1800-tallet
KOMPETANSEMÅL
 • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk, og reflektere over innhold, sjangertrekk og språklige virkemidler
 • sammenligne og tolke romaner og andre tekster ut fra historisk kontekst og elevens samtid
 • uttrykke opplevelser og tolkninger av tekster på kreative måter
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere muntlig og skriftlig
 • skrive tekster med riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål
 • forklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og diskutere statusen til de offisielle språkene i Norge i dag
 • utforske og reflektere over språklig variasjon og mangfold i Norge
LÆRINGSMÅL
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
Organisert lyd

HVORDAN OPPLEVER VI MUSIKK?

• Det er vår egen smak som bestemmer om vi liker den musikken vi hører på. Musikksmaken bestemmes av det vi har hørt av musikk før, lydimpulser før vi blir født og musikksmaken til venner. Musikksmaken endrer seg også med alderen. Mange har det slik at musikksmaken endrer seg med humøret og hva du føler. Musikk kan også gi oss assosiasjoner. Dette kan være et gammelt minne som dukker opp igjen, eller at musikken får oss til å tenke på ting vi ikke har tenkt på før. 

• Når musikk uttrykker nærvær og utstråling kan det skape posistive opplevelser hos musikklytteren. For andre igjen trenger ikke dette å bety noe. Det er viktig å være åpen for ulik type musikk, og lytte til ulik musikk. Det er som med mat - spis variert!

KORLEIS OPPLEVER VI MUSIKK?

• Det er vår eigen smak som avgjer om vi likar den musikken vi høyrer på. Musikksmaken vert avgjort av det vi har høyrt av musikk før, lydimpulsar før vi vert fødd og musikksmaken til vener. Musikksmaken endrar seg òg med alderen. Mange har det slik at musikksmaken endrar seg med humøret og kva du følar. Musikk kan òg gje oss assosiasjonar. Dette kan vere eit gamalt minne som dukkar igjen opp, eller at musikken får oss til å tenkje på ting vi ikkje har tenkt på før. 

• Når musikk uttrykkjer nærvær og utstråling kan det skapte posistive opplevingar hos musikklyttaren. For andre igjen treng ikkje dette å tyde noko. Det er viktig å vere open for ulik type musikk, og lytte til ulik musikk. Det er som med mat - spis variert!

HVA ER ET PARTITUR?

Partitur er lyd og musikk som er skrevet ned som noter, eller er grafisk utformet. Dersom du lar øynene vandre loddrett nedover partituret, finner du alle tonene som klinger samtidig. Det er slik akkorder og klanger oppstår.

• Med partituret holder komponisten oversikten over arbeidet sitt.

Dirigenten bruker partituret til å lede øvingene og fremføringene av verket.

• Bildet viser litt av et grafisk partitur av Beethoven sin 5. symfoni. De grafiske symbola beskriver musikken slik den blir spilt.

KVA ER EIT PARTITUR?

Partitur er lydar og musikk som er skrive ned som notar, eller er grafisk utforma. Dersom du lèt auga vandre loddrett nedover partituret, finn du alle tonane som kling samstundes. Det er slik akkordar og klangar oppstår. 

• Med partituret held komponisten oversynet over arbeidet sitt.

Dirigenten brukar partituret til å leie øvingane og framføringane av verket. 

• Biletet viser litt av eit grafisk partitur av Beethoven den 5. symfonien sin. Dei grafiske symbola skildrar musikken slik han vert spelt.

Lytt til begynnelsen av Beethoven sin 5 symfoni i C-dur. Studer det grafiske partituret mens du lytter.
Grafisk partitur
Lytt til deler av en låt og lag et grafisk partitur.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN KAN EN BLANDE ULIKE LYDER I MUSIKK?

På 1600-tallet begynte musikerne å akkompagnere melodiene sine. Generalbassgruppa (et eller flere instrumenter) fikk jobben med å akkompagnere (som regel lutt, cembalo eller viola da gamba (cello)). Melodien ble spilt av andre instrument.

Kompet i moderne musikk består gjerne av flere instrument, men felles for dem er altså at de ikke har hovedrollen i lydbildet.

• Når ulike lyder klinger samtidig kaller vi det samklang.

Vekselspill er nå lyder som skifter på å ha hovedrollen.

Rolledeling er når en lyd kan ha hovedrollen, mens andre danner en bakgrunn (kompet).

• "Sound" er lyden eller klangen av musikken. Ulike instrument, bruk av dem og lydproduksjon spiller inn på "sounden".

KORLEIS KAN EN BLANDE ULIKE LYDAR I MUSIKK?

• På 1600-talet byrja musikarane å akkompagnere melodiane sine. Generalbassgruppa (eit eller fleire instrument) fekk jobben med å akkompagnere (som regel lutt, cembalo eller viola da gamba (cello)). Melodien vart spelt av andre instrument. 

• Kompet i moderne musikk består gjerne av fleire instrument, men felles for dei er altså at dei ikkje har hovudrolla i lydbiletet.

• Når ulike lydar kling samstundes kallar vi den samklang.

Vekselsspel er no lydar som skiftar på å ha hovudrolla.

Rolledeling er når ein lydar kan ha hovudrolla, medan andre dannar ein bakgrunn (kompet).

• "Sound" er lyden eller klangen av musikken. Ulike instrument, nytte av dei og lydproduksjon spelar inn på "sounden".

Lytt til musikken under. Tenk på begrepa komp, samklang, vekselspill rolledeling og sound mens du lytter.

HVORDAN KAN VI KATEGORISERE ULIKE TYPER LYDER?

Fri lyd er lyd som oppstår uten mål og mening.

Signal er lyder som er skapt med hensikt. De skal formidle informasjon, og budskapet de bringer, er noe annet enn lyden selv.

Musikk er en særegen form for lyd, som fyller mange behov hos oss. Vi kan danse, slappe av og nyte musikk.

KORLEIS KAN VI KATEGORISERE ULIKE TYPAR LYD?

Fri lyd er lydar som oppstår utan mål og meining.

Signal er lydar som er skapt med føremål. Dei skal formidla informasjon, og bodskapen, er noko anna enn lyden sjølv.

Musikk er ein særeigen form for lyd, som fyller mange behov hjå oss. Vi kan danse, slappe av og nyte musikk.

Lytt til lydkollasjen under. Hvilke ulike typer lyder hører du? Lag deretter en egen lydkollasj med ulike typer lyder. Klarer du å sette sammen lydene slik at de lager en fortelling?
Lydkollasj
GARAGEBAND

HVORDAN KAN FORM OG ULIKE VIRKEMIDDEL BRUKES I MUSIKK?

• Når vi bruker gjentakelse øker interessen for musikken, i tillegg til at lytteren får følelsen av at noe skjer. Når lyden blir gjentatt på en regelmessig måte, kaller vi det en rytme.

Kontrast er når vi presenterer noe helt nytt, eller som skille seg fra noe tidligere. Kontrast skaper form. Det kan være mellom et vers(A) og et refreng (B) i en sang. Andre kontraster kan en kalle med bokstavene (C) og (D). Forma til en sang kan da være: into - A - A - B - A - C - B - B - outro .

Symetri er når bitene i en sang har et mønster, for eksempel at begynnelsen og slutten er lik hverandre, eller at formen har en lik rekkefølge.

KORLEIS KAN FORM OG ULIKE VERKEMIDDEL BRUKAST I MUSIKK?

• Når vi brukar gjentaking aukar interessa for musikken, i tillegg til at lyttaren får kjensla av at noko skjer. Når lyden vert gjenteken på ein regelmessig måte, kallar vi det ein rytme.

Kontrast er når vi presenterer noko heilt nytt, eller som skil seg frå noko tidlegare. Kontrast skapar form. Det kan vere mellom eit vers(A) og eit refreng (B) i ein song. Andre kontrastar kan ein kalla med bokstavane (C) og (D). Forma til ein song kan då vera: into - A - A - B - A - C - B - B - outro

Symetri er når bitane i ein song har eit mønster, til dømes at byrjinga og slutten er lik kvarandre, eller at forma har ei lik rekkjefølgje.

Lytt til musikken under. Kan du høre gjentakelse, kontrast eller symetri i sangen..
Lytt til Yesterday av The Beatles. Skriv ned formen til låten? Finner du noen virkemiddel også?
BOKMÅLNYNORSKINTERAKTIV
Ta utgangspunkt i ulike lyder og kombinasjoner av lyder og sett dem sammen til en ny "låt". Klarer du å sette sammen lydene slik at de lager en tydelig form, gjerne ved bruk av ulike virkemiddel?
GARAGEBAND

HVORFOR BØR EN SAMTALE OM LITTERATUR?

- samtale om tekst
- sentral arbeidsform i norskfaget
- grunnleggende muntlige evner

- litterære samtaler
- klassesamtaler eller gruppesamtaler
- uttrykker leseerfaringer
- har i hensikt å undersøke litterære tekster med utgangspunkt i disse erfaringene

- økt engasjementet for lesing
- opplever at stemmen blir hørt
- erfaringer og synspunkt blir hørt og besvart av andre

- viktige prinsipp for gode litterære samtaler
- det skal være en kollektiv utforskning av meningsmulighetene i teksten
- ved å nærlese og diskutere moment i teksten alene og i sammenheng med hele teksten, kan man utvikle tekstforståelse
- en litterær samtale kan forbedres gjennom lesebestillinger
- klassen kan diskutere hva som er gode samtaleregler
- læreren kan gjerne dempe rollen sin i samtalen, men stille som faglig støtte
- elevene kan med fordel ta notat

- målet med en litterær samtale
- ikke å få en unison tolkning, men en erfaring om at tolkninger kan styrkes, blir nyansert eller blir endret i møte med andre tolkninger, og at flere tolkninger kan være riktige
- læreren gir tilbakemelding

KVIFOR BØR EIN SAMTALE OM LITTERATUR?

- samtale om tekst
- sentral arbeidsform i norskfaget
- grunnleggjande munnlege evner

- litterære samtalar
- klassesamtalar eller gruppesamtalar
- uttrykkje leseerfaringar
- har til hensikt å undersøkje litterære tekstar med utgangspunkt i desse erfaringane

- auka engasjementet for lesning
- opplev at stemma blir høyrt
- erfaringar og synspunkt blir høyrde og svara på av andre

- viktige prinsipp for gode litterære samtalar
- det skal vere ei kollektiv utforsking av meiningsmoglegheitene i teksten
- ved å nærlese og diskutere moment i teksten åleine og i samanheng med heile teksten, kan ein utvikle tekstforståing
- ein litterær samtale kan forbetrast gjennom lesebestillingar
- klassa kan diskutere kva som er gode samtalereglar
- læreren kan gjerne dempe rolla si i samtalen, men stille som fagleg støtte
- elevane kan med fordel ta notat

- målet med ein litterær samtale
- ikkje å få ei unison tolking, men ei erfaring om at tolkingar kan styrkast, blir nyansert eller blir endra i møte med andre tolkingar, og at fleire tolkingar kan vere riktige
- læraren gir tilbakemelding

Ta utgangspunkt i en historie og noter ned viktige moment som har med historien å gjøre. Snakk deretter med andre om det du har funnet ut.
BOKMÅLNYNORSK

HVA KAN SIES OM "TIL FORAARET" AV WERGELAND?

- les "Til Foraaret"
- handler om en person som håper at våren skal redde ham fra å dø
- jeg-personen i diktet elsker og verdsetter våren høyere enn det noen andre gjør, og nå håper han at våren vil redde ham på grunn av dette
- for å bevise sin kjærlighet til våren henvender jeg-personen seg til ulike planter og dyr som er typiske for våren, og ber dem fortelle våren hvor høyt han har verdsatt både dem og våren selv
- for eksempel har han alltid satt løvetannen og hestehoven høyere enn gull
- til slutt henvender jeget seg til våren igjen, og beskriver hvordan vårtegnene nå trygler om at våren skal redde ham

- andre dikt av Wergeland

KVA KAN SEIAST OM "TIL FORAARET" AV WERGELAND?

- les "Til Foraaret"
- handlar om ein person som håpar at våren skal redde han frå å dø
- eg-personen i diktet elskar og verdset våren høgare enn det nokon andre gjer, og no håper han at våren vil redde han på grunn av dette
- for å bevise kjærleiken sin til våren vendar eg-personen seg til ulike plantar og dyr som er typiske for våren, og ber dei fortelje våren kvar høgt han har verdset både dei og våren sjølv
- til dømes har han alltid sett løvetanna og hestehoven høgare enn gull
- til slutt henvender eg-et seg til våren igjen, og beskriv korleis vårteikna no tryglar om at våren skal redde han

- andre dikt av Wergeland

FILMSNUTT TIL FORAARET - ANALYSE
Ta utgangspunkt i «TIL FORAARET» av Wergeland og noter ned viktige moment som har med teksten å gjøre. Bruk teksttrekanten til dette arbeidet.
BOKMÅLNYNORSK

HVA KAN SIES OM "EN VAARNAT" AV WELHAVEN?

- les "En Vaarnatt"
- Welhaven skriver om en vårnatt og den fine naturen hvor elvene synger og skyene svever som svaner
- lengre inn i diktet blir vårnatta mer dyster, det er snakk om en person som sitter alene i det det mørke månelyset kommer frem
- Welhaven var en høyreromantiker som sto for at diktere burde komponere tekster i fast form med fast form og rim, som ham har brukt i dette diktet
- diktet består av fire strofer som igjen består av syv verslinjer hver
- i strofene blir benyttet enderim i form av AABBCCB
- teksten har en bundet form med et fast rimskjema
- gjør det enklere for leseren å følge med i handlingene i teksten

- andre dikt av Welhaven

KVA KAN SEIAST OM "EN VAARNAT" AV WELHAVEN?

-  les "Ein Vaarnatt"
- Welhaven skriv om ein vårnatt og den fine naturen der elvane syng og skyene svevar som svanar
- lengre inn i diktet blir vårnatta meir dyster, det er snakk om ein person som sit åleine i det det mørke månelyset kjem fram
- Welhaven var ein høgreromantikar som stod for at diktarar burde komponere tekstar i fast form med fast form og rim, som han har brukt i dette diktet
- diktet består av fire strofer som igjen består av sju verslinjer kvar
- i strofene blir nytta enderim i form av AABBCCB
- teksten har ei bunden form med eit fast rimskjema
- gjer det enklare for lesaren å følgje med i handlingane i teksten

- andre dikt av Welhaven

FILMSNUTT EN VAARNATTT - ANALYSE
Ta utgangspunkt i «EN VAARNATT» av Welhaven og noter ned viktige moment som har med teksten å gjøre. Bruk teksttrekanten til dette arbeidet.
BOKMÅLNYNORSK

HVORFOR VILLE "FADEREN" KUN DET BESTE FOR SØNNEN SIN?

- les "Faderen"
- «Faderen» er en novelle skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson
- hentet fra novellesamlingen «Småstykker» (1859)
- handler kort sagt om et bondesamfunn der en bonde med navn Tord som drar til presten for å først døpe, så konfirmere og til slutt gifte bort sønnen sin
- bonden er ekstremt opptatt av status og vil at sønnen skal ha alt av det beste
- han vil for eksempel at sønnen skal døpes alene, og giftes inn i den rikeste familien i bygda
- Tord betaler presten under hvert besøk for at dette skal skje
- fortellingen ender med at bondens sønn dør og bonden skjønner at statusen han var så opptatt av før, ikke er like viktig lenger
- Tords utvikling som menneske gjennom denne fortellingen sier mye om novellens tematikk og budskap

- andre tekster av Bjørnstjerne Bjørnson

KVIFOR VILLE "FADEREN" KUN DET BESTE FOR SONEN SIN?

- les "Faderen"
- «Faderen» er ei novelle skrive av Bjørnstjerne Bjørnson
- henta frå novellesamlingen «Småstykke» (1859)
- handlar kort sagt om eit bondesamfunn der ein bonde med namn Tord som dreg til presten for å først døype, så konfirmere og til slutt gifte bort sonen sin
- bonden er ekstremt opptatt av status og vil at sonen skal ha alt av det beste
- han vil til dømes at sonen skal døypast åleine, og giftast inn i den rikaste familien i bygda
- Tord betalar presten under kvart besøk for at dette skal skje
- forteljinga endar med at sonen til bonden døyr og bonden skjønar at statusen han var så opptatt av før, ikkje er like viktig lengre
- Tord si utvikling som menneske gjennom denne forteljinga seier mykje om novella sin tematikk og bodskap

- andre tekstar av Bjørnstjerne Bjørnson

FILMSNUTT FADEREN
FILMSNUTT FADEREN - ANALYSE
Ta utgangspunkt i «Faderen» av Bjørnstjerne Bjørnson og noter ned viktige moment som har med teksten å gjøre. Bruk teksttrekanten til dette arbeidet.
BOKMÅLNYNORSK
Dere skal i grupper gjennomføre en samtale der temaet er teksten “Faderen” av Bjørnstjerne Bjørnson. Dere skal filme og levere samtalen til vurdering.
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER DET  TYPSKE NORSKE?

- Ivar Aasen
- dikt fra 1875
- "Nordmannen" er et femstrofers dikt om den første mannen som kommer til landet vårt, og bestemmer seg for å slå seg ned her
- været er surt og hardt, strendene er steinete og vinteren er kald, vil han rydde området og bygge hus, slik at han (og slekten hans) kan leve i ett med naturen
- fristende å flytte til et varmere sted
- men dette er det vakreste stedet som finnes når våren kommer, naturen blir grønn og frodig og nettene blir lyse

- har mange nasjonalpatriotiske trekk
- i motsetning til i ein del andre fedrelandssanger
- det er arbeidet og slitet til nordmannen som står i sentrum

- språklige virkemidler
- bokstavrim og bildebruk

- tematikk
- nasjonsbyggingprosjektet som foregikk på1800-tallet

- kontekst
- både temaet Aasen skildrer og språket han skriver på er viktige innlegg i debatten om nasjonen Norge på denne tiden

- fenge: fått, grender: små, bebygde områder; del av ei bygd, rudningen: stedet man har ryddet for å bygge, bårute: bølgete, kavet: havdypet, vetteren: vinteren, hug: lyst, omtanke, grønka: bli grønn, laver: bugner, henger i store mengder, venare: vakrere

- Bjørnsterne Bjørnson
- har skrevet "Ja, vi elsker dette landet"
- melodien er av Rikard Nordraak
-  første utgaven av teksten er fra 1859
- den endelige versjonen var ferdig i 1868

- 17. mai 1864 ble "Ja, vi elsker" framført for første gang
- 50-årsjubileet for Grunnloven
- ble fort en folkekjær sang
- hadde lenge uformell status som nasjonalsang
- blei formelt Norges nasjonalsang i 2019

KVA ER DET TYPISKE NORSKE?

- Ivar Aasen
- dikt frå 1875
- "Nordmannen" er eit femstrofers dikt om den første mannen som kjem til landet vårt, og bestemmer seg for å slå seg ned her
- vêret er surt og hardt, strendene er steinete og vinteren er kald, vil han rydde området og bygge hus, slik at han (og slekta hans) kan leve i eitt med naturen
- freistande å flytte til ein varmare stad
- men dette er den vakraste staden som finst når våren kjem, naturen blir grøn og frodig og nettene blir lyse

- har mange nasjonalpatriotiske trekk
- i motsetnad til i ein del andre fedrelandssongar
- det er arbeidd og slitet til nordmannen som står i sentrum

- språklege verkemiddel
- bokstavrim og biletbruk

- tematikk
- nasjonsbyggingprosjektet som føregjekk på1800-talet

- kontekst
- både temaet Aasen skildrar og språket han skriv på er viktige innlegg i debatten om nasjonen Noreg på denne tida

- fengje: fått, grender: små, bygde ut område; del av ei bygd, rudningen: staden ein har rydda for å bygge, bårute: bølgjete, kavet: havdjupet, vetteren: vinteren, hug: lyst, omtanke, grønka: bli grøn, laver: bognar, heng i store mengder, venare: vakrare

- Bjørnsterne Bjørnson
- har skrive "Ja, vi elskar dette landet"
- melodien er av Rikard Nordraak
-  første utgåva av teksten er frå 1859
- den endelege versjonen var ferdig i 1868

- 17. mai 1864 vart "Ja, vi elskar" framført for første gang
- 50-årsjubileet for Grunnlova
- vart fort ein folkekjær song
- hadde lenge uformell status som nasjonalsong
- blei formelt Noreg sin nasjonalsong i 2019

FILMSNUTT AKER - MADE BY NORWAY
MUSIKK JA, VI ELSKER DETTE LANDET
Les diktet "Nordmannen" av Ivar Aasen og sammenlign det med reklamefilmen «AKER - MADE BY NORWAY». Besvar spørsmålene. Sammenlign til slutt «Nordmannen» og «JA, vi elsker dette landet» i et VENN-diagram og ved hjelp av spørsmål.
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN ER DET Å LEVE I ET DUKKEHJEM?

