Rock og pop
KOMPETANSEMÅL
 • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans 
 • reflektere over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske musikktradisjoner, bevares og fornyes  
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler 
 • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
 • utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer 
LÆRINGSMÅL
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
 • @
Lag en tidslinje med de viktigste sjangerene og artistene fra rockens historie.
BOKMÅLNYNORSK

HVA VAR BAKGRUNNEN FOR ROCK?

Rock er en sjanger av populærmusikk som oppsto som rock and roll i 1950-tallets Amerika og utviklet seg til en rekke ulike stiler i på 1960-tallet og senere, spesielt i Storbritannia og USA. Det har sine røtter i 40- og 1950-tallets rock and roll og rockabilly, som igjen var sterkt påvirket av rhythm and blues og country. Rock var også sterkt påvirket av en rekke andre sjangre som blues og folkemusikk, og en del påvirkning fra jazz, klassisk og andre musikalske kilder.

• Sjangeren er en type populærmusikk som ofte bruker sang, elektrisk gitar og slagverk. Andre instrumenter, som saksofon, kan være vanlig i noen typer rock. Rock som sjanger er veldig bred, og det kan være vanskelig å definere grensene til andre sjangere.

KVA VAR BAKGRUNNEN FOR ROCK?

Rock er ein sjanger av populærmusikk som oppstod som rock and roll i 1950-talet sitt Amerika og utvikla seg til ei rekkje ulike stilar på 1960-talet og seinare, spesielt i Storbritannia og USA. Det har røtene sine i 40- og rock and rollen til 1950-talet og rockabilly, som igjen var sterkt påverka av rhythm and blues og country. Rock var òg sterkt påverka av ei rekkje andre sjangrar som blues og folkemusikk, og ein del påverknad frå jazz, klassisk og andre musikalske kjelder.

• Sjangeren er ein type populærmusikk som ofte brukar song, elektrisk gitar og slagverk. Andre instrument, som saksofon, kan vere vanleg i nokre typar rock. Rock som sjanger er veldig brei, og det kan vere vanskeleg å definere grensene til andre sjangrar.

HVORDAN VAR ROCK PÅ 1950-TALLET?

• Rock er egentlig blues og country med rask rytme, og “rythm & blues” betegnet de svarte sin rock, mens “rock & roll” betegnet de hvite sin blues.

• På 1950-tallet fikk amerikanske tennåringer mer "kjøpekraft". Disse pengene brukte de på sin egen identitet (klær, hår, film og musikk).

• Rock handlet på denne tiden om å slå seg løs og være litt "gal". I denne sammenhengen var musikken derfor viktig.

• I ungdomsfilmene fikk rock & roll-musikerne vist frem musikken sin. Dette førte til økt platesalg. 

• På 1950-tallet fikk denne musikkstilen også sin egen Billboard-liste (en liste over den mest solgte musikken).

• En "crossover" er et begrep som brukes på musikalske verk eller utøvere som appellerer til ulike typer publikum.

• En "coverlåt" er en låt som noen gjør, men som noen andre har utgitt tidligere.

• På 1950-tallet kom det nye populære danseformer som ”swing, rock & roll og twist”.

Musikkstilen på 1950-tallet:
– Energisk syngemåte
– Følelse av framdrift
– Boogie-bass
– Melodiene etter bluesskjemaet
– Små band
– Tekstene handlet om ungdomslivet

KORLEIS VAR ROCK PÅ 1950-TALET?

• Rock er eigentleg blues og country med rask rytme, og “rythm & blues” kalla dei svarte sin rock, medan “rock & roll” var dei kvite sin blues.

• På 1950-talet fekk amerikanske tennåringar meir "kjøpekraft". Desse pengane brukte dei på sin eigen identitet (klede, hår, film og musikk).

• Rock handla på denne tida om å slå seg laus og vere litt "galen". I denne samanhengen var musikken difor viktig.

