iSamfunnet er et opplegg for samfunnsfag på ungdomstrinnet. Det inneholder 48 emner fordelt over 21 tema. Både lærere og elever kan bruke opplegga.

iSamfunnet er et digitalt supplement for samfunnsfagsundervisning og opplæring på ungdomstrinnet. Lærestoffet regnes ikke som en lærebok i tradisjonell forstand, men en samling av lærestoff presentert med stikksetninger, oppgaver, aktiviteter, spørsmål, bilder, linker (video), kopieringsmateriell og vurderingsmateriale. Siden opplegget er plassert på en webside, vil innholdet oppdateres og utvikles kontinuerlig. 

iSamfunnet er optimalisert for både lærer og elev, og det anbefales altså at det kun brukes som et supplement til læreboken. Læreren kan bruke websidene direkte i klasserommet, og de er utformet slik at de lett kan brukes på digitale tavler eller projektorer. Elevene har også tilgang til lesestoffet og aktivitetene direkte på www.isamfunnet.no. Dette krever av elevene har digital tilgang (telefon, lesebrett, PC/Mac) hjemme. Har ikke eleven det, bør han/hun få tilbud om å få bruke utstyr på skolen etter skoletid.

Alle tema er utstyrt med planer på toppen av sidene (temaplaner). De inneholder informasjon om emner innenfor temaet, lærestoff, vurderingsformer og aktuelle kompetansemål fra læreplanen. Videre er lærestoffet delt inn i ulike deler, som normalt inneholder en skoleuke med arbeid. 

iSamfunnet inneholder også vurderingsmaler og spesielle oppgaver (plusshefter) i ulike former. Disse filene (.pdf) lastes ned fra lærerområdet på nettsiden, med spesielle passord. Denne informasjonen SKAL ikke elevene ha tilgang til! Det presiseres her at skoler som bruker iSammfunnet IKKE har anledning til å dele passord og filer med andre skoler.
Studer informasjon i linkene under for å finne ut hvordan iSamfunnet kan brukes
Nettstedet er designet og optimalisert for bruk på alle typer enheter (datamaskin, nettbrett og telefon). Det spiller ingen rolle hvilket utstyr som brukes.

iSamfunnet kan brukes av både elever og lærere med abonnementet BASIS. For tilgang til lærerområdet (prøver og vurderingsmaler), kreves abonnementet "LÆRER".

• Tema
Velg blant 21 temaer. Dette gjøres fra fremsiden!
• Logge inn
Du logger inn med innholdpassordet for tilgang til ulike tema og. Med et lærerpassord får du tilgang til maler, planer, vurderingsmateriell. Bruk egen lærer-link!
• Intronotat
Intronotat kan brukes ved oppstart av nytt emne. Det er basert på BISON-metoden. Last ned notat fra toppen av alle emner!
• Kompetansemål og læringsmål
Alle emner er utstyrt med relevante kompetansemål fra læreplanen. I tillegg har alle emne læringsmål, som forteller hva elevene skal kunne.
• Velge del
Alle emner er delt i ulike deler. Hver del representerer hovedsakelig en uke med arbeid.
iSamfunnet er utstyrt med årsplaner beregnet for 8, 9 og 10. årstrinn på ungdomsskolen. Planene er knyttet opp mot innholdet til nettsiden, og de sier noe om tidsbruk, emner knyttet til tema, kompetansemål, læringsmål og vurdering.
Årsplanene lastes ned fra fra lærerområdet med abonnementet "LÆRER".
• Tidsbruk
Ved å definere omtrentlig tidsbruk sikrer en at en rekker å arbeide med oppsatte kompetansemål og læringsmål gjennom skoleåret.
• Tema og emner
iSamfunnet er delt inn i 21 tema. Hvert år arbeides det med ulike tema og emner. Det anbefales 7 for hvert skoleår.
• Kompetansemål og læringsmål
Alle emner er utstyrt med relevante kompetansemål fra læreplanen. I tillegg har alle emne læringsmål, som forteller hva elevene skal kunne.
• Vurdering
Årsplanen sier noe om hvilke type sluttvurderinger en kan gjennomføre. Ferdige prøver og maler lastes ned fra lærerområdet!
Alle deler inneholder lesestoff, der teksten er presentert punktvis både på bokmål og nynorskBegrep er uthevet med rød farge. I tillegg til dette finnes det bilder, videoer, lyttestoff og ulike aktiviteter.
Tilgang til innholdet får en med begge typer abonnementet, "BASIS" og "LÆRER".
• Lesestoff
Lesestoffet er presentert punktvis, og teksten er både på bokmål og nynorsk.
• Begrep
Alle begrep er merket med rød farge. Disse orda er det forventet at elevene skal kunne lære seg. Begrep kan noteres i +HEFTA.
• Media
Til alle overskrifter finnes det bilder. Er bildene markert med en +, kan en trykke på bildet og få tilgang til mer media, som flere bilder og videoer. Dette innholdet kommer hovedsakelig fra YouTube!
• Spørsmål
Alle overskrifter er presentert som spørsmål. Disse er både på bokmål og nynorsk. Svar på disse spørsmåla kan noteres i +HEFTET. Fint også om elevene klarer å lage egne spørsmål med svar!
• Aktiviteter
iSamfunnet er hovedsakelig bygd opp rundt 4 typer aktiviteter: begrep, muntlig, skrive og tenk selv. Disse aktivitene kan gjøres både hjemme og på skolen. Er de markert med en +, kan de gjøres i +HEFTET.
Prøv temaene "naturkrefter" og "en globalisert verden"!

