilleren Marie Andersen (senere Marie Hamsun)
- ekteskap på godt og vondt
- Hamsun var en selvrådig mann
- stengte seg inne i skrivestuen
- han kunne plutselig reise og bli borte i mange måneder for å skrive
- Marie måtte ta ansvaret for hjemmet

KVEN VAR KNUT HAMSUN?

- Knut Hamsun
- hadde eit liv rikt på hendingar
- var elska og tiljubla, kritisert og hata
- skildra naturen og kjærleiken svært godt
- klaga for landssvik etter andre verdskrig

- fødd i 1859 i Gudbrandsdalen
- faren var skreddar av yrke, og familien levde i tronge kår
- tre år gammal flytta familien til Hamarøy i Nordland
- ni år gammal vart han mot sin vilje sett bort til ein gamal onkel
- streng, religiøs og humørsjuk mann
- Hamsun mistreivst sterkt

- seks år seinare drog han frå onkelen sin og ut i verda - levde eit omflakkande liv og prøvde seg i mange yrke (skomakarlærling, lensmannsbetjent og skolelærar) - ville helst skrive
- drog til Kristiania
- få var interesserte i å betale for det han skreiv
- fattigdom og svolt
- gjorde den unge forfattaren einsam og desperat

- reiste til Amerika
- arbeidde som sporvognskonduktør i Chicago og bonde i Red River Valley
- heldt mange føredrag om franske og nordiske forfattarar
- etter 2 år drog han heim til Noreg og til København

- Hamsun skreiv jamt romanar i fleire år

- i 1909
- gifta seg med skodespelaren Marie Andersen (seinare Marie Hamsun)
- ekteskapgodt og vondt
- Hamsun var ein sjølvrådig mann
- stengde seg inne i skrivestova
- han kunne plutseleg reise og verte borte i mange månader for å skrive
- Marie måtte ta ansvaret for heimen

FILMSERIE HAMSUN
FILMKLIPP KNUT HAMSUN - BIOGRAFI
FILMKLIPP HAMSUNS NOBELPRIS I LITTERATUR 1920
FILMKLIPP KNUT HAMSUN OM TYSKLAND
FILMKLIPP KNUT HAMSUN MØTER HITLER
FILMKLIPP KNUT HAMSUN OG HITLER (Humor)

HVA DIKTET HAMSUN OM?

- Hamsun debuterte i 1890 med romanen Sult
- ble gjennombruddet som forfatter
- handlet om hvordan en forfatter kjemper for å overleve i en moderne og kald storby
- hovedpersonen vil ikke underkaste seg de kravene som hører hverdagen til
- han lot seg styre av driftene sine og det ubevisste sjelelivet
- han kan være raus, stolt, tålmodig og mild, men også rasende, hard og forutinntatt

- skildrer ikke bare nervøse og splittede personer, men også vakre naturskildringer
- Pan (fra 1894) er en hyllest til naturen og kjærligheten

- for Hamsun (og nyromantikarane) var kvinnen en gåtefull, lokkende og skremmende skapning, forlikt uoppnåelig, tilbedt og forgudet (særlig på avstand)
- i Victoria (fra 1898) blir den ulykkelige kjærligheten skildret

- Hamsun fornyer skrivestilen i romanen
- «dikt» i prosaform
- benytter lyriske virkemidler som gjentakelser, klang og rytme

- de første bøkene ble ingen store suksesser
- først med Segelfoss-bøkene (1913-1915) slo ham gjennom
- hadde i lengre tid kritisert det moderne samfunnet som var bygd på penger, handel og industri

- romanen Markens grøde kom ut i 1917
- enkeltmennesket var fremmed for seg selv og naturen
- han mente menneskene skulle bli mer nøysomme og dyrke jorden  i pakt med naturen
- ble en stor salgsuksess

- i 1920 fikk Hamsun nobelprisen i litteratur for Markens grøde
- nå var han blitt en verdensberømt forfatter
- kjøpte gården Nørholm ved Grimstad

KVA DIKTA HAMSUN OM?

- Hamsun debuterte i 1890 med romanen Sult
- vart gjennombrotet som forfattar
- handla om korleis ein forfattar kjempar for å overleve i ein moderne og kald storby
- hovedpersonen vil ikkje underkaste seg dei krava som høyrer kvardagen til
- han lét seg styre av driftene sine og det ubevisste sjelelivet
- han kan vere raus, stolt, tolmodig og mild, men også rasande, hard og fordomsfull

- skildrar ikkje berre nervøse og splitta personar, men også vakre naturskildringar
- Pan (frå 1894) er ein hyllest til naturen og kjærleiken

- for Hamsun (og nyromantikarane) var kvinna ein gåtefull, lokkande og skremmande skapning, samt uoppnåeleg, tilbeden og og forguda (særleg på avstand)
- i Victoria (frå 1898) vert den ulukkelege kjærleiken skildra

- Hamsun fornyar skrivestilen i romanen
- «dikt» i prosaform
- nyttar lyriske verkemiddel som gjentakingar, klang og rytme

- dei første bøkene vart ingen store suksessar
- først med Segelfoss-bøkene (1913-1915) slo han gjennom
- hadde i lengre tid kritisert det moderne samfunnet som var bygd på pengar, handel og industri

- romanen Markens grøde kom ut i 1917
- einskildmennesket var framand for seg sjølv og naturen
- han meinte menneska skulle verte meir nøysame og dyrke jorda  i pakt med naturen
- vart ein stor salssuksess

- i 1920 fekk Hamsun nobelprisen i litteratur for Markens grøde
- no hadde han vorte ein verdskjend forfattar
- kjøpte garden Nørholm ved Grimstad

HVORFOR STØTTET HAMSUN NAZISMEN?

- Hamsun viste motvilje mot alt engelskmennene stod for
- mente at engelskmennene hadde skapt den moderne sivilisasjonen som ham var sterkt kritisk til
- bøkene hans slo aldri gjennom i England
- i Tyskland solgte ham mer enn noen annet sted

- i 1930-årene tok ham parti for nazismen
- han støttet nazistene når de kom til Norge i 1940
- mente at Norge burde bli en del av det storgermanske riket til Hitler

- Hamsun møtte Hitler
- brukte anledninga til å snake enkelte nordmenn sin sak
- oppfattet som gammel, senil og døv
- avvist av Hitler
- drog hjem til Norge uten å ha oppnådd noe

- etter krigen fikk Hamsun husarrest
- Nørholm ble beslaglagt
- Marie Hamsun ble sett i fengsel fordi hun hadde vært medlem av og støttet det nazistiske partiet
- Hamsun ble lagt inn til psykiatrisk undersøkelse
- rapporten slo fast at Hamsun led av «varig svekkede sjelsevner»

- for å motbevise dette skrev Hamsun På gjengrodde stier
- her forteller han om arrestasjonen, tiltalen for landssvik og oppholdet på psykiatrisk avdeling

KVIFOR STØTTA HAMSUN NAZISMEN?

- Hamsun viste motvilje mot alt engelskmennene stod for
- meinte at engelskmennene hadde skapt den moderne sivilisasjonen som han var sterkt kritisk til
- bøkene hans slo aldri gjennom i England
- i Tyskland solgte han meir enn nokon annan stad

- i 1930-åra tok han parti for nazismen
- han støtta nazistane når dei kom til Noreg i 1940
- meinte at Noreg burde verte ein del av det storgermanske riket til Hitler

- Hamsun møtte Hitler
- brukte anledninga til å snake enkelte nordmenn si sak
- oppfatta som gamal, senil og døv
- avvist av Hitler
- drog heim til Noreg utan å ha oppnådd noko

- etter krigen fekk Hamsun husarrest
- Nørholm vart beslaglagd
- Marie Hamsun vart sett i fengsel fordi ho hadde vore medlem av og støtta det nazistiske partiet
- Hamsun vart lagd inn til psykiatrisk undersøking
- rapporten slo fast at Hamsun leid av «varig svekkede sjelsevner»

- for å motbevise dette skreiv Hamsun På gjengrodde stier
- her fortel han om arrestasjonen, tiltalen for landssvik og opphaldetpsykiatrisk avdeling

Sitt i små grupper og diskuter Sigbjørn Obstfelder og Knut Hamsun. Lag og skriv ned spørsmål om dikterne, og bruk spørsmåla som utgangspunkt for diskusjonen.
BOKMÅLNYNORSK
Lag en oversiktlig tidslinje over språkhistorien til Norge. Bruk eventuelt tidligere utdelt tidslinje!
BOKMÅLNYNORSK
PLAKAT SPRÅKEPOKENE
Noter informasjon om språkendringene1900-tallet.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN UTVIKLET SPRÅKENE SEG I BEGYNNELSEN PÅ 1900-tallet?

- jamstillingsvedtaket
- en langvarig språkstrid mellom forkjemperne for landsmålet og tilhengerene av riksmålet
- de organiserte seg
- Noregs Mållag ble skipet i 1906
- Riksmålforbundet i 1907

- krav om at elevene skulle bruke begge målformene og vise dette til eksamen
- skriftlig prøve i sidemålet
- vedtatt av Stortinget i 1907 (videregående skole)

- staten tok kontrollen over arbeidet med nye endringer i begge målformene
- de første offisielle rettskrivingsreformene kom i 1907 (riksmål) og 1910 (landsmål)
- landsmålet hadde hatt stor framgang over hele landet, særlig i skolen
- riksmålstilhengere var uroet
- var redde for at den dansk-norske rettskrivingen ble oppfattet som gammeldags og foreldet
- det ble bestemt en fornorsking etter Knud Knudsens prinsipp
- resultatet ble rettskrivingsreformen i 1907
- bygd på den såkalte dannede dagligtalen
- for første gang en rettskriving i riksmålet som bygde på norske taleformer, ikke danske

- noen mente allerede nå at språkene måtte smeltes sammen til et norsk språk
- Moltke Moe, sønn av eventyrsamleren og forfatteren Jørgen Moe, var den fremste talsmannen for denne samlingstanken

- etter oppløsningen av unionen med Sverige i 1905
- striden stadig hardere
- landsmåls- og riksmålforkjemperne
- på mange måter en konflikt mellom land og by, bønder og embetsmenn
- landsmålet hadde stor fremgang

- landsmålkursElverum i 1908
- lagt en plan for hvordan de to skriftspråkene kunne nærme seg hverandre
- foreslått en del rettskrivingsendringer
- gjaldt ord og uttrykk som var felles for de to skriftspråkene

KORLEIS UTVIKLA SPRÅKA SEG I BRYRJINGA PÅ 1900-TALET?

- jamstillingsvedtaket
- førte til ein langvarig språkstrid mellom forkjemparane for landsmålet og tilhengjarane av riksmålet
- dei organiserte seg
- Noregs Mållag vart skipa i 1906
- Riksmålsforbundet i 1907

- krav om at elevane skulle bruke begge målformene og vise dette til eksamen
- skriftleg prøve i sidemålet
- vedtatt av Stortinget i 1907 (vidaregåande skole)

- staten tok kontrollen over arbeidet med nye endringar i begge målformene
- dei første offisielle rettskrivingsreformene kom i 1907 (riksmål) og 1910 (landsmål)
- landsmålet hadde hatt stor framgang over heile landet, særleg i skulen
- riksmålstilhengjarar var uroa
- var redde for at den dansk-norske rettskrivinga vart oppfatta som gammaldags og forelda
- det vart bestemt ei fornorsking etter Knud Knudsens prinsipp
- resultatet vart rettskrivingsreforma i 1907
- bygde på den såkalla danna daglegtalen
- for første gong bygde ein rettskrivinga i riksmålet på norske taleformer, ikkje danske

- nokre meinte allereie no at språka måtte smeltast saman til eit norsk språk
- Moltke Moe, son av eventyrsamlaren og forfattaren Jørgen Moe, var den fremste talsmannen for denne samlingstanken

- etter oppløysinga av unionen med Sverige i 1905
- striden stadig hardare
- landsmåls- og riksmålsforkjemparane.
- på mange måtar ein konflikt mellom land og by, bønder og embetsmenn
- landsmålet hadde stor framgang

- landsmålskursElverum i 1908
- lagt ein plan for korleis dei to skriftspråka kunne nærme seg kvarandre
- føreslått ein del rettskrivingsendringar
- galdt ord og uttrykk som var felles for dei to skriftspråka

FILMKLIPP SPRÅKET I FØRSTE HALVDEL AV 1900-TALLET

HVA GIKK RETTSKRIVINGSREFORMEN FRA 1917 UT PÅ?

- i tiden frem til 1917
- myndighetene opptatt av at Norge skulle ha et felles skriftspråk
- komiteer ble nedsatt
- begge språkene skulle bygge på «folkets virkelige talesprog»

- i 1917 ble en ny rettskrivingsreform vedtatt
- en mer lik rettskriving for begge skriftspråkene
- vekket stor motstand hos riksmålfolket (spesielt de valgfrie endingene)
- dem mente det ville bli kaos

KVA GJEKK RETTSKRIVINGSREFORMA FRÅ 1917 UT PÅ?

- i tida fram til 1917
- styresmaktene opptatt av at Noreg skulle ha eitt felles skriftspråk
- komitear vart nedsette
- begge språka skulle byggje på «folkets virkelige talesprog»

- i 1917 vart ei ny rettskrivingsreform vedteken
- førte til ei meir lik rettskriving for begge skriftspråka
- vekte stor motstand hos riksmålsfolket (spesielt dei valfrie endingane)
- dei meinte det ville bli kaos

HVA SKJEDDE MED SPRÅKET PÅ 1920-tallet?

- målstriden gjaldt også hvordan gamle stedsnavn skulle skrives
- mange navn hadde en dansk utforming
- samsvarte ikke med den daglige uttalen

- i 1918
- vedtatt en lov som bestemte hva alle fylkene i landet skulle hete
- 1925 fikk hovedstaden tilbake det gamle navnet sitt, Oslo

- i 1929 valgte Stortinget nye navn på de to skriftspråkene
- bokmål
- begrepet ble benyttet i vanlig språkbruk og lovspråket
- betegnelsen «det almindelige bogsprog»

- nynorsk
- viste til et språk som hadde utviklet seg i nyere tid etter at gammelnorsken hadde utspilt sin rolle

KVA SKJEDDE MED SPRÅKET på 1920-TALET?

- målstriden galdt også korleis gamle stadnamn skulle skrivast
- mange namn hadde ei dansk utforming
- samsvarte ikkje med den daglege uttalen

- i 1918
- vedteke ei lov som bestemte kva alle fylka i landet skulle heite
- 1925 fekk hovudstaden tilbake det gamle namnet sitt, Oslo

- i 1929 valde Stortinget nye namn på dei to skriftspråka
- bokmål
- omgrepet vart nytta i vanleg språkbruk og lovspråket
- nemninga «det almindelige bogsprog»

- nynorsk
- viste til eit språk som hadde utvikla seg i nyare tid etter at gammalnorsken hadde utspelt si rolle

FILMKLIPP MER OM SPRÅKET PÅ 1900-TALLET

HVA SKJEDDE MED SPRÅKET PÅ 1930-tallet?