- Henrik Ibsen (1828-1906)
- Norges desidert mest kjente og mest spilte dramatiker gjennom tidene
- verkene hans er gjennomsyret av en psykologisk nerve og et politisk engasjement
- passer også i dagens samfunn

- utgangspunkt for Et dukkehjem (1878)
-
utforske hvordan samvittighet hos kvinner og menn skiller seg fra hverandre
- kvinner og menn reagerer forskjellig på impulser utenfra
- Ibsen ville vise at det er de maskuline ”lovene” som dominerer i samfunnet og overkjører kvinners rett til å resonnere og utvikle sin egen vilje
- skaper en farlig ubalanse i selve samfunnsstrukturen, mente Ibsen

- stykket var inspirert av en trist sak om en kvinne ved navn Laura Kieler
- skjebnen til Nora ligner mye på skjebnen til Laura

- Et dukkehjem hadde urpremiere i København i 1879
- førte til heftige diskusjoner
- har likevel blitt stående som Ibsens aller første internasjonale suksess
- blir betraktet som hans store gjennombrudd som dramatiker
- stykket er rikt på tolkningsmuligheter, og berører flere sider av det å være menneske
- det finnes ingen fasit-analyse av Et dukkehjem
-
ulike regissører leser stykket på ulik måte

Korleis er det å leve i "et dukkehjem"?

- Henrik Ibsen (1828-1906)
- Noregs desidert mest kjende og mest spelte dramatikar gjennom tidene
- verka hans er gjennomsyra av ein psykologisk nerve og eit politisk engasjement
- passar også i dagens samfunn

- utgangspunkt for Et dukkehjem (1878)
- utforske korleis samvit hos kvinner og menn skil seg frå kvarandre
- kvinner og menn reagerar forskjellig på impulsar utanfrå
- Ibsen ville vise at det er dei  ”maskuline ”lovene” som dominerer i samfunnet og overkøyrer kvinner sin rett til å resonnere og utvikle sin eigen vilje
- skapar ein farleg ubalanse i sjølve samfunnsstrukturen, meinte Ibsen

- stykket var inspirert av ein trist sak om ei kvinne ved namn Laura Kieler
- skjebnen til Nora liknar mykje på skjebna til Laura

- Et dukkehjem hadde urpremiere i København i 1879
- førte til heftige diskusjonar
- har likevel vorte ståande som Ibsen sin aller første internasjonale suksess
- blir vurdert som det store gjennombrotet som dramatikar
- stykket er rikt på tolkingsmoglegheiter, og rører ved fleire sider av det å vere menneske
- det finst ingen fasit-analyse av Et dukkehjem
- ulike regissørar les stykket på ulik måte

ROLLESPILL ET DUKKEHJEM
FILM ET DUKKEHJEM
AKTER ET DUKKEHJEM
Beskriv personene i "Et dukkehjem".
BOKMÅLNYNORSK
Skriv et sammendrag av "Et dukkehjem". Eksempel på sammendrag finner du her og her!
BOKMÅLNYNORSK
Les utdrag fra "Et dukkehjem". Diskuter deretter disse spørsmåla:

-  Hva er Noras drivkraft?
-  Hva er Torvalds drivkraft?
-  Pek på eksempler på ”fasadejaget” i dagens samfunn.
-  Hvorfor drar Nora?
-  Hvem er det som har lurt hvem av Nora og Torvald?
-  Hva kan vi lære av Et dukkehjem i dag?
-  Er Nora et offer? I så fall for hva, eller hvem?
BOKMÅL
Les en analyse av "Et dukkehjem".
BOKMÅL

HVILKE  DRAMATISKE VIRKEMIDDEL BLIR BRUKT i "et dukkehjem"?

- den retrospektive fortellerteknikken
- hjalp forfatteren til å kunne «se tilbake» i tid
- er spenningsdrivende gjennom hele stykket
- tilskuerne får mer innsikt i konfliktstoffet
- også hvordan personene reagerer på at det stadig skjer avsløringer

- metaforer og symbol
- frampek eller små advarsler
- varsler at noe dramatisk kan komme til å hende

- scenehenvisningene
- vi får vite mer om personene og miljøet de lever i, enn det kan se ut til ved første øyekast
- den lune, koselige stemningen vi møter i første akt, er snudd i andre akt (juletreet er pjuskete, lysene er brent ned, og Nora går hvileløst omkring i stuen)
- både de nedbrente lysene og det pjuskete juletreet gir oss et annet bilde av Noras sinnsstemning)

- lys og mørke
- brukt for å bryte stemninger og vise at noen har ombestemt seg

- Nora spiser makroner (kjeks) i smug
- dette gjør hun selv om hun ikke får lov til å spise søtsaker
- Helmer mener at hun blir ikke så pen å vise frem
- Nora gjør opprør mot Helmer sin kontroll

- kostymeballet
- er en metafor på alle de gangene Nora må «kle seg ut» som en person hun ikke er

- tarantellen
- Nora danser denne i slutten av andre akt
- i italiensk folketro
- sagt at man kan få gift fra et bitt av tarantelledderkoppen ut av kroppen dersom man danser vilt og hemningsløst
- for Nora ligger «giften» i Krogstads avsløring av henne, og denne avsløringen finnes i et brev i postkassen
- Nora prøver å danse «giften» ut av seg ved å få Helmer til å utsette å lese posten sin
- for Nora blir dette en dans på både liv og død

KVA FOR DRAMATISKE VERKEMIDDEL VERT BRUKT i "et dukkehjem"?

- den retrospektive forteljarteknikken
- hjelpte forfattaren til å kunne «sjå tilbake» i tid
- er spenningsdrivande gjennom heile stykket
- tilskodarane får meir innsikt i konfliktstoffet
- også korleis personane reagerar på at det stadig skjer avsløringar

- metaforar og symbol
- frampeik eller små åtvaringar
- varslar at noko dramatisk kan kome til å skje

- scenetilvisingane
- vi får vite meir om personane og miljøet dei lever i, enn det kan sjå ut til ved første augekast
- den lune, koselege stemninga vi møter i første akt, er snudd i andre akt (juletreet er pjuskete, lysa er brende ned, og Nora går kvilelaust omkring i stova)
- både dei nedbrende lysa og det pjuskete juletreet gir oss eit anna bilete av Nora si sinnsstemning)

- lys og mørke
- brukt for å bryte stemningar og vise at nokon har ombestemt seg

- Nora et makronar (kjeks) i smug
- dette gjer ho sjølv om ho ikkje får lov til å ete søtsaker
- Helmer meiner at ho blir ikkje så fin å vise fram
- Nora gjer opprør mot Helmer sin kontroll

- kostymeballet
- er ein metafor på alle dei gongane Nora må «kle seg ut» som ein person ho ikkje er

- tarantellen
- Nora dansar denne i slutten av andre akt
- i italiensk folketru
- sagt at ein kan få gifta frå eit bitt av tarantelledderkoppen ut av kroppen dersom ein dansar vilt og hemningslaust
- for Nora ligg «gifta» i Krogstad si avsløring av henne, og denne avsløringa finst i eit brev i postkassa
- Nora prøver å danse «gifta» utav seg ved å få Helmer til å utsetje å lese posten sin
- for Nora blir dette ein dans på både liv og død

Du skal velge tre av oppgavene fra notatet under. Noen av oppgavene fokuserer på tekstforståelse, andre på sammenligning av samfunnet, og andre er kreative oppgaver. Svargrundig som mulig. Teksten skal være en sammenhengende tekst.
BOKMÅLNYNORSK

HVA SKJEDDE I KRARUPS KRO?

- novellen ”Karen” er skrevet av Alexander Kielland
- utgitt i 1882
- forfatteren er kjent for å skrive om noe folk ikke vil at noen skulle skrive om
- han skrev som oftest om de fattige, de som ikke hadde noe særlig mye penger
- aktuelle saker som overklassen ikke visste om, eller ønsket å vite noe om på den tiden

- i novellen ”Karen” er det Karen som er hovedpersonen
- en ung, nydelig jente som arbeider som en servitør i Krarup Kro
- Karen var spinkel og liten, ganske ung, alvorlig og taus
- var en jente som virket litt underlig på folk flest

- novellen er bygd opp av tre ulike historier
- historien om reven og haren
- den om vinden
- hovedhistorien om Karen og postføreren

- historien starter med å fortelle om Karens liv på kroa
- et usedvanlig travelt sted
- Karen tar imot bestillinger og ordner opp
- når postføreren kommer inn, klarer hun ikke å utføre sine plikter
- indirekte får vi vite at de to har et intimt forhold, og at Karen bærer hans barn
- plutselig forsvinner begge to
- når de kommer tilbake overhører Karen en av gjestene si at postføreren er gift og har to barn
-
Karen løper ut
- ut i fra teksten skjønner vi at hun tok selvmord

KVA SKJEDDE I KARUPS KRO?

- novella ”Karen” er skrive av Alexander Kielland
- utgitt i 1882
- forfattaren er kjent for å skrive om noko folk ikkje vil at nokon skulle skrive om
- han skreiv som oftast om dei fattige, dei som ikkje hadde noko særleg mange pengar
- aktuelle saker som overklassen ikkje visste om, eller ønskte å vite noko om på den tida

- i novella ”Karen” er det Karen som er hovudpersonen
- ei ung, nydeleg jente som arbeider som ein servitør i Krarup Kro
- Karen var spinkel og liten, ganske ung, alvorleg og taus
- var ei jente som verka litt underleg på folk flest

- novella er bygd opp av tre ulike historier
- historia om reven og haren
- den om vinden
- hovudhistoria om Karen og postføraren

- historia startar med å fortelje om Karen sitt liv på kroa
- ein usedvanleg travel stad
- Karen tek imot bestillingar og ordnar opp
- når postføraren kjem inn, klarer ho ikkje å utføre pliktene sine
- indirekte får vi vite at dei to har eit intimt forhold, og at Karen ber barnet hans
- plutseleg forsvinn begge to
- når dei kjem tilbake overhøyrer Karen ein av gjestane seie at postføraren er gift og har to barn
- Karen går ut
- ut i frå teksten skjønner vi at ho tok sjølvmord

KAREN HJELP TIL ANALYSE

HANDLING
Hovedpersonene i novellen er Karen og postmannen. Karen er liten, alvorlig, stille og ganske ung, og hun er pliktoppfyllende. Karen virker som om hun bekymrer seg over noe, og vi får vite senere at hun er gravid. Hun ble lurt til sengs av postmannen. Postmannen Anders er høy, smukk mann med mørke øyne og sort krøllete skjegg. Vi får følelsen av at han er noen eldre en Karen. Han er gift og har to barn. I novellen forteller de om haren og reven. Og her er postmannen Anders reven og Karen er haren. Reven prøver å få tak i haren, og postmannen prøver det samme med Karen. Men, reven klarer ikke å ta livet av haren, men postmannen klarer å ta livet av Karen. Selv om Karen tar selvmord, så er det på grunn av postmannens løgner overfor henne. I novellen fortelles ikke alt direkte, og det beste eksempelet er når Alexander L. Kielland beskriver at Karen sin kjole holder på å bli for trang. Og her skjønner vi at Karen er gravid... Alexander Kielland bruker symboler og parallellhistorie som virkemidler i novellen. Temaet i novellen er kvinnenes roller under 1800-tallet. Kvinnene hadde ikke veldig mye å si, og mennene var mektige de hadde høy stilling, det var dem så hadde høy utdanning. Postmannen var utro både mot Karen og kona. Og Karens kjærlighet var ekte, men postmannen misbrukte Karens kjærlighet.

PERSONER
Få personer. En hovedperson — Karen.

TID
Kort tidsrom — En kveld. (Omtrent to timer)

MILJØ
Inne: Krarup kro.
Ute: Vind ute. Torvmyr med djupe farlege hol.
Miljø og personskildringar. Berre ytre ting blir skildra.

OPPBYGGING / STRUKTUR
Ringstruktur — begynner og slutter med samme setning. (Det var en gang i Krarup kro en pike som het Karen.)
Tre fortellinger:
l . Karen og postføraren
2. Reven og haren
3. Vinden

SYNSVINKEL
Autoral synsvinkel. 3.person — Fortelleren står utenfor og ser. Refererer / forteller det som skjer og blir sagt.

SPRÅK


Bruk av direkte tale / replikkar. (Samtale mellom dei fiskeoppkjøparane,)


FRAMPEK
- Kjolen for trang
- Vinden
- Reven og haren
- "Plasket"

REALISTISKE TREKK
Skriver om et forhold mellom en gift mann og en tjenestejente. Utroskap. Forhold mellom fattig og rik.

TEMA
Kvinnesak - kvinners rolle på 1800-tallet
Seksualmoral

LYDKLIPP KAREN
Skriv ned handlingen, og svar på oppgavene om «Karen» av Alexander Kielland. Les novella her!
BOKMÅLNYNORSK

HVORDAN VAR KARENS JUL?

-  ”Karens Jul” er skrevet av Amalie Skram i 1885
- Amalie Skram var født 22. august 1846 og døde 15. mars 1905
- hun er kjent som en stor naturalistisk forfatter

- Skram var opptatt av å skaffe seg nøyaktige kunnskaper om ting hun skrev, og arbeidet mye med kildene hun brukte
- hun ville prøve å vise hvordan det i det virkelige liv kunne gå til at noen ble tyver og lovovertredere, mens så mange ikke ble det

- novellen handler om fattigjenta Karen, som havner "i uløkka” (ved barn)
- hun har ingen plass å bo, så hun og det lille barnet hennes har søkt tilflukt i et gammelt gråmalt trehus ved en av dampskipskaiene i Kristiania
- blir oppdaget en desembernatt da en politimann går forbi og hører barnegråt
- politikonstabelen lar henne, etter mye om og men, få være i trehuset i julen, men ikke en dag lenger
- julaften går politikonstabelen forbi, og stusser over at Karen sitter i nøyaktig samme stilling som sist gang han gikk forbi
- da han undersøker nærmere, viser det seg at både Karen og barnet har frosset i hjel

KORLEIS VAR KAREN SI JUL?

-  ”Karens Jul” er skrive av Amalie Skram i 1885
- Amalie Skram var fødd 22. august 1846 og døydde 15. mars 1905
- ho er kjent som ein stor naturalistisk forfattar

- Skram var oppteken av å skaffe seg nøyaktige kunnskapar om ting ho skreiv, og arbeidde mykje med kjeldene ho brukte
- ho ville prøve å vise korleis det i det verkelege livet kunne gå til at nokon vart tjuvar, medan så mange ikkje vart det

- novella handlar om fattigjenta Karen, som hamnar "i uløkka” (ved barn)
- ho har ingen plass å bu, så ho og det vesle barnet hennar har søkt tilflukt i eit gamalt gråmåla trehus ved ein av dampskipsskaiane i Kristiania
- ho blir oppdaga ei desembernatt då ein politimann går forbi og høyrer barnegråt
- politikonstabelen lèt henne, etter mykje om og men, få vere i trehuset i jula, men ikkje ein dag lenger
- julaftan går politikonstabelen forbi, og stussar over at Karen sit i nøyaktig same stilling som sist gang han gjekk forbi
- då han undersøker nærare, viser det seg at både Karen og barnet har frose i hjel

Skriv ned handlingen, og svar på oppgavene om «Karens Jul» av Amalie Skram. Les novella her!
BOKMÅLNYNORSK
Sammenlign Karen og Karens Jul i et VENN-diagram.
BOKMÅLNYNORSK
Lag en oversiktlig tidslinje over litteraturhistorien.
BOKMÅLNYNORSK
PLAKAT LITTERATUREPOKENE OG TYPISK OM DEM

HVORDAN SKULLE NORGE UTVIKLE SEG PÅ 1800-TALLET?

- folkediktingen er levende i bondesamfunnet
- kunsthåndverk (rosemaling og treskjæring), viser, eventyr og sagn på dialekt
- etter hvert får lærde byfolk øynene opp for den rike bondekulturen
- mange av embetsmennene er glødende opptatt av å bygge opp Norge som en selvstendig nasjon
- likevel mener mange av dem at Norgebygge på felles dansk-norske tradisjoner
- flere spørsmål dukker opp
- hvordan skal Norge som en egen selvstendig nasjon finne sin identitet?
- skal nordmennene fortsatt skrive og snakke dansk?
- to grupperinger
- de som vil at Norge skal skape sin egen identitet, og dem som vil at Norge skal bygge videre på den dansk-norske kulturarven
- to store norske forfattere, Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven, står på hver sin side i denne striden

KORLEIS SKULLE NOREG UTVIKLE SEG PÅ 1800-TALET?

- folkediktinga er levande i bondesamfunnet
- kunsthandverk (rosemaling og treskjæring), viser, eventyr og segner på dialekt
- etter kvart får lærde byfolk auga opp for den rike bondekulturen
- mange av embetsmennene er glødande opptekne av å byggje opp Noreg som ein sjølvstendig nasjon
- likevel meiner mange av dei at Noregbyggje på felles dansk- norske tradisjonar
- fleire spørsmål dukkar opp
- korleis skal Noreg som ein eigen sjølvstendig nasjon finne sin identitet?
- skal nordmennene framleis skrive og snakke dansk?
- to grupperingar
- dei som vil at Noreg skal skape sin egen identitet, og dei som vil at Noreg skal byggje vidare på den dansk-norske kulturarva
- to store norske forfattarar, Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven, står på kvar si side i denne striden

HVORDAN VAR DET I NORGE PÅ BEGYNNELSEN AV 1800-TALLET?

- 1814
- Norge egen grunnlov (17.mai)
- slutten på 432 år med dansk herredømme
- Norge  var nå en fri og selvstendig nasjon

- union med Sverige fra 1814-1905
- svensk konge fra 1818

- nesten halvparten av alle menn over 25 år får stemmerett ved stortingsvalgene
- moderne grunnlov som gir folket større makt og innvirkning

- embetsmenn styrer landet
- de fleste nordmennene er fattige bønder eller arbeidere
- bor spredt utover landet
- andre halvdelen av 1800-tallet endrer dette seg
- nye skolelover gjør at flere får opplæring

KORLEIS VAR DET I NOREG PÅ BYRJINGA AV 1800-TALET?

- 1814
- Noreg eiga grunnlov (17.mai)
- slutten på 432 år med dansk herredøme
- Noreg  var no ein fri og sjølvstendig nasjon

- union med Sverige frå 1814-1905
- svensk konge frå 1818

- nesten halvparten av alle menn over 25 år får røysterett ved stortingsvala
- moderne grunnlov som gjev folket større makt og innverknad

- embetsmenn styrer landet
- dei fleste nordmennene er fattige bønder eller arbeidarar
- bur spreidt utover landet
- andre halvdelen av 1800-talet endrar dette seg
- nye skolelover gjer at fleire får opplæring

HVA HANDLET ROMANTIKKEN OM?

- begynnelsen av 1800-tallet
- ny epoke, som er kalt romantikken
- opplysningstiden var troen på kunnskap og fornuft

- dikt var en viktig sjanger
- viktige kjennetegn (​Guds ånd i natur og vesen, følelser​ og det unike og spesielle​)

- romantikerne tror ikke lenger på at den menneskelige fornuften er nok til å skjønne livets mysterium
- hevder at bare gjennom drøm og fantasi kan mennesket finne frem til sannheten om seg selv
- skildre følelser og stemninger, lengsler og fantasier
- dyrker avstandsforelskinga og den uoppnaåelege kjærligheten
- mange av kunstnerne tar også avstand fra samfunnet de lever i
- kjenner seg fremmede overfor den raske teknologiske utviklingen
- mer opptatt av fortiden
- skildrer fredelig idyll i landlige miljø, dramatiske og historiske hendelser fra historien
- for romantikerne har naturen ånd og sjel

- kunsten = sannheten
- kunstnere og forfattere sett på som geni
- gudomlig status​

- naturen har ånd og sjel​
- naturen er Gud og Gud er naturen​

KVA HANDLA ROMANTIKKEN OM?

- byrjinga av 1800-talet
- ny epoke, som er kalla romantikken
- opplysningstida var trua på kunnskap og fornuft

-  dikt var ein viktig sjanger
- viktige kjenneteikn (​Guds ånd i natur og vesen, kjensler​ og det unike og spesielle​)

- romantikarane trur ikkje lenger på at den menneskelege fornufta er nok til å skjøne livet sine mysterium
- hevdar at berre gjennom draum og fantasi kan mennesket finne fram til sanninga om seg sjølv
- skildre kjensler og stemningar, lengslar og fantasiar
- dyrkar avstandsforelskinga og den uoppnaåelege kjærleiken
- mange av kunstnarane tek også avstand frå samfunnet dei lev i
- kjenner seg framande overfor den raske teknologiske utviklinga
- meir opptekne av fortida
- skildrar fredeleg idyll i landlege miljø, dramatiske og historiske hendingar frå historia
- for romantikarane har naturen ånd og sjel

- kunsten = sanninga
- kunstnarar og forfattarar sett på som geni
- gudommeleg status​

- naturen har ånd og sjel​
- naturen er Gud og Gud er naturen​

FILMKLIPP ROMANTIKKEN
FILMKLIPP NOEN TANKER OM INDIVIDET
Fyll ut et «boksskjema» med fakta om romantikken. Du skal kunne snakke fritt til medelever om denne epoken med hjelp av boksskjemaet.
BOKMÅLNYNORSK

HVA VAR NASJONALROMANTIKKEN?