• I ungdomsfilmane fekk rock & roll-musikarane vist fram musikken sin. Dette førde til auka platesal.

• På 1950-talet fekk denne musikkstilen òg sin eigen Billboard -liste (ei liste over den meste selde musikken).

• Ein "crossover" er eit omgrep som vert brukt på musikalske verk eller utøvarar som appellerer til ulike typar publikum.

• Ein "coverlåt" er ein låt som nokre gjer, men som nokre andre har utgjeve tidlegare.

• På 1950-talet kom det nye populære danseformer som ”swing, rock & roll og twist”.

Musikkstilen på 1950-talet:

– Energisk syngemåte
– Kjensle av framdrift
– Boogie–bass
– Melodiane etter bluesskjemaet
– Små band
– Tekstane handla om ungdomslivet

Syng sangen “That`s All Right” slik Elvis ville gjort det.
Varsle lenkebrudd
Studer videoen om å danse "twist". Gå deretter i grupper og

HVORDAN VAR ROCK PÅ 1960-TALLET?

• På 1960-tallet oppstod "borgerrettsbevegelsen". De kjempet blant annet mot raseskille og urettferdighet og krig.Musikerne som skrev sanger om disse temaene kalte seg "protestsangere". Sangene hadde enkle, men melodiøse melodier (viser), og sang, kassegitar og munnspill var vanlige instrumenter.

• En annen stil innenfor rock på 1960-tallet var "hvit rythm & blues". De fleste stiltrekkene (sang, gitarteknikk og uttrykk) ble her kopiert fra de svarte artistene.

• Hvit rythm & blues kan deles i:
Amerikansk R&B: Aggresjon og opprør
Engelsk R&B: Misnøye mot foreldregenerasjonen

• "Engelsk Beat" var en egen sjanger innenfor rocken på 1960-tallet. Den var frisk og sprudlende, full av energi, og hadde flerstemt sang. Benevnelsen “pop” kan også brukes om denne sjangeren.

• Viktige artister: Bob Dylan, The Rolling Stones og The Beatles.

ORLEIS VAR ROCK PÅ 1960-TALET?

• På 1960-talet oppstod "borgarrettsrørsla". Dei kjempa blant anna mot raseskilje og urettferdighet og krig. Musikarane som skreiv songar om desse tema kalla seg "protestsongarar". Songane hadde enkle, men melodiøse melodiar (viser), og song, kassegitar og munnspel var vanlege instrument.

• Ein annan stil innanfor rock på 1960-talet var "kvit rythm & blues". Dei fleste stiltrekka (song, gitarteknikk og uttrykk) vart her kopiert frå dei svarte artistane.

Kvit rythm & blues kan delast i:
- Amerikansk R&B: Aggresjon og opprør
- Engelsk R&B: Misnøye mot foreldregenerasjonen

• "Engelsk Beat" var ein eigen sjanger innanfor rocken på 1960-talet. Han var frisk og sprudlande, full av energi, og hadde fleirstemt song. Nemninga “pop” kan òg brukast om denne sjangeren.

• Viktige artistar: Bob Dylan, The Rolling Stones og The Beatles.

Syng sangen “Knocking on Heavens Door” av Bob Dylan. Klarer klassen å synge flerstemt i refrenget?
Varsle lenkebrudd
Syng sangen “Satisfaction” av The Rolling Stones.

HVA ER COUNTRY ROCK?

Countryrock (country rock) er en musikksjanger som ligner country, men er i sterkere grad influert av rockemusikk, særlig gjelder dette instrumentbruk med en større vekt på et bredere lydbilde enn country og mer bruk av elektriske gitarer.

Tekstene til denne sjangeren beskriver dagliglivet til folk flest.

• Viktige band: Creedence Clearwater Revival, The Eagles, The Band og Neil Young.

KVA ER COUNTRY ROCK?