- de fleste innså nå at Norge hadde fått to ulike skriftspråk
- myndighetene ville gå videre med tilnærmingen mellom nynorsken og bokmålet
- begge skriftspråkene skulle bygge på det norske talemålet
- de ville skjære ned på hvor mange valgfrie former det skulle være i rettskrivingen

- var et uttrykk for den såkalte samnorsktanken
- i 1937 vedtok Stortinget en ny rettskrivingsreform
‍- skille mellom hovedformer (påbudte i lærebøker) og sideformer eller klammeformer (tillatt for elevene)
- sideformer i bokmål falt ofte sammen med nynorske former
- skapte tilnærming mellom språkene

- etter 1938-rettskrivingen fikk nynorsken igjen vind i seilene
- riksmålfolket protesterte kraftig
- de hadde invitert til et møte 9. april 1940 hvor temaet var protestene mot den nye rettskrivingen
- samme dagen okkuperte tyskerne Norge

KVA SKJEDDE MED SPRÅKET på 1930-TALET?

- dei fleste innsåg no at Noreg hadde fått to ulike skriftspråk
- styresmaktene ville gå vidare med tilnærminga mellom nynorsken og bokmålet
- begge skriftspråka skulle byggje på det norske talemålet
- dei ville skjere ned på kor mange valfrie former det skulle vere i rettskrivinga

- var eit uttrykk for den såkalla samnorsktanken
- i 1937 vedtok Stortinget ei ny rettskrivingsreform
- skille mellom hovudformer (påbodne i lærebøker) og sideformer eller klammeformer (tillatne for elevane)
- sideformer i bokmål fall ofte saman med nynorske former
- skapte tilnærming mellom språka

- etter 1938-rettskrivinga fekk nynorsken igjen vind i segla
- riksmålsfolket protesterte kraftig
- dei hadde invitert til eit møte 9. april 1940 der temaet var protestane mot den nye rettskrivinga
- same dagen okkuperte tyskarane Noreg

HVA SKJEDDE MED SPRÅKET PÅ 1940-1970-tallet?

- i tiden etter krigen trodde mange at det lå godt til rette for samarbeid i språkspørsmålet
- fire av fem nordmenn var for å slå de to skriftspråkene sammen
- tanken om samnorsk sto sterkt

- Arnulf Øverland var en av de ivrigste som protesterte mot samnorsktanken
- han var formann i Riksmålforbundet
- var også mot at bokmål skulle bli for likt nynorsk
- også foreldre i Oslo protesterte
- "Foreldreaksjonen mot samnorsk"
- gjorde sitt til at 1938-reformen måtte endres

- en ny læreboknormal ble utarbeidet i 1959

- riksmålbevegelsen opplevde stor framgang på 50-60-tallet
- tilhengerene av nynorsk og samnorsk mistet oppslutning

- den intense språkstriden gjorde at Arbeiderpartiet ville ha ro rundt språkpolitikken
- det ble satt ned en komité som skulle arbeide for fred og forsoning
- gjorde at Norsk språkråd (senere Språkrådet) ble opprettet i 1972
- gi råd og veiledning i bruken av norsk språk
- siden 1990 har Språkrådet også arbeidet for mindre bruk av engelske ord
- forslag til fornorsking av ord

KVA SKJEDDE MED SPRÅKET på 1940-1970-TALET?

- i tida etter krigen trudde mange at det låg godt til rette for samarbeid i språkspørsmålet
- fire av fem nordmenn var for å slå dei to skriftspråka saman
- tanken om samnorsk stod sterkt

-  Arnulf Øverland var ein av dei ivrigaste som protesterte mot samnorsktanken
- han var formann i Riksmålsforbundet
- var også mot at bokmål skulle bli for likt nynorsk
- også foreldre i Oslo protesterte
- "Foreldreaksjonen mot samnorsk"
- gjorde sitt til at 1938-reforma måtte endrast

- ein ny læreboknormal vart utarbeidd i 1959

- riksmålsrørsla opplevde stor framgang på 50-60-talet
- tilhengjarane av nynorsk og samnorsk miste oppslutning

- den intense språkstriden gjorde at Arbeidarpartiet ville ha ro rundt språkpolitikken
- det vart sett ned ein komité som skulle arbeide for fred og forsoning
- førte til at Norsk språkråd (seinare Språkrådet) vart oppretta i 1972
- gi råd og rettleiing i bruken av norsk språk
- sidan 1990 har Språkrådet også arbeidd for midre bruk av engelske ord
- forslag til fornorsking av ord

HVA SKJEDDE MED SPRÅKET FRA 1980-2000-tallet?

- i 1981 kom en ny rettskrivingsreform for bokmål
- flere riksmålformer ble tillatt
- det folkelige talemålet måtte finne seg i å bli sidestilt med et mer dannet talemål

- utover på 2000-tallet
- mye mindre motstand mot endringer i nynorsk
- begynte å bruke mange av de nye formene
- en del av samnorskformene har også blitt godtatt i bokmål
- bokmal og nynorsk har blitt en del likere enn de var for hundre år siden

- internett og andre moderne kommunikasjonsformer har gitt en mer muntlig tone i skriftspråket

- bokmålsfolk bruker flere a-endingar i verb (kastene > kasta, jobbet > jobba)
- vi er heller ikke så nøye med hvordan ordene skal staves, eller med bruken av stor bokstav

- vi bruker mindre tid på å planlegge hva vi skal si
- chatting og sosiale medier
- spørsmålet blir hvordan dette kommer til å påvirke talespråket og skriftspråket vårt i fremtiden

KVA SKJEDDE MED SPRÅKET FRA 1980-2000-TALET?

- i 1981 kom ei ny rettskrivingsreform for bokmål
- fleire riksmålsformer vart tillatne
- det folkelege talemålet måtte finne seg i å bli sidestilt med eit meir danna talemål

- utover på 2000-talet
- mykje mindre motstand mot endringar i nynorsk
- byrja å bruke mange av dei nye formene
- ein del av samnorskformene har også blitt godtekne i bokmål
- bokmal og nynorsk har blitt ein del likare enn dei var for hundre år sidan

- internett og andre moderne kommunikasjonsformer har ført til ein meir munnleg tone i skriftspråket

- bokmålsfolk bruker fleire a-endingar i verb (kastet > kasta, jobbet > jobba)
- vi er heller ikkje så nøye med korleis orda skal stavast, eller med bruken av stor bokstav

- vi bruker mindre tid på å planleggje kva vi skal seie
- chatting og sosiale medier
- spørsmålet blir korleis dette kjem til å påverke talespråket og skriftspråket vårt i framtida

HVORDAN ER SPRÅKSITUASJONEN I dag?

- samnorskpolitikken ble offisielt lagt ned i 2002
- vurdere endringer i bokmål og nynorsk uavhengig av hverandre

- det viktigste prinsippet er bruksprinsippet
- "om mange nok bruker en skrivemåte over lang tid, kan denne tas inn i ordbøkene"
- det er også et mål på lang sikt å stramme inn valgfriheten i målformene
- disse endringer skal ikke skje for fort

- i dag har språkstriden stilnet
- ingen snakker lenger om å avskaffe bokmål eller nynorsk

- nynorsk er den klart minste, og er den som står i fare for å tape terreng
- nynorskbrukere blir daglig påvirket av bokmål
- bokmål dominerer i mediene
- det er ingen grunn til å tro at nynorsk står i fare for å forsvinne
- brukt i offentlig administrasjon, i aviser, i skolen og privat
- får mye støtte fra staten
- NRK har krav om å bruke en viss del nynorsk
- i skolen har vi hovedmål og sidemål

- det som kanskje er den største utfordringen for norsk i dag, er ikke lenger målstrid, men internasjonalisering
- engelsk språk og enkeltord tar mer og mer over
- blant de 6000 språkene som finnes i verden, er det regnet med at omtrent halvparten kommer til å forsvinne i løpet av de neste hundre årene

KORLEIS ER SPRÅKSITUASJONEN I DAG?

- samnorskpolitikken blei offisielt lagd ned i 2002
- vurdere endringar i bokmål og nynorsk uavhengig av kvarandre

- det viktigaste prinsippet er bruksprinsippet
- "om mange nok bruker ein skrivemåte over lang tid, kan denne takast inn i ordbøkene"
- det er også eit mål på lang sikt å stramme inn valfridommen i målformene
- desse endringar skal ikkje skje for fort

- i dag har språkstriden stilna
- ingen snakkar lenger om å avskaffe bokmål eller nynorsk

- nynorsk er den klart minste, og den som star i fare for å tape terreng
- nynorskbrukarar blir dagleg påverka av bokmål
- bokmål dominerer i media
- men det er ingen grunn til å tru at nynorsk star i fare for å forsvinne
- brukt i offentleg administrasjon, i aviser, i skulen og privat
- får mykje støtte frå staten
- NRK har krav om å bruke ein viss del nynorsk
- i skulen har vi hovedmål og sidemål

- det som kanskje er den største utfordringa for norsk i dag, er ikkje lenger målstrid, men internasjonalisering
- engelsk språk og enkeltord tek meir og meir over
- blant dei 6000 språka som finst i verda, er det rekna med at om lag halvparten kjem til å forsvinne i løpet av dei neste hundre åra

FILMKLIPP MER OM SPRÅKET PÅ 1900-TALLET
Ta utgangspunkt i det du vet om bokmål og nynorsk og spill inn en lydfil eller film der du forteller om språka
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER DET SIGBJØRN OBSFELDER SER?

- Jeg ser ble publisert i Obstfelders debut "Digte"
- anses som et av de viktigste litterære verkene fra 1890-tallet
- vi får innsikt i «fremedgjøringen» mange menneske på slutten av 1800-talet følte på

- opplevelse av bylivet og en eksistensiell angst

- selv om diktet ikke har enderim og fast rytme, har det en stram form
- diktet er delt inn i ni strofer der de syv første strofene følger et mønster når det gjelder antall verselinjer: 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1, 3
- fra og med strofe åtte blir dette mønstret brutt
- mønstret blir tydeliggjort gjennom anaforene (stilistiske gjentakelser i starten av verselinjene)

- først observerer jeg-personen: «Jeg ser...»
- kommer noen refleksjoner: «dette er altså..»
- i strofen med kun en verselinje kommer en ny observasjon, litt mer brått på enn de første.

- også et mønster i blikket til det lyriske jeg-et
- de første observasjonene er høyt oppe: «himmel», «skyer» og «sol»
- de beveger seg gradvis nedover til «hus», «vinduer» og «kirketårn»
- til slutt nede på gateplan hos menneskene: «herrer», «dame», «hester»

KVA ER DET SIGBJØRN OBSFELDER SER?

- Jeg ser vart publisert i Obstfelders debut "Digte"
- blir betrakta som eit av dei viktigaste litterære verka frå 1890-talet
- vi får innsikt i «framandgjeringa» mange menneske på slutten av 1800-talet følte på

- oppleving av bylivet og ein eksistensiell angst

- sjølv om diktet ikkje har enderim og fast rytme, har det ei stram form
- diktet er delt inn i ni strofer der dei sju første strofene følgjer eit mønster når det gjeld tal verselinjer: 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1, 3
- frå og med strofe åtte blir dette mønsteret brote
- mønsteret blir gjort tydeleg gjennom anaforane (stilistiske gjentakingar i starten av verselinjene)

- først observerer jeg-personen: «Eg ser...»
- kjem nokre refleksjonar: «dette er altså...»
- i strofa med berre ein verselinje kjem ein ny observasjon, litt meir brått på enn dei første

- òg eit mønster i blikket til det lyriske jeg-et
- dei første observasjonane er høgt oppe: «himmel», «skyer» og «sol»
- dei rører seg gradvis nedover til «hus», «vindauge» og «kyrkjetårn»
- til slutt nede på gateplan hos menneska: «herrar», «dame», «hestar»

FILMKLIPP "JEG SER" AV SIGBJØRN OBSTFELDER
FILMKLIPP ANALYSE OG TOLKING AV "JEG SER"
Sitt i små grupper og les diktet "Jeg ser" til hverandre.
Bruk Obstfelders dikt «Jeg ser» som mønster og lag din egen versjon. La jeg-personen observere det som i dag kan oppleves som fremmed og underlig
Det skal være tydelig at det er «Jeg ser» som er inspirasjonen din, men du kan bytte ut noen av Obsfelders mønstre med dine egne hvis du vil. 
Ta bilder som illustrerer og/eller utvider diktet ditt. Ikke bruk bilder fra internett.
BOKMÅLNYNORSK

HVORFOR ER HAMSUN SÅ SULTEN?

- Sult er en roman av Knut Hamsun
- ble utgitt i 1890 og markerte Hamsuns litterære gjennombrudd

- i historien følger vi den navnløse hovedpersonen som lever en fysisk og psykisk utmattende tilværelse som fattig og sultende i Kristiania (Oslo)
- han kjemper for å tjene penger som skribent
- Sult ble skrevet med utgangspunkt i Hamsun sine egne erfaringer
- romanen leses ofte selvbiografisk

- historien begynner med: «Det var i den tid jeg gikk og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den ….»

- romanen er inndelt i fire «deler»
- Jeg-fortelleren sulter, men mangler penger til mat
- når han er ved å sulte i hjel, mottar han likevel penger og spiser
- sulten i romanen beskriver også en annen type sult (sosial sult, erotisk sult og kunstnerisk sult)

- i første delen skjer omslaget idet jeg-fortelleren overraskende mottar ti kroner for en føljetong han har skrevet og fått publisert

- i andre del reddes han av en barmhjertig kjenning etter et nedverdigende besøk hos en av byens pantelånere

- i tredje del mottar han ved en feiltakelse veksel for penger han ikke har betalt
- denne uærlige handlingen genererer etterhvert store samvittighetskvaler og nervøsitet

- i fjerde del brytes mønsteret idet han melder seg til arbeid på et skip og sier farvel

KVIFORER HAMSUN SÅ SVOLTEN?

- Sult er ein roman av Knut Hamsun
- vart utgitt i 1890 og markerte Hamsun sitt litterære gjennombrot

- i historia følgjer vi den navnlause hovudpersonen som lev ein fysisk og psykisk utmattande tilvere som fattig og sveltande i Kristiania (Oslo)
- han kjempar for å tene pengar som skribent
- Svolt vart skrivne med utgangspunkt i Hamsun sine eigne erfaringar
- romanen blir ofte lesen sjølvbiografisk

- historia byrjar med: «Det var i den tida eg gjekk og svalt i Kristiania, denne forunderlege byen som ingen forlèt før han har fått merker av han ….»