- kjærlighet til norsk natur og norsk folkeliv
- i sentrum for kunsten og diktingen
- den norske folkesjela blir oppdaget
- eventyr, sagn kunst og musikk

- fra 1840 til 1850-årene
- det «nasjonale gjennombruddet»
- mange vil at Norge må utvikles til sin egen moderne nasjon
- nye veier, jernbane, telegraf og dampskipruter
- lover som gjør det lettere å drive handel

- også vitenskapsmenn og kunstnere vil skape en egen norsk kultur
- norsk folkedikting og en rik bondekultur
- skal man lære et folk å kjenne, må man bli kjent med folkesjela i landet
- finnes i den nasjonale folkediktingen

- i Tyskland samlet brødrene Grimm tyske folkeeventyr
- Asbjørnsen og Moe i Norge
- Peter Andreas Munch skriver om norsk historie
- Adolph Tidemand og Hans Gude drar på vandring i norske fjell og daler og lager nasjonalromantiske maleri av vill og storslått norsk natur
- Halfdan Kjerulf, Ole Bull og Edvard Grieg reiser på oppdagelseferd og blir kjent med norsk folkemusikk
- Olea Crøger og Magnus B. Landsted samler norske viser
- Ole Bull og Edvart Grieg spilte og laget musikk med inspirasjon fra det norske
- Johan Christian Dahl malte naturen, som han mente skildret følelser og skiftinger i menneskesinnet

KVA VAR NASJONALROMANTIKKEN?

- kjærleik til norsk natur og norsk folkeliv
- i sentrum for kunsten og diktinga
- den norske folkesjela vert oppdaga
- eventyr, segner kunst og musikk

- frå 1840 til 1850-åra  
- det «nasjonale gjennombrotet»
- mange vil at Noreg må utviklast til sin eigen moderne nasjon
- nye vegar, jernbane, telegraf og dampskipsruter
- lover som gjer det lettare å drive handel

- også vitskapsmenn og kunstnarar vil skape ein eigen norsk kultur
- norsk folkedikting og ein rik bondekultur
- skal ein lære eit folk å kjenne, må ein verte kjend med folkesjela i landet
- finst i den nasjonale folkediktinga

- i Tyskland samla brørne Grimm tyske folkeeventyr
- Asbjørnsen og Moe i Noreg
- Peter Andreas Munch skriv om norsk historie
- Adolph Tidemand og Hans Gude dreg på vandring i norske fjell og dalar og lagar nasjonalromantiske måleri av vill og storslått norsk natur
- Halfdan Kjerulf, Ole Bull og Edvard Grieg reiser på oppdagingsferd og vert kjende med norsk folkemusikk
- Olea Crøger og Magnus B. Landstad samlar norske viser
- Ole Bull og Edvart Grieg spelte og laga musikk med inspirasjon frå det norske
- Johan Christian Dahl målte naturen, som han meinte skildra kjensler og skiftingar i menneskesinnet

FILMKLIPP NASJONALROMANTIKKEN

HVA GJORDE ASBJØRNSEN OG MOE?

- interesse for norsk folkedikting
- stadig større blant kunstnere og vitenskapsmenn
- mange var redde for at den rike kulturskatten skulle gå tapt
- nedtegnet og ivaretok folkediktingen
- det var dette Asbjørnsen og Moe gjorde
- samlet inn norske folkeeventyr

- les mer om eventyr her

KVA GJORDE ASBJØRNSEN OG MOE?

- interesse for norsk folkedikting
- stadig større blant kunstnarar og vitskapsmenn
- mange var redde for at den rike kulturskatten skulle gå tapt
- skrive ned og ta vare på folkediktinga
- det var dette Asbjørnsen og Moe gjorde
- samla inn norske folkeeventyr

- les meir om eventyr her

HVA VAR KULTURSTRIDEN?

- embetsmennene styrte Norge i mange år
- i 1830-årene kommer flere bondepolitikere inn på Stortinget
- blir en maktfaktor i norsk politikk

- den nye nasjonen Norge må få sin egen litteratur og sitt eget språk
- hvordan?
- to ulike grupper
- den ene støtter bøndene, og den andre tar parti med embetsmennene

- Patriotene (som støtter Henrik Wergeland), ønsker å skape en selvstendig norsk kultur og bygge videre på de gamle bondetradisjonene
- norsk språk og litteratur må skapes av nordmennene selv

- Intelligenspartiet (danomanene og Welhaven) mener at kulturlivet i Norge trenger impulser utenfra
- bygge videre på den rike kulturarven Norge har felles med Danmark
- også et ønske om å fastholde privilegiene til embetsmennene i Norge

- striden mellom de to partiene blir lang og bitter
- varer langt utover i 1830-årene
- kritikken og argumanta er ofte svært usaklig
- personlig fiendskap mellom Wergeland og Welhaven
- Camilla Wergeland og er vitne til den bitre striden mellom broren og Welhaven

KVA VAR KULTURSTRIDEN?

- embetsmennene styrte Noreg i mange år
- i 1830-åra kjem fleire bondepolitikarar inn på Stortinget
- vert ein maktfaktor i norsk politikk

- den nye nasjonen Noreg må få sin eigen litteratur og sitt eige språk
- korleis?
- to ulike grupper
- den eine støttar bøndene, og den andre tek parti med embetsmennene

- Patriotane (som støttar Henrik Wergeland), ønskjer å skape ein sjølvstendig norsk kultur og byggje vidare på dei gamle bondetradisjonane
- norsk språk og litteratur må skapast av nordmennene sjølv

- Intelligenspartiet (danomanane og Welhaven) meiner at kulturlivet i Noreg treng impulsar utanfrå
- byggje vidare på den rike kulturarven Noreg har felles med Danmark
- også eit ønskje om å halde fastprivilegia til embetsmennene i Noreg

- striden mellom dei to partia vert lang og bitter
- varer langt utover i 1830-åra
- kritikken og argumenta er ofte svært usakleg
- personleg fiendskap mellom Wergeland og Welhaven
- Camilla Wergeland og er vitne til den bitre striden mellom broren og Welhaven

HVEM VAR HENRIK WERGELAND?

- født i Kristiansand i 1808
- den eldste av fem søsken
- hadde en lykkelig barndom i Kristiansand
- søster med Camilla Collett

- 1817 flyttet familien Wergeland til Eidsvoll
- faren fikk stilling som sogneprest

- Henrik elsket å utforske naturen
- innreda rommet sitt med rare ting som ham samlet

- sendt til katedralskolen i hovedstaden
- sytten år gammel tok ham til å studere teologi
- benyttet ellers  tiden til å lese bøker, dikte og tegne
- hadde sansen for det viltre studentlivet med fest og moro
- var svært romantisk av natur og forelsket seg stadig (noe som gikk igjen i diktingen)

- var stor og sterk og hadde et hissig temperament
- havnet ofte i krangler og slagsmål
- var med på politiske demonstrasjoner
- av og til førte dette til alvorlige etterspill som endte i langvarige rettssaker
- Torgslaget i 1829

- varm forkjemper for 17. mai-feiringa i Norge
- ville være en folkelærer og spre kunnskap og opplysning
- våpenet til Henrik Wergeland var ordet
- skrev svært mye i de fleste sjangrene, men mest kjent er ham for diktene sine
- skildrer de store mysteriene i livet
- mange friske og frodige sråklige bilde og uventede kontraster

- giftet seg i 1839 med Amalie Sofie Bekkevol
- slet med pengemangel, men fikk hjelp av den svenske kongen, noe som ble sett på som et svik mot Norge
- helsen sviktet etter hvert, og han døde 36 år gammel av lungebetennelse i 1845

- var en viktig samfunnsdebattant
- opptatt av rettene til jødene, demokrati, folkeopplysning og et selvstendig Norge

- hadde et frodig språk med mange kontraster og språklige bilder
- naturen var inspirasjon

KVEN VAR HENRIK WERGELAND?

- fødd i Kristiansand i 1808
- den eldste av fem sysken
- hadde ein lukkeleg barndom i Kristiansand
- syster med Camilla Collett

- 1817 flytta familien Wergeland til Eidsvoll
- faren fekk stilling som sokneprest

- Henrik elska å utforske naturen
- innreidde rommet sitt med rare ting som han samla

- send til katedralskolen i hovudstaden
- sytten år gammal tok han til å studere teologi
- nytta elles  tida til å lese bøker, dikte og teikne
- hadde sansen for det viltre studentlivet med fest og moro
- var svært romantisk av natur og forelska seg stadig (noko som gjekk igjen i diktinga)

- var stor og sterk og hadde eit hissig temperament
- hamna ofte i krangel og slagsmål
- var med på politiske demonstrasjonar
- av og til førte dette til alvorlege etterspel som enda i langvarige rettssaker
- Torgslaget i 1829

- varm forkjempar for 17. mai-feiringa i Noreg
- ville vere ein folkelærar og spreie kunnskap og opplysning
- våpenet til Henrik Wergeland var ordet
- skreiv svært mykje i dei fleste sjangrane, men mest kjend er han for dikta sine
- skildrar dei store mysteria i livet
- mange friske og frodige sråklege bilete og uventa kontrastar

- gifta seg i 1839 med Amalie Sofie Bekkevol
- sleit med pengemangel, men fekk hjelp av den svenske kongen, noko som vart sett på som eit svik mot Noreg
- helsa svikta etter kvart, og han døydde 36 år gammal av lungebetennelse i 1845

- var ein viktig samfunnsdebattant
- oppteken av rettane til jødane, demokrati, folkeopplysning og eit sjølvstendig Noreg

- hadde eit frodig språk med mange kontrastar og språklege bilete
- naturen var inspirasjon

FILMKLIPP HENRIK WERGELAND

HVEM VAR Johan Sebastian Welhaven?

- fødd i Bergen i 1807
- faren var prest og arbeidet på et sykehus for spedalske
- sto nær faren, som var et varmt og omsorgsfullt menneske
- var lite interessert i skolen og viste dårlig oppførsel

- På Bergens katedralskole ble interessen vekket
- ble glad i dansk og klassisk litteratur
- hadde mange venner, og det var det mange som beundret og støttet ham, selv om ham kunne være noe brysk og avvisende
- var intelligent og vakker, med mørke øyne og en flott stemme

- studerte teologi i Kristiania
- tok aldri eksamen fordi det var forfatter han skulle bli

- var opptatt av at diktingen skulle speile av det harmoniske
- diktet skulle ha en enkel og klar form
- diktingen skulle formidle det vakre og harmoniske, og tale til det dypeste i menneskesjela

- var ingen impulsiv dikter
- måtte arbeide med lyrikken i lang tid

- var ofte med i selskapslivet i Kristiania
- traff Camilla Wergeland og ble straks forelsket
- kjærlighetsdikt og brev
- han elsket også naturen som ham mente naturen hadde sjel

- kjærlighetsforholdet til Camilla ble opprivende og førte til konflikter for begge parter
- 1837 møtte Welhaven Ida Kjerulf som var tyve år gammel
- hemmelig kjærlighetsliv i 3 år
- 1840 døde Ida av tuberkulose

- Welhaven ble utnevnt til lektor i filosofi
- tapet av Ida Kjerulf satte dype spor i diktersinnet

KVEN VAR Johan Sebastian Welhaven?

- fødd i Bergen i 1807
- faren var prest og arbeidde på eit sjukehus for spedalske
- sto nær faren, som var eit varmt og omsorgsfullt menneske
- var lite interessert i skolen og viste dårleg oppførsel

- På Bergens katedralskole vart interessa vekt
- vart glad i dansk og klassisk litteratur
- hadde mange vener, og det var det mange som beundra og støtta han, selv om han kunne vere noko brysk og avvisande
- var intelligent og vakker, med mørke auge og ei flott røyst

- studerte teologi i Kristiania
- tok aldri eksamen fordi det var forfattar han skulle bli

- var oppteken av at diktinga skulle spegle av det harmoniske
- diktet skulle ha ei enkel og klar form
- diktinga skulle formidle det vakre og harmoniske, og tale til det djupaste i menneskesjela

- var ingen impulsiv diktar
- måtte arbeide med lyrikken i lang tid

- var ofte med i selskapslivet i Kristiania
- trefte Camilla Wergeland og vart straks forelska
- kjærleiksdikt og brev
- han elska også naturen som han meinte naturen hadde sjel

- kjærleiksforholdet til Camilla vart opprivande og førte til konfliktar for begge partar
- 1837 møtte Welhaven Ida Kjerulf som var tjue år gammal
- hemmeleg kjærleiksliv i 3 år
- 1840 døde Ida av tuberkulose

- Welhaven vart utnemnd til lektor i filosofi
- tapet av Ida Kjerulf sette djupe spor i diktarsinnet

FILMKLIPP JOHAN SEBASTIAN WELHAVEN
Sammenlign Wergeland og Welhaven i et VENN-diagram. Hva er likt og ulikt?
BOKMÅLNYNORSK

HVEM VAR Camilla Collett ?

- fødd i Kristiansand i 1813 og flyttet senere med familien til Eidsvoll prestegard
- en livsglad jente som foreldrene hadde store forventninger til
- var evnerik og hadde en uuttømmeleg fantasi
- kunne også kjenne seg ensom

- følte at hun sto faren nærmest
- moren hadde et lyst og positivt syn på livet

- barna fikk undervisning av egne huslærere
- tretten år gammel ble hun sendt til Jomfru Pharos pikeinstitutt i Kristiania
- mistrivdes, og følte at hun ikke var slik som de andre
- ble ertet og hadde vansker med å bli godtatt
- sendt til en jenteskole i Slesvig i Tyskland
- kristendomsundervisning, tysk og dansk litteratur, og tok kurs i tegning og musikk

- etter Tyskland drog Camilla hjem til Norge
- levde i det stilling sammen med familien på Eidsvoll
- sytten år gammel traff hun Johan Sebastian Welhaven
- svært forelsket i hverandre
- erkefienden Welhaven
- Camilla holdt med begge parter
- kjærlighetsforholdet til Welhaven var slitsomt, og Welhaven ville ikke gå videre

- 1836 bestemte hun seg for å reise til noen venner i Hamburg for å starte et nytt liv
- hun var bitter og grublet over årsakene til det mislykkede forholdet
- innså at årsakene kanskje lå utenfor henne selv
- selve livssituasjonen hennes som kvinne
- undertrykte følelser
- Camilla ville ikke godte dette

- 1841 giftet Camilla seg i Eidsvoll kyrkje med juristen Peter Jonas Collett
- han var en spesiell mann i samtiden
- åpen og ærlig og gav Camilla troen på seg selv
- oppmuntre henne til å skrive
- de giftet seg og fikk fire sønner

- hun skrev artikler anonymt med sterke radikale meninger

- mannen døde etter 10 års ekteskap
- Camilla satt igjen alene med fire barn
- reiste til København, noe som var starten på mange vonde år
- bestemte seg for å bli forfatter, noe som var et usikkert yrke

- ønsket å ta et oppgjør med fortiden
- romanen "Amtmandens Døttre"
- kvinnesaken
- ønsket om å bli tatt på alvor og respektert som kvinne
- rundt åttiårsdagen hennes ble hun feiret med kvinnetog og hyllet i avisene, samt at hun ble hedret som dikter
- døde i 1895

KVEN VAR Camilla Collett ?

- fødd i Kristiansand i 1813 og flytta seinare med familien til Eidsvoll prestegard
- ei livsglad jente som foreldra hadde store forventningar til
- var evnerik og hadde ein uuttømmeleg fantasi
- kunne også kjenne seg einsam

- følte at ho stod faren nærast
- mora hadde eit lyst og positivt syn på livet

- barna fekk undervisning av eigne huslærarar
- tretten år gammal vart ho send til Jomfru Pharos pikeinstitutt i Kristiania
- mistreivst, og følte at ho ikkje var slik som dei andre
- vart erta og hadde vanskar med å verte godteken
- send til ein jenteskole i Slesvig i Tyskland
- kristendomsundervisning, tysk og dansk litteratur, og tok kurs i teikning og musikk

- etter Tyskland drog Camilla heim til Noreg
- levde i det stille saman med familien på Eidsvoll
- sytten år gammal trefte ho Johan Sebastian Welhaven
- svært forelska i kvarandre
- erkefienden Welhaven
- Camilla heldt med begge partar
- kjærleiksforholdet til Welhaven var slitsamt, og Welhaven ville ikkje gå vidare

- 1836 bestemte ho seg for å reise til nokre vener i Hamburg for å starte eit nytt liv
- ho var bitter og grubla over årsakene til det mislukka forholdet
- innsåg at årsakene kanskje låg utanfor henne sjølv
- sjølve livssituasjonen hennar som kvinne
- undertrykte kjensler
- Camilla ville ikkje godta dette

- 1841 gifta Camilla seg i Eidsvoll kyrkje med juristen Peter Jonas Collett
- han var ein spesiell mann i samtida
- open og ærleg og gav Camilla trua på seg sjølv
- oppmuntra henne til å skrive
- dei gifta seg og fekk fire søner

- ho skreiv artiklar anonymt med sterke radikale meiningar

- mannen døydde etter 10 års ekteskap
- Camilla sat igjen åleine med fire barn
- reiste til København, noko som var starten på mange vonde år
- bestemte seg for å verte forfattar, noko som var eit usikkert yrke

- ønskte å ta eit oppgjer med fortida
- romanen "Amtmandens Døttre"
- kvinnesaka
- ønskte om å verte teken på alvor og respektert som kvinne
- rundt åttiårsdagen hennar vart ho feira med kvinnetog og hylla i avisene, samt at ho vart heidra som diktar
- døydde i 1895

FILM CAMILLA COLLET
Lag en kortfilm / trailer om situasjonen mellom Henrik, Johan og Camilla. Bruk passende utstyr til dette arbeidet!
BOKMÅLNYNORSK
Velg enten Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, Alexander Kielland eller Amalie Skram. Lag deretter en kort muntlig fortelling om forfatteren.
BOKMÅLNYNORSK

HVEM VAR BJØRNSTJERNE BJØRNSON?

- født 1832
- var prestesønn og vokste opp Bjørgan prestegard i Kvikne i Østerdalen
- da han var fem år flyttede familien til Nesset i Romsdal
- som 12-åring gikk ham på middelskole i Molde
- ville bli dikter
- prøvde tidlig å skrive både dikt og drama
- han leste eldre og nyere litteratur, både norsk og utenlandsk
- satte Henrik Wergeland spesielt høyt
- grunnen var diktingen og det politiske engasjementet

- i Bergen møtte Bjørnson skuespilleren Karoline Reimers og forelsket seg
- giftet seg i Søgne kirke
- ble vigd av far til Bjørnstjerne

- Bjørnson var en åpen og politisk engasjert person
- tok han aktivt del i den offentlige politiske, moralske og religiøse debatten
- først og fremst lyriker, men også  forteller og dramatiker
- i 1870 kom diktsamlingen "Digte og sange", som blant annet inneholder  fedrelandsangen vår (Rikard Nordraak skrev melodien)
- de fleste diktene har et norsk særpreg, med innslag av norsk natur, folkedikting og talemål

- i 1903 fikk Bjørnson nobelprisen i litteratur
- han døde i Paris i 1910

KVEN VAR BJØRNSTJERNE BJØRNSON?

- fødd 1832
- var presteson og voks oppBjørgan prestegard i Kvikne i Østerdalen
- då han var fem år flytta familien til Nesset i Romsdal
- som 12-åring gjekk han på middelskole i Molde
- ville bli diktar
- prøvde tidleg å skrive både dikt og drama
- han las eldre og nyare litteratur, både norsk og utanlandsk
- sette Henrik Wergeland spesielt høgt
- på grunn av diktinga og det politiske engasjementet

- i Bergen møtte Bjørnson skodespelaren Karoline Reimers og forelska seg
- gifta seg i Søgne kyrkje
- vart vigde av far til Bjørnstjerne

- Bjørnson var ein open og politisk engasjert person
- tok han aktivt del i den offentlege politiske, moralske og religiøse debatten
- først og fremst lyrikar, men også  forteljar og dramatikar
- i 1870 kom diktsamlinga "Digte og sange", som mellom anna inneheld  fedrelandssongen vår (Rikard Nordraak skreiv melodien)
- dei fleste dikta har eit norsk særpreg, med innslag av norsk natur, folkedikting og talemål

- i 1903 fekk Bjørnson nobelprisen i litteratur
- han døydde i Paris i 1910

FILMKLIPP BJØRNSTJERNE BJØRNSON
BIOGRAFI BJØRNSTJERNE BJØRNSON BEGRAVES

HVORDAN KAN LITTERATUR SPEILE SAMFUNNET?