Countryrock (country rock) er ein musikksjanger som liknar country, men er i sterkare grad influert av rockemusikk, særleg gjeld dette instrumentbruken med ei større vekt på eit breiare lydbilde enn country og meir bruk av elektriske gitarar.

Tekstane til denne sjangeren skildrar dagleglivet til folk flest.

• Viktige band: Creedence Clearwater Revival, The Eagles, The Band og Neil Young.

HVA ER HIPPIEMUSIKK?

• På slutten av 1960-tallet var det mange ungdommer som kjempet mot kjernevåpen, raseskille, 
fattigdom, sløsing og krig. Mottoet deres var "Make love - not war".

Hippiebevegelsen ble en protest som besto av nedstrippede, sminkeløse mennesker som verdsatte det opprinnelige mennesket og naturen rundt. Dessverre verdsatte mange også narkotika, noe som ble undergrunnen for mange.

Hippiemusikken la grunnlaget for en tøffere og hardere tone i rockemusikken. Sangeren hadde en mer "skrikete" og forvrengt stemme. Det samme kan sies om el-gitaren, som nå tok i bruk diverse effekter og "feedback".

• Musikkstilen var viktig også på 1970-tallet, der den ofte blir forvekslet med hardrock.

Woodstock-festivalen i 1969 markerte høydepunktet for hippiebevegelsen. 

KVA ER HIPPIEMUSIKK?

• På slutten av 1960-talet var det mange ungdomar som kjempa mot kjernevåpen, raseskilje, 
fattigdom, sløsing og krig. Mottoet deira var "Make lóve - nót war".

Hippierørsla vart ein protest som bestod av nedstrippa, sminkelause menneske som verdsette det opphavlege mennesket og naturen rundt. Di verre verdsette mange òg narkotikum, noko som vart undergrunnen for mange. 

Hippiemusikken la grunnlaget for ein tøffare og hardare tone i rockemusikken. Songaren hadde ein meir "skrikete" og forvrengt stemme. Det same kan seiast om el-gitaren, som no tok i bruk diverse effekter og "feedback".

• Musikkstilen var viktig òg på 1970-talet, der han ofte vert forveksla med hardrock.

Woodstock-festivalen i 1969 markerte høgdepunktet for hippierørsla. 1969 markerte høgdepunktet for hippierørsla.

HVA ER SYMFONISK ROCK?

• På 1970-tallet ble rock kunst, og utdannede musikere stod for denne musikken som ble kalt symfonisk rock.

• Symfonisk rock hadde sin storhetstid på begynnelsen av 1970-tallet og er ofte strukturelt, tonalt og harmonisk inspirert av klassisk musikk.

• Tekstene var gjennomarbeidet, og kritikk av samfunnet var et viktig tema.

• Moderne instrumenter som mellotron og synthesizer ble brukt mye. Også klassiske instrumenter og tradisjonelle rocke-instrumenter ble brukt.

• Lange soloer, improvisasjon og mye bruk av effekter (lyd og lys) var vanlig.

• Viktige band: Pink Floyd, The Doors og Jethro Tull

KVA ER SYMFONISK ROCK?

• På 1970-talet vart rock kunst, og utdanna musikarar stod for denne musikken som vart kalla symfonisk rock.

• Symfonisk rock hadde si storhetstid på byrjinga av 1970-talet og er ofte strukturelt, tonalt og harmonisk inspirert av klassisk musikk.

• Tekstane var gjennomarbeidd, og kritikk av samfunnet var eit viktig tema.

• Moderne instrument som mellotron og synthesizer vart brukt mykje. Òg klassiske instrument og tradisjonelle rocka-instrument vart brukt.

Lange soloar, improvisasjon og mye bruk av effekter (lyd og lys) var vanleg.

• Viktige band: Pink Floyd, The Doors og Jethro Tull

HVA ER TUNGROCK?