- romanen er inndelt i fire «delar»
- Eg-forteljaren svelt, men manglar pengar til mat
- når han er ved å svelte i hjel, mottar han likevel pengar og mat
- svolten i romanen beskriv òg ein annan type svolt (sosial svolt, erotisk svolt og kunstnarisk svolt)

- i første delen skjer omslaget i det eg-forteljaren overraskande mottar ti kroner for ein føljetong han har skrive og fått publisert

- i andre del blir han redda av ein barmhjertig kjenning etter eit nedverdigande besøk hos ein av pantelånarane i byen

- i tredje del mottar han ved eit mistak veksel for pengar han ikkje eig
- denne uærlege handlinga genererer etterkvart store samvitskvalar og nervøsitet

- i fjerde del blir mønsteret brote i det han melder seg til arbeid på eit skip og seier farvel

MODELLTEKST SULT (UTDRAG)
Les utdraget av "Sult". D
FILMSERIE HAMSUN (VELG "SULT")

HVORFOR ER VICTORIA SÅ ULYKKELIG?

- Victoria
- ble skrevet av Knut Hamsun i 1898
- er en tragisk kjærlighetshistorie som handler om ungdomsforelskelse, klasseskille og ulykkelig kjærlighet

- hovedpersonene i boken er Johannes og Victoria
- de kommer fra helt forskjellige familier, han er sønn av mølleren og hun er datteren på herregården
- da Johannes er 14 år og Victoria 10 år møtes de for første gang
- det knyttes hurtig tette bånd mellom Victoria og Johannes

- Johannes er glad i naturen og forsøker å imponere Victoria med kunnskapen sin
- han lykkes ikke alltid med det

- Victoria, som datter av en godseier, må følge farens befalinger og kan ikke leve livet sitt slik hun kanskje egentlig ønsker

KVIFOR ER VICTORIA SÅ ULYKKELEG?

- Victoria
- vart skrive av Knut Hamsun i 1898
- er ei tragisk kjærleikshistorie som handlar om ungdomsforelsking, klasseskilje og ulykkeleg kjærleik

- hovudpersonane i boka er Johannes og Victoria
- dei kjem frå heilt forskjellige familiar, han er son av møllaren og ho er dottera på herregarden
- då Johannes er 14 år og Victoria 10 år møtest dei for første gang
- det blir raskt knytt tette band mellom Victoria og Johannes

- Johannes er glad i naturen og freistar å imponere Victoria med kunnskapen sin
- han lykkast ikkje alltid med det

- Victoria, som dotter av ein godseigar, må følgje faren sine befalinger og kan ikkje leve livet sitt slik ho kanskje eigentleg ønskjer

VICTORIA HJELP TIL ANALYSE

HANDLING
Johannes er sønn av en møller og svært forelsket i Victoria, en rikmannsdatter. Johannes er en tankefull gutt. Han er veldig oppfinnsom og lager en egen drømmeverden ( dykke ned i havet til fremmede riker og land..kjøpe seg en ø…) for å takle fattigdom og urettferdigheten han utsettes for som tjenestegutt. En dag får Johannes i oppdrag av faren å ro noen fra et selskap på slottet over til ”øen”. De skulle dit for å sanke egg. Johannes prøver alt for å tiltrekke seg Victorias oppmerksomhet, men det er ikke så lett.Så gjør historien et hopp…

Johannes reiser til byen for å studere. Han blir i byen i flere år og utvikler seg til å bli en moden mann; ”ble stor og sterk og fikk dun på overleppen”. I denne tiden skriver han også kjærlighetsdikt til Victoria. Da han kommer hjem, er han på samme båt som slottsherrens sønn, Ditlef. Victoria venter på kaien, men later som hun ikke kjenner igjen Johannes. Han blir forvirret, ingenting er slik han husker det. Store deler av skogen er hugget ned slik at dyrene han kjente så godt var flyttet, eller blitt borte. Johannes undret seg over dette, og ble forklart av sin far at det var fordi slottsherren ikke lenger hadde så god råd.

En dag han er ute og går tur, går han forbi slottet og ned mot brygga. Der møter han slottsbarna. Han ser Victoria i øynene for første gang siden han kom hjem. Hun er finere enn noen sinne. Johannes går en annen sti hjemover, for han vil ikke bli anklaget for å gå slottsbarna i hælene. Men etter et lite stykke møter han igjen Victoria. De blir stående å snakke. Han forteller om hvordan skogen hadde blitt, men det gjør Victoria irritert. Hun gjør narr av ham før hun hilser adjø og drar.

En søndag får han igjen oppdrag å ro Dietlef ut til ”øen”. Som i gamle dager, tenker han. Men rett før de skal dra, faller en pike over bord fra postskipet. Han handler instinktivt og hopper etter henne. Det er flere som prøver å redde henne, men bare Johannes kjenner strømmen og grunnen i havet slik at han visste hvor han kunne finne jenta. Han får henne om bord i båten, folk applauderer og en mann gir ham en gammel gullklokke. Johannes er stolt av heltegjerningen sin, mest fordi Victoria sto og såg på. Han drar opp til granittbruddet og drømmer om Victoria…….

Etter hvert begynner Johannes å gjøre seg bemerket som dikter og forfatter. Han glemmer aldri Victoria, og da de en dag treffes igjen, vil tilfeldighetene det slik at de tilstår sin kjærlighet overfor hverandre. Men så har det seg slik at Victoria er forlovet med Otto, en rikmannssønn som skal redde hennes far fra konkursens rand. Hun får ikke lov til å gifte seg med noen annen. Faren ber henne tenke på sine elskede foreldre…. Og som den pliktoppfyllende datter hun er, føyer hun seg etter sin far. Selv om hun heller hadde ønsket at han tegnet en livsforsikring på henne og at hun kunne gått i fossen….

Johannes skjønner at slaget er tapt og forlover seg med en annen kvinne (Camilla, jenta han reddet). Da Otto senere dør av et vådeskudd under jakten, er Victoria endelig fri….Men selv om forholdene nå ligger til rette for at hun og Johannes omsider kan få hverandre, vil skjebnen det annerledes. Nå er det stoltheten og ikke det umulige som står i veien for deres lykke…Victoria dør til slutt av tuberkulose uten å få Johannes.

ROMAN/PROSALYRISK HISTORIE
Hamsun kalte romanen for en kjærlighetshistorie. Komposisjonen har en fortløpende handling/kronologisk rekkefølgje. Den foregår over et tidsrom på 11 år, fra Johannes er 14 år til han er 25. Boka er bygget opp over 13 kapitler.

MILJØ
- fattig/rik
- klasseskille
- naturen er viktig
- herregård (slottet) og Møllerens hus
- øya med alle gjemmestedene og eggene
- et rikmannsmiljø i byen


STED
- Nord-Norge (mest trolig)
- landsbygda
- herregård
- små bondehjem
- store skoger
- kvernhus
- vann, båt, brygge, rodde til en øy/holme, fiskeplass

TID
- våren/ sommer
- eggsanking
- reir, fugler
-røyskatt, orm
-muslinger

PERSONER
- Victoria: Rikmannsdatter, søt, beundret av mange. Broren heter Dietlef.
- Johannes: Møllersønn, noen år eldre enn Victoria, glad i naturen, kjenner det meste av landskapet der han bor. Full av liv, følelsesmenneske, fattig, sterk, iderik, tar gode eksamener, blir dikter og berømt. Elsker Victoria. Var helt en dag dag da han reddet en jente fra å drukne.
- Otto: Rikmannssønn som blir forlovet med Victoria selv om hun er glad i Johannes, sjalu. Han dør i en skyteulykke.
- Camilla: Ung jente, reddet fra drukning, forlover seg med Johannes, men hun bryter forlovelsen til fordel for en yngre mann.

TEMA
- forelskelse, håpløs og uoppnåelig kjærlighet
- om å elske, men ikke få hverandre, det sosiale klasseskillet er et hinder for at de to kan inngå ekteskap

SPRÅKLIGE VIRKEMIDDEL
- nesten poetisk språk (som dikt) blir brukt i naturskildringene og kjærlighetsskildringene
- rytme:”Da hører han sitt navn, faren stod og skrek Johannes til han”. s34
- besjeling: ”Alle disse trær langs stien var hans gode bekjente” s.34
- gjentaking: ”Når han ble voksen ville han bli dykker. Det ville han” s.34
- eventyrtrekk (romanen): ”Prinsesse Victoria”, ”tolv riddere”….
- bokstavrim ”rider på revet” s.36

SYNSVINKEL
- 3.person ( han, Johannes), en som står utenfor.

FILM "VICTORIA" AV HAMSUN
Ta utgangspunkt i «Victoria» av Hamsun og noter ned viktige moment som har med romanen å gjøre. 
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER ET LESEPROSJEKT?

- lesekompetanse
- ikke ferdig utviklet nå du har ”knekt lesekoden”
- leselyst blir ikke vekket èn gang for alle

- utvikling av lesekompetanse
- livslang prosess
- alltid bli flinkere og raskere
- få bedre flyt i lesingen
- lære nye måter å lese på
- oppdage nye sjangre og forfattere
- oppdage bøker du har lest tidligere

- stadig stimulere leselysten gjennom gode opplevelser
- bli fristet
- snakke med andre om lesing
- lysten til å lese kan forsvinne

- viktig forutsetning
- sette av tid til lesing
- sammenhengende tid
- etablere fokus og for å komme inn i teksten
- konsentrasjon

KVA ER EIT LESEPROSJEKT?

- lesekompetanse
- ikkje ferdig utvikla når du har ”knekt lesekoden”
- leselyst blir ikkje vekt èn gong for alle

- utvikling av lesekompetanse
- livslang prosess
- alltid bli flinkare, raskare og få betre flyt i lesinga
- lære nye måtar å lese på
- oppdage nye sjangrar og forfattarar
- gjenoppdage bøker du har lese tidlegare

- stadig stimulere leselysta gjennom gode opplevingar
- bli freista
- snakke med andre om lesing
- lysta til å lese kan forsvinne

- viktig føresetnad
- set av tid til lesing
- samanhengande tid
- etablere fokus og for å kome inn i teksten
- konsentrasjon

Les en lengre tekst der du fokusererforfatter, handling, biodikt og egne meninger. Skriv biodikt og korte resymè av handlinga. Gjennomfør 3 samtaler om boken din i faste lesegrupper (3 personer). Du leser også her korte utdrag fra boken til de andre. Skriv til slutt en bokanmeldelse av boka di!
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN ER TYPSK ORDFORRÅD OG SKRIVEMÅTE I BOKMÅL OG NYNORSK?

- bokmål og nynorsk har mesteparten av ordforrådet sitt felles
- mange grunnformer har lik skrivemåte, men det finst noen forskjeller

- skrivemåten er litt ulik i noen ord (elles/ellers, verd/verden, gut/gutt)

- bokmål har monoftong i noen ord (en, et, mer, leke, høst, rød) der nynorsk har diftong (heim, meir, leike, ein, haust, raud)

- spørreordkv og noen andre ord har hvbokmål der nynorsk har kv (hvem - kven, hva - kva, hvordan - korleis, hvorfor - kvifor, hviske - kviskre, hvile - kvile)

- der nynorsk har endinga -sam, har bokmål -som (hjelpsom - hjelpsam, brysom - brysam)

- på bokmål har adjektiv endingene -ere og -est i komparativ og superlativ (sterkere, sterkest)
- i nynorsk har adjektiv endingene -are og -ast i komparativ og superlativ

- i presens partisipp er endinga -ende i bokmål (gående, stående) -ande i nynorsk (gående, stående)

- i ordenstall er endinga -ende i bokmål (tiende, åttende) og i nynorsk -ande (tiande, åttande)

KORLEIS ER TYPSK ORDFORRÅD OG SKRIVEMÅTE I BOKMÅL OG NYNORSK?

- bokmål og nynorsk har storparten av ordforrådet sitt felles
- mange grunnformer har lik skrivemåte, men det finst nokre skilnadar

- skrivemåten er litt ulik i nokre ord (elles/ellers, verd/verden, gut/gutt)

- bokmål har monoftong i nokre ord (en, et, mer, leke, høst, rød) der nynorsk har diftong (heim, meir, leike, ein, haust, raud)

- spørjeordkv og nokre andre ord har hvbokmål der nynorsk har kv (hvem - kven, hva - kva, hvordan - korleis, hvorfor - kvifor, hviske - kviskre, hvile - kvile)

- der nynorsk har endinga -sam, har bokmål -som (hjelpsom - hjelpsam, brysom - brysam)

- på bokmål har adjektiv endingane -ere og -est i komparativ og superlativ (sterkere, sterkest)
- i nynorsk har adjektiv endingane -are og -ast i komparativ og superlativ

- i presens partisipp er endinga -ende i bokmål (gående, stående) -ande i nynorsk (gående, stående)

- i ordenstal er endinga -ende i bokmål (tiende, åttende) og i nynorsk -ande (tiande, åttande)

HVORDAN KAN MAN UTTRYKKE SEG I BOKMÅL OG NYNORSK?

- setninger er nokså like på bokmål og nynorsk
- det fins måter å uttrykke seg på i bokmål som ikke passer så godt i nynorsk
- bokmål (mitt hus og den norske stat)
- nynorsk (huset mitt og den norske staten), akkurat slik de fleste av oss snakker
- tenk over hvordan du sier noe er til god hjelp når du skal skrive nynorsk

- i nynorsk er det mest vanlig å skrive eiendomsordet etter substantivet (bokmål: min telefon) (nynorsk: telefonen min)

- på nynorsk bruker man han eller ho i stedet for den
- på bokmål er det vanlig å bruke den når vi viser til et substantiv
- (Jeg møtte en hund, og den var stor!) (Jeg måtte teipe boka, for den var ødelagt.)

- nynorsk bruker i stedet han når det blir vist til et hankjønnsord, og ho når det er et hunkjønnsord
- (Eg møtte ein hund, og han var stor!) (Eg måtte teipe boka, for ho var øydelagd.)

KORLEIS KAN EIN UTTRYKKE SEG I BOKMÅL OG NYNORSK?

- setningar er nokså like på bokmål og nynorsk
- det finst måtar å uttrykkje seg på i bokmål som ikkje passar så godt i nynorsk
- bokmål (mitt hus og den norske stat)
- nynorsk (huset mitt og den norske staten), akkurat slik dei fleste av oss snakkar
- tenk over korleis du seier noko er til god hjelp når du skal skrive nynorsk

- i nynorsk er det mest vanleg å skrive eigedomsordet etter substantivet (bokmål: min telefon) (nynorsk: telefonen min)

- på nynorsk brukar ein han eller ho i staden for den
- på bokmål er det vanleg å bruke den når vi viser til eit substantiv
- (Jeg møtte en hund, og den var stor!) (Jeg måtte teipe boka, for den var ødelagt.)

- nynorsk brukar i staden han når det blir vist til eit hankjønnsord, og ho når det er eit hokjønnsord
- (Eg møtte ein hund, og han var stor!) (Eg måtte teipe boka, for ho var øydelagd.)

HVORDAN BØR MAN BRUKE AKTIV OG PASSIV?

- aktiv uttrykksmåte
- vi vet hvem som gjør noe
- passiv uttrykksmåte
- når vi ikke vet hvem som handler i setningen
- verbet har en -s på slutten
- i en setning kan verbet enten ha aktiv eller passiv form (Line legger plastflaskene i plastdunken.) (Plastflasker skal legges i plastdunken.)