- 1870-årene
- realismen
- ikke lenger bare skildre kjærlighet og følelser
- nå skrevet om den virkelige verdenen slik folk opplever henne
- litteraturen skal fremfor alt være sann
- skildre verdenen så realistisk som mulig
- er med på å skape endring og frihet for menneskene
- avsløre undertrykkelse, levekår til kvinner, fattigdom og elende
- folk skal få innsikt i og forstå hvordan samfunnet er
- temaer som er aktuelle den dag i dag
- Camilla Collett, Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, Alexander Kielland, Jonas Lie og Amalie Skram
- tendensromanen er en roman som kritiserer forholda i samtida
- dramaer og noveller

KORLEIS KAN LITTERATUR SPEGLE SAMFUNNET?

- 1870-åra
- realismen
- ikkje lenger berre skildre kjærleik og kjensler
- no skrive om den verkelege verda slik folk opplever henne
- litteraturen skal framfor alt vere sann
- skildre verda så realistisk som mogleg
- er med på å skape endring og fridom for menneska
- avsløre undertrykking, levekår til kvinner, fattigdom og elende
- folk skal få innsikt i og forstå korleis samfunnet er
- tema som er aktuelle den dag i dag
- Camilla Collett, Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, Alexander Kielland, Jonas Lie og Amalie Skram
- tendensromanen er ein roman som kritiserer forholda i samtida
- drama og noveller

FILM REALISMEN

HVEM VAR HENRIK IBSEN?

- født i Skien 20. mars 1828
- faren var trelasthandler
- satte forretningane sine over styr og konkursbegjært
- hjemmet ble solgt på tvangsauksjon
- kom til å prege mye av forfatterskapet

- femten år gammel flytte Ibsen til Grimstad og begynte i apotekarlære
- dårlig stilt økonomisk
- fikk en sønn med en av tjenestejentene
- måtte betale bidrag i mange år
- holdt seg mye for seg selv
- skrev det første skuespillet sitt i smug
- Catilina ble til under pseudonymet Brynjolf Bjarme
- fikk avslag på å gi ut skuespillet eller sette det opp på teatret

- våren 1850
- til hovedstaden Kristiania
- begynt på Heltbergs «studentfabrikk»
- traff Bjørnstjerne Bjørnson, Jonas Lie og Aasmund Olavsson Vinje
- dårlig resultat
- han bestemte seg for å livnære seg som forfatter
- skrev  flere skuespill og artikler i tidsskrift og aviser
- hadde gjeldsproblem, men tilskudd fra staten hjalp ham

- Ole Bull tilbød ham jobb som teaterinstruktør i Bergen
- hvor traff han Suzannah Thoresen, som senere ble konen
- teatret gikk etter hvert konkurs

- vennen og fienden Bjørnstjerne Bjørnson skaffet penger slik at Ibsen kunne reise utenlands (ulike reiser som varte fra 1864 til 1891)
- Ibsen opplevde å bli verdensberømt
- fikk aldri nobelprisen i litteratur
- døde i 1906
- har fremfor noen andre sett Norge på det litterære verdenskartet
- skrev historiske og nasjonalromantiske dramaer, idédrama, borgerlige samtidsdramaer og borgerlige symboldramaer
- han stiller mange utfordrende spørsmål til publikum som er like aktuelle i dag
- er en av de mest kjent fortatterene fra Norge

KVEN VAR HENRIK IBSEN?

-  fødd i Skien 20. mars 1828
- faren var trelasthandlar
- sette forretningane sine over styr og slått konkurs
- heimen vart seld på tvangsauksjon
- kom til å prege mykje av forfattarskapen

- femten år gammal flytta Ibsen til Grimstad og byrja i apotekarlære
- dårleg stelt økonomisk
- fekk ein son med ei av tenestejentene
- måtte betale bidrag i mange år
- heldt seg mykje for seg sjølv
- skreiv det første skodespelet sitt i smug
- Catilina vart til under pseudonymet Brynjolf Bjarme
- fekk avslag på å gi ut skodespelet eller setje det opp på teateret

- våren 1850
- til hovudstaden Kristiania
- byrja på Heltbergs «studentfabrikk»
- trefte Bjørnstjerne Bjørnson, Jonas Lie og Aasmund Olavsson Vinje
- dårleg resultat
- han bestemte seg for å livnære seg som forfattar
- skreiv  fleire skodespel og artiklar i tidsskrift og aviser
- hadde gjeldsproblem, men tilskot frå staten hjelpte han

- Ole Bull tilbaud han jobb som teaterinstruktør i Bergen
- der trefte han Suzannah Thoresen, som seinare vart kona
- teateret gjekk etter kvart konkurs

- vennen og fienden Bjørnstjerne Bjørnson skaffa pengar slik at Ibsen kunne reise utanlands (ulike reiser som varte frå 1864 til 1891)
- Ibsen opplevde å bli verdskjend
- fekk aldri nobelprisen i litteratur
- døydde i 1906
- har framfor nokon andre sett Noreg på det litterære verdskartet
- skreiv historiske og nasjonalromantiske drama, idédrama, borgarlege samtidsdrama og borgarlege symboldrama
- han stiller mange utfordrande spørsmål til publikum som er like aktuelle i dag
- er ein av dei mest kjende fortattarane frå Noreg

BIOGRAFI HENRIK IBSEN

HVORDAN VAR DET I NORGE PÅ BEGYNNELSEN AV 1800-TALLET?

- 1870-årene
- Henrik Ibsen sluttet å skrive historiske dramaer og idédrama
- mer opptatt av de politiske og sosiale problemstillingene i samtiden

- det borgerlige samtidsdramaet
- problematiserer det livet som borgerskapet levde
- stilte spørsmål med hvordan borgerne så på verdenen, livet og seg selv
- vi kaller slike dramaer for realistiske dramaer
- "Et dukkehjem" er eksempel på et slikt drama
- tok opp stillingen kvinnene hadde i ekteskapet

- Ibsen valgte tema som var en del av samfunnsdebatten
- tema slik han mente det burde være

- det var strenge krav om å etterligne virkeligheten så nøyaktig som mulig, både gjennom replikkene til skuespillerne og gjennom scenehenvisningene

- de aller fleste av Ibsens drama pågår inne, oftest i en stue
- titteskapteknikken
- den fjerde veggen er borte, slik at publikum kan titte inn

- Ibsen skriver ikke bare replikker i stykkene sine
- gir og utførlig scenehenvisninger

Kva var ibsen sine borgarlege samtidsdrama?

- 1870-åra
- Henrik Ibsen slutta å skrive historiske drama og idédrama
- meir oppteken av dei politiske og sosiale problemstillingane i samtida

- det borgarlege samtidsdramaet
- problematiserer det livet som borgarskapet levde
- stilte spørsmål med korleis borgarane såg på verda, livet og seg sjølv
- vi kallar slike drama for realistiske drama
- "Et dukkehjem" er døme på eit slikt drama
- tok opp stillinga kvinnene hadde i ekteskapet

- Ibsen valde tema som var ein del av samfunnsdebatten
- tema som han meinte burde bli det

- det var strenge krav om å etterlikne verkelegheita så nøyaktig som råd, både gjennom replikkane til skodespelarane og gjennom scenetilvisingane

- dei aller fleste av Ibsens drama går føre seg inne, oftast i ei stove
- titteskapsteknikken
- den fjerde veggen er borte, slik at publikum kan titte inn

- Ibsen skriv ikkje berre replikkar i stykka sine
- han gir og utførlege scenetilvisingar

HVEM VAR ALEXANDER KIELLAND?

- født i 1849
- var sønn av en rik kjøpmann i Stavanger, og familien hørte til den ledende krinsen innenfor forretningslivet i byen
- i 1855 begynte ham på latinskolen i byen
- forlovet seg med Beate Ramsland, som kom fra en haugianerslekt
- begynte på universitetet

- tok juridisk embetseksamen i 1871
- giftet seg med Beate da han var 23 år gammel

- tok etter hvert til å interessere seg for Charles Darwins teorier og den danske filosofen Søren Kierkegaard
- faren likte ikke det særlig godt

- Kielland begynte å eksperimentere med skrivingen
- skrev små essay, men det gikk ikke særlig bra i begynnelsen

- 1878 drog ham til Paris
- ble venn med en del andre nordmenn
- Bjørnstjerne Bjørnson var en av dem

- våren 1879 gav Kielland ut boken Novelletter
- gjorde han kjent både i Norge og i de øvrige Norden
- i 1880 kom romanen Garman & Worse

- ville noe med diktingen sin, ville kritisere, avsløre og forandre samfunnet
- skrev om religion og kirke, samliv og ekteskap, latinundervisning og oppdragelse i skolen, pliktmoral og hykleri i samfunnet og forretningsmoral hos borgerskapet
- ville appellere til fornuften hos leseren
- fornuften skulle føre samfunnet fremover, samtidig som menneskene skulle bli mer opplyst og frie

- arbeidet som politiker for partiet Venstre, redaktør, borgermester og amtmann
- døde i 1906

KVEN VAR ALEXANDER KIELLAND?

- fødd i 1849
- var son av ein rik kjøpmann i Stavanger, og familien høyrde til den leiande krinsen innanfor forretningslivet i byen
- i 1855 byrja han på latinskolen i byen
- forlova seg med Beate Ramsland, som kom frå ei haugianarslekt
- byrja på universitetet

- tok juridisk embetseksamen i 1871
- gifta seg med Beate då han var 23 år gammal

- tok etter kvart til å interessere seg for Charles Darwins teoriar og den danske filosofen Søren Kierkegaard
- faren likte ikkje det særleg godt

- Kielland byrja å eksperimentere med skrivinga
- skreiv små essay, men det gjekk ikkje særleg bra i byrjinga

- 1878 drog han til Paris
- vart ven med ein del andre nordmenn
- Bjørnstjerne Bjørnson var ein av dei

- våren 1879 gav Kielland ut boka Novelletter
- gjorde han kjend både i Noreg og i resten av Norden
- i 1880 kom romanen Garman & Worse

- ville noko med diktinga si, ville kritisere, avsløre og forandre samfunnet
- skreiv om religion og kyrkje, samliv og ekteskap, latinundervisning og oppseding i skulen, pliktmoral og hykleri i samfunnet og forretningsmoral hos borgarskapet
- ville appellere til fornufta til lesaren
- fornufta skulle føre samfunnet framover, samstundes som menneska skulle bli meir opplyste og frie

- arbeidde som politikar for partiet Venstre, redaktør, borgarmeister og amtmann
- døydde i 1906

BIOGRAFI ALEXANDER KIELLAND

KVA VAR REALISMEN OG NATURALISMEN?

- realisme og naturalisme
- det er synet på mennesket som skiller naturalistene fra realistene
- realistene skriver for å endre gjennom politisk kamp
- i kampen var pennen et viktig våpen

- naturalistene, derimot, skildrer en håpløs verden
- menneskene har ikke noen sjanse i kampen for tilværelsen
- menneskelagnaden er styrt av arv og miljø

-  den norske litteraturen i 1880-årene
- ofte veksler vi mellom begrepene realisme og naturalisme
- begge retningene prøver å skildre menneske og miljønøyaktig og objektivt som mulig

- likevel går naturalistene tettere inn på virkeligheten
- legger mer vekt på å være dokumentariske
- prøver å forklare menneskelivet ut fra et naturvitenskapelig synspunkt

KVA VAR REALISMEN OG NATURALISMEN?

- realisme og naturalisme
- det er synet på mennesket som skil naturalistane frå realistane
- realistane skriv for å endre gjennom politisk kamp
- i kampen var pennen eit viktig våpen

- naturalistane, derimot, skildrar ei håplaus verd
- menneska har ikkje nokon sjanse i kampen for tilværet
- menneskelagnaden er styrt av arv og miljø

-  den norske litteraturen i 1880-åra
- ofte vekslar vi mellom omgrepa realisme og naturalisme
- begge retningane prøver å skildre menneske og miljø nøyaktig og objektivt som råd

- likevel går naturalistane tettare inn på verkelegheita
- legg meir vekt på å vere dokumentariske
- prøver å forklare menneskelivet ut frå eit naturvitskapleg synspunkt

FILM REALISMEN
FILM NATURALISMEN
Fyll ut et «boksskjema» med fakta om realismen. Du skal kunne snakke fritt til medelever om denne epoken med hjelp av boksskjemaet.
BOKMÅLNYNORSK
Fyll ut et «boksskjema» med fakta om naturalismen. Du skal kunne snakke fritt til medelever om denne epoken med hjelp av boksskjemaet.
BOKMÅLNYNORSK

HVEM VAR AMALIE SKRAM?

- Camilla Collett inspirerte flere kvinnelige forfattere
- omkring 1870 begynte en kvinnebevegelse å ta form
- kvinnespørsmål ble et aktuelt tema i samfunnsdebatten

- Amalie Skram ble født i Bergen i 1846
- var eneste jenten i en stor søskenflokk
- vekket oppsikt med det mørke håret sitt og de dype brune øynene
- hun virket sydlandsk
- kunne oppfattes som uredd, skandaløs og utleverende
- da Amalie ble konfirmert, gikk faren konkurs
- reiste i all hast til Amerika
- kom ikke tilbake til Norge

- hun giftet seg med skipskaptein Miller
- fungerte ikke
- hun valgte å gå fra ham
- hun fikk nervesammenbrudd og måtte legges inn på Gaustad psykiatriske sykehus
- flere av bøkene hennes skildrer inntrykk og opplevelser fra denne perioden

- i 1879 møtte Amalie Skram Bjørnstjerne Bjørnson
- svært begeistret for ham
- hun leste også Ibsen og Kielland og om deres kvinnskikkelser

- møtte Erik Skram, og 1884 giftet dem seg og flyttet til København
- ekteskapet gikk i oppløsning, men det var en periode som var god for henne

- i 1885 kom debutromanen "Constance Ring"
- forteller om ekteskapshistorien til en ulykkelig kvinne og om seksuelle utskeielser mannfolk hadde både før og under ekteskapet
- vakte mye oppstyr

- hun møtte ellers mye motstand for skrivingen sin
- noveller og romaner
- brøt med mange av normene og reglene i samtida for hvilken kvinner burde skrive om
- dristige og intime skildringer av kjærlighet og ekteskap
- skrev også om seksuelle spørsmål
- fikk ikke dikterlønn
- gjorde henne bitter

- i sine siste år levde hun ensomt i København
- døde 15. mars 1905

- er en av de virkelig store norske forfatterne

KVEN VAR AMALIE SKRAM?

- Camilla Collett inspirerte fleire kvinnelege forfattarar
- omkring 1870 byrja ei kvinnerørsle å ta form
- kvinnespørsmål vart eit aktuelt tema i samfunnsdebatten

- Amalie Skram vart fødd i Bergen i 1846
- var einaste jenta i ein stor syskenflokk
- vekte oppsikt med det mørke håret sitt og dei djupe brune auga
- ho verka sydlandsk
- kunne oppfattast som uredd, skandaløs og utleverande
- då Amalie vart konfirmert, gjekk faren konkurs
- reiste  i all hast til Amerika
- der vart han buande resten av livet

- ho gifta seg med skipskaptein Miller
- fungerte ikkje
- ho valde å gå frå han
- ho fekk nervesamanbrot og måtte leggjast inn på Gaustad psykiatriske sjukehus
- fleire av bøkene hennar skildrar inntrykk og opplevingar frå denne perioden

- i 1879 møtte Amalie Skram Bjørnstjerne Bjørnson
- svært begeistra for han
- ho las også Ibsen og Kielland og om deira sine kvinnskikkelsar

- møtte Erik Skram, og 1884 gifte dei seg og flytta til København
- ekteskapet gjekk i oppløysing, men det ei var periode som var god for henne

- i 1885 kom debutromanen "Constance Ring"
- fortel ho om ekteskapshistoria til ei ulykkeleg kvinne og om seksuelle utskeiingar mannfolk hadde både før og under ekteskapet
- vekte mykje oppstyr

- ho møtte elles mykje motstand for skrivinga si
- noveller og romanar
- braut med mange av normene og reglane i samtida for kva kvinner burde skrive om
- dristige og intime skildringar av kjærleik og ekteskap
- skreiv også om seksuelle spørsmål
- fekk ikkje diktarløn
- gjorde henne bitter

- i sine siste år levde ho einsamt i København
- døydde 15. mars 1905

- er ein av dei verkeleg store norske forfattarane

BIOGRAFI AMALIE SKRAM
Lag en oversiktlig tidslinje over språkhistorien til Norge. Bruk eventuelt tidligere utdelt tidslinje!
BOKMÅLNYNORSK
PLAKAT SPRÅKEPOKENE
Noter informasjon om språket1800-tallet.
BOKMÅLNYNORSK

HVA TENKTE MAN OM SPRÅKET ETTER 1814?

- etter unionen med Danmark
- oppløst i 1814
- vokste fram en tanke om at alle som bebodde Norge, hadde en felles kultur og historie
- Norge var en egen nasjon
- mange ønsket å fjerne seg fra den danske kulturen

- få et eget særnorsk skriftspråk
- ville være praktisk
- vanskelig for norske barn å lære seg å skrive dansk (stor avstand mellom skrift og tale)

- 1830-tallet
- stor debatt om hvordan skriftspråket i Norge burde se ut
- det oppsto tre hovedretninger

- landsmål (ble nynorsk)
- de som ville lage et helt nytt norsk skriftspråk (PA. Munch, Ivar Aasen, Henrik Wergeland)

- riksmål (ble bokmål)
- de som ville fornorske dansken (Knud Knudsen, Asbjørnsen og Moe)

- dansk
- de som ville holde på det danske språket I Norge ( Johan S. Welhaven)

- de som ville holde på dansk tapt fort
- de to andre retningene ble gjeldende

- Henrik Wergeland
- bruk dialektord i skriftspråket
- man ville få et rikere språk

KVA TENKTE EIN OM SPRÅKET ETTER 1814?

- etter unionen med Danmark
- oppløyst i 1814
- vaks fram ein tanke om at alle som budde i Noreg, hadde ein felles kultur og historie
- Noreg var ein eigen nasjon
- mange ønskte å fjerne seg frå den danske kulturen

- få eit eige særnorsk skriftspråk
- ville vere praktisk
- vanskeleg for norske barn å lære seg å skrive dansk (stor avstand mellom skrift og tale)

- 1830-talet
- stor debatt om korleis skriftspråket i Noreg burde sjå ut
- det oppstod tre hovudretningar

- landsmål (vart nynorsk)
- dei som ville lage eit heilt nytt norsk skriftspråk (PA. Munch, Ivar Aasen, Henrik Wergeland)

- riksmål (vart bokmål)
- dei som ville fornorske dansken (Knud Knudsen, Asbjørnsen og Moe)

- dansk
- dei som ville halde på det danske språket I Noreg (Johan S. Welhaven)

- dei som ville halde på dansk tapte fort
- dei to andre retningane vart gjeldande

- Henrik Wergeland
- bruke dialektord i skriftspråket
- han ville få eit rikare språk

FILMKLIPP NASJONSBYGGING OG SPRÅK

HVA VAR RIKSMÅL?

- læreren Knud Knudsen
- arbeidet med fornorskinga av språket

- var fra bygden og vokste opp i fattige kår
- måtte jobbe hardt for å få seg utdannelse og bli lærer
- opptatt av at skriftspråket måtte være tilgjengelig for alle
- alle samfunnsklassene skulle kunne utdanne seg
- stille mer likt og at språket skulle være lett å lære

- Knudsen måtte velge hvilket talemål som skulle være grunnlaget for det norske skriftspråket
- han mente at det burde være den dannede dagligtalen
- var ganske lik samme hvor du var i landet
- hadde høy status

- han mente man måtte gjøre endringer i språket sakte, men sikkert
- dette skriftspråket ble kalt riksmål
- forløperen til bokmål

KVA VAR RIKSMÅL?

- læraren Knud Knudsen
- arbeide med fornorskinga av språket

- var frå bygda og vaks opp i fattige kår
- måtte jobbe hardt for å få seg utdanning og bli lærar
- oppteken av at skriftspråket måtte vere tilgjengeleg for alle
- alle samfunnsklassene skulle kunne utdanne seg
- stille meir likt og at språket skulle vere lett å lære

- Knudsen måtte velje kva talemål som skulle vere grunnlaget for det norske skriftspråket
- han kom fram til at det burde vere den danna daglegtalen
- var ganske lik same kvar du var i landet
- hadde høg status

- han meinte ein måtte gjere endringar i språket sakte, men sikkert
- dette skriftspråket vart kalla riksmål
- forløparen til bokmål

HVA VAR LANDSMÅL?