• Som i symfonisk rock ble det også lagt stor vekt på instrumentale ferdigheter i tungrock. Musikkstilen var gitarheltens arena.

• Det var viktig å ha et image som bar preg av «tøffhet».

• Det var hippiekulturen som var utgangspunkt for denne stilen.

• Hardrock er en bluesbasert sjanger, og man kjenner den igjen på den store bruken av vrengt gitar- og basslyd, samt kraftige trommer.

• På konsertene ble det brukt høyt lydvolum.

• Viktige band: Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple og Black Sabbath.

KVA ER TUNGROCK?

• Som i symfonisk rock vart det òg lagt stor vekt på instrumentale ferdigheter i tungrock. Musikkstilen var arenaen til gitarhelten.

• Det var viktig å ha eit image som bar preg av «råskap».

• Det var hippiekulturen som var utgangspunkt for denne stilen.

• Hardrock er ein bluesbasert sjanger, og ein kjenner han igjen på den store nytta av vrengt gitar- og basslyd, og dessutan kraftige trommar.

• På konsertane vart det brukt høgt lydvolum.

• Viktige band: Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple og Black Sabbath

Syng sangen “Smoke on the water” av Deep Purple.
Varsle lenkebrudd

HVA ER GLAMROCK?

Glamrock (også kjent under navnet glitterrock), var en rock-stil som var populær på begynnelsen av 70-tallet.

• Konsertene var omtrent som teaterstykker, der det ble brukt mye film, bilde, lys og lydeffekter, sminke og kostymer.

• Musikkstilen var et engelsk fenomen med berømte artister som Slade, David Bowie, Gary Glitter, Sweet og T. Rex, som igjen hadde innflytelse på band som Queen og KISS.

• Musikken var fengende, og tekstene var ofte enkle i innhold.

• Det viktigste med denne musikken var ikke musikken, men alt det andre.

KVA ER GLAMROCK?

Glamrock (òg kjend under namnet glitterrock), var ein rock-stil som var populær på byrjinga av 70-talet.

• Konsertane var omtrent som teaterstykke, der det vart brukt mykje film, bilete, lys og lydeffekter, sminka og kostyme.

• Musikkstilen var eit engelsk fenomen med berømte artistar som Slade, David Bowie, Gary Glitter, Sweet og T. Rex, som igjen hadde innverknad på band som Queen og KISS.

• Musikken var fengjande, og tekstane var ofte enkle i innhald.

• Det viktigaste med denne musikken var ikkje musikken, men alt det andre.

HVA ER PUNK?

Punk eller "pønk" som motefenomen og subkultur blant ungdom oppstod i forbindelse med den rå og opprørske pønkrocken på 1970-tallet, men med stilmessige røtter tilbake til 1960-tallet.

• Musikkstilen, som kom fra England, var svært ytterliggående og skapt av anarkister (ønske om ingen lover og regler i samfunnet). De var forbanna på alt og alle.

• Mange tok dem ikke alvorlig siden de hadde denne "gi faen" holdningen.

• Etterhvert solgte denne musikken bra med plater, og musikerne tjente dermed gode penger. Kanskje var de ikke så antikapitalistiske (del av anarkismen) likevel.

• Musikalsk var det en tøff stil med gitarer, bass trommer og sang. Alt ble utført på en slentrete måte. Gode musikere var de ikke, eller?

• Viktige band: Sex Pistols. Police og  The Clash kom noe senere.

KVA ER PUNK?

Punk eller "pønk" som motefenomen og subkultur blant ungdom oppstod i samband med den råa og opprørske pønkrocken på 1970-talet, men med stilmessige røter tilbake til 1960-talet.

• Musikkstilen, som kom frå England, var svært ytterleggåande og skapt av anarkistar (ønske om ingen lovar og regler i samfunnet). Dei var forbanna på alt og alle.

• Mange tok dei ikkje alvorleg sidan dei hadde denne "gje faen" haldninga.