- passivbokmål og nynorsk er ikke alltid likt
- bokmål er det vanlig å legge til -(e)s til verbet for å lage passiv (Boka leses av mange. Det kjøpes mange varer.)
- nynorsk bruker ikke denne måten å lage passiv på
- bruker heller aktiv uttrykksmåte
- kan også i mange tilfeller gjøre på bokmål
- bokmål (Mange leser boka. Vi kjøper mange varer.)
- nynorsk (Mange les boka. Vi kjøper mange varer.)

- to måter å uttrykke passiv på i bokmål og nynorsk
- bruk verbet bli (hjelpeverb) + perfektum partisipp (bokmål: De ble sett på lang avstand) (nynorsk: Dei blei sett på lang avstand.)
- bruk et modalt hjelpeverb + infinitiv + (e)s/-ast (bokmål: Brevet skal sendes til rektor) (nynorsk: Brevet skal sendast til rektor)

KORLEIS BØR EIN BRUKE AKTIV OG PASSIV?

- aktiv uttrykksmåte
- vi veit kven som gjer noko
- passiv uttrykksmåte
- når vi ikkje veit kven som handlar i setninga
- verbet har ein -s på slutten
- i ei setning kan verbet anten ha aktiv eller passiv form (bokmål: Line legger plastflaskene i plastdunken.) (bokmål: Plastflasker skal legges i plastdunken.)

- passivbokmål og nynorsk er ikkje alltid likt
- i bokmål er det vanleg å leggje til -(e)s til verbet for å lage passiv (Boka leses av mange. Det kjøpes mange varer.)
- nynorsk brukar ikkje denne måten å lage passiv på
- brukar heller aktiv uttrykksmåte
- kan også i mange tilfeller gjere på bokmål
- bokmål (Mange leser boka. Vi kjøper mange varer.)
- nynorsk (Mange les boka. Vi kjøper mange varer.)

- to måtar å uttrykkje passiv på i bokmål og nynorsk
- bruk verbet bli (hjelpeverb) + perfektum partisipp (bokmål: De ble sett på lang avstand) (nynorsk: Dei blei sett på lang avstand.)
- bruk eit modalt hjelpeverb + infinitiv + (e)s/-ast (bokmål: Brevet skal sendes til rektor) (nynorsk: Brevet skal sendast til rektor)

HVORDAN BØR MAN BRUKE GENITIV?

genitiv uttrykker hvem som eier noe (Tantes sykkel.)
- genitiv ved å legge til -s, er mer vanlig på bokmål enn på nynorsk
- på nynorsk kan vi bruke s-genitiv i enkelte tilfeller
- ved særnavn og navn på personer, steder osv.) (Noregs land, Hansens bakeri)
- i uttrykk for tid og mål (ein times tid, to vekers ferie, ein kilometers veg)

- unngå å bruke s-genitiv i nynorsk hvis du kan!

- måter å uttrykke genitivuten s-genitiv
- med preposisjon (eks. til, , i , fra) (mobilen til jenta)
- med samskriving (skipskapteinen)
- med omskriving (den engelske dronninga)

- etter substantiv som ender på -s, -x eller -z, skriver vi ikke s-genitiv, men apostrof (Klaus' klarinett, Marx' skrifter)
- gjelder både i nynorsk og bokmål

KORLEIS BØR EIN BRUKE GENITIV?

genitiv uttrykkjer kven som eig noko (Tantes sykkel.)
- genitiv ved å leggje til -s, er meir vanleg på bokmål enn på nynorsk
- på nynorsk kan vi bruke s-genitiv i enkelte tilfelle
- ved særnavn og namn på personar, stadar osv.) (Noregs land, Hansens bakeri)
- i uttrykk for tid og mål (ein times tid, to vekers ferie, ein kilometers veg)

- unngå å bruke s-genitiv i nynorsk om du kan!

- måtar å uttrykkje genitivutan s-genitiv
- med preposisjon (eks. til, , i , fra) (mobilen til jenta)
- med samskriving (skipskapteinen)
- med omskriving (den engelske dronninga)

- etter substantiv som endar på -s, -x eller -z, skriv vi ikkje s-genitiv, men apostrof (Klaus' klarinett, Marx' skrifter)
- gjeld både i nynorsk og bokmål

ENKEL ELLER DOBBEL BESTEMMELSE?

- enkel bestemmelse (den lykkelige eier, den norske regjering, min største tabbe)
- dobbel bestemmelse (den lykkelige eieren, den norske regjeringa, den største tabben min.)
- i nynorsk bør vi alltid bruke dobbel bestemmelse

ENKEL ELLER DOBBEL BESTEMMING?

- enkel bestemming (den lykkelige eier, den norske regjering, min største tabbe)
- dobbel bestemming (den lykkelige eieren, den norske regjeringa, den største tabben min.)
- i nynorsk bør vi alltid bruke dobbel bestemming

SUBSTANTIV ELLER VERB?

- verbalsubstantiv
- substantiv som er lagd av verb (Politiet gjennomførte en grundig etterforsking av saken.) (Politiet etterforsket saken grundig.)

- med substantiv (undertegningen skal skje i dag, foreta en undersøkelse, gjøre et forsøk)
- med verb (de skal undertegne i dag, undersøke, forsøke)

- er vanligere i bokmål enn i nynorsk
- ofte anbefalt å unngå i nynorsk
- gjør om til verb når du kan
- overdrevet bruk av verbalsubstantiv blir kalt substantivsyke

SUBSTANTIV ELLER VERB?

- verbalsubstantiv
- substantiv som er lagd av verb (Politiet gjennomførte en grundig etterforsking av saken.) (Politiet etterforsket saken grundig.)

- med substantiv (undertegningen skal skje i dag, foreta en undersøkelse, gjøre et forsøk)
- med verb (de skal undertegne i dag, undersøke, forsøke)

- er vanlegare i bokmål enn i nynorsk
- ofte anbefalt å unngå i nynorsk
- gjer om til verb når du kan
- overdriven bruk av verbalsubstantiv vert kalla substantivsjuke

Oversett en kort tekst mellom nynorsk og bokmål.
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER EN ROMAN?

- innholdet i en roman er fiksjon
- noe som er oppdiktet
- personer og hendelser kan være mer eller mindre «sanne» og «virkelige»

- er en fortellende sjanger
- en lengre fortelling som gjerne rommer mange ulike historier og persongalleri
- det som gjør romanen så spennende
- utgjør ofte en hel bok
- handlingen i romanen strekker seg gjerne over et langt tidsrom (flere år eller et helt menneskeliv
- hovedpersonen eller hovedpersonene utvikler seg ofte i fortellingen

- kan fortelle flere historier og ha flere fortellere
- jeg-forteller, tredjepersonforteller og allvitende forteller

- vi kan dele inn romanen som sjanger i ulike undergrupper
- kriminalromaner, historiske romaner, kjærlighetsromaner, fantasyromaner, science fiction romaner osv.

KVA ER EIN ROMAN?

- innhaldet i ein roman er fiksjon
- noko som er oppdikta
- personar og hendingar kan vere meir eller mindre «sanne» og «verkelege»

- er ein forteljande sjanger
- ei lengre forteljing som gjerne rommar mange ulike historier og persongalleri
- det som gjer romanen så spennande
- utgjer ofte ei heil bok
- handlinga i romanen strekkjer seg gjerne over eit langt tidsrom (fleire år eller eit heilt menneskeliv
- hovudpersonen eller hovudpersonane utviklar seg ofte i forteljinga

- kan fortelje fleire historier og ha fleire forteljarar
- eg-forteljar, tredjepersonforteljar og allvitande forteljar

- vi kan dele inn romanen som sjanger i ulike undergrupper
- kriminalromanar, historiske romanar, kjærleiksromanar, fantasyromanar, science fiction romanar osv.

FILMKLIPP OM ROMANEN
Lag et tankekart som beskriver romansjangeren.
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER EN BOKMELDING?

- bokmelding
- orientering til andre mennesker om en bok du har lest
- fortelle litt om hva boka dreier seg om
- pass på at du ikke avslører hva den handler om særlig langt utover
- unngå å røpe noe om hvordan «det går til slutt»,
- hvordan det går med personene i boka

- en god bokmelding
- inneholde en del bestemte punkter (momenter)
- du står fritt til å velge den rekkefølgen du tar dem i
- også fritt til selv å avgjøre hvor mye du vil skrive om hvert av momentene, og hvordan du velger å vektlegge de forskjellige sidene ved innholdet i boka

- husk at hvis du skal få til en bokanmeldelse av god kvalitet holder ikke med en kort og tynn omtale av enkelte sentrale punkter
- tenk hele tiden på hva en bokinterressert leser sannsynligvis vil ha lyst til å få vite om den boka du anmelder
- hvilken rekkefølge det vil være mest naturlig å presentere momentene i

- i tillegg
- din vurdering av boka
- hva du synes om den og hvorfor du synes det
- gjerne komme med en anbefaling om å lese boka (hvis du synes du kan det)
- nevne hva slags lesergrupper den etter din mening egner seg best for

KVA ER EI BOKMELDING?

- bokmelding
- orientering til andre menneske om ei bok du har lese
- fortelje litt om kva boka handlar om
- pass på at du ikkje avslører kva den handlar om særleg langt utover
- unngå å røpe noko om korleis «det går til slutt»,
- korleis det går med personane i boka

- ei god bokmelding
- inneheld ein del bestemte punkt (moment)
- du står fritt til å velje den rekkjefølgja du tar dei i
- òg fritt til sjølv å avgjere kor mykje du vil skrive om kvart av momenta, og korleis du vel å vektleggje dei ulike  sidene ved innhaldet i boka

- hugs at viss du skal få til ei bokmelding av god kvalitet held ikkje med ein kort og tynn omtale av enkelte sentrale punkt
- tenk heile tida på kva ein bokinteressert les sannsynlegvis vil ha lyst til å få vite om den boka du fortel om
- kva rekkefølgje det vil vere mest naturleg å presentere momenta i

- i tillegg
- vurderinga di av boka
- kva du synest om ho og kvifor du synest det
- gjerne kome med ei tilråding om å lese boka (viss du synest du kan det)
- nemne kva slags lesargrupper ho etter meininga di passar for

SJANGER BOKMELDING
1900-TALLET DETTE MÅ JEG KUNNE
BOKMÅL • NYNORSK TEKSTER TIL OVERSETTING
TEKST 1
BOKMÅL HVOR BOR DU NÅ?

Maria er fra Argentina. Hun snakker spansk og litt norsk. Hun snakker ikke engelsk. Spansk, norsk og engelsk er språk. Anita er fra Polen. Polen er et land. De snakker polsk i Polen. Polsk er også et språk. Nå bor Maria og Anita i Førde. Oslo er ikke et land. Oslo er en by. Maria bor i Norge nå. Anita bor også i Norge. De lærer norsk.

NYNORSK KVAR BUR DU NO?

Maria er frå Argentina. Ho snakkar spansk og litt norsk. Ho snakkar ikkje engelsk. Spansk, norsk og engelsk er språk. Anita er frå Polen. Polen er eit land. Dei snakkar polsk i Polen. Polsk er og eit språk.
No bur Maria og Anita i Førde. Førde er ikkje eit land. Førde er ein by. Maria bur i Noreg no. Anita bur og i Noreg. Dei lærer norsk.

TEKST 2
BOKMÅL FAMILIEN TIL MARIA

Maria bor i Langgata 2. Hun bor sammen med ei tante og mannen til tanta. Tanta til Maria er fra Argentina, og mannen til tante er fra Norge. De har to barn, en gutt på tolv år og ei jente på to år. Gutten heter Emilio, og jenta heter Linda. Mora og faren til Maria bor i Argentina.

NYNORSK FAMILIEN TIL MARIA

Maria bur i Langgata 2. Ho bur saman med ei tante og mannen til tanta. Tanta til Maria er frå Argentina, og mannen til tanta er frå Noreg. Dei har to barn, ein gut på tolv år og ei jente på to år. Guten heiter Emilio og jenta heiter Linda. Mora og faren til Maria bur i Argentina.

TEKST 3
BOKMÅL FRA MORGEN TIL KVELD

Maria står opp klokka sju. Hun spiser frokost klokka halv åtte. Klokken åtte sykler hun til skolen.
Hun er på skolen fra klokka halv ni til klokka to. Fra halv tolv til tolv er det storefri. Da går hun i kantina og spiser mat. Hun drikker melk eller vann.
Maria kommer hjem fra skolen klokka halv tre. Så gjør hun lekser og hører på musikk. Hun liker å høre på musikk.

NYNORSK FRÅ MORGON TIL KVELD

Maria står opp klokka sju. Ho et frukost klokka halv åtte. Klokka åtte syklar ho til skulen.
Ho er på skulen frå klokka halv ni til klokka to. Frå halv tolv til tolv er det storefri. Då går ho i kantina og et mat. Ho drikk mjølk eller vatn.
Maria kjem heim frå skulen klokka halv tre. Så gjer ho lekser og høyrer på musikk. Ho liker å høyre på musikk.

TEKST 4
BOKMÅL HUSET MITT

Jeg heter Anita og bor i tredje etasje i ei blokk.
I leiligheten har vi fire rom, kjøkken og bad.
Kjøkkenet er ikke så stort, men det er koselig. Vi har et bord og fire stoler på kjøkkenet. Badet er fint, med badekar og dusj. Vi har fliser på gulvet.
Mamma og pappa har et soverom sammen. Det er blått. Vi har en balkong. På balkongen er det blomster og fin utsikt over byen.

NYNORSK HUSET MITT

Eg heiter Anita og bur i tredje etasje i ei blokk.
I leilegheita har vi fire rom, kjøken og bad.
Kjøkenet er ikkje så stort, men det er koseleg. Vi har eit bord og fire stolar på kjøkenet. Badet er fint, med badekar og dusj. Vi har fliser på golvet.
Mamma og pappa har eit soverom saman. Det er blått. Vi har ein balkong. På balkongen er det blomar og fin utsikt over byen.

TEKST 5
BOKMÅL HUSARBEID

I dag er det lørdag. Tante, onkel og Maria gjør husarbeid. Tante vasker kjøkkenet og badet, mens onkel støvsuger stua og soverommet. Maria rer opp senga på rommet og rydder der. Emilio på 12 år vil ikke rydde, men onkel sier: Det er så rotete. Du må rydde på rommet ditt. Emilio spør: Maria, kan du hjelpe meg? Men Maria sier: Jeg vil ikke. Du kan gjøre det selv. Jeg skal rydde mitt eget rom. Tante og Maria henger opp klesvasken. Til slutt lager tante mat, og onkel hjelper henne. Det er fint å dele på husarbeidet.