- mange var kritiske til fornorskingsarbeidet
- PA Munch mente at dette bare ville gi oss et «fordærvet Dansk»!
- han mente man heller kunne lage et nytt skriftspråk som var rent norsk
- skulle være basert på norrønt og en «gammeldags» dialekt

-Ivar Aasen begynte arbeidet med å lage det nye språket
- var redd for at PA Munch sitt språk ville blitt et språk som veldig få forsto
- han mente at et nytt skriftspråk måtte bli en mellomløsning
- et språk som var norsk, men som folk flest kunne forstå og bruke

- Aasen var opptatt av at språket skulle kunne brukast av alle
- han drog rundt i landet og studerte ulike dialekter
- han fant ut at mange norske dialekter låg tettere på norrønt enn det dansk og svensk gjorde

- Aasen kalte det nye skriftspråket for landsmål
- ble senere døpt om til nynorsk
- skulle være et språk som representerte alle dialektene
- la mest vekt på de dialektene som hadde endret seg minst siden norrønt (Vestlandet)
- Aasen lot også være å bruke danske og tyske ord som ofte ble brukt i byene
- valgte de ordene som hadde opprinnelse i norsk

KVA VAR LANDSMÅL?

- mange var kritiske til fornorskingsarbeidet
- PA Munch meinte at dette berre ville gi oss et «fordærvet Dansk»!
- han meinte ein heller kunne lage eit nytt skriftspråk som var reint norsk
- skulle vere basert på norrønt og ei «gammaldags» dialekt

-Ivar Aasen byrja arbeidet med å lage det nye språket
- var redd for at PA Munch sitt språk ville blitt eit språk som veldig få forstod
- han meinte at eit nytt skriftspråk måtte bli ei mellomløysing
- eit språk som var norsk, men som folk flest kunne forstå og bruke

- Aasen var oppteken av at språket skulle kunne brukast av alle
- han drog rundt i landet og studerte ulike dialektar
- han fann ut at mange norske dialektar låg tettare på norrønt enn det dansk og svensk gjorde

- Aasen kalla det nye skriftspråket for landsmål
- vart seinare døypt om til nynorsk
- skulle vere eit språk som representerte alle dialektane
- la mest vekt på dei dialektane som hadde endra seg minst sidan norrønt (Vestlandet)
- Aasen lét også vere å bruke danske og tyske ord som ofte vart brukt i byane
- valde dei orda som hadde opphav i norsk

RIKSMÅL ELLER LANDSMÅL?

- mange jobbet hardt for både riksmålet og landsmålet
- de fikk etter hvert lønn for strevet

- det kom hele tiden nye rettskrivingshefter for riksmål
- små fornorskingsendringar
- fra 1885 begynte staten å kontrollere og godkjenne endringene

- det store gjennombruddet for landsmålet kom i 1885
- jamstillingsvedtaket
- Stortinget bestemte at riksmål og landsmål skulle være sidestilte målformer både i skolen og som offisielle språk
- førte til en langvarig språkstrid mellom forkjemperne for landsmålet og tilhengerene av riksmålet

RIKSMÅL ELLER LANDSMÅL?

- mange jobba hardt for både riksmålet og landsmålet
- dei fekk etter kvart løn for strevet

- det kom heile tida nye rettskrivingshefte for riksmål
- små fornorskingsendringar
- frå 1885 byrja staten å kontrollere og godkjenne endringane

- det store gjennombrotet for landsmålet kom i 1885
- jamstillingsvedtaket
- Stortinget bestemte at riksmål og landsmål skulle vere jamstilte målformer både i skulen og som offisielle språk
- førte til ein langvarig språkstrid mellom forkjemparane for landsmålet og tilhengjarane av riksmålet

HVA ER EN INTERJEKSJON?

- interjeksjon
- en ytring som kan stå alene og samtidig gi mening
- kan ikke bøyes

- flere typer
- lydhermingsord, eller onomatopoetikon (pling!, voff!)
utropsord (hurra!, uff!)
- svarord (ja, nei)
- hilsener (hei!, hallo!)

- kan gi uttrykk for sterke følelser
- bannskapsord

- en interjeksjon står alene
- ofte utropstegn (Hei!, Heisann!)

- står interjeksjonen sammen med en setning
- skille den ut med komma
- utropstegn etter setningen (Fy, så lat du er!)

HVA ER EN INTERJEKSJON?
HVILKE TYPER INTERJEKSJONER FINNES?
HVORDAN BRUKES UTROPSTEGNET VED INTERJEKSJONER?

HVA ER EN INTERJEKSJON

- interjeksjon
- ei ytring som kan stå åleine og samtidig gi meining
- kan ikkje bøyast

- fleire typar
- lydhermingsord, eller onomatopoetikon (pling!, voff!)
utropsord (hurra!, uff!)
- svarord (ja, nei)
- helsingar (hei!, hallo!)

- kan gi uttrykk for sterke kjensler
- bannskapsord

- når en interjeksjon står åleine
- ofte utropsteknn (Hei!, Heisann!)

- interjeksjonen saman med ei setning
- skilje den ut med komma
- utropsteikn etter setninga (Fy, så lat du er!)

KVA ER EIN INTERJEKSJON?
KVA FOR TYPAR INTERJEKSJONER HAR VI?
KORLEIS VERT UTROPSTEIKNET BRUKT VED INTERJEKSJONAR?

HVORDAN BRUKER MAN KOLON?

- kolon
- skilletegn som ser slik ut:
- brukt fremfor direkte tale og oppramsing
- i vanlig tekst skriver vi kolon uten mellomrom fremfor
- mellomrom etter tegnet

KORLEIS BRUKAR EIN KOLON?

- kolon
- skiljeteikn som ser slik ut:
- brukt framfor direkte tale og oppramsing
- i vanleg tekst skriv vi kolon utan mellomrom framfor
- mellomrom etter teiknet

Når skal en bruke kolon? Se på reglene og skriv eksempel!

HVORDAN BRUKER MAN SEMIKOLON?

- semikolon
- skilletegn som ser slik ut;
- mellomting mellom komma og punktum
- vi kan bare bruke tegnet hvor det er mulig å sette punktum

- lage et lite opphold mellom helsetninger som utfyller kvarandre
- det skal ikke være stor forbokstav etter semikolon
- unntak ved særnamn

- bruke til å skille ledd i en oppregning

KORLEIS BRUKAR EIN SEMIKOLON?

- semikolon
- skiljeteikn som ser slik ut;
- mellomting mellom komma og punktum
- vi kan berre bruke teiknet der det er mogleg å setje punktum

- lage eit lite opphald mellom heilsetningar som utfyller kvarandre
- det skal ikkje vere stor forbokstav etter semikolon
- unntak ved særnamn

- bruke til å skilje ledd i ei opprekning

Når skal en bruke semikolon? Se på reglene og skriv eksempel!

HVORDAN BRUKER MAN OVENFOR, OVAFOR OG OVERFOR?

- ovenfor/ovafor
- betyr høyere oppe (enn noe annet)
- eller tidligere i fremstillingen

- overfor
- betyr vendt mot, ansikt til ansikt med, i forhold til eller mot

KoRLEIS BRUKAR EIN OVANFOR OG OVERFOR?

- ovanfor/ovafor
- betyr høgare oppe (enn noko anna)
- eller tidlegare i framstillinga

- overfor
- betyr vendt mot, ansikt til ansikt med, framfor, imot, i tilhøvet til eller når det gjeld

HVORDAN BRUKER MAN Hver/vær/være/vert RIKTIG?

- ordene hver, hvert, være, vært, vert og vær
- lette å blande sammen

- substantiv er navn på noe eller noen

- verb
- forteller oss hva noen gjør eller hva som hender
- uttrykker handling

- determinativ
- bestemmerord
- peker ut, eller forteller om, forholdet til substantivet

...

...

HVORDAN SKRIVES STUMME LYDER?

- stum d
- ord uttales ikke alltid slik de blir skrevet (glad, vid, hånd, gård, jord, vond, tid, fjord, fred, kald, land, rund)
- dialektord (land, ord, stund, blad, brød, and, ved, glad, sand, midten, god)

- stum g
- ord som ender på -ig (mektig, allsidig, verdig, dyktig, artig, avhengig, bestandig)
- ord som ender på -lig (bolig, alvorlig, ansvarlig, østlig/austlig, barnslig, barnevennlig, betenkelig, billig, farlig)
- g inne i ord (selge, følge)
- g i slutten av ord (deig, seig, virkelig, endelig)
- g foran j (gjedde, gjeld, gjemme, gjenfortelling, gjeng, gjennom, gjest, gjeter, gjødsel, igjen)

- stum h
- når bokstaven h står foran en annen konsonant, er den alltid stum
- ofte er den andre konsonanten en j eller en v (hvilken, hvorfor, hvete, brød, hvit, hjelp, hjem, hjul, hjelm)
- alle spørreord som uttales med v, har h som første bokstav

- stum i
- konsonanten i kan være stum i begynnelsen av noen ord (ljå, ljom, ljuge/juge, ljore)

- stum s
- s kan være bindebokstav i sammensatte ord der det neste leddet begynner på s (nyhetssak, angrepsspiller, bass-sanger/bassanger, dåpssalme, forbudsskilt, gledesspreder, fylkessykehuset)

- stum t
- i bestemt form entall har intetkjønnsord i mange dialekter stum t i slutten av ordet (et hus - huset - hus - husa/husene)
- ordet det har også stum t

KORLEIS SKRIVAST STUMME LYDAR?

- stum d
- nokre dialektar har enkelte ord stum d (vid, fred, glad, jord, land, tid, fjord, hand, gard, kald, vond, rund, and, ord, stund, blad, brød, and, ved, glad, sand, midten, god)

- stum g
- ord som endar på -ig (mektig, allsidig, verdig, dyktig, artig, avhengig, bestandig)
- ord som endar på -leg eller -lig (alvorleg, ansvarleg, austleg, barnsleg, barnevennleg, betenkeleg, billeg/billig, villig, forskjellig, frivillig)
- g i slutten av ord (deig, seig, verkeleg, endeleg)
- g framfor j (gjedde, gjeld, gjeng, gjennom, gjest, gjetar, gjødsel, igjen, bølgje, avgjerd)

- stum h
- når bokstaven h står framfor ein annan konsonant, er han alltid stum (hjarte, hjelm,hjelpe, hjul, hjort, hjørne, hjå, hjerne)

- stum i
- konsonanten i kan vere stum i starten av nokre ord (ljå, ljom, ljuge, ljug, ljore)

- stum s
- bokstaven s kan vere bindebokstav i samansette ord der det neste leddet begynner på
- mange sløyfer den siste s-en når dei uttalar slike ord (angrepsspelar, buss-sjåfør/bussjåfør, dåpssalme, forbodsskilt, handelsstand, fylkessjukehuset)

- stum t
- i bestemt form eintal har inkjekjønnsord i mange dialektar stum t i slutten av ordet (et hus - huset - hus - husa)

HVA ER DRAMA?

- ordet drama
- gresk og betyr handling
- skuespillteater
- dramaer som er skrevt for å bli lest
- lesedramaer

- handlingen i et drama skjer her og nå
- fanger det som skjer i øyeblikket
- se det som pågår, til minste detalj
- gjennom det personene sier, og måten de oppfører seg på

- er delt opp i akter
- første akt (bekjent med personene, miljøet og tiden de lever i)
- aktene består igjen av scener ( som avsnittene i en bok)
- hver akt inneholder en hoveddel

- det finnes drama som ikke er delte inn i akter
- enakter

Kva er drama?

- ordet drama
- gresk og tyder handling
- skodespelteater
- drama som er skrivne for å bli lesne
- lesedrama

- handlinga i eit drama skjer her og no
- fangar det som skjer i augneblinken
- sjå det som går føre seg, til minste detalj
- gjennom det personane seier, og måten dei oppfører seg på

- er delt opp i akter
- første akt (kjent med personane, miljøet og tida dei lev i)
- aktene består igjen av scener (som avsnitta i ei bok)
- kvar akt inneheld ein hovuddel

- det finst drama som ikkje er delte inn i akter
- einaktarar

HVORDAN ER HANDLINGSGANGEN I ET DRAMA?

- Aristoteles (384-322 f.Kr.)
- skrev om hvordan et drama skal være
- følge et helt fast mønster
- en begynnelse eller innledning (eksposisjonen)
- anslag (en åpningsscene som fanger interessen)
- presentasjon av personene

- hoveddel eller et midtparti
- utdyping og opptrapping
- problemet eller konflikten blir tydelig og blir forsterket
- høydepunkt/vendepunkt/klimaks
- den avgjørende konfrontasjonen
- handlingen snur

- avslutning
- handlingen blir roet ned
- alt er avgjort, eller slutten er åpen

- slik bygges opp et drama
- er det overordnede prinsippet i dramaet

- handlingen i dramaet bygger på et problem som ikke er løst, en konflikt
- presenteres i begynnelsen av dramaet
- setter handlingen i gang

- viktig å få innsikt i hendelser som har skjedd før
- prologer (forord om hva som hadde hendt tidligere)
- Sofokles (stor gresk forfatter)
- den retrospektive teknikken (tilbakeskuende)
- gjennom replikkene blir fortiden rullet opp
- vi får vite hva som har hendt før
- Henrik Ibsen brukte denne teknikken
- spenningskurve, høydepunkt og vendepunkt gjelder også for dramaet
- klimakset er det absolutte høydepunktet i dramaet
- etter høydepunktet kommer vendepunktet (peripeti)
- det hele går mot en løsning og avslutning
- vendepunktet avgjør hvordan stykket skal slutte
- konflikten blir løst, på den ene eller den andre måten

Korleis er handlingsGANGEN i eit drama?

- Aristoteles (384-322 f.Kr.)
- skreiv om korleis eit drama skal vere
- følgje eit heilt fast mønster
- ei byrjing eller innleiing (eksposisjonen)
- anslag (ei åpningsscene som fangar interessa)
- presentasjon av personane

- hoveddel eller eit midtparti
- utdyping og opptrapping
- problemet eller konflikten blir tydeleg og blir forsterka
- høgdepunkt/vendepunkt/klimaks
- den avgjerande konfrontasjonen
- handlinga snur

- avslutning
- handlinga blir roa ned
- alt er avgjort, eller slutten er open

- strukturen i dramaet
- er det overordna prinsippet i dramaet

- handlinga i dramaet byggjer på eit problem som ikkje er løyst, ei konflikt
- presenterast i byrjinga av dramaet
- set handlinga i gong

- viktig å få innsikt i hendingar som har skjedd før
- prologar (forord om kva som hadde hendt tidlegare)
- Sofokles (stor gresk forfattar)
- den retrospektive teknikken (tilbakeskodande)
- gjennom replikkane blir fortida rulla opp
- vi får vite kva som har hendt før
- Henrik Ibsen brukte denne teknikken
- spenningskurve, høgdepunkt og vendepunkt gjeld også for dramaet
- klimakset er det absolutte høgdepunktet i dramaet
- etter høgdepunktet kjem vendepunktet (peripeti)
- det heile går mot ei løysing og avslutning
- vendepunktet avgjer korleis stykket skal slutte
- konflikta blir løyst, på den eine eller den andre måten

HVORDAN KAN MAN LAGE ET DRAMA?

- manus
- en skreven dramatekst
- før manuset blir skrevet
- idé til innhold og handling
- kan gjerne ha utgangspunkt i en roman

- vanlig å skrive et kort sammendrag av handlingen først
- synopsis

- deretter må man gi hver person personligheten sin, ønske og personlige mål
- det må være motsetninger mellom personene

- det er vanlig å dele historien inn i akter (hoveddeler) og scener (mindre deler)

KORLEIS KAN EIN LAGE EIT DRAMA?

- manus
- ein skriven dramatekst
- før manuset blir skrive
- idé til innhald og handling
- kan gjerne ha utgangspunkt i ein roman

- vanleg å skrive eit kort samandrag av handlinga først
- synopsis

- deretter må ein gi kvar person personlegheita si, ønska og personlege mål
- det må vere motsetningar mellom personane

- det er vanleg å dele historia inn i akter (hovuddelar) og scener (mindre delar)

HVA er replikkEr og scenetilvisingEr?

- drama
- vi blir kjent med personene og det miljøet de lever i gjennom replikker
- vi kan kalle den direkte tale
- replikker er det skuespillerne sier

- kan være monologer
- det samme som enetale
- dialiogar
- nå skuespillerne snakker sammen

- replikkene forteller oss hvem personene er, hva de tenker og føler
- de driver handlingen fremover
- gir oss også et inntrykk av hvilken sosial klasse personen kommer fra
- gjennom ordvalg, dialekt og slang

- scenehenvisninger
- hvordan replikker skal sies
- hvordan forfatteren har tenkt seg at det skal se ut på scenen
- hvordan lys, kulisser og kostyme skal være
- hvordan skuespillerne skal oppføre seg
- er markert med kursiv i parentes i manuskriptet
- er på en måte svaret skuespillet har på person- og miljøskildringer i en fortelling

Kva er replikkar og scenetilvisingar?

- drama
- vi blir kjende med personane og det miljøet dei lev i gjennom replikkar
- vi kan kalle det direkte tale
- replikkar er det skodespelarane seier

- kan vere monologar
- det same som einetale
- dialiogar
- nå skodespelarane snakkar saman

- replikkane fortel oss kven personane er, kva dei tenkjer og føler
- dei driv handlinga framover
- gir oss også eit inntrykk av kva sosial klasse personen kjem frå
- gjennom ordval, dialekt og slang

- scenetilvisingar
- korleis replikkar skal seiast
- korleis forfattaren har tenkt seg at det skal sjå ut på scena
- korleis lys, kulissar og kostyme skal vere
- korleis skodespelarane skal oppføre seg
- er markerte med kursiv med parentes i manuskriptet
- er på ein måte svaret skodespelet har på person- og miljøskildringar i ei forteljing

HVILKE FOR VIRKEMIDDEL KAN MAN BRUKE I DRAMA?

-lys- og lydeffekter
- fargenyanser
- dataanimasjon, film/video og musikk
- kostymer og rekvisitter
-  vind, røyk, regn og andre sceniske effekter

- forsterker og fremhever handlingen, konflikter og motsetninger
- er med på å sette en stemning
- som oftest går det hele sammen i en helhetlig opplevelse

KVA FOR VERKEMIDDEL KAN EIN BRUKE I DRAMA?

- lys- og lydeffektar
- fargenyansar
- dataanimasjon, film/video og musikk
- kostyme og rekvisittar
-  vind, røyk, regn og andre sceniske effektar

- forsterkar og framhevar handlinga, konfliktar og motsetningar
- er med på å setje ei stemning
- som oftast går det heile saman i ei heilskapleg oppleving

Lag et tankekart som beskriver dramasjangeren.
BOKMÅLNYNORSK
1800-TALLET DETTE MÅ JEG KUNNE
BOKMÅL • NYNORSK TEKSTER TIL OVERSETTING
TEKST 1
BOKMÅL HVOR BOR DU NÅ?

Maria er fra Argentina. Hun snakker spansk og litt norsk. Hun snakker ikke engelsk. Spansk, norsk og engelsk er språk. Anita er fra Polen. Polen er et land. De snakker polsk i Polen. Polsk er også et språk. Nå bor Maria og Anita i Førde. Oslo er ikke et land. Oslo er en by. Maria bor i Norge nå. Anita bor også i Norge. De lærer norsk.

NYNORSK KVAR BUR DU NO?

Maria er frå Argentina. Ho snakkar spansk og litt norsk. Ho snakkar ikkje engelsk. Spansk, norsk og engelsk er språk. Anita er frå Polen. Polen er eit land. Dei snakkar polsk i Polen. Polsk er og eit språk.
No bur Maria og Anita i Førde. Førde er ikkje eit land. Førde er ein by. Maria bur i Noreg no. Anita bur og i Noreg. Dei lærer norsk.

TEKST 2
BOKMÅL FAMILIEN TIL MARIA

Maria bor i Langgata 2. Hun bor sammen med ei tante og mannen til tanta. Tanta til Maria er fra Argentina, og mannen til tante er fra Norge. De har to barn, en gutt på tolv år og ei jente på to år. Gutten heter Emilio, og jenta heter Linda. Mora og faren til Maria bor i Argentina.

NYNORSK FAMILIEN TIL MARIA

Maria bur i Langgata 2. Ho bur saman med ei tante og mannen til tanta. Tanta til Maria er frå Argentina, og mannen til tanta er frå Noreg. Dei har to barn, ein gut på tolv år og ei jente på to år. Guten heiter Emilio og jenta heiter Linda. Mora og faren til Maria bur i Argentina.