• Etterkvart selde denne musikken bra med plater, og musikarane tente dermed gode pengar. Kanskje var dei ikkje så antikapitalistiske (del av anarkismen) likevel.

• Musikalsk var det ein tøff stil med gitarar, bass trommar og song. Alt vart utførd på ein slentra måte. Gode musikarar var dei ikkje, eller?

• Viktige band: Sex Pistols. Police og The Clash kom noko seinare.

HVA ER PUDDELROCK?

Puddelrock er et begrep brukt om en musikksjanger som ble populær på 1980-tallet, og som har røtter i glam-rocken fra 1970-tallet.

• Alt skulle bære preg av å være stort, det være seg image, lyd, klær, hår og oppførsel.

• Musikalsk var arrangementene svulmende. Det ble brukt mye effekter på instrumenta, som trommer, bass, gitarer og synther.

HVA ER PUDDELROCK?

Puddelrock er eit omgrep brukt om ein musikksjanger som vart populær på 1980-talet, og som har røter i glam-rocken frå 1970-talet.

• Alt skulle bere preg av å vere stort, det vere seg image, lydar, klede, hår og åtferd.

• Musikalsk var arrangementa svulmande. Det vart brukt mykje effekter på instrumenta, som trommar, bass, gitarar og synthar.

Syng sangen “Crazy Nights” av Kiss.
Varsle lenkebrudd

HVORDAN VAR ROCK PÅ 1990-TALLET

• 1990-tallet kan karakteriseres som mangfoldets tiår. Rock mistet mye av sitt hegemoni, og andre musikkstiler slapp til.

• Innenfor rock ble grunge (Nirvana, Pearl Jam), brit-pop og metal (Metallica) viktige sjangere.

• Gjenforeninger av oppløste band ble også en trend på starten av 90 tallet. Dette ble kalt "comeback-turnèer".

Datateknologi gjorde også noe med musikken på 1990-tallet. Nye lyder kom til i musikken, og produksjonen av musikken ble også enklere og billigere.

• Foruten disse gjenforeningene, så skulle unplugged konseptet bli en utrolig farsott. Kjente og ukjente musikere og band lagde akustiske versjoner av låtene sine. Disse låtene ble også vist på MTV.

KORLEIS VAR ROCK PÅ 1990-TALET?

• 1990-talet kan karakteriserast som tiåret til mangfaldet. Rock mista mykje av hegemoniet sitt, og andre musikkstilar slapp til.

• Innanfor rock vart grunge (Nirvana, Pearl Jam), brit-pop og metal (Metallica) viktige sjangrar.

• Gjenforeningar av oppløyste band vart òg ein trend på starten av 90 talet. Dette vart kalla "comeback-turnèar".

Datateknologi gjorde òg noko med musikken på 1990-talet. Nye lydar kom til i musikken, og produksjonen av musikken vart òg enklare og billegare.

• Forutan desse gjenforeningene, så skulle unplugged konseptet verta ein utruleg farsott. Kjende og ukjende musikarar og band laga akustiske versjonar av låtane sine. Desse låtane vart òg vist på MTV.