NYNORSK HUSARBEID

I dag er det laurdag. Tante, onkel og Maria gjer husarbeid. Tante vaskar kjøkenet og badet, mens onkel støvsugar stova og soverommet. Maria reier opp senga på rommet og ryddar der. Emilio på tolv år vil ikkje rydde, men onkel seier: Det er så rotete. Du må rydde på rommet ditt. Emilio spør: Maria, kan du hjelpe meg? Men Maria seier: Eg vil ikkje. Du kan gjere det sjølv. Eg skal rydde mitt eige rom. Tante og Maria heng opp klesvasken. Til slutt lagar tante mat, og onkel hjelper henne. Det er fint å dele på husarbeidet.

TEKST 6
BOKMÅL ROMMET MITT

Jeg har mitt eget rom. Det er lysegult. På rommet har jeg ei seng med dyne og pute. Jeg har også noen myke kosedyr, en bamse og en katt. Jeg har et skrivebord på rommet mitt. Der gjør jeg leksene mine. Jeg skriver også i dagboka mi når jeg er alene på rommet. Dagboka er hemmelig. På veggen har jeg plakater med bilder av de musikkartistene jeg liker.

NYNORSK ROMMET MITT

Eg har mitt eige rom. Det er lysegult. På rommet har eg ei seng med dyne og pute. Eg har også nokre mjuke kosedyr, ein bamse og ein katt. Eg har eit skrivebord på rommet mitt. Der gjer eg leksene mine. Eg skriv også i dagboka mi når eg er åleine på rommet. Dagboka er hemmeleg. På veggen har eg plakatar med bilde av dei musikkartistane eg liker.

TEKST 7
BOKMÅL I HAGEN

Ibrahim bor i en enebolig. Foran huset er det en stor hage. I hagen har de ei sandkasse. Der sitter lillebroren hans og leker. I hagen er det gress, busker, blomster og trær. De har også en trampoline i hagen. Ibrahim liker å hoppe på trampolinen, men mor sier: Du må være forsiktig. Du må ikke falle og slå deg.
Ved siden av huset er det en garasje. I garasjen står bilen deres. Bak garasjen står sykkelen til Ibrahim.

NYNORSK I HAGEN

Ibrahim bur i ein einebustad. Framfor huset er det ein stor hage. I hagen har dei ei sandkasse. Der sit veslebroren hans og leikar. I hagen er det gras, buskar, blomstrar og tre. Dei har også ein trampoline i hagen. Ibrahim liker å hoppe på trampolinen, men mor seier: Du må vere forsiktig. Du må ikkje dette og slå deg. Ved sida av huset er det ein garasje. I garasjen står bilen deira. Bak garasjen står sykkelen til Ibrahim.

TEKST 8
BOKMÅL NORGE

Norge har fem landsdeler: Nord-Norge, Midt-Norge (Trøndelag), Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
Oslo ligger på Østlandet. Stavanger og Bergen ligger på Vestlandet. Trondheim ligger i Midt-Norge, og Tromsø ligger i Nord-Norge. På Sørlandet finner vi Kristiansand. Landsdelene er delt i 19 fylker. Fylkene er delt inn i kommuner. Det er over 400 kommuner i landet. Hvilken landsdel bor du i? Hvilket fylke og hvilken kommune?

NYNORSK NOREG

Noreg har fem landsdelar: Nord-Noreg, Midt-Noreg (Trøndelag), Vestlandet, Sørlandet og Austlandet.
Oslo ligg på Austlandet. Stavanger og Bergen ligg på Vestlandet. Trondheim ligg i Midt-Noreg, og Tromsø ligg i Nord-Noreg. På Sørlandet finn vi Kristiansand.
Landet er delt i 19 fylke. Fylka er delte inn i kommunar. Det er over 400 kommunar i landet.
Kva for ein landsdel bur du i? Kva fylke og kva kommune?

TEKST 9
BOKMÅL Å KLE SEG ETTER VÆRET

Det er vinter i Norge. Det er kaldt. Ibrahim fryser. Dette er første vinteren han er i Norge. I Somalia er det varmt hele året. Nå tar han på seg vintersko og Stillongs.

Det er vår i Norge. Snøen smelter. Det blir varmt ute. Sola skinner. Maria tar av seg lue og votter. Hun er svett og varm.

Det er sommer i Norge. Anita liker sommeren. Nå skal Anita bade. Hun tar på seg bikini og løper ut i vannet. Det er gøy å bade.

Det er høst i Norge. Eplene er modne. Bladene på trærne er gule og røde. Bladene faller fra trærne. Det blir kaldt i lufta. Ibrahim tar på seg dynejakke når han skal på skolen. Han liker ikke å fryse. Noen dager er det strålende sol, men andre ganger regner det mye. Lillebror må ta på seg gummistøvler og regntøy i barnehagen.

NYNORSK Å KLE SEG ETTER VÉRET

Det er vinter i Noreg. Det er kaldt. Ibrahim frys. Dette er første vinteren han er i Noreg. I Kenya er det varmt heile året. No tek han på seg vintersko og strømpebukse.

Det er vår i Noreg. Snøen smeltar. Det blir varmt ute. Sola skin. Maria tek av seg lue og vottar. Ho er sveitt og varm.

Det er sommar i Noreg. Anita liker sommaren. No skal ho bade. Ho tek på seg bikini og spring ut i vatnet. Det er gøy å bade.

Det er haust i Noreg. Epla er modne. Blada på trea er gule og raude. Blada fell frå trea. Det blir kaldt i lufta. Ibrahim tek på seg dynejakke når han skal på skulene Han liker ikkje å fryse. Nokre dagar er det strålande sol, men andre gonger regnar det mykje. Veslebror må ta på seg gummistøvlar og regntøy i barnehagen.

TEKST 10
BOKMÅL ANITA HAR INFLUENSA

Jeg har så vondt i hodet! For noen uker siden var jeg forkjølet. Jeg var tett i nesa. Så begynte nesa å renne. Jeg brukte en hel rull med papirlommetørklær! Men jeg hadde ikke feber og gikk på skolen likevel. Men nå føler jeg meg så tung og varm i kroppen. Jeg orker ikke å gå på skolen. Kanskje jeg har influensa?

NYNORSK ANITA HAR INFLUENSA

Eg har så vondt i hovudet! For nokre veker sidan var eg forkjølt. Eg var tett i nasen. Så begynte nasen å renne. Eg brukte ein heil rull med papiriommetørkle! Men eg hadde ikkje feber og gjekk på skulen likevel. Men no føler eg meg så tung og varm i kroppen. Eg orkar ikkje å gå på skulen. Kanskje eg har influensa?

TEKST 11
BOKMÅL BYGNINGSARBEIDER

Faren til Anita er bygningsarbeider. Han bygger hus.
På arbeidsplassen hans er det mange arbeidere fra Polen. Sjefen sier at de må jobbe mye fordi det er mange som vil ha nye hus. Derfor har pappa lang arbeidsdag. Hvorfor kommer pappa alltid så seint hjem? spør Anita. Fordi han har så mye å gjøre på jobben, sier mamma.

NYNORSK BYGNINGSARBEIDAR

Faren til Anita er bygningsarbeidar. Han byggjer hus. På arbeidsplassen hans er det mange arbeidarar frå Polen. Sjefen seier at dei må jobbe mykje fordi det er mange som vil ha nye hus. Derfor har han lang arbeidsdag. Kvifor kjem pappa alltid så seint heim? spør Anita. Fordi han har så mykje å gjere på jobben, seier mamma.

TEKST 12
BOKMÅL HJELPEPLEIER

Mora til Ali har akkurat kommet hjem fra jobb. Hun er sliten. Hun er hjelpepleier på sykehjemmet. Der er det mange gamle mennesker. Hun vasker dem, kler på dem og gir dem mat. Hun hjelper dem opp av senga. Det er tungt å løfte et menneske. Derfor får hun av og til vondt i ryggen. Fordi hun har skiftarbeid, jobber hun noen dager om morgenen og noen dager om kvelden.

NYNORSK HJELPEPLEIAR

Mora til Ali har akkurat komme heim frå jobb. Ho er sliten. Ho er hjelpepleiar på sjukeheimen. Der er det mange gamle menneske. Ho vaskar dei, kler på dei og gir dei mat. Ho hjelper dei opp av senga. Det er tungt å Iyfte eit menneske. Derfor får ho av og til vondt i ryggen. Fordi ho har skiftarbeid, jobbar ho nokre dagar om morgonen og nokre dagar om kvelden.

TEKST 13
BOKMÅL DELTIDSJOBB

Storebroren til Ali, Ahmed, har fått deltidsjobb i butikken. Han jobber en ettermiddag i uka og på lørdager. Han arbeider på lageret, og setter varer i hyllene. Han henter trillevogner og rydder flasker. Det er litt slitsomt.
Ahmed har lyst til å sitte i kassa, men han får ikke lov fordi han bare er 17 år gammel. Han må vente til han er 18 år før han kan jobbe med penger. Ahmed tjener 80 kroner i timen. Det er ikke så mye, men det er fint å ha litt ekstra penger når lønna kommer hver måned.

NYNORSK DELTIDSJOBB

Storebroren til Ali, Ahmed, har fått deltidsjobb i butikken. Han jobbar ein ettermiddag i veka og på laurdagar. Han arbeider på lageret, og set varer i hyllene. Han hentar trillevogner og ryddar flasker. Det er litt slitsamt.
Ahmed har lyst til å sitje i kassa, men han får ikkje lov fordi han berre er 17 år gammal. Han må vente til han er 18 år før han kan jobbe med pengar. Ahmed tener 80 kroner i timen. Det er ikkje så mykje, men det er fint å ha litt ekstra pengar når løna kjem kvar månad.

TEKST 14
BOKMÅL DRØMMEJOBBEN MIN

Læreren spør elevene i klassen: Hva vil dere gjøre når dere blir store? Eva drømmer om å bli danser. Det gjør Maria også. De går på dansing to ganger hver uke.
Mora til Anne er advokat. Det vil Anne også bli.
Sara liker matematikk. Hun vil bli ingeniør eller forsker. Det vil Trine også. Faren til Sebastian er lege. Det vil Sebastian også bli. Omar drømmer om å bli fotballspiller. Det vil Georg også. Omar liker ikke å danse. Det gjør ikke Georg heller.

NYNORSK DRAUMEJOBBEN MIN

Læraren spør elevane i klassa: Kva vil de gjere når de vert store? Eva drøymer om å bli dansar Det gjer Maria òg. Dei går på dansing to gonger kvar veke. Mora til Anne er advokat. Det vil Anne òg bli. Sara liker matematikk. Ho vil bli ingeniør eller forskar. Det vil Trine også.
 Faren til Sebastian er lege. Det vil Sebastian også bli. Omar drøymer om å verte fotballspelar. Det vil Georg også. Omar liker ikkje å danse. Det gjer ikkje Georg heller.

TEKST 15
BOKMÅL IBRAHIM HAR FØDSELSDAG

Det er fredag kveld. Ibrahim ligger i senga og tenker. Han gleder seg til i morgen. Da blir han 15 år. Han skal feire fødselsdagen to ganger
I morgen kveld skal han gå på kino med tre venner, og etterpå skal de et sted og spise pizza.
På søndag skal de ha gjester. Da kommer både bestefar og bestemor, tante og onkel og flere nieser og nevøer.
Ibrahim elsker å leke med de små nevøene på ett og to år. De er så morsomme. De kan ikke snakke ordentlig, men de snakker babyspråk. Ibrahim koser med dem og kiler dem. Da smiler og ler de. De er ikke så flinke til å gå. Noen ganger detter de, og da begynner de å gråte. Men Ibrahim trøster dem.

NYNORSK IBRAHIM HAR FØDSELSDAG

Det er fredag kveld. Ibrahim ligg i senga og tenkjer. Han gler seg til i morgon. Då vert han 14 år. Han skal feire fødselsdagen to gonger. I morgon kveld skal han gå på kino med tre vennar, og etterpå skal dei ein stad og ete pizza.
På søndag skal dei ha gjestar. Då kjem både bestefar og bestemor, tante og onkel og fleire nieser og nevøar.
Ibrahim elskar å leike med dei små nevøane på eitt og to år. Dei er så morosame. Dei kan ikkje snakke skikkeleg, men dei snakkar babyspråk. Ibrahim kosar med dei og kilar dei. Då smiler og ler dei. Dei er ikkje så flinke til å gå. Nokre gonger dett dei, og då begynner dei å gråte. Men Ibrahim trøystar dei.

TEKST 16
BOKMÅL SLEKTNINGER

Ibrahim har mange slektninger i Somalia. Faren til Ibrahim har mange søsken. Noen av dem er halvbrødre og halvsøstre. Noen av dem bor i andre land. Tre brødre og to søstre bor i Somalia, mens en bror bor i Australia, en bor i Dubai og to søstre bor i USA. Ibrahim har derfor mange søskenbarn i andre land.
Også to av besteforeldrene hans bor i Somalia. Ibrahim og familien hans besøker dem hver sommer. Ibrahim gleder seg alltid til å reise til Somalia. Når de kommer til flyplassen, står mange og venter på dem, og alle klemmer ham og er glad for å se ham. Familien har med mange gaver fra Norge til slektningene i Somalia.

NYNORSK SLEKTNINGAR

Ibrahim har mange slektningar i Kenya. Faren til Ibrahim har mange sysken. Nokre av dei er halvbrør og halvsystrer. Nokre av dei bur i andre land. Tre brør og to systre bur i Kenya, mens ein bror bur i Australia. Ein bur i Dubai og to systre bur i USA. Ibrahim har derfor mange syskenbarn i andre land.
Også to av besteforeldra hans bur i Kenya. Ibrahim og familien hans besøkjer dei kvar sommar. Ibrahim gler seg alltid til å reise til Kenya. Når dei kjem til flyplassen, står mange og ventar på dei, og alle klemmer han og er glade for å sjå han. Familien har med mange gåver frå Noreg til slektningane heime i Kenya.

TEKST 17
BOKMÅL PÅ KINO

Ibrahim og vennene hans tok bussen inn til sentrum for å gå på kino. De hentet billettene, og så gikk de til kiosken for å kjøpe noe godt. Ibrahim kjøpte brus og sjokolade, Ali kjøpte potetgull, mens Fredrik og Robert kjøpte popkorn. De gikk inn i salen og fant plassene på 15. rad. Ibrahim likte å sitte langt bak i kinoen. Filmen var morsom, og de lo ganske mye.
Etter kinoen gikk de på pizzarestaurant. De bestilte en stor pizza med kjøttdeig, sopp og ost. Ibrahim likte ikke soppen, men det gjorde ikke så mye. På pizzarestauranten fikk Ibrahim gaver av vennene sine. Det var penger i en konvolutt. For pengene kunne han kjøpe et nytt dataspill som han hadde lyst på. Etter kinoen ble de med hjem til Ibrahim. De håndhilste på hans. Etter en stund måtte de gå hjem. "Takk for meg", sa Ali.