TEKST 3
BOKMÅL FRA MORGEN TIL KVELD

Maria står opp klokka sju. Hun spiser frokost klokka halv åtte. Klokken åtte sykler hun til skolen.
Hun er på skolen fra klokka halv ni til klokka to. Fra halv tolv til tolv er det storefri. Da går hun i kantina og spiser mat. Hun drikker melk eller vann.
Maria kommer hjem fra skolen klokka halv tre. Så gjør hun lekser og hører på musikk. Hun liker å høre på musikk.

NYNORSK FRÅ MORGON TIL KVELD

Maria står opp klokka sju. Ho et frukost klokka halv åtte. Klokka åtte syklar ho til skulen.
Ho er på skulen frå klokka halv ni til klokka to. Frå halv tolv til tolv er det storefri. Då går ho i kantina og et mat. Ho drikk mjølk eller vatn.
Maria kjem heim frå skulen klokka halv tre. Så gjer ho lekser og høyrer på musikk. Ho liker å høyre på musikk.

TEKST 4
BOKMÅL HUSET MITT

Jeg heter Anita og bor i tredje etasje i ei blokk.
I leiligheten har vi fire rom, kjøkken og bad.
Kjøkkenet er ikke så stort, men det er koselig. Vi har et bord og fire stoler på kjøkkenet. Badet er fint, med badekar og dusj. Vi har fliser på gulvet.
Mamma og pappa har et soverom sammen. Det er blått. Vi har en balkong. På balkongen er det blomster og fin utsikt over byen.

NYNORSK HUSET MITT

Eg heiter Anita og bur i tredje etasje i ei blokk.
I leilegheita har vi fire rom, kjøken og bad.
Kjøkenet er ikkje så stort, men det er koseleg. Vi har eit bord og fire stolar på kjøkenet. Badet er fint, med badekar og dusj. Vi har fliser på golvet.
Mamma og pappa har eit soverom saman. Det er blått. Vi har ein balkong. På balkongen er det blomar og fin utsikt over byen.

TEKST 5
BOKMÅL HUSARBEID

I dag er det lørdag. Tante, onkel og Maria gjør husarbeid. Tante vasker kjøkkenet og badet, mens onkel støvsuger stua og soverommet. Maria rer opp senga på rommet og rydder der. Emilio på 12 år vil ikke rydde, men onkel sier: Det er så rotete. Du må rydde på rommet ditt. Emilio spør: Maria, kan du hjelpe meg? Men Maria sier: Jeg vil ikke. Du kan gjøre det selv. Jeg skal rydde mitt eget rom. Tante og Maria henger opp klesvasken. Til slutt lager tante mat, og onkel hjelper henne. Det er fint å dele på husarbeidet.

NYNORSK HUSARBEID

I dag er det laurdag. Tante, onkel og Maria gjer husarbeid. Tante vaskar kjøkenet og badet, mens onkel støvsugar stova og soverommet. Maria reier opp senga på rommet og ryddar der. Emilio på tolv år vil ikkje rydde, men onkel seier: Det er så rotete. Du må rydde på rommet ditt. Emilio spør: Maria, kan du hjelpe meg? Men Maria seier: Eg vil ikkje. Du kan gjere det sjølv. Eg skal rydde mitt eige rom. Tante og Maria heng opp klesvasken. Til slutt lagar tante mat, og onkel hjelper henne. Det er fint å dele på husarbeidet.

TEKST 6
BOKMÅL ROMMET MITT

Jeg har mitt eget rom. Det er lysegult. På rommet har jeg ei seng med dyne og pute. Jeg har også noen myke kosedyr, en bamse og en katt. Jeg har et skrivebord på rommet mitt. Der gjør jeg leksene mine. Jeg skriver også i dagboka mi når jeg er alene på rommet. Dagboka er hemmelig. På veggen har jeg plakater med bilder av de musikkartistene jeg liker.

NYNORSK ROMMET MITT

Eg har mitt eige rom. Det er lysegult. På rommet har eg ei seng med dyne og pute. Eg har også nokre mjuke kosedyr, ein bamse og ein katt. Eg har eit skrivebord på rommet mitt. Der gjer eg leksene mine. Eg skriv også i dagboka mi når eg er åleine på rommet. Dagboka er hemmeleg. På veggen har eg plakatar med bilde av dei musikkartistane eg liker.

TEKST 7
BOKMÅL I HAGEN

Ibrahim bor i en enebolig. Foran huset er det en stor hage. I hagen har de ei sandkasse. Der sitter lillebroren hans og leker. I hagen er det gress, busker, blomster og trær. De har også en trampoline i hagen. Ibrahim liker å hoppe på trampolinen, men mor sier: Du må være forsiktig. Du må ikke falle og slå deg.
Ved siden av huset er det en garasje. I garasjen står bilen deres. Bak garasjen står sykkelen til Ibrahim.

NYNORSK I HAGEN

Ibrahim bur i ein einebustad. Framfor huset er det ein stor hage. I hagen har dei ei sandkasse. Der sit veslebroren hans og leikar. I hagen er det gras, buskar, blomstrar og tre. Dei har også ein trampoline i hagen. Ibrahim liker å hoppe på trampolinen, men mor seier: Du må vere forsiktig. Du må ikkje dette og slå deg. Ved sida av huset er det ein garasje. I garasjen står bilen deira. Bak garasjen står sykkelen til Ibrahim.

TEKST 8
BOKMÅL NORGE

Norge har fem landsdeler: Nord-Norge, Midt-Norge (Trøndelag), Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
Oslo ligger på Østlandet. Stavanger og Bergen ligger på Vestlandet. Trondheim ligger i Midt-Norge, og Tromsø ligger i Nord-Norge. På Sørlandet finner vi Kristiansand. Landsdelene er delt i 19 fylker. Fylkene er delt inn i kommuner. Det er over 400 kommuner i landet. Hvilken landsdel bor du i? Hvilket fylke og hvilken kommune?

NYNORSK NOREG

Noreg har fem landsdelar: Nord-Noreg, Midt-Noreg (Trøndelag), Vestlandet, Sørlandet og Austlandet.
Oslo ligg på Austlandet. Stavanger og Bergen ligg på Vestlandet. Trondheim ligg i Midt-Noreg, og Tromsø ligg i Nord-Noreg. På Sørlandet finn vi Kristiansand.
Landet er delt i 19 fylke. Fylka er delte inn i kommunar. Det er over 400 kommunar i landet.
Kva for ein landsdel bur du i? Kva fylke og kva kommune?

TEKST 9
BOKMÅL Å KLE SEG ETTER VÆRET

Det er vinter i Norge. Det er kaldt. Ibrahim fryser. Dette er første vinteren han er i Norge. I Somalia er det varmt hele året. Nå tar han på seg vintersko og Stillongs.

Det er vår i Norge. Snøen smelter. Det blir varmt ute. Sola skinner. Maria tar av seg lue og votter. Hun er svett og varm.

Det er sommer i Norge. Anita liker sommeren. Nå skal Anita bade. Hun tar på seg bikini og løper ut i vannet. Det er gøy å bade.

Det er høst i Norge. Eplene er modne. Bladene på trærne er gule og røde. Bladene faller fra trærne. Det blir kaldt i lufta. Ibrahim tar på seg dynejakke når han skal på skolen. Han liker ikke å fryse. Noen dager er det strålende sol, men andre ganger regner det mye. Lillebror må ta på seg gummistøvler og regntøy i barnehagen.

NYNORSK Å KLE SEG ETTER VÉRET

Det er vinter i Noreg. Det er kaldt. Ibrahim frys. Dette er første vinteren han er i Noreg. I Kenya er det varmt heile året. No tek han på seg vintersko og strømpebukse.

Det er vår i Noreg. Snøen smeltar. Det blir varmt ute. Sola skin. Maria tek av seg lue og vottar. Ho er sveitt og varm.

Det er sommar i Noreg. Anita liker sommaren. No skal ho bade. Ho tek på seg bikini og spring ut i vatnet. Det er gøy å bade.

Det er haust i Noreg. Epla er modne. Blada på trea er gule og raude. Blada fell frå trea. Det blir kaldt i lufta. Ibrahim tek på seg dynejakke når han skal på skulene Han liker ikkje å fryse. Nokre dagar er det strålande sol, men andre gonger regnar det mykje. Veslebror må ta på seg gummistøvlar og regntøy i barnehagen.

TEKST 10
BOKMÅL ANITA HAR INFLUENSA

Jeg har så vondt i hodet! For noen uker siden var jeg forkjølet. Jeg var tett i nesa. Så begynte nesa å renne. Jeg brukte en hel rull med papirlommetørklær! Men jeg hadde ikke feber og gikk på skolen likevel. Men nå føler jeg meg så tung og varm i kroppen. Jeg orker ikke å gå på skolen. Kanskje jeg har influensa?

NYNORSK ANITA HAR INFLUENSA

Eg har så vondt i hovudet! For nokre veker sidan var eg forkjølt. Eg var tett i nasen. Så begynte nasen å renne. Eg brukte ein heil rull med papiriommetørkle! Men eg hadde ikkje feber og gjekk på skulen likevel. Men no føler eg meg så tung og varm i kroppen. Eg orkar ikkje å gå på skulen. Kanskje eg har influensa?

TEKST 11
BOKMÅL BYGNINGSARBEIDER

Faren til Anita er bygningsarbeider. Han bygger hus.
På arbeidsplassen hans er det mange arbeidere fra Polen. Sjefen sier at de må jobbe mye fordi det er mange som vil ha nye hus. Derfor har pappa lang arbeidsdag. Hvorfor kommer pappa alltid så seint hjem? spør Anita. Fordi han har så mye å gjøre på jobben, sier mamma.

NYNORSK BYGNINGSARBEIDAR

Faren til Anita er bygningsarbeidar. Han byggjer hus. På arbeidsplassen hans er det mange arbeidarar frå Polen. Sjefen seier at dei må jobbe mykje fordi det er mange som vil ha nye hus. Derfor har han lang arbeidsdag. Kvifor kjem pappa alltid så seint heim? spør Anita. Fordi han har så mykje å gjere på jobben, seier mamma.

TEKST 12
BOKMÅL HJELPEPLEIER

Mora til Ali har akkurat kommet hjem fra jobb. Hun er sliten. Hun er hjelpepleier på sykehjemmet. Der er det mange gamle mennesker. Hun vasker dem, kler på dem og gir dem mat. Hun hjelper dem opp av senga. Det er tungt å løfte et menneske. Derfor får hun av og til vondt i ryggen. Fordi hun har skiftarbeid, jobber hun noen dager om morgenen og noen dager om kvelden.

NYNORSK HJELPEPLEIAR

Mora til Ali har akkurat komme heim frå jobb. Ho er sliten. Ho er hjelpepleiar på sjukeheimen. Der er det mange gamle menneske. Ho vaskar dei, kler på dei og gir dei mat. Ho hjelper dei opp av senga. Det er tungt å Iyfte eit menneske. Derfor får ho av og til vondt i ryggen. Fordi ho har skiftarbeid, jobbar ho nokre dagar om morgonen og nokre dagar om kvelden.

TEKST 13
BOKMÅL DELTIDSJOBB

Storebroren til Ali, Ahmed, har fått deltidsjobb i butikken. Han jobber en ettermiddag i uka og på lørdager. Han arbeider på lageret, og setter varer i hyllene. Han henter trillevogner og rydder flasker. Det er litt slitsomt.
Ahmed har lyst til å sitte i kassa, men han får ikke lov fordi han bare er 17 år gammel. Han må vente til han er 18 år før han kan jobbe med penger. Ahmed tjener 80 kroner i timen. Det er ikke så mye, men det er fint å ha litt ekstra penger når lønna kommer hver måned.

NYNORSK DELTIDSJOBB

Storebroren til Ali, Ahmed, har fått deltidsjobb i butikken. Han jobbar ein ettermiddag i veka og på laurdagar. Han arbeider på lageret, og set varer i hyllene. Han hentar trillevogner og ryddar flasker. Det er litt slitsamt.
Ahmed har lyst til å sitje i kassa, men han får ikkje lov fordi han berre er 17 år gammal. Han må vente til han er 18 år før han kan jobbe med pengar. Ahmed tener 80 kroner i timen. Det er ikkje så mykje, men det er fint å ha litt ekstra pengar når løna kjem kvar månad.

TEKST 14
BOKMÅL DRØMMEJOBBEN MIN

Læreren spør elevene i klassen: Hva vil dere gjøre når dere blir store? Eva drømmer om å bli danser. Det gjør Maria også. De går på dansing to ganger hver uke.
Mora til Anne er advokat. Det vil Anne også bli.
Sara liker matematikk. Hun vil bli ingeniør eller forsker. Det vil Trine også. Faren til Sebastian er lege. Det vil Sebastian også bli. Omar drømmer om å bli fotballspiller. Det vil Georg også. Omar liker ikke å danse. Det gjør ikke Georg heller.

NYNORSK DRAUMEJOBBEN MIN

Læraren spør elevane i klassa: Kva vil de gjere når de vert store? Eva drøymer om å bli dansar Det gjer Maria òg. Dei går på dansing to gonger kvar veke. Mora til Anne er advokat. Det vil Anne òg bli. Sara liker matematikk. Ho vil bli ingeniør eller forskar. Det vil Trine også.
 Faren til Sebastian er lege. Det vil Sebastian også bli. Omar drøymer om å verte fotballspelar. Det vil Georg også. Omar liker ikkje å danse. Det gjer ikkje Georg heller.

TEKST 15
BOKMÅL IBRAHIM HAR FØDSELSDAG

Det er fredag kveld. Ibrahim ligger i senga og tenker. Han gleder seg til i morgen. Da blir han 15 år. Han skal feire fødselsdagen to ganger
I morgen kveld skal han gå på kino med tre venner, og etterpå skal de et sted og spise pizza.
På søndag skal de ha gjester. Da kommer både bestefar og bestemor, tante og onkel og flere nieser og nevøer.
Ibrahim elsker å leke med de små nevøene på ett og to år. De er så morsomme. De kan ikke snakke ordentlig, men de snakker babyspråk. Ibrahim koser med dem og kiler dem. Da smiler og ler de. De er ikke så flinke til å gå. Noen ganger detter de, og da begynner de å gråte. Men Ibrahim trøster dem.

NYNORSK IBRAHIM HAR FØDSELSDAG

Det er fredag kveld. Ibrahim ligg i senga og tenkjer. Han gler seg til i morgon. Då vert han 14 år. Han skal feire fødselsdagen to gonger. I morgon kveld skal han gå på kino med tre vennar, og etterpå skal dei ein stad og ete pizza.
På søndag skal dei ha gjestar. Då kjem både bestefar og bestemor, tante og onkel og fleire nieser og nevøar.
Ibrahim elskar å leike med dei små nevøane på eitt og to år. Dei er så morosame. Dei kan ikkje snakke skikkeleg, men dei snakkar babyspråk. Ibrahim kosar med dei og kilar dei. Då smiler og ler dei. Dei er ikkje så flinke til å gå. Nokre gonger dett dei, og då begynner dei å gråte. Men Ibrahim trøystar dei.

TEKST 16
BOKMÅL SLEKTNINGER

Ibrahim har mange slektninger i Somalia. Faren til Ibrahim har mange søsken. Noen av dem er halvbrødre og halvsøstre. Noen av dem bor i andre land. Tre brødre og to søstre bor i Somalia, mens en bror bor i Australia, en bor i Dubai og to søstre bor i USA. Ibrahim har derfor mange søskenbarn i andre land.
Også to av besteforeldrene hans bor i Somalia. Ibrahim og familien hans besøker dem hver sommer. Ibrahim gleder seg alltid til å reise til Somalia. Når de kommer til flyplassen, står mange og venter på dem, og alle klemmer ham og er glad for å se ham. Familien har med mange gaver fra Norge til slektningene i Somalia.

NYNORSK SLEKTNINGAR

Ibrahim har mange slektningar i Kenya. Faren til Ibrahim har mange sysken. Nokre av dei er halvbrør og halvsystrer. Nokre av dei bur i andre land. Tre brør og to systre bur i Kenya, mens ein bror bur i Australia. Ein bur i Dubai og to systre bur i USA. Ibrahim har derfor mange syskenbarn i andre land.
Også to av besteforeldra hans bur i Kenya. Ibrahim og familien hans besøkjer dei kvar sommar. Ibrahim gler seg alltid til å reise til Kenya. Når dei kjem til flyplassen, står mange og ventar på dei, og alle klemmer han og er glade for å sjå han. Familien har med mange gåver frå Noreg til slektningane heime i Kenya.

TEKST 17
BOKMÅL PÅ KINO

Ibrahim og vennene hans tok bussen inn til sentrum for å gå på kino. De hentet billettene, og så gikk de til kiosken for å kjøpe noe godt. Ibrahim kjøpte brus og sjokolade, Ali kjøpte potetgull, mens Fredrik og Robert kjøpte popkorn. De gikk inn i salen og fant plassene på 15. rad. Ibrahim likte å sitte langt bak i kinoen. Filmen var morsom, og de lo ganske mye.
Etter kinoen gikk de på pizzarestaurant. De bestilte en stor pizza med kjøttdeig, sopp og ost. Ibrahim likte ikke soppen, men det gjorde ikke så mye. På pizzarestauranten fikk Ibrahim gaver av vennene sine. Det var penger i en konvolutt. For pengene kunne han kjøpe et nytt dataspill som han hadde lyst på. Etter kinoen ble de med hjem til Ibrahim. De håndhilste på hans. Etter en stund måtte de gå hjem. "Takk for meg", sa Ali.

NYNORSK PÅ KINO

Ibrahim og vennene hans tok bussen inn til sentrum for å gå på kino. Dei henta billettane, og så gjekk dei til kiosken for å kjøpe noko godt. Ibrahim kjøpte brus og sjokolade, Ali kjøpte potetgull, mens Fredrik og Robert kjøpte popkorn. Dei gjekk inn i salen og fann plassane på 15. rad. Ibrahim likte å sitje iangt bak i kinoen. Filmen var morosam, og dei lo ganske mykje.
Etter kinoen gjekk dei på pizzarestaurant. Dei bestilte ein stor pizza med kjøtdeig, sopp og ost. Ibrahim likte ikkje soppen, men det gjorde ikkje så mykje. På pizzarestauranten fekk Ibrahim gåver av vennene sine. Det var pengar i ein konvolutt. For pengane kunne han kjøpe eit nytt dataspel som han hadde lyst på. Etter kinoen vart dei med heim til Ibrahim. Dei handhelsa på foreldra hans. Etter ei stund måtte dei gå heim. "Takk for meg", sa Ali.

TEKST 18
BOKMÅL JUL

Jula feirer vi til minne om at Jesus ble født. Før jul er det vanlig å ha en lysestake med sju lys eller en stjerne i vinduet. På lille julaften, 23. desember, er det mange som pynter juletreet. På julaften, 24. desember, går mange i kirken før de spiser en god middag med familie og venner. Under juletreet ligger det pakker som man åpner om kvelden.

Nyttårsaften feirer vi også med god mat sammen med venner eller familie. Klokka tolv sender mange opp fyrverkeri og ønsker hverandre godt nyttår.

NYNORSK JUL

Jula feirar vi til minne om at Jesus vart fødd. Førjul er det vanleg å ha ein lysestake med sju lys eller ei stjerne i vindauget. På vesle julaftan, 23. desember, er det mange som pyntar juletreet. På julaftan, 24. desember, går mange i kyrkja før dei et ein god middag med familie og venner. Under juletreet ligg det pakkar som vert opna om kvelden.

Nyttårsaftan feirar vi også med god mat saman med venner og familie. Klokka tolv sender mange opp fyrverkeri og ønskjer kvarandre godt nyttår.

TEKST 19
BOKMÅL JULEAVLUTNING


Det er fredag 20. desember. Klassen til Rosanna skal ha juleavslutning og spille et julespill om Jesu fødsel. Rosanna skal være Maria. Mor har hjulpet til med å lage klær til henne - lang, brun kjole og hvitt sjal. Dokka hennes skal være Jesusbarnet. Noen elever skal være gjetere, andre skal være engler. Foreldre, besteforeldre og søsken kommer til avslutningen i gymsalen. Når julespillet er slutt, klapper alle.

NYNORSK JULEAVLUTNING

Det er fredag 20. desember. Klassa til Rosanna skal ha juleavslutning og spele eit julespel om Jesu fødsel. Rosanna skal vere Maria. Mor har hjelpt til med å lage klede til henne - lang, brun kjole og kvitt sjal. Dokka hennar skal vere Jesusbarnet. Nokre elevar skal vere gjetarar, andre skal vere englar. Foreldre, besteforeldre og sysken kjem til avslutninga i gymsalen. Når julespelet er slutt, klappar alle.