Syng sangen “Tears in Heaven” av Eric Clapton.
Varsle lenkebrudd
SPØRSMÅL
1. Hvilken musikalsk arv ligger bak rock?
2. Hva var forskjellen på R&B og R&R?
3. Hva fikk amerikanske tenåringer?
4. Hvilken betydning hadde ungdomsfilmene for rock?
5. Hva er Billboard-lista?
6. Hva er en coverlåt?
7. Hva er en crossover?
8. Hvilke nye danseformer kom på 1950-tallet?
9. Fortell litt om musikken på 1950-tallet?
10. Hva sang visesangerne om på 60-tallet?
11. Hva er forskjellen på amerikansk og engelsk R&B?
12. Hva var engelsk beat?
13. Hva handlet tekstene i country rock om, og hvor hentet 
musikkstilen inspirasjon fra?
14. Fortell litt om hippiene og tiden de levde i
15. Nevn noen typiske kjennetegn ved symfonisk rock
16. Hva var typisk for tungrocken?
17. Fortell litt om glamrock
18. Hva menes med punk?
19. Beskriv punk-musikk
20. Hva vet du om puddelrock?
21. Hvorfor ble det arrangert store gigantkonserter på 80-tallet?
22. Hva kjennetegner 90-tallet musikalsk?
23. Hva var unplugged?
1. Kva for ein musikalsk arv ligg bak rock?
2. Kva var skilnaden på R&B og R&R?
3. Kva fekk amerikanske tenåringar?
4. Kva for ei tyding hadde ungdomsfilmane for rock?
5. Kva er Billboard-lista?
6. Kva er ein coverlåt?
7. Kva er ein crossover?
8. Kva for nye danseformer kom på 1950-talet?
9. Fortel litt om musikken på 1950-talet?
10. Kva song visesongarane om på 60-talet?
11. Kva er skilnaden på amerikansk og engelsk R&B?
12. Kva var engelsk beat?
13. Kva handla tekstane i country rock om, og kor henta 
musikkstilen inspirasjon frå?
14. Fortel litt om hippiane og tida dei levde i
15. Nemn nokre typiske kjenneteikn ved symfonisk rock
16. Kva var typisk for tungrocken?
17. Fortel litt om glamrock
18. Kva blir meint med punk?
19. Beskriv punk-musikk
20. Kva veit du om puddelrock?
21. Kvifor vart det arrangert store gigantkonsertar på 80-talet?
22. Kva kjenneteiknar 90-talet musikalsk?
23. Kva var unplugged?
24. Kva er eigentleg pop-musikk?
25. Korleis oppstod pop-begrepet?
26. Korleis vart studioteknologi brukt i popmusikk?
27. Kva er "lipsync"?
28. Kva er eit "riff"?
29. Kvifor er det viktig med val av lydar i pop-musikk?
30. Kva for verkemiddel kan brukast for å gjere pop-musikk meir salgbar?

HVA ER POP?

Pop er en forkortelse for populær, folkelig musikk (popular music). Rock er derfor også en slags pop-musikk.

• Vi regner pop-begrepet som musikk som har en stil rettet mot bredest mulig publikum og aksepteres av de fleste.

• Musikkstilen er som oftest "polert". Det vil si at den er laget for at folk skal like den med en gang. Musikken er også en kilde til å tjene mange penger, derfor har pop nærmest blitt en industri der musikken "lages på samlebånd".

• I popmusikk er ikke bare musikken viktig, men også utseende, image og appell teller mye.

• Den popmusikken vi kjenner hadde sitt utgangspunkt i England.

KVA ER POP?

Pop er ei forkorting for populær, folkeleg musikk (popular music). Rock er difor òg ein slag pop-musikk.

• Vi reknar pop-omgrepet som musikk som har ein stil retta mot breiast mogleg publikum og vert akseptert av dei fleste.

• Musikkstilen er som oftast "polert". Det vil seie at han er laga for at folk skal like han med ein gong. Musikken er òg ei kjelde til å tene mange pengar, difor har pop nærast vorte ein industri der musikken "vert laga på samlebånd".

• I popmusikk er ikkje berre musikken viktig, men òg utsjånad, image og appell tel mykje.

• Den popmusikken vi kjenner hadde utgangspunktet sitt i England.

Lag en tidslinje med de viktigste sjangerene og artistene fra historien til pop.
BOKMÅLNYNORSK

HVA VAR BEATMUSIKK?

• Rocken ble eksportert til Europa på 1950-tallet.

• På 1960-tallet fikk Amerika musikken tilbake som «beatmusikk».

• Beatmusikk på 1960-tallet og pop ble nærmest brukt som synonyme begrep.