NYNORSK PÅ KINO

Ibrahim og vennene hans tok bussen inn til sentrum for å gå på kino. Dei henta billettane, og så gjekk dei til kiosken for å kjøpe noko godt. Ibrahim kjøpte brus og sjokolade, Ali kjøpte potetgull, mens Fredrik og Robert kjøpte popkorn. Dei gjekk inn i salen og fann plassane på 15. rad. Ibrahim likte å sitje iangt bak i kinoen. Filmen var morosam, og dei lo ganske mykje.
Etter kinoen gjekk dei på pizzarestaurant. Dei bestilte ein stor pizza med kjøtdeig, sopp og ost. Ibrahim likte ikkje soppen, men det gjorde ikkje så mykje. På pizzarestauranten fekk Ibrahim gåver av vennene sine. Det var pengar i ein konvolutt. For pengane kunne han kjøpe eit nytt dataspel som han hadde lyst på. Etter kinoen vart dei med heim til Ibrahim. Dei handhelsa på foreldra hans. Etter ei stund måtte dei gå heim. "Takk for meg", sa Ali.

TEKST 18
BOKMÅL JUL

Jula feirer vi til minne om at Jesus ble født. Før jul er det vanlig å ha en lysestake med sju lys eller en stjerne i vinduet. På lille julaften, 23. desember, er det mange som pynter juletreet. På julaften, 24. desember, går mange i kirken før de spiser en god middag med familie og venner. Under juletreet ligger det pakker som man åpner om kvelden.

Nyttårsaften feirer vi også med god mat sammen med venner eller familie. Klokka tolv sender mange opp fyrverkeri og ønsker hverandre godt nyttår.

NYNORSK JUL

Jula feirar vi til minne om at Jesus vart fødd. Førjul er det vanleg å ha ein lysestake med sju lys eller ei stjerne i vindauget. På vesle julaftan, 23. desember, er det mange som pyntar juletreet. På julaftan, 24. desember, går mange i kyrkja før dei et ein god middag med familie og venner. Under juletreet ligg det pakkar som vert opna om kvelden.

Nyttårsaftan feirar vi også med god mat saman med venner og familie. Klokka tolv sender mange opp fyrverkeri og ønskjer kvarandre godt nyttår.

TEKST 19
BOKMÅL JULEAVLUTNING


Det er fredag 20. desember. Klassen til Rosanna skal ha juleavslutning og spille et julespill om Jesu fødsel. Rosanna skal være Maria. Mor har hjulpet til med å lage klær til henne - lang, brun kjole og hvitt sjal. Dokka hennes skal være Jesusbarnet. Noen elever skal være gjetere, andre skal være engler. Foreldre, besteforeldre og søsken kommer til avslutningen i gymsalen. Når julespillet er slutt, klapper alle.

NYNORSK JULEAVLUTNING

Det er fredag 20. desember. Klassa til Rosanna skal ha juleavslutning og spele eit julespel om Jesu fødsel. Rosanna skal vere Maria. Mor har hjelpt til med å lage klede til henne - lang, brun kjole og kvitt sjal. Dokka hennar skal vere Jesusbarnet. Nokre elevar skal vere gjetarar, andre skal vere englar. Foreldre, besteforeldre og sysken kjem til avslutninga i gymsalen. Når julespelet er slutt, klappar alle.

TEKST 20
BOKMÅL JULENISSEN KOMMER

Et stort juletre står pyntet midt på gulvet. Etter julespillet går alle rundt juletreet. Både store og små synger julesangene. Men plutselig banker det hardt på døra til festsalen. Det blir stille, og noen roper: "Kom inn!" Inn kommer en svær mann med langt, hvitt skjegg, rød frakk og Iue. På ryggen har han en stor, tung sekk. "Er det noen snille barn her?" spør han med mørk stemme. "Ja", roper ungene. "Her er alle snille!" Snart har alle fått pakke av nissen, og det er en pose med frukt og godteri.

NYNORSK JULENISSEN KJEM

Eit stort juletre står pynta midt på golvet. Etter julespelet går alle rundt juletreet. Både store og små syng julesongane. Men plutseleg bankar det hardt på døra til festsalen. Det vert stille, og nokre ropar: "Kom inn!" Inn kjem ein svær mann med langt, kvitt skjegg, raud frakk og Iue. På ryggen har han ein stor, tung sekk. "Er det nokre snille barn her?" spør han med mørk stemme. "Ja" ropar ungane. "Her er alle snille!" Snart har alle fått pakke av nissen, og det er ein pose med frukt og godteri.

TEKST 21
BOKMÅL PÅ FJELLET I PÅSKEN

Ibrahim har en norsk venn. Familien hans har hytte på fjellet, og i år fikk Ibrahim være med Stian på hytta. Hytta ligger like ved et stort skisenter der man kan kjøre slalåm eller stå på snøbrett. Både Ibrahim og Stian står på snøbrett,
Det er tiere bakker ved skisenteret. Noener korte og ikke så bratte. Der står de små barna på ski og på akebrett. En av bakkene er veldig bratt og lang. Ibrahim og Stian tar heisen opp til toppen av en bakke der det er mange kuler som de kan hoppe på. Det er veldig gøy, og de holder på hele dagen. Foreldrene til Stian liker å gå langrenn. En dag er også Ibrahim og Stian med. De går gjennom skogen og etter hvert kommer de opp på fjellet. Der tar de en pause. De drikker kakao fra termos og spiser matpakke med brødskiver og sjokolade. Så flink du er til å gå på ski, Ibrahim, sier foreldrene til Stian. Takk, sier Ibrahim.

NYNORSK PÅ FJELLET I PÅSKA

Ibrahim har ein norsk venn. Familien hans har hytte på fjellet, og i år fekk Ibrahim vere med Stian på hytta. Hytta ligg like ved eit stort skisenter der ein kan køyre slalåm eller stå på snøbrett. Både Ibrahim og Stian står på snøbrett. Det er fleire bakkar ved skisenteret. Nokre er korte og ikkje så bratte. Der renn dei små barna på ski og på akebrett. Ein av bakkane er veldig bratt og lang. Ibrahim og Stian tek heisen opp til toppen av ein bakke der det er mange kular som dei kan hoppe på. Det er veldig gøy, og dei held på heile dagen. Foreldra til Stian liker å gå langrenn. Ein dag er også Ibrahim og Stian med. Dei går gjennom skogen og etter kvart kjem dei opp på fjellet. Der tek dei ein pause. Dei drikk kakao frå termos og et matpakke med brødskiver og sjokolade. Så flink du er til å gå på ski, Ibrahim, seier foreldra til Ibrahim. Takk, seier Ibrahim.

TEKST 22
BOKMÅL NYTTÅR I RUSSLAND

Nyttårsaften er den største høytiden i Russland. Først feirer vi sammen med kolleger på jobben, og om kvelden med familien hjemme.
Kvart på tolv nyttårsaften holder den russiske presidenten tale for folket på TV. Så skåler de voksne med sjampanje, først for det gamle året, og så for det nye året.
Det nye året starter med at barna får gaver. Av og til ligger gavene bare under juletreet. Nissen har vært der. Eller foreldrene betaler for en nisse som ringer på døra og kommer med gaver til barna.
I Russland kalles nissen Bestefar Frost. Han ser ut som den amerikanske, rødkledde Santa Claus, men både skjegget og klærne er lengre. Ofte kommer nissen sammen med barnebarnet sitt, Snøjenta. Hun er en pen jente med lyst hår og blå kjole.

NYNORSK NYTTÅR I RUSSLAND

Nyttårsaftan er den største høgtida i Russland. Først feirar vi saman med kollegaene på jobben, og om kvelden med familien heime. Kvart på tolv nyttårsaftan held den russiske presidenten tale til folket på TV. Så skålar dei vaksne med sjampanje, først for det gamle året, og så for det nye året.
Det nye året startar med at barna får gåver. Av og til ligg gåvene berre under juletreet. Nissen har vore der. Eller foreldra betalar for ein nisse som ringjer på døra og kjem med gåver til barna.
I Russland kallar vi nissen Bestefar Frost. Han ser ut som den amerikanske, raudkledde Santa Claus, men både skjegget og kleda er lengre.
Ofte kjem nissen saman med barnebarnet sitt, Snøjenta. Ho er ei pen jente med lyst hår og blå kjole.

TEKST 23
BOKMÅL SKAL VI LAGE VAFLER?

I går laget Maria vafler. Først tok hun to egg fra kjøleskapet, hakket hull på skallet og helte eggehviten og eggeplommen ned i en bolle. Så helte hun i sukkeret og pisket det sammen. Deretter målte hun opp hvetemelet. Så helte hun melet oppi bollen sammen med bakepulveret. Melka blandet hun i røra litt etter litt. Så fikk røra stå og svelle en stund. Deretter varmet hun vaffeljernet og smurte det med litt margarin.
Til slutt stekte hun vaflene og la dem på en tallerken med en gaffel. Så ropte hun på familien: Nå er vaflene ferdige!

NYNORSK SKAL VI LAGE VAFLAR?

I går laga Maria vaflar. Først tok ho to egg
frå kjøleskapet, hakka hol på skalet og helte eggekvita og eggeplomma ned i ein bolle. Så helte ho i sukkeret og piska det saman. Deretter målte ho opp kveitemjølet. Så helte ho mjølet oppi bollen saman med bakepulveret. Mjølka blanda ho i røra litt etter litt. Så fekk røra stå og svelle ei stund. Deretter varma ho vaffeljernet og smurde det med Iitt margarin.
Til slutt steikte ho vaflane og la dei på ein tallerken med ein gaffel. Så ropte ho på familien: No er vaflane ferdige!

TEKST 24
BOKMÅL NORSKE MATTRADISJONER

De norske mattradisjonene har forandret seg. Folk reiser mer til andre land. De prøver å lage mat de har smakt i ferien. I dag er det lett å få tak i matvarer som var ukjente før. Pizza, kebab, wok og taco er vanlig i mange norske hjem.
Men når det er høytid og fest, husker vi de gamle mattradisjonene. Jula er en viktig høytid, og på julaften vil østlendinger ha svineribbe.
Vestlendingene spiser pinnekjøtt, som er laget av salt lammekjøtt. På Sørlandet vil mange ha fersk torsk til julemiddagen.

NYNORSK NORSKE MATTRADISJONAR

Dei norske mattradisjonane har endra seg. Folk reiser meir til andre land. Dei prøver å lage mat dei har smakt i ferien. I dag er det lett å få tak i matvarer som var ukjende før. Pizza, kebab, wok og taco er vanleg i mange norske heimar.
Men når det er høgtid og fest, hugsar vi dei gamle mattradisjonane. Jula er ei viktig høgtid, og på julaftan vil austlendingar ha svineribbe.
Vestlendingane et pinnekjøt, som er laga av salta saueribbe. På Sørlandet vil mange ha fersk torsk til julemiddagen.

TEKST 25
BOKMÅL MARIA LAGER MAT

Maria liker å hjelpe tanta si på kjøkkenet. Når hun er i hjemlandet Argentina, pleier hun også å hjelpe mora si med å lage mat. Der er det vanlig at kvinnene lærer døtrene sine matlaging.
Onkelen til Maria er også flink å lage mat. Maria har lært å lage pannekaker og risgrøt av onkelen sin. Det er ikke vanskelig. Når hun og fetteren hennes, Emilio, er alene hjemme, setter de ofte en pizza i ovnen. Det er veldig lett.

NYNORSK MARIA LAGAR MAT

Maria liker å hjelpe tanta si på kjøkenet. Når ho er heime i Argentina, pleier ho også å hjelpe mora si med å lage mat. Der er det vanleg at kvinnene lærer døtrene sine å lage mat. Onkelen til Maria er også flink å lage mat. Maria har lært å lage pannekaker og risengrynsgraut av onkelen sin. Det er ikkje vanskeleg. Når ho og Emilio, er åleine heime, set dei ofte ein pizza i omnen. Det er veldig lett.

TEKST 26
BOKMÅL GRETHE OG PETER

Grethe og Petter giftet seg for 14 år siden. De fikk to barn, og Grethe var hjemme med barna. Petter jobbet mye.
- Hvorfor er du aldri hjemme? Jeg er sliten, sa Grethe.
- Jeg er også sliten, sa Petter, og du klager så mye.
De begynte å krangle, og til slutt ble de skilt.
Før i tiden var det ikke så vanlig å skille seg, og det var vanskelig å være enslig mor. I dag er det ganske vanlig. Mange barn bor hos mor og far annenhver uke, og har god kontakt med begge foreldrene.

NYNORSK GRETHE OG PETER

Grethe og Petter gifta seg for 14 år sidan. Dei fekk to barn, og Grethe var heime med barna. Petter jobba mykje.
- Kvifor er du aldri heime? Eg er sliten, sa Grethe.
- Eg er også sliten, sa Petter, og du klagar så mykje.
Dei tok til å krangle, og til slutt vart dei skilde.
Før i tida var det ikkje så vanleg å skilje seg, og det var vanskeleg å vere einsleg mor. I dag er det ganske vanleg. Mange barn bur hos mor og far annankvar veke, og har god kontakt med begge foreldra.

TEKST 27
BOKMÅL MAGNUS OG SIRI

Magnus er ti år. Søstera hans, Siri, blir snart tolv. Nå bor de sammen med mora, som heter Grethe. Grethe har en samboer som heter Kristian. De har en datter som heter Lise, og som er atten måneder gammel.
Annenhver helg og hver onsdag er Magnus og Siri hos faren, som heter Petter. Nå er Petter gift med Trine. Trine og Petter har to barn, Kine, som er fire år gammel, og Einar som snart blir tre.
Magnus har ei søster, Siri, og Siri har en bror, Magnus. Men i tillegg har de tre halvsøsken. De reiser på ferie sammen med faren sin i tre uker hver sommer.

NYNORSK MAGNUS OG SIRI

Magnus er ti år. Systera hans, Siri, blir snart tolv. No bur dei saman med mora, som heiter Grethe. Grethe har ein sambuar som heiter Kristian. Dei har ei dotter som heiter Lise, og som er atten månadar gammal.
Annankvar helg og kvar onsdag er Magnus og Siri hos faren, som heiter Petter. No er Petter gift med Trine. Trine og Petter har to barn, Kine, som er fire år, og Einar som snart blir tre.
Magnus har ei syster, Siri, og Siri har ein bror, Magnus. Men i tillegg har dei tre halvsysken. Dei reiser på ferie saman med faren sin tre veker kvar sommar.

TEKST 28
BOKMÅL HVEM ER ELDST?

Grethe har tre barn. Siri er tolv år. Hun er eldst. Magnus er yngre enn Siri. Han er ti år. Men Lise er yngst. Hun er bare atten måneder gammel.
Foreldrene til Siri og Magnus er skilt. Petter har giftet seg med en dame som heter Trine. De har to barn som heter Kine og Einar. Kine er eldre enn Einar. Hun er fire år, mens Einar er snart tre år. Jeg er størst av barna, sier Siri. Du er mindre enn meg, Magnus. Ja, men jeg er større enn Kine og Einar, sier Magnus. Lise er minst av alle.