TEKST 20
BOKMÅL JULENISSEN KOMMER

Et stort juletre står pyntet midt på gulvet. Etter julespillet går alle rundt juletreet. Både store og små synger julesangene. Men plutselig banker det hardt på døra til festsalen. Det blir stille, og noen roper: "Kom inn!" Inn kommer en svær mann med langt, hvitt skjegg, rød frakk og Iue. På ryggen har han en stor, tung sekk. "Er det noen snille barn her?" spør han med mørk stemme. "Ja", roper ungene. "Her er alle snille!" Snart har alle fått pakke av nissen, og det er en pose med frukt og godteri.

NYNORSK JULENISSEN KJEM

Eit stort juletre står pynta midt på golvet. Etter julespelet går alle rundt juletreet. Både store og små syng julesongane. Men plutseleg bankar det hardt på døra til festsalen. Det vert stille, og nokre ropar: "Kom inn!" Inn kjem ein svær mann med langt, kvitt skjegg, raud frakk og Iue. På ryggen har han ein stor, tung sekk. "Er det nokre snille barn her?" spør han med mørk stemme. "Ja" ropar ungane. "Her er alle snille!" Snart har alle fått pakke av nissen, og det er ein pose med frukt og godteri.

TEKST 21
BOKMÅL PÅ FJELLET I PÅSKEN

Ibrahim har en norsk venn. Familien hans har hytte på fjellet, og i år fikk Ibrahim være med Stian på hytta. Hytta ligger like ved et stort skisenter der man kan kjøre slalåm eller stå på snøbrett. Både Ibrahim og Stian står på snøbrett,
Det er tiere bakker ved skisenteret. Noener korte og ikke så bratte. Der står de små barna på ski og på akebrett. En av bakkene er veldig bratt og lang. Ibrahim og Stian tar heisen opp til toppen av en bakke der det er mange kuler som de kan hoppe på. Det er veldig gøy, og de holder på hele dagen. Foreldrene til Stian liker å gå langrenn. En dag er også Ibrahim og Stian med. De går gjennom skogen og etter hvert kommer de opp på fjellet. Der tar de en pause. De drikker kakao fra termos og spiser matpakke med brødskiver og sjokolade. Så flink du er til å gå på ski, Ibrahim, sier foreldrene til Stian. Takk, sier Ibrahim.

NYNORSK PÅ FJELLET I PÅSKA

Ibrahim har ein norsk venn. Familien hans har hytte på fjellet, og i år fekk Ibrahim vere med Stian på hytta. Hytta ligg like ved eit stort skisenter der ein kan køyre slalåm eller stå på snøbrett. Både Ibrahim og Stian står på snøbrett. Det er fleire bakkar ved skisenteret. Nokre er korte og ikkje så bratte. Der renn dei små barna på ski og på akebrett. Ein av bakkane er veldig bratt og lang. Ibrahim og Stian tek heisen opp til toppen av ein bakke der det er mange kular som dei kan hoppe på. Det er veldig gøy, og dei held på heile dagen. Foreldra til Stian liker å gå langrenn. Ein dag er også Ibrahim og Stian med. Dei går gjennom skogen og etter kvart kjem dei opp på fjellet. Der tek dei ein pause. Dei drikk kakao frå termos og et matpakke med brødskiver og sjokolade. Så flink du er til å gå på ski, Ibrahim, seier foreldra til Ibrahim. Takk, seier Ibrahim.

TEKST 22
BOKMÅL NYTTÅR I RUSSLAND

Nyttårsaften er den største høytiden i Russland. Først feirer vi sammen med kolleger på jobben, og om kvelden med familien hjemme.
Kvart på tolv nyttårsaften holder den russiske presidenten tale for folket på TV. Så skåler de voksne med sjampanje, først for det gamle året, og så for det nye året.
Det nye året starter med at barna får gaver. Av og til ligger gavene bare under juletreet. Nissen har vært der. Eller foreldrene betaler for en nisse som ringer på døra og kommer med gaver til barna.
I Russland kalles nissen Bestefar Frost. Han ser ut som den amerikanske, rødkledde Santa Claus, men både skjegget og klærne er lengre. Ofte kommer nissen sammen med barnebarnet sitt, Snøjenta. Hun er en pen jente med lyst hår og blå kjole.

NYNORSK NYTTÅR I RUSSLAND

Nyttårsaftan er den største høgtida i Russland. Først feirar vi saman med kollegaene på jobben, og om kvelden med familien heime. Kvart på tolv nyttårsaftan held den russiske presidenten tale til folket på TV. Så skålar dei vaksne med sjampanje, først for det gamle året, og så for det nye året.
Det nye året startar med at barna får gåver. Av og til ligg gåvene berre under juletreet. Nissen har vore der. Eller foreldra betalar for ein nisse som ringjer på døra og kjem med gåver til barna.
I Russland kallar vi nissen Bestefar Frost. Han ser ut som den amerikanske, raudkledde Santa Claus, men både skjegget og kleda er lengre.
Ofte kjem nissen saman med barnebarnet sitt, Snøjenta. Ho er ei pen jente med lyst hår og blå kjole.

TEKST 23
BOKMÅL SKAL VI LAGE VAFLER?

I går laget Maria vafler. Først tok hun to egg fra kjøleskapet, hakket hull på skallet og helte eggehviten og eggeplommen ned i en bolle. Så helte hun i sukkeret og pisket det sammen. Deretter målte hun opp hvetemelet. Så helte hun melet oppi bollen sammen med bakepulveret. Melka blandet hun i røra litt etter litt. Så fikk røra stå og svelle en stund. Deretter varmet hun vaffeljernet og smurte det med litt margarin.
Til slutt stekte hun vaflene og la dem på en tallerken med en gaffel. Så ropte hun på familien: Nå er vaflene ferdige!

NYNORSK SKAL VI LAGE VAFLAR?

I går laga Maria vaflar. Først tok ho to egg
frå kjøleskapet, hakka hol på skalet og helte eggekvita og eggeplomma ned i ein bolle. Så helte ho i sukkeret og piska det saman. Deretter målte ho opp kveitemjølet. Så helte ho mjølet oppi bollen saman med bakepulveret. Mjølka blanda ho i røra litt etter litt. Så fekk røra stå og svelle ei stund. Deretter varma ho vaffeljernet og smurde det med Iitt margarin.
Til slutt steikte ho vaflane og la dei på ein tallerken med ein gaffel. Så ropte ho på familien: No er vaflane ferdige!

TEKST 24
BOKMÅL NORSKE MATTRADISJONER

De norske mattradisjonene har forandret seg. Folk reiser mer til andre land. De prøver å lage mat de har smakt i ferien. I dag er det lett å få tak i matvarer som var ukjente før. Pizza, kebab, wok og taco er vanlig i mange norske hjem.
Men når det er høytid og fest, husker vi de gamle mattradisjonene. Jula er en viktig høytid, og på julaften vil østlendinger ha svineribbe.
Vestlendingene spiser pinnekjøtt, som er laget av salt lammekjøtt. På Sørlandet vil mange ha fersk torsk til julemiddagen.

NYNORSK NORSKE MATTRADISJONAR

Dei norske mattradisjonane har endra seg. Folk reiser meir til andre land. Dei prøver å lage mat dei har smakt i ferien. I dag er det lett å få tak i matvarer som var ukjende før. Pizza, kebab, wok og taco er vanleg i mange norske heimar.
Men når det er høgtid og fest, hugsar vi dei gamle mattradisjonane. Jula er ei viktig høgtid, og på julaftan vil austlendingar ha svineribbe.
Vestlendingane et pinnekjøt, som er laga av salta saueribbe. På Sørlandet vil mange ha fersk torsk til julemiddagen.

TEKST 25
BOKMÅL MARIA LAGER MAT

Maria liker å hjelpe tanta si på kjøkkenet. Når hun er i hjemlandet Argentina, pleier hun også å hjelpe mora si med å lage mat. Der er det vanlig at kvinnene lærer døtrene sine matlaging.
Onkelen til Maria er også flink å lage mat. Maria har lært å lage pannekaker og risgrøt av onkelen sin. Det er ikke vanskelig. Når hun og fetteren hennes, Emilio, er alene hjemme, setter de ofte en pizza i ovnen. Det er veldig lett.

NYNORSK MARIA LAGAR MAT

Maria liker å hjelpe tanta si på kjøkenet. Når ho er heime i Argentina, pleier ho også å hjelpe mora si med å lage mat. Der er det vanleg at kvinnene lærer døtrene sine å lage mat. Onkelen til Maria er også flink å lage mat. Maria har lært å lage pannekaker og risengrynsgraut av onkelen sin. Det er ikkje vanskeleg. Når ho og Emilio, er åleine heime, set dei ofte ein pizza i omnen. Det er veldig lett.

TEKST 26
BOKMÅL GRETHE OG PETER

Grethe og Petter giftet seg for 14 år siden. De fikk to barn, og Grethe var hjemme med barna. Petter jobbet mye.
- Hvorfor er du aldri hjemme? Jeg er sliten, sa Grethe.
- Jeg er også sliten, sa Petter, og du klager så mye.
De begynte å krangle, og til slutt ble de skilt.
Før i tiden var det ikke så vanlig å skille seg, og det var vanskelig å være enslig mor. I dag er det ganske vanlig. Mange barn bor hos mor og far annenhver uke, og har god kontakt med begge foreldrene.

NYNORSK GRETHE OG PETER

Grethe og Petter gifta seg for 14 år sidan. Dei fekk to barn, og Grethe var heime med barna. Petter jobba mykje.
- Kvifor er du aldri heime? Eg er sliten, sa Grethe.
- Eg er også sliten, sa Petter, og du klagar så mykje.
Dei tok til å krangle, og til slutt vart dei skilde.
Før i tida var det ikkje så vanleg å skilje seg, og det var vanskeleg å vere einsleg mor. I dag er det ganske vanleg. Mange barn bur hos mor og far annankvar veke, og har god kontakt med begge foreldra.

TEKST 27
BOKMÅL MAGNUS OG SIRI

Magnus er ti år. Søstera hans, Siri, blir snart tolv. Nå bor de sammen med mora, som heter Grethe. Grethe har en samboer som heter Kristian. De har en datter som heter Lise, og som er atten måneder gammel.
Annenhver helg og hver onsdag er Magnus og Siri hos faren, som heter Petter. Nå er Petter gift med Trine. Trine og Petter har to barn, Kine, som er fire år gammel, og Einar som snart blir tre.
Magnus har ei søster, Siri, og Siri har en bror, Magnus. Men i tillegg har de tre halvsøsken. De reiser på ferie sammen med faren sin i tre uker hver sommer.

NYNORSK MAGNUS OG SIRI

Magnus er ti år. Systera hans, Siri, blir snart tolv. No bur dei saman med mora, som heiter Grethe. Grethe har ein sambuar som heiter Kristian. Dei har ei dotter som heiter Lise, og som er atten månadar gammal.
Annankvar helg og kvar onsdag er Magnus og Siri hos faren, som heiter Petter. No er Petter gift med Trine. Trine og Petter har to barn, Kine, som er fire år, og Einar som snart blir tre.
Magnus har ei syster, Siri, og Siri har ein bror, Magnus. Men i tillegg har dei tre halvsysken. Dei reiser på ferie saman med faren sin tre veker kvar sommar.

TEKST 28
BOKMÅL HVEM ER ELDST?

Grethe har tre barn. Siri er tolv år. Hun er eldst. Magnus er yngre enn Siri. Han er ti år. Men Lise er yngst. Hun er bare atten måneder gammel.
Foreldrene til Siri og Magnus er skilt. Petter har giftet seg med en dame som heter Trine. De har to barn som heter Kine og Einar. Kine er eldre enn Einar. Hun er fire år, mens Einar er snart tre år. Jeg er størst av barna, sier Siri. Du er mindre enn meg, Magnus. Ja, men jeg er større enn Kine og Einar, sier Magnus. Lise er minst av alle.

NYNORSK KVEN ER ELDST

Grethe har tre barn. Siri er snart 12 år. Ho er eldst. Magnus er yngre enn Siri. Han er 10 år. Men Lise er yngst. Ho er berre 18 månader gammal.
Foreldra til Siri og Magnus er skilde. Petter har gifta seg med ei dame som heiter Trine. Dei har to barn som heiter Kine og Einar. Kine er eldre enn Einar. Ho er fire år, mens Einar er snart tre
Eg er størst av barna, seier Siri. Du er mindre enn meg, Magnus. Ja, men eg er større enn Kine og Einar, seier Magnus. Lise er minst av alle.

TEKST 29
BOKMÅL FOTBALL

Siri liker å spille fotball. Nesten alle jentene i klassen til Siri er med på fotballaget. De trener en gang i uka, og spiller kamp en gang i uka. Det er spennende å spille kamp. Noen ganger taper de kampen. Men mange ganger vinner de. Det er gøy. Faren til Siri er trener på fotballaget. Når det er kamp, kommer hele familien til Siri og ser på. Etter kampen får Siri alltid vaffel eller pølse i kiosken. Det er godt.

NYNORSK FOTBALL

Siri liker å spele fotball. Nesten alle jentene i klassa til Siri er med på fotballaget. Dei trenar ein gong i veka, og spelar kamp ein gong i veka.
Det er spennande å spele kamp. Nokre gonger taper dei kampen. Men mange gonger vinn dei. Det er gøy. Faren til Siri er trenar på fotballaget. Når det er kamp, kjem heile familien til Siri og ser på. Etter kampen får Siri alltid vaflar eller pølse i kiosken. Det er godt.

TEKST 30
BOKMÅL FERIE

I tillegg til de helgene og kveldene Magnus og Siri er hos faren sin, reiser de på ferie sammen i tre uker hver sommer. Da reiser de ofte til utlandet og et sted de kan bade. I juleferien er de enten hos mora i julehelga og faren i nyttårshelga, eller omvendt. I påskeferien og høstferien er de også enten hos mor eller far. Da reiser de ofte på hytta.
Slik har livet deres vært siden de var ganske små. Det som er bra med dette, er at de alltid har en av foreldrene å være sammen med i skoleferiene.

NYNORSK FERIE

I tillegg til dei helgane og kveldane Magnus og Siri er hos faren sin, reiser dei på ferie saman i tre veker kvar sommar. Då reiser dei ofte til utlandet og ein stad dei kan bade. I juleferien er dei anten hos mora i julehelga og faren i nyttårshelga, eller omvendt. I påskeferien og haustferien er dei òg anten hos mor eller far. Då reiser dei ofte på hytta. Slik har livet deira vore sidan dei var ganske små. Det som er bra med dette, er at dei får lite tid åleine utan ein av foreldra.

TEKST 31
BOKMÅL POLITIKERE

Det er mange innvandrere som er aktive i politikken. De fleste sitter i kommunestyrer I rundt omkring i Norge, men også på Stortinget sitter det noen innvandrere. Afshan Rafiq, født 25. februar 1975 i Oslo, ble valgt inn på Stortinget i 2001 og representerer Høyre. Fra 1995 til 2001 var hun medlem av Oslo bystyre. Hun er datter av innvandrere fra Pakistan, og ble den første muslimen valgt inn på Stortinget.

NYNORSK POLITIKARAR

Det er mange innvandrarar som er aktive i politikken, mange sit i kommunestyre rundt omkring i Noreg, men  g på Stortinget sit det nokre innvandrarar.
Afshan Rafiq, fødd 25. februar 1975 i Oslo, vart valt inn på Stortinget i 2001 og representerer Høgre. Frå 1995 til 2001 var ho medlem av Oslo bystyre. Ho er dotter av innvandrarar frå Pakistan, og vart den første muslimen valt inn på Stortinget.

TEKST 32
BOKMÅL JEG VIL DANSE HELE LIVET

Adil Thathaal har breaket siden han var en meter lang. I dag er Adil kjempehøy. Han og noen kamerater pleide å øve tre-fire timer om dagen utenfor Oslo Sentralstasjon. Der danset de til musikk de hadde med seg. Noen ganger kom vaktene og kastet dem ut. Politiet kom også og spurte om legitimasjon. Det var nok fordi vi var mørke i huden, sier Adil.
- Sånn er det med breaking, man får sjelden lov til å trene i vanlige studio.
Før Adil ble seriøs med dansen, var pappas store håp at han skulle bli sanger. Søstera til Adeel synger. Men Adil sier at han vil danse hele livet, til han kommer på gamlehjem.
- Nå kan jeg heldigvis leve av å danse. Jeg har fått mange dansejobber, forteller Adil.

NYNORSK EG VIL DANSE HEILE LIVET

Adil Thathaal har halde på med breikdans sidan han var ein meter høg. I dag er Adil kjempehøg. Framleis øver han og nokre kameratar tre-fire timar kvar dag utanfor Oslo Sentralstasjon. Der dansar dei til musikk frå ein CD-spelar. Nokre gonger kjem vaktene og kastar dei ut. Politiet kjem også og spør etter legitimasjon. Det er nok fordi vi er mørke i huda, seier Adil.
- Sånn er det med breaking, vi får sjeldan lov til å trene i vanlege studio.
Før Adil blei seriøs med dansen, var pappa sitt store håp at han skulle bli songar. Systera til Adil syng. Men Adil seier at han vil danse heile livet, til han kjem på aldersheim.
- No kan eg heldigvis leve av å danse. Eg har fått mange dansejobbar, seier han

TEKST 33
BOKMÅL BABY

Mora til Anita skal ha en baby. Anita vet at hun nesten sikkert skal få en lillesøster. Mora hennes har vært på helsestasjonen hver måned for å kontrollere at alt er bra, og en gang dro hun på sykehuset for å ta ultralyd. Etterpå kom hun hjem med et lite bilde av fosteret inni magen. I dag skal mora og faren dra til byen for å kjøpe seng og vogn til babyen. Faren skal være med mora på sykehuset når hun skal føde. Anita gleder seg til å få en lillesøster, men hun håper at hun ikke vil skrike så mye.

NYNORSK EG VIL DANSE HEILE LIVET

Mora til Anita skal ha ein ny baby. Anita veit at ho nesten sikkert skal få ei veslesyster. Mora hennar har vore på helsestasjonen kvar månad for å kontrollere at alt er bra, og ein gong drog ho til sjukehuset for å ta ultralyd. Ho kom heim med eit lite bilete av fosteret i magen. I dag skal mor og far til byen for å kjøpe seng og vogn til babyen. Far skal vere med mor på sjukehuset når ho skal føde. Anita gler seg til å få ei veslesyster, men håper at ho ikkje vil skrike så mykje.

TEKST 34
BOKMÅL ASTMA

Når Anita løper, blir det noen ganger så tungt å puste. Da hun var fem å gammel, fikk familien en kattunge. Anita koste med katten oppe i senga, men plutselig fikk hun problemer med å puste. De måtte dra på sykehuset. Legen fortalte at hun hadde astma. Hun er dessuten allergisk mot katter og kan ikke spise epler, gulrøtter eller nøtter. Det er så ille at hvis noen av de andre barna i klassen spiser noe med nøtter, kan hun bli syk. Det er litt kjedelig. Spesielt synes Anita det er dumt at hun ikke kan ha katt.

NYNORSK ASTMA

Når Anita spring, hender det at ho vert tungpusta. Då ho var fem år gammal, fekk familien ein kattunge. Anita kosa med katten i senga, men plutseleg fekk ho problem med å puste. Dei måtte dra til sjukehuset. Legen fann at ho hadde astma.
I tillegg til å vere allergisk mot kattar, kan ho ikkje ete eple, gulrøter eller nøtter. Det er så ille at dersom andre barn i klassa et noko med nøtter, kan ho bli sjuk. Det er litt kjedeleg. Spesielt synest Anita det er dumt at ho ikkje kan ha katt.

TEKST 35
BOKMÅL LILLESØSTER

Etter ni måneder hadde magen til mamma blitt veldig stor. Hun gledet seg til å få ut babyen. Plutselig en kveld fikk hun vondt i magen. Etter en stund sa hun til Anita: Jeg og pappa må dra på sykehuset nå.
Anita gikk og la seg, men det var vanskelig å sove. Hun tenkte på mamma og babyen.
Klokka ni om morgenen ringte pappa: Anita, du har fått en lillesøster! Hun er 50 cm lang, og veier 3250 gram.
Anita ble veldig glad. Pappa kom og hentet henne, og de dro for å besøke mamma på sykehuset. Pappa kjøpte en stor blomsterbukett til mamma. Da de kom inn på barselavdelingen, fant de mamma og babyen. Babyen lå og sugde melk av mamma. Den var bitteliten og veldig søt.
Etter en stund reiste pappa og Anita hjem.
"Både mor og babyen må sove nå", sa pappa.
"De er trøtte begge to."