• Beatmusikken var typisk elgitarmusikk, melodiøse sanger og enkle, flerstemte refreng.

• Karakteren i musikken er «rock & roll».

• Kjente musikere: Cliff Richard (Shadows), The Beatles, The Animals og The Kinks

KVA VAR BEATMUSIKK?

• Rocken vart eksportert til Europa på 1950-talet.

• På 1960-talet fekk Amerika musikken tilbake som «beatmusikk».

• Beatmusikk på 1960-talet og pop vart nærast brukt som synonyme omgrep.

• Beatmusikken var typisk elgitarmusikk, melodiøse songar og enkle, fleirstemde refreng.

Karakteren i musikken er «rock & roll».

• Kjende musikarar: Cliff Richard (Shadows), The Beatles, The Animals og The Kinks

Syng sangen “Let It Be” av The Beatles.
Varsle lenkebrudd

HVORDAN VAR AMERIKANSK POP PÅ 1960-TALLET?

• Mange amerikanere ble inspirert av den nye musikkstilen fra Europa, og i studioene produserte amerikanske produsenter amerikansk pop.

• Ny teknologi, som flerspors båndopptakere, ga muligheten til å skape kompliserte arrangement og lydlandskap. Dette gjorde også musikken mer "polert", og  Phil Spector var en viktig produsent for dette lydbildet.

KORLEIS VAR AMERIKANSK POP PÅ 1960-TALET?

• Mange amerikanarar vart inspirert av den nye musikkstilen frå Europa, og i studioa produserte amerikanske produsentar amerikansk pop.

• Ny teknologi, som fleirspors båndopptakarar, gav høvet til å skape kompliserte arrangement og lydlandskap. Dette gjorde òg musikken meir "polert", og  Phil Spector var ein viktig produsent for dette lydbiletet.

HVA KAN SIES OM GUTTEBAND OG JENTEBAND?

• The Monkees var et sammensatt gutteband som skulle etterligne Beatles-hysteriet i en TV-serie. Guttene spilte ikke selv, men det var studiomusikere som spilte på låtene, i studio.

• «Lipsync» var viktig! Det var at en rett og slett latet som en sang. Dette ble gjort både på konserter og på TV-show.

• Musikken til The Monkees ble fort populær, og mange tok etterhvert etter. Store inntekter (penger) ble også skapt på denne måten.

• Det ble også vanlig med «jentegrupper». Kjente grupper var: Supremes, og The Andrew Sisters

KVA KAN SEIAST OM GUTTEBAND OG JENTEBAND?

• The Monkees var eit samansett guteband som skulle etterlikne Beatles-hysteriet i ein TV-serie. Gutane spelte ikkje sjølv, men det var studiomusikarar som spelte på låtane, i studio.

• «Lipsync» var viktig! Det var at ein rett og slett lét som ein song. Dette vart gjort både på konsertar og på TV-show.

• Musikken til The Monkees vart fort populær, og mange tok etterkvart etter. Store inntekter (pengar) vart òg skapt på denne måten.

• Det vart òg vanleg med «jentegrupper». Kjende grupper var: Supremes, og The Andrew Sisters

Syng sangen "Mamma Mia" av ABBA.

HVORDAN BLIR RIFF BRUKT I POP?

Riff er en kort melodisk/rytmisk figur som gjentar seg selv, og som ble mye brukt i popmusikk, spesielt etter 1980-tallet.

• Når en skal lage pop-musikk er det viktig å kunne skille seg ut. Det gjøres ved å:
- ha egne spillemåter
- velge instrument og lyder som skaper identitet
- arrangere låtene på nye og interessante måter

KORLEIS BLIR RIFF BRUKT I POP?

• Riff er en kort melodisk/rytmisk figur som gjentar seg selv, og som ble mye brukt i popmusikk, spesielt etter 1980-tallet.