NYNORSK KVEN ER ELDST

Grethe har tre barn. Siri er snart 12 år. Ho er eldst. Magnus er yngre enn Siri. Han er 10 år. Men Lise er yngst. Ho er berre 18 månader gammal.
Foreldra til Siri og Magnus er skilde. Petter har gifta seg med ei dame som heiter Trine. Dei har to barn som heiter Kine og Einar. Kine er eldre enn Einar. Ho er fire år, mens Einar er snart tre
Eg er størst av barna, seier Siri. Du er mindre enn meg, Magnus. Ja, men eg er større enn Kine og Einar, seier Magnus. Lise er minst av alle.

TEKST 29
BOKMÅL FOTBALL

Siri liker å spille fotball. Nesten alle jentene i klassen til Siri er med på fotballaget. De trener en gang i uka, og spiller kamp en gang i uka. Det er spennende å spille kamp. Noen ganger taper de kampen. Men mange ganger vinner de. Det er gøy. Faren til Siri er trener på fotballaget. Når det er kamp, kommer hele familien til Siri og ser på. Etter kampen får Siri alltid vaffel eller pølse i kiosken. Det er godt.

NYNORSK FOTBALL

Siri liker å spele fotball. Nesten alle jentene i klassa til Siri er med på fotballaget. Dei trenar ein gong i veka, og spelar kamp ein gong i veka.
Det er spennande å spele kamp. Nokre gonger taper dei kampen. Men mange gonger vinn dei. Det er gøy. Faren til Siri er trenar på fotballaget. Når det er kamp, kjem heile familien til Siri og ser på. Etter kampen får Siri alltid vaflar eller pølse i kiosken. Det er godt.

TEKST 30
BOKMÅL FERIE

I tillegg til de helgene og kveldene Magnus og Siri er hos faren sin, reiser de på ferie sammen i tre uker hver sommer. Da reiser de ofte til utlandet og et sted de kan bade. I juleferien er de enten hos mora i julehelga og faren i nyttårshelga, eller omvendt. I påskeferien og høstferien er de også enten hos mor eller far. Da reiser de ofte på hytta.
Slik har livet deres vært siden de var ganske små. Det som er bra med dette, er at de alltid har en av foreldrene å være sammen med i skoleferiene.

NYNORSK FERIE

I tillegg til dei helgane og kveldane Magnus og Siri er hos faren sin, reiser dei på ferie saman i tre veker kvar sommar. Då reiser dei ofte til utlandet og ein stad dei kan bade. I juleferien er dei anten hos mora i julehelga og faren i nyttårshelga, eller omvendt. I påskeferien og haustferien er dei òg anten hos mor eller far. Då reiser dei ofte på hytta. Slik har livet deira vore sidan dei var ganske små. Det som er bra med dette, er at dei får lite tid åleine utan ein av foreldra.

TEKST 31
BOKMÅL POLITIKERE

Det er mange innvandrere som er aktive i politikken. De fleste sitter i kommunestyrer I rundt omkring i Norge, men også på Stortinget sitter det noen innvandrere. Afshan Rafiq, født 25. februar 1975 i Oslo, ble valgt inn på Stortinget i 2001 og representerer Høyre. Fra 1995 til 2001 var hun medlem av Oslo bystyre. Hun er datter av innvandrere fra Pakistan, og ble den første muslimen valgt inn på Stortinget.

NYNORSK POLITIKARAR

Det er mange innvandrarar som er aktive i politikken, mange sit i kommunestyre rundt omkring i Noreg, men  g på Stortinget sit det nokre innvandrarar.
Afshan Rafiq, fødd 25. februar 1975 i Oslo, vart valt inn på Stortinget i 2001 og representerer Høgre. Frå 1995 til 2001 var ho medlem av Oslo bystyre. Ho er dotter av innvandrarar frå Pakistan, og vart den første muslimen valt inn på Stortinget.

TEKST 32
BOKMÅL JEG VIL DANSE HELE LIVET

Adil Thathaal har breaket siden han var en meter lang. I dag er Adil kjempehøy. Han og noen kamerater pleide å øve tre-fire timer om dagen utenfor Oslo Sentralstasjon. Der danset de til musikk de hadde med seg. Noen ganger kom vaktene og kastet dem ut. Politiet kom også og spurte om legitimasjon. Det var nok fordi vi var mørke i huden, sier Adil.
- Sånn er det med breaking, man får sjelden lov til å trene i vanlige studio.
Før Adil ble seriøs med dansen, var pappas store håp at han skulle bli sanger. Søstera til Adeel synger. Men Adil sier at han vil danse hele livet, til han kommer på gamlehjem.
- Nå kan jeg heldigvis leve av å danse. Jeg har fått mange dansejobber, forteller Adil.

NYNORSK EG VIL DANSE HEILE LIVET

Adil Thathaal har halde på med breikdans sidan han var ein meter høg. I dag er Adil kjempehøg. Framleis øver han og nokre kameratar tre-fire timar kvar dag utanfor Oslo Sentralstasjon. Der dansar dei til musikk frå ein CD-spelar. Nokre gonger kjem vaktene og kastar dei ut. Politiet kjem også og spør etter legitimasjon. Det er nok fordi vi er mørke i huda, seier Adil.
- Sånn er det med breaking, vi får sjeldan lov til å trene i vanlege studio.
Før Adil blei seriøs med dansen, var pappa sitt store håp at han skulle bli songar. Systera til Adil syng. Men Adil seier at han vil danse heile livet, til han kjem på aldersheim.
- No kan eg heldigvis leve av å danse. Eg har fått mange dansejobbar, seier han

TEKST 33
BOKMÅL BABY

Mora til Anita skal ha en baby. Anita vet at hun nesten sikkert skal få en lillesøster. Mora hennes har vært på helsestasjonen hver måned for å kontrollere at alt er bra, og en gang dro hun på sykehuset for å ta ultralyd. Etterpå kom hun hjem med et lite bilde av fosteret inni magen. I dag skal mora og faren dra til byen for å kjøpe seng og vogn til babyen. Faren skal være med mora på sykehuset når hun skal føde. Anita gleder seg til å få en lillesøster, men hun håper at hun ikke vil skrike så mye.

NYNORSK EG VIL DANSE HEILE LIVET

Mora til Anita skal ha ein ny baby. Anita veit at ho nesten sikkert skal få ei veslesyster. Mora hennar har vore på helsestasjonen kvar månad for å kontrollere at alt er bra, og ein gong drog ho til sjukehuset for å ta ultralyd. Ho kom heim med eit lite bilete av fosteret i magen. I dag skal mor og far til byen for å kjøpe seng og vogn til babyen. Far skal vere med mor på sjukehuset når ho skal føde. Anita gler seg til å få ei veslesyster, men håper at ho ikkje vil skrike så mykje.

TEKST 34
BOKMÅL ASTMA

Når Anita løper, blir det noen ganger så tungt å puste. Da hun var fem å gammel, fikk familien en kattunge. Anita koste med katten oppe i senga, men plutselig fikk hun problemer med å puste. De måtte dra på sykehuset. Legen fortalte at hun hadde astma. Hun er dessuten allergisk mot katter og kan ikke spise epler, gulrøtter eller nøtter. Det er så ille at hvis noen av de andre barna i klassen spiser noe med nøtter, kan hun bli syk. Det er litt kjedelig. Spesielt synes Anita det er dumt at hun ikke kan ha katt.

NYNORSK ASTMA

Når Anita spring, hender det at ho vert tungpusta. Då ho var fem år gammal, fekk familien ein kattunge. Anita kosa med katten i senga, men plutseleg fekk ho problem med å puste. Dei måtte dra til sjukehuset. Legen fann at ho hadde astma.
I tillegg til å vere allergisk mot kattar, kan ho ikkje ete eple, gulrøter eller nøtter. Det er så ille at dersom andre barn i klassa et noko med nøtter, kan ho bli sjuk. Det er litt kjedeleg. Spesielt synest Anita det er dumt at ho ikkje kan ha katt.

TEKST 35
BOKMÅL LILLESØSTER

Etter ni måneder hadde magen til mamma blitt veldig stor. Hun gledet seg til å få ut babyen. Plutselig en kveld fikk hun vondt i magen. Etter en stund sa hun til Anita: Jeg og pappa må dra på sykehuset nå.
Anita gikk og la seg, men det var vanskelig å sove. Hun tenkte på mamma og babyen.
Klokka ni om morgenen ringte pappa: Anita, du har fått en lillesøster! Hun er 50 cm lang, og veier 3250 gram.
Anita ble veldig glad. Pappa kom og hentet henne, og de dro for å besøke mamma på sykehuset. Pappa kjøpte en stor blomsterbukett til mamma. Da de kom inn på barselavdelingen, fant de mamma og babyen. Babyen lå og sugde melk av mamma. Den var bitteliten og veldig søt.
Etter en stund reiste pappa og Anita hjem.
"Både mor og babyen må sove nå", sa pappa.
"De er trøtte begge to."

NYNORSK VESLESYSTER

Etter ni månader hadde magen til mor blitt veldig stor. Ho gledde seg til å få ut babyen.
Plutseleg ein kveld fekk ho vondt i magen. Etter ei stund sa ho til Anita: Eg og far må fare til sjukehuset no.
Anita gjekk og la seg, men det var vanskeleg å få sove. Ho tenkte på mor og babyen.Klokka ni om morgonen ringde far: Anita, du har fått ei veslesyster! Ho er 50 cm lang, og veg 3250 gram.
Anita blei veldig glad. Far kom og henta ho, og dei drog for å besøkje mor på sjukehuset. Far kjøpte ein stor blomsterbukett til mor. Då dei kom inn på barselavdelinga, fann dei mor og babyen. Mor låg og amma. Babyen var bitteliten og veldig søt.
Etter ei stund reiste far og Anita heim. "Både mor og babyen må sove no", sa far. "Dei er trøytte begge to."

TEKST 36
BOKMÅL EVENTYR

"Hvorfor bjørnen har kort hale" og " De tre bukkene Bruse" er eventyr. I gamle dager, før folk fikk bøker, radio og TV var det vanlig å sitte sammen om kvelden og fortelle morsomme og spennende historier. Historiene kunne handle om både mennesker og dyr, og om troll og andre overnaturlige vesener.
I eventyrene om bjørnen og reven, er den store, farlige bjørnen litt dum, mens den lille reven er smart. Trollet er stort og sterkt, men bukkene er lure. Mange av eventyrene kan man lære noe av.

NYNORSK EVENTYR

"Kvifor bjørnen har kort hale" og "Dei tre bukkane Bruse" er eventyr. I gamle dagar, før folk fekk bøker, radio og TV var det vanleg å sitje saman om kvelden og fortelje morosame og spennande historier. Historiene kunne handle om både menneske og dyr, og om troll og andre overnaturlege vesen.
I eventyra om bjørnen og reven, er den store farlege bjørnen litt dum, mens den vesle reven er Trollet er stort og sterkt, men bukkane er lure.
Mange av eventyra kan ein lære noko av.

TEKST 37
BOKMÅL BJØRNEN

Bjørnen møtte en gang reven, som kom luskende med noe fisk han hadde stjålet.
"Hvor har du fått den fisken fra?" spurte bjørnen.
"Jeg har vært ute og fisket, herr bjørn!" svarte reven.
Så fikk bjørnen også lyst til å lære å fiske, og ba reven si hvordan han skulle gjøre det.
"Det er lett det," sa reven, " Du skal bare gå ut på isen, hogge deg et hull og stikke halen nedi; og så må du holde den der lenge. Du må ikke bry deg om at det svir litt i halen; det er når fisken biter. Jo lenger du kan holde den der, jo mer fisk får du. Til slutt skal du dra halen opp.
Ja, bjørnen gjorde som reven hadde sagt, og holdt halen lenge, lenge nedi hullet, til den var frosset godt fast. Så dro han den rett av, og nå går han der med kort hale den dag i dag.

NYNORSK BJØRNEN

Bjørnen møtte ein gong reven, som kom luskande med noko fisk han hadde stole.
"Kor har du fått den fisken frå?" spurde bjørnen.
"Eg har vore ute og fiska, herr bjørn!" svara reven.
Så fekk bjørnen også lyst til å lære å fiske, og bad reven seie korieis han skulle gjere det.
"Det er lett det," sa reven. "Du skal berre gå ut på isen, hogge deg eit hol og stikke halen nedi; og så må du halde han der lenge. Du må ikkje bry deg om at det svir litt i halen; det er når fisken bit. Dess lenger du kan halde han der, dess meir fisk får du. Til slutt skal du dra halen opp."
Ja, bjørnen gjorde som reven hadde sagt, og heldt halen lenge, lenge nedi holet, til han var frosen godt fast. Så drog han han - rett av, og no går han der med kort hale den dag i dag.

TEKST 38
BOKMÅL SKRINET

Det var en gang en liten gutt som gikk på en vei. Da han hadde gått et stykke, fant han et skrin. "Det er visst noe veldig rart i det skrinet," sa han til seg selv. Men hvordan han snudde og vendte på det, klarte han ikke å få det opp. "Det er nok noe veldig rart i det," tenkte han. Men da han hadde gått et stykke til, fant han en liten nøkkel. Så ble han trøtt og satte seg ned, og så tenkte han det ville vært moro om nøkkelen passet til skrinet, for et lite nøkkelhull var det på det. Så tok han den lille nøkkelen opp av lommen sin; blåste i nøkkelhullet, og så satte han nøkkelen i nøkkelhullet og vred rundt. "Knepp!" sa det i låsen, og da han tok i lokket, var skrinet åpent. Men kan du gjette hva det var som lå i skrinet? - Det var en kalvehale. Og hadde kalvehalen vært lengre, hadde eventyret vært lengre også.

NYNORSK SKRINET

Det var ein gong ein liten gut som gjekk på ein veg. Då han hadde gått eit stykke, fann han eit skrin. "Det er visst noko veldig rart i det skrinet," sa han til seg sjølv. Men korleis han snudde og vende på det, klarte han ikkje å få det opp. "Det er nok noko veldig rart i det," tenkte han. Men då han hadde gått eit stykke til, fann han ein liten nøkkel. Så blei han trøtt og sette seg ned, og så tenkte han det skulle vere moro om nøkkelen passa til skrinet, for eit lite nøkkelhol var det på det. Så tok han den vesle nøkkelen opp av lomma si; bles i nøkkelholet, og så sette han nøkkelen i nøkkelholet og vrei rundt. "Knepp!" sa det i låsen, og då han tok i loket, var skrinet ope. Men kan du gjette kva det var som låg i skrinet? - Det var ei kalverumpe. Og hadde kalverumpa vore lengre, hadde eventyret vore lengre også.

TEKST 39
BOKMÅL HAREN

Det var en gang en hare som var ute og gikk. "Å, hurra, hei og hopp!" ropte han, og hoppet og spranga. Så kom det en rev luskende. "God dag, god dag!" sa haren. "Jeg er så glad i dag, for det jeg har vært gift, skal du vite", sa haren. "Det var bra det da", sa reven. "Å, det var ikke så bra heller, det var et troll til kjerring jeg fikk", sa han. "Det var ille det da," sa reven. "Å, det var ikke så ille heller" sa haren, "for jeg fikk penger med henne, og hun hadde et hus". "Det var da bra det, sa reven. "Å, det var ikke så bra heller", sa haren, "for huset brant opp, og alt det vi eide". "Det var da riktig ille", sa reven.
"Å, det var ikke så ille likevel," sa haren, "for hun brant opp kjerringa også."