NYNORSK VESLESYSTER

Etter ni månader hadde magen til mor blitt veldig stor. Ho gledde seg til å få ut babyen.
Plutseleg ein kveld fekk ho vondt i magen. Etter ei stund sa ho til Anita: Eg og far må fare til sjukehuset no.
Anita gjekk og la seg, men det var vanskeleg å få sove. Ho tenkte på mor og babyen.Klokka ni om morgonen ringde far: Anita, du har fått ei veslesyster! Ho er 50 cm lang, og veg 3250 gram.
Anita blei veldig glad. Far kom og henta ho, og dei drog for å besøkje mor på sjukehuset. Far kjøpte ein stor blomsterbukett til mor. Då dei kom inn på barselavdelinga, fann dei mor og babyen. Mor låg og amma. Babyen var bitteliten og veldig søt.
Etter ei stund reiste far og Anita heim. "Både mor og babyen må sove no", sa far. "Dei er trøytte begge to."

TEKST 36
BOKMÅL EVENTYR

"Hvorfor bjørnen har kort hale" og " De tre bukkene Bruse" er eventyr. I gamle dager, før folk fikk bøker, radio og TV var det vanlig å sitte sammen om kvelden og fortelle morsomme og spennende historier. Historiene kunne handle om både mennesker og dyr, og om troll og andre overnaturlige vesener.
I eventyrene om bjørnen og reven, er den store, farlige bjørnen litt dum, mens den lille reven er smart. Trollet er stort og sterkt, men bukkene er lure. Mange av eventyrene kan man lære noe av.

NYNORSK EVENTYR

"Kvifor bjørnen har kort hale" og "Dei tre bukkane Bruse" er eventyr. I gamle dagar, før folk fekk bøker, radio og TV var det vanleg å sitje saman om kvelden og fortelje morosame og spennande historier. Historiene kunne handle om både menneske og dyr, og om troll og andre overnaturlege vesen.
I eventyra om bjørnen og reven, er den store farlege bjørnen litt dum, mens den vesle reven er Trollet er stort og sterkt, men bukkane er lure.
Mange av eventyra kan ein lære noko av.

TEKST 37
BOKMÅL BJØRNEN

Bjørnen møtte en gang reven, som kom luskende med noe fisk han hadde stjålet.
"Hvor har du fått den fisken fra?" spurte bjørnen.
"Jeg har vært ute og fisket, herr bjørn!" svarte reven.
Så fikk bjørnen også lyst til å lære å fiske, og ba reven si hvordan han skulle gjøre det.
"Det er lett det," sa reven, " Du skal bare gå ut på isen, hogge deg et hull og stikke halen nedi; og så må du holde den der lenge. Du må ikke bry deg om at det svir litt i halen; det er når fisken biter. Jo lenger du kan holde den der, jo mer fisk får du. Til slutt skal du dra halen opp.
Ja, bjørnen gjorde som reven hadde sagt, og holdt halen lenge, lenge nedi hullet, til den var frosset godt fast. Så dro han den rett av, og nå går han der med kort hale den dag i dag.

NYNORSK BJØRNEN

Bjørnen møtte ein gong reven, som kom luskande med noko fisk han hadde stole.
"Kor har du fått den fisken frå?" spurde bjørnen.
"Eg har vore ute og fiska, herr bjørn!" svara reven.
Så fekk bjørnen også lyst til å lære å fiske, og bad reven seie korieis han skulle gjere det.
"Det er lett det," sa reven. "Du skal berre gå ut på isen, hogge deg eit hol og stikke halen nedi; og så må du halde han der lenge. Du må ikkje bry deg om at det svir litt i halen; det er når fisken bit. Dess lenger du kan halde han der, dess meir fisk får du. Til slutt skal du dra halen opp."
Ja, bjørnen gjorde som reven hadde sagt, og heldt halen lenge, lenge nedi holet, til han var frosen godt fast. Så drog han han - rett av, og no går han der med kort hale den dag i dag.

TEKST 38
BOKMÅL SKRINET

Det var en gang en liten gutt som gikk på en vei. Da han hadde gått et stykke, fant han et skrin. "Det er visst noe veldig rart i det skrinet," sa han til seg selv. Men hvordan han snudde og vendte på det, klarte han ikke å få det opp. "Det er nok noe veldig rart i det," tenkte han. Men da han hadde gått et stykke til, fant han en liten nøkkel. Så ble han trøtt og satte seg ned, og så tenkte han det ville vært moro om nøkkelen passet til skrinet, for et lite nøkkelhull var det på det. Så tok han den lille nøkkelen opp av lommen sin; blåste i nøkkelhullet, og så satte han nøkkelen i nøkkelhullet og vred rundt. "Knepp!" sa det i låsen, og da han tok i lokket, var skrinet åpent. Men kan du gjette hva det var som lå i skrinet? - Det var en kalvehale. Og hadde kalvehalen vært lengre, hadde eventyret vært lengre også.

NYNORSK SKRINET

Det var ein gong ein liten gut som gjekk på ein veg. Då han hadde gått eit stykke, fann han eit skrin. "Det er visst noko veldig rart i det skrinet," sa han til seg sjølv. Men korleis han snudde og vende på det, klarte han ikkje å få det opp. "Det er nok noko veldig rart i det," tenkte han. Men då han hadde gått eit stykke til, fann han ein liten nøkkel. Så blei han trøtt og sette seg ned, og så tenkte han det skulle vere moro om nøkkelen passa til skrinet, for eit lite nøkkelhol var det på det. Så tok han den vesle nøkkelen opp av lomma si; bles i nøkkelholet, og så sette han nøkkelen i nøkkelholet og vrei rundt. "Knepp!" sa det i låsen, og då han tok i loket, var skrinet ope. Men kan du gjette kva det var som låg i skrinet? - Det var ei kalverumpe. Og hadde kalverumpa vore lengre, hadde eventyret vore lengre også.

TEKST 39
BOKMÅL HAREN

Det var en gang en hare som var ute og gikk. "Å, hurra, hei og hopp!" ropte han, og hoppet og spranga. Så kom det en rev luskende. "God dag, god dag!" sa haren. "Jeg er så glad i dag, for det jeg har vært gift, skal du vite", sa haren. "Det var bra det da", sa reven. "Å, det var ikke så bra heller, det var et troll til kjerring jeg fikk", sa han. "Det var ille det da," sa reven. "Å, det var ikke så ille heller" sa haren, "for jeg fikk penger med henne, og hun hadde et hus". "Det var da bra det, sa reven. "Å, det var ikke så bra heller", sa haren, "for huset brant opp, og alt det vi eide". "Det var da riktig ille", sa reven.
"Å, det var ikke så ille likevel," sa haren, "for hun brant opp kjerringa også."

NYNORSK HAREN

Det var ein gong ein hare som var ute og gjekk. "Å, hurra, hei og hopp!" ropte han, og hoppa og sprang. Så kom det ein rev luskande. "God dag, god dag!" sa haren. "Eg er så glad i dag, for det eg har vore gift, skal du vite", sa haren. "Det var bra det då", sa reven. "Å, det var ikkje så bra heller, det var eit troll til kjerring eg fekk", sa han. "Det var ille det då", sa reven. "Å, det var ikkje så ille heller", sa haren, "for eg fekk pengar med henne, ho hadde eit hus". "Det var då bra det," sa reven. "Å, det var ikkje så bra heller", sa haren, "for huset brann opp, og alt det vi eigde". "Det var då verkeleg ille," sa reven.
"Å, det var ikkje så ille likevel," sa haren, "for ho brann opp kjerringa med."

TEKST 40
BOKMÅL SAGNET

Sagnet forteller om Hallvard. Han ble født ca år 1020 i Lier ved Drammen og var sønnen til en storbonde. Den
15. mai i 1043, mens han var ute og rodde, fikk han se en ung kvinne som kom løpende på stranda. Etter henne kom tre menn som beskyldte henne for å være tyv. Kvinnen sa at hun var uskyldig, så Hallvard prøvde å redde henne og tok henne med seg i båten ut over Drammensfjorden. Men de tre mennene kom etter og drepte dem.
Hallvard ble truffet i halsen av en pil. Kvinnen ble slått i hjel og gravlagt på stranda. Hallvard ble senket i fjorden med en kvernstein rundt halsen. Kort tid etter fløt liket av Hallvard opp. På grunn av dette mirakelet ble Hallvard Oslo bys skytshelgen. På Oslos byvåpen ser vi Hallvard, pilene, steinen og kvinnen.

NYNORSK SAGNET

Segna fortel om Hallvard. Han vart fødd i omlag år 1020 i Lier ved Drammen og var son til ein storbonde. Den 15. mai i 1043, medan han var ute og rodde, fekk han sjå ei ung kvinne som kom springande på stranda. Etter henne kom tre menn som skulda henne for å vere tjuv. Kvinna sa at ho var uskuldig og Hallvard prøvde å redde henne og tok henne med seg i båten ut over Drammensfjorden. Men dei tre mennene kom etter og drap dei.
Hallvard blei treft av ei pil i halsen. Hallvard vart søkkt i fjorden med ein kvernstein rundt halsen. Kvinna vart slått i hel og gravlagd på stranda. Kort tid etter flaut liket av Hallvard opp. På grunn av dette mirakelet vart Hallvard Oslo by sin skytshelgen. På Oslo sitt byvåpen ser vi Hallvard, pilene, steinen og kvinna.

TEKST 41
BOKMÅL SKOLEN

Før i tiden måtte elevene alltid reise seg når læreren kom inn i klasserommet. Slik er det ikke nå. Nå bruker de fornavnet på læreren istedenfor "frøken" eller "lærer", slik det var før.
Før måtte elevene gå ned en klasse hvis de var dårlige på skolen. De "dumpet". Men nå får alle fortsette på samme klassetrinn, og alle skal føle at de er flinke i noe og få undervisning på sitt nivå.
Elevene får ofte samarbeide. Da sitter de to og to eller i grupper.
Undervisningen foregår ikke alltid inne i klasserommet. Ofte går elevene ut på tur. De lærer om naturen og om norske turtradisjoner.
Friminuttene er den tiden mange elever liker best. Da er de ute og leker eller spiller ball.

NYNORSK SKULEN

Før i tida måtte barna alltid reise seg når læraren kom inn i klasserommet. Slik er det ikkje no. No bruker barna fornamnet på læraren i staden for "frøken" eller "lærar", slik dei gjorde før.
Før måtte elevar som var dårlege på skulen gå om att. Dei "dumpa". Men no får alle halde fram i neste klasse, og alle skal føle at dei er flinke i noko og få undervisning på sitt nivå.
Barna får ofte samarbeide med dei andre elevane. Då sit dei to og to eller i grupper. Undervisninga går ikkje alltid føre seg i klasserommet. Ofte går elevane ut på tur. Dei lærer om naturen og om norske turtradisjonar.
Friminutta er den tida mange elevar liker best. Då er dei ute og leikar eller spelar ball.

TEKST 42
BOKMÅL UNGDOMSSKOLEN

Når barna er ferdige med sju år på barneskolen, begynner de på ungdomsskolen. Her får de flere fag, og de kan blant annet velge et språk til i tillegg til norsk og engelsk. På ungdomsskolen blir det mer arbeid enn på barneskolen, og elevene får oftere prøver i de ulike fagene. Det er vanligvis heldagsprøver i norsk, matematikk og engelsk to eller tre ganger i året.

NYNORSK UNGDOMSSKULEN

Når barna er ferdige med sju år på barneskulen, begynner dei på ungdomsskulen. Her får dei fleire fag, og dei kan mellom anna velje eit språk i tillegg til norsk og engelsk. På ungdomsskulen blir det meir arbeid enn på barneskulen, og elevane får oftare prøver i dei ulike faga. Det er vanlegvis heildagsprøver i norsk, matematikk og engelsk to eller tre gonger i året.

TEKST 43
BOKMÅL KARAKTERER

På ungdomsskolen får elevene karakterer. Karakterene er tall fra 1 til 6, der 6 er den beste karakteren. Når elevene går i tiende klasse, søker de fleste seg videre til videregående skole. Karakterene de har fått på ungdomsskolen, er med på å avgjøre hvilken videregående skole og hvilket utdanningsprogram de kommer inn på. På ungdomsskolen er det også foreldremøte og konferansetimer på samme måten som i barneskolen.

NYNORSK KARAKTERAR

På ungdomsskulen får elevane også karakterar. Karakterane er tal frå 1 til 6, der 6 er den beste karakteren. Når elevane går i tiande klasse, søkjer dei fleste seg vidare til vidaregåande skule. Karakterane dei har fått på ungdomsskulen, er med på å avgjere kva for ein vidaregåande skule og kva for eit utdanningsprogram dei kjem inn på. På ungdomsskulen er det også foreldremøte og konferansetimar på same måten som i barneskulen.

TEKST 44
BOKMÅL VIDEREGÅENDE SKOLE

All ungdom mellom 16 og 19 har rett til å gå tre år på videregående skole. Der kan de velge ulike utdanningsprogram. Et av dem heter studiespesialisering. Her finnes det to valg: realfag (matematikk, fysikk og kjemi) og språk, samfunn og økonomi. De som går der, kan fortsette å studere på universitet eller høyskole etterpå.
De som går på yrkesfaglige utdanningsprogram, får en yrkesutdannelse, for eksempel innen helse- og sosialfag, elektrofag, restaurant- og matfag eller medier og kommunikasjon. Noen utdanningsprogram har veldig mange søkere. Elevene med best karakterer får først plass.

NYNORSK VIDAREGÅANDE SKULE

All ungdom mellom 16 og 19 har rett til å gå tre år på vidaregåande skule. Der kan dei velje ulike utdanningsprogram. Eit av dei heiter studiespesialisering. Her finst det to val: realfag (matematikk, fysikk og kjemi) og språk, samfunn og økonomi. Dei som går der, kan fortsetje å studere på universitet eller høgskule etterpå.
Dei som går på yrkesfaglege utdanningsprogram, får ei yrkesutdanning, for eksempel innan helse- og sosialfag, elektrofag, restaurant- og matfag eller media og kommunikasjon. Nokre utdanningsprogram har veldig mange søkjarar. Elevene med best karakterar får først plass.

TEKST 45
BOKMÅL LOFOTEN OG HURTIGRUTA

Et annet kjent sted i Nord-Norge er Lofoten. Lofoten består av mange øyer med bratte fjell som går rett ned i havet. Utenfor Lofoten er det mye fisk, så her lever mange av å fiske.
Det er vanskelig å reise med bil i Nord-Norge siden det er så mange fiorder og store avstander. Mange reiser med båt eller fly. Hurtigruta er et skip som går hver dag langs kysten mellom Bergen og Kirkenes. Denne turen tar elleve dager fram og tilbake.

NYNORSK LOFOTEN OG HURTIGRUTA

Ein annan kjend stad i Nord-Noreg er Lofoten. Lofoten er ei rekkje med mange øyar med bratte fjell som går rett ned i havet. Utanfor Lofoten er det mykje fisk, så her lever mange av å fiske.
Det er vanskeleg å reise med bil i Nord-Noreg sidan det er så mange fjordar og store avstandar. Mange reiser med båt eller fly. Hurtigruta er eit skip som kvar dag går langs kysten mellom Bergen og Kirkenes. Denne turen tek elleve dagar fram og tilbake.

TEKST 46
BOKMÅL JOBB I NORD-NORGE

I Nord-Norge bor folk spredt på mange små steder. Men når folk skal gå på høyskole for å bli lærer, tannlege eller lege, må de reise fra og dra til en stor by, som for eksempel Tromsø. De kommer kanskje ikke tilbake til hjemstedet sitt etterpå. Men de små stedene trenger også leger, tannleger og lærere. Derfor er det ofte lett å få slike jobber i Nord-Norge. En annen bra ting med å jobbe i Nord-Norge, er at folk der er hyggelige og lett å bli kjent med.

NYNORSK ARBEID I NORD-NORGE

I Nord-Noreg bur folk spreidd på mange små stadar. Men når folk skal gå på høgskule eller universitet for å bli lærar, tannlege eller lege, må dei reise frå heimstaden og til ein stor by, som for eksempel Tromsø. Dei kjem kanskje ikkje tilbake til heimstaden sin etterpå. Men dei små stadane treng og legar, tannlegar og lærarar, og det er ofte lett å få slike jobbar i Nord-Noreg. Ein annan bra ting med å jobbe i Nord-Noreg, er at folk der er hyggelege og lette å bli kjende med.

TEKST 47
BOKMÅL OSLO

Oslo er Norges hovedstad, og landets største by. Byen ligger ved Oslofjorden. I fjorden ligger det flere små øyer. På øyene og langs fjordkanten er det strender hvor folk kan bade.
Rundt Oslo er det mye skog og flere innsjøer. Skogen nord for Oslo heter Nordmarka, og øst for Oslo ligger Østmarka. Der er det fint å gå tur både sommer og vinter. Oslo har 15 bydeler. I 2005 var det ca 8% innvandrere i hele Norge, mens i Oslo var 22% av innbyggerne fra andre land.

NYNORSK OSLO

Oslo er Noregs hovudstad, og landets største by. Byen ligg ved Oslofjorden. I fjorden ligg det fleire små øyar. På øyane og langs jorden er det strender der folk kan bade.
Rundt Oslo er det mykje skog og fleire innsjøar. Skogen nord for Oslo heiter Nordmarka, og aust for Oslo ligg Østmarka. Der er det fint å gå tur både sommar og vinter. Oslo har 15 bydelar. I 2005 var det omlag 8% innvandrarar i heile Noreg, mens i Oslo var 22% av innbyggjarane frå andre land.

TEKST 48
BOKMÅL ØSTLANDET

På Østlandet er det både fjell og mye skog, men det er også mange gårder På gårdene dyrker de mye korn og produserer melk.
Det kan være kaldt og mye snø på Østlandet om vinteren, særlig på de stedene som ligger langt inne i landet.
Norges høyeste fjell er Galdhøpiggen, og ligger i et fjellområde som heter Jotunheimen. På Østlandet finner vi også Norges lengste elv, Glomma, og Norges største innsjø, Mjøsa. Den største byen på Østlandet er Oslo.

NYNORSK AUSTLANDET

På Austlandet er det både fjell og mykje skog, men det er også mange gardar. På gardane dyrkar dei mykje korn og produserer mjølk.
Det kan vere kaldt og mykje snø på Austlandet om vinteren, særleg på dei stadane som ligg langt inne i landet.
Noregs høgste fjell er Galdhøpiggen, og ligg i eit fjellområde som heiter Jotunheimen. På Austlandet finn vi også Noregs lengste elv, Glomma, og Noregs største innsjø, Mjøsa. Den største byen på Austlandet er Oslo.

TEKST 49
BOKMÅL VESTLANDET

Vestlandet har flott natur. Mange kommer for å se de høye fjellene og de vakre fjordene. Langs fjordene har bøndene mange epletrær. De største og beste jordbruksområdene på Vestlandet ligger på Jæren, like sør for Stavanger.
Bergen er den nest største byen i Norge og ligger i Hordaland. Det er også en gammel handelsby. Fiskere pleide å komme dit med fisken sin for å selge den til utlandet.
I 1960-årene ble det oppdaget olje i Nordsjøen, og fra 1970 har Norge produsert olje og gass. Stavanger er senteret for oljeindustrien i Norge. Stavanger er Norges fjerde største by, og ligger i Rogaland. Stavanger er også kjent for de gamle, små hvitmalte trehusene i sentrum.

NYNORSK VESTLANDET

Vestlandet har flott natur. Mange kjem for å sjå dei høge fjella og dei vakre fjordane. Langs fjordane er det mange fruktgardar. Dei største og beste jordbruksområda på Vestlandet ligg på Jæren, like sør for Stavanger.
Bergen er den nest største byen i Noreg og ligg i Hordaland. Bergen er også ein gammal handelsby. Fiskarar brukte å komme dit med fisken sin for å selje han til utlandet.
I 1960-åra vart det oppdaga olje i Nordsjøen, og frå 1970 har Noreg produsert olje og gass. Stavanger er senteret for oljeindustrien i Noreg. Stavanger er Noregs fjerde største by, og ligg i Rogaland. Stavanger er også kjend for dei gamle, små, kvitmåla trehusa i sentrum.

TEKST 50
BOKMÅL SØRLANDET

Sørlandet er den minste landsdelen i Norge, men den landsdelen med mest sol. Langs kysten ligger det mange store og små øyer. Det er fint å bruke båt om sommeren. På gårdene på Sørlandet har bøndene mange sauer og produserer mye ull og sauekjøtt. Typisk for Sørlandsbyene er små hvite trehus. Kristiansand er den største av Sørlandsbyene, og ligger i Vest-Agder.

NYNORSK SØRLANDET

Sørlandet er den minste landsdelen i Noreg, men den landsdelen med mest sol. Langs kysten ligg det mange store og små øyar. Her er det fint å bruke båt om sommaren. På gardane på Sørlandet har bøndene mange sauer og produserer mykje ull og sauekjøt. Typisk for sørlandsbyane er små kvite trehus. Kristiansand er den største av sørlandsbyane, og ligg i Vest-Agder.