• Når ein skal lage pop-musikk er det viktig å kunne skilje seg ut. Det vert gjort ved å:
- ha eigne spelemåtar
- velje instrument og lydar som skapar identitet
- arrangere låtane på nye og interessante måtar

Syng sangen "Like a virgin" av Madonna.
Varsle lenkebrudd

HVORDAN ER MODERNE POP?

• I pop er det vanlig med dans gjennom synkrone bevegelser.

• I dag er det er vanlig at popartister spiller på sex og sensuelle bevegelser.

 • Alt dette, som er utenfor det musikalske, er middel for å selge mer musikk?

KORLEIS ER MODERNE POP?

• I pop er det vanleg med dans gjennom synkrone rørsler.

• I dag er det er vanleg at popartistar spelar på sex og sensuelle rørsler.

• Alt dette, som er utanfor det musikalske, er middel for å selje meir musikk?

Syng sangen "I Want It THat Way" av Backstreet Boys.
Varsle lenkebrudd
Studer videoen som viser noen enkle dansebevegelser. Gå deretter sammen i små eller store grupper og lag en dans med moderne pop-musikk.
Sitt sammen i små grupper og fordel begrepskort om temaet mellom dere. Skriv enkle forklaringer på hvert begrep uten å bruke selve "begrepsordet". Hver enkelt skal så lese forklaringene sine til hvert kort, og de andre i gruppen skal gjette hvilket begrep forklaringene passer til. Lag gjerne en konkurranse!

Kortene som heter "trene på begrep" inneholder begrep, men med forklaringer som ikke passer. Fordel kort i grupper eller klassen, og start med å la noen lese opp en forklaring (uten å si begrepet). Den i klassen/gruppen som har kortet med begrepet som forklaringen passer til, rekker opp hånden. Gjør dette til alle begrepa er forklart!
SPØRSMÅL
1. Hva er egentlig pop-musikk?
2. Hvordan oppstod pop-begrepet?
3. Hvordan ble studioteknologi brukt i popmusikk?
4. Hva er "lipsync"?
5. Hva er et "riff"?
6. Hvorfor er det viktig med valg av lyder i pop-musikk?
7. Hvilke virkemiddel kan brukes for å gjøre pop-musikk mer salgbar?
1. Kva for ein musikalsk arv ligg bak rock?
2. Kva var skilnaden på R&B og R&R?
3. Kva fekk amerikanske tenåringar?
4. Kva for ei tyding hadde ungdomsfilmane for rock?
5. Kva er Billboard-lista?
6. Kva er ein coverlåt?
7. Kva er ein crossover?
8. Kva for nye danseformer kom på 1950-talet?
9. Fortel litt om musikken på 1950-talet?
10. Kva song visesongarane om på 60-talet?
11. Kva er skilnaden på amerikansk og engelsk R&B?
12. Kva var engelsk beat?
13. Kva handla tekstane i country rock om, og kor henta 
musikkstilen inspirasjon frå?
14. Fortel litt om hippiane og tida dei levde i
15. Nemn nokre typiske kjenneteikn ved symfonisk rock
16. Kva var typisk for tungrocken?
17. Fortel litt om glamrock
18. Kva blir meint med punk?
19. Beskriv punk-musikk
20. Kva veit du om puddelrock?
21. Kvifor vart det arrangert store gigantkonsertar på 80-talet?
22. Kva kjenneteiknar 90-talet musikalsk?
23. Kva var unplugged?
24. Kva er eigentleg pop-musikk?
25. Korleis oppstod pop-begrepet?
26. Korleis vart studioteknologi brukt i popmusikk?
27. Kva er "lipsync"?
28. Kva er eit "riff"?
29. Kvifor er det viktig med val av lydar i pop-musikk?
30. Kva for verkemiddel kan brukast for å gjere pop-musikk meir salgbar?
ROCK OG POP DETTE MÅ JEG KUNNE