+HEFTER er elevene sine personlige oppgaver. Lærer deler ut disse hefta digitalt (.pdf) eller i papirform. Ved gjevne mellomrom gjøres hefta tilgjengelig for lærer, og de kan brukes både til underveisvurdering og sluttvurdering. Filene inneholder versjoner med både bokmål og nynorsk språk.

Hefta er temabaserte, og de er tilgjengelige via abonnement "LÆRER".

• Begrep
Viktige begrep knyttet til emnet noteres i +HEFTA. Det er også mulig å notere forklaringer. 

• Spørsmål
Egne spørsmål, eller spørsmål fra nettsiden, kan noteres. Grundigheten på svarene er opp til hvert enkelt elev.

• Oppgaver
Spesielt utvalgte oppgaver fra nettsiden er tatt med i +HEFTA. Oppgavene er nært knyttet til læringsmålene for emnet.

• Egenvurdering
På siste side i +HEFTA vurderer elevene egen innsats.

• Vurdering
Arbeidet elevene gjør i +HEFTA kan vurderes med "lav", "middels" eller "høy" kvalitet av lærer. Hver enkelt oppgave, eller hele heftet kan vurderes slik. Dette kan brukes både i underveisvurdering eller sluttvurdering.

Ved bruk av iSamfunnet kan lærer vurdere elevenes arbeid underveis ved hjelp av +HEFTER
Sluttvurderinger gjøres i form av ulike prøver, som begrepstester, muntlige fremføringer og skriftlige svar. Ulike tema inneholder ulike vurderinger!
Vurderingsmateriellet lastes ned fra fra lærerområdet med abonnementet "LÆRER".
• Begrepstester
Begrepstester er små skriftlige lekseprøver. Det forventes at eleven svarer kort, men presist. Denne typen vurdering ansees som underveisvurdering.
• Muntlige fremføringer
Muntlige fremføringer kan brukes både som underveis- og sluttvurdering. Ferdige maler med kriterier lastes ned fra lærerområdet!
• Skriftlige tester
De skriftlige prøvene består av 6 begrep, 8 spørsmål og 2 tenk selv oppgaver. Disse testene brukes til sluttvurdering!
• Egenvurdering
Alle elever vurderer seg selv i egenvurderingsskjemaet til +HEFTENE. Dette ansees som del av sluttvurderingen!
• Lærervurdering
Lærer kan vurdere hver enkelt elev sitt arbeid i +HEFTA, i tillegg til ulike tester og fremføringer. En spesiell mal for notering (med og uten karakterer) av elevenes utvikling kan lastes ned fra lærerområdet.
• Eksamen
Eksamen i samfunnsfag er muntlig. Oppgaver og annet hjelpemateriell lastes ned fra lærerområdet.
ABONNEMENT

For å bruke iSamfunnet skoleåret 2018/19 trenger du et årsbonnement (skoleåret)! Ønsker du lærermateriell, som for eksempel prøver og +HEFTER, så er det inkludert i abonnementet LÆRER. Basisabonnementet gir ikke tilgang til +HEFTENE.

DEMO
2 TEMA
2 +HEFTER
+OPPGAVER
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
MEDIA
AKTIVITETER
BASIS
SKOLEÅRET 2018/19
ALLE TEMA
+OPPGAVER
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
MEDIA
AKTIVITETER
Ta kontakt for
bestilling
via faktura
!
Ved kjøp leveres et innholdspassord via en .pdf-fil. Passordet kan deles med alle elever og lærere på skolen din.
LÆRER
SKOLEÅRET 2018/19
ALLE TEMA
+OPPGAVER
+HEFTER
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
MEDIA
AKTIVITETER
ÅRSPLANER
VURDERINGSMALER
PRØVER
EKSAMENSMATERIELL
EKSAMENSOPPGAVER
Ta kontakt for
bestilling
via faktura
!
Ved kjøp leveres innholdspassord via en .pdf-fil. Det kan deles med alle elever og lærere på skolen din.  Levert lærerpassord deles ikke med elever.
KONTAKT
Vil du bruke opplegg fra Skolefag.com, eller lurer du eller skolen din på hvordan nettsidene kan brukes? Har du forslag til endinger? Funnet noe som bør endres på? Ta kontakt!
Takk! Din melding har blitt mottatt.
Oops! Mangler det noe?
™media
Torkjell Midtgaard
org.nr. 987740728
Skaret 22
6035 Fiskarstrand
iMusikken er et opplegg for musikk på ungdomstrinnet. Det inneholder 18 emner fordelt over 6 tema. Både lærere og elever kan bruke opplegga.
LES MER