NYNORSK HAREN

Det var ein gong ein hare som var ute og gjekk. "Å, hurra, hei og hopp!" ropte han, og hoppa og sprang. Så kom det ein rev luskande. "God dag, god dag!" sa haren. "Eg er så glad i dag, for det eg har vore gift, skal du vite", sa haren. "Det var bra det då", sa reven. "Å, det var ikkje så bra heller, det var eit troll til kjerring eg fekk", sa han. "Det var ille det då", sa reven. "Å, det var ikkje så ille heller", sa haren, "for eg fekk pengar med henne, ho hadde eit hus". "Det var då bra det," sa reven. "Å, det var ikkje så bra heller", sa haren, "for huset brann opp, og alt det vi eigde". "Det var då verkeleg ille," sa reven.
"Å, det var ikkje så ille likevel," sa haren, "for ho brann opp kjerringa med."

TEKST 40
BOKMÅL SAGNET

Sagnet forteller om Hallvard. Han ble født ca år 1020 i Lier ved Drammen og var sønnen til en storbonde. Den
15. mai i 1043, mens han var ute og rodde, fikk han se en ung kvinne som kom løpende på stranda. Etter henne kom tre menn som beskyldte henne for å være tyv. Kvinnen sa at hun var uskyldig, så Hallvard prøvde å redde henne og tok henne med seg i båten ut over Drammensfjorden. Men de tre mennene kom etter og drepte dem.
Hallvard ble truffet i halsen av en pil. Kvinnen ble slått i hjel og gravlagt på stranda. Hallvard ble senket i fjorden med en kvernstein rundt halsen. Kort tid etter fløt liket av Hallvard opp. På grunn av dette mirakelet ble Hallvard Oslo bys skytshelgen. På Oslos byvåpen ser vi Hallvard, pilene, steinen og kvinnen.

NYNORSK SAGNET

Segna fortel om Hallvard. Han vart fødd i omlag år 1020 i Lier ved Drammen og var son til ein storbonde. Den 15. mai i 1043, medan han var ute og rodde, fekk han sjå ei ung kvinne som kom springande på stranda. Etter henne kom tre menn som skulda henne for å vere tjuv. Kvinna sa at ho var uskuldig og Hallvard prøvde å redde henne og tok henne med seg i båten ut over Drammensfjorden. Men dei tre mennene kom etter og drap dei.
Hallvard blei treft av ei pil i halsen. Hallvard vart søkkt i fjorden med ein kvernstein rundt halsen. Kvinna vart slått i hel og gravlagd på stranda. Kort tid etter flaut liket av Hallvard opp. På grunn av dette mirakelet vart Hallvard Oslo by sin skytshelgen. På Oslo sitt byvåpen ser vi Hallvard, pilene, steinen og kvinna.

TEKST 41
BOKMÅL SKOLEN

Før i tiden måtte elevene alltid reise seg når læreren kom inn i klasserommet. Slik er det ikke nå. Nå bruker de fornavnet på læreren istedenfor "frøken" eller "lærer", slik det var før.
Før måtte elevene gå ned en klasse hvis de var dårlige på skolen. De "dumpet". Men nå får alle fortsette på samme klassetrinn, og alle skal føle at de er flinke i noe og få undervisning på sitt nivå.
Elevene får ofte samarbeide. Da sitter de to og to eller i grupper.
Undervisningen foregår ikke alltid inne i klasserommet. Ofte går elevene ut på tur. De lærer om naturen og om norske turtradisjoner.
Friminuttene er den tiden mange elever liker best. Da er de ute og leker eller spiller ball.

NYNORSK SKULEN

Før i tida måtte barna alltid reise seg når læraren kom inn i klasserommet. Slik er det ikkje no. No bruker barna fornamnet på læraren i staden for "frøken" eller "lærar", slik dei gjorde før.
Før måtte elevar som var dårlege på skulen gå om att. Dei "dumpa". Men no får alle halde fram i neste klasse, og alle skal føle at dei er flinke i noko og få undervisning på sitt nivå.
Barna får ofte samarbeide med dei andre elevane. Då sit dei to og to eller i grupper. Undervisninga går ikkje alltid føre seg i klasserommet. Ofte går elevane ut på tur. Dei lærer om naturen og om norske turtradisjonar.
Friminutta er den tida mange elevar liker best. Då er dei ute og leikar eller spelar ball.

TEKST 42
BOKMÅL UNGDOMSSKOLEN

Når barna er ferdige med sju år på barneskolen, begynner de på ungdomsskolen. Her får de flere fag, og de kan blant annet velge et språk til i tillegg til norsk og engelsk. På ungdomsskolen blir det mer arbeid enn på barneskolen, og elevene får oftere prøver i de ulike fagene. Det er vanligvis heldagsprøver i norsk, matematikk og engelsk to eller tre ganger i året.

NYNORSK UNGDOMSSKULEN

Når barna er ferdige med sju år på barneskulen, begynner dei på ungdomsskulen. Her får dei fleire fag, og dei kan mellom anna velje eit språk i tillegg til norsk og engelsk. På ungdomsskulen blir det meir arbeid enn på barneskulen, og elevane får oftare prøver i dei ulike faga. Det er vanlegvis heildagsprøver i norsk, matematikk og engelsk to eller tre gonger i året.

TEKST 43
BOKMÅL KARAKTERER

På ungdomsskolen får elevene karakterer. Karakterene er tall fra 1 til 6, der 6 er den beste karakteren. Når elevene går i tiende klasse, søker de fleste seg videre til videregående skole. Karakterene de har fått på ungdomsskolen, er med på å avgjøre hvilken videregående skole og hvilket utdanningsprogram de kommer inn på. På ungdomsskolen er det også foreldremøte og konferansetimer på samme måten som i barneskolen.

NYNORSK KARAKTERAR

På ungdomsskulen får elevane også karakterar. Karakterane er tal frå 1 til 6, der 6 er den beste karakteren. Når elevane går i tiande klasse, søkjer dei fleste seg vidare til vidaregåande skule. Karakterane dei har fått på ungdomsskulen, er med på å avgjere kva for ein vidaregåande skule og kva for eit utdanningsprogram dei kjem inn på. På ungdomsskulen er det også foreldremøte og konferansetimar på same måten som i barneskulen.

TEKST 44
BOKMÅL VIDEREGÅENDE SKOLE

All ungdom mellom 16 og 19 har rett til å gå tre år på videregående skole. Der kan de velge ulike utdanningsprogram. Et av dem heter studiespesialisering. Her finnes det to valg: realfag (matematikk, fysikk og kjemi) og språk, samfunn og økonomi. De som går der, kan fortsette å studere på universitet eller høyskole etterpå.
De som går på yrkesfaglige utdanningsprogram, får en yrkesutdannelse, for eksempel innen helse- og sosialfag, elektrofag, restaurant- og matfag eller medier og kommunikasjon. Noen utdanningsprogram har veldig mange søkere. Elevene med best karakterer får først plass.

NYNORSK VIDAREGÅANDE SKULE

All ungdom mellom 16 og 19 har rett til å gå tre år på vidaregåande skule. Der kan dei velje ulike utdanningsprogram. Eit av dei heiter studiespesialisering. Her finst det to val: realfag (matematikk, fysikk og kjemi) og språk, samfunn og økonomi. Dei som går der, kan fortsetje å studere på universitet eller høgskule etterpå.
Dei som går på yrkesfaglege utdanningsprogram, får ei yrkesutdanning, for eksempel innan helse- og sosialfag, elektrofag, restaurant- og matfag eller media og kommunikasjon. Nokre utdanningsprogram har veldig mange søkjarar. Elevene med best karakterar får først plass.

TEKST 45
BOKMÅL LOFOTEN OG HURTIGRUTA

Et annet kjent sted i Nord-Norge er Lofoten. Lofoten består av mange øyer med bratte fjell som går rett ned i havet. Utenfor Lofoten er det mye fisk, så her lever mange av å fiske.
Det er vanskelig å reise med bil i Nord-Norge siden det er så mange fiorder og store avstander. Mange reiser med båt eller fly. Hurtigruta er et skip som går hver dag langs kysten mellom Bergen og Kirkenes. Denne turen tar elleve dager fram og tilbake.

NYNORSK LOFOTEN OG HURTIGRUTA

Ein annan kjend stad i Nord-Noreg er Lofoten. Lofoten er ei rekkje med mange øyar med bratte fjell som går rett ned i havet. Utanfor Lofoten er det mykje fisk, så her lever mange av å fiske.
Det er vanskeleg å reise med bil i Nord-Noreg sidan det er så mange fjordar og store avstandar. Mange reiser med båt eller fly. Hurtigruta er eit skip som kvar dag går langs kysten mellom Bergen og Kirkenes. Denne turen tek elleve dagar fram og tilbake.

TEKST 46
BOKMÅL JOBB I NORD-NORGE

I Nord-Norge bor folk spredt på mange små steder. Men når folk skal gå på høyskole for å bli lærer, tannlege eller lege, må de reise fra og dra til en stor by, som for eksempel Tromsø. De kommer kanskje ikke tilbake til hjemstedet sitt etterpå. Men de små stedene trenger også leger, tannleger og lærere. Derfor er det ofte lett å få slike jobber i Nord-Norge. En annen bra ting med å jobbe i Nord-Norge, er at folk der er hyggelige og lett å bli kjent med.

NYNORSK ARBEID I NORD-NORGE

I Nord-Noreg bur folk spreidd på mange små stadar. Men når folk skal gå på høgskule eller universitet for å bli lærar, tannlege eller lege, må dei reise frå heimstaden og til ein stor by, som for eksempel Tromsø. Dei kjem kanskje ikkje tilbake til heimstaden sin etterpå. Men dei små stadane treng og legar, tannlegar og lærarar, og det er ofte lett å få slike jobbar i Nord-Noreg. Ein annan bra ting med å jobbe i Nord-Noreg, er at folk der er hyggelege og lette å bli kjende med.

TEKST 47
BOKMÅL OSLO

Oslo er Norges hovedstad, og landets største by. Byen ligger ved Oslofjorden. I fjorden ligger det flere små øyer. På øyene og langs fjordkanten er det strender hvor folk kan bade.
Rundt Oslo er det mye skog og flere innsjøer. Skogen nord for Oslo heter Nordmarka, og øst for Oslo ligger Østmarka. Der er det fint å gå tur både sommer og vinter. Oslo har 15 bydeler. I 2005 var det ca 8% innvandrere i hele Norge, mens i Oslo var 22% av innbyggerne fra andre land.

NYNORSK OSLO

Oslo er Noregs hovudstad, og landets største by. Byen ligg ved Oslofjorden. I fjorden ligg det fleire små øyar. På øyane og langs jorden er det strender der folk kan bade.
Rundt Oslo er det mykje skog og fleire innsjøar. Skogen nord for Oslo heiter Nordmarka, og aust for Oslo ligg Østmarka. Der er det fint å gå tur både sommar og vinter. Oslo har 15 bydelar. I 2005 var det omlag 8% innvandrarar i heile Noreg, mens i Oslo var 22% av innbyggjarane frå andre land.

TEKST 48
BOKMÅL ØSTLANDET

På Østlandet er det både fjell og mye skog, men det er også mange gårder På gårdene dyrker de mye korn og produserer melk.
Det kan være kaldt og mye snø på Østlandet om vinteren, særlig på de stedene som ligger langt inne i landet.
Norges høyeste fjell er Galdhøpiggen, og ligger i et fjellområde som heter Jotunheimen. På Østlandet finner vi også Norges lengste elv, Glomma, og Norges største innsjø, Mjøsa. Den største byen på Østlandet er Oslo.

NYNORSK AUSTLANDET

På Austlandet er det både fjell og mykje skog, men det er også mange gardar. På gardane dyrkar dei mykje korn og produserer mjølk.
Det kan vere kaldt og mykje snø på Austlandet om vinteren, særleg på dei stadane som ligg langt inne i landet.
Noregs høgste fjell er Galdhøpiggen, og ligg i eit fjellområde som heiter Jotunheimen. På Austlandet finn vi også Noregs lengste elv, Glomma, og Noregs største innsjø, Mjøsa. Den største byen på Austlandet er Oslo.

TEKST 49
BOKMÅL VESTLANDET

Vestlandet har flott natur. Mange kommer for å se de høye fjellene og de vakre fjordene. Langs fjordene har bøndene mange epletrær. De største og beste jordbruksområdene på Vestlandet ligger på Jæren, like sør for Stavanger.
Bergen er den nest største byen i Norge og ligger i Hordaland. Det er også en gammel handelsby. Fiskere pleide å komme dit med fisken sin for å selge den til utlandet.
I 1960-årene ble det oppdaget olje i Nordsjøen, og fra 1970 har Norge produsert olje og gass. Stavanger er senteret for oljeindustrien i Norge. Stavanger er Norges fjerde største by, og ligger i Rogaland. Stavanger er også kjent for de gamle, små hvitmalte trehusene i sentrum.

NYNORSK VESTLANDET

Vestlandet har flott natur. Mange kjem for å sjå dei høge fjella og dei vakre fjordane. Langs fjordane er det mange fruktgardar. Dei største og beste jordbruksområda på Vestlandet ligg på Jæren, like sør for Stavanger.
Bergen er den nest største byen i Noreg og ligg i Hordaland. Bergen er også ein gammal handelsby. Fiskarar brukte å komme dit med fisken sin for å selje han til utlandet.
I 1960-åra vart det oppdaga olje i Nordsjøen, og frå 1970 har Noreg produsert olje og gass. Stavanger er senteret for oljeindustrien i Noreg. Stavanger er Noregs fjerde største by, og ligg i Rogaland. Stavanger er også kjend for dei gamle, små, kvitmåla trehusa i sentrum.

TEKST 50
BOKMÅL SØRLANDET

Sørlandet er den minste landsdelen i Norge, men den landsdelen med mest sol. Langs kysten ligger det mange store og små øyer. Det er fint å bruke båt om sommeren. På gårdene på Sørlandet har bøndene mange sauer og produserer mye ull og sauekjøtt. Typisk for Sørlandsbyene er små hvite trehus. Kristiansand er den største av Sørlandsbyene, og ligger i Vest-Agder.

NYNORSK SØRLANDET

Sørlandet er den minste landsdelen i Noreg, men den landsdelen med mest sol. Langs kysten ligg det mange store og små øyar. Her er det fint å bruke båt om sommaren. På gardane på Sørlandet har bøndene mange sauer og produserer mykje ull og sauekjøt. Typisk for sørlandsbyane er små kvite trehus. Kristiansand er den største av sørlandsbyane, og ligg i Vest-Agder.